Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?"

Transkript

1 Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse

2 Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal blive en rigtig god arbejdsdag. Ofte kommer der et eller andet i vejen, som kommer til at ændre denne grundlæggende beslutning, som vi havde inden arbejdets start. Hvilke årsager ligger mon til grund for dette? Vi har undersøgt motivationsområdet hos 500 mennesker, hvor vi satte fokus på, hvad der tærer og nærer på danske medarbejderes arbejdsmotivation. Konkret blev disse mennesker bedt om at beskrive henholdsvis deres bedste og værste dag på deres nuværende arbejde. I disse beskrivelser blev personerne bedt om at fremhæve de faktorer, der har afgørende betydning for deres oplevelse. Det var nogle interessante områder, der kom ud af disse spørgsmål. Vi identificerede 9 forskellige faktorer, som havde afgørende betydning for personernes bedste arbejdsdage, og 7 forskellige faktorer, som havde afgørende indflydelse på personernes værste arbejdsdage. Det viste sig også, at der var meget stor diversitet i personernes beskrivelser af såvel den bedste som den værste arbejdsdag, hvilket fortæller noget om, hvor kompleks arbejdet med motivation af medarbejdere er, og at der ikke findes en rigtig opskrift på at skabe en virksomhed, som støtter og fremmer medarbejdernes motivation og engagement i det daglige arbejde. Vores konklusion ud fra denne undersøgelse er, at lederen kan hente værdifuld information om medarbejderens oplevelse af deres arbejdsliv ved at udforske, hvad medarbejderen oplever, hvad der nærer og understøtter deres motivation og energi, samt hvad der tærer og hæmmer den. Hvad er egentlig motivation? Inden vi bevæger frem til de faktorer, som vi fandt frem til i undersøgelsen, vil vi definere ordet motivation. Det er tidligt mandag morgen, vækkeuret ringer, og rundt omkring gør medarbejderne sig klar til at tage på arbejdet. Nogle glæder sig helt vildt, og andre har egentlig mest lyst til at blive liggende i sengen. Eller der opstår et behov i afdelingen for at løse en ny, specifik opgave. Visse medarbejdere springer op og melder sig frivilligt og engageret, andre sidder mere tilbagelænet og håber, at de ikke bliver bedt om at løse opgaven. Hvad er egentlig årsagen til denne forskel? Motivationsteorien er optaget af at forklare og forstå menneskelige valg og fravalg. Vores arbejde med motivation har fokus på dels den enkelte medarbejders motivation for at være en del af det motiverende arbejdsmiljø,

3 dels på bevidstgørelsen om, at det påvirkes af medarbejderens aktive indvirkning. Det motiverende arbejdsmiljø Det motiverende arbejdsmiljø består af individets evne til proaktivt at ville tage ansvar for og engagere sig aktivt i, at der er tillid og respekt til stede i samarbejdet. Det betyder, at hver eneste medarbejder skal bevidstgøre sig om, hvilke motivationsdrivere der skal i spil, for at vedkommende har en energifyldt og derved produktiv arbejdsdag i samvær med sine omgivelser. Og lederen skal eftersøge og efterspørge dem. Et centralt begreb i denne beskrivelse er motivationsdrivere. Det er disse motivationsdrivere, der er centrale, hvis man ønsker en større forståelse for, hvorfor mennesker handler, som de gør. Det er ikke nok at konstatere, at en medarbejder er mødt på arbejdet mandag morgen og derfor må være motiveret for at arbejde. Vi må fokusere på, hvordan vi skaber den energifyldte og derved motiverede medarbejder. Hvilke kræfter er medarbejderen drevet af? Svaret på dette spørgsmål er centralt, hvis man som leder ønsker viden om, hvordan virksomheden kan fremme og understøtte medarbejderens drivkræfter frem for at hæmme dem. Indre og ydre motivationsdrivere Indre motivationsdrivere er karakteriseret ved, at man udfører en handling uanset de ydre omstændigheder, der ligger til grund for, at man skal gøre det. Det virker stimulerende, rigtigt og endda yderst tilfredsstillende, idet der kan opstå en flowtilstand, fordi handlingen virker motiverende på personen. Ingen behøver at motivere personen til denne handling. Arbejdsopgaven virker i sig selv spændende og udfordrende. Ydre motivationsdrivere er faktorer, som er kendetegnet ved, at der er en eller anden form for belønning knyttet til handlingen. Man udfører handlingen for at opnå noget eller undgå noget, der ligger uden for selve handlingen. Mange arbejdspladser skaber belønningsstrukturer, som understøtter dette. I mange tilfælde finder vi et sammenfald af de ydre og indre motivationsdrivere, og de påvirkes i øvrigt også af den kultur, man er en del af og gerne vil accepteres i. Her er det ikke medarbejderens personlighed, motivationsprofil etc. som er i centrum, men derimod det omgivende miljø.

4 Her forstås motivation som noget, der kan fremmes og hæmmes i forhold til faktorer i virksomheden. Tilbage til undersøgelsen. De 9 faktorer, som blev afdækket i vores undersøgelse som betydende for den bedste arbejdsdag, er: 1. Effektivitet oplevelsen af at have bidraget. 2. En præstation udover det sædvanlige. 3. Gode relationer til kolleger og godt samarbejde. 4. Intern anerkendelse fra ledelsen. 5. God stemning og energi. 6. Hjælpe andre, gøre en forskel. 7. Ekstern anerkendelse fra kunder. 8. Selve arbejdsopgaven må gerne være spændende, så man er i flow. 9. Intern anerkendelse fra kolleger De 7 faktorer, som er betydende for en dårlig arbejdsdag: 1. Ledelsesadfærd. 2. Dårlige relationer mellem kolleger, ingen opbakning og samarbejde. 3. Ineffektivitet, oplevelsen af ikke at have bidraget. 4. Manglende kompetencer til at kunne løse opgaven. 5. Usikkerhed om fremtiden. 6. Dårlige tilbagemeldinger fra kunder. 7. Store arbejdsrelaterede fejl. En faktor, som bør fremhæves i denne artikel, er, at godt 33 procent af de adspurgte bliver motiveret af at have bidraget. Dette er tankevækkende, for hvilke faktorer i hverdagen får medarbejderne til ikke at have denne oplevelse? Vi arbejder med en model for det motiverende arbejdsmiljø, som definerer 6 gruppedynamikker. Den ene gruppedynamik omhandler netop det forhold at bidrage, og her har vi fokus på 3 kritiskefaktorer, som er vigtige for det motiverende arbejdsmiljø: 1. Viden om egen præstation i forhold til, at man forstår, hvad man bidrager med til den overordnede strategi. 2. Viden om afdelingens/enhedens målsætninger for at skabe resultater i forhold til den overordnede strategi. 3. Engagement, som handler om at fremme det psykologiske bånd, der skal være mellem medarbejder og virksomhed, således at medarbejderen

5 føler en vis forpligtelse til at bidrage til virksomhedens succes/overlevelse. Både undersøgelsen og modellen for det motiverende arbejdsmiljø peger altså på, at det er yderst vigtigt, at man som leder ved præcist, hvad hver enkelt medarbejders bidrag er, og kan formulere det overfor medarbejderen og for den øvrige stab. Når dette så er på plads, er det vigtigt at motivere individuelt, så hver eneste medarbejder kan have oplevelsen af flow i dagligdagens opgaveløsning. Og det er måske her, det begynder at blive lidt vanskeligt for lederen. Indre motivation Når tiden flyver af sted, er det ofte fordi, at man som medarbejder er optaget af en i medarbejderens øjne- spændende og udfordrende opgave. Det er jo det interessante ved de indre motivationsdrivere: det er individuelt bestemt, hvad man finder spændende og udfordrende. Én medarbejder vil finde det spændende og udfordrende at lege kommapolitiet overfor alle de rapporter, der fremlægges, en anden vil finde det spændende og udfordrende at få lejlighed til at lave økonomiske kalkuler af de fremlagte tal og så videre og så videre. Det er her, lederen skal træde i karakter og stille spørgsmål til hver enkelt medarbejder. Hvad får dig til at opleve, at dagen flyver af sted? kunne et spørgsmål lyde. Et andet kunne være: Hvad skal der til, for at du bliver motiveret til at nå de mål, der er opsat for dig? Den coachende lederstil er en god ballast at have, når man skal afdække de indre motivationsfaktorer. En anden måde at arbejde med dette på er at fokusere på personlighedstypernes motivationsdrivere, og til dette formål er værktøjet Enneagram Typografi et excellent værktøj. Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver ni personlighedstyper med ni forskellige måder at opfatte verden på. Enneagrammet er et unikt redskab til at afdække tanke-, handlings- og følelsesmæssige mønstre og få viden om de enkelte typers motivationsdrivere. De 9 typer i enneagrammet adskiller sig netop fra hinanden på baggrund af deres overordnede hensigt (livsstrategi), hvad de hver især finder vigtigt (værdierne), og dermed motivation. Sæt de indre motivationsdrivere på dagsordenen i dagligdagen og få topmotiverede medarbejdere - hvis du tør. Enneagrammet er et værktøj, som giver medarbejdere og ledere større selvindsigt, ikke mindst omkring deres motivation. Denne øgede selvindsigt

6 kan give ganske store resultater i samarbejdet, konflikthåndteringen, teamarbejdet mm. Mange virksomheder har med succes anvendt enneagrammet til at sætte de indre motivationsdrivere i fokus og har opnået effektfulde resultater som følge heraf. Dette har vi erfaret med vores kunder her i Danmark, og det sker også i resten af verden. PS4 A/S har været med til at lave en international benchmark undersøgelse af effekten af at arbejde med enneagrammet i offentlige og private virksomheder. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvilke afgørende succesfaktorer, der er til stede, når man arbejder med Enneagrammet, og dermed altså fokuserer på de indre motivationsdrivere. Undersøgelsen omfatter 72 organisationer i 20 forskellige lande. Enneagrammets anvendelsesmuligheder Mere end 25 Enneagram-business anvendelsesmuligheder blev nævnt af de interviewede; her er top 10 listen. Kommunikation Anvendelsen inden for kommunikation omfatter: Øget forståelse for forskelligheder i kommunikationsstile minimering af Enneagram-baserede forvrængninger og misforståelser forbedrede interaktioner mellem de 9 typer mennesker. Dette opnås gennem løbende projekter, workshops, Enneagramtype-paneler og 1-1 coaching. Lederskab Anvendelsen inden for lederskab omfatter fx workshops omhandlende: Lederudviklingsprogrammer kompetencebaseret ledelse læringsfællesskaber individuel coaching udviklingsprojekter for særlige målgrupper, f.eks. medarbejdere med stort potentiale eller kvindelige ledere. Mange af disse månedlige, ugentlige eller serier af workshops designes til at imødekomme specifikke behov for at skabe større ledelsesmæssig styrke, for at indgyde til en bedre udviklingskultur, og for at reducere tendensen til at

7 falde tilbage på hierarki, konkurrence og kontrol samtidig med, at samarbejde og innovation øges. Teams Dette omfatter teams på administrativt niveau, management teams og intakte arbejdsteams, som mødes ansigt til ansigt, virtuelt eller ved en kombination heraf. Dette fokus omfatter: forbedring af teamadfærden, både på individuelt og gruppe niveau (herunder gruppedynamik) dannelse af high performing og selvorganiserende teams afhjælpning af dysfunktion i teams teamsammenlægning. Projekterne varierer fra endagssessioner til forløb over 1+ år. EQ: Personlig udvikling På området Emotionel Intelligens (EQ), selvbeherskelse og personlig udvikling bliver indsatsen iværksat for at øge intra- og interpersonelle kompetencer. Disse indsatser (som udfoldes via workshops og coaching) øger den enkeltes selvforståelse, selvaccept og selvledelse, men styrker også evnen til medfølelse og forbedrer interaktioner. Coaching Ansigt til ansigt eller per telefon, formelt eller uformelt bruges Enneagramcoaching til talent og performance management, ledelsesudvikling, EQ mm. Endvidere træner nogle virksomheder deres ledere i at bruge Enneagrammet til coaching af medarbejdere. Konflikthåndtering Uanset om det er i familieforretninger, advokatfirmaer, større virksomheder, eller non-profits og regeringer, medvirker anvendelsen af Enneagrammet til konfliktreducering, idet problemstillingen depersonaliseres og derved lettere kan løses. Enneagrammet anvendes som mæglingsværktøj mellem modstridende parter, i enkeltstående træningsprogrammer eller i teams. Feedback Dette anvendelsesområde kombineres som regel med andre emner - fx kommunikation, konflikthåndtering, lederskab - eller ledere og medarbejdere undervises i det som selvstændigt emne.

8 Beslutningstagning Da denne anvendelse gør det muligt for mennesker at reducere deres typebaserede bias i henhold til beslutningstagning, forekommer den oftest i ledelses- og teamudviklingsprogrammer. Salg og forhandling Begge anvendelsesområder har som mål at forbedre deltagernes evner - salgseller forhandlingsmæssige - gennem selvudvikling og også gennem tilpasning af deltagerens tilgang til andres type. Et bemærkelsesværdigt resultat Undersøgelsens virksomheder rapporterer en voldsom stigning i medarbejdernes engagement, kommunikation, positive interaktioner og samarbejde mellem individer, i teams og på tværs af forretningsenheder. Resultaterne er både lokale og for hele systemet. I de kvantitative målinger scorer teams, forretningsenheder og virksomheder betydeligt højere på flere forskellige områder i virksomhedsmeningsmålinger, herunder kundetilfredshed. I de finansielle målinger viser forretningsenheder fortjeneste i de økonomiske resultater. Salget stiger 2 cifret, virksomheder formår at fastholde nøgleledere, og i en af virksomhederne sparede øget tillid og kommunikation virksomheden for en godt $ 1 mio. På det professionelle niveau scorer ledere højere på 360 målinger, og der er flere eksempler på, at ledere, som bruger Enneagrammet i deres udvikling, er blevet forfremmet 2-3 niveauer højere i løbet af en meget kort tidsperiode. Vores erfaringer Som sagt har vi selv deltaget i udarbejdelsen af benchmark undersøgelsen igennem vores internationale netværk af konsulenter, som anvender enneagrammet i business verdenen. Vores egne erfaringer fra arbejdet med enneagrammet gennem mere end 10 år er, at ledere og medarbejdere får langt større selvindsigt, og denne selvindsigt omhandler de individuelle motivationsdrivere. Når vi lærer, at vi motiveres forskelligt, og når vi lærer, at når andre mennesker handler - nu og da i modstrid med, hvad vi selv ville have gjort - så er det ikke, fordi de vil genere os, men fordi de har en dybtfølt motivation for at gøre det, så øges vores respekt for andre, og med den øgede

9 respekt bliver det lettere at samarbejde, håndtere konflikter, arbejde i teams osv. Best practices: Afgørende succesfaktorer top 6 faktorer Som resultat af undersøgelsen viste sig 6 afgørende succesfaktorer, som var essentielle for succesfulde og levedygtige organisatoriske Enneagram-baserede forandringer. Uanset om interviewpersonerne var ledere eller medarbejdere, og på trods af forskelligheder i forhold til branche, land og virksomhedsstørrelse, var deres svar bemærkelsesværdigt enslydende. Succesfaktor 1: Fokus på reelle behov - Arbejdsmæssige og personlige. Ifølge eksperterne er den mest afgørende succesfaktor i forbindelse med en effektiv Enneagrambaseret forandringsindsats, at der fokuseres på såvel organisationens reelle behov som på ledere, teams og medarbejderes specifikke behov. Virksomheden har brug for varierende former for f.eks. interaktion, ledelse, salg, engagement, performance management, EQ, konflikthåndtering, kulturforandring, produktivitet, bevægelse fra lokalt til globalt marked men beskeden var den samme hos alle: Sæt klare, realistiske og værdifulde mål, som har en virkelig betydning for organisationen, og opnå synlige resultater. Men ligeså vigtigt var det direkte personlige udbytte i deres liv uden for arbejdet. Der er et kæmpe uindfriet behov på arbejdet og derhjemme. På arbejdet drejer behovet sig om kreativitet, empati og fleksibilitet, og om at blive mindre hierarkiske og mere netværksorienterede. Derhjemme er der mere stress, meget høje krav og tiltagende kompleksitet. Enneagrammet hjælper med alt dette. Succesfaktor 2: Stærkt lederskab - organisatorisk engagement. Opbakning fra topledelsen sørger for, at der er troværdighed, autoritet, synlig støtte, ressourcer til bæredygtig forandring og personlige anbefalinger, som kan overbevise andre om Enneagrammets værdi. I tilgift er det vigtigt at sikre sig engagement fra mellemledere, som må anses for at være drivkraften i en effektiv udførelse. Ledere må oprigtigt ønske udvikling for sig selv og andre.

10 Succesfaktor 3: Enneagramtypograferingen - afbalanceret og omhyggelig selvopdagelse. Den mest effektive måde at bestemme sin type på er gennem guidet selvopdagelse, fordi det er den mest præcise, engagerende og indsigtsbringende tilgang. Ligeså vigtigt er det, at konsulenter, ledere og organisationer skaber en kontekst, hvor stereotypier og psykologisk eller indforstået jargon afværges, og hvor der fokuseres på udvikling og potentiale, rummelighed og respekt omkring forskelligheder. Undgå at sætte i bås; gå dybere end tallene, mod integration. Succesfaktor 4: Den højeste kvalitet - konsulenter, workshops og forandringsinterventioner. I forhold til de valgte facilitatorer eller konsulenter, tilbudte workshops og implementerede forandringsaktiviteter er kvalitet essentielt. Konsulenter må være kyndige i Enneagrammet og organisatoriske forandringsprocesser, sørge for stimulerende, interaktive workshops, præsentere information på en ikkedømmende, indsigtsfuld og omhyggelig måde, og opmuntre til deltagelse ved at være lydhør overfor alle bekymringer og spørgsmål. Workshops, projekter og interventioner skal være innovative, tilpassede til organisationens behov og kultur, og udført i et trygt, spændende og sjovt læringsmiljø. Konsulentens grad af erfaring og ekspertise er essentiel for Enneagrammets troværdighed og for sammenkoblingen med de organisatoriske behov. Succesfaktor 5: Fuldt ud integreret i organisationen. Enneagrammet bør anvendes over længere tid og implementeres målrettet på en række anvendelsesområder, så det bliver en del af det hverdagsmæssige arbejdsliv. På denne måde sørges der for en real-time praksis, og en større læringsoverførsel fremmes. Endvidere er det vigtigt, at der løbende tilbydes stimulerende muligheder, som kan engagere flere forskellige typer læringsstile, fx: udviklingsmøder løbende workshops e-læring websites smartphone Apps bøger

11 uformelle diskussioner team interaktioner innovative pilotprojekter. En kontinuerlig, koordineret og fleksibel plan, som indeholder hybridinterventioner. Succesfaktor 6: Kulturel beredvillighed. For at være modtagelige overfor Enneagrammets kraftfulde potentiale må organisationer have tilstrækkelig tillid, åbenhed, nysgerrighed, respekt og villighed til at prøve noget nyt. Uden den nødvendige beredvillighed ville medarbejdere frygte, at Enneagrammet kunne bruges som et våben. Gode råd til dig, som læser denne artikel og vil være en excellent motivator. Der findes ingen rigtig opskrift for, hvordan alle mennesker motiveres, men mange individuelle opskrifter. Gør det ubevidste bevidst hos dig selv og dine medarbejdere. Find dine medarbejders motivationsdrivere for at være energifyldte og derved topmotiveret for at gå på arbejdet mandag morgen. Bevidstgør hver enkelt af dine medarbejdere om, hvordan de bidrager til virksomhedens succes/strategi. Lav et strategikort, hvor hver enkelt medarbejder optræder som en væsentlig brik i puslespillet Benyt den coachende lederstil, når du som leder skal bevidstgøre om dine medarbejderes motivation. Som vi ser det, er der ingen vej udenom: Ledelse kommer til at handle om også at arbejde med sine egne og medarbejdernes indre motivation. I fremtiden vil store dele af medarbejderne ikke acceptere, at deres indre motivation ikke bliver sat i spil. Vi vil ikke være i stand til at trives på arbejdspladsen, ikke være i stand til at leve op til store komplekse krav, ikke levere vores energi, engagement og hjerteblod - med mindre vi er motiverede for det. God arbejdslyst.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere