Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste 1997

2

3 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...2 AFTALE 1. Aftalens dækningsområde Lønsystemet Basislønninger Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Kvalifikations- og funktionstillæg Arbejdstidsbestemte tillæg Lønregulering Pension Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler Overgangsordning for allerede ansatte Øvrige bestemmelser Evt. tilbagegang til hidtidigt lønsystem Ikrafttræden og opsigelse Bilag A Bilag B Vejledende kriterier for oprettelse af stillinger i løngruppe 3 og Eksempler på kriterier til anvendelse ved de lokale forhandlinger om fastsættelse af kvalifikations- og funktionstillæg Tabel 1 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte i løngruppe Tabel 2 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte i løngruppe Tabel 3 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte i løngruppe Tabel 4 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte i løngruppe CIRKULÆRE OM AFTALE

4 OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR KONTORFUNKTIONÆRER I STATENS TJENESTE (Til samtlige ministerier og styrelser) Generelle bemærkninger 1. I medfør af aftale om forsøg med nye lønsystemer har Finansministeriet og HK/STAT indgået medfølgende aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for kontorfunktionærer i statens tjeneste. Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser. Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem den lokale løn- og personalepolitik, herunder f.eks. hensyntagen til ligeløn. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere gode vilkår for gennemførelsen af forsøgene. Der henvises generelt til tillidsrepræsentantaftalen og SU-aftalen. Der er i denne aftale taget udgangspunkt i rammeaftalens 6, hvorefter forsøgene etableres som et basislønsystem. Det udelukker ikke, at der kan iværksættes forsøg med andre lønsystemer, f.eks. et intervallønsystem, hvilket i givet fald vil skulle aftales mellem Finansministeriet og HK/STAT.

5 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 2. Til 2, stk. 2. Indgåelse af forhåndsaftaler indebærer, at der ikke vil skulle indgås konkret tillægsaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, hver gang en eller flere medarbejdere udfører opgaver/erhverver kvalifikationer, der er omfattet af forhåndsaftalen. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. 3. Til 6 og 7. Vejledende kriterier for indplacering i løngruppe 3 og 4 fremgår af bilag A. 4. Til 8, stk. 2. Hensyn til f.eks. geografisk betingede lønforhold kan indgå i lokalt aftalte kvalifikationstillæg mv., jf. rammeaftalens 6, stk Til 8, stk. 3. Eksempler på kriterier til anvendelse ved de lokale forhandlinger om fastsættelse af funktions- og kvalifikationstillæg mv. fremgår af bilag B. Tillidsrepræsentanter bør have samme adgang til kvalifikations- og funktionstillæg, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. 6. Til 11, stk. 3. Basislønnen samt varige tillæg iht. 8 indgår i beregningsgrundlaget for indbetaling af pensionsbidraget til StK:Pension, med mindre den pågældende er omfattet af en tjenestemandspensionslignende pensionsordning Cirkulæret har virkning fra 1. januar 1998.

6 4 Finansministeriet, den 10. december 1997 P.M.V. E.B. Niels Erik Bisgaard

7 5

8 6 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR KONTORFUNKTIONÆRER I STATENS TJENESTE 1. Denne aftale gælder for ansatte, der bliver omfattet af forsøg med nye lønsystemer med virkning fra den 1. januar 1998 eller senere. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer. Stk. 2. Aftalen indgås i øvrigt i henhold til rammeaftalen om forsøg med nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Stk. 3. Forsøgene omfatter alle nuværende og fremtidigt ansatte inden for de områder, der omfattes af forsøg. Lønsystemet mv. 2. Forsøg med lønsystemer inden for denne aftales område etableres som et basislønsystem, jf. rammeaftalens 6-8 og 10-13, d.v.s. med en landsdækkende basisløn suppleret med lokalt aftalte funktions- og/eller kvalifikationstillæg m.v., medmindre andet aftales. Stk. 2. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Stk. 3. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg) jf. 4-8, stk. 1 og 2. Overtidstillægget og personkredsen, der kan oppebære overarbejdsbetaling, følger bestemmelserne herom i organisationsaftalen.

9 Basislønninger 3. Bestemmelserne i 4-7 træder i stedet for de tilsvarende lønbestemmelser i organisationsaftalen for kontorfunktionærer. Stk. 2. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1984) Til løngruppe 1 henføres kontorassistenter og klinikassistenter, der er fyldt 18 år og som ikke har gennemgået en erhvervsuddannelse. Stk. 2. Kontorassistenter og klinikassistenter, som ikke har gennemgået en erhvervsuddannelse, kan efter lokal aftale indplaceres i eller oprykkes til løngruppe 2, hvis de pågældendes personlige kvalifikationer/kompetencer eller forholdene i øvrigt taler derfor. Stk. 3. Basislønnen for løngruppe 1 udgør på årsbasis: 1. april <97 1.oktober <84 Basisløntrin 1: kroner kroner Basisløntrin 2: Basisløntrin 3: Stk. 4. Basisløntrinene er et-årige. Oprykning fra henholdsvis Basisløntrin 1 og 2 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- eller kvalifikationstillæg. 5. Til løngruppe 2 henføres kontorfunktionærer (hidtidig assistent/overassistent mv.) med følgende uddannelser: a) lærlinge-, efg- og erhvervsuddannelse i kontorfaget, b) Uddannelse efter Lovbekendtgørelse af 5. februar 1997 af lov om Erhvervsuddannelser 7 1 Finansministeriets bemærkninger: med virkning fra 1. januar 1998 omregnes grundbeløbene for basislønninger til nye grundbeløb i niveau 1. oktober Disse nye grundbeløb er identiske med aftalens basislønninger pr. 1. april 1997.

10 8 1. i kontorfaget efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 1. juli 1996 om generel kontoruddannelse, i kontorfaget efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 1. juli 1996 om kontoruddannelse med specialer, 2. som informatikassistent efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 19. marts 1992, b) korrespondentuddannelse fra handelshøjskolerne, c) anerkendt uddannelse som lægesekretær, d) andre uddannelser, som er godkendt af OmKOF (Områdeudvalget for kontoruddannelser til den offentlige forvaltning) eller Undervisningsministeriet, e) anden egentlig erhvervsfaglig uddannelse end i kontorfaget, når uddannelsen er en nødvendig forudsætning for varetagelsen af stillingen. f) uddannelsen som klinikassistent efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. juni Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 2 udgør på årsbasis 1. april <97 1.oktober <84 Basisløntrin 1: kroner kroner Basisløntrin 2: Basisløntrin 3: Stk. 3. Basisløntrinene er et-årige. Oprykning fra henholdsvis Basisløntrin 1 og 2 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- eller kvalifikationstillæg. 6. Til løngruppe 3 henføres kontorfunktionærer, der udfører mere kvalificerede arbejdsopgaver og som efter hidtidig praksis ville være klassificeret som kontorfuldmægtig mv. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 3 udgør årligt 1. april <97 1.oktober < kroner kroner

11 7. Til løngruppe 4 henføres kontorfunktionærer mv., som udfører særligt kvalificerede eller selvstændige arbejdsopgaver og som efter hidtidig praksis ville være klassificeret som afdelingsleder og højere. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 4 udgør årligt 1. april <97 1.oktober < kroner kroner 9 Kvalifikations- og funktionstillæg 8. Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen. Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer m.v., d.v.s. på grundlag af: a. Den ansattes faglige og personlige kvalifikationer. b. Kvaliteten i opgavevaretagelsen. c. Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked. d. Hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller éngangsvederlag. Tillæggene angives i grundbeløb (1. oktober 1984). Arbejdstidsbestemte tillæg 9. Ud over den løn, der er aftalt som led i det nye lønsystem, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de hidtil gældende regler. Lønregulering 10. Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning, jf. rammeaftalens 7.

12 10 Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales. Pension 11. Der indbetales et pensionsbidrag på 12 pct. af den enkelte ansattes basisløn samt varige tillæg iht. 8. Ansatte, der er omfattet af en tjenestemandspensionslignende pensionsordning, behandles pensionsmæssigt efter bestemmelsen i rammeaftalens 9. Stk.2. Der indbetales endvidere pensionsbidrag af midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt. Stk. 3. Indbetaling af pensionsbidrag sker i øvrigt efter de regler, der er fastsat i StK-fællesoverenskomstens 6. Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler 12. Forhandling om og indgåelse/opsigelse af lokale aftaler sker efter reglerne i rammeaftalens Overgangsordning for allerede ansatte 13. Indplacering sker i den løngruppe, hvortil stillingen er henført, jf Stk. 2. Allerede ansatte, der henføres til løngruppe 1 og 2, indplaceres på nærmeste højere trin i løngruppen i forhold til nuværende skalatrinsindplacering. Stk. 3. Der ydes et særligt tillæg ved overgang til nyt lønsystem, som udligner den eventuelle forskel mellem den tidligere skalaløn og basislønnen i det nye lønsystem, jf. tabel 1-4. Tabellerne indeholder ikke tillæg ydet i henhold til stk. 4. Stk. 4. Eventuelle lokalt eller centralt aftalte tillæg videreføres, indtil de ved lokal aftale eventuelt sammenlægges med tillægsdelen i den i stk. 3 nævnte løn. Midlertidige tillæg bortfalder som tidligere ved periodens udløb. Stk. 5. Allerede ansatte, der ikke ved forsøgets iværksættelse oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt,

13 da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. januar 1998 eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin. Stk. 6. Alle løndele reguleres som anført i 10, stk. 1. Eventuelle tillæg efter stk. 4., som ikke tidligere har været reguleret, reguleres dog ikke. Stk. 7. Efter overgangen til det nye lønsystem er allerede ansatte omfattet af denne aftales andre bestemmelser. Øvrige bestemmelser 14. Ansatte omfattet af denne aftale er ikke omfattet af lokal- og cheflønsordningen. Stk. 2. Ansatte, der ikke er omfattet af et forsøg med nye lønsystemer, men som forflyttes til et område, hvor der er etableret forsøg, er omfattet af reglerne i 13. Stk. 3. Hvis en ansat genindtræder i statens tjeneste efter tjenestefrihed, finder reglerne i 13 tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Hvis en ansat, som er omfattet af et forsøg, uansøgt forflyttes til et område, hvor der ikke er indgået aftale om lønforsøg, udbetales der et personligt tillæg til udligning af en eventuel lønforskel. Udligningstillægget bortfalder pr. 1. april 2001, jf. 15. Evt. tilbagegang til hidtidigt lønsystem 15. Hvis denne aftale pr. 1. april 2001 ikke afløses af en ny aftale, der viderefører de nye lønsystemer, overgår alle ansatte til aflønning efter organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT. Stk. 2. Ved evt. overgang til skalatrinssystemet skal den enkelte ansatte indplaceres på det skalatrin, som vedkommende ville have opnået, hvis den pågældende ikke havde været omfattet af forsøg. Stk. 3. Ansatte, som i forsøgsperioden har været indplaceret i løngruppe 2, og hvis samlede løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg) jf. 4-8, stk. 1 og 2 er på 11

14 12 niveau med eller overstiger lønnen som overassistent ifølge organisationsaftalen for kontorfunktionærer, skal ved tilbagegang til hidtidigt lønsystem indplaceres som overassistent, såfremt stillingen svarer til det i frilisten beskrevne. Ikrafttræden og opsigelse 16. Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og er uopsigelig i forsøgsperioden. Aftalen bortfalder pr. 1. april København, den 23. maj 1997 HK/STAT Hanne Hansen Finansministeriet P.M.V. E.B. Karsten Ole Knudsen

15 13 Vejledende kriterier for oprettelse af stillinger i løngruppe 3 og 4 Løngruppe 3 (hidtidige kontorfuldmægtig) Bilag A! varetagelse af selvstændig sagsbehandling på områder, der kræver en stor specialviden eller! varetagelse af koordineringsopgaver eller! varetagelse af ledelsesopgaver i mindre omfang eller! varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde som forudsætter relevant uddannelse og erfaring. Løngruppe 4 (hidtidige ekspeditionssekretær/afdelingsleder I og II)! varetagelse af sagsbehandling på betydningsfulde større områder og med selvstændig kompetence i afgørelser eller! varetagelse af ledelsesopgaver eller! varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde som forudsætter en længerevarende, betydelig erfaring og viden.

16 14 Bilag B Eksempler på kriterier til anvendelse ved de lokale forhandlinger om fastsættelse af kvalifikations- og funktionstillæg. Fastsættelsen af kriterier for lokale kvalifikations- og funktionstillæg forudsættes udviklet lokalt. De nedenfor nævnte kriterier skal derfor udelukkende opfattes som inspiration. Der bør tages udgangspunkt i en lokal dialog om integration mellem løn- og personalepolitikken, herunder løn- og kompetenceudvikling. Eksempler på kriterier for kvalifikationstillæg: * Efter- og videreuddannelse. * Ansvarlighed. * Arbejdskendskab, herunder erhvervserfaring af betydning for udførelsen af jobbet. * Fleksibilitet. * Serviceorientering. * Fornyelse og strategisk tænkning. * Arbejdskvalitet. * Selvstændighed i jobbet. * Engagement. * Samarbejde og social ansvarlighed. * Jobopfyldelse. * Erfaring fra jobrokering, jobbytte eller lignende. * Individuelle resultater. * Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked. * Rekruttering og fastholdelse. Eksempler på kriterier for funktionstillæg: * Specialistfunktioner. * Ledelseskompetence, herunder personaleledelse. * Selvstændig beslutningskompetence.

17 15 * Budgetansvar. * Kompleks opgavevaretagelse. * Konsulentfunktioner. * Oplærings- eller uddannelsesfunktioner. * Omstillings- og udviklingsopgaver. * Projektdeltagelse. * IT-brugeransvarlig. * Planlægningsopgaver og/eller koordinationsopgaver. * Brugerkontakt mv. * Kompensation for særlige ulemper. Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre kriterier, som de lokale parter er enige om, også kan lægges til grund for udmøntning af funktions- /kvalifikationstillæg. Der bør være en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor, hvorfor de kriterier, som ligger til grund for tillæg bør fremgå af hver enkelt aftale. Tabel 1 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte - løngruppe 1 BasislønTrin 1 niveau 1/10-84: 119,461 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN

18 ,054 4,381 5, ,455 4,107 6,492 8, ,662 6,168 7,903 10,409 12, ,961 10,595 12,418 15,052 16, ,200 12,900 14,769 17,469 19, ,500 15,268 17,184 19,952 21, BasislønTrin 2 niveau 1/10-84: 120,954 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN ,888 4, ,614 4,999 6, ,169 4,675 6,410 8,916 10, ,468 9,102 10,925 13,559 15, ,707 11,407 13,276 15,976 17, ,007 13,775 15,691 18,459 20, BasislønTrin 3 niveau 1/10-84: 122,821 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN ,021 2, ,132 4, ,808 4,543 7,049 8, ,601 7,235 9,058 11,692 13, ,840 9,540 11,409 14,109 15, ,140 11,908 13,824 16,592 18, Beregning af den aktuelle løn: Basisløn og tillæg adderes og dette beløb multipliceres med den gældende pct.reguleringssats, (pr ,9349) Tabel 2 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte - løngruppe 2

19 17 BasislønTrin 1 niveau 1/10-84: 129,914 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN ,246 4, ,965 4,599 6, ,447 4,316 7,016 8, ,047 4,815 6,731 9,499 11, ,810 6,648 8,613 11,451 13, ,238 9,148 11,163 14,073 16, ,734 11,718 13,784 16,768 18, ,597 13,657 15,775 18,835 20, ,889 18,107 20,335 23,553 25, ,889 19,107 21,335 24,553 26, ,074 20,292 22,520 25,738 27, ,415 22,544 24,711 27,841 30, ,294 27,240 29,280 32,226 34, ,817 29,661 31,630 34,475 36, BasislønTrin 2 niveau 1/10-84: 131,780 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN , ,733 4, ,450 5,150 7, ,949 4,865 7,633 9, ,944 4,782 6,747 9,585 11, ,372 7,282 9,297 12,207 14, ,868 9,852 11,918 14,902 16, ,731 11,791 13,909 16,969 19, ,023 16,241 18,469 21,687 23, ,023 17,241 19,469 22,687 24, ,208 18,426 20,654 23,872 26, ,549 20,678 22,845 25,975 28, ,428 25,374 27,414 30,360 32, ,951 27,795 29,764 32,609 34,578 26

20 18 BasislønTrin 3 niveau 1/10-84: 133,647 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN , ,283 5, ,082 2,998 5,766 7, ,915 4,880 7,718 9, ,505 5,415 7,430 10,340 12, ,001 7,985 10,051 13,035 15, ,864 9,924 12,042 15,102 17, ,156 14,374 16,602 19,820 22, ,156 15,374 17,602 20,820 23, ,341 16,559 18,787 22,005 24, ,682 18,811 20,978 24,108 26, ,561 23,507 25,547 28,493 30, ,084 25,928 27,897 30,742 32, Beregning af den aktuelle løn: Basisløn og tillæg adderes og dette beløb multipliceres med den gældende pct.reguleringssats, (pr ,9349)

21 19 Tabel 3 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte - løngruppe 3 Basisløn niveau 1/10-84: 159,779 ÅRLIGT TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRI N STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN ,265 4,159 6,894 8, ,861 7,356 9,084 11,579 13, ,433 12,655 14,194 16,416 17, ,255 18,169 19,495 21,409 22, Beregning af den aktuelle løn: Basisløn og tillæg adderes og dette beløb multipliceres med den gældende pct.reguleringssats, (pr ,9349)

22 20 Tabel 4 Basisløn og tillægstabel for allerede ansatte - løngruppe 4 Basisløn niveau 1/10-84: 173,218 ÅRLIGE TILLÆG NIVEAU 1. OKTOBER 1984 SKALATRIN STEDII STEDIII STEDIV STEDV STEDVI SKALATRIN ,947 3,382 5,455 6, ,825 7,571 8,780 10,525 11, ,044 13,422 14,377 15,756 16, ,648 19,635 20,318 21,305 21, ,074 22,834 23,360 24,120 24, ,151 29,417 29,602 29,869 30, ,379 37,379 37,379 37,379 37, ,078 42,078 42,078 42,078 42, ,907 46,907 46,907 46,907 46, ,869 51,869 51,869 51,869 51, ,205 62,205 62,205 62,205 62, ,017 78,017 78,017 78,017 78, ,537 95,537 95,537 95,537 95, Beregning af den aktuelle løn: Basisløn og tillæg adderes og dette beløb multipliceres med den gældende pct.reguleringssats, (pr ,9349)

23 21 Cirkulære af 10. december 1997 Fmst. nr. 73/97 Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, 12. kontor Adresse: Chr.borg Slotsplads 1 DK-1218 København K Telefon Telefax J.nr.= / PKAT 240 Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris

24 22

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 Organisationsaftale 1. Aftalens dækningsområde...5

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste 1999 3.3.20 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalen...3 Ikrafttræden...4

Læs mere

2. Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser.

2. Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM VILKÅR FOR FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR TJENESTEMÆND OG TJENESTE- MANDSLIGNENDE ANSATTE INDEN FOR FORE- NINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆNDS FORHANDLINGSOMRÅDE

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Cirkulære om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Forsvarsministeriet inden for Farvandsvæsenets Funktionær Forenings forhandlingsområde. Generelle bemærkninger

Læs mere

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område 1999 3.3.47 1 INDHOLD Side

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet 1999 3.3.19 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere

Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Biologassistenter, Biologoverassistenter og Fiskeriteknikere 1999 3.3.4 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 2000 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til protokollat om

Læs mere

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl.

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. Generelle bemærkninger 1. I medfør af rammeaftalen om forsøg

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr. 041-09 PKAT nr. 201 J.nr. 08-402-31 2

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører

Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for vagtfunktionærer og parkeringskontrollører 1999 3.3.34 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bilag 1 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1999 3.3.43

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for håndværkere i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for håndværkere i staten FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for håndværkere i staten 1997 3.3.16 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 001-06 PKAT nr. 257 J.nr. 04-333/31-30 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 27. april 2009 Perst. nr. 031-09 PKAT nr. 201 J.nr.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet

Løn- og ansættelsesvilkår for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet 1999 3.3.33 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for plantekontrollører og prøvetagere ved Plantedirektoratet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for plantekontrollører og prøvetagere ved Plantedirektoratet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for plantekontrollører og prøvetagere ved Plantedirektoratet 1999 3.3.36 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair Cirkulære om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair 2008 Cirkulære af 10. marts 2009 Perst. nr. 015-09 PKAT nr. 201 J.nr. 07-402-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2002 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere

Cirkulære om organisationsaftale for. Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere Cirkulære om organisationsaftale for Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til organisationsaftalen... 4

CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til organisationsaftalen... 4 Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for ingeniørassistenter ved statslige forskningsinstitutioner mv. forskningsteknikere ved Forskningscenter Risø samt konsulenter i arbejdstilsynet 1999 3.3.10 1 2

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere Cirkulære om Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere 2002 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde

Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde 2003 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Aftale

Indholdsfortegnelse. Aftale Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2005 Cirkulære af 23. november 2005 Perst. nr. 059-05 PKAT nr. 224 J.nr. 04-333/02-20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Transportbetjente i Kriminalforsorgen

Transportbetjente i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Transportbetjente i Kriminalforsorgen 2018 Cirkulære af 15. juni 2018 Modst. nr. 007-18 PKAT nr. 138 J.nr. 2018-125 Dataark PKAT med specifikation 138 - Transportbetjente

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- Ernærings- og husholdningsøkonomer

FINANSMINISTERIET. og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- Ernærings- og husholdningsøkonomer FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2002 Cirkulære af 19. januar 2004 Perst. nr. 005-04 PKAT nr. 042 J.nr. 01-333/15-5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2002 Cirkulære af 8. november 2004 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for. Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lager- og handelsarbejdere I hovedstaden 1999 3.3.50 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for sanitører

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for sanitører FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for sanitører 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 Til 2. Ansættelsesformer...1

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./ Erstatter:

tat meddelelse J. nr. 5.1./ Erstatter: tat meddelelse 17.10.00 J. nr. 5.1./97-02-0 Erstatter: 19.03.98 Om: Forsøg med nye lønformer Baggrund I de senere år har såvel Finansministeriet som de faglige organisationer arbejdet med en modernisering

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen 2008 Cirkulære af 24. marts 2009 Perst. nr. 022-09 PKAT nr. J.nr. 08-333/21-27 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 11. marts 2008 Perst. nr. 005-08 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-1 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

IT-højskolen J.nr Personaleafdelingen 27. februar 2003 Version: Lønaftale for kontorfunktionærer på IT-højskolen

IT-højskolen J.nr Personaleafdelingen 27. februar 2003 Version: Lønaftale for kontorfunktionærer på IT-højskolen IT-højskolen J.nr. 32-0166 Personaleafdelingen 27. februar 2003 Version: 27.2 Lønaftale for kontorfunktionærer på IT-højskolen 2 Indhold 1. HVEM ER OMFATTET...3 2. DET NYE LØNSYSTEM...3 2.1. LØNGRUPPER...3

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2005 Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr. 041-06 PKAT nr. 54 J.nr. 04-333/10-2 Dataark PKAT med specifikation 054 Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

Protokollat om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer...17

Protokollat om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer...17 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 Til 2. Ansættelsesformer...1 Til 2. stk. 3. Lønanciennitet...2 Til 3. stk. 1. Løn...2 Til

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Køkkenmedhjælpere i staten mv.

Køkkenmedhjælpere i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Køkkenmedhjælpere i staten mv. 2011 Cirkulære af 15. december 2011 Perst. nr. 066-11 PKAT nr. 221, 721 J.nr. 10-333/05-12 Dataark Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere