Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?"

Transkript

1 Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse

2 Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal blive en rigtig god arbejdsdag. Ofte kommer der et eller andet i vejen, som kommer til at ændre denne grundlæggende beslutning, som vi havde inden arbejdets start. Hvilke årsager ligger mon til grund for dette? Vi har undersøgt motivationsområdet hos 500 mennesker, hvor vi satte fokus på, hvad der tærer og nærer på danske medarbejderes arbejdsmotivation. Konkret blev disse mennesker bedt om at beskrive henholdsvis deres bedste og værste dag på deres nuværende arbejde. I disse beskrivelser blev personerne bedt om at fremhæve de faktorer, der har afgørende betydning for deres oplevelse. Det var nogle interessante områder, der kom ud af disse spørgsmål. Vi identificerede 9 forskellige faktorer, som havde afgørende betydning for personernes bedste arbejdsdage, og 7 forskellige faktorer, som havde afgørende indflydelse på personernes værste arbejdsdage. Det viste sig også, at der var meget stor diversitet i personernes beskrivelser af såvel den bedste som den værste arbejdsdag, hvilket fortæller noget om, hvor kompleks arbejdet med motivation af medarbejdere er, og at der ikke findes en rigtig opskrift på at skabe en virksomhed, som støtter og fremmer medarbejdernes motivation og engagement i det daglige arbejde. Vores konklusion ud fra denne undersøgelse er, at lederen kan hente værdifuld information om medarbejderens oplevelse af deres arbejdsliv ved at udforske, hvad medarbejderen oplever, hvad der nærer og understøtter deres motivation og energi, samt hvad der tærer og hæmmer den. Hvad er egentlig motivation? Inden vi bevæger frem til de faktorer, som vi fandt frem til i undersøgelsen, vil vi definere ordet motivation. Det er tidligt mandag morgen, vækkeuret ringer, og rundt omkring gør medarbejderne sig klar til at tage på arbejdet. Nogle glæder sig helt vildt, og andre har egentlig mest lyst til at blive liggende i sengen. Eller der opstår et behov i afdelingen for at løse en ny, specifik opgave. Visse medarbejdere springer op og melder sig frivilligt og engageret, andre sidder mere tilbagelænet og håber, at de ikke bliver bedt om at løse opgaven. Hvad er egentlig årsagen til denne forskel? Motivationsteorien er optaget af at forklare og forstå menneskelige valg og fravalg. Vores arbejde med motivation har fokus på dels den enkelte medarbejders motivation for at være en del af det motiverende arbejdsmiljø,

3 dels på bevidstgørelsen om, at det påvirkes af medarbejderens aktive indvirkning. Det motiverende arbejdsmiljø Det motiverende arbejdsmiljø består af individets evne til proaktivt at ville tage ansvar for og engagere sig aktivt i, at der er tillid og respekt til stede i samarbejdet. Det betyder, at hver eneste medarbejder skal bevidstgøre sig om, hvilke motivationsdrivere der skal i spil, for at vedkommende har en energifyldt og derved produktiv arbejdsdag i samvær med sine omgivelser. Og lederen skal eftersøge og efterspørge dem. Et centralt begreb i denne beskrivelse er motivationsdrivere. Det er disse motivationsdrivere, der er centrale, hvis man ønsker en større forståelse for, hvorfor mennesker handler, som de gør. Det er ikke nok at konstatere, at en medarbejder er mødt på arbejdet mandag morgen og derfor må være motiveret for at arbejde. Vi må fokusere på, hvordan vi skaber den energifyldte og derved motiverede medarbejder. Hvilke kræfter er medarbejderen drevet af? Svaret på dette spørgsmål er centralt, hvis man som leder ønsker viden om, hvordan virksomheden kan fremme og understøtte medarbejderens drivkræfter frem for at hæmme dem. Indre og ydre motivationsdrivere Indre motivationsdrivere er karakteriseret ved, at man udfører en handling uanset de ydre omstændigheder, der ligger til grund for, at man skal gøre det. Det virker stimulerende, rigtigt og endda yderst tilfredsstillende, idet der kan opstå en flowtilstand, fordi handlingen virker motiverende på personen. Ingen behøver at motivere personen til denne handling. Arbejdsopgaven virker i sig selv spændende og udfordrende. Ydre motivationsdrivere er faktorer, som er kendetegnet ved, at der er en eller anden form for belønning knyttet til handlingen. Man udfører handlingen for at opnå noget eller undgå noget, der ligger uden for selve handlingen. Mange arbejdspladser skaber belønningsstrukturer, som understøtter dette. I mange tilfælde finder vi et sammenfald af de ydre og indre motivationsdrivere, og de påvirkes i øvrigt også af den kultur, man er en del af og gerne vil accepteres i. Her er det ikke medarbejderens personlighed, motivationsprofil etc. som er i centrum, men derimod det omgivende miljø.

4 Her forstås motivation som noget, der kan fremmes og hæmmes i forhold til faktorer i virksomheden. Tilbage til undersøgelsen. De 9 faktorer, som blev afdækket i vores undersøgelse som betydende for den bedste arbejdsdag, er: 1. Effektivitet oplevelsen af at have bidraget. 2. En præstation udover det sædvanlige. 3. Gode relationer til kolleger og godt samarbejde. 4. Intern anerkendelse fra ledelsen. 5. God stemning og energi. 6. Hjælpe andre, gøre en forskel. 7. Ekstern anerkendelse fra kunder. 8. Selve arbejdsopgaven må gerne være spændende, så man er i flow. 9. Intern anerkendelse fra kolleger De 7 faktorer, som er betydende for en dårlig arbejdsdag: 1. Ledelsesadfærd. 2. Dårlige relationer mellem kolleger, ingen opbakning og samarbejde. 3. Ineffektivitet, oplevelsen af ikke at have bidraget. 4. Manglende kompetencer til at kunne løse opgaven. 5. Usikkerhed om fremtiden. 6. Dårlige tilbagemeldinger fra kunder. 7. Store arbejdsrelaterede fejl. En faktor, som bør fremhæves i denne artikel, er, at godt 33 procent af de adspurgte bliver motiveret af at have bidraget. Dette er tankevækkende, for hvilke faktorer i hverdagen får medarbejderne til ikke at have denne oplevelse? Vi arbejder med en model for det motiverende arbejdsmiljø, som definerer 6 gruppedynamikker. Den ene gruppedynamik omhandler netop det forhold at bidrage, og her har vi fokus på 3 kritiskefaktorer, som er vigtige for det motiverende arbejdsmiljø: 1. Viden om egen præstation i forhold til, at man forstår, hvad man bidrager med til den overordnede strategi. 2. Viden om afdelingens/enhedens målsætninger for at skabe resultater i forhold til den overordnede strategi. 3. Engagement, som handler om at fremme det psykologiske bånd, der skal være mellem medarbejder og virksomhed, således at medarbejderen

5 føler en vis forpligtelse til at bidrage til virksomhedens succes/overlevelse. Både undersøgelsen og modellen for det motiverende arbejdsmiljø peger altså på, at det er yderst vigtigt, at man som leder ved præcist, hvad hver enkelt medarbejders bidrag er, og kan formulere det overfor medarbejderen og for den øvrige stab. Når dette så er på plads, er det vigtigt at motivere individuelt, så hver eneste medarbejder kan have oplevelsen af flow i dagligdagens opgaveløsning. Og det er måske her, det begynder at blive lidt vanskeligt for lederen. Indre motivation Når tiden flyver af sted, er det ofte fordi, at man som medarbejder er optaget af en i medarbejderens øjne- spændende og udfordrende opgave. Det er jo det interessante ved de indre motivationsdrivere: det er individuelt bestemt, hvad man finder spændende og udfordrende. Én medarbejder vil finde det spændende og udfordrende at lege kommapolitiet overfor alle de rapporter, der fremlægges, en anden vil finde det spændende og udfordrende at få lejlighed til at lave økonomiske kalkuler af de fremlagte tal og så videre og så videre. Det er her, lederen skal træde i karakter og stille spørgsmål til hver enkelt medarbejder. Hvad får dig til at opleve, at dagen flyver af sted? kunne et spørgsmål lyde. Et andet kunne være: Hvad skal der til, for at du bliver motiveret til at nå de mål, der er opsat for dig? Den coachende lederstil er en god ballast at have, når man skal afdække de indre motivationsfaktorer. En anden måde at arbejde med dette på er at fokusere på personlighedstypernes motivationsdrivere, og til dette formål er værktøjet Enneagram Typografi et excellent værktøj. Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver ni personlighedstyper med ni forskellige måder at opfatte verden på. Enneagrammet er et unikt redskab til at afdække tanke-, handlings- og følelsesmæssige mønstre og få viden om de enkelte typers motivationsdrivere. De 9 typer i enneagrammet adskiller sig netop fra hinanden på baggrund af deres overordnede hensigt (livsstrategi), hvad de hver især finder vigtigt (værdierne), og dermed motivation. Sæt de indre motivationsdrivere på dagsordenen i dagligdagen og få topmotiverede medarbejdere - hvis du tør. Enneagrammet er et værktøj, som giver medarbejdere og ledere større selvindsigt, ikke mindst omkring deres motivation. Denne øgede selvindsigt

6 kan give ganske store resultater i samarbejdet, konflikthåndteringen, teamarbejdet mm. Mange virksomheder har med succes anvendt enneagrammet til at sætte de indre motivationsdrivere i fokus og har opnået effektfulde resultater som følge heraf. Dette har vi erfaret med vores kunder her i Danmark, og det sker også i resten af verden. PS4 A/S har været med til at lave en international benchmark undersøgelse af effekten af at arbejde med enneagrammet i offentlige og private virksomheder. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvilke afgørende succesfaktorer, der er til stede, når man arbejder med Enneagrammet, og dermed altså fokuserer på de indre motivationsdrivere. Undersøgelsen omfatter 72 organisationer i 20 forskellige lande. Enneagrammets anvendelsesmuligheder Mere end 25 Enneagram-business anvendelsesmuligheder blev nævnt af de interviewede; her er top 10 listen. Kommunikation Anvendelsen inden for kommunikation omfatter: Øget forståelse for forskelligheder i kommunikationsstile minimering af Enneagram-baserede forvrængninger og misforståelser forbedrede interaktioner mellem de 9 typer mennesker. Dette opnås gennem løbende projekter, workshops, Enneagramtype-paneler og 1-1 coaching. Lederskab Anvendelsen inden for lederskab omfatter fx workshops omhandlende: Lederudviklingsprogrammer kompetencebaseret ledelse læringsfællesskaber individuel coaching udviklingsprojekter for særlige målgrupper, f.eks. medarbejdere med stort potentiale eller kvindelige ledere. Mange af disse månedlige, ugentlige eller serier af workshops designes til at imødekomme specifikke behov for at skabe større ledelsesmæssig styrke, for at indgyde til en bedre udviklingskultur, og for at reducere tendensen til at

7 falde tilbage på hierarki, konkurrence og kontrol samtidig med, at samarbejde og innovation øges. Teams Dette omfatter teams på administrativt niveau, management teams og intakte arbejdsteams, som mødes ansigt til ansigt, virtuelt eller ved en kombination heraf. Dette fokus omfatter: forbedring af teamadfærden, både på individuelt og gruppe niveau (herunder gruppedynamik) dannelse af high performing og selvorganiserende teams afhjælpning af dysfunktion i teams teamsammenlægning. Projekterne varierer fra endagssessioner til forløb over 1+ år. EQ: Personlig udvikling På området Emotionel Intelligens (EQ), selvbeherskelse og personlig udvikling bliver indsatsen iværksat for at øge intra- og interpersonelle kompetencer. Disse indsatser (som udfoldes via workshops og coaching) øger den enkeltes selvforståelse, selvaccept og selvledelse, men styrker også evnen til medfølelse og forbedrer interaktioner. Coaching Ansigt til ansigt eller per telefon, formelt eller uformelt bruges Enneagramcoaching til talent og performance management, ledelsesudvikling, EQ mm. Endvidere træner nogle virksomheder deres ledere i at bruge Enneagrammet til coaching af medarbejdere. Konflikthåndtering Uanset om det er i familieforretninger, advokatfirmaer, større virksomheder, eller non-profits og regeringer, medvirker anvendelsen af Enneagrammet til konfliktreducering, idet problemstillingen depersonaliseres og derved lettere kan løses. Enneagrammet anvendes som mæglingsværktøj mellem modstridende parter, i enkeltstående træningsprogrammer eller i teams. Feedback Dette anvendelsesområde kombineres som regel med andre emner - fx kommunikation, konflikthåndtering, lederskab - eller ledere og medarbejdere undervises i det som selvstændigt emne.

8 Beslutningstagning Da denne anvendelse gør det muligt for mennesker at reducere deres typebaserede bias i henhold til beslutningstagning, forekommer den oftest i ledelses- og teamudviklingsprogrammer. Salg og forhandling Begge anvendelsesområder har som mål at forbedre deltagernes evner - salgseller forhandlingsmæssige - gennem selvudvikling og også gennem tilpasning af deltagerens tilgang til andres type. Et bemærkelsesværdigt resultat Undersøgelsens virksomheder rapporterer en voldsom stigning i medarbejdernes engagement, kommunikation, positive interaktioner og samarbejde mellem individer, i teams og på tværs af forretningsenheder. Resultaterne er både lokale og for hele systemet. I de kvantitative målinger scorer teams, forretningsenheder og virksomheder betydeligt højere på flere forskellige områder i virksomhedsmeningsmålinger, herunder kundetilfredshed. I de finansielle målinger viser forretningsenheder fortjeneste i de økonomiske resultater. Salget stiger 2 cifret, virksomheder formår at fastholde nøgleledere, og i en af virksomhederne sparede øget tillid og kommunikation virksomheden for en godt $ 1 mio. På det professionelle niveau scorer ledere højere på 360 målinger, og der er flere eksempler på, at ledere, som bruger Enneagrammet i deres udvikling, er blevet forfremmet 2-3 niveauer højere i løbet af en meget kort tidsperiode. Vores erfaringer Som sagt har vi selv deltaget i udarbejdelsen af benchmark undersøgelsen igennem vores internationale netværk af konsulenter, som anvender enneagrammet i business verdenen. Vores egne erfaringer fra arbejdet med enneagrammet gennem mere end 10 år er, at ledere og medarbejdere får langt større selvindsigt, og denne selvindsigt omhandler de individuelle motivationsdrivere. Når vi lærer, at vi motiveres forskelligt, og når vi lærer, at når andre mennesker handler - nu og da i modstrid med, hvad vi selv ville have gjort - så er det ikke, fordi de vil genere os, men fordi de har en dybtfølt motivation for at gøre det, så øges vores respekt for andre, og med den øgede

9 respekt bliver det lettere at samarbejde, håndtere konflikter, arbejde i teams osv. Best practices: Afgørende succesfaktorer top 6 faktorer Som resultat af undersøgelsen viste sig 6 afgørende succesfaktorer, som var essentielle for succesfulde og levedygtige organisatoriske Enneagram-baserede forandringer. Uanset om interviewpersonerne var ledere eller medarbejdere, og på trods af forskelligheder i forhold til branche, land og virksomhedsstørrelse, var deres svar bemærkelsesværdigt enslydende. Succesfaktor 1: Fokus på reelle behov - Arbejdsmæssige og personlige. Ifølge eksperterne er den mest afgørende succesfaktor i forbindelse med en effektiv Enneagrambaseret forandringsindsats, at der fokuseres på såvel organisationens reelle behov som på ledere, teams og medarbejderes specifikke behov. Virksomheden har brug for varierende former for f.eks. interaktion, ledelse, salg, engagement, performance management, EQ, konflikthåndtering, kulturforandring, produktivitet, bevægelse fra lokalt til globalt marked men beskeden var den samme hos alle: Sæt klare, realistiske og værdifulde mål, som har en virkelig betydning for organisationen, og opnå synlige resultater. Men ligeså vigtigt var det direkte personlige udbytte i deres liv uden for arbejdet. Der er et kæmpe uindfriet behov på arbejdet og derhjemme. På arbejdet drejer behovet sig om kreativitet, empati og fleksibilitet, og om at blive mindre hierarkiske og mere netværksorienterede. Derhjemme er der mere stress, meget høje krav og tiltagende kompleksitet. Enneagrammet hjælper med alt dette. Succesfaktor 2: Stærkt lederskab - organisatorisk engagement. Opbakning fra topledelsen sørger for, at der er troværdighed, autoritet, synlig støtte, ressourcer til bæredygtig forandring og personlige anbefalinger, som kan overbevise andre om Enneagrammets værdi. I tilgift er det vigtigt at sikre sig engagement fra mellemledere, som må anses for at være drivkraften i en effektiv udførelse. Ledere må oprigtigt ønske udvikling for sig selv og andre.

10 Succesfaktor 3: Enneagramtypograferingen - afbalanceret og omhyggelig selvopdagelse. Den mest effektive måde at bestemme sin type på er gennem guidet selvopdagelse, fordi det er den mest præcise, engagerende og indsigtsbringende tilgang. Ligeså vigtigt er det, at konsulenter, ledere og organisationer skaber en kontekst, hvor stereotypier og psykologisk eller indforstået jargon afværges, og hvor der fokuseres på udvikling og potentiale, rummelighed og respekt omkring forskelligheder. Undgå at sætte i bås; gå dybere end tallene, mod integration. Succesfaktor 4: Den højeste kvalitet - konsulenter, workshops og forandringsinterventioner. I forhold til de valgte facilitatorer eller konsulenter, tilbudte workshops og implementerede forandringsaktiviteter er kvalitet essentielt. Konsulenter må være kyndige i Enneagrammet og organisatoriske forandringsprocesser, sørge for stimulerende, interaktive workshops, præsentere information på en ikkedømmende, indsigtsfuld og omhyggelig måde, og opmuntre til deltagelse ved at være lydhør overfor alle bekymringer og spørgsmål. Workshops, projekter og interventioner skal være innovative, tilpassede til organisationens behov og kultur, og udført i et trygt, spændende og sjovt læringsmiljø. Konsulentens grad af erfaring og ekspertise er essentiel for Enneagrammets troværdighed og for sammenkoblingen med de organisatoriske behov. Succesfaktor 5: Fuldt ud integreret i organisationen. Enneagrammet bør anvendes over længere tid og implementeres målrettet på en række anvendelsesområder, så det bliver en del af det hverdagsmæssige arbejdsliv. På denne måde sørges der for en real-time praksis, og en større læringsoverførsel fremmes. Endvidere er det vigtigt, at der løbende tilbydes stimulerende muligheder, som kan engagere flere forskellige typer læringsstile, fx: udviklingsmøder løbende workshops e-læring websites smartphone Apps bøger

11 uformelle diskussioner team interaktioner innovative pilotprojekter. En kontinuerlig, koordineret og fleksibel plan, som indeholder hybridinterventioner. Succesfaktor 6: Kulturel beredvillighed. For at være modtagelige overfor Enneagrammets kraftfulde potentiale må organisationer have tilstrækkelig tillid, åbenhed, nysgerrighed, respekt og villighed til at prøve noget nyt. Uden den nødvendige beredvillighed ville medarbejdere frygte, at Enneagrammet kunne bruges som et våben. Gode råd til dig, som læser denne artikel og vil være en excellent motivator. Der findes ingen rigtig opskrift for, hvordan alle mennesker motiveres, men mange individuelle opskrifter. Gør det ubevidste bevidst hos dig selv og dine medarbejdere. Find dine medarbejders motivationsdrivere for at være energifyldte og derved topmotiveret for at gå på arbejdet mandag morgen. Bevidstgør hver enkelt af dine medarbejdere om, hvordan de bidrager til virksomhedens succes/strategi. Lav et strategikort, hvor hver enkelt medarbejder optræder som en væsentlig brik i puslespillet Benyt den coachende lederstil, når du som leder skal bevidstgøre om dine medarbejderes motivation. Som vi ser det, er der ingen vej udenom: Ledelse kommer til at handle om også at arbejde med sine egne og medarbejdernes indre motivation. I fremtiden vil store dele af medarbejderne ikke acceptere, at deres indre motivation ikke bliver sat i spil. Vi vil ikke være i stand til at trives på arbejdspladsen, ikke være i stand til at leve op til store komplekse krav, ikke levere vores energi, engagement og hjerteblod - med mindre vi er motiverede for det. God arbejdslyst.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

8.1 Om ledelse af teams

8.1 Om ledelse af teams Visionær Ledelse Forlaget Andersen 8.1 Om ledelse af teams Af Udviklingskonsulent Martin Anker Wiedemann, partner i Persolog Managementsystemer maw@persolog-danmark.dk Indhold Dette kapitel har følgende

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere