VI ER MED DIG OVERALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK

2 SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, eller har du brug for anden assistance i forbindelse med dækningen, kan du kontakte Bupa Global Assistance døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Du skal altid straks kontakte Bupa Global Assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde. Andre skader skal anmeldes til Bupa Global Travel, så snart du er kommet hjem fra din rejse. Udskriv en skadeanmeldelse på www. ihi.com eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til Bupa Global Travel sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede lægeregninger, medicin- eller tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når vi har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med Bupa Global Travel. Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Kontakt Bupa Global Travel, hvis du lider af eller har lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start. Dette gælder forud for hver rejse ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. Se også 4.4 og 4.5. Hvis du er fyldt 75 år Hvis du er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, er forsikringen kun gyldig, hvis der indsendes helbredsoplysninger til Bupa Global Travel forud for hver rejse. Se også 1.5. Helbredsskema kan downloades på eller bestilles på telefon eller 2 3

3 FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter 5 Transport 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse 7 Evakuering 8 Hjemkaldelse 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage 10 Returrejse 11 Forsinket bagage 12 Skade på lejet feriebolig 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 14 Ulykke og overfald 15 Bagage (Tillægsdækning) 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 17 Retshjælp (Tillægsdækning) 18 Afbestilling (Tillægsdækning) 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning 21 Hvordan skaden anmeldes 22 Anden dækning 23 Præmiebetaling 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v. Ordliste 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Hvem der kan tegne Årsrejse Europa Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark og desuden være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort for at kunne tegne Årsrejse Europa. 1.2: Hvem der kan tegne Årsrejse EuropaPlus Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark og desuden være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort for at kunne tegne Årsrejse EuropaPlus. 1.3: Hvem der kan tegne Årsrejse Verden Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende sundhedslove i Sverige eller Norge for at kunne tegne Årsrejse Verden. 1.4: Husstand Forsikringen dækker forsikringstager og dennes husstand. Forsikringen skal tegnes for samtlige medlemmer af husstanden. 1.5: Helbredsskema ved fyldt 75 år Såfremt forsikrede på afrejsetidspunktet er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, er det en betingelse for dækning, at vi modtager et helbredsskema forud for hver rejse. Helbredsskemaet skal udfyldes af forsikredes egen læge og de medicinske oplysninger skal vurderes og godkendes af Selskabets lægekonsulenter forud for hver rejse. Lægens honorar for udfærdigelse af helbredsskema afholdes af forsikrede. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn eller ej for dækning på rejsen. 1.6: Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet/forsikringskortet. 2.2: Rejsens varighed Forsikringen dækker rejser af maksimalt en måneds varighed. Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. 2.3: Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 2.4: Hvis forsikringen tegnes efter afrejse Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, beregnes den første måneds dækning fra afrejsedatoen fra hjemlandet. 4 5

4 Dækning for udgifter til behandling af kroni- Forsikringen yder dækning i henhold til 4.1. Hvis du har tegnet Årsrejse Verden gælder Alle behandlinger skal udføres af godkendt ske eller eksisterende sygdomme/lidelser er følgende: behandler indenfor hver behandlingsform. betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 3.2: Dækningsområde EuropaPlus a) Du har frit valg mellem autoriserede og 4.5, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/ Forsikringen omfatter rejser i EU-landene, anerkendte læger og hospitaler i hele 4.4: Eksisterende lidelser ved rejser uden for opholdssted i hjemlandet. Albanien, Algeriet, Andorra, Bosnien- verden. Europa Herzegovina, Egypten, Færøerne, Gaza, Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at for- Grønland, Hviderusland, Island, Isle of Man, b) ubegrænset dækning af sygeudgifter ling af kroniske eller eksisterende sygdomme/ sikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i Israel, Jordan, Kanaløerne, Kosovo, Libanon, i tilfælde af akut opstået sygdom eller lidelser, der inden for de sidste fire måneder før hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er teg- Libyen, Liechtenstein, Makedonien, Marokko, tilskadekomst, afrejsen, dog seks måneder for rejser af over net efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, en måneds varighed, har medført: opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader Palæstina, Rusland indtil Ural bjergene, San c) dækning af lægeordineret og receptpligtig blive afvist og præmien refunderet. Marino, Schweiz, Serbien, Syrien, Tunesien, medicin. a) hospitalsindlæggelse, Tyrkiet, Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden. 2.5: Forlængelse af forsikring 4.2: Midlertidig smertestillende b) vurdering eller behandling hos læge/ I tilfælde hvor forsikringstager ønsker dækning Ved rejser indenfor det blå tandbehandling tandlæge, som ikke er et led i kontrol, af rejse på mere end 1 måneds varighed, jævn- EU-sygesikringskorts dækningsområde yder Selskabet yder erstatning for rimelige og nød- før 2.2, kan forsikringstager efter aftale med forsikringen dækning jf vendige udgifter til midlertidig smertestillende c) ændret medicinering, Selskabet forlænge forsikringens dæknings- tandbehandling, dog maks. DKK pr. til- periode. 3.3: Dækningsområde Verden fælde. eller hvis forsikrede: Forsikringen omfatter alle typer rejser i hele Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse verden. Det er en betingelse for Selskabets erstat- d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået inden udløbet af den på tegningstidspunktet ningspligt, at forsikrede sender en original eller opgivet behandling for sygdommen, dækkende forsikring, bortfalder de tre dages 3.4: Bopælsland erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, selv om forsikrede burde vide eller formode, karenstid. Forsikringen dækker ikke i forsikredes bopæls- der specificerer, hvilken del af tandbehandlin- at sygdommen krævede behandling eller land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod- gen der har været midlertidigt smertestillende. var væsentligt forværret, Sygdom eller tilskadekomst der er opstået tage sociale ydelser. eller har vist symptomer i den foregående dækningsperiode, er ikke dækket i en evt. 4 Sygeudgifter Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på behandling, forlænget dækningsperiode, medmindre 4.1: Dækningsberettigede sygeudgifter af tandlidelser, der ikke er akut opstået på forlængelsen er tegnet før sygdommens Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er mid- f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste eller tilskadekomstens opståen. er rimelige og relevante for at få klarhed over lertidigt smertestillende og kan afvente hjem- til vurdering/behandling, om forsikrede lider af en sygdom, er i behov komsten. Dækning for udgifter til behandling af kroniske for behandling eller for at kontrollere en udført g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden eller eksisterende sygdomme/lidelser er betin- behandling. Tandproteser dækkes ikke. for de sidste fire måneder før afrejse eller på get af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 4.5, for- grund af tidligere udeblivelser har opgivet ud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholds- På rejser indenfor EU-lande, Norge, Island, 4.3: Kiropraktik og fysioterapi normale kontrolbesøg, sted i hjemlandet. Liechtenstein og Schweiz dækker forsikringen Forsikringen omfatter dækning for medicinsk 3 Hvor forsikringen dækker din egenbetaling for behandling af akut opstået sygdom eller tilskadekomst foretaget af en betinget og lægeordineret kiropraktik- eller fysioterapibehandling, maksimalt DKK h) har behov for behandling og/eller operationer, der kan afvente forsikredes 3.1: Dækningsområde Europa offentlig læge eller på offentligt hospital. Husk pr. rejse pr. forsikrede. hjemkomst. Forsikringen omfatter rejser i EU-landene, at vise det blå EU-sygesikringskort forud for Færøerne, Grønland, Andorra, Island, Isle enhver behandling. Det er en betingelse for Selskabets erstat- Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, ningspligt, at Selskabet modtager original ling, herunder medicin, til at holde en kronisk Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. erklæring fra den lokalt praktiserende hen- eller eksisterende sygdom stabil og velregu- visende læge. 6 7

5 leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- Forsikringen dækker kun for én hjemtransport Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes kendt behandlingsbehov. ling, herunder medicin, til at holde en kronisk i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, eller eksisterende sygdom stabil og velregu- komst. og at den behandlende læge har ordineret: 4.5: Særligt ved eksisterende lidelser leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen for rejser omfattet af det blå kendt behandlingsbehov. 5.2: Selskabets rettigheder ved transport til a) sengeleje eller hospitalsophold, eller EU-sundhedskort. behandling Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- 4.6: Behandlingskvalitet Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjem- b) akut ambulant behandling. ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, Selskabet godkender kun behandling transporteret til behandling i bopælslandet og der inden for de sidste to måneder før afrejsen som foregår efter metoder med lade behandling afvente hjemkomsten. Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til har medført: dokumenteret effekt og som er godkendt dækningsberettigede ledsagere, som ikke af de offentlige sundhedsmyndigheder Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik- opnår dækning til indhentning af rejserute, a) hospitalsindlæggelse, i det land hvor behandling udføres. rede overført til andet egnet behandlingssted. uanset om ledsagerne er forsikret i Selskabet. Desuden er det en forudsætning og en b) vurdering eller behandling hos læge/ betingelse, at det skal være overvejende Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i Der ydes refusion til en flybillet på samme tandlæge, som ikke er et led i kontrol, sandsynligt at behandlingen væsentligt samråd med behandlende læge, om transpor- klasse som oprindeligt planlagt samt maks. og varigt kan kurere sygdommen eller ten er nødvendig og/eller forsvarlig. DKK pr. døgn til dokumenterede nødven- c) ændret medicinering, tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan dige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring 5.3: Hjemtransport og lovbefalede og lokal transport under indhentningen af den eller hvis forsikrede: forbedre helbredstilstanden efter sygdommen foranstaltninger ved dødsfald dokumenterede planlagte rejserute. eller tilskadekomsten. Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået i tilfælde af død. 5.5: Forsinkelser og restriktioner eller opgivet behandling for sygdommen, Behandlende læger, speciallæger, tandlæger Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for for- selv om forsikrede burde vide eller og andet sundhedspersonale skal have autori- Ved død refunderes nødvendige og rimelige sinkelser eller restriktioner i forbindelse med formode, at sygdommen krævede sation i det land, hvori der praktiseres. udgifter til hjemtransport af afdøde samt lov- transporten grundet vejret, mekaniske pro- behandling eller var væsentligt forværret, 5 Transport befalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. blemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på 5.1: Dækningsberettiget syge- eller Selskabet ikke har indflydelse på. behandling, hjemtransport Følgende dækkes: Selskabet yder erstatning til rimelige ekstra- 5.6: Generel betingelse for dækning under 5 f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste ordinære udgifter til forsikredes syge- og/eller a) kremering af afdøde og hjemtransport af Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms- til vurdering/behandling, hjemtransport, inkl. ambulancetransport, urne, eller tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet i tilfælde af: dækkes af forsikringen. g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder før afrejse eller på a) alvorlig sygdom, eller b) hjemtransport af afdøde, eller 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse grund af tidligere udeblivelser har opgivet c) begravelse i skadelandet. 6.1: Betingelser for sygeledsagelse og normale kontrolbesøg, b) alvorlig tilskadekomst, eller tilkaldelse 5.4: Indhentning af rejserute Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse h) har behov for behandling og/eller c) død. Selskabet yder erstatning til rimelige og nød- og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver operationer, der kan afvente forsikredes vendige udgifter til indhentning af rejseruten, hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand- hjemkomst. Forsikringen dækker udgifter til lokal syge- hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den lingssted, eller hjemtransporteret som følge af transport til nærmeste offentlige behandlings- dokumenterede planlagte rejserute ikke kan alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. sted. Maksimal dækningssum pr. skadetilfælde gennemføres. er DKK

6 Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende lignende, hvor hjemrejsen er dækket af 7.3: Specielt ved krig eller risiko for krig b) indbrud, brand eller oversvømmelse læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, Rejsegarantifonden, Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myn- i forsikredes private bolig eller i at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, dighederne i et land som følge af krig eller virksomheden, hvis politianmeldelse eller eller at forsikredes tilstand er livstruende. b) epidemi i det område hvor forsikrede risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre lignende dokumentation foreligger, og opholder sig, såfremt det danske måneder dokumenterede og afkrævede eks- forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i Udenrigsministerium, dansk ambassade traudgifter til ophold og fortæring med op forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- eller lignende institution anbefaler til DKK pr. døgn samt nødvendig lokal c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen komst/dødsfald. evakuering, og hvor tilstanden er opstået transport. virksomhed begået af en medarbejder, hvis efter forsikredes udrejsetidspunkt til politianmeldelse eller anden dokumentation Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra området, 7.4: Danske Udenrigsministeriums foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er forsikredes hjemland. anbefalinger nødvendig, c) krig, borgerlige uroligheder, Det er en betingelse for dækning, at forsikrede Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede borgerkrig, terrorhandlinger, militær ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse udskrives fra hospitalet. undtagelsestilstand, revolution eller anden følge det danske Udenrigsministeriums eller konkurs i forsikredes egen virksomhed lignende tilstand i det område, hvor opfordring til evakuering. og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 6.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte forsikrede befinder sig, såfremt det danske Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan Udenrigsministerium, dansk ambassade Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i der i alt vælges op til to personer, dog kan alle eller lignende institution anbefaler 7.5: Selskabets ansvar forbindelse med én hændelse, herunder ét syg- medrejsende, medforsikrede medlemmer af evakuering, og hvor tilstanden er opstået Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket domsforløb. husstanden blive sygeledsagere. efter forsikredes udrejsetidspunkt til omfang en transport/eftersøgning/redning kan området, foretages, men vil samarbejde med det danske Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjem- 6.3: Børn Udenrigsministerium, dansk ambassade eller komsttidspunktet herfor ligger mere end 12 Medforsikrede børn under 18 år er altid beret- d) naturkatastrofer hvor det danske lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er timer forud for forsikredes planlagte hjem- tiget til dækning for sygeledsagelse, hvis bar- Udenrigsministerium, dansk ambassade nødvendig. komsttidspunkt. nets forældre eller alle barnets medforsikrede rejseledsagere bliver sygeledsagere på grund eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået 8 Hjemkaldelse Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære af en dækningsberettiget skade. efter forsikredes udrejsetidspunkt til 8.1: Betingelser for hjemkaldelse familiemedlem, der giver anledning til hjem- området. Forsikringen omfatter dækning for kaldelsen, er en medrejsende, som tidligere på 6.4: Dækningsberettigede udgifter hjemkaldelse, og Selskabet yder efter rejsen er blevet hjemtransporteret. Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat- 7.2: Dækningsberettigede udgifter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis en ning til flybillet en gang på økonomiklasse Der ydes refusion til transport til nærmeste sik- rejse må afbrydes før planlagt som følge af: Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i sam- samt maks. DKK pr. døgn til dokumente- re destination eller til hjemlandet samt maks. me land som det nære familiemedlem, der rede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraud- a) at et nært familiemedlem i hjemlandet giver anledning til hjemkaldelsen, dækker for- og lokal transport gifter til hotelophold. bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden sikringen rimelige og nødvendige transportud- som følge af akut livstruende sygdom eller gifter i forbindelse med hjemkaldelse svarende 6.5: Generel betingelse for dækning under 6 Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres tilskadekomst, opstået efter forsikredes til transportudgifter til forsikredes hjemland. Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdoms- til nærmeste sikre destination eller til hjem- afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet landet. Såfremt forsikrede er evakueret til truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i 8.2: Ledsager dækkes af forsikringen. nærmeste sikre destination, ydes erstatning til samråd med behandlende læge. I tilfælde af Forsikrede kan efter eget valg vælge én person 7 Evakuering dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse. død, er det en betingelse, at der fremskaffes dødsattest samt journaludskrift fra hospital som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes opholdssted. 7.1: Dækningsberettiget evakuering eller læge. Selskabet yder erstatning i tilfælde af: a) rejseselskabets konkurs, såfremt der ikke er tale om en pakkerejse eller 10 11

7 8.3: Børn b) bliver syge- eller hjemtransporteret af Det er en betingelse, at ledsageren er forsikret a) bliver syge- eller hjemtransporteret som Dog er medforsikrede børn under 18 år beret- Selskabet som følge af egen sygdom eller hos Selskabet. følge af egen sygdom eller tilskadekomst tiget til dækning under hjemkaldelse, hvis bar- tilskadekomst opstået i første halvdel af den opstået i anden halvdel af den planlagte nets forældre eller alle barnets rejseledsagere planlagte rejseperiode, 9.3: Visum og forsikringer rejseperiode, bliver hjemkaldt på grund af en dæknings- Forsikringen dækker ikke visum/forsikringer. berettiget skadebegivenhed. Dog dækker forsikringen ikke b) rejser hjem i anden halvdel af den erstatningsrejse i forbindelse med syge- 9.4: Mistet ferieformål planlagte rejseperiode som følge af en 8.4: Dækningsberettigede udgifter eller hjemtransport ved skader, der Forsikringen dækker ikke mistet ferieformål. dækningsberettiget hjemkaldelse. Der ydes refusion for flybillet på samme klasse medfører brud (fraktur), ledbåndsskade som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn eller lignende, medmindre tilskadekomsten 9.5: Dækningsberettigede udgifter 10.2: Ledsagere returrejse til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop- har medført hospitalsindlæggelse i mere Forsikringen dækker det beløb, de erstat- Dækningsberettigede ledsagere opnår dæk- hold, fortæring og lokal transport, der påføres end halvdelen af den planlagte rejseperiode. ningsberettigede har betalt for transport fra ning til en returrejse, såfremt man ledsager forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret c) rejser hjem i første halvdel af den feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før i Selskabet. Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport planlagte rejseperiode som følge af en skaden er opstået og kan dokumenteres, samt under ophold i hjemlandet er ikke dækket af dækningsberettiget hjemkaldelse. at de ikke kan refunderes. 10.3: Tidsfrist returrejse forsikringen. En returrejse skal foretages senest to uger 9.2: Betingelser for erstatning for ødelagte Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagel- 8.5: Rejser med motorkøretøj i Europa feriedage transportudgifter til og fra feriestedet ad se eller hjemkaldelse. Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre Selskabet yder erstatning i form af rejsens pris nærmeste vej med maks. DKK 1,50 pr. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, pr. dag for ødelagte feriedage til den skade- km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til 10.4: Dækningsberettigede udgifter hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. lidte forsikrede for de dage, der bliver ødelagt en erstatningsrejse, fordeles udgifterne Der ydes refusion til en flybillet på samme I et sådant tilfælde dækker forsikringen også som følge af, at forsikrede på grund af akut forholdsmæssigt. klasse som anvendtes ved udrejsen samt udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet sygdom eller tilskadekomst har været hospi- maks. DKK pr. døgn til dokumenterede inden for Europa. talsindlagt i mindre end halvdelen af den plan- Erstatning pr. ødelagt feriedag beregnes som nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lagte rejseperiode, eller den behandlende læge de dækningsberettigede udgifter delt med fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå 8.6: Selskabets forhåndsgodkendelse har ordineret indendørsophold i ferieboligen. antal planlagte rejsedage. til udgangspunktet for syge- eller hjemtrans- Det er en forudsætning for dækning, at hjem- porten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. kaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Kompensationen beregnes fra den dag, hvor 9.6: Forsikringssum erstatningsrejse 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage behandlende læge har ordineret indendørsophold. Hjemrejsedagen erstattes ikke. Erstatningen er begrænset til maksimalt DKK for Årsrejse Europa og maksimalt DKK for Årsrejse Verden. 10.5: Generel betingelse for dækning under 10 Erstatning under 10 ydes kun hvis sygdoms- 9.1: Betingelser for erstatningsrejse Det er en betingelse, at forsikrede fremskaffer tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Selskabet yder erstatning til en ny rejse til for- en lægeerklæring fra den behandlende læge i 9.7: Generel betingelse for dækning under 9 dækkes af forsikringen. sikrede og samtlige medforsikrede rejseledsagere, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver udlandet. Erklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for indendørsophol- Erstatning under 9 ydes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet 11 Forsinket bagage ødelagt som følge af, at forsikrede: det. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af dækkes af forsikringen. 11.1: Dækningsberettigede erstatningskøb a) bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge i udlandet. 10 Returrejse I tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forsikredes af den planlagte rejseperiode på grund af 10.1: Betingelser for returrejse ankomst til bestemmelsesstedet uden for akut sygdom eller tilskadekomst, Er forsikrede under 16 år, yder Selskabet erstat- Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis bopælslandet dækker forsikringen rimelige ning for ødelagte feriedage for én ledsager. forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt erstatningskøb af: som følge af, at forsikrede: 12 13

8 beklædningsgenstande, på hinanden følgende døgn efter ankomst, så 13.3: Advokatbistand c) juridiske problemer i forbindelse med toiletartikler, længe bagagen er forsinket. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet familie- og arveretlige spørgsmål, livsnødvendig medicin og for et strafbart forhold opstået under rejsen, barne- og klapvogne. Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 1.000, må dækkes nødvendige og rimelige advokatom- d) juridiske problemer mellem forsikrede og ikke anvendes på forskud. kostninger til og med sagens afgørelse ved ret- Selskabet, Det er en betingelse for erstatning: ten i 1. instans, dog maks. DKK : Forsikringssum e) sager der ikke er opstået på rejsen, a) at forsikrede har original skaderapport fra Forsikringssummen for bagageforsinkelse er Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det det pågældende transportselskab. DKK strafbare forhold, betragtes forsikredes advo- f) retssager om ansvar for benyttelse af Vi anbefaler, at forsinkelsen anmeldes straks 12 Skade på lejet feriebolig katomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, efter ankomst til bestemmelsesstedet. 12.1: Dækningsberettigede udgifter g) egentlige erstatninger, bøder eller Anmeldelse skal ske til ankomst-service i Forsikringen dækker skader forvoldt af for- Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal bodslignende krav. lufthavnen, der udfærdiger og udleverer sikrede i/på lejet feriebolig/hotel samt indbo godkendes af Selskabet. skaderapporten. i ferieboligen, dog maks. DKK og 13.8: Forsikringssum med selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbe- 13.4: Tilkaldelse Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen givenhed. Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer advokatbistand er i alt DKK er kommet frem til forsikrede og før efter forsikredes eget valg ud til forsikrede hjemrejse til bopælslandet, 12.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke de i 16.2 c), 16.2 d), og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere 14 Ulykke og overfald c) at der indsendes original dokumentation for 16.2 e) og 16.2 g) beskrevne forhold. end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes 14.1: Dækning ved ulykkestilfælde de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand med fly på maks. økonomiklasse tur/retur en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring. Forsikringen omfatter dækning for ulykke, og yder erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den 13.1: Dækningsberettigede udgifter forsikredes død eller bevirker en vedvarende d) at forsikredes bagage er indskrevet til Forsikringen omfatter dækning for sikkerheds- 13.5: Rejseudgifter invaliditet. samme transportmiddel, som forsikrede stillelse og advokatbistand, og forsikringen Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter rejser med. dækker betaling, der permanent eller midler- som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne 14.2: Dødsfald tidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejen- eller til afhøring ved domstol i udlandet. Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et 11.2: Undtagelser dele fra tilbageholdelse foretaget af lokale ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes Forsikringen dækker ikke: myndigheder. 13.6: Selvrisiko død inden for et år efter ulykkestilfældet. Ved enhver skade under denne dækning, und- a) leje/køb af sportsudstyr, 13.2: Tilbagebetalingspligt tagen for sikkerhedsstillelse jf. 13.2, betaler Medmindre andet skriftligt er meddelt Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede Selskabet, udbetales forsikringssummen til b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke som skal tilbagebetales til Selskabet straks omkostninger, dog mindst DKK nærmeste pårørende. begrænset til udgifter til taxa, hotelophold efter frigivelse eller efter påkrav. og telefon. 13.7: Undtagelser Forsikringssummen ved død er DKK Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge Forsikringen dækker ikke: 11.3: Dækning ved hjemkomst af forsikredes manglende betaling af idømt Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjem- bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke a) juridiske problemer mellem forsikrede invaliditetserstatning, ydes erstatning med det landet. møder op til retsmøder, eller forsikrede på og rejsebureauet, rejsearrangøren eller beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, rejseformidleren, den allerede foretagne udbetaling. 11.4: Dækningsberettigede udgifter betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit Der ydes erstatning for maksimalt DKK lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks b) juridiske problemer i forbindelse med anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem efter beslaglæggelsen. kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, 14 15

9 14.3: Permanent invaliditet som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det Original politirapport og lægeerklæring skal forsikrede bekendt person er ikke omfattet Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet omfang udgifterne ikke kan refunderes fra efterfølgende sendes til Selskabet. af forsikringen. svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe- anden side, f.eks. det offentlige. tales ménerstatning. 14.6: Undtagelser 14.7: Lægens foreskrifter Tandbehandlingen skal være foretaget inden Undtagelser og særlige bestemmelser: Forsikrede skal være under stadig behandling Erstatningen ansættes til en til méngraden sva- for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden af læge og følge dennes forskrifter. rende procent af invaliditetssummen. er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal a) Enhver sygdom og udløsning af latente tandbehandlingen være foretaget inden forsik- sygdomsanlæg, selv om sygdommen 14.8: Selskabets ret til at indhente oplysninger Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade- redes fyldte 25 år. er opstået eller forværret ved et Selskabet er berettiget til at indhente oplys- styrelsens méntabel på grundlag af skadens ulykkestilfælde, ninger hos enhver læge, der behandler eller medicinske art og omfang og kan uden hen- Det er en forudsætning for dækning, at har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ikke overstige 100 %. Selskabet. ved dødsfald at kræve obduktion. c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, Fastsættelse af méngraden foretages, så snart Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, der skyldes en tilstedeværende eller 15 Bagage (Tillægsdækning) ulykkestilfældets endelige følger kan bestem- men afsluttende behandling kan om nødven- tilfældigt tilstødende sygdom, 15.1: Dækningsberettiget bagage mes og ikke senere end 3 år efter ulykkestil- digt ske i bopælslandet. Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, fældet. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er er følgende genstande tilhørende forsikrede, Tandproteser samt behandling af tyggeskade nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af dækningen: Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, såle- dækkes ikke. omfattet af forsikringen, des at forsikrede skal bruge briller eller have Bagage, rede penge, rejsebilletter, kreditkort, skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente- Forsikringssummen for tandbehandling er e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller værdipapirer og pas. rede udgifter hertil. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet 15.2: Undtagelser En bestående invaliditet berettiger ikke til 14.5: Overfald ud fra en tandlægelig vurdering må Følgende dækkes ikke: erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen Hvis forsikrede i forsikringsperioden bli- antages at have været væsentlig dårligere ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ver overfaldet af en person med påviselig end hos personer på samme alder, der a) computere og andet elektronisk udstyr, ikke havde været til stede. personskade eller dødsfald til følge, dæk- følger regelmæssig tandlægekontrol og bagage af enhver art til erhvervsmæssig ker forsikringen erstatning for det beløb, behandling, brug, herunder vareprøver, handelsvarer og Det er en betingelse for udbetaling af invalidi- som en skadevolder ville blive dømt til at kollektioner, tetserstatning, at forsikrede er i live ved erstat- betale efter dansk retspraksis i henhold til f) Er forsikrede under 18 år, er ningens udbetaling. Erstatningsansvarsloven for et overfald sket forsikringssummen ved død begrænset til b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. under tilsvarende forhold i Danmark. DKK , Behandlingen af tilskadekomsten skal være 15.3: Begrænsninger dokumenteret påbegyndt i udlandet af en Forsikringssummen ved overfald er g) Er forsikrede over 75 år, dækker Som beskrevet i følgende dækningsskema, lokalt autoriseret læge. DKK forsikringen med halvdelen af de gældende gælder følgende begrænsninger: forsikringssummer, Forsikringssummen ved invaliditet er Det er en betingelse for Selskabets erstat- DKK ningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmel- h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen, des til det lokale politi, at der udfærdiges poli- 14.4: Tandbehandling tirapport, og at forsikrede konsulterer en lokalt i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager Forsikringen dækker rimelige og nødvendige autoriseret læge/tandlæge umiddelbart efter eller et vilkårligt overfald begået af en af udgifter til behandling af tandskader, der sker overfaldet

10 Dækning Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motor køretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt 5 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool 8 Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagage boks, hotelværelse, bolig eller safety boks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 17 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle 15.4: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end 2 år gamle b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film- og videooptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 15.5: Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår. 15.6: Forsikringssummer for personer under 28 år Er forsikrede på skadetidspunktet under 28 år, dækker forsikringen maks. med 50 % af de i 15.3 og 15.5 nævnte forsikringssummer. 15.7: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 16.1: Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet Tillægsdækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 18 19

11 c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse i skiløb, snowboarding, kælkning eller lignende, dog maks DKK pr. hændelse. 16.4: Forsikringssum Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade og 5 millioner ved personskade er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en d) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav, e) retssager vedrørende kontrakts-, erhvervseller arbejdsforhold, 18.2: Specielt ved dødsfald I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald kan Selskabet yde erstatning til indhentning af rejseruten på første eller anden rejsedag af 16.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Selskabet. f) retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, g) retssager vedrørende narkotika, h) retssager vedrørende våben, den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbyde indhentning af rejserute. a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på ting, som er omfattet af 12.1, 16.5: Forsikredes anerkendelse af erstatningspligt Forsikrede kan ikke med bindende virkning for i) sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger. Der ydes alene erstatning efter 18.1 eller : Ophør af dækning b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Selskabet helt eller delvist anerkende erstat- Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Forsikringen dækker fra betalingsdatoen, og ningspligt for forvoldt skade. Almindelige betingelser for Retshjælp for dækningen ophører på det tidspunkt, hvor c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et 17 Retshjælp (Tillægsdækning) Familieforsikringer med indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser. forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet for at begynde udlandsrejsen. videregående ansvar, end hvad forsikrede 17.1: Dækningsberettigede udgifter ville være underlagt efter de almindelige Hvis der er tegnet Tillægsdækning for rets- 17.4: Forsikringssum 18.4: Dækkede hændelser regler om erstatningsansvar uden for hjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold Forsikringssummen for retshjælp er Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan kontraktforhold, til Forsikring og Pensions Almindelige betin- DKK påbegynde rejsen på grund af: gelser for Retshjælp for Familieforsikringer d) for skade på ting, som forsikrede ejer, med indbodækning, som på begæring kan 18 Afbestilling (Tillægsdækning) a) død eller akut alvorlig sygdom/ har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, rekvireres hos Selskabet. 18.1: Betingelser for afbestilling tilskadekomst opstået efter bestilling af befordring, bearbejdning eller behandling, Hvis der er tegnet Tillægsdækning for rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse har sat sig i besiddelse af, eller har i Beregnes advokatsalæret som en nærmere af bestilling og en af betingelserne i 18.4 er eller lægeordineret indendørs ophold af varetægt af anden grund, angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, opfyldt, dækker forsikringen den del af forsik- forsikrede, et nært familiemedlem eller dækker forsikringen advokatsalæret med redes betaling, som rejsearrangøren ifølge de forsikredes rejseledsager, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, maks. DKK almindelige rejsebetingelser har krav på, og som ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er f) for skade som følge af, at forsikrede ved 17.2: Selvrisiko forsikringsperioden. i stand til at modtage en vaccination, som smitte eller på anden måde påfører andre Ved enhver skade vedrørende retshjælp beta- uforudsigeligt og pludseligt indføres som sygdom, ler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør Tillæg for afbestilling skal være købt ved krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede 10 % af de samlede omkostninger, dog min. bestilling af rejsen, dog senest ved betaling af skal rejse, g) for skade forvoldt ved benyttelse af DKK depositum til rejsearrangøren. motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj c) indbrud, brand eller oversvømmelse i samt søfartøjer på eller over tre meters 17.3: Undtagelser Forsikringen omfatter forsikringstageren og forsikredes private bolig eller virksomhed længde med sejl eller motor, eller søfartøjer Følgende er ikke dækket under retshjælp: dennes husstand. umiddelbart inden afrejsen, hvis under tre meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. 16.3: Bøder og krav a) rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, Forsikringen omfatter afbestilling af ferierejser i Europa af op til 1 måneds varighed. politianmeldelse eller anden lignende dokumentation foreligger, d) bedrageriske handlinger i forsikredes egen Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. b) tvister mellem forsikrede og Selskabet, c) sager, der ikke er opstået på rejsen, Forsikringen kan kun tegnes af personer, der tegner Årsrejseforsikring i Selskabet. virksomhed begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 20 21

12 e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 18.6: Forsikringstagers forpligtelser Selskabet omregner valuta ud fra National- c) rekreations- og kurophold, eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, I tilfælde af skade skal forsikrede straks på ska- bankens til enhver tid gældende middelkurs. hvis dokumentation foreligger, og detidspunktet underrette Selskabet og rejse- d) tandproteser, forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. arrangøren. 19.3: Rabatter Rabatter, som bringes i stand ved forhand- e) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede f) at forsikrede på grund af graviditet, Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og sygdomme, opstået efter køb af rejsen, ud fra en dækker forsikringen ikke. lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere lægelig vurdering ikke kan vaccineres af i Selskabet. f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter helbredshensyn til fostret. 18.7: Dokumentationskrav svangerskabets 8. måned (36. uge), dog Det er en betingelse for Selskabets erstat- 19.4: Forsikringssummer for gravide som er fertilitetsbehandlede I tilfælde af en dækningsberettiget skadebegi- ningspligt, at forsikrede fra behandlende De anførte forsikringssummer for de enkelte og/eller venter mere end ét barn efter 4. venhed er hele forsikredes medrejsende hus- læge fremskaffer lægeerklæring med diag- dækninger danner den øvre grænse for måned (18. uge), Enhver udgift,der vedrører stand berettiget til at afbestille rejsen. nose, samt at forsikrede på anmodning giver Selskabets erstatningspligt for alle de pr. rejse graviditet og/eller fødsel, herunder også Selskabets lægekonsulent adgang til alle rele- pr. person indtrædende forsikringsbegiven heder. udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i 18.5: Undtagelser vante sygejournaler, herunder oplysninger om op til en måned efter forsikringsperiodens Undtaget fra dækningen er: tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald ved- Undtaget er dog dækningen for erstatnings- udløb. Herefter ophører dækningen. a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder af bestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, lægges kopi af dødsattesten. 18.8: Forsikringssummer Forsikringssummen pr. husstand er maks. DKK pr. forsikringsår og maks. DKK pr. skadebegivenhed. De anførte forsikringssummer danner grænsen for Selskabets erstatningspligt. 19 Erstatning 19.1: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen erstatter den forsikredes dækningsberettigede udgifter i henhold til de valgte dækninger som fremgår af policedokumentet. rejse, der gælder pr. husstand pr. rejse og tillægsdækningen for bagage, der gælder pr. husstand pr. forsikringsår. 19.5: Tilbagebetalingspligt Der kan maksimalt udbetales erstatning på regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. Enhver erstatning vil først blive afskrevet med et sådant skyldigt beløb. 20 Undtagelser fra erstatning g) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, h) enhver form for forbrug eller misbrug af alkohol, narkotika- og/eller medicin, medmindre det kan dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke er relateret hertil, i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, j) selvforskyldt legemsbeskadigelse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på feriestedet, naturkatastrofer, terror eller lignende, 19.2: Erstatningsbeløb Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller lan- 20.1: Undtagelser Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået forsikredes selvmord eller forsikredes selvmordsforsøg, k) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/ e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før bestilling af rejsen, det, hvor udgifterne afholdes. Forsikringen dækker kun udgifter for udført som følge af: a) sygdomme og lidelser, der er opstået eller med forsæt l) behandling hos naturlæger, naturmedicin f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte behandling. forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt samt andre alternative behandlingsformer, som følge af forsikredes forsætlige eventuelle følger af sådanne sygdomme og handlinger, groft uagtsomme handlinger eller Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, lidelser, m) skader, der direkte eller indirekte er undladelser, medmindre det kan bevises, regnes med under den årlige forsikringssum pr. opstået som følge af aktiv deltagelse at skaden ikke står i forbindelse hermed. forsikrede. b) kosmetiske operationer og behandlinger. i krig, invasion, fjendtligt angreb, Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ borgerlige uroligheder (uanset om der behandling er medicinsk betinget, er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, 22 23

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" - Police

Sygeforsikringen danmark - Police Sygeforsikringen "danmark" - Police 1428421 Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere