Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X"

Transkript

1 Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin sm skal fremsendes fr kmmercielle, frskning/test peratiner med UAS/RPAS peratiner i Danmark. Det er derfr helt p til selskabet m hvrvidt man vil gøre brug af dette eksempel. Det er ligeledes p til peratøren m man vil udgive sin drift håndbg på dansk eller engelsk. Det kan dg være en frdel på engelsk hvis man påtænker at perere udenfr Danmarks grænser. Herunder definitiner: RPAS - Remtely Pilted Aircraft System hvilket er en undergruppe af UAS Unmanned Aircraft systems. Ved begge systemer er der en persn sm til enhver tid har kntrl ver det fjernstyrede luftfartøj. VLOS: Visual Line Of Sight Flyvning med ubemandet luftfartøj sm skal gennemføres således at luftfartøjets psitin g flyveretning knstant kan bserveres visuelt uden kamera, kikkert eller andre hjælpemidler samt at luftfartøjet uden frsinkelse skal kunne manøvreres på en sådan måde at kllisin med andre luftfartøjer i luften g persner g ejendm på jrden kan afværges. Med andre hjælpemidler menes der i dette tilfælde ikke briller eller kntaktlinser sm benyttes fr krrektin af nedsat syn. EVLOS: Extended visual Line f sight peratinshøjder ver 100 meter AGL, sm er gdkendt af trafikstyrelsen. Sm eksempel kan nævnes flyvning mkring frhindringer hvis man kan hlde sig inden fr en radius af 25 meter målt fra centrum af frhindringen. BLOS: Beynd Line f sight flyvning med ubemandet luftfartøj udenfr synsrækkevidde fra pilt g bservatør. BVLOS: Beynd Visual Line f sight Undergruppe af BLOS med samme kriterier. BRLOS: Beynd Radi Line Of Sight - Undergruppe/specifisering af BLOS hvr der ikke er direkte link mellm jrdstatin g luftfartøjet g en hvr et relæ benyttes. (f.eks satcm, mbilteknlgi, etc.) Luftfartøjet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men vil ikke være at betragte sm en VLOS/EVLOS peratin uden særlig gdkendelse. Beskrivelse af pbygningen: a. Af hver side skal fremgå sidetal g sidetal af, versin g revisins reference, dat. b. Indhldsfrtegnelse c. Fælles revisinsliste. d. Oversigt ver relevante frkrtelser g definitiner.

2 Følgende kapitler skal sm minimum være i drift håndbgen. 1. Part A: Generelt: her beskrives selskabets pbygning g generel infrmatin m selskabets praksis g prcedurer. 2. Part B: Operative håndbøger: her beskrives selskabets materiel (brugerhåndbøger- g beskrivelser) 3. Part C: Risikanalyser g SOP (Standard Operating Prcedures) fr de peratiner sm selskabet udfører. Hver type peratin kan/bør have sin egen SOP herunder inkluderes de tilpassede checklister. 4. Part D: Teknik/vedligehldelsesrutiner. 5. Part E: Trænings g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale. 6. Bilag. Denne drift håndbg skal i detaljer beskrive hvrdan selskabet udfører sine peratiner herunder de prcedurer, sm selskabets persnale skal efterleve. Bemærk ligeledes at drift håndbgen skal beskrive hvrdan det tilsikres af gældende bestemmelser verhldes, kmpenserende franstaltninger mv.

3 RPAS/UAS Operatinsmanual fr [Firmanavn]

4 Indhldsfrtegnelse: 1. Hvem har ansvaret fr håndbgens drift g vedligehldelse, navne på ansvarsmråder generelt? a. Revisinsliste b. Ordliste, frkrtelser g definitiner c. Indledning 2. Part A Generelt 3. PART B Operative Håndbøger 4. PART C Risikanalyser g SOP 5. PART D Teknik/Vedligehldelses rutiner 6. PART E Træning g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale.

5 1. Hvem har ansvar fr manualens vedligehldelse/revisiner, generelle ansvarsmråder? 2. Revisinsliste Rev nr. Berørt Part Gdkendt dat: Revisin udført af Bemærkninger 0 RPAS OM [Navn på ansvarlig fr OM] Første gang gdkendt TS 1 OM A [Navn] Operatin Ledningsinspektin gdkendt TS 2 OM A, B [Navn] RPA type XX inkluderet 2.1 OM A, B [Navn] Layut ændret, Kpi sendt TS Etc.. (TS = Trafikstyrelsen) 3. Ordliste, frkrtelser g definitiner 4. Indledning

6 RPAS Operatins manual part A Generelt

7 Warning, Cautin g Ntes: Det er hensigtsmæssig at belyse vigtige mmenter i manualen g dette kan gøres vha.: Warning/Advarsel Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i alvrlig skade på persner g udstyr, eller tab af menneskeliv hvis ikke den bliver fulgt. Cautin/Fare Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i skade, eller ødelagt udstyr hvis ikke den bliver fulgt. Nte/bemærk Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm skal understreges. Sm minimum skal drift håndbgens OM part A indehlde: 1. Organisatin g Ansvar Frmål med håndbgen Gyldighedsmråde (Hvem hvad hvr er dækket af denne håndbg) evt. blkdiagram. Krt beskrivelse af virksmheden Referencer til regelværk g hjemler. Ansvarsfrdeling i selskabet Hvem har hvilke stillinger g ansvarsmråder 2. Selskabets gdkendelser/gdkendte typer peratiner Oversigt ver de typer peratiner sm selskabet har gdkendelse til at udføre. Kan evt. vedhæftes sm bilag g sættes ind andre steder i manualen. Såfremt en ny type peratin skal udføres, skal disse i hvert enkelt tilfælde gdkendes af Trafikstyrelsen. Derfr skal en peratinsbeskrivelse g en risikanalyse frelægges. 3. Risikanalysemdel Beskrivelse af den risikanalyse mdel sm benyttes. Der findes mange mdeller sm kan benyttes. Det er dg vigtigt at den sm udarbejder mdellen frstår princippet af denne g frhlder sig til den.

8 4. Selskabets kvalitetssystem Beskrivelse af prcesser g rutiner i selskabet således at fejl g mangler afdækkes. Såfremt selskabet driver bemandet luftfart, må peraratiner med RPAS beskrives i frhld til det allerede gdkendte kvalitetssystem. (kpi af sidste udgave af drift håndbg skal altid være elektrnisk hs Trafikstyrelsen) 5. Tjeneste- g hviletid Her beskrives selskabets plitik g regler fr tjeneste- g hviletid. Det er vigtigt at have en hldning til piltens mentale tilstand, således at unødvendige hændelser g havarier undgås. 6. Generelle perative prcedurer g begrænsninger Her beskrives de generelle perative prcedurer sm er gældende, g sm ikke er specifikke fr de enkelte typer af platfrme sm selskabet anvender. Følgende nævnes krt: (ikke udtømmende) Frberedelser før flyvning Rutine fr gdkendelse af pgaven Eks. gdkendelse af flyvechef eller anden ansvarlig, hvis pgaven er særlig speciel- Er udstyret egnet til pgaven VLOS, EVLOS eller BLOS? Generelle begrænsninger sm selskabet har vedtaget. Andet Verificering af at pgaven ligger indenfr de gyldige tilladelser. Generelle vejrminima Selskabets minima uafhængig af platfrmens individuelle begrænsninger sm kan være højere eller lavere Vind Nedbør Sigtbarhed Andet Operatinsmrådets beskaffenhed Bebyggelse

9 Beflkning Trafik Jernbane Lufttrafik/Luftsprt Lufthavne Flyvepladser Afspærring Kriterier fr egnede nødlandingsmråder Andet Operatiner i nærheden af lufthavne g flyvepladser Begrænsninger nærmere end 5 km fra alle flyvepladser Ved flyvning nær kntrllerede pladser Prcedurer fr hvem der i så fald skal kntaktes Restriktins- g faremråder Placering i frhld til peratinen Hvr findes der en versigt ver disse Gdkendelsesrutiner Ansøgninger g frister Operatiner i kntrlleret luftrum Frventet krav til frhåndskrdinering af alt flyvning i kntrlleret luftrum. Krav m 2 vejs radifrbindelse VLOS: Maks 100 meter AGL Maks afstand fra pilt defineres. Fr hvert system selskabet bruger, definer maks. afstand fra peratør iht. de/den aktuelle platfrme synlighed. Vejr g lysfrhld vil være faktrer sm kan begrænse afstanden, g bør anskueliggøres. Flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan bserveres med det bltte øje uden brug af hjælpemidler sm kikkert, kamera, etc. Luftfartøjet skal til enhver tid kunne kntrlleres manuelt af fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. Begrænsninger i Kntrlleret luftrm. (Se eget punkt fr OPS indenfr Kntrlleret luftrum)

10 EVLOS: Over 100 meter AGL Beskrivelse av hvrdan flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan kntrlleres manuelt af Fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. (Brug af bservatør!!) Krav til flytelefnistbevis fr mnitrering g varsling af anden lufttrafik i peratinsmrådet. Definer maks. højde g afstand der hvr fartøjschefen ikke benytter sig af en bservatør. Definer maks. afstand fr systemets rækkevidde (sender mdtagerudstyr eller andre fysiske begrænsninger) BLOS: Udvidet risikanalyse fr hver peratin Definer systemets rækkevidde eller andre relevante begrænsninger Ansøgningsprcedurer Krav til særskilt luftrum/peratinsmråde Frister fr afsendelse inden peratinen minimim 60 dage Henvisninger til relevante dkumenter Selskabets prcedurer g krav fr FPV (First Persn View) peratiner FPV flyvning kan udføres når der fruden pilten er en sekunderende pilt til stede under hele flyvningen, sm uden brug af hjælpemidler skal kunne bevare visuel kntakt med luftfartøjet, således at sekundanten kan vertage luftfartøjets styring g m nødvendigt bringe luftfartøjet til sikker landing. Den sekunderende pilt skal være en persn sm under FPV flyvning har visuel kntakt til luftfartøjet, g sm har de frnødne kundskaber til at vertage føringen af luftfartøjet. Krav jf. AIC B 20/10 mhandlende FPV Generelle prcedurer ved flyvningen Crew pgaver Kriterier fr vurdering af fartøjets luftdygtighed NOTAM anden aktivitet i peratinsmrådet Vejrfrhld MEL liste (Minimum equipment list det mindste af fartøjets udstyr/kmpnenter sm må være perative før en flyvning må gennemføres) Brug af slbriller Afspærring af mråder, hvrdan, hvr meget g hvrfr.

11 Specielle hensyn i frbindelse med høj/lav temperatur? (Batterikapacitet, mtrens ydelse, persnlige hensyn etc.) Mbiltelefnprcedurer Beklædning/unifrmering? Samarbejde intern/eksternt Briefing af berørt persnale, aktører, skuespillere eller andre sm kan være i fare hvis nget går galt. Vurdering af andre kendte farer, mbilmaster, magnet felter, radistråling, fugle, dyr etc. Andet Prcedurer fr brug af VHF-radi Mindstekrav af gyldigt flyvetelefnistcertifikat udstedt af Trafikstyrelsen. (Flyvning steder hvr der kræves 2 vejs radi frbindelse, må kun finde sted hvis fartøjschefen er indehaver af et flyvetelefnistbevis udstedt af Trafikstyrelsen) Fraselgi Aktuelle situatiner fr brug (BLOS/EVLOS) Andet Generelle prcedurer efter flyvning Lgføring Persnlig lgbg (fr at dkumentere plæring/erfaring/vedligehldelses krav se gså under PART E) Udstyrets (tekniske) lgbøger (gangtid/vedligehldelsesintervaller fr udstyret. Vis beskrivelsen i Part C Lgbilag vedlægges her. Opbevaring af lgdkumenter Oplæring/kvalifikatiner Systemlg Digital lg Papirlg Teknisk lg Udfyldte checklister? (hvis relevant) Backup/papirkpi af digital lg. Andet

12 7. Havarier, Hændelser g uheld UAS g RPAS er defineret sm et luftfartøj g skal selskabet skal derfr indberette havarier g hændelser til Trafikstyrelsen. Handlingsinstruks ved havarier, hændelser g uheld. Indberetningsprcedurer Alvrlige persnskader Persn skader med hspitalsindlæggelse sm kræver tilkald af plitiet. Materielle skader sm medfører en eller anden frm fr erstatningskrav Dkumentatinsprcedurer Trafikstyrelsen Systemfejl Frsikring Til plitiefterfrskning Evt. særskilt lagring af systemlgger såfremt der skal efterfrskes 8. Operatinstyper Krt beskrivelse af de peratiner sm selskabet udfører (g har fået gdkendt). Detaljeret beskrivelse med risikanalyser skal beskrives i Part C. Træning Ledningsinspektiner Ejendmsft, Land Ejendmsft, By eller lign. Filmprduktin Overvågning Sensrtest Landmåling IR-film SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Dyremærkning

13 9. Eventuelle relevante bilag Prcedurer fr persnlig lg Prcedurer fr pgave g aktivitetslg Afvigelsesskema Andre relevante bilag. Den persnlige lg skal sm minimum indehlde: Dat g år UAV individ sm blev benyttet Registreringsnummer Egen rlle i frbindelse med flyvningen (pilt, bservatør etc.) Sted (hvis ikke stednavn kan angives da i krdinater) Tidspunkt Evt. anmærkninger Piltens underskrift Trafikstyrelsen, skal ved frespørgsel have adgang til alt lgmateriale.

14 RPAS Operatinsmanual part B Operative håndbøger

15 Part B mfatter de perative g POH er (Pilts Operating Handbk) fr selskabets frskellige typer af platfrme g udstyr. Indhldsfrtegnelse 1. System X a. Generel infrmatin i. Kmpnenter ii. Karakteristik iii. Risikanalyse fr aktuelt system (identificering af svagheder g begrænsninger i systemet suppleret med tiltag fr at kmpensere fr disse) b. RPS (Remte Pilt Statin) c. Ydelser g begrænsninger i. Vægt g balance ii. Flyvetid iii. Vejrbegræsninger iv. Evt. v. Yderligere begrænsninger sm peratøren selv pålægger, eks. i frbindelse med særlige vanskelige pgaver disse uddybes i Part C d. Nødprcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer ii. Følgende gælder såfremt der pstår en nødsituatin: 1. Maintain cntrl ver the aircraft 2. Analyse and take neccesary prber actin 3. Land as sn as pssible. e. Nrmale prcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer (Hvilke tiltag fr pnåelse af den nødvendige systemfrståelse) f. Gdkendt udstyr/sensrer i. Beskrivelse af mntage/brug af udstyr/sensr ii. Sensrernes vægt iii. CG (Centre f gravity) g. Specielle hensyn sm skal tages ved peratiner 2. System y Ved flere systemer gentages sm punkt venfr Bilag Checklister fr de frskellige systemer lægges sm bilag.

16 Bilag 1: Nød checkliste system 1 Bilag 2: Nrmal checkliste system 1 Etc.. En checkliste skal ikke være detaljeret beskrivende. Checklister bør være en enkel huskeliste sm man benytter ude i frbindelse med peratinen: Eks.: 1. Batteristatus.checket 2. Ejer tilladelse Ok 3. vind Under xx m/s 4. Afstand til publikum..min xxm 5. Prpeller.Sikret med xxxx (Trque XXN/m) 6. Kamera På 7. Autfkus Af (Gælder ikke i tilfælde X) etc (I OM en beskrives baggrunden fr de frskellige typer handlinger sm skal kntrlleres. Enklere peratiner, betyder fte mindre begrænsninger. Egne checklister fr specielle peratiner kan gså stå i frbindelse med SOP OM Part C)

17 RPAS Operatinsmanual part C Risikanalyser g SOP fr gdkendte peratiner

18 Indhldsfrtegnelse Her skal risikanalyse g SOP fr de frskellige typer gdkendte peratiner indføres. Såfremt de samme risikmmenter går igen fr flere typer peratiner, kan det vurderes m det er praktisk at samle disse i en «generel risikanalyse» sm er gældende fr alle/flere typer peratiner. Eksempel på peratiner: Aktuelle «Hvedgrupper» VLOS EVLOS BLOS BVLOS BRLOS Aktuelle «Undergrupper» Træning Ledningsinspektin Ejendmsft, Land Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde Filmprduktin Indendørs Overvågning Sensrtest Landmåling IR-filmning SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Radimærkede dyr Etc. Eksempel: VLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. etc.

19 2. Ledningsinspektin a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder 3. Ejendmsft, Land a. Risikanalyse b. SOP 4. Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 5. Filmprduktin a. Risikanalyse b. SOP c. Etc. BLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder iv. Uddannelseskrav v. Vedligehldelseskrav c. Etc. 2. Overvågning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 3. Sensrtest d. Risikanalyse e. SOP 4. Landmåling f. Risikanalyse g. SOP

20 5. IR-film h. Risikanalyse i. SOP BRLOS peratiner 1. SAR (Search and rescue) a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 2. Survey a. Gelgisk b. Krtprduktin c. Miljø 3. Offshre a. Security b. Brandfare c. Offshre sikkerhedskursus fr peratører? 4. Frskning a. Klima b. Meterlgi c. Radimærkede dyr

21 Part E Træning/plæring/ vedligehldelseskrav

22 Indhldsfrtegnelse 1. Generelt m plæring g vedligehldelse af kmpetence Krt beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter fr at parbejde- g vedligehlde nødvendig kmpetence fr sine peratører. 2. Rutiner fr vedligehld av certifikater/færdigheder Beskriv hvilket system selskabet benytter fr at kvalitetssikre at selskabets peratører har de nødvendige certifikater g kmpetence/træning til at udføre de frskellige typer pgaver. Ngen kan(vil) være myndighedspålagte, ngle vil være specifikke fr det enkelte selskab g den enkelte type pgave. 3. Simulatrer eller andet udstyr sm kan benyttes Såfremt der findes simulatrer til et system, beskrives muligheder g begrænsninger i frbindelse med uddannelsen her. 4. Hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen Beskrivelse af selskabets krav til plæring g træning fr hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen 5. System X Såfremt prducenten har publiceret eget træningsprgram, kan den bruges helt eller delvis så længe følgende punkter er inkluderet. a. Generel infrmatin b. Teretisk træningsprgram fr nye peratører sm minimum bør mfatte: i. RX/TX udstyr ii. batteri g lade udstyr/lade rutiner iii. teknisk gennemgang iv. kamera/sensr v. sftware/autpilt/gyrer/ vi. GPS vii. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme), etc. viii. Specielle peratinstyper ix. Listen er ikke udtømmende. c. Praktisk træningsprgram fr nye peratører sm bør mfatte: i. Nrmale peratiner

23 ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Ud check på specielle peratiner d. Simulatr (såfremt dette er relevant) i. Nrmale peratiner ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Træning til specielle peratiner. e. Vedligehldelseskrav- g træning fr selskabets peratører. 6. Bilag a. Træningsmanualer g andet relevant materiale fra prducenten(erne) b. Checklister fr praktiske prøver c. Træningsprfiler Etc.

24 Part D Teknisk/Vedligehld

25 Indhldsfrtegnelse (Evt. krt) teknisk beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter. Dersm prducenten har publiceret egen teknisk beskrivelse med vedligehldelsesrutiner, kan denne bruges helt eller delvis. Følgende punkter bør sm minimum være inkluderet. 5. System X a. Generel infrmatin i. Mere mfattende end indledningen såfremt flere systemer benyttes ii. Dkumentatinsrutiner / lgføring af vedligehld, eftersyn g reparatiner. (Evt. henvisning til beskrivelse i OM A) iii. Kmpnenter med teknisk beskrivelse g pdaterings- /serviceinterval 1. RX/TX udstyr 2. batteri g lade udstyr/lade rutiner 3. mtrer 4. Server (rutiner fr interval fr udskiftning/gangtid) 5. prpeller/rtrer 6. kamera/sensr 7. sftware/autpilt/gyrer/ 8. GPS 9. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme) iv. Evt.. b. Bilag i. Eftersynsjurnal ii. Checklister fr vedligehldelse iii. etc..

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere