Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. bestyrelsesmøde 5/2010"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo), Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Connie Stisen (CoSt) Mødets dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde 2/ Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen udvalgsrepræsentation 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser 12. Postliste gennemgang og beslutning 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning 14. Eventuelt 15. Næste møde / møderække HeWe indledte mødet med at byde velkommen til TrTo og UzH; han takkede for udvist tillid i forbindelse med hans tiltræden som formand, og han opfordrede alle til at gå ind i samarbejdet og yde deres bedste. 1. Godkendelse af referat af møde 5/2010 MhJ ønskede tilføjet en oplysning om, at deltagerkredsen i regionsledermødet er 2 fra regionen og én fra hver af klubbens aktivitetsudvalg. Referatet kunne herefter godkendes. 1

2 2. Fastsættelse af mødets dagsorden Se ovenfor. 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen herunder udvalgsrepræsentation Følgende fordeling aftaltes: Opdrætter kontakt (herunder opdrættervejviser), hvalpeliste, sundhedsudvalg, UHM samt bestyrelsens kontaktperson til web-teamet: MiJo Værdikuponerne : AnPe Webshop: AnPe Medlemskartoteket: TrTo. MiJo foreslog, at det overvejes at anskaffe et nyt system eller alternativt en opkobling til DKK s foreningssystem eller PBS, som ligeledes udbyder en foreningsfacilitet. Det aftaltes, at Mio hjælper TrTo igang på det nuværende system, og at det herefter overvejes, hvillke behov der er fremadrettet. Udstillingsudvalget: Indtil videre fortsættes arbejdet med 5 medlemmer, og behovet for ekstra arbejdskraft overvejes. I den forbindelse opfordres Udstillingsudvalget at se på fordelingen af opgaver i udvalget, herunder specielt formandsopgaverne og sekretær-funktionen. Dressur-udvalget: CoSt Under dette dagsordenspunkt drøftedes og besluttedes indkøb af nyt trimmebord (AnPe påtager sig dette), samt indkøb af 2 nye dommertelte (AnPe og MiJo). Bestyrelsesmedlemmernes mobiltelefonnumre ønskes påført listen i håndbogen: Oplysningerne herom sendes snarest til CoSt. På forespørgsel om, hvem der har adgang til DKK s klubsystem samt praksis vedr. ændring af password, aftaltes at bede webteamet sørge for tildeling af adgang samt ændring af password. 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen Fra klubbens bogholder Pial Ahlén var til mødet fremsendt balance for perioden 1. januar 2010 til 11. juni 2010, udstillingsregnskab for årets udstillinger til dato samt kopi af faktura fra AJ-Consulting vedr. leje af diverse IT-faciliteter (webhotel, remote backup etc.). Balancen og udstillingsregnskabet gav ikke anledning til bemærkninger. Hvad angår IT-området blev de enkelte poster gennemgået og bestyrelsen besluttede at opsige lejemålet af en i praksis ikke ofte benyttet betalingsfacilitet ( abonnementsbetaling ) og bestyrelsens fælles drev ( hosted disk ), idet nogle bestyrelsesmedlemmer fortsat ikke har kunnet komme ind på drevet. En årlig omkostningsreduktion på ca. 3400,- + moms. Med henblik på at lette arbejdsgangen besluttedes at give Pia Ahlén fuldmagt til udstillings-, giro-, checkog schweisskontoen. Hvad angår en checkliste til brug for diverse afregninger ved udstillinger, aftales det at HeWe og MhJ ser på udarbejdelse af en elektronisk version til indberetning af udlæg. I forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009, opfordrede revisorerne bestyrelsen til at udbygge budgetarbejdet og evt. til at indføre en midtvejs budgetkontrol. Pia Ahlén oplyste i sin følgeskrivelse til bestyrelsen, at det nuværende modul i økonomisystemet ikke middelbart tillader, at der lægges budgettal ind. Da regnskabet er meget periodetungt (de fleste indtægter kommer i begyndelsen af året og den største udgift, Magasinet, kommer løbende), vil der være meget få 2

3 budgetposter, der kan sammenlignes på nuværende tidspunkt. Dette ville i øvrigt også kræve et nyt regneark, hvilket Pia Ahlén ikke anbefalede opprioriteret for nærværende. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og der var enighed om af følge anbefalingen. Med hensyn til medlemssituationen oplyste MiJo, at der pt. er et efterslæb på budgettet for medlemskontingent på omkring kr , først og fremmest grundet færre nyindmeldte (færre hvalpe). Der er pt. 914 medlemmer. Der var enighed om et øget fokus på alle områder, hvor der er mulighed for at økonomisere med ressourcerne. Således har fokus på antallet af magasiner, der trykkes allerede givet resultat. Det oplystes, at der årligt gratis udsendes ca. 100 magasiner til andre klubber/dommere. Et magasin koster ca. kr. 55 i trykning og udsendelse. Denne udgiftspost ligger i dag på Magasinet, og for at stramme op på omkostningen således kun det absolut nødvendige antal frieksemplarer produceres og udsendes, aftaltes det, at omkostningen fremover overføres til de enkelte aktivtetsudvalg. Hvad angår udgifter til udvalgsmøder og herunder bestyrelsesmøder aftaltes det, at der regnes på forskellige muligheder/alternativer for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag. 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen i 2011 CoSt kunne oplyse, at generalforsamlingsbeslutningen om ændring af klubbens vedtægter, således også æresmedlemmer er valgbare til klubbens bestyrelse, var blevet behandlet i DKK og godkendt der. Dog havde man en bemærkning til kravet om at valgbarhed forudsætter bopæl i Danmark, og klubben blev anmodet om at fremsætte en ændring af vedtægterne for så vidt angår dette ved generalforsamlingen i Ligeledes på baggrund af beslutning på generalforsamlingen blev fremlagt en ændret forretningsorden for bestyrelsen. Følgende tilføjelse blev besluttet: Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker et givet dagsordenspunkt sat til afstemning i bestyrelsen, skal det af referatet fremgå, hvorledes det enkelte medlem (med navns nævnelse) har stemt. Hvis et medlem ønsker en udtalelse ført til referat, skal dette ligeledes imødekommes. Dato og sted for generalforsamlingen 2011 drøftedes, idet nogle fandt det uhensigtsmæssigt at afholde generalforsamling på Fyn aftenen før en udstilling i Hillerød. Ønsket om at tilgodese traditionen med geografisk spredning af generalforsamlingens placering var der enighed om at søge fastholdt, hvorfor eneste alternative mulighed ville være at fastsætte en anden dato. Efter nogen overvejelse besluttedes at fastholde datoen, nemlig 7. maj Det aftaltes, at MiJo kontakter Birgit Søndergaard for efterfølgede at afklare, om både udstilling og generalforsamling kan placeres ved/i Årslev Hallen. CoSt orienteres. I forindelse med generalforsamlingens beslutning om at genindføre, at også udstillingsresultater opnået ved DKK-udstillinger medtages på klubbens hitlister, aftaltes det, at CoSt ajourfører hitlistereglerne. Lene Ravn Toft bydes velkommen som ny hitlistefører, og en tak til Rikke Vinther for hendes store arbejde med hitlisten. AnPe meddeler via maillisten, at evt. fejl i hitlisten fremover bedes rettet til Lene Ravn Toft. 3

4 6. Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software MiJo orienterede om, at man fortsat ikke kan lave webannoncer, og at man formentlig ikke vil kunne levere denne ydelse fremover med det nuværende system. Der var derfor enighed om at meddele abonnenterne, at ydelsen stopper. Det aftaltes, at AnPe meddeler de pågældende medlemmer dette og foranlediger, at de modtager en værdikupon på kr. 60,- pr. web-annonce som kompensation for manglende visning. HeWe bad MiJo som ny kontaktperson om løbende at orientere bestyrelsen, når der opstår problemer på IT-mrådet. Det aftaltes, at MiJo til næste bestyrelsesmøde udarbejder en liste over liggende opgaver i webteamet. CoSt opfordrede til, at bestyrelsen tager mere moralsk ansvar for klubbens IT, idet kritik af hjemmesiden og/ eller af brugerfunktionerne bør adresseres til bestyrelsen og ikke til webteamet, der fortjener megen anerkendelse for deres arbejde og ikke mindst måden, hvorpå de løser opgaverne. Hvad angår overdragelsen til klubben af diverse software fra DanDomain blev det oplyst, at Aage Jacobsen har sendt en mail til MhJ den 16. ds. om at overdragelse til klubben er meddelt DanDomain, ligesom ejerskabet af domænerne skulle være overført til klubben. Endelig berørtes spørgsmålet om muligheden for at reducere omkostningerne og arbejdet forbundet med at indkalde til generalforsamling og afholdelse af valg til bestyrelsen. Muligheden for elektronisk afstemning drøftedes. Webteamet opfordres til at undersøge mulighederne, som dog vil kræve vedtægtsændringer. 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning MhJ kunne oplyse, at der ikke var noget nyt at fortælle vedr. momsfritagelsen. MiJo foreslog herefter at lade shoppen køre i regi af Beagle Klubben, dvs. på klubbens SE-nummer, idet man ikke forventer en årlig omsætning på over kr I øvrigt er der altid den mulighed, at man kan stoppe salget i slutningen af året, såfremt den kritiske grænse nærmer sig. Der var enighed om at køre denne model, og MhJ blev anmodet om at reagere, hvis/når omsætningen nærmer sig kr AnPe tilbød at tage nogle ting med til udstillingerne. Det var der opbakning til, men det skal ske i koordination med webshoppen, idet salget hører til i dette regi. De ting, der sælges fra shoppen, bærer i dag forskellige logoer. CoSt ønskede en overvejelse af, hvorledes brugen af de 2 logoer (firkantet, grøn baggrund, guldbeagle eller beagle i tekst m. kulørt L) er mest hensigtsmæssig hhv. hvilket, der er klubbens formelle logo (brevpapir og lign.). MhJ ville udarbejde et forslag for forskellige anvendelsesmuligheder. 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver Fra Schweissudvalget forelå et forslag til et nyt tiltag i form af særligt tilrettelagte schweisskurser for nye medlemmer. Der var enighed om, at der var tale om et godt initiativ, som bestyrelsen kunne støtte på den betingelse, at aktiviteten kan holdes inden for udvalgets økonomiske ramme. 4

5 Hvad angår PR for kurserne ønskede udvalget mulighed for pr. mail at kontakte nye medlemmer af klubben. Dette kunne bestyrelsen desværre ikke støtte, idet uopfordrede mails kategoriseres som SPAM. Derimod kan kurserne promoveres via hjemmesiden, maillisten eller Magasinet. Schweissudvalget havde ligeledes fremsendt et ønske om ændring af valgproceduren for repræsentanter til udvalget (retningslinierne stk. 2). I dag vælges medlemmerne af udvalget ved møde, der afholdes hvert andet år. I stedet ønsker udvalget at indføre en skriftlig afstemning, hvor stemmesedlen udsendes til alle medlemmer sammen med stemmesedlen til bestyrelsesvalget. Bestyrelsen var enig i at følge Schweissudvalgets indstilling, men ønsker at udvalget i retningslinierne tilføjer, at stemmesedlen skal sendes til klubbens revisor, der forestår optællingen. Udvalget anmodes om at fremsende de tilrettede Retningslinier til CoSt snarest muligt. Fra Brian Seitzberg havde bestyrelsen modtaget en forespørgsel om tolkningen af DKK s schweissprøveregler. DKK s Schweisshundeudvalg var derfor blevet forespurgt. Bestyrelsen fandt tilbagemeldingen tydelig og håndterbar, nemlig: Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve har klubbens race fortrinsret. Hvis der er tilmeldt for mange af egen race, er der fortrinsret for medlemmer af specialklubben. Intentionen i reglen er således, at det er specialklubbens medlemmer med deres hunde der har fortrinsretten. Det må tolkes således, at selv om de ikke har en beagle men er medlem af beagleklubben, så har medlemmet fortrinsret frem for andre racer og tilmeldte, der ikke er medlem af beagleklubben. Er tilmeldingerne i gruppen ikke beagle men medlem af klubben for stor, må der trækkes lod blandt disse. Med hensyn til VSS-schweissprøven var der enighed om at stille deltagerne ens for så vidt angår særlige VSS-deltagerpræmier. 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning CoSt ridsede ganske kort historikken i forløbet op og oplyste, at DKK nu har udbudt et kursus for nye hundeejere uden hund. Der er m.a.o. nu et tilbud også til de nye beagleejere, der gerne vil vide noget mere om det at have hund. Hun fandt det derfor naturligt at gå videre til projektets anden fase, nemlig der hvor der tilbydes legestue eller tilsvarende for nye beagleejere, dvs. arrangementer med hund, og hun foreslog UzH at tage over, hvilket accepteredes. CoSt ville dog gerne være med i den indledende udviklingsfase, idet hun fandt det vigtigt at projektet kan trække på viden og erfaring fra D-udvalget. Der var enighed om at arbejde videre, og UzH kontakter CoSt snarest muligt for at koordinere næste skridt. 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning På baggrund af tidligere beslutning om at få udarbejdet en guldnål og hidtidige bestræbelser på at finde noget smukt, som er realistisk i forhold til klubbens økonomi, fremviste UzH nogle skitser med smykker og forklarede ganske kort om de tekniske muligheder. Hun nævnte også effekter, som hun har set i den engelske beagleklub. Det aftaltes, at UzH kontakter Weidinger for at undersøge deres muligheder, og at hendes øvrige kontakter på området rådføres med henblik på at finde nogle realistiske valgmuligheder. 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser Forslag fra HeWe om anskaffelse af en mobiltelefon til klubben drøftedes. Det vil i praksis betyde, at telefonen beror hos den til enhver tid siddende formand, og at klubben på den måde også altid vil have det 5

6 samme telefonnummer. Vælges denne løsning, vil formanden ikke modtage det telefontilskud, som øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager. HeWe nævnte, at bl.a. hans dommerkontakt-arbejde er ressourcekrævende, hvorfor det vanlige telefontilskud ikke rækker. AnPe oplyste, at tidligere formænd har fået refunderet særlige og ekstraordinære telefonomkostninger. Enighed om at muligheden skal undersøges og HeWe vender tilbage til bestyrelsen herom. Dernæst blev kørselsgodtgørelsen drøftet. Der var enighed om, at der skal være en rimelighed begge veje, dvs. at medlemmet har hund/klubarbejde som hobby og derfor må være indstillet på i nogle situationer at yde, men at medlemmet på den anden side heller ikke selv skal finansiere ydelsen. Under alle omstændigheder fandt man det ulogisk, at f.eks. en ekstern ringassistent får mere end et klubmedlem for samme indsats og transport. De økonomiske konsekvenser for klubben er vanskelige at overskue, herunder også konsekvenserne i forhold til de forskellige aktiviteter i klubben. Det aftaltes, at MhJ ser på muligheder og konsekvenser, idet man i første omgang vil se bort fra dressurområdet, hvor man følger fælles DSS-regler. 12. Postliste gennemgang og beslutning Listen blev kort gennemgået. Enighed om, at en postliste er en oversigt over ind- og udgående post til/fra klubben/bestyrelsen/formanden. CoSt forespurgte, om listen måtte vedlægges referatet som bilag. Det var der opbakning til, dog således at listen skal anonymiseres for så vidt angår medlemsnavne, såfremt det pågældende medlem ikke ønsker at figurere på listen med navns nævnelse. Dette vil fremover blive håndteret på den måde, at sekretæren i forbindelse med fremsendelse af kvittering for modtagelse spørger medlemmet, om vedkommendes navn må fremgå af postlisten. Postlisten vil derfor først blive vedlagt referatet af næste møde. 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning Følgende punkter behandledes: Henvendelse fra opdrætter om utilsigtet parring. AnPe forlod af habilitetsmæssige grunde mødet under behandlingen. Opdrætteren ansøgte om at måtte forblive på opdrættervejviseren, hvilket accepteredes. Regionsledermøde 10. oktober CoSt undersøger muligheden for et fornuftigt tilbud på at afholde mødet på Hotel Australia i Vejle. Ca. 35 deltagere. Vender tilbage til MhJ herom. MhJ ønskede, at Bek forholder sig til det forhold, at man i DKK kun accepterer, at en hund går til lydighedsprøve én gang pr.dag, men at man eksempelvis på VSS 2009 gav mulighed for 2 prøver pr. dag én officiel og én uofficiel. Flere fandt, at det er op til den enkelte hundeejer at vurdere hundens kapacitet og dermed belastning af hunden i forbindelse med en større arbejdsindsats. Det aftaltes dog, at CoSt kontakter DKK for at få en princippiel tilkendegivelse med henblik på en efterfølgende dialog herom med D-udvalget. UzH oplyste, at David Brown gerne ville medbringe et lille udvalg ting-og-sager til udstillingen i Engesvang, såfremt det kunne tillades. Overskud af salget går til engelske beagler i nød. AnPe kunne som udstillingsleder imødekomme ønsket, og det aftaltes, at HeWe nævner muligheden i forbindelse med en snarlig kontakt med Brown s. UzH efterlyste på egne og andres vegne den årlige kuldoversigt i Magasinet. Det blev oplyst, at den skal udarbejdes manuelt på baggrund af data fra hundeweb. Hvis nogen vil påtage sig denne opgave, vil den kunne bringes som tidligere. 6

7 UzH beklagede, at man ikke længere har et uformelt udstillingstilbud på VSS, og så i øvrigt gerne, at udstillingerne lå i begyndelsen af VSS. CoSt fandt det uhensigtsmæssigt, at de to udstillinger på VSS afvikles over to dage i stedet for at gøre en udstilling færdig på én dag med 2 dommere. Der var enighed om, at begge spørgsmål må adresseres til klubbens udstillingsudvalg. Forespørgsel om, hvorvidt man på VSS 2010 kunne bevilge 2 deltagerpræmier til lotteriet. Imødekommet. MiJo ønskede oplyst praksis for at give nogle klubaktiviteter rabat på leje af areal under VSS. Der var enighed om at aktiviteterne stilles lige og dermed betaler samme leje. Spørgsmålet om tilmelding af juniorhandlere på dagen drøftedes. Enighed om at det bør kunne lade sig gøre. Udstillingsudvalget bedes tage hånd herom, herunder undersøge, om der i DKK s udstillingsregler er noget, som forhindrer det. Tilmelding af hunde uden for bedømmelse (gratis i BeK) sendes derfor til udstillingsudvalgets sekretær. (Cost sender tilmeldingblanketten til HeWe som reminder). Januarfesten 2011: Forespørgsel om parklasse imødekommet. Tilsvarende om tilmelding af jniorhandlere på dagen se punktet ovenfor. Det oplystes, at der efter aktiviteterne vil blive middag på Hårlev Hallens førstesal. TrTo oplyste, at Nordsjællandsregionen er indstillet på at arrangere VSS 2011; dog er der endnu ikke truffet beslutning om stedet. På given foranledning drøftedes atter spørgsmålet om æresmedlemmers gratis forplejning ved VSSog ved januarfesten. Der var i bestyrelsen enighed om at fastholde beslutningen om, at æresmedlemmerne selv betaler deres mad og drikke ved de nævnte lejligheder. MiJo var utilfreds med, at der ikke var blevet fulgt op på manglende indbetaling til Opdrættervejviseren for 3 navngivne opdrættere. Der var enighed om, at de pågældende naturligvis tages af såvel opdrættervejviseren som hvalpelisten, indtil indbetaling foreligger. Fra Anna Sofie Gothen forelå tilbud om at udsætte en vandrepokal til bedste BIR-hund på den fynske udstilling, startende med VSS Dette blev modtaget med tak. Bestyrelsen beder dog om snarest muligt at måtte modtage fundatsteksten. Hvad angår omkostningen til gravering, besluttedes, at såfremt pokalen kun uddeles én gang årligt dækkes denne omkostning af klubben, såfremt den af Bek anbefalede gravør anvendes. Førstegangs indgraveringen (=pokalens navn etc.) betales af giveren. Anna Sofie Gothen tilbød ligeledes et antal pokaler til Junior A-handlerne, hvilket ligeledes blev modtaget med tak. 14. Eventuelt Intet. 15. Næste møde / møderække HeWe uddelte en datooversigt og bad alle give en tilbagemelding pr. mail snarest med henblik på at fastsætte mulige mødedatoer i resten af halvåret CoSt 7

Referat. bestyrelsesmøde 6/2010

Referat. bestyrelsesmøde 6/2010 Referat af bestyrelsesmøde 6/2010 Dato for mødet: 26. september 2010 Til stede: Afbud: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Mødets dagsorden: Referat. bestyrelsesmøde 7/2010. Dato for mødet: 14. november 2010

Mødets dagsorden: Referat. bestyrelsesmøde 7/2010. Dato for mødet: 14. november 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7/2010 Dato for mødet: 14. november 2010 Til stede: Afbud: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen, Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Dato: 4. august 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2 st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen aaja, Michael Johannesen mijo, Marie Louise Nielsen mani, Nina Dige

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat af regionsledermøde 10.10.2010

Referat af regionsledermøde 10.10.2010 Referat af regionsledermøde 10.10.2010 I mødet deltog: Region Østjylland: Region Nordjylland: Region Vestjylland: Region Sydjylland: Region Fyn: Agility-udvalget: Dressur-udvalget: Schweiss-udvalget: Web-teamet:

Læs mere

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2: Generalforsamling. 3: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

Læs mere

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 7. Marts 2009 kl. 09.00 i Odense nr. 1/2009 Tilstede:, AnPe, JeHo,,, MiJo Afbud: Henrik Westeraa, HeWe Punkter Behandling af punkter Ansvarlig 1.

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 1/2010

Referat. bestyrelsesmøde 1/2010 Referat af bestyrelsesmøde 1/2010 Dato for mødet: 31. januar 2010 Til stede: Afbud: Jesper Højgaard (JeHo), Annette Pedersen (AnPe), Henrik Westeraa (HeWe), Michael Jensen (MhJ), Michael Johannesen (MiJo),

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær.

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær. 1. Dagsorden Fastsættelse af endelig dagsorden og fastsættelse af tidsrammen for dagsordnens punkter og i hvilken rækkefølge vi tager de enkelte punkter Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Hos Lene mandag d. 15. november kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald () Nina Dige Vinther () Bettina Quvang Jørgensen (BQJ)

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj 2016 Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Til stede: Anne Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen(LOHA), Mette Nødskov(METN), Helle Stenger Jürgensen(HELS),

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt.

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt. Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 18. juni 2017 kl. 09.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl. 18.20 I Rishøjhallen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesvalgets resultat.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen

Læs mere

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde Deltagere: Per Hergott Petersen PP), Birgitte C. Søndergaard (BS) Annette Pedersen (AP) bestyrelsens repræsentant Marie Louise Nielsen (MN), Marianne Steinmann Bach (MB) Afbud: Lotte Jensen, Lea Wesselhoff.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 8/2010

Referat. bestyrelsesmøde 8/2010 Referat af bestyrelsesmøde 8/2010 Dato for mødet: 5. december 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Michael H. Jensen (MhJ),

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf. Pkt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Dagsorden for møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg 29. september 2012 i Ålborg

Dagsorden for møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg 29. september 2012 i Ålborg Dagsorden for møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg 29. september 2012 i Ålborg Punkter: 1. Orientering fra BEK s bestyrelse, v. bestyrelsens repræsentant Michael 2. Mailadresser beagleklubadresser,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl. 0900 Afholdes på Jyllinge bibliotek Tilstede: CoSt, AnPe, TrTo, PeLa Afbud: UzH, MiJo, MaNi Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø.

Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø. Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø. Der var fremmødt deltagere fra alle udvalg og regioner i alt 21 fremmødte. Gruppe 1 Gruppe 2 (udvalg/bestyrelse) Nina (Dressur) Aase (March) Annette (Magasin) Lotte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00 Munkebjergvej 135 B, 7100 Vejle Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 10.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup.

Referat. bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup. Referat bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup. Deltagere: Ole Søndergaard, Christina Friis, Asger Jacobsen, Isabelle Mandel og Helene Harild Afbud fra: Ingen 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup.

Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup. Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup. Punkter: 1. Nyt fra bestyrelsen, herunder henlæggelse af overskud 2013 til dommere i 2015. 2. Orientering om nye indstiftede årspokaler,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel Til stede var Birgitte Gothen

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af Beagle Klubbens ordinære generalforsamling søndag den 1. maj 2011 i Årslev

Referat af Beagle Klubbens ordinære generalforsamling søndag den 1. maj 2011 i Årslev Referat af Beagle Klubbens ordinære generalforsamling søndag den 1. maj 2011 i Årslev Fremmødt fra bestyrelsen var: Henrik Westeraa, Annette Pedersen, Michael Johannesen, Michael H. Jensen, Ulla Zinn Hvidberg,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål 1 1.1 Foreningens navn er Danes Worldwide. 1.2 Foreningens binavn er Dansk Samvirke. 1.3 Foreningens hjemsted er København. 2 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Alle tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ASGR), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN),

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere