qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg"

Transkript

1 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId ,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil generalforsamlingen kan i lipschcr i lrlaclct. Men husk iige, at kontingentetskal vrre betaltindengcncralforsanrlingen, sfifremti vil havemulighedfor at gorejeresstenrnrcgaclclcnctc. Medbringvenligstkvitteringenfor bstaltkontingent. Der servereset par halvestykkermadsarnten Ol i forbindclscnrcclgcncralforsantlingen. onsdag den 25 marts kl ,er derforedragnredsvcnclbiilcsbpllc, dcr fortirller om sin jordomsejlingi sin 18 fodsscjljollc.forcclragcr cr en fortsaettelse af foredragetsidsteir. llrdag den 28 marts ld er dcr pigcfcsti klubhusct.( Ikkc sonr aunonceret i vort program,hvor dcr sthrdcrr4 april ) og s6harsaetternissen vpret pi spil endnucngaug.r vort udscndtcprogram stir der at vi holdersankt Hansfestden 8. juni. Dettecr hckscnc ikke tilfredsemed,sfl dennedatorenclrer vi til den sndvanlige,ncrulig den23 iuni. Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! A.I]. Indholdsfortegnelse side 4! S i d e. :1 6 Nr.l,6 fugang,februar1998. SMIi - Nyt SMK - Nyt Nr.1,6.fugarng, I:cbruar 1998.

2 .: 1,6. argang. Oplag.: 825 lglvst I smred med SMKS b6styrels. R dlgsring. (anwh.).: Honrlk Toft Svarer Rytt8rholtsvel 18, Swlb k 8600 Sllkeborg Ttf.: r s,ladudvalg.: Aksel Ebrre-C omnd.: Knud E. Jsnsen Ame Sommer Nastfomnd.: Prsben Hsnrlkson Sekret r.: Akss Bore-Chrlslensen medlemm r Allan Nygaard PeerJon$n Palle Chistlansn Udvalg.: & l ntlneudelg.: Preb n Henrlkssn Palle Chrlstlansn Allan Nygaard Paer J nsn PserJan$n Lslf G. Thogerssn grunoen.: Allan N) aard 86804,+.r4 Allan Nygaard Aksel Ebrre vannar.: Pser Jonsn , Preben Henrlksen Palle Chrlstlan$n telefonnr.: Kantlnsn S Opsyn Indefjkket Vejruddgten 153 Lyngby Racllo 133 Sllkeborg Pollll 86823S00 smk- twt kommsr Doadllne 2.98 prlmo roj prlmo august prlmo nov rber Formanden har ordet. Si er vi kommet godt ind i det nye 5r. Og det har vreret en mild vinter indtil skrivcnde stund. Si vinteren kan ikke n5 at blive lang. Dct forste der st8r for doren er den Srlige gcncralforsamling den 13 marts. MOd op og ver nrcd til at prcge arbejdet i det kommende &r. Dct cr vigtigt, at vi fir valgt de rigtige folk til de forskellige udvalg der skal nedsrttes. Efter generalforsamlingen udsender vi brev til alle medlemmer indeholdende bl.a. den nye irsmrrkat og nye sokort med bronumre. Pas godt pi Srsntrrkaten og husk at s?ette den pi b6den inden sesonstart. Vedrorende bladet SMK-Nyt, har vi valgt kun at udsende det 4 gange om iret, da vi mener dette drekker behovet for information til medlemmerne. Ogsi i erkendelse af, at der ikke kommermeget stof til bladet framedlemmeme. Derfor vil jeg endnu engang opfordre jer til at kommc med indlreg. Ligesi vil jeg opfordre jer til at komme med forslag til klubaftnernc. Lrg det i postkassen i klubhuset. Med Onsket om en god opstart af sresonen. Venlig hilsen Knud E. Jensen. Side.: 2 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyt Generalforsamling i SMK Silkeborg MotorbAdklub indkalder hermed til den Arlige ordinare generalforsamling i klubhuset i lndelukket. Fredag den 13 marts 1998 kl Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning vedrorende SMK og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflegger regnskab 4. Kassereren fremlegger neste Ars budget 5. Indkomne forslag. ({orslag skal i skriltlig form vare formanden i hande senest B dage generalforsamlingen ) 'Valg ihenhold til lovene: 6. Valg af kasserer, pa valg er Arne Sommer, genopstiller. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, pa valg er : Preben Henriksen, genopstiller Allan NygArd, genopstiller ikke. B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pa valg er: Herluf Christensen, genopstiller 9. Valg af 2 revisorer, pa valg er Birgit Jensen Karl Bramsen 10. Valg af 2 revisorsuppleanter, pa valg er : Leif G. Thogersen Svend Age Simonsen 11. Valg af fanebarer og suppleant, pa valg er: Johnny Lauridsen Niels Just 12. Valg af udvalgsformend, pa valg er: Bygge og renoveringsudvalg: Lars P. Elmer Festogaktivitetsudvalg: ChangPuggaard,genopstillerikke Kapsejladsudvalg : Johnny Lauridsen Bladudvalo: Carl Molgaard, genopstiller ikke 13. Eventuelt. SMK- Nyt Bestyrelsen. Nr.1, 6. fugang, Februar Side.: 3

3 Indhold 2 Formanden har ordet. J Generalforsamling i SMK,l + IndholdsfortegneIse. 5 Nyt varksted og depotrum. 7 Forfirsklargoring. B Dyrt at vrere sejler-turist i Silkeborg. 9 Alt for hoi pris for gaestesej I ere. 10 Mode med Fritids oe kulturudvalg. 72 Nye rnedlcntnter. 13 Kantinen tilbyder. 14 Julebanko den Siden-sidst. 16 Dst Sker Nyt vrerl<sted og depotrum. Nyt vnrksted og depot er nu, med enkelte mangler, klar til ibrugtagning, siledes at tingene fra dct gamle vrerksted nu kan flyttcs over i den nye bygning. Udliegning af fliscr i girdcn og omkring nybygningen er ogsi ferdig. EfterfOlgende skal vi s3 igang med ombygningaf det gantle vrcrksted. Vi begynder med rndring af facaden, de gantle porlc skal ud og dcr skal isaettes nye vinduer og en ny dor i. Ogsfl til dette skal vi brugc frivillige til diverse arbejder, si har i tid og lyst, horcr vi gemc fra icr. Der har vreret en del sporgsmil vcdr. liscn i doren til nyt varksted. Til dette kan vi oplyse, at klubnoglcn ogsi passer hertil. For at kume lisc op skal hlndtagct presses opad inden noglen kan drejes. Pi byggcsjakkcts vcgne. I-ars. tlf I. Kob eller salg Nyt eller brugt Fra medlern til rnedlern. SMK-NYT har tidligere haft en spalte nrcd effckter som mcdlemmeme enten geme ville srelge, eller havde et onske onr at kunnc kobe. Vi vil gemo igen give mulighed fur at fornridlc sirdanne onskcr, s3 har i noget til salgaob si konr jercs gnskcr i postkasscn i Klubhuset. Tilbud/onsker grelder kun for nrcdlemmcr og kun privatc handler, ikkc erhvervsmaessig handel. AR. Silhehory TOBBAA, IIKITUB Side.: 4 Nr.l,6 fugang, Februar SMK - Nyt SMK- Nyt Nr,1, 6. &gang, Irebruar Sidc.: -5

4 LANDBRUG. INDUSTRI VENTIl.ATION tl' -()- rl, FODERANLEG v/ Kaj Johansen, Bohrsvei Sitkeborq SALG'SEBVICE. MONTAGE TLF Biltelefon HEMPET Selvom det stadig ifolge kalenderen er vinter, varer det ikke luige,.for vi skal til at taenke pi at fi biden gjort klar til en forhibentlig god sommersreson. Regionskontor: Vestre Kongevej Ss 8260 Viby Fax Assurandsrer: John Flasmussen, Sllkeborg SILKEEORG IOMMERHANDEL A/S NoHrltVdrrci I t1 6fln srt(t 80fi11 lttttotl fi & 12 lr I den forbindelse er det vard at overveje, om det nu ogs& er nodvendigt med en gang giftigt bundmaling. Vi ved alle, at der for tiden er meget fokus pi forurening forirsaget af bundmaling fra bl.a. lystbide. Arhus Amt har foretaget analyser, ogsi i Silkeborg, der viser at der er si mangc pesticider i vandet, at det langt overstiger det niveau, som Miljostyre lsen mener er acceptabel. Skal der endelig males med giftstoffcr, skal nran sgrge for kunne samle det op man cvcntuclt spillcr nir man smorcr dcn pir. Dct anbcfales, at man sliber bldene med en maskiue med stovopsantlingspose, og sclvfolgelig bor man ikke slibe biden i blrsevejr. a Alt andet er vand Yed siden af! offi Sikrir4sgruppen Skalofgodl4ndte a Tekniskealarmer a Adgang konhol Ffl altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF BIL-TLF T2 15 Jrg anbatalil nig red slvsl NYT m REPAMnoNEF i Et 09 imdevarer. NB!Kon lnd og sewlomhing ned an i Wsning og lt!'rd*arer. Bide n8r man sliber og nlr man maler bor man sorge for at kunne samlc spildte materialer op igcn. Brug cvcntuclt en gang plastic ellcr cn prcsenning. IOvrigt er der nu ved at ske noget p& bundmalingsomridet. Hempcl har netop lanceret en ny type bundmaling som kan fortyndes med vand. S:r ingen fortynder mere, og malervrrktojet rengores ligeledes med vand. Si her er et produkt som er merc miljovenlig end tidligere bundmalinger. Hcmpel kalder dct nyc produkt Seatech System.og malingen kan bl.a. fis hos Reimar pi Vrer med til at viprne ont milioct. Akscl Bone. aul. el-trrslailatdr vesleigade Sitkeborg _ l1_8:8jg Nr.1, 6 fugang, I;ebruar SMK - Nyt SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, Februar 1998.

5 Nyt fra medlemmerne. Dyrt at vere sejler-turist i Silkeborg. Palle Vennevold, P.B. Lundsvej 8, 1 th Skanderborg skriver: At vare sejlerturist i Silkeborg kan vere en blandet oplevelse. Forskelsbehandling horer med til dagsordenen. Som sejlerpensionist skal jeg betale 60 kr. pr.dag for at ligge i krdelukket. Det til trods for, at dem sonl camperer i autocamper, ikke skal betale noget samme sted. Indelukket er et af Silkeborgs guldrg, som giver kommunen et meget prnt overskud i kassen. Det kan enhver regne ud. FOr kostede dct 30 kr. at ligge i lndclukket, nu koster det 60 kr.- en stigning pi n0%. For en pensionist er det meget. ^--&il & Motu $nlnhffiffip: SKeborg slorste uc sflilr cf bddeog rnoluer $iim Bll-Elolrtru N6/orve, 2l e600 sllkeborg llt 86 8l I I 99 Repqqtlon of ctl d- & deset pd psson- & bdttl r, Speclcilslq I ben nkrchprdnng - Bosch servce I Thisted koster det ogsi 60 kr. pr. dogn. Hvad fir vi sfl mere der?. Badestrand, pengeautomat, brusebad, varmt vand i hanerne, dybfryser til koleelementer, fiskeudsalg, gasudsalg. bensinudsalg, mgntvask, strom pi alle broer, tv i samlingslokale og andre ting vedr. bidene. Man burde overveje at privatisere omridet lndelukket. Hvis det blev en realitet, ville en bidplads nok falde i pris for dem, der ligger der fast, og for gestesejlere ville de 30 kr. kunne bibeholdes. I Skanderborg koster grstepladser ingenting, men dct er jo ogs8 privat. Mcn det kan selvfolgelig ogsi laves om. {} 'l ') x Alt for hgj pris for grestesejlere. HjOrli LyngsBe, Iavendelvej Silkeborg skriver: VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf ogsa nar biden skal sikkert pa land for vinteren. Den eneste mulighed vore gaester har for at fi et bad, er at kobe en grestepakke til Silkeborg Jeg sidder her en stillc mandag aften kl. ca og laeser Midtjyllands Avis. 500 kr. i depositum, hvilket er Motorbidsklub for en pris af ca. lndimellem er jeg noget sur pi meget for en pensionist, som miske kun overnatter 2 tii3 dage i M.A. Jeg synes avisen bringer for lidt lokalstof, men til min store Silkeborg. overraskelse, og med fed overskrift, er der bragt et lnserbrev: hvert 6r bidpladsleje hos Silkeborg Kommune opkrcver bidejeme, og den er ret sir hoj, men Dyrt at vare sejlerturist er ogsi flittig til at leje de engang betalte pladser ud til sommerturister, nir de ved, at en bidejer Palle Vennevold fra Skanderborg g0r i sit indlreg opmrerksom pi de er pi havet i 14 dage til 3 uger. priser, Silkeborg Kommune opkraever for gestesejlere. Jeg vil turistservice ovsr for vore grster Jeg synes, det er en meget dirlig give Palle Vennevold si ganske fritids-og kulturudvalget lregger rct, dct cr tyvcri, ligc op af folks for dagcn; mcn dct cr ikkc fgrstc lommer. Der er nemli ikke nogen gang det ses, og det blivcr garanteret heller ikke sidste gang. som helst faciliteter for grestesejlcrc, der besoger Silkeborgs dejlige lystbidehavn i Indelukket. Side.: 8 Nr.l,6 lrgang, Februar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1, 6. flrgang, Irebruar Side.: 9

6 Mgde med Fritids og kulturudvalg. Bestyrelsen har den 24 noventber 1997 haft mode med Silkeborg Kommunes Fritids og Kulturudvalg hvor forskellige emner var til behandling, bl. skilte genindfgrt. Dette onske kan vi indtil videre ikke f5 opfyldt. Hjejlebroerne: Hj ej lebroeme ved Vandrehj emmet Opankring: (Borgmesterhaven) og ved lndelukket (Skovriderbroen) er af Et af S.M.K.'s medlemmer havde i forbindelse med et arrangement kommunen rndret fra at viprc pi Indelukkets friluftsscene opankret ved at fortoje sin b5d til et uden at der betales f<lr ovcrnatniug forbeholt medlemmer af SMK trc, og var i denne forbindelse, til at vrere grestcplaclscr, hvor der blevet opkrcvet gaestepladsleje. nu skal betalcs kr. (r0.(x) pr. ovcrnatning. Dcttc ntcrtcr vi ikkc cr ac- lfl. kommuncn er opankring ved triperne ulovlig, og kan medfore ceptabelt, Dcr arbcjdcs videre med politianmeldelse, men nlan valgte sagon. at se bort fra dette mod opkricvning af gaestepladsleje.!!!. Sugcanleeg til toilettgntning: Anlinggcs savncs nlcgct hirrdt, og vi kan forvcntc at dcr snart sker nogct i sagcn, da dct cr cn af de opgavcr dcr fra konrtrtuttcuside prioriteres megct hlljt. Gestepladsleje : Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at grstepladslejen, der sidste 3r blev forhojet fra kr til kr. 60,00 er for hoj,i betragtning Beskrering af traer og buskads i af de begraeusede faciliteter der Indelukl<et: kan tilbydes grester. Vi arbejder Dette findersted en gang irligt efter gartnerformandens anvisning, videre for at f6 lejen sat ned, og prisen pfl grstepladser tages med Tage sorger for udforelsc af til vurdering i forbindelse med beskeringeme. kommunens budgetlaegning for t999. Hattenes og Laven: Bestyrelsen onskede de rodlgonne ed Hattenres er der ntcgct ploret p& vejcu ned mod bidcnc, sanrt pir brcddcn vcd bldele. Kommunen er opmerksom pl dette, og ser pi forholdcnc biclc med hcnsyn til vejc sanrt adgangen til de faste brocr. Ligclcdcs undersbges mulighcdemc for at fi cn bedre bclysning bidc ved Hattcnirs og i l-aven. Udover ovenstiende blev mange andre emner berort, bl. a. afstand nrcllem bidcnc ved oplrcgning, forslag om at kun grcstcscjlere udenfor sgsystcmet skal betalc gzcstclcjc, tilladelse til bytning af bidpladser indbyrdes i sosystcmct ved spccielle lejligheder, somnrcrfcrie m.m. udcn at skulle bctalc grcstcleje. o.s.v. Altsantmen noget der Husk! - at du kan kobc nraltgc godc ting til biden - og dig sclv i Silkcborg Motorbaadklub F.cks.: Klubstander trykt 50,- SOkort 125,- folges 0p, og mcddeles i de kommende numre af bladet. (prisen pi sokortene er for ct set SOkort lamineret 2tJ0,- Har i som nrcdlemmer Onsker eller forslag til forbcdringer eller med to!) - og til dig selv.: iendringer af tingencs tilstand til Blascrskjold 40,- gavn for os allc, konr da frit frcnr, Mccllcnrscnrblcnr til knaphullct cntcn vcd at kontaktc bcstyrclscn 75,- eller konr nrccl forslzrg dcr kan Nraglcr til klubhusct og grundcnc komnres i postkassen i Klubhusct a< i lndelukket.. Klubnriprkcr (kkcbc) 10- Aksel Borrelsekreter. Badepoletter 10- Ovenstdende kan kqbes Ins Vibeke og Poul i klubhuset. Side.: 10 Nr.l, 6 Lrgang, F-ebruar SMK- Nyt SMK- Nyl Nr.1,6. firgarg, Februar Sidc.: 11

7 Nye medlemmer. Vi siger velkommen til folgende nye medlemrner. Peter Woctmann, Sejs. Poul Andersen, l-aven. John Rasnrussen, Sejs. Benno Bechmann, silkeborg. Erik Sejer sprensen, Borcling. Tove og Finn Petersen, Silkeborg. Erik Anders Jensen, Silkeborg. Vi hirbcr i mi faldc godt til i Silkcborg Motorbfidklub, og ar i vil dcltage i de arrangenenter klubben laver, samtidig med, at i vil nycle livet pi soerne og betragte naturen som det falles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte. Har i sporgsm&l vedrorende jeres medlemsskab skal i bare kontakte bestyrelsen. s RY BADEBYGGERI o mmipl INOUSTRIV J 14.86S RY TELEFON t#*s5tf nrid [r chrib e6!rdq w,&'.t!t fo:!niits4 tm??tdl ff.?dr6htqrx,o {'fr wil;d-7 4--,-r{?arZ, Pe-e fe/t4a44,... r.,,... o., 6qrfr6fl8il Aksel Borre. - Tff.: c/fud p* aatreo,occ,: En lun, ttlorineret, stegt sild ml Lille (' 25 g.) hokkebsf m/ rugbrod,spejlceg og rodbeder 2 slogs oste ml brod og smor Abningstitler.: mandag tirsdag - torsdag [redag lordag sondag Koklierret lukker I tinre for ovcnstlcndc Side.: 12 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, I:ebruar Sidc.: 13

8 Julebanko den 5lI2 L997. Vi havdc igen i ir et dcjligt bankospil, med rigtig nangc gcvinster. Dcr skal siges en meget stor tak til Ellen, Egon, Elin, Prebcn og Per for den store hjrelp med indsamlingen. Vi var ca. 100 deltagere, hvoraf storstedelen, havde valgt at spise til aften i klubhuset, hos Vibeke og Poul, som havde sammensat en god menu til os, skpn mad. Tak for det. Birthe Olsen solgte som sredvanlig plader, og Lissy tog sig ogsi i 5r af det amerikanske lotteri. Ogsi en stor tak til de to gaeve piger. Vi spillede vore 20 srdvanlige rrekker, nren der var nlange gevinster tilbage, og lron fra SUPER BESTsponcorerede to halve svinekamme, si jeg var nodt til at ribe op til 4 ekstra omgange. Klokken nrcrmede sig23 inden vi var faerdige ned spilleriet, alle var godt traette og Ore i hovedeme da vi sluttede afteuen og sagde godnat. Pd vennernes ;;;;. Og SMK'S venner siger tusind tak til folgende sponsorer for gaver til bankospillet. Overskuddet fra spillet gir ubeskiretil stotte for, eller til at arrangere sociale eller festlige arrangementer i Silkeborg Motorbidklub,samt at bidrage til vedligeholdelse af klubhuset. Sponsorerne Yar: Siim Bil Electro, Kaj Geert, Kjeld Glarnrester, El Girden, Spisestedet, Farve og l,ak, BrOdvaerkstedet,'Icppeland, Villy Ir., Ilelseboden, Iiuro Dan, Ornso Dognbutik, J. Overgaard, Grejbiksen, Skousen Ilvidevarer, Kongsheden V.V.S., S.M.K., Britex, Bog og lde, Jysk SengetOjslager, Spar 2, Super Best, L.M. Glasfiber, Palle Vennevold, thyregod Optik, S.M.K.'S venner, Bilting, F0tex, Sejs Marinecenter, Ary'as Blomster, Frugtlageret, Cafe Lise, Materialisten, Kik ind Kiosken, Radio og TV huset, Ilarvey Aagaard, Lynge Papir, Carsten Bjerreglr<l, Sejs Maleren,'Iage St0rup, I3.I'. Butikken,'fuborg Depotet, Green llouse Frisor, BOjesen Imerco, Parfumeri 'Line', Ringgirdens Slagter, Triangelens Polsevogn, Uni Bank, P. Svendsen, Albani, Poul Munk, Ilorge Veng, Carlsberg Depotet. Siden-sidst. Klubaften den 19 november t997. Den 19 november var medlemnterne inviteretil at besigtige Silkeborgs nye kraft vamrevrerk samt varmecentralen pi I(ejlstrupvej. Besggene var arrangeret af vort bestyrelsesmedlem Palle Christianson. Mange havde tilmeldt sig, si mange, at der nlette ekstra stole ind i infomrationslokalet pi Kraftvarnteviprket. og ccntralens samarbejde mcd Kraftvamrevrrket, ligesom vi fik forevist kedler, m.m. Hermed en tak til Palle for dette udmaerkede arrangenreut. Sammenkomst den 21 november. DenZl noventber var der drkket op i klubhuset til samnrenkomst for alle, der havde viprct med til ombygning/renovcring af klubhu - set i lndelukket, samt havdc arbcjdet pir Sejsgrunden og Flirnniel- Vi fik alle cn grunclig oricntcring om Kraftvamrcv iprkets opbygning bjerggrunden. -En dejlig aften mccl og funktion, inden vi var pi rundtur i det store trygningskompleks, dans. god mad, konkurrencer, musik og hvor vi undervejs, af personalet ved vrerket, Juletrre for bgrn den 7 december. fik orientering om alt vi si pi vor vej Den 7 december var dagen alle born I forrlder/bedsteforrldre Efter rundgangen var vi igen i havde glredet sig til. Klubhuset i informationslokalet, hvor vi fik en Indelukket var fyldt til sidste plads. forfriskning,samtidig med, at dcr var der med til denne traditionsrige dag. Der blev sunget, var nrulighed for at stille sporgsnril. Alt i alt et mcgct interessant danset om juletrcet, uddelt godteposer, spist rebleskiver, drukket og udbyttcrigt bcsog. kaffe m.m. Julentanden var naturligvis pi besog og Allan sor- Fra Kraftvarntcveprkct korte vi til Varmecentralcn pi Kcjlstrupvej, gede for, at alt gik rigtig til. hvor Palle arbcjder. Her fortalte En rigtig hyggelig familieeftermiddag. Palle om denne centrals fur*tion Side.: 14 Nr.1, 6 lrgang, Irebruar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1,6. lrgang, Februar 1998 Side.: 1.5

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv gladsaxe.dk Gladsaxe Byarkiv Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe på musiklandkortet... 3 En vidtrækkende samtale... 3 Den uvurderlige reklame... 4 Forudsætningen for at komme ind i

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj.

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128 SUNDMAIL Nr. 4 Maj. 2014 Indhold Forside 1 Bestyrelsen Datoer i 2014 2 Nye medlemmer 2 Ny Redaktør søges 3 Handicaphjælpere søges 3 Kajak SUP

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere