Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. bestyrelsesmøde 5/2010"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo), Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Connie Stisen (CoSt) Mødets dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde 2/ Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen udvalgsrepræsentation 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser 12. Postliste gennemgang og beslutning 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning 14. Eventuelt 15. Næste møde / møderække HeWe indledte mødet med at byde velkommen til TrTo og UzH; han takkede for udvist tillid i forbindelse med hans tiltræden som formand, og han opfordrede alle til at gå ind i samarbejdet og yde deres bedste. 1. Godkendelse af referat af møde 5/2010 MhJ ønskede tilføjet en oplysning om, at deltagerkredsen i regionsledermødet er 2 fra regionen og én fra hver af klubbens aktivitetsudvalg. Referatet kunne herefter godkendes. 1

2 2. Fastsættelse af mødets dagsorden Se ovenfor. 3. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen herunder udvalgsrepræsentation Følgende fordeling aftaltes: Opdrætter kontakt (herunder opdrættervejviser), hvalpeliste, sundhedsudvalg, UHM samt bestyrelsens kontaktperson til web-teamet: MiJo Værdikuponerne : AnPe Webshop: AnPe Medlemskartoteket: TrTo. MiJo foreslog, at det overvejes at anskaffe et nyt system eller alternativt en opkobling til DKK s foreningssystem eller PBS, som ligeledes udbyder en foreningsfacilitet. Det aftaltes, at Mio hjælper TrTo igang på det nuværende system, og at det herefter overvejes, hvillke behov der er fremadrettet. Udstillingsudvalget: Indtil videre fortsættes arbejdet med 5 medlemmer, og behovet for ekstra arbejdskraft overvejes. I den forbindelse opfordres Udstillingsudvalget at se på fordelingen af opgaver i udvalget, herunder specielt formandsopgaverne og sekretær-funktionen. Dressur-udvalget: CoSt Under dette dagsordenspunkt drøftedes og besluttedes indkøb af nyt trimmebord (AnPe påtager sig dette), samt indkøb af 2 nye dommertelte (AnPe og MiJo). Bestyrelsesmedlemmernes mobiltelefonnumre ønskes påført listen i håndbogen: Oplysningerne herom sendes snarest til CoSt. På forespørgsel om, hvem der har adgang til DKK s klubsystem samt praksis vedr. ændring af password, aftaltes at bede webteamet sørge for tildeling af adgang samt ændring af password. 4. Regnskab status, herunder medlemssituationen Fra klubbens bogholder Pial Ahlén var til mødet fremsendt balance for perioden 1. januar 2010 til 11. juni 2010, udstillingsregnskab for årets udstillinger til dato samt kopi af faktura fra AJ-Consulting vedr. leje af diverse IT-faciliteter (webhotel, remote backup etc.). Balancen og udstillingsregnskabet gav ikke anledning til bemærkninger. Hvad angår IT-området blev de enkelte poster gennemgået og bestyrelsen besluttede at opsige lejemålet af en i praksis ikke ofte benyttet betalingsfacilitet ( abonnementsbetaling ) og bestyrelsens fælles drev ( hosted disk ), idet nogle bestyrelsesmedlemmer fortsat ikke har kunnet komme ind på drevet. En årlig omkostningsreduktion på ca. 3400,- + moms. Med henblik på at lette arbejdsgangen besluttedes at give Pia Ahlén fuldmagt til udstillings-, giro-, checkog schweisskontoen. Hvad angår en checkliste til brug for diverse afregninger ved udstillinger, aftales det at HeWe og MhJ ser på udarbejdelse af en elektronisk version til indberetning af udlæg. I forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009, opfordrede revisorerne bestyrelsen til at udbygge budgetarbejdet og evt. til at indføre en midtvejs budgetkontrol. Pia Ahlén oplyste i sin følgeskrivelse til bestyrelsen, at det nuværende modul i økonomisystemet ikke middelbart tillader, at der lægges budgettal ind. Da regnskabet er meget periodetungt (de fleste indtægter kommer i begyndelsen af året og den største udgift, Magasinet, kommer løbende), vil der være meget få 2

3 budgetposter, der kan sammenlignes på nuværende tidspunkt. Dette ville i øvrigt også kræve et nyt regneark, hvilket Pia Ahlén ikke anbefalede opprioriteret for nærværende. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og der var enighed om af følge anbefalingen. Med hensyn til medlemssituationen oplyste MiJo, at der pt. er et efterslæb på budgettet for medlemskontingent på omkring kr , først og fremmest grundet færre nyindmeldte (færre hvalpe). Der er pt. 914 medlemmer. Der var enighed om et øget fokus på alle områder, hvor der er mulighed for at økonomisere med ressourcerne. Således har fokus på antallet af magasiner, der trykkes allerede givet resultat. Det oplystes, at der årligt gratis udsendes ca. 100 magasiner til andre klubber/dommere. Et magasin koster ca. kr. 55 i trykning og udsendelse. Denne udgiftspost ligger i dag på Magasinet, og for at stramme op på omkostningen således kun det absolut nødvendige antal frieksemplarer produceres og udsendes, aftaltes det, at omkostningen fremover overføres til de enkelte aktivtetsudvalg. Hvad angår udgifter til udvalgsmøder og herunder bestyrelsesmøder aftaltes det, at der regnes på forskellige muligheder/alternativer for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag. 5. Generalforsamlingen 2010 opfølgning på beslutninger, herunder fastsættelse af tid og sted for generalforsamlingen i 2011 CoSt kunne oplyse, at generalforsamlingsbeslutningen om ændring af klubbens vedtægter, således også æresmedlemmer er valgbare til klubbens bestyrelse, var blevet behandlet i DKK og godkendt der. Dog havde man en bemærkning til kravet om at valgbarhed forudsætter bopæl i Danmark, og klubben blev anmodet om at fremsætte en ændring af vedtægterne for så vidt angår dette ved generalforsamlingen i Ligeledes på baggrund af beslutning på generalforsamlingen blev fremlagt en ændret forretningsorden for bestyrelsen. Følgende tilføjelse blev besluttet: Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker et givet dagsordenspunkt sat til afstemning i bestyrelsen, skal det af referatet fremgå, hvorledes det enkelte medlem (med navns nævnelse) har stemt. Hvis et medlem ønsker en udtalelse ført til referat, skal dette ligeledes imødekommes. Dato og sted for generalforsamlingen 2011 drøftedes, idet nogle fandt det uhensigtsmæssigt at afholde generalforsamling på Fyn aftenen før en udstilling i Hillerød. Ønsket om at tilgodese traditionen med geografisk spredning af generalforsamlingens placering var der enighed om at søge fastholdt, hvorfor eneste alternative mulighed ville være at fastsætte en anden dato. Efter nogen overvejelse besluttedes at fastholde datoen, nemlig 7. maj Det aftaltes, at MiJo kontakter Birgit Søndergaard for efterfølgede at afklare, om både udstilling og generalforsamling kan placeres ved/i Årslev Hallen. CoSt orienteres. I forindelse med generalforsamlingens beslutning om at genindføre, at også udstillingsresultater opnået ved DKK-udstillinger medtages på klubbens hitlister, aftaltes det, at CoSt ajourfører hitlistereglerne. Lene Ravn Toft bydes velkommen som ny hitlistefører, og en tak til Rikke Vinther for hendes store arbejde med hitlisten. AnPe meddeler via maillisten, at evt. fejl i hitlisten fremover bedes rettet til Lene Ravn Toft. 3

4 6. Webteamet plan for opgaver samt overdragelse af software MiJo orienterede om, at man fortsat ikke kan lave webannoncer, og at man formentlig ikke vil kunne levere denne ydelse fremover med det nuværende system. Der var derfor enighed om at meddele abonnenterne, at ydelsen stopper. Det aftaltes, at AnPe meddeler de pågældende medlemmer dette og foranlediger, at de modtager en værdikupon på kr. 60,- pr. web-annonce som kompensation for manglende visning. HeWe bad MiJo som ny kontaktperson om løbende at orientere bestyrelsen, når der opstår problemer på IT-mrådet. Det aftaltes, at MiJo til næste bestyrelsesmøde udarbejder en liste over liggende opgaver i webteamet. CoSt opfordrede til, at bestyrelsen tager mere moralsk ansvar for klubbens IT, idet kritik af hjemmesiden og/ eller af brugerfunktionerne bør adresseres til bestyrelsen og ikke til webteamet, der fortjener megen anerkendelse for deres arbejde og ikke mindst måden, hvorpå de løser opgaverne. Hvad angår overdragelsen til klubben af diverse software fra DanDomain blev det oplyst, at Aage Jacobsen har sendt en mail til MhJ den 16. ds. om at overdragelse til klubben er meddelt DanDomain, ligesom ejerskabet af domænerne skulle være overført til klubben. Endelig berørtes spørgsmålet om muligheden for at reducere omkostningerne og arbejdet forbundet med at indkalde til generalforsamling og afholdelse af valg til bestyrelsen. Muligheden for elektronisk afstemning drøftedes. Webteamet opfordres til at undersøge mulighederne, som dog vil kræve vedtægtsændringer. 7. Webshoppen og momsproblematikken status og beslutning MhJ kunne oplyse, at der ikke var noget nyt at fortælle vedr. momsfritagelsen. MiJo foreslog herefter at lade shoppen køre i regi af Beagle Klubben, dvs. på klubbens SE-nummer, idet man ikke forventer en årlig omsætning på over kr I øvrigt er der altid den mulighed, at man kan stoppe salget i slutningen af året, såfremt den kritiske grænse nærmer sig. Der var enighed om at køre denne model, og MhJ blev anmodet om at reagere, hvis/når omsætningen nærmer sig kr AnPe tilbød at tage nogle ting med til udstillingerne. Det var der opbakning til, men det skal ske i koordination med webshoppen, idet salget hører til i dette regi. De ting, der sælges fra shoppen, bærer i dag forskellige logoer. CoSt ønskede en overvejelse af, hvorledes brugen af de 2 logoer (firkantet, grøn baggrund, guldbeagle eller beagle i tekst m. kulørt L) er mest hensigtsmæssig hhv. hvilket, der er klubbens formelle logo (brevpapir og lign.). MhJ ville udarbejde et forslag for forskellige anvendelsesmuligheder. 8. Schweissområdet forslag fra udvalget samt forespørgsel om lodtrækning jvf. DKK s regler ved schweissprøver Fra Schweissudvalget forelå et forslag til et nyt tiltag i form af særligt tilrettelagte schweisskurser for nye medlemmer. Der var enighed om, at der var tale om et godt initiativ, som bestyrelsen kunne støtte på den betingelse, at aktiviteten kan holdes inden for udvalgets økonomiske ramme. 4

5 Hvad angår PR for kurserne ønskede udvalget mulighed for pr. mail at kontakte nye medlemmer af klubben. Dette kunne bestyrelsen desværre ikke støtte, idet uopfordrede mails kategoriseres som SPAM. Derimod kan kurserne promoveres via hjemmesiden, maillisten eller Magasinet. Schweissudvalget havde ligeledes fremsendt et ønske om ændring af valgproceduren for repræsentanter til udvalget (retningslinierne stk. 2). I dag vælges medlemmerne af udvalget ved møde, der afholdes hvert andet år. I stedet ønsker udvalget at indføre en skriftlig afstemning, hvor stemmesedlen udsendes til alle medlemmer sammen med stemmesedlen til bestyrelsesvalget. Bestyrelsen var enig i at følge Schweissudvalgets indstilling, men ønsker at udvalget i retningslinierne tilføjer, at stemmesedlen skal sendes til klubbens revisor, der forestår optællingen. Udvalget anmodes om at fremsende de tilrettede Retningslinier til CoSt snarest muligt. Fra Brian Seitzberg havde bestyrelsen modtaget en forespørgsel om tolkningen af DKK s schweissprøveregler. DKK s Schweisshundeudvalg var derfor blevet forespurgt. Bestyrelsen fandt tilbagemeldingen tydelig og håndterbar, nemlig: Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve har klubbens race fortrinsret. Hvis der er tilmeldt for mange af egen race, er der fortrinsret for medlemmer af specialklubben. Intentionen i reglen er således, at det er specialklubbens medlemmer med deres hunde der har fortrinsretten. Det må tolkes således, at selv om de ikke har en beagle men er medlem af beagleklubben, så har medlemmet fortrinsret frem for andre racer og tilmeldte, der ikke er medlem af beagleklubben. Er tilmeldingerne i gruppen ikke beagle men medlem af klubben for stor, må der trækkes lod blandt disse. Med hensyn til VSS-schweissprøven var der enighed om at stille deltagerne ens for så vidt angår særlige VSS-deltagerpræmier. 9. Kom-godt-i-gang - status og beslutning CoSt ridsede ganske kort historikken i forløbet op og oplyste, at DKK nu har udbudt et kursus for nye hundeejere uden hund. Der er m.a.o. nu et tilbud også til de nye beagleejere, der gerne vil vide noget mere om det at have hund. Hun fandt det derfor naturligt at gå videre til projektets anden fase, nemlig der hvor der tilbydes legestue eller tilsvarende for nye beagleejere, dvs. arrangementer med hund, og hun foreslog UzH at tage over, hvilket accepteredes. CoSt ville dog gerne være med i den indledende udviklingsfase, idet hun fandt det vigtigt at projektet kan trække på viden og erfaring fra D-udvalget. Der var enighed om at arbejde videre, og UzH kontakter CoSt snarest muligt for at koordinere næste skridt. 10. Beagle Klubbens guldnål status og beslutning På baggrund af tidligere beslutning om at få udarbejdet en guldnål og hidtidige bestræbelser på at finde noget smukt, som er realistisk i forhold til klubbens økonomi, fremviste UzH nogle skitser med smykker og forklarede ganske kort om de tekniske muligheder. Hun nævnte også effekter, som hun har set i den engelske beagleklub. Det aftaltes, at UzH kontakter Weidinger for at undersøge deres muligheder, og at hendes øvrige kontakter på området rådføres med henblik på at finde nogle realistiske valgmuligheder. 11. Anskaffelse af mobiltelefon til klubben, drøftelse og beslutning, herunder drøftelse af reglerne i omkostningsinstruksen vedr. transportgodtgørelser Forslag fra HeWe om anskaffelse af en mobiltelefon til klubben drøftedes. Det vil i praksis betyde, at telefonen beror hos den til enhver tid siddende formand, og at klubben på den måde også altid vil have det 5

6 samme telefonnummer. Vælges denne løsning, vil formanden ikke modtage det telefontilskud, som øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager. HeWe nævnte, at bl.a. hans dommerkontakt-arbejde er ressourcekrævende, hvorfor det vanlige telefontilskud ikke rækker. AnPe oplyste, at tidligere formænd har fået refunderet særlige og ekstraordinære telefonomkostninger. Enighed om at muligheden skal undersøges og HeWe vender tilbage til bestyrelsen herom. Dernæst blev kørselsgodtgørelsen drøftet. Der var enighed om, at der skal være en rimelighed begge veje, dvs. at medlemmet har hund/klubarbejde som hobby og derfor må være indstillet på i nogle situationer at yde, men at medlemmet på den anden side heller ikke selv skal finansiere ydelsen. Under alle omstændigheder fandt man det ulogisk, at f.eks. en ekstern ringassistent får mere end et klubmedlem for samme indsats og transport. De økonomiske konsekvenser for klubben er vanskelige at overskue, herunder også konsekvenserne i forhold til de forskellige aktiviteter i klubben. Det aftaltes, at MhJ ser på muligheder og konsekvenser, idet man i første omgang vil se bort fra dressurområdet, hvor man følger fælles DSS-regler. 12. Postliste gennemgang og beslutning Listen blev kort gennemgået. Enighed om, at en postliste er en oversigt over ind- og udgående post til/fra klubben/bestyrelsen/formanden. CoSt forespurgte, om listen måtte vedlægges referatet som bilag. Det var der opbakning til, dog således at listen skal anonymiseres for så vidt angår medlemsnavne, såfremt det pågældende medlem ikke ønsker at figurere på listen med navns nævnelse. Dette vil fremover blive håndteret på den måde, at sekretæren i forbindelse med fremsendelse af kvittering for modtagelse spørger medlemmet, om vedkommendes navn må fremgå af postlisten. Postlisten vil derfor først blive vedlagt referatet af næste møde. 13. Bordet rundt diverse, drøftelse og beslutning Følgende punkter behandledes: Henvendelse fra opdrætter om utilsigtet parring. AnPe forlod af habilitetsmæssige grunde mødet under behandlingen. Opdrætteren ansøgte om at måtte forblive på opdrættervejviseren, hvilket accepteredes. Regionsledermøde 10. oktober CoSt undersøger muligheden for et fornuftigt tilbud på at afholde mødet på Hotel Australia i Vejle. Ca. 35 deltagere. Vender tilbage til MhJ herom. MhJ ønskede, at Bek forholder sig til det forhold, at man i DKK kun accepterer, at en hund går til lydighedsprøve én gang pr.dag, men at man eksempelvis på VSS 2009 gav mulighed for 2 prøver pr. dag én officiel og én uofficiel. Flere fandt, at det er op til den enkelte hundeejer at vurdere hundens kapacitet og dermed belastning af hunden i forbindelse med en større arbejdsindsats. Det aftaltes dog, at CoSt kontakter DKK for at få en princippiel tilkendegivelse med henblik på en efterfølgende dialog herom med D-udvalget. UzH oplyste, at David Brown gerne ville medbringe et lille udvalg ting-og-sager til udstillingen i Engesvang, såfremt det kunne tillades. Overskud af salget går til engelske beagler i nød. AnPe kunne som udstillingsleder imødekomme ønsket, og det aftaltes, at HeWe nævner muligheden i forbindelse med en snarlig kontakt med Brown s. UzH efterlyste på egne og andres vegne den årlige kuldoversigt i Magasinet. Det blev oplyst, at den skal udarbejdes manuelt på baggrund af data fra hundeweb. Hvis nogen vil påtage sig denne opgave, vil den kunne bringes som tidligere. 6

7 UzH beklagede, at man ikke længere har et uformelt udstillingstilbud på VSS, og så i øvrigt gerne, at udstillingerne lå i begyndelsen af VSS. CoSt fandt det uhensigtsmæssigt, at de to udstillinger på VSS afvikles over to dage i stedet for at gøre en udstilling færdig på én dag med 2 dommere. Der var enighed om, at begge spørgsmål må adresseres til klubbens udstillingsudvalg. Forespørgsel om, hvorvidt man på VSS 2010 kunne bevilge 2 deltagerpræmier til lotteriet. Imødekommet. MiJo ønskede oplyst praksis for at give nogle klubaktiviteter rabat på leje af areal under VSS. Der var enighed om at aktiviteterne stilles lige og dermed betaler samme leje. Spørgsmålet om tilmelding af juniorhandlere på dagen drøftedes. Enighed om at det bør kunne lade sig gøre. Udstillingsudvalget bedes tage hånd herom, herunder undersøge, om der i DKK s udstillingsregler er noget, som forhindrer det. Tilmelding af hunde uden for bedømmelse (gratis i BeK) sendes derfor til udstillingsudvalgets sekretær. (Cost sender tilmeldingblanketten til HeWe som reminder). Januarfesten 2011: Forespørgsel om parklasse imødekommet. Tilsvarende om tilmelding af jniorhandlere på dagen se punktet ovenfor. Det oplystes, at der efter aktiviteterne vil blive middag på Hårlev Hallens førstesal. TrTo oplyste, at Nordsjællandsregionen er indstillet på at arrangere VSS 2011; dog er der endnu ikke truffet beslutning om stedet. På given foranledning drøftedes atter spørgsmålet om æresmedlemmers gratis forplejning ved VSSog ved januarfesten. Der var i bestyrelsen enighed om at fastholde beslutningen om, at æresmedlemmerne selv betaler deres mad og drikke ved de nævnte lejligheder. MiJo var utilfreds med, at der ikke var blevet fulgt op på manglende indbetaling til Opdrættervejviseren for 3 navngivne opdrættere. Der var enighed om, at de pågældende naturligvis tages af såvel opdrættervejviseren som hvalpelisten, indtil indbetaling foreligger. Fra Anna Sofie Gothen forelå tilbud om at udsætte en vandrepokal til bedste BIR-hund på den fynske udstilling, startende med VSS Dette blev modtaget med tak. Bestyrelsen beder dog om snarest muligt at måtte modtage fundatsteksten. Hvad angår omkostningen til gravering, besluttedes, at såfremt pokalen kun uddeles én gang årligt dækkes denne omkostning af klubben, såfremt den af Bek anbefalede gravør anvendes. Førstegangs indgraveringen (=pokalens navn etc.) betales af giveren. Anna Sofie Gothen tilbød ligeledes et antal pokaler til Junior A-handlerne, hvilket ligeledes blev modtaget med tak. 14. Eventuelt Intet. 15. Næste møde / møderække HeWe uddelte en datooversigt og bad alle give en tilbagemelding pr. mail snarest med henblik på at fastsætte mulige mødedatoer i resten af halvåret CoSt 7

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen Herlev 30. maj 2005 Referat fra Regionsledermøde Lørdag den. 21. maj 2005 fra kl. 10.00 ca. 16.00 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg Endelig Dagsorden: 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere