qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg"

Transkript

1 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId ,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil generalforsamlingen kan i lipschcr i lrlaclct. Men husk iige, at kontingentetskal vrre betaltindengcncralforsanrlingen, sfifremti vil havemulighedfor at gorejeresstenrnrcgaclclcnctc. Medbringvenligstkvitteringenfor bstaltkontingent. Der servereset par halvestykkermadsarnten Ol i forbindclscnrcclgcncralforsantlingen. onsdag den 25 marts kl ,er derforedragnredsvcnclbiilcsbpllc, dcr fortirller om sin jordomsejlingi sin 18 fodsscjljollc.forcclragcr cr en fortsaettelse af foredragetsidsteir. llrdag den 28 marts ld er dcr pigcfcsti klubhusct.( Ikkc sonr aunonceret i vort program,hvor dcr sthrdcrr4 april ) og s6harsaetternissen vpret pi spil endnucngaug.r vort udscndtcprogram stir der at vi holdersankt Hansfestden 8. juni. Dettecr hckscnc ikke tilfredsemed,sfl dennedatorenclrer vi til den sndvanlige,ncrulig den23 iuni. Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! A.I]. Indholdsfortegnelse side 4! S i d e. :1 6 Nr.l,6 fugang,februar1998. SMIi - Nyt SMK - Nyt Nr.1,6.fugarng, I:cbruar 1998.

2 .: 1,6. argang. Oplag.: 825 lglvst I smred med SMKS b6styrels. R dlgsring. (anwh.).: Honrlk Toft Svarer Rytt8rholtsvel 18, Swlb k 8600 Sllkeborg Ttf.: r s,ladudvalg.: Aksel Ebrre-C omnd.: Knud E. Jsnsen Ame Sommer Nastfomnd.: Prsben Hsnrlkson Sekret r.: Akss Bore-Chrlslensen medlemm r Allan Nygaard PeerJon$n Palle Chistlansn Udvalg.: & l ntlneudelg.: Preb n Henrlkssn Palle Chrlstlansn Allan Nygaard Paer J nsn PserJan$n Lslf G. Thogerssn grunoen.: Allan N) aard 86804,+.r4 Allan Nygaard Aksel Ebrre vannar.: Pser Jonsn , Preben Henrlksen Palle Chrlstlan$n telefonnr.: Kantlnsn S Opsyn Indefjkket Vejruddgten 153 Lyngby Racllo 133 Sllkeborg Pollll 86823S00 smk- twt kommsr Doadllne 2.98 prlmo roj prlmo august prlmo nov rber Formanden har ordet. Si er vi kommet godt ind i det nye 5r. Og det har vreret en mild vinter indtil skrivcnde stund. Si vinteren kan ikke n5 at blive lang. Dct forste der st8r for doren er den Srlige gcncralforsamling den 13 marts. MOd op og ver nrcd til at prcge arbejdet i det kommende &r. Dct cr vigtigt, at vi fir valgt de rigtige folk til de forskellige udvalg der skal nedsrttes. Efter generalforsamlingen udsender vi brev til alle medlemmer indeholdende bl.a. den nye irsmrrkat og nye sokort med bronumre. Pas godt pi Srsntrrkaten og husk at s?ette den pi b6den inden sesonstart. Vedrorende bladet SMK-Nyt, har vi valgt kun at udsende det 4 gange om iret, da vi mener dette drekker behovet for information til medlemmerne. Ogsi i erkendelse af, at der ikke kommermeget stof til bladet framedlemmeme. Derfor vil jeg endnu engang opfordre jer til at kommc med indlreg. Ligesi vil jeg opfordre jer til at komme med forslag til klubaftnernc. Lrg det i postkassen i klubhuset. Med Onsket om en god opstart af sresonen. Venlig hilsen Knud E. Jensen. Side.: 2 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyt Generalforsamling i SMK Silkeborg MotorbAdklub indkalder hermed til den Arlige ordinare generalforsamling i klubhuset i lndelukket. Fredag den 13 marts 1998 kl Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning vedrorende SMK og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflegger regnskab 4. Kassereren fremlegger neste Ars budget 5. Indkomne forslag. ({orslag skal i skriltlig form vare formanden i hande senest B dage generalforsamlingen ) 'Valg ihenhold til lovene: 6. Valg af kasserer, pa valg er Arne Sommer, genopstiller. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, pa valg er : Preben Henriksen, genopstiller Allan NygArd, genopstiller ikke. B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pa valg er: Herluf Christensen, genopstiller 9. Valg af 2 revisorer, pa valg er Birgit Jensen Karl Bramsen 10. Valg af 2 revisorsuppleanter, pa valg er : Leif G. Thogersen Svend Age Simonsen 11. Valg af fanebarer og suppleant, pa valg er: Johnny Lauridsen Niels Just 12. Valg af udvalgsformend, pa valg er: Bygge og renoveringsudvalg: Lars P. Elmer Festogaktivitetsudvalg: ChangPuggaard,genopstillerikke Kapsejladsudvalg : Johnny Lauridsen Bladudvalo: Carl Molgaard, genopstiller ikke 13. Eventuelt. SMK- Nyt Bestyrelsen. Nr.1, 6. fugang, Februar Side.: 3

3 Indhold 2 Formanden har ordet. J Generalforsamling i SMK,l + IndholdsfortegneIse. 5 Nyt varksted og depotrum. 7 Forfirsklargoring. B Dyrt at vrere sejler-turist i Silkeborg. 9 Alt for hoi pris for gaestesej I ere. 10 Mode med Fritids oe kulturudvalg. 72 Nye rnedlcntnter. 13 Kantinen tilbyder. 14 Julebanko den Siden-sidst. 16 Dst Sker Nyt vrerl<sted og depotrum. Nyt vnrksted og depot er nu, med enkelte mangler, klar til ibrugtagning, siledes at tingene fra dct gamle vrerksted nu kan flyttcs over i den nye bygning. Udliegning af fliscr i girdcn og omkring nybygningen er ogsi ferdig. EfterfOlgende skal vi s3 igang med ombygningaf det gantle vrcrksted. Vi begynder med rndring af facaden, de gantle porlc skal ud og dcr skal isaettes nye vinduer og en ny dor i. Ogsfl til dette skal vi brugc frivillige til diverse arbejder, si har i tid og lyst, horcr vi gemc fra icr. Der har vreret en del sporgsmil vcdr. liscn i doren til nyt varksted. Til dette kan vi oplyse, at klubnoglcn ogsi passer hertil. For at kume lisc op skal hlndtagct presses opad inden noglen kan drejes. Pi byggcsjakkcts vcgne. I-ars. tlf I. Kob eller salg Nyt eller brugt Fra medlern til rnedlern. SMK-NYT har tidligere haft en spalte nrcd effckter som mcdlemmeme enten geme ville srelge, eller havde et onske onr at kunnc kobe. Vi vil gemo igen give mulighed fur at fornridlc sirdanne onskcr, s3 har i noget til salgaob si konr jercs gnskcr i postkasscn i Klubhuset. Tilbud/onsker grelder kun for nrcdlemmcr og kun privatc handler, ikkc erhvervsmaessig handel. AR. Silhehory TOBBAA, IIKITUB Side.: 4 Nr.l,6 fugang, Februar SMK - Nyt SMK- Nyt Nr,1, 6. &gang, Irebruar Sidc.: -5

4 LANDBRUG. INDUSTRI VENTIl.ATION tl' -()- rl, FODERANLEG v/ Kaj Johansen, Bohrsvei Sitkeborq SALG'SEBVICE. MONTAGE TLF Biltelefon HEMPET Selvom det stadig ifolge kalenderen er vinter, varer det ikke luige,.for vi skal til at taenke pi at fi biden gjort klar til en forhibentlig god sommersreson. Regionskontor: Vestre Kongevej Ss 8260 Viby Fax Assurandsrer: John Flasmussen, Sllkeborg SILKEEORG IOMMERHANDEL A/S NoHrltVdrrci I t1 6fln srt(t 80fi11 lttttotl fi & 12 lr I den forbindelse er det vard at overveje, om det nu ogs& er nodvendigt med en gang giftigt bundmaling. Vi ved alle, at der for tiden er meget fokus pi forurening forirsaget af bundmaling fra bl.a. lystbide. Arhus Amt har foretaget analyser, ogsi i Silkeborg, der viser at der er si mangc pesticider i vandet, at det langt overstiger det niveau, som Miljostyre lsen mener er acceptabel. Skal der endelig males med giftstoffcr, skal nran sgrge for kunne samle det op man cvcntuclt spillcr nir man smorcr dcn pir. Dct anbcfales, at man sliber bldene med en maskiue med stovopsantlingspose, og sclvfolgelig bor man ikke slibe biden i blrsevejr. a Alt andet er vand Yed siden af! offi Sikrir4sgruppen Skalofgodl4ndte a Tekniskealarmer a Adgang konhol Ffl altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF BIL-TLF T2 15 Jrg anbatalil nig red slvsl NYT m REPAMnoNEF i Et 09 imdevarer. NB!Kon lnd og sewlomhing ned an i Wsning og lt!'rd*arer. Bide n8r man sliber og nlr man maler bor man sorge for at kunne samlc spildte materialer op igcn. Brug cvcntuclt en gang plastic ellcr cn prcsenning. IOvrigt er der nu ved at ske noget p& bundmalingsomridet. Hempcl har netop lanceret en ny type bundmaling som kan fortyndes med vand. S:r ingen fortynder mere, og malervrrktojet rengores ligeledes med vand. Si her er et produkt som er merc miljovenlig end tidligere bundmalinger. Hcmpel kalder dct nyc produkt Seatech System.og malingen kan bl.a. fis hos Reimar pi Vrer med til at viprne ont milioct. Akscl Bone. aul. el-trrslailatdr vesleigade Sitkeborg _ l1_8:8jg Nr.1, 6 fugang, I;ebruar SMK - Nyt SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, Februar 1998.

5 Nyt fra medlemmerne. Dyrt at vere sejler-turist i Silkeborg. Palle Vennevold, P.B. Lundsvej 8, 1 th Skanderborg skriver: At vare sejlerturist i Silkeborg kan vere en blandet oplevelse. Forskelsbehandling horer med til dagsordenen. Som sejlerpensionist skal jeg betale 60 kr. pr.dag for at ligge i krdelukket. Det til trods for, at dem sonl camperer i autocamper, ikke skal betale noget samme sted. Indelukket er et af Silkeborgs guldrg, som giver kommunen et meget prnt overskud i kassen. Det kan enhver regne ud. FOr kostede dct 30 kr. at ligge i lndclukket, nu koster det 60 kr.- en stigning pi n0%. For en pensionist er det meget. ^--&il & Motu $nlnhffiffip: SKeborg slorste uc sflilr cf bddeog rnoluer $iim Bll-Elolrtru N6/orve, 2l e600 sllkeborg llt 86 8l I I 99 Repqqtlon of ctl d- & deset pd psson- & bdttl r, Speclcilslq I ben nkrchprdnng - Bosch servce I Thisted koster det ogsi 60 kr. pr. dogn. Hvad fir vi sfl mere der?. Badestrand, pengeautomat, brusebad, varmt vand i hanerne, dybfryser til koleelementer, fiskeudsalg, gasudsalg. bensinudsalg, mgntvask, strom pi alle broer, tv i samlingslokale og andre ting vedr. bidene. Man burde overveje at privatisere omridet lndelukket. Hvis det blev en realitet, ville en bidplads nok falde i pris for dem, der ligger der fast, og for gestesejlere ville de 30 kr. kunne bibeholdes. I Skanderborg koster grstepladser ingenting, men dct er jo ogs8 privat. Mcn det kan selvfolgelig ogsi laves om. {} 'l ') x Alt for hgj pris for grestesejlere. HjOrli LyngsBe, Iavendelvej Silkeborg skriver: VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf ogsa nar biden skal sikkert pa land for vinteren. Den eneste mulighed vore gaester har for at fi et bad, er at kobe en grestepakke til Silkeborg Jeg sidder her en stillc mandag aften kl. ca og laeser Midtjyllands Avis. 500 kr. i depositum, hvilket er Motorbidsklub for en pris af ca. lndimellem er jeg noget sur pi meget for en pensionist, som miske kun overnatter 2 tii3 dage i M.A. Jeg synes avisen bringer for lidt lokalstof, men til min store Silkeborg. overraskelse, og med fed overskrift, er der bragt et lnserbrev: hvert 6r bidpladsleje hos Silkeborg Kommune opkrcver bidejeme, og den er ret sir hoj, men Dyrt at vare sejlerturist er ogsi flittig til at leje de engang betalte pladser ud til sommerturister, nir de ved, at en bidejer Palle Vennevold fra Skanderborg g0r i sit indlreg opmrerksom pi de er pi havet i 14 dage til 3 uger. priser, Silkeborg Kommune opkraever for gestesejlere. Jeg vil turistservice ovsr for vore grster Jeg synes, det er en meget dirlig give Palle Vennevold si ganske fritids-og kulturudvalget lregger rct, dct cr tyvcri, ligc op af folks for dagcn; mcn dct cr ikkc fgrstc lommer. Der er nemli ikke nogen gang det ses, og det blivcr garanteret heller ikke sidste gang. som helst faciliteter for grestesejlcrc, der besoger Silkeborgs dejlige lystbidehavn i Indelukket. Side.: 8 Nr.l,6 lrgang, Februar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1, 6. flrgang, Irebruar Side.: 9

6 Mgde med Fritids og kulturudvalg. Bestyrelsen har den 24 noventber 1997 haft mode med Silkeborg Kommunes Fritids og Kulturudvalg hvor forskellige emner var til behandling, bl. skilte genindfgrt. Dette onske kan vi indtil videre ikke f5 opfyldt. Hjejlebroerne: Hj ej lebroeme ved Vandrehj emmet Opankring: (Borgmesterhaven) og ved lndelukket (Skovriderbroen) er af Et af S.M.K.'s medlemmer havde i forbindelse med et arrangement kommunen rndret fra at viprc pi Indelukkets friluftsscene opankret ved at fortoje sin b5d til et uden at der betales f<lr ovcrnatniug forbeholt medlemmer af SMK trc, og var i denne forbindelse, til at vrere grestcplaclscr, hvor der blevet opkrcvet gaestepladsleje. nu skal betalcs kr. (r0.(x) pr. ovcrnatning. Dcttc ntcrtcr vi ikkc cr ac- lfl. kommuncn er opankring ved triperne ulovlig, og kan medfore ceptabelt, Dcr arbcjdcs videre med politianmeldelse, men nlan valgte sagon. at se bort fra dette mod opkricvning af gaestepladsleje.!!!. Sugcanleeg til toilettgntning: Anlinggcs savncs nlcgct hirrdt, og vi kan forvcntc at dcr snart sker nogct i sagcn, da dct cr cn af de opgavcr dcr fra konrtrtuttcuside prioriteres megct hlljt. Gestepladsleje : Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at grstepladslejen, der sidste 3r blev forhojet fra kr til kr. 60,00 er for hoj,i betragtning Beskrering af traer og buskads i af de begraeusede faciliteter der Indelukl<et: kan tilbydes grester. Vi arbejder Dette findersted en gang irligt efter gartnerformandens anvisning, videre for at f6 lejen sat ned, og prisen pfl grstepladser tages med Tage sorger for udforelsc af til vurdering i forbindelse med beskeringeme. kommunens budgetlaegning for t999. Hattenes og Laven: Bestyrelsen onskede de rodlgonne ed Hattenres er der ntcgct ploret p& vejcu ned mod bidcnc, sanrt pir brcddcn vcd bldele. Kommunen er opmerksom pl dette, og ser pi forholdcnc biclc med hcnsyn til vejc sanrt adgangen til de faste brocr. Ligclcdcs undersbges mulighcdemc for at fi cn bedre bclysning bidc ved Hattcnirs og i l-aven. Udover ovenstiende blev mange andre emner berort, bl. a. afstand nrcllem bidcnc ved oplrcgning, forslag om at kun grcstcscjlere udenfor sgsystcmet skal betalc gzcstclcjc, tilladelse til bytning af bidpladser indbyrdes i sosystcmct ved spccielle lejligheder, somnrcrfcrie m.m. udcn at skulle bctalc grcstcleje. o.s.v. Altsantmen noget der Husk! - at du kan kobc nraltgc godc ting til biden - og dig sclv i Silkcborg Motorbaadklub F.cks.: Klubstander trykt 50,- SOkort 125,- folges 0p, og mcddeles i de kommende numre af bladet. (prisen pi sokortene er for ct set SOkort lamineret 2tJ0,- Har i som nrcdlemmer Onsker eller forslag til forbcdringer eller med to!) - og til dig selv.: iendringer af tingencs tilstand til Blascrskjold 40,- gavn for os allc, konr da frit frcnr, Mccllcnrscnrblcnr til knaphullct cntcn vcd at kontaktc bcstyrclscn 75,- eller konr nrccl forslzrg dcr kan Nraglcr til klubhusct og grundcnc komnres i postkassen i Klubhusct a< i lndelukket.. Klubnriprkcr (kkcbc) 10- Aksel Borrelsekreter. Badepoletter 10- Ovenstdende kan kqbes Ins Vibeke og Poul i klubhuset. Side.: 10 Nr.l, 6 Lrgang, F-ebruar SMK- Nyt SMK- Nyl Nr.1,6. firgarg, Februar Sidc.: 11

7 Nye medlemmer. Vi siger velkommen til folgende nye medlemrner. Peter Woctmann, Sejs. Poul Andersen, l-aven. John Rasnrussen, Sejs. Benno Bechmann, silkeborg. Erik Sejer sprensen, Borcling. Tove og Finn Petersen, Silkeborg. Erik Anders Jensen, Silkeborg. Vi hirbcr i mi faldc godt til i Silkcborg Motorbfidklub, og ar i vil dcltage i de arrangenenter klubben laver, samtidig med, at i vil nycle livet pi soerne og betragte naturen som det falles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte. Har i sporgsm&l vedrorende jeres medlemsskab skal i bare kontakte bestyrelsen. s RY BADEBYGGERI o mmipl INOUSTRIV J 14.86S RY TELEFON t#*s5tf nrid [r chrib e6!rdq w,&'.t!t fo:!niits4 tm??tdl ff.?dr6htqrx,o {'fr wil;d-7 4--,-r{?arZ, Pe-e fe/t4a44,... r.,,... o., 6qrfr6fl8il Aksel Borre. - Tff.: c/fud p* aatreo,occ,: En lun, ttlorineret, stegt sild ml Lille (' 25 g.) hokkebsf m/ rugbrod,spejlceg og rodbeder 2 slogs oste ml brod og smor Abningstitler.: mandag tirsdag - torsdag [redag lordag sondag Koklierret lukker I tinre for ovcnstlcndc Side.: 12 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, I:ebruar Sidc.: 13

8 Julebanko den 5lI2 L997. Vi havdc igen i ir et dcjligt bankospil, med rigtig nangc gcvinster. Dcr skal siges en meget stor tak til Ellen, Egon, Elin, Prebcn og Per for den store hjrelp med indsamlingen. Vi var ca. 100 deltagere, hvoraf storstedelen, havde valgt at spise til aften i klubhuset, hos Vibeke og Poul, som havde sammensat en god menu til os, skpn mad. Tak for det. Birthe Olsen solgte som sredvanlig plader, og Lissy tog sig ogsi i 5r af det amerikanske lotteri. Ogsi en stor tak til de to gaeve piger. Vi spillede vore 20 srdvanlige rrekker, nren der var nlange gevinster tilbage, og lron fra SUPER BESTsponcorerede to halve svinekamme, si jeg var nodt til at ribe op til 4 ekstra omgange. Klokken nrcrmede sig23 inden vi var faerdige ned spilleriet, alle var godt traette og Ore i hovedeme da vi sluttede afteuen og sagde godnat. Pd vennernes ;;;;. Og SMK'S venner siger tusind tak til folgende sponsorer for gaver til bankospillet. Overskuddet fra spillet gir ubeskiretil stotte for, eller til at arrangere sociale eller festlige arrangementer i Silkeborg Motorbidklub,samt at bidrage til vedligeholdelse af klubhuset. Sponsorerne Yar: Siim Bil Electro, Kaj Geert, Kjeld Glarnrester, El Girden, Spisestedet, Farve og l,ak, BrOdvaerkstedet,'Icppeland, Villy Ir., Ilelseboden, Iiuro Dan, Ornso Dognbutik, J. Overgaard, Grejbiksen, Skousen Ilvidevarer, Kongsheden V.V.S., S.M.K., Britex, Bog og lde, Jysk SengetOjslager, Spar 2, Super Best, L.M. Glasfiber, Palle Vennevold, thyregod Optik, S.M.K.'S venner, Bilting, F0tex, Sejs Marinecenter, Ary'as Blomster, Frugtlageret, Cafe Lise, Materialisten, Kik ind Kiosken, Radio og TV huset, Ilarvey Aagaard, Lynge Papir, Carsten Bjerreglr<l, Sejs Maleren,'Iage St0rup, I3.I'. Butikken,'fuborg Depotet, Green llouse Frisor, BOjesen Imerco, Parfumeri 'Line', Ringgirdens Slagter, Triangelens Polsevogn, Uni Bank, P. Svendsen, Albani, Poul Munk, Ilorge Veng, Carlsberg Depotet. Siden-sidst. Klubaften den 19 november t997. Den 19 november var medlemnterne inviteretil at besigtige Silkeborgs nye kraft vamrevrerk samt varmecentralen pi I(ejlstrupvej. Besggene var arrangeret af vort bestyrelsesmedlem Palle Christianson. Mange havde tilmeldt sig, si mange, at der nlette ekstra stole ind i infomrationslokalet pi Kraftvarnteviprket. og ccntralens samarbejde mcd Kraftvamrevrrket, ligesom vi fik forevist kedler, m.m. Hermed en tak til Palle for dette udmaerkede arrangenreut. Sammenkomst den 21 november. DenZl noventber var der drkket op i klubhuset til samnrenkomst for alle, der havde viprct med til ombygning/renovcring af klubhu - set i lndelukket, samt havdc arbcjdet pir Sejsgrunden og Flirnniel- Vi fik alle cn grunclig oricntcring om Kraftvamrcv iprkets opbygning bjerggrunden. -En dejlig aften mccl og funktion, inden vi var pi rundtur i det store trygningskompleks, dans. god mad, konkurrencer, musik og hvor vi undervejs, af personalet ved vrerket, Juletrre for bgrn den 7 december. fik orientering om alt vi si pi vor vej Den 7 december var dagen alle born I forrlder/bedsteforrldre Efter rundgangen var vi igen i havde glredet sig til. Klubhuset i informationslokalet, hvor vi fik en Indelukket var fyldt til sidste plads. forfriskning,samtidig med, at dcr var der med til denne traditionsrige dag. Der blev sunget, var nrulighed for at stille sporgsnril. Alt i alt et mcgct interessant danset om juletrcet, uddelt godteposer, spist rebleskiver, drukket og udbyttcrigt bcsog. kaffe m.m. Julentanden var naturligvis pi besog og Allan sor- Fra Kraftvarntcveprkct korte vi til Varmecentralcn pi Kcjlstrupvej, gede for, at alt gik rigtig til. hvor Palle arbcjder. Her fortalte En rigtig hyggelig familieeftermiddag. Palle om denne centrals fur*tion Side.: 14 Nr.1, 6 lrgang, Irebruar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1,6. lrgang, Februar 1998 Side.: 1.5

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

\rht'' B PP. Kommende aktiviteter: Alle der har en bid med mulighed for at stege en frikadelle kan vrere med i dysten.

\rht'' B PP. Kommende aktiviteter: Alle der har en bid med mulighed for at stege en frikadelle kan vrere med i dysten. ]ffl.',,,"@,,* t'r.i.a' "**'i'*',t-$ilimhrr*' * l---*" **WW#WW-"" " ''Ws*rt,. DA*MAR* a B PP Kommende aktiviteter: \rht'' - *ill I ' Fl;"w il "lne*i.w ilri+lls,, Lgrdag den 18. august kt. 17.00 Frikadellekonkurrence

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem.

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem. .'l.ii-'-111, I I ifl 1'jj'1 11,i1 i rjrl ii,!, Referat af generalforsamli ng 25. Novem be r 2013 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlsbne ir 3) Fremleggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 3 2012 ÅRG. 45 Klumpfod i Hesselholt skov Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 2 den 26.06.2012 Tid: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Navn og Hiernsted: 1 Foreningens navn cr: "Grundejerforeningen Dammegirdskoven" Foreningens 1i.jemsted er: Poulsker Sogn, Nexo Kommune, Bornholms Amt. Pligtigt medlemskab:

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk Referat fra generalforsamling i foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 10. marts 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp.

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp. 1 Folkets Hus Spillefolk Generalforsamling 2006 Ifølge vedtægternes 4 afholdtes generalforsamling med nedenstående dagsorden lørdag den 22. april 2006 kl. 15-18: Referat: 1. Valg af dirigent Asger Ref.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

MØLLEPOSTEN. GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00. HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34

MØLLEPOSTEN. GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00. HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34 MØLLEPOSTEN GENERAL- FORSAMLING mandag 18/3 kl. 19:00 HUSK at møde frem... Februar 2013 * Møllepost nr. 34 JULEOPTOG I SAKSKØBING Søndag den 16. december var der juleoptog i Sakskøbing. Majbølle Mølle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere