Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)"

Transkript

1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg , fol. 3a: Anno 1681, d; 6 April Er Retten Betiendt paa En gaard kaldis Rustaden vdj Faaberig Sogn, Ofuer verende paa Fogden Christen Hanssøns veigne, Mons: Christen Christensen Lij, af Laugrettit thilnefnd af Gudzdahls Sogn, disse: Lass Thofft Lauritz Aandstad Christen Mandstad Olle Grimbstad Anders Ofren Elling Opsahl Olle Giefsen Morten Giefsen Lauritz Vold Erland Brandzlien Poffuel Nordrumb Matz Myre Uenighet om skoghugst ved Rustad på Huseskogen: Presenterede persohnlig for Retten, dend hædderlige och vellærde Mand Hr: Fridrich Monrad, Sogneprest til Øyer Meeninghed, Som her indgaf worris Høye Øfrighed Høye Escells: Høybaarne Hr: Rigens Stadtholder och Genneral Feldt Marschalch Hr: Uldrich Fridrich Gyldenlewes Citation af Datto Aggershuus d: 5 Martj 1681, Huor ved førende thiltalle, till Christen Jørstad, Hanss och Rasmus Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Øfre Jørstadz besidr Olluf, och Sifr Øfstedahl, af Faaberg Sogn, formedelst de schal hafue stefndt hann: til d: 20 Aprilij Angaaende noget tømmer hand har ladet hugge i prestebollens gaardz Rustadens tilligende Schoug, at samme huggende tømmer effter hans paastand schal verre hugget vdj presteboelens gaardz schoug, som hand der om hafr brefe och beuiss, Saa och ved samme sin stefning en deel af denn: Sag gifr for dj Vidl: schal haffue hugget tømmer vdj same presteboelens gaardz schoug, etc: Med same stefnings Videre vitløftig formeld, Stefningen findis Med detz paaschrifft louglig at verre de Vedkommende ankyndiget, Sr: Fridrich Indgaf och en domb af Datto Rustadenss Aasted d: 23 Juny 1652, Vdsted af En Soren Schrifr Sall: Mouritz Jensøn och 12 lougrettissmend af, Gudsdahls Sogn, same domb formelder om Rustadens tilhørende Eigedeele at følge Øyer Presteboel. Noch Indgafuis et profsbref meldende at Rustaden altid tilhørende Øyer Presteboel, Same probs bref vdsted af Sall: Sorrenschrifr Mouritz Jensøn och 6 Mend af Øyer, Datterit Solberrig Tingstue vdj Øyer d: 13 Novembr: Indgaf och en domb vdsted af Sall: Sorenschrifr Hendrich Jacobsøn och 6 Mend af Gudzdahls Sogn, formeldende at En Mand Nafnl: Haagen Engebretsøn, med Rustadens besideres Vilge som en landbunde haffr gifued hann: forlof at hugge vdj Rustadens tilligende schouge, da er hand der for, til kiendt at bøde for hand hafr hugget i bemelte schoug, same domb af datto Syndstevold tingstue d: 12 Junj Hr: Fridrich hafr ved Frandz Bøe ladet beschiche Thore och Morten Dahl, ved sine Beschichelse Vidner, Peder Sifrs: Stubberud och Olle Bergumb, hafr de da schrefuen deris Suar paa Velforseglet Papir, vnder de tuende beschichelse Menders Hender, Thore Dahls Søn Haagen Thores: som er Rytter, vedstaar paa sin Faders Veigne, at dend beschichelse Saalediss at verre, och dend nu thilstaar. Morten Neder Dahl hafr schrefuen sin haand vnder same beschichelse, och er nu ved døden afgangen, Bunde Moe och Steffen Lj vidner Peder Sifrsøns ord, som hand denn: det af begiert, effter som hand ey self kand kome tilstede i daug, for louglig for Retnings schyld, och vidner de at Peder Sifrsøn sagde, at hand var paa Nedre Dahl at beschiche Sall: Morten da schref Morten paa same beschichelse paa forseiglet papir, huilchen beschichelse hand Meener at Hr: Fridrich schulle haffue med sig i Retten.

2 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 2 Olle Moe och Olle Lj profr Olluf Bergumbs ord, Effterdj hand nu ligger ved sengen, och kand ey self kome for Retten i daug, da vidner de som Bunde Moe och Steffen Lj hafr giort effter Peder Sifrsøns ord, at Olle Bergumb ochsaa til dem sagde, Same beschichelse fremblagdis af Hr: Fridrich af Datto Nedre Dahl d: 30 Sept: Eilluf Huusse er til i daug med hiembstefne indkaldet, sin Sandhed vdj denne Sag at fra sige, och profr hand saaledis, at hand och de Mend vdj Dahls gaardene hafr haft hugst och hafn, med Risse brødt och laugbrødt, op til Setteren Hochna, och der i fra och hen i Schaal Hougene, och iche ved at Nogen hafr huggen noget Sag tømmer paa Rustadens Eige, vden prestens forlof, vdj 17 aars tiid hand hafr boed paa Huuse, med Minder de hafr bødt der for och iche ved at nogen hafr huggen Imellom Schaal Hougene och Hochna vden Dahls Mendene och hand. Hr: Fridrich Indgaf och, Major Reichuindz Messive til hann: detz indhold, at som hand er landherre til En deel gaarder, huilche gaardenes besidere, hafr iche spurt hann: æller Raadført sig med hann: om dend sag hand fornehmer, de tretter om, som er om Saug tømmer, och iche heller hafr nogen pretention i nogen maade til Hr: Fridrich for det tømmer som de hafr hann: sag gifuet for, same schrifuelse af Datto Vingnes d: 29 Martj Imod denne Sag at suare Møeder Effter stefningens anbefahl Christen Jørstad, Hans och Rasmuss Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Olle Øfr Jørstad och Sifr Øfstedahl, som indgaf deris Indleg af Datto Mellum d: 2 Aprillj 1681, Vnder Hans och Rasmus Mellumbs Egen hender, och vnder Christen Jørstadz, Amund och Haagen Jørstadz, Olle Øfr Jørstadz och Sifr Øfstedahls Boemercher. Alf Kolberg Er ved hiembstefne hid kaldet, sin Sandhed vdj de Omtuistende schouge at fra sige, och profr hand saalediss, at hand tiendt paa Mellumb vdj 4 Aar, och er det vel 50 Aar siden och hugde hand da husstømmer for Halfuord Mellumb her vdj schougen omkring Rudstad pladzen, som da iche var bygt, menss vaar et Engeslet, och brugtis af Olle Husse, och laa paa Husse om Natten mens de hugge tømmeret, vdj schougen om dagen, och viste iche om de Mellumb hafde ret at huge eller ey. Peder Snaghoel Er och Indstefnt sin Sandhed her vdj at vidne, och profr hand saaledis, at hans Fader Sall: Sagde for hann: at menss hand tiendte paa Mellumb, da hugde hand for de Mellumb tømmer til Huss fornødenhed, paa Huss schogen. Vdj denne Sag hafr parterne paa begge sider iche videre at paastaa. Dae effter fogdens fuldmechtiges, Saa vil oc Rettens betienters aduaring til partene paa begge sidder, at de betencher denne deris process, och dend der ved hengende Omkostning, Hafr da Christen Matzøn Jørstad, Hans och Rasmus Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Olle Øfre Jørstad och Sifr Øfstedahl, begiert en venlig forliig Med Hr: Fridrich Monrad /:at efftersom de mesten deelen alle er leilendinger til deris paaboende gaarder, och sig dend Sags vdgang effter tencher, at de ichun hafr liden Ret til at talle paa det tømmer som omtuistis:/ at hand vill lade falde sin tiltalle til denn: och der ved belofuede de sig ey at befatte med presteboellens gaardz Rustadens schoug vdj nogen maader, Dae hafr Welbemelte Hædderlige och Wellærde Mand Hr: Fridrich Monrad ald sin hafuende tiltalle till denn: effterlat och tilgifuet, och der paa ey vil paa talle, /:Belangende kost och tærring, dae som der paa af parterne ey giøris nogen indsigelse til hinanden, er der ey noget der med vedgiort:/ her om parterne ved Jae och haandetagelse er abscheediget.

3 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 3 Hov i Øier , fol. 6a (utdrag): Skjøte på Jøttelstad I: Niels Johansøn boende paa Jøttelstad ved sin vdgifuen schiøde, formedelst alderdomb och vannecht(?) hafuer solt schiødet och afhendet til Erland Torgiersøn Hunder benefnte hans paaboende gaard Jøttelstad En huud Jordegoedz med bøxsel og herlighed, samme schiøde vnder hans boemerche, och thil vitterlighed, Knud Ofuerlj og Olle Steensøn Lj forseiglet, daterit Jøttelstad d: 6 Aprilj Skjøte på Jøttelstad II: Noch indgaf fornt: Erland Hunder en til hannemb gifuen schiøde af Knud aarlien, Knud och Olle Fløgstad i Faaberg paa fierre schindz Jordegoedz vdj forne: Jøttelstad, samme schiøde paa behørig papier vnder derris Zigeneter, och til Vitterlighed Halfuord Gustumb och Peder Snaghoel, dat: Gustumb d: 14 Febr: Skjøte på Jøttelstad III: Hans hæderlighed Sognepresten Hr: Fridric Monrat loed frembførre Olluf Bergumb och Peder Sigwardsøn Klocher som ved æd bekrefftede at de haffr hørt af fornt: Niels Johansøn Jøttelstadz ældste Søster Anna Johansdatter at hun paa Egne och hindes børns Vegne haffuer Solt Hr: Fridrich Monrat och hans arfuinger ald dend oudels och aaseedes Ret saa vel 4 schindz Jorde goedz hun er eigende, med ald dend Ret hun nu och effer hindes broders død kand worde berettiget ved fornt: Jøttelstadz aaseede og tilviigelse til friet brug, huor paa Hr: Fridrich urgerer at hans afwiigede kiøbe och gaards afhandling och iche scheet som hans schiødes indhold formelder med hans Søsters vjllje bør iche ved macht at Stande, Effterj hans søster Annamet af hann: 30 Rdr. i penge, och ellers at hun schal hafue sin føderaad och frembfødsel Hoess presten, huilchet och saa aftalt er bevijdner, tilstaar indførte viidnessbyrd, her om Er Sognepresten tingsvidne begierende. Mælum i Fåberg , fol. 7b: D: 13 May Er Almindelig ting holdet vdj Faaberrig Soegen paa Mellomb, ofuerverende Hans Kongl: Mayt: Foeget Mons: Christen Hansøn Smidt, Bunde Lensmand Halfuor Hansøn Gustumb, med tingsøgte got folch og almue, Retten Administrerit Niels Legshuuss Halfuord Rindahl Bottel Nørstelj Peder Presterud Olluf Torgiersrud Thorchild Hoelen Christen Jørstad Michel Oudenhuss Christen Jungerud Jens Kindlien Errich Schindstachrud Torgier Erdzgaard Er da Hans Kongl: Mayt: allernaad: och ellers anden Høje Øfrighedz befallinger som forindført lydelig oplest til allis vnderdannigst Effterlefuelse, Dernest publicert effterschrefuene Schiøder, Pantsettelse av Jørstad: Anne Christensdaatter Mulle Sl: Capitain Michelet Effterlefuersche residerende paa Friberrig i Wang Sogn paa Heedemarchen ved sin vdgifuen Pantebref paa welbehørig papier No. 5, Imod En Hundrede Rixdr. forstrechning aff Hæderlig och Wellærdt Mand Hr: Lauridz Peders: Suerdrup Sogen prest til Fornte: Wangs Meeninghed, och Heridz proust ofr Heede mrk. och Østerdall, i pant setter hann: Thoe huders Jordegoedz vdj Jørstad her i Faaberg Knud paaboer

4 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 4 først vdj 3 aare maal u-igienløst, och siden frembdelliss intil Provsten samme sin vdlante Capital 100 Rdr, med alle paabudne och der af betalte schatter vdj freed og frid tid /:uberegnet landschyld:/ worder hann: Contenterit: Same bref vnder bemte: Enches egen haand och Zignet, och til vitterlighed bezeiglet af Lauridz Deellj och Michel Deglumb laugrettes Mend af Wang Sogn, datt: Friberg d: 13 May Skjøte på Land: Welbaarne Hr: Ambtmand Otto Bielches vdgifuen schiøde til Olle Fridrichsøn Land her i Faaberg, paa bemte: hans paaboende gaard Land, Samme schiøde paa behørig papier vnder Hr: Amptmandz haand och Zignet datt: Saxlund d: 3 Decemb: Ao Skjøte på Nordre Bleken I: Hr. Ambtmand Bielchis schiøde paa papir No. 8 En half Rdr. afhender Halfanden huud tree schind vdj Nordre Blechind her i sognet, til Olluf Tollefsøn Blegind och hans arfuinger, dat: Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Nordre Bleken II: Hr: Ambtmand Bielche schiøder Elluf Engbretsøn Bleegind halfanden hud 3 schind vdj hans paaboende gaard Nordre Blegind, dat: Saxlund fd: 13 Martj 181. Skjøte på Nordødegården: Hr: Ambtmand afhender til Gunder Pedersøn och Peder Gundersøn Nord Ødegaard, Her i Faaberg schylder En halff hud, Daterit Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Grønlien I: Hr: Ambtmand vdsteede schiøde til Lauridz Poulsøn Grønlien her i Faaberg paa En half hud vdj Grønlien hans paaboende gaard, datt: Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Grønlien II: Ligeleedis Schiøder Hr: Ambtmand Hans Hansøn Grønlien En halff huud med bøxsel i Samme gaard dat: Saxlund d: 13 Martj Ao Skjøte på Søre Bleken: Welbemelte Hr: Ambtmand Otto Bielche, Schiøder til Jenss Ollufsøn Unsumb, Synder Bleegind schylder med bøxsel og herlighed halffierde hud, Daterit Saxlund d: 13 Martj Ao Skjøte på Storhove I: Sigward Ollufsøn Schoug Schiøder til Olle Ollufsøn Hofuend 8 schind og 3 fetlinger Jordegoedz vdj hans paaboende gaard Sør Hofuend, samme schiøde til vitterlighed forseiglet aff Olluff och Daug Hofuend, Datt: Sør Hoffuind d: 23 Febru: Forpaktning av Nedre Dal: Peder Mortensøn Presterud ofrlader ved sin vdgifuen bref til hans broder Mortten Morttensøn hans odels och aaseedes Rett til Needre Dall her vdj Faaberg Sogn, vdj 9 aare maal u-paaanchet, och siden om hans bror ded will indløse u-forment, imidlertid niuder hand frie brug vden nogen landz...(?) - 2 Aafløyer lagesildz fischerid, Samme bref til Witterlighed - Casper Luds, Nielss Knag, Christen och Knud Jørstad, dat: 15 Aprilj 1681.

5 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 5 Skjøte på Storhove II: Jon Borrud schiøder sin broder Embret Olssen Hofuind her i Faaberg 8 schind och 3 fetlinger goeds, datt: Hofuind d: 9 Febru: Skjøte på Gurustad (Skog): Knud Suendss: Schoug schiøder Sigvard Gurrestad En half hud vdj hans paaboende gaard, Thil witterlighed Embret Brunloug, og Errich Schindstachrud, Dat: Gurestad d: 17 Octobris Uenighet om retten til Horn: Hæderlig och Wellærd Mand Hr: Haagen Willumbssøn Sogneprest her til Mennigheden ved En vdwirchede Hans Høje Excell: Højebaarne Hr: Statholder Gyldenlevs Citation førende tiltalle til Errich Guldbrandsøn tilholdende paa Blegind her i Faaberg, formedelst hand om en liden Ødegaard beligende her i Faaberg nafnlig Horn schylder til Faaberg presteboel 4 schind - Vnder dt: Supplicert til hans Excells: Hr: vice Statholder Hr: Errich Banner, och forregifuer at hand samme Ødegaard begieret ved tuende dannemend Nemblig Samuel Kiercherud och Olle Siffuerud och bøedet i Bøxsel 16 Rdl. tilholden effter hans forfædres oprydnings ret dend at verre Nermest, Stefningen er datt: d: 6 Janv: 1681 effter dendz paaschrifft er dend lovlig læst for fornt: Errich Guldbrands:, och Samuel Kiercherud, Olle Sigvardrud, Hans Mellomb, Jon Ellingsberg och Knud Orlien her Sammersted. Hans Hæderlighed Hr: Haagen Indgaf ved sin tilsynsmand Peder Snaghoel paa urgerende u- sandferdig Supplication Dat: Christiania d: 4 9bris 1680 med hans Excells: Hr. vice Statholders resolution dat: Aggershus d: 5 9bris Hr: Haagen loed giøre protestation at samme letsindige knecht maatte vedbørlig worde strafet andre til afschy, for hans u-sandferdige angifuende, som maatte forwolde at dend Høje Øfrighed kunde fatte urette tancher om en fattig Erlig mand, och til beuislighed hans u- sandferdige angifuende indfordret benefnte prov som vdj Rette Comparerit. Indstefnte Erich Gulbrands: Møder iche effter Stefningens lovlig andkyndigelse och høje respective anbefahl, lader och iche lyse nogen sin lovlig forfald, huorforre for saadan sin motvillig ofrhørrig Sjdelse brødfalden til hans Mayt: 8te Ørtuger och 13 mrk Sølf, och at sag volder ej schal miste rett er denne Sag optagen til Daug tree Ugger, om da Erich Hund ej wil effter endnu at gifue Wardzel Comparere schal Presten sine nu indstefnte Prof tagess, och effter begiering da beschrefuen meddelles huis passerer. Uenighet om eierrettighetene til engelandet Fetten ved Arlien: Hans Halfuordsøn Mellomb ved sin Beschichede Fuldmechtig Monsr: Christen Christensøn Wohnzidzig paa Lij udj Gudzdal loed ved Retten indgifue en Vdvirched Hans høje Excelle: Højebaarne Hr. Statholder och Genneral Feltmarschal Citation dat: Aggershuus d: 5 May 1681 huor ved førrende tiltalle til Holmb Johanssøn Aarlien formedelst at hand vden nogen lov och domb saa vel som Retmessig Søgning frataget hanns: en liden støche Engeland Nafnlig Fætten huilchet U-paaanchet Mødt och brugt vel vdj 40 Aar och formeener derfor at ded hanns: til odel och ejendomb bør at følge og tilhørre och paastaar Holmb Aarlien sig bemechtigede Aawirche med schade gield och landnamb schyldig er at weddergielde saa vel paabrachte ombkostning at restituere, ved samme Stefning indfordris Torgier Kogslj og Knud Orlien om derris Sandhedz tilstaaelse huis dj vdj Sagen vitterligt kand werre. Holmb Aarlien Møtte vdj Rette indgaf hans ærvebbede(?) Schiøde paa En huud Jordegoedz vdj Aarlien Vdgifuen af Ellen Lauridzdaatter Hualstad i Ringsager Sogn, Dat: Hualstad d: 18 Febr: Noch indgaf Sorrenschr: Sl: Mouridz Jenssøns och Sex Laugrettes mend her vdj Faaberg vdsteede tingsvinde at Madz Hofuend och Torchild Raaquamb af Gudzdal hafuer solt til

6 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 6 derris Sødschind barn Lauridz Hualstad vdj Ringsager Sogn En half hudz odels goedz ligende vdj Aarlien, och en liden pladz kaldes Fætten schylder j schind - dat: 1640 d: 22. 8br. Holmb Aarlien paastaar och formeener at hand bør til dømmes Samme omtuistende Fætten, och af indgifuen Richtig bref fornehmes at ded hans kiøbermand Nembl: Ellen Lauridzdaatters goeds och ejendomb at hafde weret, och siger at hand derfor schattede och schylded vdj langsommelig tid endog at Hans Mellomb ded hafuer brugt och sig det til ejedomb tilholdet, etc: Christen Lj paa Hans Mellombs vegne Prottesterer at samme goedz som u-paakiert har tilhørt Hans Mellom endnu her efter u-paa anchet der ved forblifr, och formehner at Holmb Aarlien iche kunde schødes dend deel af Ellen Lauridzdaatter Hualstad som hende iche hafft til Ejedomb vdj 40 Aar, eller woret kient for landherre til, och nogen Rettighed eller landschyld forsuarret, och u-achter huis hun hafft nogen Rett da vel lenge for frem(?) derpaa wærret kiert och paatalt, Er En Endelig domb begierrende. Denne tuistige Sag Er optagen til i Daug tree Ugger huis parterne forinden vdj mindelighed iche fornemis da schee worris domb worde meddeelt for billigt och Ret. Sønstevold Tingstue i Gausdal , fol. 10a (utdrag): Skjøte på gods i Kråbøl i Gausdal: Madz Christensen Jørstad af Faaberg Sogen paa Egne og Med Sødschindz vegne, liggeleedes Østen Andersøn Snertingsdal af Gudzdals Prestegield paa egen och med Sødschindz vegne, ved sin vdgifuen schiøde paa behørrig papier No. 6 afhender til Amund Gundersøn Kraabøl huer halfandet schindz Jordegoedz beligende vdj fornte: Kraabøl her i Sognet, Samme bref til vitterlighed for Zeiglet af Hanss och Rasmus Mellumb i Faaberg, och Gunder Torgiersøn och Gunder Jons: Kraabøl her af Gudzdal, dat: Kraabøl d: 5 May Gjeldssak mellom Nustad i Gausdal og Bleken i Fåberg: Karrj Tollessdaatter tilholdende vdj Faaberg paa Bleegind indstefnt Hans Nustad her i Sognet tiltallende hanns: Retmessig Gield 37 Rdr. for uden nogen andeel meddel och fordring efftergifuet, paastaaende hand under Namb och Wurdering bør goedwillig indstaae hinder sine krauf och der om domb Begierende. Indstefnte Hans Nustad Møder, kand ej gielden benechte, belofuer tid effter anden som Gud gifuer hanns: raad til at betalle at fornøje hinder. Er for Rette dømbt och afsagt, at Hans Nustad samme fordring vdj mindelighed betaller inden 14 Dauger, saa frembt ded iche af hans boe ved Wordering vdsøges, huor til hans Mayt: Ombudsmand giør befordring, och der ved Augter hans Mayt: Zicht.

7 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 7 Mælum Tingstue i Fåberg , fol. 10b: D: 3 Junj Er Sage ting holdet vdj Faaberg Soegen paa tingstuen Mellomb vdj effterschrefuene opsatte Sager, och ellers til denne tid lovlig indstefnt, Retten betient af tilnefnte laugrett som Retten besided d: 13 May: Bottel Nørstelij Christen Jørstad Errich Schindstachrud Efvend Biørstad (overstrøket) Peder Presterud Olle Torgiersrud och Christen Jungerud Uenighet om retten til Horn: Dend til forrige ting indstefnte Sag af Sognepresten Hr: Haagen Willombsøn førrende tiltalle til Errich Gulbrand: Hoend fordj hand hanns: løjenachtig angifuet ved en Suplication for Hr. vice Statholder Hr. Errich Banner angaaende at hand hanns: iche villet bøxselle Hond her i Faaberg scylder 4 schind och forregifuer at hand ved tuende dannemend Nafnlig Samuel Kiercherud och Olle Syefuerud tilbødet trende gange bøxsel penge derfor 16 Rdr. och dog iche Nøt gaarden til brugss, der vdj Presten giør benechtelser at ded er u-sant, Samuel Kiercherud møder och i Rette siger aldrig at werret med denne Supplicant hoes hr: Haagen, Mens engang war hand och Olle Sifuerud hoess Hr: Haagen med hans broder Jon Haand, dog en af formodet(??) mens huer sin gang, uhalet(??) da vel Samuel Kiercherud lefrt som Joen Self tilstaar 8te Rxdr. som war nedbunden i en Kledd, Saa Samuel Kiercherud siger at hand aldrig war der med Errich Hoend som har Supliceret mens med hans broder Jon. Indstefnte Errich Guldbrands: møder i Rette, vndbeeder sig denne forseelse och gifuer hans Supplicanteris schrifv: schyld at hand schrefuet anderleedis end han begiert och som vanvittig huad hand schrefuet, formoeder ded ochsaa derfor iche tilreigenes hanns: for nogen forsettlig motvillighed. Denne Sag slutted saaleedis at ded iche angaaer Supplicanten Errich Hoend til nogen straf for sin angifuelse efftersom ded iche angaae Hr: Haagens ærre, Mens friekient, och tilfunden at afbeede Hr: Haagen sin forseelse, och indstaae hanns: sin Rigens Citations omkostning. Uenighet om eierrettighetene til engelandet Fetten ved Arlien: Dend tuistige Sag imellomb Hans Halfuords: som Citant och Holmb Johansøn Aarlien som Contrapart som sidste ting med hans høje Excells: Citation war i Rette fordret oc til i daug forfløtt, angaaende en liden Engestøche Fætten bemelte Holmb Aarlien vden lov och domb sig bemechtiget med formeening och effter indgifuene brefue bør ligge til hans gaard Aarlien, Endog samme Fætten verret tilhørrende Hans Mellomb u-paa anchet i 40 Aar, och formeener hand for sin dumdristige adferd Er straf falden, och bør schade gielde och foraarsagede omkostninger at weedergielde, huor paa Christen Christenss: Lj Hans Mellombs fuldmechtig war domb begierrende. Holmb Aarlien møtte Self i rette, och hans beschichede fuldmechtig Torgier Hoel boende paa Næs vdj Heedemarchen, thilspurde Christen Christens. Lj om hand paa sin principalis vegne hafr nogen Arfueschiffte bref, Pant eller kiøbebref huor ved hand Kand hiemble sig Omtuistende Engestøche Fætten, och begierde hand det i Retten vill frembleege. Der imod Suarer Christen Christens: Lj at hand meener worris prislig landzlov Odelsbalchens j Capitel er hiemmel noch som siger at ded mand u-paa-anchet har fult i 30 Aar blifr til odel Ejermanden angeløst, och at Hans Mellomb ded vdj 30 Aar oc lenge u-paatalt har tilhørt vil hand om fornøden giøres beuise med lovfaste vidner. Procuratoren Torgier Hoel paastaar sin indgifune tingsvinde at samme Fætten schylder j schind, och for 40 Aar siden tilhørt Lauridz Hualstad iche bør Casserit werre at io Hans Mellomb bør fremleege lovlig adkombst brefuer: och saa lenge samme bref staar ved sin

8 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 8 macht, har Hans Mellomb sig dette voldelig tiltaget, och bør derfor strafes och vndgielde effter Norgess lov. Denne tuistige Sags tiltalle som Riigens Citationen medførrer, och derimod forfalden giensuar, Er saaleedis for Rett kiendt och afsagt, at Holmb Aarlien som formeener sig effter i Rette indgifuen brefuer oc documenter at tilhørre ded Engestøche Fætten som Hans Mellomb i saa langsommelig tid u-paa anchet har tilhørt, iche har brugt landzlov och retz maade, i ded hand vden nogen lovlig Søgning och tiltalle, tiltaget sig samme Engestøche Fætten och ded vdj forleeden Aar brugt, Saa er Strengelig forbiudet och aflagt at tage sig til Rett, och kand vel iche paa en hastig tid Nemblig i daug lettelig och til nøtte tages ded j 40 Aars werret nogen frakommen, derforre bør Holmb Aarlien at pleie landzloven kiøbebalchens j Capt: at indstaae Hans Mellomb for Aawirchede for 1 1/2 Rdr. och ellers denne paabrachte Processis ombkostning 2 1/2 Rdr och at borde hans Kong: Mayt: 3 mrk Sølff, och saa belangende Holmb Aarliens formeenende ret at tilhørre Samme Fætten, maae hand Søge ded effter lovens maade, och da schal hand u-paatuifl-achtig wæderfarris huiss loven sigt oc Ret Er. Leiermål og vanære: Sønnov Olssdatter Erdzgaard besofued af Peder Jensøn Langseet indstefnt hannemb fordj hand hinder i saa maade wanærret, mens oc Dedsamme wil benechte, da hun nu her for ting oc domb fuldkommelig Sag gifuer, och siger aldrig at haffue hafft omgengelse med nogen anden Karls pehrson, Indstefnte Peder Langset møder i Rette Effterdj at denne quinde pehrsohn vdj alle maader u-berøchted og aldrig hørt nogedt u-tilbørligt om hinde før dette, och hun vdj ingen bekiendelse anderleedis er fundet vdj, Saa er hindes beschyldning gyldig at saa frembt hand til neste Sage ting Selff 12te sig iche lovverger er hand for Sagen falden, ansees for hendess boelle, och anden straf schyldig. Suspensjon av sorenskriver Søren Bartum: Formedelst at hans Excells: Hr. vice Statholder Banner mig vnderschr: fra min Embedz betiening Suspenderit, vden allerringeste widenschab Egentlig huorfore /:dog had og afuind och u-beuislig beschyldelser:/ og som siunnis at schee stoer u-reet iche nøt en ded imod en Kongl: bestalling ieg allernaadigst med deelt til min Embedz betienning, Saa vel en Pehrsohn som aldelis u-beædiget indschichet en dommer Æmbeed at opwarte, Er saa iche videre kommet til min forsed...(?) och Forretning Testerer Allerunderdanigst S. Barthumb

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.14 (1684) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684) Mæhlum i Fåberg 19.3.1684, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.13 (1683) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683) Tollersrud i Fåberg 1.3.1683, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.15 (1685) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685) Mæhlum i Fåberg 12.3.1685, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.16 (1686) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686) Tollersrud i Fåberg 8.3.1686, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.4 (1667) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) I Jesu Naffn Mælum i Faaberg 8.3.1667,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.25 (1705) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705) Tollersrud i Fåberg 25.6.1705,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.4 (1713) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713) Gaustum i Fåberg

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.5 (1668) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Mælum i Fåberg 11.4.1668, fol. 9b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.22 (1699) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699) Jørstad i Fåberg 23.2.1699, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.20 (1697) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697) Gaustum tingstue i Fåberg 23.2.1697,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1720-1723) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723) Gaustum

Læs mere

Hans bachen frem chom, och Suorede, at Søren hafr tagedt i fra hanem for uden dom,

Hans bachen frem chom, och Suorede, at Søren hafr tagedt i fra hanem for uden dom, Nordfjord tingbok 1683 Gloppen Skibredt Anno 1683 dend=30: 9br: blef almindelig Høste saage ting holdet Paa Egenes af Kongl: Maayt: fougedt, wel for neme Maand=S r : Madts Biørnschou, ofuer ueredis dise

Læs mere

Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med

Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med almuen af Ringdalens Annexer udj Aamodtz præstegield

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 (1669) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669) Mælum i Fåberg 3.5.1669, fol. 14b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.10 (1724-1726) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Tollersrud

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.8 (1671) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671) Mælum i Fåberg 1.5.1671, fol. 8a:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.5 (1714-1716) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716) Tollersrud

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739)

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731-, Sør-Gudbranddal Tingbok nr.3 (1736-1739) side 1 Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739) Fliflet i Fåberg 16.2.1736,

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731-: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1734-1735) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735) Fragment av en tingbok.

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs Laugsprotokol

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1727-1729) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729) Fliflet

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN.

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. HVERT SOGN har sin Heks og hver By sine Trolde, men Snedsted Sogn havde i 1686 hele tre Hekse, de to endda i samme By. Hvad der har givet Stødet til, at

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1665) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665) Mælum i Fåberg 1.2.1665, fol. 3b:

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1725

Justisprotokoll Helgøy 1725 Justisprotokoll Helgøy 1725 491 Anno=1725 d=18 Juny holdes paa Noer grundfiord et Sædvanlig ledingsberg og Sageting med samtlige Helgøe tingsteds almue, hver da Retten blev administreret og bethient af

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1722

Justisprotokoll Helgøy 1722 Justisprotokoll Helgøy 1722 365 Anno=1722 d=10 Aprilis, blef paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt vaarting, Med Helgøe tingstedtz Almue. Hvorda Retten blev administreret og bethient af Kongl: foget

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.24 (1701) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701) Gaustum Tingstue 23.2.1701, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1664) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664) Mælum i Fåberg 10.2.1664, fol. 1b:

Læs mere

FINNMARK OMKRING 1700

FINNMARK OMKRING 1700 NORDNORSKE SAMLINGER UTGITT AV ETNOGRAFISK MUSEUM I FINNMARK OMKRING 1700 AKTSTYKKER OG OVERSIKTER TREDJE HEFTE LINDENOW-KOMMISJONEN 1685 VED O. SOLBERG OSLO 1935 A.W.BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S Side 1. Lindenows

Læs mere

Prestens manntall 1701

Prestens manntall 1701 Prestens manntall 1701 (avskrift: Tore Gjære) Leilendingernis Gaardernis Leilending deris deris Søners deris Tienniste deris Besider sit eget Odell, har en gl. Fader Jens Waxvig Aschild 48 Aschildsen -

Læs mere

1. fol 122 2. fol 122v 3. fol 123 4. fol 123v 5. fol 124

1. fol 122 2. fol 122v 3. fol 123 4. fol 123v 5. fol 124 Ö Göinge dombok 5/10 1671 1 Bengt Jepßen i Friggetoffte, Per Nielsen i Hierßaas, Per Aageßen i Bifueröed Per Suendsen i V: Ollinge Per Persen i Aalsagre, Suend Hanßen i Ströe, Niels Jensen i Aabye och

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1674)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1674) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.10 (1674) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1674) Mælum i Fåberg 1.6.1674, fol. 3b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1710) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710) Udi Jesue Nafn

Læs mere

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet.

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. 25/7-1676. Bød sig udi rette: med enn skrifftlig steffning, och derpaa opsettelse: Paa tinget den 13 juny: nest affvigt, formellder

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.18 (1695) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695) Sørhove 23.2.1695, fol. 1a: Den

Læs mere

Tingbøger. Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660. Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5. Registre og stofanalyse: s. 91 Ef.

Tingbøger. Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660. Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5. Registre og stofanalyse: s. 91 Ef. ODENSE HERRED Tingbøger Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660 Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5 Registre og stofanalyse: s. 91 Ef. Befolkningen efter hjemsted: s. 93-110 (Find herredets fæstere her!) Transskript & redigering

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø).

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). (Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). Ms. 4 479:1G En Sørgelig Sang ofver Den Søe skade

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.17 (1694) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694) Røine i Fåberg 23.2.1694, fol. 1a:

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

.Gældsdom for naturalier (...?) Anders Neeisön Ved Vberud * Niels., And., v. Ub. Kirke, Kirche (Laurs) (Laurs:) i

.Gældsdom for naturalier (...?) Anders Neeisön Ved Vberud * Niels., And., v. Ub. Kirke, Kirche (Laurs) (Laurs:) i Der kræves betaling efter de skriftligt løfter Påråbelse tre gange viser sig forgæves Dom om efterkommelse af kravet 11.Gældsdom for naturalier (...?) Anders Neeisön Ved Vberud * Niels., And., v. Ub. Kirke,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1717

Justisprotokoll Helgøy 1717 Justisprotokoll Helgøy 1717 226 Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl:

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.3 (1712) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712) Udi Jessu Nafn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Vilfarelse, og saavidt det icke udi dette foreskrevne er igiendreven

Læs mere

Vårtinget Torsken 1738.

Vårtinget Torsken 1738. Vårtinget Torsken 1738. A nno 1738 d. 22de Marti, blev efter foregaaende Anordning holdet Almindelig Vaar Ting paa Tosken med Toskens, Gryllefiords, Bergs og Mæefiords Tinglavs Almue: hvorda Retten Presideredis

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.7 (1719-1720) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 (1719-1720) Tollersrud

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Dokument angående flyttlapparna

Dokument angående flyttlapparna RENBETESKOMMISSIONEN AF 1907 Dokument angående flyttlapparna m.m. på uppdrag af kommissionen samlade af Professor K.B. Wicklund och Rektor J. Qvigstad I Norska dokument rörande gränsregleringen mellan

Læs mere

Kilder til Tinn prestegjelds historie på 1660-tallet

Kilder til Tinn prestegjelds historie på 1660-tallet 1 Kilder til Tinn prestegjelds historie på 1660-tallet Samlet og skrevet ut av Odd Arne Helleberg 2010 2 3 Forord Fra 1660-tallet foreligger det flere uavhengige registreringer av eiendomsforhold, landskyld

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.28 (1708-1709) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 (1708-1709) Tollersrud i Fåberg 6.7.1708,

Læs mere

Hvorpaa blev Sagene foretaget

Hvorpaa blev Sagene foretaget Protokoll fra Sommertinget i Fanne Otting, holdt på Lønset 19 Jun 1780. Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 16, 1775-1788, s.207a http://arkivverket.no/urn:rg_read/31141/209/ Anno

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.26 (1706) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 (1706-1706) Mæhlum i Fåberig 6.3.1706,

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

1. 2. Husbonden og Hustruen. 3. Hr. Hans Pedersøn Biørn, er een fattig prestmand,

1. 2. Husbonden og Hustruen. 3. Hr. Hans Pedersøn Biørn, er een fattig prestmand, oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681 Folkeskatten skulde betales av embetsmenn, offiserer, borgere, håndverkere og tjenerc, samt løse og ledige personer, som hadde noen fortjeneste.

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1696 transskriberet af Gert Hviid copyright Gert Hviid. Tirsdagen og Tingdagen effter Jule Helligt d: 7 Janv: 1696 Tÿe Jensen i Herslef i Herritzfogdens Absence

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Grunnbok for Bergen 1686

Grunnbok for Bergen 1686 Ved Geir Atle Ersland og Arne Solli Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap Universitetet i Bergen Bergen Versjon 1.2 Kjelder 1: Grunnbok for Bergen 1686. Stiftamtmannen i Bergen

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 (1670)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 (1670) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.7 (1670) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 (1670) J JHESU NAFFN Mælum i Fåberg 8.3.1670,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1711) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711) Udi Jesu Nafn Lien

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Århus Købstads Skifteuddrag protokol 2. B 56-416 folie 541-566 Sahl: Jacob Sørenssøns skiftebref

Århus Købstads Skifteuddrag protokol 2. B 56-416 folie 541-566 Sahl: Jacob Sørenssøns skiftebref Århus Købstads Skifteuddrag protokol 2. B 56-416 folie 541-566 Sahl: Jacob Sørenssøns skiftebref Anno 1694 Dend 10 Janvarÿ. Og ellers under shadlige tider er paa kongl: mayts rettens og voris embeders

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Nordfjord tingbok 1679

Nordfjord tingbok 1679 Avskrift av Hjørdis Otneim Nordfjord tingbok 1679 Eidts Skibbredt Anno 1679. Dend =18 februarj war En stefne stue Beramdt, Paa hunnuig, af Kongl Mayts: fougedt, welfornemme Mand, H r Hans Jørgens: Smidt,

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

1. fol 341v 2. fol 342 3. fol 342v 4. fol 343 5. fol 343v 6. fol 344

1. fol 341v 2. fol 342 3. fol 342v 4. fol 343 5. fol 343v 6. fol 344 Ö Göinge dombok 23/1 1673 1 Trölls Volldemarsen i Reffninge Suen Ollsen i Suinebehr[e] Bengt Errichsen i Axelltorp Lars Christensen i Bifuerö[d] Jens Laßen i WestersLöeff Olle Trylsen i Bierlöeff, Per

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1745

Justisprotokoll Helgøy 1745 Justisprotokoll Helgøy 1745 Denne igiennemdragen, og af mig forseiglet Bog, Som indeholder Et hundrede, halvfemtesindstive og et Blade authoriseret till en Ting Protocoll for Kongl: Majts Sorenskrivere

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1699 transskriberet af Gert Hviid copyright Gert Hviid. 1 Anno 1699 I Jesu Nafn Tiisdagen og Tingdagen den 10 Januarij Ao 1699 Laurids Hendrichsen Amidsbøll Herridsfoget

Læs mere

Chr.V matrikel 1683 Oxby sogn Ouxby Sogen og Bye, Grønbierre og Taen

Chr.V matrikel 1683 Oxby sogn Ouxby Sogen og Bye, Grønbierre og Taen Chr.V matrikel 1683 Oxby sogn start på http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=126223&side=1 Ouxby Sogen og Bye, Grønbierre og Taen, Den 25 Juli Anno 1683 Grønbiere Og Taen er Her udi medindførdt som er 3de

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

TINGBØKER FOR RINGERIKE

TINGBØKER FOR RINGERIKE TINGBØKER FOR RINGERIKE 1676 (I-12) 1677 (I-13) Utgitt 2011 av Ringerike Slektshistorielag 1 F O R O R D Mange av de eldre tingbøkene for Ringerike og Hallingdal er oppbevart i to versjoner. Ringeriksreferatene

Læs mere

Fougden Sætte udj Rette: adt effter dj... hafuer begge begaaen Leiermaall... bør strafes Paa deris hals... och war dom der Paa begie(rende)

Fougden Sætte udj Rette: adt effter dj... hafuer begge begaaen Leiermaall... bør strafes Paa deris hals... och war dom der Paa begie(rende) Nordfjord tingbok 1682 1. Stadts Skibredt Anno 1682: dend=24 febr: war en stefne stue beramedt: Paa bortne af Kongl: Mayts: fougedt: S r : Madts biørnschou udj hans egen Ner uerelse, ofr: werendis dese

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 (1717-1719) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 (1717-1719) Sundgården

Læs mere

FINNMARK OMKRING 1700

FINNMARK OMKRING 1700 NORDNORSKE SAMLINGER UITGITT AV ETNOGRAFISK MUSEUM I FINNMARK OMKRING 1700 AKTSTYKKER OG OVERSIKTER ANNET HEFTE TOPOGRAFIKA 1638 1717 VED MARTHA BROCK UTNE BRENDEL OG O. SOLBERG OSLO 1934 A.W. BRØGGERS

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 570 og BK Rasmus Svendsen, Sperrestrup

Helga Poulsens aner. BK 570 og BK Rasmus Svendsen, Sperrestrup BK 570 og BK 734-1618 Rasmus Svendsen, Sperrestrup Udklip side 202-203 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Bygaarden: Side 1 af 13 Født: ca. 1618 - Kilde: Hjørlunde Sogns Historie side

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere