Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X"

Transkript

1 Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin sm skal fremsendes fr kmmercielle, frskning/test peratiner med UAS/RPAS peratiner i Danmark. Det er derfr helt p til selskabet m hvrvidt man vil gøre brug af dette eksempel. Det er ligeledes p til peratøren m man vil udgive sin drift håndbg på dansk eller engelsk. Det kan dg være en frdel på engelsk hvis man påtænker at perere udenfr Danmarks grænser. Herunder definitiner: RPAS - Remtely Pilted Aircraft System hvilket er en undergruppe af UAS Unmanned Aircraft systems. Ved begge systemer er der en persn sm til enhver tid har kntrl ver det fjernstyrede luftfartøj. VLOS: Visual Line Of Sight Flyvning med ubemandet luftfartøj sm skal gennemføres således at luftfartøjets psitin g flyveretning knstant kan bserveres visuelt uden kamera, kikkert eller andre hjælpemidler samt at luftfartøjet uden frsinkelse skal kunne manøvreres på en sådan måde at kllisin med andre luftfartøjer i luften g persner g ejendm på jrden kan afværges. Med andre hjælpemidler menes der i dette tilfælde ikke briller eller kntaktlinser sm benyttes fr krrektin af nedsat syn. EVLOS: Extended visual Line f sight peratinshøjder ver 100 meter AGL, sm er gdkendt af trafikstyrelsen. Sm eksempel kan nævnes flyvning mkring frhindringer hvis man kan hlde sig inden fr en radius af 25 meter målt fra centrum af frhindringen. BLOS: Beynd Line f sight flyvning med ubemandet luftfartøj udenfr synsrækkevidde fra pilt g bservatør. BVLOS: Beynd Visual Line f sight Undergruppe af BLOS med samme kriterier. BRLOS: Beynd Radi Line Of Sight - Undergruppe/specifisering af BLOS hvr der ikke er direkte link mellm jrdstatin g luftfartøjet g en hvr et relæ benyttes. (f.eks satcm, mbilteknlgi, etc.) Luftfartøjet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men vil ikke være at betragte sm en VLOS/EVLOS peratin uden særlig gdkendelse. Beskrivelse af pbygningen: a. Af hver side skal fremgå sidetal g sidetal af, versin g revisins reference, dat. b. Indhldsfrtegnelse c. Fælles revisinsliste. d. Oversigt ver relevante frkrtelser g definitiner.

2 Følgende kapitler skal sm minimum være i drift håndbgen. 1. Part A: Generelt: her beskrives selskabets pbygning g generel infrmatin m selskabets praksis g prcedurer. 2. Part B: Operative håndbøger: her beskrives selskabets materiel (brugerhåndbøger- g beskrivelser) 3. Part C: Risikanalyser g SOP (Standard Operating Prcedures) fr de peratiner sm selskabet udfører. Hver type peratin kan/bør have sin egen SOP herunder inkluderes de tilpassede checklister. 4. Part D: Teknik/vedligehldelsesrutiner. 5. Part E: Trænings g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale. 6. Bilag. Denne drift håndbg skal i detaljer beskrive hvrdan selskabet udfører sine peratiner herunder de prcedurer, sm selskabets persnale skal efterleve. Bemærk ligeledes at drift håndbgen skal beskrive hvrdan det tilsikres af gældende bestemmelser verhldes, kmpenserende franstaltninger mv.

3 RPAS/UAS Operatinsmanual fr [Firmanavn]

4 Indhldsfrtegnelse: 1. Hvem har ansvaret fr håndbgens drift g vedligehldelse, navne på ansvarsmråder generelt? a. Revisinsliste b. Ordliste, frkrtelser g definitiner c. Indledning 2. Part A Generelt 3. PART B Operative Håndbøger 4. PART C Risikanalyser g SOP 5. PART D Teknik/Vedligehldelses rutiner 6. PART E Træning g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale.

5 1. Hvem har ansvar fr manualens vedligehldelse/revisiner, generelle ansvarsmråder? 2. Revisinsliste Rev nr. Berørt Part Gdkendt dat: Revisin udført af Bemærkninger 0 RPAS OM [Navn på ansvarlig fr OM] Første gang gdkendt TS 1 OM A [Navn] Operatin Ledningsinspektin gdkendt TS 2 OM A, B [Navn] RPA type XX inkluderet 2.1 OM A, B [Navn] Layut ændret, Kpi sendt TS Etc.. (TS = Trafikstyrelsen) 3. Ordliste, frkrtelser g definitiner 4. Indledning

6 RPAS Operatins manual part A Generelt

7 Warning, Cautin g Ntes: Det er hensigtsmæssig at belyse vigtige mmenter i manualen g dette kan gøres vha.: Warning/Advarsel Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i alvrlig skade på persner g udstyr, eller tab af menneskeliv hvis ikke den bliver fulgt. Cautin/Fare Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i skade, eller ødelagt udstyr hvis ikke den bliver fulgt. Nte/bemærk Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm skal understreges. Sm minimum skal drift håndbgens OM part A indehlde: 1. Organisatin g Ansvar Frmål med håndbgen Gyldighedsmråde (Hvem hvad hvr er dækket af denne håndbg) evt. blkdiagram. Krt beskrivelse af virksmheden Referencer til regelværk g hjemler. Ansvarsfrdeling i selskabet Hvem har hvilke stillinger g ansvarsmråder 2. Selskabets gdkendelser/gdkendte typer peratiner Oversigt ver de typer peratiner sm selskabet har gdkendelse til at udføre. Kan evt. vedhæftes sm bilag g sættes ind andre steder i manualen. Såfremt en ny type peratin skal udføres, skal disse i hvert enkelt tilfælde gdkendes af Trafikstyrelsen. Derfr skal en peratinsbeskrivelse g en risikanalyse frelægges. 3. Risikanalysemdel Beskrivelse af den risikanalyse mdel sm benyttes. Der findes mange mdeller sm kan benyttes. Det er dg vigtigt at den sm udarbejder mdellen frstår princippet af denne g frhlder sig til den.

8 4. Selskabets kvalitetssystem Beskrivelse af prcesser g rutiner i selskabet således at fejl g mangler afdækkes. Såfremt selskabet driver bemandet luftfart, må peraratiner med RPAS beskrives i frhld til det allerede gdkendte kvalitetssystem. (kpi af sidste udgave af drift håndbg skal altid være elektrnisk hs Trafikstyrelsen) 5. Tjeneste- g hviletid Her beskrives selskabets plitik g regler fr tjeneste- g hviletid. Det er vigtigt at have en hldning til piltens mentale tilstand, således at unødvendige hændelser g havarier undgås. 6. Generelle perative prcedurer g begrænsninger Her beskrives de generelle perative prcedurer sm er gældende, g sm ikke er specifikke fr de enkelte typer af platfrme sm selskabet anvender. Følgende nævnes krt: (ikke udtømmende) Frberedelser før flyvning Rutine fr gdkendelse af pgaven Eks. gdkendelse af flyvechef eller anden ansvarlig, hvis pgaven er særlig speciel- Er udstyret egnet til pgaven VLOS, EVLOS eller BLOS? Generelle begrænsninger sm selskabet har vedtaget. Andet Verificering af at pgaven ligger indenfr de gyldige tilladelser. Generelle vejrminima Selskabets minima uafhængig af platfrmens individuelle begrænsninger sm kan være højere eller lavere Vind Nedbør Sigtbarhed Andet Operatinsmrådets beskaffenhed Bebyggelse

9 Beflkning Trafik Jernbane Lufttrafik/Luftsprt Lufthavne Flyvepladser Afspærring Kriterier fr egnede nødlandingsmråder Andet Operatiner i nærheden af lufthavne g flyvepladser Begrænsninger nærmere end 5 km fra alle flyvepladser Ved flyvning nær kntrllerede pladser Prcedurer fr hvem der i så fald skal kntaktes Restriktins- g faremråder Placering i frhld til peratinen Hvr findes der en versigt ver disse Gdkendelsesrutiner Ansøgninger g frister Operatiner i kntrlleret luftrum Frventet krav til frhåndskrdinering af alt flyvning i kntrlleret luftrum. Krav m 2 vejs radifrbindelse VLOS: Maks 100 meter AGL Maks afstand fra pilt defineres. Fr hvert system selskabet bruger, definer maks. afstand fra peratør iht. de/den aktuelle platfrme synlighed. Vejr g lysfrhld vil være faktrer sm kan begrænse afstanden, g bør anskueliggøres. Flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan bserveres med det bltte øje uden brug af hjælpemidler sm kikkert, kamera, etc. Luftfartøjet skal til enhver tid kunne kntrlleres manuelt af fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. Begrænsninger i Kntrlleret luftrm. (Se eget punkt fr OPS indenfr Kntrlleret luftrum)

10 EVLOS: Over 100 meter AGL Beskrivelse av hvrdan flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan kntrlleres manuelt af Fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. (Brug af bservatør!!) Krav til flytelefnistbevis fr mnitrering g varsling af anden lufttrafik i peratinsmrådet. Definer maks. højde g afstand der hvr fartøjschefen ikke benytter sig af en bservatør. Definer maks. afstand fr systemets rækkevidde (sender mdtagerudstyr eller andre fysiske begrænsninger) BLOS: Udvidet risikanalyse fr hver peratin Definer systemets rækkevidde eller andre relevante begrænsninger Ansøgningsprcedurer Krav til særskilt luftrum/peratinsmråde Frister fr afsendelse inden peratinen minimim 60 dage Henvisninger til relevante dkumenter Selskabets prcedurer g krav fr FPV (First Persn View) peratiner FPV flyvning kan udføres når der fruden pilten er en sekunderende pilt til stede under hele flyvningen, sm uden brug af hjælpemidler skal kunne bevare visuel kntakt med luftfartøjet, således at sekundanten kan vertage luftfartøjets styring g m nødvendigt bringe luftfartøjet til sikker landing. Den sekunderende pilt skal være en persn sm under FPV flyvning har visuel kntakt til luftfartøjet, g sm har de frnødne kundskaber til at vertage føringen af luftfartøjet. Krav jf. AIC B 20/10 mhandlende FPV Generelle prcedurer ved flyvningen Crew pgaver Kriterier fr vurdering af fartøjets luftdygtighed NOTAM anden aktivitet i peratinsmrådet Vejrfrhld MEL liste (Minimum equipment list det mindste af fartøjets udstyr/kmpnenter sm må være perative før en flyvning må gennemføres) Brug af slbriller Afspærring af mråder, hvrdan, hvr meget g hvrfr.

11 Specielle hensyn i frbindelse med høj/lav temperatur? (Batterikapacitet, mtrens ydelse, persnlige hensyn etc.) Mbiltelefnprcedurer Beklædning/unifrmering? Samarbejde intern/eksternt Briefing af berørt persnale, aktører, skuespillere eller andre sm kan være i fare hvis nget går galt. Vurdering af andre kendte farer, mbilmaster, magnet felter, radistråling, fugle, dyr etc. Andet Prcedurer fr brug af VHF-radi Mindstekrav af gyldigt flyvetelefnistcertifikat udstedt af Trafikstyrelsen. (Flyvning steder hvr der kræves 2 vejs radi frbindelse, må kun finde sted hvis fartøjschefen er indehaver af et flyvetelefnistbevis udstedt af Trafikstyrelsen) Fraselgi Aktuelle situatiner fr brug (BLOS/EVLOS) Andet Generelle prcedurer efter flyvning Lgføring Persnlig lgbg (fr at dkumentere plæring/erfaring/vedligehldelses krav se gså under PART E) Udstyrets (tekniske) lgbøger (gangtid/vedligehldelsesintervaller fr udstyret. Vis beskrivelsen i Part C Lgbilag vedlægges her. Opbevaring af lgdkumenter Oplæring/kvalifikatiner Systemlg Digital lg Papirlg Teknisk lg Udfyldte checklister? (hvis relevant) Backup/papirkpi af digital lg. Andet

12 7. Havarier, Hændelser g uheld UAS g RPAS er defineret sm et luftfartøj g skal selskabet skal derfr indberette havarier g hændelser til Trafikstyrelsen. Handlingsinstruks ved havarier, hændelser g uheld. Indberetningsprcedurer Alvrlige persnskader Persn skader med hspitalsindlæggelse sm kræver tilkald af plitiet. Materielle skader sm medfører en eller anden frm fr erstatningskrav Dkumentatinsprcedurer Trafikstyrelsen Systemfejl Frsikring Til plitiefterfrskning Evt. særskilt lagring af systemlgger såfremt der skal efterfrskes 8. Operatinstyper Krt beskrivelse af de peratiner sm selskabet udfører (g har fået gdkendt). Detaljeret beskrivelse med risikanalyser skal beskrives i Part C. Træning Ledningsinspektiner Ejendmsft, Land Ejendmsft, By eller lign. Filmprduktin Overvågning Sensrtest Landmåling IR-film SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Dyremærkning

13 9. Eventuelle relevante bilag Prcedurer fr persnlig lg Prcedurer fr pgave g aktivitetslg Afvigelsesskema Andre relevante bilag. Den persnlige lg skal sm minimum indehlde: Dat g år UAV individ sm blev benyttet Registreringsnummer Egen rlle i frbindelse med flyvningen (pilt, bservatør etc.) Sted (hvis ikke stednavn kan angives da i krdinater) Tidspunkt Evt. anmærkninger Piltens underskrift Trafikstyrelsen, skal ved frespørgsel have adgang til alt lgmateriale.

14 RPAS Operatinsmanual part B Operative håndbøger

15 Part B mfatter de perative g POH er (Pilts Operating Handbk) fr selskabets frskellige typer af platfrme g udstyr. Indhldsfrtegnelse 1. System X a. Generel infrmatin i. Kmpnenter ii. Karakteristik iii. Risikanalyse fr aktuelt system (identificering af svagheder g begrænsninger i systemet suppleret med tiltag fr at kmpensere fr disse) b. RPS (Remte Pilt Statin) c. Ydelser g begrænsninger i. Vægt g balance ii. Flyvetid iii. Vejrbegræsninger iv. Evt. v. Yderligere begrænsninger sm peratøren selv pålægger, eks. i frbindelse med særlige vanskelige pgaver disse uddybes i Part C d. Nødprcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer ii. Følgende gælder såfremt der pstår en nødsituatin: 1. Maintain cntrl ver the aircraft 2. Analyse and take neccesary prber actin 3. Land as sn as pssible. e. Nrmale prcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer (Hvilke tiltag fr pnåelse af den nødvendige systemfrståelse) f. Gdkendt udstyr/sensrer i. Beskrivelse af mntage/brug af udstyr/sensr ii. Sensrernes vægt iii. CG (Centre f gravity) g. Specielle hensyn sm skal tages ved peratiner 2. System y Ved flere systemer gentages sm punkt venfr Bilag Checklister fr de frskellige systemer lægges sm bilag.

16 Bilag 1: Nød checkliste system 1 Bilag 2: Nrmal checkliste system 1 Etc.. En checkliste skal ikke være detaljeret beskrivende. Checklister bør være en enkel huskeliste sm man benytter ude i frbindelse med peratinen: Eks.: 1. Batteristatus.checket 2. Ejer tilladelse Ok 3. vind Under xx m/s 4. Afstand til publikum..min xxm 5. Prpeller.Sikret med xxxx (Trque XXN/m) 6. Kamera På 7. Autfkus Af (Gælder ikke i tilfælde X) etc (I OM en beskrives baggrunden fr de frskellige typer handlinger sm skal kntrlleres. Enklere peratiner, betyder fte mindre begrænsninger. Egne checklister fr specielle peratiner kan gså stå i frbindelse med SOP OM Part C)

17 RPAS Operatinsmanual part C Risikanalyser g SOP fr gdkendte peratiner

18 Indhldsfrtegnelse Her skal risikanalyse g SOP fr de frskellige typer gdkendte peratiner indføres. Såfremt de samme risikmmenter går igen fr flere typer peratiner, kan det vurderes m det er praktisk at samle disse i en «generel risikanalyse» sm er gældende fr alle/flere typer peratiner. Eksempel på peratiner: Aktuelle «Hvedgrupper» VLOS EVLOS BLOS BVLOS BRLOS Aktuelle «Undergrupper» Træning Ledningsinspektin Ejendmsft, Land Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde Filmprduktin Indendørs Overvågning Sensrtest Landmåling IR-filmning SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Radimærkede dyr Etc. Eksempel: VLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. etc.

19 2. Ledningsinspektin a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder 3. Ejendmsft, Land a. Risikanalyse b. SOP 4. Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 5. Filmprduktin a. Risikanalyse b. SOP c. Etc. BLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder iv. Uddannelseskrav v. Vedligehldelseskrav c. Etc. 2. Overvågning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 3. Sensrtest d. Risikanalyse e. SOP 4. Landmåling f. Risikanalyse g. SOP

20 5. IR-film h. Risikanalyse i. SOP BRLOS peratiner 1. SAR (Search and rescue) a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 2. Survey a. Gelgisk b. Krtprduktin c. Miljø 3. Offshre a. Security b. Brandfare c. Offshre sikkerhedskursus fr peratører? 4. Frskning a. Klima b. Meterlgi c. Radimærkede dyr

21 Part E Træning/plæring/ vedligehldelseskrav

22 Indhldsfrtegnelse 1. Generelt m plæring g vedligehldelse af kmpetence Krt beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter fr at parbejde- g vedligehlde nødvendig kmpetence fr sine peratører. 2. Rutiner fr vedligehld av certifikater/færdigheder Beskriv hvilket system selskabet benytter fr at kvalitetssikre at selskabets peratører har de nødvendige certifikater g kmpetence/træning til at udføre de frskellige typer pgaver. Ngen kan(vil) være myndighedspålagte, ngle vil være specifikke fr det enkelte selskab g den enkelte type pgave. 3. Simulatrer eller andet udstyr sm kan benyttes Såfremt der findes simulatrer til et system, beskrives muligheder g begrænsninger i frbindelse med uddannelsen her. 4. Hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen Beskrivelse af selskabets krav til plæring g træning fr hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen 5. System X Såfremt prducenten har publiceret eget træningsprgram, kan den bruges helt eller delvis så længe følgende punkter er inkluderet. a. Generel infrmatin b. Teretisk træningsprgram fr nye peratører sm minimum bør mfatte: i. RX/TX udstyr ii. batteri g lade udstyr/lade rutiner iii. teknisk gennemgang iv. kamera/sensr v. sftware/autpilt/gyrer/ vi. GPS vii. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme), etc. viii. Specielle peratinstyper ix. Listen er ikke udtømmende. c. Praktisk træningsprgram fr nye peratører sm bør mfatte: i. Nrmale peratiner

23 ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Ud check på specielle peratiner d. Simulatr (såfremt dette er relevant) i. Nrmale peratiner ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Træning til specielle peratiner. e. Vedligehldelseskrav- g træning fr selskabets peratører. 6. Bilag a. Træningsmanualer g andet relevant materiale fra prducenten(erne) b. Checklister fr praktiske prøver c. Træningsprfiler Etc.

24 Part D Teknisk/Vedligehld

25 Indhldsfrtegnelse (Evt. krt) teknisk beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter. Dersm prducenten har publiceret egen teknisk beskrivelse med vedligehldelsesrutiner, kan denne bruges helt eller delvis. Følgende punkter bør sm minimum være inkluderet. 5. System X a. Generel infrmatin i. Mere mfattende end indledningen såfremt flere systemer benyttes ii. Dkumentatinsrutiner / lgføring af vedligehld, eftersyn g reparatiner. (Evt. henvisning til beskrivelse i OM A) iii. Kmpnenter med teknisk beskrivelse g pdaterings- /serviceinterval 1. RX/TX udstyr 2. batteri g lade udstyr/lade rutiner 3. mtrer 4. Server (rutiner fr interval fr udskiftning/gangtid) 5. prpeller/rtrer 6. kamera/sensr 7. sftware/autpilt/gyrer/ 8. GPS 9. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme) iv. Evt.. b. Bilag i. Eftersynsjurnal ii. Checklister fr vedligehldelse iii. etc..

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION 1. GENERELLE KOMMENTARER TIL BIPS A104 Generelt Der refereres enkelte steder i ntatet til drøftelser ved møde det drejer sig m møde d. 22-10-2013 mellem Charltte Lund-Pulsen, Jesse Pörzgen g Nina Bille-Knudsen.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere