Fra ny viden til ny praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ny viden til ny praksis"

Transkript

1 Fra ny viden til ny praksis Under dette tema finder du eksempler, som viser, hvordan ny viden kan omsættes til ny praksis og endnu bedre velfærdsindsatser.

2 1. Viborgs virtuelle hjemmepleje Viborg Kommune har erstattet traditionelle besøg hos 18 ældre borgere med virtuelle besøg. Man vidste fra andre sammenhænge, at den teknologiske løsning virkede, og derfor har fokus især været på at gøre modellen brugbar i organisationen. Borgerne oplever mere fleksibilitet i kontakten med kommunen, fordi de ikke skal vente på besøg, og større succes med at kunne mestre hverdagen selv. Nogle har endda erfaret, at de kan klare dagligdagen på egen hånd. Medarbejderne oplever bedre ressourceudnyttelse og mindre spildtid i et stort geografisk område. Kontakt: Jette Hede Skytte, udviklingskonsulent, Viborg Kommune, 2. Hvad skal vi med klasser? Frederiksberg Ny Skole gør op med folkeskolens forældede tankegang. Undervisningen bygger på eksisterende forskningsbaseret viden, men er samtidig selv en del af en ny følgeforskning. Skolen har aldersblandede hjemgrupper i stedet for klasser, differentierede mødetider, skiftende holddannelser ud fra den enkeltes behov og talent og langsigtet målstyring af undervisningen. Kom og hør, hvordan forskning, erfaring og nytænkning kan gå hånd i hånd. Kontakt: Morten Christiansen, leder, Frederiksberg Ny Skole, 3. Digitalisering sikrer hurtig opsporing af sygdomstegn hos ældre Roskilde Kommune har udviklet en digital observationsmetode til ældreområdet ud fra viden om, at der er mange gevinster at hente i tidlig opsporing. I det digitale hjul registreres borgerobservationer med grøn, gul eller rød advarsel. En central storskærm med de indsamlede data sikrer opsporing af sygdomstegn hos ældre, og det hjælper til, at sundhedsfremmende handlinger iværksættes hurtigere. Kontakt: Jeanne Schlenzig, sygeplejerske, Geriatrisk Team Roskilde, 4. Evalueringen gøres levende I Ballerup Kommune erkendte man, at dokumentationen på daginstitutionsområdet ikke gav mening i det pædagogiske arbejde og ikke blev brugt i forvaltningen og Socialudvalget. Rammerne for evalueringen af arbejdet med pædagogiske læreplaner blev derfor gentænkt fuldstændigt. Resultatet er Levende evaluering, hvor pædagoger, politikere, embedsmænd, forældre og børn deltager i fælles workshops, der bidrager til nytænkning af styring og organisering af dagtilbud i kommunen. Tiltaget står på skulderen af forskningsprojektet Nye muligheder for samarbejde i styring og organisering af dagtilbud. Kontakt: Bibi Baunkilde, pædagogisk konsulent, Ballerup Kommune, 5. Nye metoder sikrer succesfuld rehabilitering af udsatte unge På Kollegiet Nyborgvej har man haft succes med en ny tilgang til unge, der har brug for rehabilitering. Ud fra metoden New NLP skabes et positivt udviklingsmiljø, hvor udgangspunktet er det, der virker og allerede lykkes for den enkelte unge. Fokus er på individuelle og konkrete mål, mestringsstrategier og ressourcer. Målet er at flytte i egen bolig, starte på uddannelse eller job samt udvikle sociale og praktiske færdigheder. Resultaterne viser, at den enkeltes selvstændighed og livskvalitet øges, og flere af de unge bor i dag selvstændigt. Kontakt: Anja Lindekilde Rasmussen, ergoterapeut, Odense Kommune, 6. Entreprenørskab i folkeskolen Det Skæve Rum Fri tænkning kræver stram styring. Det er mantraet bag det alternative klasselokale Det Skæve Rum på Mellervangskolen i Aalborg. Her bringes undervisningen hver dag tættere på virkeligheden gennem arbejde med problemstillinger fra lokalområdet og faglige camp -dage. I det særligt indrettede skæve faglokale udstyres eleverne med gummibånd, der signalerer Fra ny viden til ny praksis

3 deres respektive roller i arbejdet fra gang til gang. Her er det er forbudt at sige nej, men tilladt at sige ja og?, for det er kreativiteten, der skal i spil. Lærerne oplever mindre spildtid og mere innovative og modige elever. Kontakt: Carsten Hermansen, lærer, Mellervangskolen, 7. Svensk model giver bedre børneliv i Herning Det ser ud til, at Sverige har knækket koden på området for udsatte børn og unge. Derfor har Herning Kommune hentet inspiration her. Det betyder blandt andet, at socialrådgiverne har færre børnesager, og der satses på korte anbringelser. Hensigten er at komme så tæt på et normalt liv som muligt, og derfor skal tilknytningen til nærmiljø, familie og netværk bevares. Alene på rådgiverområdet er der investeret 2 mio. kr. årligt i tættere opfølgning. Samtidig forventes en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. i Kontakt: Preben Siggaard, chef for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, Kan teknologi i sundhedstilbuddene understøtte og fremme den rehabiliterende indsats, så borgerne kommer sig hurtigere? Sundheds-appen Dialife er tilpasset og testet på Diakonissestiftelsens socialpsykiatriske tilbud i Gentofte Kommune i samarbejde med Mobile Fitness, og resultaterne er gode: Appen har styrket borgernes motivation, givet dem bedre overblik over deres egen sundhed og gjort dem mere fortrolige med it. Kontakt: Thomas Hald Petersen, leder, Hvide & Gule Hus, Diakonissestiftelsen, 9. Naturen som ramme for stressbehandling Forskning viser, at ophold i og brug af naturen kan gøre mennesker raske. I udlandet er haveterapi allerede et udbredt værktøj mod stress, og den erfaring bygges der videre på i Haverefugiet. Her rehabiliteres stressramte ved brug af naturen samt gennem tillid, basal omsorg og stilhed. Det hjælper mennesker med alvorlige stressreaktioner eller kroniske problematikker til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kontakt: Ella Hilker, initiativtager og sygeplejerske, Haverefugiet, Det udgående sygeplejersketeam i Frederiksberg Kommune har nedbragt antallet af kontakter til skadestue, ambulatorium og andre instanser, ved at borgeren modtager den korrekte behandling i hjemmet. Et endnu stærkere tværfagligt samarbejde og øget videndeling betyder, at indsatsen er løftet kvalitetsmæssigt, og borgeren oplever større tryghed ved behandling i hjemlige rammer. Projektet bygger på gode erfaringer med et udgående sygeplejersketeam fra Frederiksberg Hospital, en analyse af indlæggelsestal fra hospitalet og inspiration fra eksisterende initiativer i andre kommuner. Kontakt: Anny Vestergaard, chef for hjemmesygeplejen, Frederiksberg Kommune, 11. Akvarier nedbringer medicinforbrug på plejecentre Brug fisk i stedet for piller. En række plejecentre i Sverige har nedbragt medicinforbruget med op til 20 pct. ved at installere akvarier. Virkningen er særlig tydelig hos demente, som oplever færre aggressive udfald, men ny forskning peger også på, at fisk i akvarier kan øge ældres appetit, forbedre sociale færdigheder hos børn med udviklingsvanskeligheder og sågar dæmpe tandlægeskræk. Langagergård Plejecenter i Karlslunde har ladet sig inspirere af de gode resultater og gjort seks akvarier til en del af de ældres hverdag. Det giver mindre aggressive beboere, og det smitter af på medarbejderne, der oplever et bedre arbejdsmiljø. Kontakt: Louise Wesselhoff, centerchef, Langagergård, care.dk 12. Signs of Safety-metoden Netværk omkring familien er afgørende for udsatte børns udvikling. Når målet er at give udsatte børn en bedre hverdag, er det derfor en rigtig god idé at starte med at finde ressourcer i familien og netværket. Derfor samarbejder Roskilde Kommune med de udsatte familier ud fra metoden Signs of Safety, der hjælper kommunen med at se ressourcerne og bruge dem til at forbedre barnets udviklingsbetingelser. Kom og hør, hvordan vi giver udsatte børn en bedre hverdag nu, og på længere sigt forbedrer deres uddannelsesmuligheder. Kontakt: Christa Dalland, afsnitsleder, Roskilde Kommune, Fra ny viden til ny praksis 8. Socialpsykiatri + velfærdsteknologi = recovery? 10. Sygeplejersken på besøg

4 Vis mig værdien Under dette tema finder du eksempler på projekter og institutioner, der dokumenterer effekten af deres arbejde og bruger dokumentationen til løbende at forbedre indsatsen.

5 13. Virkningsevaluering I Viborg Kommune er overskriften for beskæftigelsesindsatsen demokratisk medborgerskab. Det betyder et skifte i måden, borgerne bliver mødt på, hvor udgangspunktet er, at borgeren har viljen og evnerne, og at jobcentret derfor blot skal vise mulighederne. Derfor er virkningsevaluering et vigtigt styringsværktøj. Det bidrager til kontinuerlig evaluering, deling af viden og læring samt reel involvering af alle niveauer i organisationen. Og så giver det grundlag for løbende justering af indsatsen ud fra resultaterne. Den læring, kommunen har opnået, har sikret mere meningsfulde indsatser for borgere og ansatte i jobcentret og har resulteret i en stigning i antallet af borgere, der fastholdes i deres job. Kontakt: Jette Lorenzen, arbejdsmarkedschef, Viborg Kommune, 14. Hvordan måler vi samfundets bløde værdier? Samfundets bløde værdier har stor betydning for borgernes velfærd. Men hvad er værdien af eksempelvis varme hænder i daginstitutionerne? Alt for ofte drukner betydningen af bløde værdier i økonomiske analyser. Men sådan behøver det ikke at være. For de analytiske redskaber, der kan måle bløde værdier og klæde beslutningstagerne bedre på, findes faktisk. Kom om hør, hvordan man sætter værdi på værdierne. Kontakt: Jacob Ladenburg, seniorforsker, KORA, 15. Nye styringsbehov kræver nye værktøjer Hvordan ser det ud med beskæftigelsen lige nu? Hvilke træningsindsatser for ældre giver bedst effekt? Hvilke forløb gør borgeren hurtigst selvhjulpen efter en indlæggelse? I kommunerne skifter styringsdagsordenen fra at fokusere på, hvordan vi overholder budgetter, til hvordan vi inden for rammerne bliver bedre til at prioritere og levere større kvalitet. Det kræver nye styringsværktøjer, som kobler økonomiske data med aktivitetsdata og skaber større indsigt i, hvad der foregår, og hvad der virker. En række kommuner er fra politikere og direktion til institutionsledere i gang med at samle centrale oplysninger på tværs af kommunens mange it-systemer for at undersøge, hvordan man kan styre på nye måder. Kontakt: Tom Jensen, manager, KMD, og Ulrik Møller Christensen, management consultant, Hildebrandt og Brandi, 16. Resultaterne udstikker retningen i de psykiatriske tilbud OK-Centret Enghaven måler gennem et resultatsystem effekten af psykiatribrugernes behandling, og effektmålingen bruges til løbende at forbedre centrets tilbud. Eksempelvis synliggjorde tidligere års effektmåling, at der skulle være større fokus på misbrugsbehandlingen, hvilket førte til, at misbrugspolitikken og en række procedurer blev ændret, samt at medarbejderne blev opkvalificeret gennem uddannelse. I den seneste effektmåling for 2013 ses resultatet sort på hvidt: Misbrugsproblemerne afhjælpes langt bedre end før. Kontakt: Lone Lundsgaard, centerleder, OK Centret Enghaven, fonden.dk 17. Sæt pris på værdien af et godt arbejdsmiljø Sæt pris på dit arbejdsmiljø er et beregningsværktøj, FOA har været med til at udvikle for at forenkle beregningen af, hvad et dårligt arbejdsmiljø kan koste. Medarbejderen skal blot indtaste fire oplysninger, så sætter værktøjet kroner og øre på, hvad det koster, når arbejdsmiljøet halter. Formålet med beregningen er at skabe grundlag for forbedring af arbejdsmiljøet i forskellige typer af velfærdsorganisationer. Kontakt: Rudy Larsen, arbejdsmiljøkonsulent, FOA, Vis mig værdien

6 Med borgeren som udgangspunkt Under dette tema finder du eksempler på velfærdsløsninger, der i endnu højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov. De kan være nye projekter eller arbejdsgange, eller der kan være tale om eksisterende indsatser, hvor man har ændret praksis med udgangspunkt i målgruppens behov.

7 18. Inklusion Med Kærlig Hilsen Frivilligheden er vendt om i Ikast-Brande Kommune, hvor handicappede borgere ikke kun modtager, men også udfører frivillig arbejdskraft. De bidrager til det lokale fællesskab ved at løse mindre, men nyttige, opgaver i det offentlige rum. Det kan være alt fra skilterensning til foredragsopgaver. Opgaver, som er til glæde for kommunens borgere, og som samtidig synliggør, at selv de mest handicappede er en værdifuld og særlig ressource. Opgaverne løses Med Kærlig Hilsen og en kop kaffe som eneste betaling. Kontakt: Ole Grangaard Olesen, områdeleder, Ikast Brande Kommune, brande.dk 19. Gør det nemt for borgerne hjælp Politiet på sms Når der sker indbrud eller tricktyverier, eller når savnede personer skal efterlyses, er det ligetil for borgerne i Nordsjælland at hjælpe med til opklaring. Politiet sms er direkte til de borgere, der har tilmeldt sig TRYK POLITI, med en kort beskrivelse af situationen, og af hvad man skal holde øje med borgere og organisationer har indtil videre tilmeldt sig og medvirket til opklaring af forbrydelser eller lokalisering af savnede personer. Kontakt: Helge Tang Holbek, politiinspektør, Nordsjællands Politi, 20. Nyt liv i tomme bygninger Givrum.nu sætter nyt liv i tomme bygninger med aktiviteter skabt af borgerne selv. På den måde erstatter Givrum.nu en traditionelt topstyret byudvikling med en brugerdrevet en af slagsen. Det kan bl.a. ses i den gamle Sadolinfabrik på Amager, hvor Givrum.nu har skabt et bæredygtigt arbejdsfællesskab for over 100 brugere. Den gamle fabrik rummer nu både cykelværksted, galleri, tekstiltrykkeri, fotostudie, urbant laboratorium og et forlag. Og fabrikken på Amager er bare et lille billede på det store potentiale, der ligger i at forbinde engagerede borgere med tomme bygninger. Kontakt: Jesper Koefoed Melson, partner, Givrum.nu, 21. Bryd siloen og skab koordinering på tværs Myndigheder og institutioner samarbejder mere end nogensinde på kryds og tværs for at sikre at indsatsen matcher den enkelte borgers situation. Oplysninger udveksles på tværs af forvaltninger, og sager behandles typisk af flere fagpersoner fra forskellige områder. I dag sker meget af dette arbejde manuelt, og sagsbehandlerne mødes med hver deres stakke af dokumentation. Flere kommuner samarbejder med it-virksomheden KMD om at digitalisere de tværgående samarbejder, så alle parter har mulighed for at mødes og gemme og udveksle dokumenter og sager sammen i ét fælles digitalt univers. Kontakt: Mette Schwartz Hansen, Business Development Consultant, KMD, og Jesper Nissen, faglig konsulent, Fredericia Kommune, 22. Med Fars køkkenskole bliver familien grydeklar Fars køkkenskole er et sjovt og lærerigt madlavningskursus, der lærer fædre og børn at lave hjemmelavet og sund mad sammen. I Vallensbæk har 260 fædre været på køkkenskole med mere end 300 børn, og evalueringen viser, at alle bliver bedre til at lave sundere mad, og børn og fædre får styrket deres relation. Der arbejdes på at udvikle en udbredelsesmodel til andre kommuner og områder. Kontakt: Mette Bøgebjerg Jørgensen, projektleder, Vallensbæk Kommune, 23. App-værksted sammensmelter social og kontant merværdi Bo- og Vækstcenter Kalundborg er gået nye veje for borgere med specielle behov. Med avanceret teknologi skaber borgerne applikationer, der både digitalt og oplevelsesmæssigt kan måle sig med de nyeste formidlingsformer i museumsverdenen. Borgerne er blevet en aktiv og synlig del af hverdagen på et turistmål i kommunen. Resultatet er styrkede og mere selvhjulpne borgere, som med teknologi i hånden dagligt løfter områdets museale Med borgeren som udgangspunkt

8 kvaliteter og potentiale med et budget, der ligger langt under, hvad lignende teknologiske løsninger ville koste på markedet. Kontakt: Thomas Knudsen, centerchef, Bo og Vækstcenter Kalundborg, 24. Lad eleverne bestemme det er deres skole! Arbejde frem for undervisning, feedback frem for kontrol og ipads frem for bøger. Det var nogle af ønskerne, da udskolingseleverne på Ruds Vedby Skole formulerede, hvordan de gerne ville have deres skolegang til at se ud. Ønskerne er i dag realiseret gennem en heldagsskole skabt inden for skolens eksisterende budget. Oplevelsen er, at den nye form for undervisning løfter eleverne, og at færre elever udebliver fra timerne, fordi skolen giver mere mening. Det betyder også, at skolen oplever fremgang i søgningen. Kontakt: Bodil Bøgebjerg, skoleleder, Ruds Vedby Skole, Forebyggelse af tilbagefald og understøttelse af en meningsfuld hverdag. Det er udbyttet af applikationen Minvej for indtil videre 105 borgere med sindslidelser. Projektet har lagt vægt på brugerinddragelse og netværksskabelse mellem de sindslidende, og det har været med til at forøge borgernes livskvalitet. Appen har desuden været medvirkende til at få nogle af brugerne ud af kontanthjælp, fordi de er startet på en uddannelse eller arbejdstræning. Kontakt: Marie Høgh Thøgersen, leder, Socialpsykiatrisk Forskningsenhed, Københavns Kommune, Rekordlave ledighedstal har gjort Hedensted Kommune til et forbillede på beskæftigelsesområdet. Opskriften er et gennemgående arbejde med social inklusion gennem arbejde og uddannelse og en stor satsning på at give værdierne en stærk rodfæstning i kulturen i Jobcenter Hedensted. Fokus er på at gøre det rigtige sammen med og med udgangspunkt i borgeren for at opfylde målet om selvforsørgelse. Med sloganet Vi gør det, før vi skal og et klart fokus på resultater er det lykkedes at få mange borgere hurtigt tilbage i arbejde eller uddannelse. Kontakt: H.C. Knudsen, beskæftigelseschef, Hedensted Kommune, 27. Familiedialog: Borgeren som medskaber af velfærd Familiedialog er en digital løsning, der skal hjælpe børn i udsatte familier. Løsningen anvendes på tværs af faggrænser og familien inddrages aktivt i at være med til at sikre barnets udvikling og trivsel. Løsningen er implementeret via en digital børnelineal, der er et fælles fagligt værktøj for kommunens børneprofessionelle, og en dialogplatform, der giver de professionelle og familien et overblik med konkrete opgaver i forhold til fordeling af ansvaret for barnets udvikling. Tydeliggørelsen af indsatser betyder, at familiens og fagpersonalets ressourcer anvendes så optimalt og så tidligt som muligt. Kontakt: Lisbeth Munkager, funktionsleder, Helsingør Kommune, Med borgeren som udgangspunkt 25. Minvej et hverdagsredskab til mennesker med sindslidelser 26. Jobmiraklet i Hedensted

9 Skalering og spredning Under dette tema finder du eksempler på projekter eller indsatser, der har formået at nå bredt ud med deres koncept, eller indsatser, der er kopieret fra udlandet eller inspireret af andre projekter.

10 28. Ny rådgivning til unge med inspiration fra Australien Cirka 20 pct. af alle unge mistrives i varierende grad. Der kan være tale om både store og små problemer, men små problemer kan vokse sig store, hvis man ikke får hjælp i tide. I efteråret er der blevet etableret seks rådgivninger, hvor professionelle ungerådgivere, frivillige og kommuner samarbejder om at skabe et tilbud til de unge på deres præmisser. Uden ventelister, uden visitationskriterier og uden bureaukrati. Konceptet er oprindelig fra Australien, og Det Sociale Netværk har nu etableret Headspace Danmark i samarbejde med en række kommuner. Kontakt: Hallur Gilstón Thorsteinsson, vicedirektør, Headspace Danmark, 31. Borgerbudgetter udvikler boligområde I boligområdet Brændkjær har Kolding Kommune stillet kr. til rådighed for borgerne, som de har ansvar for at bestyre. Ideen er at skabe deltagelse og ejerskab til boligområdet og at styrke både dialogen og samarbejdet mellem borgere og kommunen. Projektet er inspireret af lignende tiltag i England. Der har i løbet af 2013 kørt to idérunder i boligområdet, hvor beboerne er kommet med gode ideer til at fremme fællesskabet i området, og der er allerede afsat penge til en tredje og en fjerde runde. Erfaringerne er mange, og de viser bl.a., at modellen kan være relevant på flere forvaltningsområder. Kontakt: Kim Hansen, udviklingschef, Kolding Kommune, 29. Franchise Natteravnenes succesfulde koncept for frivilligt arbejde Konceptet omkring Natteravnene har været en succes gennem 15 år, og den frivillige indsats er nu spredt til 170 lokale afdelinger. Den franchise-lignende organisering sikrer, at de frivillige kan fokusere på opgaven: At skabe tryghed og livsglæde i nattelivet. Hovedelementerne er et sæt standardvedtægter, fælles værdisæt og en centralt organiseret uddannelse af alle Natteravne. Kom og hør, hvordan du med inspiration fra konceptet enkelt og effektivt kan arbejde med sociale udfordringer. Kontakt: Dan Taxbøl, udviklingskonsulent, Center for Socialt Ansvar, 32. HippHopp lær for livet HippHopp er et førskoleprogram, der skal give børn med behov for det et skub i den rigtige retning, så de på lige fod med deres klassekammerater kan være aktive og selvstændigt klare udfordringer i hverdagen. Det er skabt med inspiration fra det israelske HIPPY-program og består af hjemmebesøg og netværksmøder, som gør forældrene i stand til at skabe rammerne om et godt børneliv. Evalueringen viser, at programmet giver børnene bedre sociale, sproglige og motoriske færdigheder, og i Helsingør Kommune har man valgt at gøre programmet til en permanent del af indsatsen. Kontakt: Cornelia Linde Jørgensen, koordinator for HippHopp, Helsingør Kommune, Skalering og spredning 30. Digital undervisning udvikler folkeskolen En ny skolereform og en hastig teknologisk udvikling forandrer den danske folkeskole. Vejle Kommune har som den første kommune i Danmark taget et stort skridt mod en helt ny måde at undervise på ved hjælp af digitale værktøjer. Sammen med it-virksomheden KMD har kommunen indført en digital undervisningsplatform, så over folkeskoleelever på i alt 18 skoler fremover skal undervises ved hjælp af et nyt it-værktøj. Gevinsten er bedre muligheder for undervisningsdifferentiering, bedre planlægning af undervisningen og mere videndeling lærerne imellem. Kontakt: Elin Bielefelt Aggeboe, afdelingsleder, Firkløver skolen Give, og Mette Lysemose Jensen, uddannelseskonsulent, KMD, 33. Esbjerg-modellen borgeren i centrum Esbjerg-modellen er udviklet med henblik på at styrke den patientrettede forebyggelse, og den involverer og understøtter den enkelte borger til at mestre eget liv gennem helhedsorienterede værktøjer. Det har skabt fælles retning på tværs af fagligheder, og medarbejderne oplever en markant forskel i borgernes udbytte af indsatsen på sundheds- og omsorgsområdet. Modellen er generisk og kan anvendes overalt i det offentlige system, hvor der er behov for koordination og sammenhæng i indsatsen. Esbjerg-modellen er oversat til engelsk og skal bl.a. kvalificere et internationalt forskningsprojekt med partnere i Melbourne og Tromsø. Kontakt: Susanne Terkelsen, leder af Esbjerg Sundhedscenter,

11 Ledelse af ny velfærd Under dette tema finder du eksempler på, hvordan ledelsesrollen er under forandring, når velfærden skal skabes i samarbejde med aktive borgere og aktører på tværs af organisationer og sektorer.

12 34. Fællesskabsledelse i Sorø Sorø Kommune udvikler en samlet ledelsesorganisation, der tænker og agerer fælles omkring ledelse. Ledelsesnetværk, frigørelse fra hierarkiet og fokus på såvel det lille som det store fællesskab er centrale nøgleord. En fællesskabs-virus har ramt kommunens ledere, og der tegner sig en gennemgribende kulturændring i samarbejdsformen. Det har blotlagt et stort potentiale for en helhedsorienteret ledelse til gavn for udviklingen i kommunen og dens tilbud. Kontakt: Johanna Jonsdottir, daginstitutionsleder, Sorø Kommune, eller Bodil Thomsen, borger service og it chef, Sorø Kommune, 35. Styring gennem tillid Tillid som styringsredskab styrker innovation, effektivitet og trivsel. Det er erfaringen hos Kultur Valby, hvor der arbejdes intenst med tillidsledelse. Medarbejderne har udviklet konkrete koncepter, som understøtter tilliden, og de centrale nøgleord er nye former for vidensdeling, mini-mus som målstyringsmetode og skærpet fokus på trivsel. Det betyder, at prototyping, høj grad af delegering og opgør med nulfejlskulturen i dag kendetegner hverdagen. Effekten er en effektivisering af arbejdsgangene i organisationen og flere kulturtilbud til borgerne. Kontakt: Signe Jarvad, chef for Kultur Valby, Københavns Kommune, 36. Borgeren skal holdes væk Den demografiske udvikling kræver, at der tænkes nyt omkring pleje og omsorg af ældre. Kommunen skal holde borgeren væk" og vedligeholde og fastholde borgerens funktionsniveau, og det giver udfordringer i forhold til velfærdsmedarbejdernes "omsorgsgen" og borgernes tilgang til den offentlige service. I Aarhus Kommune overkommer velfærdslederne i ældreplejen udfordringerne ved at understøtte styrket borger- og pårørendeinddragelse og tværfaglig koordinering. Kontakt: Marianne Nasseri, teamleder, plejeboligerne Abildgården, 37. Horsens løfter i flok Morgendagens wicked problems kalder på en ny form for ledelse. Uanset om det handler om vækst, om ulighed i sundhed eller om eksklusion fra arbejdsmarkedet, skal løsninger samskabes på tværs af siloer og sektorer. Fremtidens leder i Horsens Kommune skal mestre den proces, og derfor har kommunen arbejdet systematisk med at udfylde kompetenceprofilen for fremtidens velfærdsleder. Kontakt: Lise Uhre Pless, udviklings og sekretariatschef, Horsens Kommune, 38. Undersøg, hvad der ikke virker og skab bedre velfærd I den offentlige velfærdsproduktion er der fokus på evidens. Ledere og medarbejdere skal anvende best practice og gøre det, der er bevis for virker. Men hvad med de områder, hvor der endnu ikke er det nødvendige vidensgrundlag, og hvor bedste praksis endnu ikke er udviklet? Odense Kommune vil skabe next practice gennem non-performance management. Det er en ledelsesløsning, hvor der er plads til at prøve sig frem, og hvor fokus er på at samle erfaringerne om, hvad der ikke virker non-performance learning. Kontakt: Peder Klinge Søndergaard, jobrehabiliterings chef, Odense Kommune, 39. Bedre misbrugsbehandling til flere for færre penge Holbæk Kommune har skabt bedre misbrugsbehandling til flere i nærmiljøet ved at omlægge stort set al døgnbehandling til ambulant behandling og dagbehandling. Nøgleordet er et vedholdende ledelsesfokus. Ved hjælp af et klart administrationsgrundlag, bedre normeringer og massiv uddannelsesinvestering og tæt samarbejde med jobcentret er det lykkedes at nedbringe udgifterne til døgnbehandling med 90 pct. og bruge besparelsesgevinsten til at skabe endnu bedre tilbud på misbrugsområdet. Kontakt: Pernille Winther, centerleder, Holbæk Kommune, Ledelse af ny velfærd

13 Samarbejde i nye konstruktioner Under dette tema finder du eksempler på, hvordan samarbejde kan åbne døre for nye velfærdsløsninger og bedre resultater.

14 40. Politiassistent og ungdomsklub i tæt samarbejde om større tryghed I Kokkedal Ungdomsklub er en politiassistent en del af personalegruppen. Det innovative partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi skal give de unge positive rollemodeller blandt klubbens medarbejdere og sikre, at miljøet i og omkring klubben er trygt. Det fremmer trivsel og udvikling blandt børnene og de unge, styrker deres forståelse for demokrati og forebygger kriminalitet. Klubben har også tilknyttet frivillige onkler og tanter, der spiller en afgørende rolle i klubbens udvikling. Kontakt: Khaled Mustapha, klubleder, Fredensborg Kommune, og Charlotte Wegener, klubmentor, Nordsjællands Politi, 41. Krydspunkter for kommunalt samarbejde I det kommunalt koordinerede projekt Elever af Ellehammer mødes elever fra folkeskolens ældste klasser med lokale virksomheder for at løse konkrete problemstillinger. Eleverne arbejder projektorienteret og får løbende sparring og kritik fra virksomhederne. Det giver en skoledag med mere fokus på innovation og kreativitet og lærere og elever med mere gejst. Elever af Ellehammer har vokseværk og udvides i øjeblikket til InnovationsLAB Hvidovre, der inddrager endnu flere aktører i det fælles projekt. Fremover skal flere uddannelsesinstitutioner og folkebiblioteket også tage del i arbejdet. Kontakt: Søren Peter Dalby Andersen, naturfags konsulent, Hvidovre Kommune, 42. Radikalt nyt, tværgående samarbejde om opførsel og drift af plejecenter Plejecentret Vonsildhave er som det første i Danmark udbudt som et offentlig-privat partnerskab, der ikke kun omfatter anlæg og vedligeholdelse, men også levering af pleje- og omsorgsydelserne samt administration af boligerne over en 20-årig periode et ægte 360-graders OPP. Plejecentret kommer til at rumme seks boligtyper samt en café og wellness-faciliteter, som også de lokale får mulighed for at benytte sig af. Partnerne har allerede nu mange erfaringer at byde på for andre, der også vil lave 360-graders OPP. Kontakt: Anne Schødts, design og innovationskonsulent, Kolding Kommune, 43. Fra anbringelse til lokal behandling Nutidens problemer skal løses med nutidens løsninger. Det er udgangspunktet for Holmstrupgårds forskningssamarbejde med Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, hvor nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder afprøves. Behandlingsmetoderne har til hensigt at understøtte arbejdet med at gøre de unge til aktører i deres eget liv gennem anvendelse af tilværelsespsykologi. I et ambulant tilbud afdækkes de unges kompetencer over tre måneder, hvorefter der i ét år arbejdes med at udvikle de unges kompetencer efter en aftalt handlingsplan. Kontakt: Knud Byskov, forstander, Ungdomshjemmet Holmstrupgård, 44. Positiv Afvigelse reducerer fravær og frafald En række erhvervsskoler i Danmark har med metoden Positiv Afvigelse gjort op med myten om, at der er elever, der skal falde fra deres erhvervsuddannelse. De har sammen med PD Academy skabt uddannelsesforløb, der rent faktisk inkluderer. De deltagende skoler har oplevet markante reduktioner af frafald ved at afsøge de positive afvigelser til at finde løsningen og skabe konkrete ændringer af praksis inden for de samme ressourcer og rammebetingelser, som de altid har haft. Kontakt: Inger Nicolaisen, chef, Positive Deviance Academy, Samarbejde i nye konstruktioner

15 45. Kommunen og Falck sikrer effektiv hjælp til sygemeldte Hvert år anvendes omkring 20 mia. kr. på indsatsen i jobcentrene, og udgifterne til forsørgelse er på mere end 60 mia. kr. årligt. Derfor har bl.a. Horsens Kommune sammen med Falck indgået i et OPP-projekt på sygedagpengeområdet, som gennem en investering i en bedre indsats har medført bedre og hurtigere service for borgerne og en betydelig reduktion af kommunernes udgifter til forsørgelse. Bliv klogere på resultaterne og mulighederne for samarbejde. Kontakt: Bruno Lundgaard Hansen, direktør, Falck Jobservice, 48. Young Skills hjælper unge godt på vej På Herlev Byskole øger man interessen for de erhvervsrettede uddannelser ved at introducere eleverne i 8. klasse for håndværkerfagene i praksis. Det gøres i samarbejde med en lokal entreprenørvirksomhed og gennem en simuleret byggeplads på teknisk skole. Lærerne har fokus på sammenhængende didaktik gennem tværfaglige forløb kombineret med værkstedsbesøg. Den ene dag lærer eleverne Pythagoras i skolen, dagen efter bruger de det på byggepladsen. Projektet er en del af den overordnede Young Skills -indsats, som fem kommuner har iværksat. Kontakt: Flemming Olsen, børne og kulturdirektør, Herlev Kommune, 46. Kommuner og regioner skaber innovativ velfærd sammen med det private erhvervsliv Kommuner og regioner landet over er i gang med et banebrydende samarbejde på tværs af strukturer og systemer. Familieiværksætterne giver gratis råd og vejledning til vordende forældre. Det styrker ikke blot deres forældreskab. Det gavner også den offentlige økonomi og værdibasen i de fagprofessionelles arbejde. Kom og hør om værdien i at lave netværkssamarbejde mellem kommuner, regioner, frivillige og det private erhvervsliv. Kontakt: Leif Christiansen, chefkonsulent, Center for Socialt Ansvar, 47. Integrerede forløb for sindslidende For mange sindslidende er selve sygdommen kun et af en række problemer. Mangel på job eller uddannelse, social isolation, uafklarede boligforhold og dårlig økonomi er ofte også udfordringer, som den syge kæmper med. Seks kommuner samarbejder med Implement om at udvikle mere integrerede forløb, hvor medarbejdere fra kommuner og sygehuse hjælper borgerne videre sammen. De sindslidende føler sig hørt og sagsbehandlingen bliver både billigere og bedre. Kontakt: Anders Bildsøe Lassen, projektleder, Implement, 49. Din Stifinder fastholder medarbejderen på arbejdsmarkedet Morsø Kommune er sammen med syv andre kommuner med i projektet Din Stifinder. Projektet er en tidlig forebyggende indsats, hvor medarbejdere, der bliver syge, får en personlig tovholder allerede efter to ugers sygefravær. Det fastholder medarbejderen på arbejdsmarkedet og mindsker risikoen for sygefravær og førtidspensionering. Projektet har indtil videre omfattet en mindre gruppe ansatte, men Morsø Kommune overvejer at udbrede ordningen til alle ansatte. Kontakt: Lisbeth D. Nielsen, forhandlingsleder, Morsø Kommune, 50. Design af Relationer "Design af Relationer" har haft til formål at skabe flere relationer til nogle af landets mest handicappede og relationssvage voksne borgere på Skansebakken i Vejle Kommune. Projektet har skabt varige forandringer, og der er målbare resultater i form af effekt på bundlinjen, øget livskvalitet for borgerne og øget faglighed hos medarbejderne. I Vejle Kommune har man oplevet, at "det umulige er muligt", når man arbejder sammen med de rigtige, og når man giver den innovative proces fokuseret medløb. Design af Relationer vandt KL's Innovationspris Kontakt: Kirsten Bundgaard, handicapchef, Vejle Kommune, Samarbejde i nye konstruktioner

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Direktionens ledetråd 2015

Direktionens ledetråd 2015 Direktionens ledetråd 2015 Nye tider ny velfærd Fredensborg Kommune går nye tider i møde. Vi opererer i en virkelighed, der er under stærk forandring. Det ser vi blandt andet ved, at demografien ændrer

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Lars Qvortrup 12-12 seminar, Grenå d. 20. april 2015 1 Program for læringsledelse Lars Qvortrup 12-12 seminar, Grenå d. 20. april 2015 2 Læringsledelse 1 Program for Læringsledelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Nationale mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere