Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. bestyrelsesmøde 5/2010"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo), Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Connie Stisen (CoSt) Mødets dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde 2/ Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen udvalgsrepræsentation 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser 12. Postliste gennemgang og beslutning 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning 14. Eventuelt 15. Næste møde / møderække HeWe indledte mødet med at byde velkommen til TrTo og UzH; han takkede for udvist tillid i forbindelse med hans tiltræden som formand, og han opfordrede alle til at gå ind i samarbejdet og yde deres bedste. 1. Godkendelse af referat af møde 5/2010 MhJ ønskede tilføjet en oplysning om, at deltagerkredsen i regionsledermødet er 2 fra regionen og én fra hver af klubbens aktivitetsudvalg. Referatet kunne herefter godkendes. 1

2 2. Fastsættelse af mødets dagsorden Se ovenfor. 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen herunder udvalgsrepræsentation Følgende fordeling aftaltes: Opdrætter kontakt (herunder opdrættervejviser), hvalpeliste, sundhedsudvalg, UHM samt bestyrelsens kontaktperson til web-teamet: MiJo Værdikuponerne : AnPe Webshop: AnPe Medlemskartoteket: TrTo. MiJo foreslog, at det overvejes at anskaffe et nyt system eller alternativt en opkobling til DKK s foreningssystem eller PBS, som ligeledes udbyder en foreningsfacilitet. Det aftaltes, at Mio hjælper TrTo igang på det nuværende system, og at det herefter overvejes, hvillke behov der er fremadrettet. Udstillingsudvalget: Indtil videre fortsættes arbejdet med 5 medlemmer, og behovet for ekstra arbejdskraft overvejes. I den forbindelse opfordres Udstillingsudvalget at se på fordelingen af opgaver i udvalget, herunder specielt formandsopgaverne og sekretær-funktionen. Dressur-udvalget: CoSt Under dette dagsordenspunkt drøftedes og besluttedes indkøb af nyt trimmebord (AnPe påtager sig dette), samt indkøb af 2 nye dommertelte (AnPe og MiJo). Bestyrelsesmedlemmernes mobiltelefonnumre ønskes påført listen i håndbogen: Oplysningerne herom sendes snarest til CoSt. På forespørgsel om, hvem der har adgang til DKK s klubsystem samt praksis vedr. ændring af password, aftaltes at bede webteamet sørge for tildeling af adgang samt ændring af password. 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen Fra klubbens bogholder Pial Ahlén var til mødet fremsendt balance for perioden 1. januar 2010 til 11. juni 2010, udstillingsregnskab for årets udstillinger til dato samt kopi af faktura fra AJ-Consulting vedr. leje af diverse IT-faciliteter (webhotel, remote backup etc.). Balancen og udstillingsregnskabet gav ikke anledning til bemærkninger. Hvad angår IT-området blev de enkelte poster gennemgået og bestyrelsen besluttede at opsige lejemålet af en i praksis ikke ofte benyttet betalingsfacilitet ( abonnementsbetaling ) og bestyrelsens fælles drev ( hosted disk ), idet nogle bestyrelsesmedlemmer fortsat ikke har kunnet komme ind på drevet. En årlig omkostningsreduktion på ca. 3400,- + moms. Med henblik på at lette arbejdsgangen besluttedes at give Pia Ahlén fuldmagt til udstillings-, giro-, checkog schweisskontoen. Hvad angår en checkliste til brug for diverse afregninger ved udstillinger, aftales det at HeWe og MhJ ser på udarbejdelse af en elektronisk version til indberetning af udlæg. I forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009, opfordrede revisorerne bestyrelsen til at udbygge budgetarbejdet og evt. til at indføre en midtvejs budgetkontrol. Pia Ahlén oplyste i sin følgeskrivelse til bestyrelsen, at det nuværende modul i økonomisystemet ikke middelbart tillader, at der lægges budgettal ind. Da regnskabet er meget periodetungt (de fleste indtægter kommer i begyndelsen af året og den største udgift, Magasinet, kommer løbende), vil der være meget få 2

3 budgetposter, der kan sammenlignes på nuværende tidspunkt. Dette ville i øvrigt også kræve et nyt regneark, hvilket Pia Ahlén ikke anbefalede opprioriteret for nærværende. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og der var enighed om af følge anbefalingen. Med hensyn til medlemssituationen oplyste MiJo, at der pt. er et efterslæb på budgettet for medlemskontingent på omkring kr , først og fremmest grundet færre nyindmeldte (færre hvalpe). Der er pt. 914 medlemmer. Der var enighed om et øget fokus på alle områder, hvor der er mulighed for at økonomisere med ressourcerne. Således har fokus på antallet af magasiner, der trykkes allerede givet resultat. Det oplystes, at der årligt gratis udsendes ca. 100 magasiner til andre klubber/dommere. Et magasin koster ca. kr. 55 i trykning og udsendelse. Denne udgiftspost ligger i dag på Magasinet, og for at stramme op på omkostningen således kun det absolut nødvendige antal frieksemplarer produceres og udsendes, aftaltes det, at omkostningen fremover overføres til de enkelte aktivtetsudvalg. Hvad angår udgifter til udvalgsmøder og herunder bestyrelsesmøder aftaltes det, at der regnes på forskellige muligheder/alternativer for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag. 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen i 2011 CoSt kunne oplyse, at generalforsamlingsbeslutningen om ændring af klubbens vedtægter, således også æresmedlemmer er valgbare til klubbens bestyrelse, var blevet behandlet i DKK og godkendt der. Dog havde man en bemærkning til kravet om at valgbarhed forudsætter bopæl i Danmark, og klubben blev anmodet om at fremsætte en ændring af vedtægterne for så vidt angår dette ved generalforsamlingen i Ligeledes på baggrund af beslutning på generalforsamlingen blev fremlagt en ændret forretningsorden for bestyrelsen. Følgende tilføjelse blev besluttet: Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker et givet dagsordenspunkt sat til afstemning i bestyrelsen, skal det af referatet fremgå, hvorledes det enkelte medlem (med navns nævnelse) har stemt. Hvis et medlem ønsker en udtalelse ført til referat, skal dette ligeledes imødekommes. Dato og sted for generalforsamlingen 2011 drøftedes, idet nogle fandt det uhensigtsmæssigt at afholde generalforsamling på Fyn aftenen før en udstilling i Hillerød. Ønsket om at tilgodese traditionen med geografisk spredning af generalforsamlingens placering var der enighed om at søge fastholdt, hvorfor eneste alternative mulighed ville være at fastsætte en anden dato. Efter nogen overvejelse besluttedes at fastholde datoen, nemlig 7. maj Det aftaltes, at MiJo kontakter Birgit Søndergaard for efterfølgede at afklare, om både udstilling og generalforsamling kan placeres ved/i Årslev Hallen. CoSt orienteres. I forindelse med generalforsamlingens beslutning om at genindføre, at også udstillingsresultater opnået ved DKK-udstillinger medtages på klubbens hitlister, aftaltes det, at CoSt ajourfører hitlistereglerne. Lene Ravn Toft bydes velkommen som ny hitlistefører, og en tak til Rikke Vinther for hendes store arbejde med hitlisten. AnPe meddeler via maillisten, at evt. fejl i hitlisten fremover bedes rettet til Lene Ravn Toft. 3

4 6. Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software MiJo orienterede om, at man fortsat ikke kan lave webannoncer, og at man formentlig ikke vil kunne levere denne ydelse fremover med det nuværende system. Der var derfor enighed om at meddele abonnenterne, at ydelsen stopper. Det aftaltes, at AnPe meddeler de pågældende medlemmer dette og foranlediger, at de modtager en værdikupon på kr. 60,- pr. web-annonce som kompensation for manglende visning. HeWe bad MiJo som ny kontaktperson om løbende at orientere bestyrelsen, når der opstår problemer på IT-mrådet. Det aftaltes, at MiJo til næste bestyrelsesmøde udarbejder en liste over liggende opgaver i webteamet. CoSt opfordrede til, at bestyrelsen tager mere moralsk ansvar for klubbens IT, idet kritik af hjemmesiden og/ eller af brugerfunktionerne bør adresseres til bestyrelsen og ikke til webteamet, der fortjener megen anerkendelse for deres arbejde og ikke mindst måden, hvorpå de løser opgaverne. Hvad angår overdragelsen til klubben af diverse software fra DanDomain blev det oplyst, at Aage Jacobsen har sendt en mail til MhJ den 16. ds. om at overdragelse til klubben er meddelt DanDomain, ligesom ejerskabet af domænerne skulle være overført til klubben. Endelig berørtes spørgsmålet om muligheden for at reducere omkostningerne og arbejdet forbundet med at indkalde til generalforsamling og afholdelse af valg til bestyrelsen. Muligheden for elektronisk afstemning drøftedes. Webteamet opfordres til at undersøge mulighederne, som dog vil kræve vedtægtsændringer. 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning MhJ kunne oplyse, at der ikke var noget nyt at fortælle vedr. momsfritagelsen. MiJo foreslog herefter at lade shoppen køre i regi af Beagle Klubben, dvs. på klubbens SE-nummer, idet man ikke forventer en årlig omsætning på over kr I øvrigt er der altid den mulighed, at man kan stoppe salget i slutningen af året, såfremt den kritiske grænse nærmer sig. Der var enighed om at køre denne model, og MhJ blev anmodet om at reagere, hvis/når omsætningen nærmer sig kr AnPe tilbød at tage nogle ting med til udstillingerne. Det var der opbakning til, men det skal ske i koordination med webshoppen, idet salget hører til i dette regi. De ting, der sælges fra shoppen, bærer i dag forskellige logoer. CoSt ønskede en overvejelse af, hvorledes brugen af de 2 logoer (firkantet, grøn baggrund, guldbeagle eller beagle i tekst m. kulørt L) er mest hensigtsmæssig hhv. hvilket, der er klubbens formelle logo (brevpapir og lign.). MhJ ville udarbejde et forslag for forskellige anvendelsesmuligheder. 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver Fra Schweissudvalget forelå et forslag til et nyt tiltag i form af særligt tilrettelagte schweisskurser for nye medlemmer. Der var enighed om, at der var tale om et godt initiativ, som bestyrelsen kunne støtte på den betingelse, at aktiviteten kan holdes inden for udvalgets økonomiske ramme. 4

5 Hvad angår PR for kurserne ønskede udvalget mulighed for pr. mail at kontakte nye medlemmer af klubben. Dette kunne bestyrelsen desværre ikke støtte, idet uopfordrede mails kategoriseres som SPAM. Derimod kan kurserne promoveres via hjemmesiden, maillisten eller Magasinet. Schweissudvalget havde ligeledes fremsendt et ønske om ændring af valgproceduren for repræsentanter til udvalget (retningslinierne stk. 2). I dag vælges medlemmerne af udvalget ved møde, der afholdes hvert andet år. I stedet ønsker udvalget at indføre en skriftlig afstemning, hvor stemmesedlen udsendes til alle medlemmer sammen med stemmesedlen til bestyrelsesvalget. Bestyrelsen var enig i at følge Schweissudvalgets indstilling, men ønsker at udvalget i retningslinierne tilføjer, at stemmesedlen skal sendes til klubbens revisor, der forestår optællingen. Udvalget anmodes om at fremsende de tilrettede Retningslinier til CoSt snarest muligt. Fra Brian Seitzberg havde bestyrelsen modtaget en forespørgsel om tolkningen af DKK s schweissprøveregler. DKK s Schweisshundeudvalg var derfor blevet forespurgt. Bestyrelsen fandt tilbagemeldingen tydelig og håndterbar, nemlig: Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve har klubbens race fortrinsret. Hvis der er tilmeldt for mange af egen race, er der fortrinsret for medlemmer af specialklubben. Intentionen i reglen er således, at det er specialklubbens medlemmer med deres hunde der har fortrinsretten. Det må tolkes således, at selv om de ikke har en beagle men er medlem af beagleklubben, så har medlemmet fortrinsret frem for andre racer og tilmeldte, der ikke er medlem af beagleklubben. Er tilmeldingerne i gruppen ikke beagle men medlem af klubben for stor, må der trækkes lod blandt disse. Med hensyn til VSS-schweissprøven var der enighed om at stille deltagerne ens for så vidt angår særlige VSS-deltagerpræmier. 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning CoSt ridsede ganske kort historikken i forløbet op og oplyste, at DKK nu har udbudt et kursus for nye hundeejere uden hund. Der er m.a.o. nu et tilbud også til de nye beagleejere, der gerne vil vide noget mere om det at have hund. Hun fandt det derfor naturligt at gå videre til projektets anden fase, nemlig der hvor der tilbydes legestue eller tilsvarende for nye beagleejere, dvs. arrangementer med hund, og hun foreslog UzH at tage over, hvilket accepteredes. CoSt ville dog gerne være med i den indledende udviklingsfase, idet hun fandt det vigtigt at projektet kan trække på viden og erfaring fra D-udvalget. Der var enighed om at arbejde videre, og UzH kontakter CoSt snarest muligt for at koordinere næste skridt. 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning På baggrund af tidligere beslutning om at få udarbejdet en guldnål og hidtidige bestræbelser på at finde noget smukt, som er realistisk i forhold til klubbens økonomi, fremviste UzH nogle skitser med smykker og forklarede ganske kort om de tekniske muligheder. Hun nævnte også effekter, som hun har set i den engelske beagleklub. Det aftaltes, at UzH kontakter Weidinger for at undersøge deres muligheder, og at hendes øvrige kontakter på området rådføres med henblik på at finde nogle realistiske valgmuligheder. 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser Forslag fra HeWe om anskaffelse af en mobiltelefon til klubben drøftedes. Det vil i praksis betyde, at telefonen beror hos den til enhver tid siddende formand, og at klubben på den måde også altid vil have det 5

6 samme telefonnummer. Vælges denne løsning, vil formanden ikke modtage det telefontilskud, som øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager. HeWe nævnte, at bl.a. hans dommerkontakt-arbejde er ressourcekrævende, hvorfor det vanlige telefontilskud ikke rækker. AnPe oplyste, at tidligere formænd har fået refunderet særlige og ekstraordinære telefonomkostninger. Enighed om at muligheden skal undersøges og HeWe vender tilbage til bestyrelsen herom. Dernæst blev kørselsgodtgørelsen drøftet. Der var enighed om, at der skal være en rimelighed begge veje, dvs. at medlemmet har hund/klubarbejde som hobby og derfor må være indstillet på i nogle situationer at yde, men at medlemmet på den anden side heller ikke selv skal finansiere ydelsen. Under alle omstændigheder fandt man det ulogisk, at f.eks. en ekstern ringassistent får mere end et klubmedlem for samme indsats og transport. De økonomiske konsekvenser for klubben er vanskelige at overskue, herunder også konsekvenserne i forhold til de forskellige aktiviteter i klubben. Det aftaltes, at MhJ ser på muligheder og konsekvenser, idet man i første omgang vil se bort fra dressurområdet, hvor man følger fælles DSS-regler. 12. Postliste gennemgang og beslutning Listen blev kort gennemgået. Enighed om, at en postliste er en oversigt over ind- og udgående post til/fra klubben/bestyrelsen/formanden. CoSt forespurgte, om listen måtte vedlægges referatet som bilag. Det var der opbakning til, dog således at listen skal anonymiseres for så vidt angår medlemsnavne, såfremt det pågældende medlem ikke ønsker at figurere på listen med navns nævnelse. Dette vil fremover blive håndteret på den måde, at sekretæren i forbindelse med fremsendelse af kvittering for modtagelse spørger medlemmet, om vedkommendes navn må fremgå af postlisten. Postlisten vil derfor først blive vedlagt referatet af næste møde. 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning Følgende punkter behandledes: Henvendelse fra opdrætter om utilsigtet parring. AnPe forlod af habilitetsmæssige grunde mødet under behandlingen. Opdrætteren ansøgte om at måtte forblive på opdrættervejviseren, hvilket accepteredes. Regionsledermøde 10. oktober CoSt undersøger muligheden for et fornuftigt tilbud på at afholde mødet på Hotel Australia i Vejle. Ca. 35 deltagere. Vender tilbage til MhJ herom. MhJ ønskede, at Bek forholder sig til det forhold, at man i DKK kun accepterer, at en hund går til lydighedsprøve én gang pr.dag, men at man eksempelvis på VSS 2009 gav mulighed for 2 prøver pr. dag én officiel og én uofficiel. Flere fandt, at det er op til den enkelte hundeejer at vurdere hundens kapacitet og dermed belastning af hunden i forbindelse med en større arbejdsindsats. Det aftaltes dog, at CoSt kontakter DKK for at få en princippiel tilkendegivelse med henblik på en efterfølgende dialog herom med D-udvalget. UzH oplyste, at David Brown gerne ville medbringe et lille udvalg ting-og-sager til udstillingen i Engesvang, såfremt det kunne tillades. Overskud af salget går til engelske beagler i nød. AnPe kunne som udstillingsleder imødekomme ønsket, og det aftaltes, at HeWe nævner muligheden i forbindelse med en snarlig kontakt med Brown s. UzH efterlyste på egne og andres vegne den årlige kuldoversigt i Magasinet. Det blev oplyst, at den skal udarbejdes manuelt på baggrund af data fra hundeweb. Hvis nogen vil påtage sig denne opgave, vil den kunne bringes som tidligere. 6

7 UzH beklagede, at man ikke længere har et uformelt udstillingstilbud på VSS, og så i øvrigt gerne, at udstillingerne lå i begyndelsen af VSS. CoSt fandt det uhensigtsmæssigt, at de to udstillinger på VSS afvikles over to dage i stedet for at gøre en udstilling færdig på én dag med 2 dommere. Der var enighed om, at begge spørgsmål må adresseres til klubbens udstillingsudvalg. Forespørgsel om, hvorvidt man på VSS 2010 kunne bevilge 2 deltagerpræmier til lotteriet. Imødekommet. MiJo ønskede oplyst praksis for at give nogle klubaktiviteter rabat på leje af areal under VSS. Der var enighed om at aktiviteterne stilles lige og dermed betaler samme leje. Spørgsmålet om tilmelding af juniorhandlere på dagen drøftedes. Enighed om at det bør kunne lade sig gøre. Udstillingsudvalget bedes tage hånd herom, herunder undersøge, om der i DKK s udstillingsregler er noget, som forhindrer det. Tilmelding af hunde uden for bedømmelse (gratis i BeK) sendes derfor til udstillingsudvalgets sekretær. (Cost sender tilmeldingblanketten til HeWe som reminder). Januarfesten 2011: Forespørgsel om parklasse imødekommet. Tilsvarende om tilmelding af jniorhandlere på dagen se punktet ovenfor. Det oplystes, at der efter aktiviteterne vil blive middag på Hårlev Hallens førstesal. TrTo oplyste, at Nordsjællandsregionen er indstillet på at arrangere VSS 2011; dog er der endnu ikke truffet beslutning om stedet. På given foranledning drøftedes atter spørgsmålet om æresmedlemmers gratis forplejning ved VSSog ved januarfesten. Der var i bestyrelsen enighed om at fastholde beslutningen om, at æresmedlemmerne selv betaler deres mad og drikke ved de nævnte lejligheder. MiJo var utilfreds med, at der ikke var blevet fulgt op på manglende indbetaling til Opdrættervejviseren for 3 navngivne opdrættere. Der var enighed om, at de pågældende naturligvis tages af såvel opdrættervejviseren som hvalpelisten, indtil indbetaling foreligger. Fra Anna Sofie Gothen forelå tilbud om at udsætte en vandrepokal til bedste BIR-hund på den fynske udstilling, startende med VSS Dette blev modtaget med tak. Bestyrelsen beder dog om snarest muligt at måtte modtage fundatsteksten. Hvad angår omkostningen til gravering, besluttedes, at såfremt pokalen kun uddeles én gang årligt dækkes denne omkostning af klubben, såfremt den af Bek anbefalede gravør anvendes. Førstegangs indgraveringen (=pokalens navn etc.) betales af giveren. Anna Sofie Gothen tilbød ligeledes et antal pokaler til Junior A-handlerne, hvilket ligeledes blev modtaget med tak. 14. Eventuelt Intet. 15. Næste møde / møderække HeWe uddelte en datooversigt og bad alle give en tilbagemelding pr. mail snarest med henblik på at fastsætte mulige mødedatoer i resten af halvåret CoSt 7

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere