qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg"

Transkript

1 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId ,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil generalforsamlingen kan i lipschcr i lrlaclct. Men husk iige, at kontingentetskal vrre betaltindengcncralforsanrlingen, sfifremti vil havemulighedfor at gorejeresstenrnrcgaclclcnctc. Medbringvenligstkvitteringenfor bstaltkontingent. Der servereset par halvestykkermadsarnten Ol i forbindclscnrcclgcncralforsantlingen. onsdag den 25 marts kl ,er derforedragnredsvcnclbiilcsbpllc, dcr fortirller om sin jordomsejlingi sin 18 fodsscjljollc.forcclragcr cr en fortsaettelse af foredragetsidsteir. llrdag den 28 marts ld er dcr pigcfcsti klubhusct.( Ikkc sonr aunonceret i vort program,hvor dcr sthrdcrr4 april ) og s6harsaetternissen vpret pi spil endnucngaug.r vort udscndtcprogram stir der at vi holdersankt Hansfestden 8. juni. Dettecr hckscnc ikke tilfredsemed,sfl dennedatorenclrer vi til den sndvanlige,ncrulig den23 iuni. Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! A.I]. Indholdsfortegnelse side 4! S i d e. :1 6 Nr.l,6 fugang,februar1998. SMIi - Nyt SMK - Nyt Nr.1,6.fugarng, I:cbruar 1998.

2 .: 1,6. argang. Oplag.: 825 lglvst I smred med SMKS b6styrels. R dlgsring. (anwh.).: Honrlk Toft Svarer Rytt8rholtsvel 18, Swlb k 8600 Sllkeborg Ttf.: r s,ladudvalg.: Aksel Ebrre-C omnd.: Knud E. Jsnsen Ame Sommer Nastfomnd.: Prsben Hsnrlkson Sekret r.: Akss Bore-Chrlslensen medlemm r Allan Nygaard PeerJon$n Palle Chistlansn Udvalg.: & l ntlneudelg.: Preb n Henrlkssn Palle Chrlstlansn Allan Nygaard Paer J nsn PserJan$n Lslf G. Thogerssn grunoen.: Allan N) aard 86804,+.r4 Allan Nygaard Aksel Ebrre vannar.: Pser Jonsn , Preben Henrlksen Palle Chrlstlan$n telefonnr.: Kantlnsn S Opsyn Indefjkket Vejruddgten 153 Lyngby Racllo 133 Sllkeborg Pollll 86823S00 smk- twt kommsr Doadllne 2.98 prlmo roj prlmo august prlmo nov rber Formanden har ordet. Si er vi kommet godt ind i det nye 5r. Og det har vreret en mild vinter indtil skrivcnde stund. Si vinteren kan ikke n5 at blive lang. Dct forste der st8r for doren er den Srlige gcncralforsamling den 13 marts. MOd op og ver nrcd til at prcge arbejdet i det kommende &r. Dct cr vigtigt, at vi fir valgt de rigtige folk til de forskellige udvalg der skal nedsrttes. Efter generalforsamlingen udsender vi brev til alle medlemmer indeholdende bl.a. den nye irsmrrkat og nye sokort med bronumre. Pas godt pi Srsntrrkaten og husk at s?ette den pi b6den inden sesonstart. Vedrorende bladet SMK-Nyt, har vi valgt kun at udsende det 4 gange om iret, da vi mener dette drekker behovet for information til medlemmerne. Ogsi i erkendelse af, at der ikke kommermeget stof til bladet framedlemmeme. Derfor vil jeg endnu engang opfordre jer til at kommc med indlreg. Ligesi vil jeg opfordre jer til at komme med forslag til klubaftnernc. Lrg det i postkassen i klubhuset. Med Onsket om en god opstart af sresonen. Venlig hilsen Knud E. Jensen. Side.: 2 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyt Generalforsamling i SMK Silkeborg MotorbAdklub indkalder hermed til den Arlige ordinare generalforsamling i klubhuset i lndelukket. Fredag den 13 marts 1998 kl Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning vedrorende SMK og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflegger regnskab 4. Kassereren fremlegger neste Ars budget 5. Indkomne forslag. ({orslag skal i skriltlig form vare formanden i hande senest B dage generalforsamlingen ) 'Valg ihenhold til lovene: 6. Valg af kasserer, pa valg er Arne Sommer, genopstiller. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, pa valg er : Preben Henriksen, genopstiller Allan NygArd, genopstiller ikke. B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pa valg er: Herluf Christensen, genopstiller 9. Valg af 2 revisorer, pa valg er Birgit Jensen Karl Bramsen 10. Valg af 2 revisorsuppleanter, pa valg er : Leif G. Thogersen Svend Age Simonsen 11. Valg af fanebarer og suppleant, pa valg er: Johnny Lauridsen Niels Just 12. Valg af udvalgsformend, pa valg er: Bygge og renoveringsudvalg: Lars P. Elmer Festogaktivitetsudvalg: ChangPuggaard,genopstillerikke Kapsejladsudvalg : Johnny Lauridsen Bladudvalo: Carl Molgaard, genopstiller ikke 13. Eventuelt. SMK- Nyt Bestyrelsen. Nr.1, 6. fugang, Februar Side.: 3

3 Indhold 2 Formanden har ordet. J Generalforsamling i SMK,l + IndholdsfortegneIse. 5 Nyt varksted og depotrum. 7 Forfirsklargoring. B Dyrt at vrere sejler-turist i Silkeborg. 9 Alt for hoi pris for gaestesej I ere. 10 Mode med Fritids oe kulturudvalg. 72 Nye rnedlcntnter. 13 Kantinen tilbyder. 14 Julebanko den Siden-sidst. 16 Dst Sker Nyt vrerl<sted og depotrum. Nyt vnrksted og depot er nu, med enkelte mangler, klar til ibrugtagning, siledes at tingene fra dct gamle vrerksted nu kan flyttcs over i den nye bygning. Udliegning af fliscr i girdcn og omkring nybygningen er ogsi ferdig. EfterfOlgende skal vi s3 igang med ombygningaf det gantle vrcrksted. Vi begynder med rndring af facaden, de gantle porlc skal ud og dcr skal isaettes nye vinduer og en ny dor i. Ogsfl til dette skal vi brugc frivillige til diverse arbejder, si har i tid og lyst, horcr vi gemc fra icr. Der har vreret en del sporgsmil vcdr. liscn i doren til nyt varksted. Til dette kan vi oplyse, at klubnoglcn ogsi passer hertil. For at kume lisc op skal hlndtagct presses opad inden noglen kan drejes. Pi byggcsjakkcts vcgne. I-ars. tlf I. Kob eller salg Nyt eller brugt Fra medlern til rnedlern. SMK-NYT har tidligere haft en spalte nrcd effckter som mcdlemmeme enten geme ville srelge, eller havde et onske onr at kunnc kobe. Vi vil gemo igen give mulighed fur at fornridlc sirdanne onskcr, s3 har i noget til salgaob si konr jercs gnskcr i postkasscn i Klubhuset. Tilbud/onsker grelder kun for nrcdlemmcr og kun privatc handler, ikkc erhvervsmaessig handel. AR. Silhehory TOBBAA, IIKITUB Side.: 4 Nr.l,6 fugang, Februar SMK - Nyt SMK- Nyt Nr,1, 6. &gang, Irebruar Sidc.: -5

4 LANDBRUG. INDUSTRI VENTIl.ATION tl' -()- rl, FODERANLEG v/ Kaj Johansen, Bohrsvei Sitkeborq SALG'SEBVICE. MONTAGE TLF Biltelefon HEMPET Selvom det stadig ifolge kalenderen er vinter, varer det ikke luige,.for vi skal til at taenke pi at fi biden gjort klar til en forhibentlig god sommersreson. Regionskontor: Vestre Kongevej Ss 8260 Viby Fax Assurandsrer: John Flasmussen, Sllkeborg SILKEEORG IOMMERHANDEL A/S NoHrltVdrrci I t1 6fln srt(t 80fi11 lttttotl fi & 12 lr I den forbindelse er det vard at overveje, om det nu ogs& er nodvendigt med en gang giftigt bundmaling. Vi ved alle, at der for tiden er meget fokus pi forurening forirsaget af bundmaling fra bl.a. lystbide. Arhus Amt har foretaget analyser, ogsi i Silkeborg, der viser at der er si mangc pesticider i vandet, at det langt overstiger det niveau, som Miljostyre lsen mener er acceptabel. Skal der endelig males med giftstoffcr, skal nran sgrge for kunne samle det op man cvcntuclt spillcr nir man smorcr dcn pir. Dct anbcfales, at man sliber bldene med en maskiue med stovopsantlingspose, og sclvfolgelig bor man ikke slibe biden i blrsevejr. a Alt andet er vand Yed siden af! offi Sikrir4sgruppen Skalofgodl4ndte a Tekniskealarmer a Adgang konhol Ffl altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF BIL-TLF T2 15 Jrg anbatalil nig red slvsl NYT m REPAMnoNEF i Et 09 imdevarer. NB!Kon lnd og sewlomhing ned an i Wsning og lt!'rd*arer. Bide n8r man sliber og nlr man maler bor man sorge for at kunne samlc spildte materialer op igcn. Brug cvcntuclt en gang plastic ellcr cn prcsenning. IOvrigt er der nu ved at ske noget p& bundmalingsomridet. Hempcl har netop lanceret en ny type bundmaling som kan fortyndes med vand. S:r ingen fortynder mere, og malervrrktojet rengores ligeledes med vand. Si her er et produkt som er merc miljovenlig end tidligere bundmalinger. Hcmpel kalder dct nyc produkt Seatech System.og malingen kan bl.a. fis hos Reimar pi Vrer med til at viprne ont milioct. Akscl Bone. aul. el-trrslailatdr vesleigade Sitkeborg _ l1_8:8jg Nr.1, 6 fugang, I;ebruar SMK - Nyt SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, Februar 1998.

5 Nyt fra medlemmerne. Dyrt at vere sejler-turist i Silkeborg. Palle Vennevold, P.B. Lundsvej 8, 1 th Skanderborg skriver: At vare sejlerturist i Silkeborg kan vere en blandet oplevelse. Forskelsbehandling horer med til dagsordenen. Som sejlerpensionist skal jeg betale 60 kr. pr.dag for at ligge i krdelukket. Det til trods for, at dem sonl camperer i autocamper, ikke skal betale noget samme sted. Indelukket er et af Silkeborgs guldrg, som giver kommunen et meget prnt overskud i kassen. Det kan enhver regne ud. FOr kostede dct 30 kr. at ligge i lndclukket, nu koster det 60 kr.- en stigning pi n0%. For en pensionist er det meget. ^--&il & Motu $nlnhffiffip: SKeborg slorste uc sflilr cf bddeog rnoluer $iim Bll-Elolrtru N6/orve, 2l e600 sllkeborg llt 86 8l I I 99 Repqqtlon of ctl d- & deset pd psson- & bdttl r, Speclcilslq I ben nkrchprdnng - Bosch servce I Thisted koster det ogsi 60 kr. pr. dogn. Hvad fir vi sfl mere der?. Badestrand, pengeautomat, brusebad, varmt vand i hanerne, dybfryser til koleelementer, fiskeudsalg, gasudsalg. bensinudsalg, mgntvask, strom pi alle broer, tv i samlingslokale og andre ting vedr. bidene. Man burde overveje at privatisere omridet lndelukket. Hvis det blev en realitet, ville en bidplads nok falde i pris for dem, der ligger der fast, og for gestesejlere ville de 30 kr. kunne bibeholdes. I Skanderborg koster grstepladser ingenting, men dct er jo ogs8 privat. Mcn det kan selvfolgelig ogsi laves om. {} 'l ') x Alt for hgj pris for grestesejlere. HjOrli LyngsBe, Iavendelvej Silkeborg skriver: VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf ogsa nar biden skal sikkert pa land for vinteren. Den eneste mulighed vore gaester har for at fi et bad, er at kobe en grestepakke til Silkeborg Jeg sidder her en stillc mandag aften kl. ca og laeser Midtjyllands Avis. 500 kr. i depositum, hvilket er Motorbidsklub for en pris af ca. lndimellem er jeg noget sur pi meget for en pensionist, som miske kun overnatter 2 tii3 dage i M.A. Jeg synes avisen bringer for lidt lokalstof, men til min store Silkeborg. overraskelse, og med fed overskrift, er der bragt et lnserbrev: hvert 6r bidpladsleje hos Silkeborg Kommune opkrcver bidejeme, og den er ret sir hoj, men Dyrt at vare sejlerturist er ogsi flittig til at leje de engang betalte pladser ud til sommerturister, nir de ved, at en bidejer Palle Vennevold fra Skanderborg g0r i sit indlreg opmrerksom pi de er pi havet i 14 dage til 3 uger. priser, Silkeborg Kommune opkraever for gestesejlere. Jeg vil turistservice ovsr for vore grster Jeg synes, det er en meget dirlig give Palle Vennevold si ganske fritids-og kulturudvalget lregger rct, dct cr tyvcri, ligc op af folks for dagcn; mcn dct cr ikkc fgrstc lommer. Der er nemli ikke nogen gang det ses, og det blivcr garanteret heller ikke sidste gang. som helst faciliteter for grestesejlcrc, der besoger Silkeborgs dejlige lystbidehavn i Indelukket. Side.: 8 Nr.l,6 lrgang, Februar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1, 6. flrgang, Irebruar Side.: 9

6 Mgde med Fritids og kulturudvalg. Bestyrelsen har den 24 noventber 1997 haft mode med Silkeborg Kommunes Fritids og Kulturudvalg hvor forskellige emner var til behandling, bl. skilte genindfgrt. Dette onske kan vi indtil videre ikke f5 opfyldt. Hjejlebroerne: Hj ej lebroeme ved Vandrehj emmet Opankring: (Borgmesterhaven) og ved lndelukket (Skovriderbroen) er af Et af S.M.K.'s medlemmer havde i forbindelse med et arrangement kommunen rndret fra at viprc pi Indelukkets friluftsscene opankret ved at fortoje sin b5d til et uden at der betales f<lr ovcrnatniug forbeholt medlemmer af SMK trc, og var i denne forbindelse, til at vrere grestcplaclscr, hvor der blevet opkrcvet gaestepladsleje. nu skal betalcs kr. (r0.(x) pr. ovcrnatning. Dcttc ntcrtcr vi ikkc cr ac- lfl. kommuncn er opankring ved triperne ulovlig, og kan medfore ceptabelt, Dcr arbcjdcs videre med politianmeldelse, men nlan valgte sagon. at se bort fra dette mod opkricvning af gaestepladsleje.!!!. Sugcanleeg til toilettgntning: Anlinggcs savncs nlcgct hirrdt, og vi kan forvcntc at dcr snart sker nogct i sagcn, da dct cr cn af de opgavcr dcr fra konrtrtuttcuside prioriteres megct hlljt. Gestepladsleje : Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at grstepladslejen, der sidste 3r blev forhojet fra kr til kr. 60,00 er for hoj,i betragtning Beskrering af traer og buskads i af de begraeusede faciliteter der Indelukl<et: kan tilbydes grester. Vi arbejder Dette findersted en gang irligt efter gartnerformandens anvisning, videre for at f6 lejen sat ned, og prisen pfl grstepladser tages med Tage sorger for udforelsc af til vurdering i forbindelse med beskeringeme. kommunens budgetlaegning for t999. Hattenes og Laven: Bestyrelsen onskede de rodlgonne ed Hattenres er der ntcgct ploret p& vejcu ned mod bidcnc, sanrt pir brcddcn vcd bldele. Kommunen er opmerksom pl dette, og ser pi forholdcnc biclc med hcnsyn til vejc sanrt adgangen til de faste brocr. Ligclcdcs undersbges mulighcdemc for at fi cn bedre bclysning bidc ved Hattcnirs og i l-aven. Udover ovenstiende blev mange andre emner berort, bl. a. afstand nrcllem bidcnc ved oplrcgning, forslag om at kun grcstcscjlere udenfor sgsystcmet skal betalc gzcstclcjc, tilladelse til bytning af bidpladser indbyrdes i sosystcmct ved spccielle lejligheder, somnrcrfcrie m.m. udcn at skulle bctalc grcstcleje. o.s.v. Altsantmen noget der Husk! - at du kan kobc nraltgc godc ting til biden - og dig sclv i Silkcborg Motorbaadklub F.cks.: Klubstander trykt 50,- SOkort 125,- folges 0p, og mcddeles i de kommende numre af bladet. (prisen pi sokortene er for ct set SOkort lamineret 2tJ0,- Har i som nrcdlemmer Onsker eller forslag til forbcdringer eller med to!) - og til dig selv.: iendringer af tingencs tilstand til Blascrskjold 40,- gavn for os allc, konr da frit frcnr, Mccllcnrscnrblcnr til knaphullct cntcn vcd at kontaktc bcstyrclscn 75,- eller konr nrccl forslzrg dcr kan Nraglcr til klubhusct og grundcnc komnres i postkassen i Klubhusct a< i lndelukket.. Klubnriprkcr (kkcbc) 10- Aksel Borrelsekreter. Badepoletter 10- Ovenstdende kan kqbes Ins Vibeke og Poul i klubhuset. Side.: 10 Nr.l, 6 Lrgang, F-ebruar SMK- Nyt SMK- Nyl Nr.1,6. firgarg, Februar Sidc.: 11

7 Nye medlemmer. Vi siger velkommen til folgende nye medlemrner. Peter Woctmann, Sejs. Poul Andersen, l-aven. John Rasnrussen, Sejs. Benno Bechmann, silkeborg. Erik Sejer sprensen, Borcling. Tove og Finn Petersen, Silkeborg. Erik Anders Jensen, Silkeborg. Vi hirbcr i mi faldc godt til i Silkcborg Motorbfidklub, og ar i vil dcltage i de arrangenenter klubben laver, samtidig med, at i vil nycle livet pi soerne og betragte naturen som det falles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligt til at beskytte. Har i sporgsm&l vedrorende jeres medlemsskab skal i bare kontakte bestyrelsen. s RY BADEBYGGERI o mmipl INOUSTRIV J 14.86S RY TELEFON t#*s5tf nrid [r chrib e6!rdq w,&'.t!t fo:!niits4 tm??tdl ff.?dr6htqrx,o {'fr wil;d-7 4--,-r{?arZ, Pe-e fe/t4a44,... r.,,... o., 6qrfr6fl8il Aksel Borre. - Tff.: c/fud p* aatreo,occ,: En lun, ttlorineret, stegt sild ml Lille (' 25 g.) hokkebsf m/ rugbrod,spejlceg og rodbeder 2 slogs oste ml brod og smor Abningstitler.: mandag tirsdag - torsdag [redag lordag sondag Koklierret lukker I tinre for ovcnstlcndc Side.: 12 Nr.l, 6 lrgang, Februar SMK- Nyl Nr.1, 6. lrgang, I:ebruar Sidc.: 13

8 Julebanko den 5lI2 L997. Vi havdc igen i ir et dcjligt bankospil, med rigtig nangc gcvinster. Dcr skal siges en meget stor tak til Ellen, Egon, Elin, Prebcn og Per for den store hjrelp med indsamlingen. Vi var ca. 100 deltagere, hvoraf storstedelen, havde valgt at spise til aften i klubhuset, hos Vibeke og Poul, som havde sammensat en god menu til os, skpn mad. Tak for det. Birthe Olsen solgte som sredvanlig plader, og Lissy tog sig ogsi i 5r af det amerikanske lotteri. Ogsi en stor tak til de to gaeve piger. Vi spillede vore 20 srdvanlige rrekker, nren der var nlange gevinster tilbage, og lron fra SUPER BESTsponcorerede to halve svinekamme, si jeg var nodt til at ribe op til 4 ekstra omgange. Klokken nrcrmede sig23 inden vi var faerdige ned spilleriet, alle var godt traette og Ore i hovedeme da vi sluttede afteuen og sagde godnat. Pd vennernes ;;;;. Og SMK'S venner siger tusind tak til folgende sponsorer for gaver til bankospillet. Overskuddet fra spillet gir ubeskiretil stotte for, eller til at arrangere sociale eller festlige arrangementer i Silkeborg Motorbidklub,samt at bidrage til vedligeholdelse af klubhuset. Sponsorerne Yar: Siim Bil Electro, Kaj Geert, Kjeld Glarnrester, El Girden, Spisestedet, Farve og l,ak, BrOdvaerkstedet,'Icppeland, Villy Ir., Ilelseboden, Iiuro Dan, Ornso Dognbutik, J. Overgaard, Grejbiksen, Skousen Ilvidevarer, Kongsheden V.V.S., S.M.K., Britex, Bog og lde, Jysk SengetOjslager, Spar 2, Super Best, L.M. Glasfiber, Palle Vennevold, thyregod Optik, S.M.K.'S venner, Bilting, F0tex, Sejs Marinecenter, Ary'as Blomster, Frugtlageret, Cafe Lise, Materialisten, Kik ind Kiosken, Radio og TV huset, Ilarvey Aagaard, Lynge Papir, Carsten Bjerreglr<l, Sejs Maleren,'Iage St0rup, I3.I'. Butikken,'fuborg Depotet, Green llouse Frisor, BOjesen Imerco, Parfumeri 'Line', Ringgirdens Slagter, Triangelens Polsevogn, Uni Bank, P. Svendsen, Albani, Poul Munk, Ilorge Veng, Carlsberg Depotet. Siden-sidst. Klubaften den 19 november t997. Den 19 november var medlemnterne inviteretil at besigtige Silkeborgs nye kraft vamrevrerk samt varmecentralen pi I(ejlstrupvej. Besggene var arrangeret af vort bestyrelsesmedlem Palle Christianson. Mange havde tilmeldt sig, si mange, at der nlette ekstra stole ind i infomrationslokalet pi Kraftvarnteviprket. og ccntralens samarbejde mcd Kraftvamrevrrket, ligesom vi fik forevist kedler, m.m. Hermed en tak til Palle for dette udmaerkede arrangenreut. Sammenkomst den 21 november. DenZl noventber var der drkket op i klubhuset til samnrenkomst for alle, der havde viprct med til ombygning/renovcring af klubhu - set i lndelukket, samt havdc arbcjdet pir Sejsgrunden og Flirnniel- Vi fik alle cn grunclig oricntcring om Kraftvamrcv iprkets opbygning bjerggrunden. -En dejlig aften mccl og funktion, inden vi var pi rundtur i det store trygningskompleks, dans. god mad, konkurrencer, musik og hvor vi undervejs, af personalet ved vrerket, Juletrre for bgrn den 7 december. fik orientering om alt vi si pi vor vej Den 7 december var dagen alle born I forrlder/bedsteforrldre Efter rundgangen var vi igen i havde glredet sig til. Klubhuset i informationslokalet, hvor vi fik en Indelukket var fyldt til sidste plads. forfriskning,samtidig med, at dcr var der med til denne traditionsrige dag. Der blev sunget, var nrulighed for at stille sporgsnril. Alt i alt et mcgct interessant danset om juletrcet, uddelt godteposer, spist rebleskiver, drukket og udbyttcrigt bcsog. kaffe m.m. Julentanden var naturligvis pi besog og Allan sor- Fra Kraftvarntcveprkct korte vi til Varmecentralcn pi Kcjlstrupvej, gede for, at alt gik rigtig til. hvor Palle arbcjder. Her fortalte En rigtig hyggelig familieeftermiddag. Palle om denne centrals fur*tion Side.: 14 Nr.1, 6 lrgang, Irebruar SMK- Nyt SMK- Nyt Nr.1,6. lrgang, Februar 1998 Side.: 1.5

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere