Brønderslev-Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Internet: Dato: 14. november 2005 J. nr.: Sagsbeh.: Henrik Aarup-Kristensen Lokaltlf.: Ansøgning om 28,5 mio.kr. i lånedispensationsadgang til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen Brønderslev-Dronninglund Kommune søger hermed om 28,5 mio.kr. i øget låneramme til finansiering af engangsudgifter knyttet til kommunesammenlægningen. Brønderslev-Dronninglund Kommune dannes ved indgangen til 2007 ved sammenlægning af to kommuner, og får tilsammen ca indbyggere. Økonomisk er der tale om to særligt vanskeligt stillede kommuner med et beskatningsgrundlag på henholdsvis 80% og 83% af landsgennemsnittet. Skatteprocenten i de to nuværende kommuner er med henholdsvis 21,6% og 21,7% på et relativt højt niveau. Den forventede kassebeholdningen ved indgangen til 2007 må på baggrund af de vedtagne budgetter for 2006 forventes at være ca. 25 mio.kr., hvilket må betragtes som værende et lavt niveau for en kommune af denne størrelse. Det skal desuden bemærkes, at begge kommuner har budgetteret med fuld udnyttelse af lånerammen for Målet for de skitserede projekter er sikker drift baseret på ensartede teknologiske løsninger. Desuden er det målet at kunne overtage de relevante data fra amtet og fra staten i forbindelse med overdragelse af opgaver herfra til kommunen. Det er lagt til grund, at de eksisterende IT-koncepter i den nuværende Brønderslev Kommune skal udrulles i den nuværende Dronninglund Kommune. Hermed vil den nye kommune få en samlet platform, som er tidssvarende og hvor børnesygdommene er rettet. I forlængelse heraf er det lagt til grund, at den kommunale egenfinansiering langt hen ad vejen er dækket ind ved de tidligere afholdte investeringer i Brønderslev Kommune. Det har i forlængelse af udmeldingerne fra Regeringen været en klar forudsætning i begge de to Byråd, at det vil være muligt at låne til de nødvendige investeringer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er derfor ikke afsat særskilte midler i de to kommuners budgetter til finansiering af kommunesammenlægning ud over de beløb, som fremgår af nedenstående skemaer. Den sammenlagte kommunes økonomiske situation gør det endvidere nødvendigt, at der kan lånes, idet hverken driftsbudgetterne eller kassebeholdningen kan finansiere de betydelige merudgifter ved kommunesammenlægningen. Den videre disponering af ansøgningen følger punkterne i afsnit 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning af 31. august Endelig er der til sidst i ansøgningen en redegørelse for de forventede udgifter til bygningsmæssige ændringer, som ønskes lånefinansieret. Side 1/8

2 De angivne beløb i kolonnen Egenfinansiering svarer til de totaludgifter, der er afholdt. Beløbene i kolonnen Lånefinansiering bygger på konkrete tilbud eller kalkulationer med baggrund i allerede eksisterende løsninger i en af kommunerne. Overslagene er markeret med anslået. 1. Datakonvertering, herunder harmonisering, maskinel konvertering og konsulentbistand Begge kommuner anvender KMD i udstrakt grad, og der er et betydeligt sammenfald i anvendelsen af systemer og moduler. Alligevel ventes den samlede konverteringsudgift at løbe op i 10 mio.kr. inkl. tilkøb af delmoduler, som p.t. kun anvendes i den ene af kommunerne. Brønderslev Kommune har igennem et par år været i gang med implementering af omsorgssystem på ældreområdet. Dronninglund Kommune har for nylig valgt samme system, således at der alene udestår konverteringsudgifter til samkøring af data. I forbindelse med kommunesammenlægningen flettes Brønderslev Biblioteks system sammen med Dronninglund Biblioteks system via NjL (Det nordjyske Landsbibliotek). Begge kommuner anvender i dag Mikromaster som skole-bibliotekssystem. Disse systemer forudsættes opgraderet til Mikromaster overbygningen Integra. I denne forbindelse dannes der desuden en fælles skole-biblioteksdatabase. Dronninglund har et ældre UNIX-baseret sags- og journalsystem, som ikke kan afvikles på den nye platform. Der er derfor behov for at konvertere data i sags- og journalsystemet til et format, som kan afvikles på kommunens nye platform. Harmonisering af KMD-systemer Harmonisering af omsorgssystemer Harmonisering af bibliotekssystemer Harmonisering af skole-bibliotekssystemer Konvertering af data fra sags- og journalsystem I alt Applikationer og databaseprogrammel Ingen af de to kommuner har i dag et ESDH-system. Anbefalingerne fra KL betyder, at det bliver nødvendigt at anskaffe et sådant, bl.a. af hensyn til at kunne overtage data fra de amtslige systemer. Der bliver desuden behov for et nyt byggesagsstyringssystem til håndtering af opgaver fra amtet. Ejendomsdatabasen og Miljødatabasen, som anvendes i Brønderslev Kommune, genanvendes til den nye fælles kommune. Kortsystemet Map-Info, som anvendes i begge kommuner, genanvendes til den nye fælles kommune. Side 2/8

3 Vejsystemet ROSY, som anvendes i Dronninglund kommune, genanvendes til den nye fælles kommune. Til ovenstående systemer skal der indkøbes flere licenser, konverteres data, samt gennemføres generel uddannelse. Der bliver behov for tilkøb af programmer ved overtagelse af AF-medarbejdere. Den nye kommune har fået oplyst, at kommunen skal overtage 14 medarbejdere. Systemer til håndtering af data fra Amtet Nyt byggesagssystem Nyt ESDH-system Jobcenter 0 Anslået I alt Tele og datakommunikationsforbindelser Brønderslev Kommunes netværk er baseret på fiberteknologi og Cisco-udstyr. Dronninglund Kommunes netværk er baseret på trådløs teknologi og Nortel. Brønderslev Kommunes telefoni er baseret på en Siemens Hipath 4500 platform, med både analoge og IP telefoner. Dronninglund Kommunes telefoni er baseret på en Matra platform, med både analoge og IP telefoner. Brønderslev Kommunes netværk baseret på fiberteknologi og Cisco udstyr genanvendes. Dronninglund Kommunes netværk baseret på trådløs teknologi og Nortel, erstattes med fiberteknologi og Cisco udstyr. Dronninglund Kommune har indgået aftale med det lokale El-selskab ESV om køb af fiber, som forbinder de kommunale institutioner. Nettet er etableret ved udgangen af Denne aftale er dels aktualiseret af, at kommunens hidtidige trådløse netværk har kapacitetsproblemer, og det vil være for dyrt at opgradere dette net, dels at der herved opnås et ensartet netværk i den nye kommune. Det er forudsat, at denne aftale finansieres indenfor kommunernes eget budget. Brønderslev Kommunes telefoni genanvendes, da det ved valg af leverandør indgik som en klar forudsætning, at systemet skulle være forberedt for en kommunesammenlægning. Denne platform rulles ud i Dronninglund Kommune. Det er dermed en helt moderne, tidssvarende og funktionsdygtig løsning, der nu ønskes rullet ud i Dronninglund Kommune. De analoge telefoner i Dronninglund Kommune genanvendes i relevant omfang. Brønderslev Kommune har i dag et arbejdsmarkedscenter, som er fuldt integreret data og netværksmæssigt i kommunen. Dette center genanvendes til jobcenter i Brønderslev. Der er desuden kalkuleret med etablering af et nyt jobcenter i Dronninglund. Udgifterne til tele- og dataforbindelser er anslået ud fra en beliggenhed i Dronninglund By. Side 3/8

4 Forhandlingerne med amtet om overtagelse af amtsinstitutioner afsluttes først i begyndelsen af 2006, og der hersker derfor en vis usikkerhed m.h.t. antallet af amtsinstitutioner, som kommunen skal overtage. Der er her kalkuleret med, at Brønderslev-Dronninglund Kommune overtager 9 amtsinstitutioner, og at der på hver institution skal være 3 administrative arbejdspladser. M.h.t. harmonisering af skole-it, skal det anføres, at Brønderslev kommunes skoler er harmoniseret med en fælles Tele- og IT-platform. Estimatet for lånefinansieringen bygger derfor udelukkende på en harmonisering af skoler i Dronninglund Kommune, med udgangspunkt i de ressourcer der er anvendt i Brønderslev Kommune. Kr. Fibernet Fælles telefoni Jobcentre Anslået Overtagne amtsinstitutioner 0 Anslået Harmonisering af skole IT I alt Nødvendige servere, inkl. styresystem Brønderslev Kommunes servere er baseret på Windows Dronninglund Kommunes servere er baseret på Windows NT og Unix, hardwaren baseret på traditionelle servere og tykke klienter. Brønderslev Kommunes servere genanvendes, og denne platform rulles ud i Dronninglund Kommune. Det er dermed en helt moderne og tidssvarende løsning, der nu ønskes rullet ud i Dronninglund Kommune. Nedenstående beløb til servere til håndtering af amtssystemer er anslået, idet vi alene ved, at der bliver behov for overtagelse af data, men endnu ikke har en sikker viden om den nødvendige datakraft til de nye servere. Nedenstående beløb til ESDH-systemet knytter sig til indkøb af den nødvendige serverkapacitet. Med udgangspunkt i de afholdte investeringer i servere samt tilhørende styresystem i Brønderslev Kommune, er det anslået, at Dronninglund vil have samme behov når man ser på den nuværende skolestruktur. Servere til håndtering af amtssystemer 0 Anslået Servere til brugere i administrationen Servere til ESDH-system Harmonisering af skole IT I alt Side 4/8

5 5. Anden nødvendig hardware (arbejdspladsudstyr mv.) Brønderslev Kommunes hardware er baseret på Citrixmiljø med tynde klienter. Dronninglund Kommune er baseret på traditionelle Pc er. Brønderslev Kommunes opsætning med servere og tynde klienter genanvendes, og denne platform rulles ud i Dronninglund Kommune. Det er dermed en helt moderne og tidssvarende løsning, der nu ønskes rullet ud i Dronninglund Kommune. Brønderslev Kommune kører i dag med Remote backup, mens Dronninglund Kommune har eget tape back-up system. I forbindelse med indførelse af et ESDH-system vil begge de nuværende systemer være for dyre og for langsomme. Der er derfor kalkuleret med indkøb af et nyt back-up system. Systemet forventes finansieret indenfor de eksisterende budgetter. Jf. afsnit 3 er der kalkuleret med overtagelse af 9 amtsinstitutioner. Udover investering i serverkraft, jf. afsnit 4, må der påregnes en merudgift til udstyr til brugere i den nuværende Dronninglund Kommune. Eksisterende udstyr genanvendes i videst muligt omfang. Udstyr til jobcentre. Der er kalkuleret med køb af hardware til 14 nye medarbejdere á kr. pr. stk. Udover investering i serverkraft, jf. afsnit 4, må der påregnes en merudgift til udstyr til skolerne i den nuværende Dronninglund Kommune. Eksisterende udstyr genanvendes i videst muligt omfang. Backupsystem Udstyr til overtagne amtsinstitutioner Udstyr til brugere i administrationen 0 Anslået Udstyr til jobcentre Harmonisering af skole IT I alt Øvrig nødvendig software (licenser mv.) Brønderslev kommunes arbejdsstationer er baseret på Citrix, Linux, XP og Office Dronninglund Kommunes arbejdsstationer er baseret på et mix af Windows 98, Windows 2000, XP og Office 97 og Office Brønderslev Kommunes eksisterende software-opsætning genanvendes fuldt ud. Der vil være behov for tilkøb af software-licenser til de nuværende arbejdspladser i Dronninglund Kommune. Tilsvarende vil der være behov for tilkøb af software-licenser til de amtsinstitutioner, som kommunen overtager. Side 5/8

6 Jf. afsnit 2 vil der være behov for et ESDH-system. Der er her kalkuleret med de relevante udgifter til licenser. Programmer til jobcenter. Der er kalkuleret med køb af software til 14 nye medarbejdere á kr. pr. stk. Jf. afsnit 5 vil der være behov for harmonisering af skolernes IT. Der er her kalkuleret med de relevante udgifter til licenser. Software til overtagne amtsinstitutioner Brugere i administrationen Nyt ESDH-system (MS-licenser) Jobcentre Harmonisering af skole IT I alt Anden konsulentbistand til programmering, projektledelse og implementering I forbindelse med indførelse af et ESDH-system er der betydelige udgifter til projektledelse, arbejdsgangsanalyser og uddannelse. Ved samkøring af de to kommunernes fibernet er det nødvendigt at udarbejde en ny fælles IP-plan. Ved kommunesammenlægning er det nødvendigt at sammensmelte de to kommunernes basisdata. Den nye kommune råder ikke selv over de nødvendige kompetencer til gennemførelse af ovenstående opgaver, hvorfor det er forudsat, at der bliver købt bistand til disse opgaver. Nyt ESDH (projektledelse, implementering, udd.) Etablering af fælles IP-plan Samkøring af basisdata 0 Anslået I alt Standarder og fælles offentlige retningslinjer. I Brønderslev-Dronninglund Kommunes IT-strategi indgår det som et væsentligt element, at IT-anskaffelser overholder de centralt udmeldte OIO IT-standarder og andre fælles offentlige retningslinjer fra Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling samt KL vedrørende IT-arkitektur og digital forvaltning m.v. På nuværende tidspunkt overholdes allerede en del af de udmeldte standarder (Tilgang til brugerrettede Web-løsninger (XHTML), Dokumentformater (PDF Reference v. 1.5), Sikker kommunika- Side 6/8

7 tion (OCES Digital Signatur) og Datadefinitioner (XML 1.0, XML Schema 1.0 og OIOXML NDR)). Brønderslev-Dronninglund Kommunes IT-strategi indeholder følgende hovedindsatsområder med henblik på at få etableret fuld digital forvaltning: 1. Etablering af fælles standardiseret IT-platform 2. Digital administration, Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) 3. Elektronisk borger- og virksomhedsservice Internet 4. Medarbejderportal / Videnscenter / Intranet I de projekter, hvortil der er ansøgt om lånedispensation, overholdes standarderne og andre fælles offentlige retningslinjer på følgende områder: Etablering af fælles standardiseret IT-platform. Projektarbejdet følger i store træk anbefalingerne i Vejledning om overdragelse af IT-systemer i forbindelse med kommunalreformen. IT-platformen bliver en konsolidering af nuværende løsning i det eksisterende driftsmiljø hos Brønderslev Kommune. Anskaffelse af ESDH-system inkl. relevante integrationsmoduler samt CMS-system. ESDH- og CMS-systemet er valgt fra en FESD-leverandør. Det sikres derfor, at standarderne vedrørende: - Tilgang til brugerrettede WEB-løsninger, Portalintegration, Tegnsæt, Indholdssyndikering, Datadefinitioner og Brugerstyring overholdes. Øvrige standarder overholdes i takt med, at ESDH-/CMS-systemet udbygges med relevante moduler i.f.m. etablering af fuld digital forvaltning. Endvidere kan det oplyses, at den fremtidige IT-sikkerhedspolitik for den ny kommune vil blive udarbejdet på baggrund af DS Andre afledte omkostninger Personale De IT-projekter som gennemføres p.g.a. kommunesammenlægningen, kræver en ekstra indsats fra de to IT-afdelinger på ialt 8000 mandtimer. I den forbindelse har Brønderslevs Byråd besluttet at ansætte to ekstra ressourcer i den fælles ITafdeling i hele år Disse ekstra ressourcer ønskes lånefinansieret. Der er desuden registreret et betydeligt mertidsforbrug på sammenlægningsprojekter generelt i organisationen gennem Dette generelle mertidsforbrug forventes at fortsætte frem til Mertidsforbruget er estimeret til at udgøre ialt mandtimer, for den samlede kommunesammenlægning eksl. ressourcetræk på den fælles IT-afdeling. Side 7/8

8 I estimaterne, er der regnet med en gennemsnitlig timepris på 200 kr. Bygningsmæssige ændringer De eksisterende Rådhuse i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund genanvendes. Det er besluttet, at Brønderslev bliver hovedsædet for den nye kommune. I den forbindelse er der behov for at udvide den eksisterende Byrådssal på Rådhuset i Brønderslev. Dette forventes at kunne ske indenfor den eksisterende bygnings rammer. Det er desuden besluttet, at der skal etableres et Servicecenter på Rådhuset i Dronninglund. Det forventes, at dette kan ske ved en omforandring indenfor den eksisterende bygnings rammer. IT-Personale Personale generelt Ny Byrådssal på Brønderslev Rådhus Etabl. af servicecenter på Dronninglund Rådhus I alt Total I alt Med venlig hilsen Jens Arne Hedegaard Borgmester Brønderslev Kommune Michael Klitgård Borgmester Dronninglund Kommune Side 8/8

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:

Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde: (Dagsordenen blev fremsendt i mail den 18. oktober 2004) Til medlemmerne af IT-styringsgruppen i DMU. Der er som aftalt på IT-styringsgruppens seneste møde booket møde et nyt møde i styringsgruppen tirsdag

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Fælles mail- og kalenderprojekt

Fælles mail- og kalenderprojekt Fælles mail- og kalenderprojekt Bjarne Poulsen (DJF), Peter Frost (ASB), Svend Aage Lund Mogensen (HUM), Søren Christensen (NAT), Søren Juhl (SUN), Søren Staunsager (SAM), Jens Hørlück (AU IT) Projektnavn

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014 Juni 2014 Benjamin Salamon Mads Tarstrup Thomas Dall-Arnesen IT-Forsyningen Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner Version 1.0 24. juni 2014 Fremadrettet strategi

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere