Morsø sparekasse a/s halvårsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø sparekasse a/s halvårsrapport 2010"

Transkript

1 Morsø Sparekasse A/S halvårsrapport 2010

2 Koncernoversigt tilknyttede virksomheder Danlån A/S Spartabo A/S Krone Kapital 1 A/S Følgende selskaber er konsolideret: Morsø Sparekasse A/S i kr. ejerandel Resultat Egenkapital Spartabo A/S 100 % Investering og udlejning af velbeliggende erhvervsog boligejendomme, primært i Nykøbing Mors Danlån A/S 100 % Finansiering af erhvervs- og boligejendomme i Danmark Krone Kapital I A/S 100 % Leasing selskab Krone Erhvervs Investering A/S 33,33 % Leasing selskab Følgende associerede selskaber er ikke omfattet af konsolideringen: associerede virksomheder Morsø Bank A/S Krone Erhvervsinvestering A/S Bella Center Holding A/S Morsø Bank A/S, Nykøbing Mors 34,35 % Børsnoteret pengeinstitut Andel af resultat og egenkapital er medtaget pr. 31. marts 2010 Bella Center Holding A/S 24,87 % Finansielt holdingselskab Andel af resultat og egenkapital er medtaget pr. 31. december

3 Hovedtal i kr. Hovedtal, Morsø Sparekasse A/S 1. halvår halvår 2009 ultimo 2009 Resultatopgørelse Netto rente-og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån Garantier Forretningsomfang i alt Aktiver i alt Egenkapital Hovedtal, Morsø Sparekasse koncern 1. halvår halvår 2009 ultimo 2009 Resultatopgørelse Netto rente-og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Årets resultat før minoritetsinteresser Årets resultat efter minoritetsinteresser Balance Udlån Indlån Garantier Forretningsomfang i alt Aktiver i alt Egenkapital

4 Opgørelse af nøgletal for 1. halvår 2010 Nøgletal, Morsø Sparekasse A/S 1. halvår halvår 2009 ultimo 2009 Solvensprocent 12,3 % 10,7 % 10,7 % Kernekapitalprocent 12,2 % 11,2 % 12,2 % Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2,3 % -10,1 % -39,2 % Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1,9 % -7,7 % -30,2 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 kr. 0,6 kr. 0,44 kr. Renterisiko 3,1 % 2,8 % 2,4 % Valutaposition 2,9 % 5,8 % 1,0 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 94,2 % 100,6 % 117,7 % Summen af store engagementer 199,9 % 210,7 % 247,2 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,2 % 4,8 % 7,6 % Periodens nedskrivningsprocent 0,8 % 1,7 % 4,9 % Periodens udlånsvækst -7,9 % 3,0 % -1,3 % Udlån i forhold til egenkapital 8,3 7,8 9,2 Antal medarbejdere (gns. heltid) 142,4 150,2 150,5 Indre værdi pr. aktie Budkurs på Dansk OTC Nøgletal, Morsø Sparekasse koncern 1. halvår halvår 2009 ultimo 2009 Solvensprocent 12,3 % 11,0 % 10,8 % Kernekapitalprocent 12,3 % 11,6 % 12,2 % Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2,5 % -10,2 % -39,2 % Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1,9 % -7,7 % -30,2 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 kr. 0,63 kr. 0,47 kr. Renterisiko 3,5 % 3,2 % 2,8 % Valutaposition 2,8 % 5,6 % 1,0 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 93,0 % 99,0 % 117,4 % Summen af store engagementer 206,4 % 206,9 % 233,7 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,5 % 5,1 % 7,9 % Periodens nedskrivningsprocent 0,9 % 1,9 % 5,1 % Periodens udlånsvækst -7,5 % -0,5 % (2,9) % Udlån i forhold til egenkapital 8,3 7,6 9,2 Antal medarbejdere (gns. heltid) 152,4 160,2 160,8 Indre værdi pr. aktie Budkurs på Dansk OTC

5 Ledelsesberetning Resultatopgørelsen Resultatet Morsø Sparekasse koncernen har for første halvår 2010 opnået et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 71,9 mio. kr., som er over det forventede niveau. Overskuddet før skat er 17,6 mio. kr. mod et underskud på 94,2 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år. Resultatet fremkommer efter udgifter til Bankpakke I på 17,5 mio. kr. samt en indtægt efter indregning af salget af filialen i København på 18,0 mio. kr. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 5,0 % p.a. Samlet set anses halvårsresultatet som tilfredsstillende, idet der nu igen er positive tal på bundlinjen, og summen af nedskrivninger ligger på et lavere niveau end i Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter falder med 8,6 mio. kr., svarende til 5,9 % i forhold til samme periode 2009 og udgør 136,8 mio. kr. Posten indeholder et fald i netto renteindtægter på 8,6 mio. kr. eller 7,4 %. Der har samtidig været et fald i indtægter fra udbytte af aktier på 1,1 mio. kr., mens netto gebyr- og provisionsindtægter viser en stigning på 1,1 mio. kr., svarede til 4,3 %. Forklaringen på faldet i netto renteindtægterne skal findes i det generelt faldende renteniveau samt en tilstræbt reduktion i koncernens udlån på 651,2 mio. kr. Endvidere er beholdningen af primært, langt løbende, højt forrentede obligationer nedbragt med en lavere renteindtægt til følge, men også en mindre kursrisiko. Beholdningen af obligationer er samlet faldet med 130,0 mio. kr. eller 25,3 %. Det er primært de såkaldte sektoraktier, som i første halvår 2010 har givet et lavere udbytte. Sektoraktier er de aktier, som Morsø Sparekasse A/S har i selskaber, som der er sektormæssigt samarbejde med. Den forøgede indtægt i netto gebyr- og provisionsindtægter stammer generelt fra et stigende aktivitetsniveau på alle områder. Kursreguleringer Kursreguleringer er positive med 15,8 mio. kr. mod 12,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Kursgevinsten fremkommer primært ved en gevinst på 8,0 mio. kr. på obligationer og 4,0 mio. kr. på aktier, mens 2,9 mio. kr. fremkommer fra kursregulering af handel med valuta og andre finansielle instrumenter m.v. 5

6 Ledelsesberetning (fortsat) Beholdningen af obligationer er som nævnt reduceret med 130,0 mio. kr. og udgør 383,4 mio. kr. mod 513,4 mio. kr. i Nedbringelsen af obligationer er primært sket i langt løbende obligationer, som er de mest kursfølsomme. Af en samlet aktiebeholdning på 188,1 mio. kr. udgør sektoraktier 118,6 mio. kr., så aktiedelen uden disse sektoraktier er 69,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til niveauet sidste år. Det er fortsat sparekassens politik at holde markedsrisikoen på et lavt niveau. Andre indtægter Morsø Sparekasse har solgt filialen i København pr. 30. juni, og salget påvirker resultatet positivt med 18,0 mio. kr. Salget af filialen er foretaget i forbindelse med en ændring af sparekassens strategi. Omkostninger og afskrivninger De samlede omkostninger inklusiv afskrivninger på materielle aktiver udgør 77,6 mio. kr. mod 72,3 mio. kr. i Udgifter til personale og administration stiger med 2,9 mio. kr. til 71,0 mio. kr. svarende til 4,3 %. Bag denne stigning ligger en begrænset vækst i lønomkostningerne på 0,6 % og en vækst i administrationsomkostninger på 11,2 %, hvoraf størstedelen vedrører køb af eksterne konsulentydelser. Afskrivninger er steget fra 4,2 til 6,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes større afskrivninger i Krone Erhvervsinvestering A/S, hvor aktiviteterne er øget, specielt på området med leasing af privatbiler. Under andre driftsudgifter indgår sparekassens andel af garantiprovision til Bankpakke I (Statsgarantiordningen) med 16,3 mio. kr. af 17,7 mio. kr. Den månedlige udgift til garantiprovisionen på 2,7 mio. kr. bortfalder 30. september Stram omkostningsstyring og stadig fokus på området har gennem årene kendetegnet sparekassen, og med en omkostningsprocent på under 48 % for første halvår 2010 lever dette op til sparekassens interne mål på området. (Korrigeret for salget af filialen i København). Der vil fortsat være væsentlig fokus på omkostningsbesparelser. Nedskrivninger Koncernen har samlet bogført nedskrivninger i halvåret for netto 70,1 mio. kr. svarende til 0,9 % af udlån og garantier. I nedskrivningerne indgår også sparekassens andel af hensættelser til tab på nødlidende pengeinstitutter, som er overtaget af Finansiel Stabilitet med 1,2 mio. kr. Gruppevise nedskrivninger påvirker resultatet negativt med netto 0,7 mio. kr. 6

7 Ledelsesberetning (fortsat) Nedskrivninger på udlån er stadig på et højt niveau, men udviklingen i forhold til halvåret 2009 viser, at nettonedskrivningsbehovet er faldende fra 165,0 mio. kr. i 2009 til 70,1 mio. kr. i Koncernens akkumulerede nedskrivninger udgør ved halvåret 643,9 mio. kr., svarende til 8,1 % af de samlede udlån og garantier. Morsø Sparekasse A/S har til stadighed stor opmærksomhed på kreditrisiko og arbejder målrettet hermed. Der henvises i den forbindelse til årsrapporten for 2009 under kreditrisiko side 21. Resultat af kapitalandele i associerede/tilknyttede virksomheder Resultatet på -1,3 mio. kr. stammer primært fra sparekassens ejerandel af Morsø Bank A/S. Investeringen måles til andel af indre værdi og er opgjort på grundlag af fondsbørsmeddelelse af 29. april Morsø Bank A/S offentliggjorde halvårsrapporten for 2010 den 19. august 2010, Ændring i forhold til den netop offentliggjorte halvårsrapport vil påvirke Morsø Sparekasse koncernen negativt med 3,5 mio. kr. i andet halvår Balancen Koncernens balancesum udgør ved halvåret 8.271,5 mio. kr. mod sidste års 9.020,7 mio. kr. Indlån falder med 997,8 mio. kr. til 4.976,0 mio. kr., svarende til 16,7 %. Udlån er bevidst reduceret med 9,8 % fra 6.670,9 mio. kr. til 6.019,7 mio. kr. Garantier er faldet med 564,9 mio. kr. til nu i alt 1.184,1 mio. kr., svarende til 32,3 %. Faldet i udlån og garantier er et naturligt led i den ændrede forretningsstrategi i Morsø Sparekasse A/S. Salget af filialen i København er fratrukket i tallene. Forholdet mellem indlån og udlån vurderes som acceptabel. Morsø Sparekasse A/S har ikke lavet ekstraordinære tiltag for at øge indlånsbalancen eller budt ind på flygtige aftaleindlån. Likviditet Koncernen har med en likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet på 93,0 % fortsat et absolut tilfredsstillende niveau. Hertil kommer funding, som er hjemtaget med statsgaranti efter 30. juni I henhold til selskabsmeddelelse af 30. juni 2010 har Morsø Sparekasse A/S indgået aftale med staten om vilkårene for en statsgaranti for lån op til 3,5 mia. kr. 7

8 Ledelsesberetning (fortsat) Morsø Sparekasse har i juli måned hjemtaget funding med statsgaranti for 2,4 mia. kr., der skal dække de lån fra udenlandske banker, som forfalder i de kommende 2 år samt eventuelt usikkerhed i forbindelse med udløbet af statsgarantien 30. september Sparekassen har mulighed for at førtidsindfri halvdelen af de hjemtagne lån. Sparekassen forventer ikke at udnytte den resterende del af rammen. Morsø Sparekasse har ikke aftaleindlån af betydning, og en indlånsanalyse, som sparekassen har lavet, viser, at mere end 80 % af sparekassens indlån er dækket af indskydergarantien, når den nye dækningssum på kr. træder i kraft fra 30. september Kapitalforhold og soliditet Koncernen har ved halvåret en solvens på 12,3 % mod 11,0 % i 2009 og en kernekapital på 12,3 % mod 11,6 % i Solvensbehovet er opgjort til 9,6 % - hvilket giver en overdækning på 28,1 %. Der henvises i forbindelse med opgørelsen af solvensbehovet til sparekassens risikorapport på Der skal til opgørelsen af den faktiske solvens tilføjes, at sparekassens ejerbesiddelser i henholdsvis Morsø Bank A/S og Bella Center Holding A/S udløser fradrag i opgørelsen af solvensen på henholdsvis 1,2 % og 1,1 %. Uden disse fradrag vil koncernen have en faktisk solvens på ca. 14,6 % og dermed en solvensmæssig overdækning på 52,1 %. Morsø Sparekasse Fonden har modtaget en skrivelse af 7. juli 2010 fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen om, at der uberettiget i årene 2007 og 2008 er blevet udloddet ca. 72 mio. kr. fra Fonden til Morsø Sparekasse A/S, hvormed Fonden har et tilgodehavende på beløbet hos sparekassen. Sparekassen og Fonden er ikke nødvendigvis enige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse, men Fonden har efter ansøgning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fået tilladelse til at konvertere tilbagesøgningskravet til et stående ansvarligt lån. Kategoriseringen af tilbagesøgningskravet må efter sparekassens opfattelse anses som en fundamental fejl og er behandlet som sådan i halvårsrapporten og i sammenligningstallene. Det betyder at sparekassens egenkapital reduceres med tilbagesøgningskravet. Sparekassens solvens er uændret, idet det ansvarlige lån indgår i opgørelsen af basiskapitalen og således opvejer den mindre egenkapital. Der er ingen driftsmæssige påvirkninger i forbindelse med korrektionen. Der henvises til meddelelse til markedet af 12. juli Bankpakke I (Statsgarantiordningen) Morsø Sparekasse A/S deltager sammen med den øvrige finansielle sektor i Bankpakke I, som løber til 30. september 2010, og som indebærer en ubetinget statsgaranti for indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter. 8

9 Ledelsesberetning (fortsat) De afledte effekter af Bankpakke I, som ophører 30. september 2010, har medført at resultatet er forringet med 17,5 mio. kr., idet garantiprovision til ordningen har kostet 16,3 mio. kr., mens sparekassens andel af hensættelser til tab på nødlidende pengeinstitutter, overtaget af Finansiel Stabilitet, indgår med 1,2 mio. kr. Forventninger til 2010 Koncernens resultat før kursreguleringer og nedskrivninger blev for første halvår 2010 på 71,9 mio. kr. inklusiv salg af filialen i København. Koncernen forventer også at kunne realisere et pænt resultat før kursreguleringer og nedskrivninger for andet halvår. Med baggrund i halvårsresultatet samt forventningerne til 2. halvår vurderes det, at det samlede årsresultat før kursreguleringer og nedskrivninger m.v. for 2010 vil ligge i niveauet 120 mio. kr., hvilket er en opjustering i forhold til den tidligere udmeldte forventning på 100 mio. kr. 9

10 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis og principper, som blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i halvårsrapporten. Halvårsrapporten er ikke revideret. Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Morsø Sparekasse A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen og koncernen kan påvirkes af. Nykøbing Mors, den 25. august Direktionen Peter Christensen Bestyrelsen Peter Jessen Hansen Ralf Priess Sørensen Ole Møller Madsen Formand næstformand Mikael Tange Andersen Jørgen Gade Nielsen Jørgen Holm Westergaard Bent Magnussen torben Tranbjerg Gerda Ø. Kusk 10

11 5 års hovedtal for halvår i kr. Morsø Sparekasse A/S Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån Garantier Forretningsomfang i alt Aktiver i alt Egenkapital Morsø Sparekasse Koncernen Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Årets resultat før minoritetsinteresser Årets resultat efter minoritetsinteresser Balance Udlån Indlån Garantier Forretningsomfang i alt Aktiver i alt Egenkapital

12 opgørelse af nøgletal for 1. halvår 2010 Nøgletal, Morsø Sparekasse A/S Solvensprocent 12,3 % 10,7 % 13,3 % 11,9 % 11,1 % Kernekapitalprocent 12,2 % 11,2 % 13,9 % 12,9 % 13,7 % Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2,3 % -10,1 % 8,0 % 10,5 % 5,0 % Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1,9 % -7,7 % 7,5 % 8,5 % 4,2 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 kr. 0,6 kr. 2,27 kr. 3,19 kr. 1,81 kr. Renterisiko 3,1 % 2,8 % 1,9 % 2,4 % 2,8 % Valutaposition 2,9 % 5,8 % 3,9 % 18,8 % 20,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 94,2 % 100,6 % 60,7 % 36,0 % 17,8 % Summen af store engagementer 199,9 % 210,7 % 107,9 % 159,8 % 196,5 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,2 % 4,8 % 1,1 % 1,4 % 2,5 % Periodens nedskrivningsprocent 0,8 % 1,7 % 0,1 % -0,1 % 0,2 % Periodens udlånsvækst -7,9 % 3,0 % 9,6 % 7,8 % 21,1 % Udlån i forhold til egenkapital 8,3 7,8 5,8 5,0 4,5 Antal medarbejdere (gns. heltid) 142,4 150,2 150,0 146,0 113,5 Indre værdi pr. aktie Budkurs på Dansk OTC Nøgletal, Morsø Sparekasse koncernen Solvensprocent 12,3 % 11,0 % 13,2 % 11,8 % 11,0 % Kernekapitalprocent 12,3 % 11,6 % 13,7 % 12,9 % 13,6 % Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2,5 % -10,2 % 8,2 % 10,6 % 5,2 % Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1,9 % -7,7 % 7,5 % 8,5 % 4,2 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 kr. 0,63 kr. 2,13 kr. 2,99 kr. 1,77 kr. Renterisiko 3,5 % 3,2 % 2,3 % 2,8 % 3,3 % Valutaposition 2,8 % 5,6 % 3,9 % 18,8 % 20,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 93,0 % 99,0 % 60,9 % 35,5 % 17,1 % Summen af store engagementer 206,4 % 206,9 % 108,2 % 159,3 % 196,5 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,5 % 5,1 % 1,1 % 1,4 % 2,5 % Periodens nedskrivningsprocent 0,9 % 1,9 % 0,2 % -0,1 % 0,2 % Periodens udlånsvækst -7,5 % -0,5 % 10,0 % 6,8 % 22,2 % Udlån i forhold til egenkapital 8,3 7,6 5,8 5,0 4,6 Antal medarbejdere (gns. heltid) 152,4 160,2 161,2 157,7 132,5 Indre værdi pr. aktie Budkurs på Dansk OTC Kernekapitalprocent for 2007 og frem er beregnet ud fra den nye opgørelsesmetode for kernekapital efter fradrag opgjort i henhold til Bekendtgørelse om kapitaldækning. 12

13 resultatopgørelse for 1. halvår 2010 i kr. note sparekassen koncernen Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede/tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat Minoritetsinteressers andel af resultat Resultat efter minoritetsinteresser

14 balance pr. ultimo juni 2010 i kr. kr. note sparekassen koncernen AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Minoritetsinteresser Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 14

15 noter i kr. note sparekassen koncernen Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Gebyr og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Valuta, rente, aktie, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt

16 noter i kr. note sparekassen koncernen Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelsen I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 142,4 150,2 150,5 152,4 160,2 160,8 6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. regnskabsår Individuelle nedskrivninger i årets løb i alt Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. regnskabsår Gruppevise nedskrivninger i årets løb i alt Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidl. individuelt nedskrevet/hensat Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt

17 noter i kr. note sparekassen koncernen Egenkapitaludvikling Egenkapital primo Korrektion vedr. tidligere år fundamentale fejl Egenkapital efter korrektion Opskrivninger ejendomme Indskud fra minoritetsinteresser Reg. af associerede virksomheder ført direkte over egenkapitalen Udbytte Udbytte egne aktier Handel med egne aktier i perioden Skat egne aktier Øvrige indtægter eller udgifter indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat I alt Eventualforpligtelser Finansgarantier m.v Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere