Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)"

Transkript

1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg , fol. 3a: Anno 1681, d; 6 April Er Retten Betiendt paa En gaard kaldis Rustaden vdj Faaberig Sogn, Ofuer verende paa Fogden Christen Hanssøns veigne, Mons: Christen Christensen Lij, af Laugrettit thilnefnd af Gudzdahls Sogn, disse: Lass Thofft Lauritz Aandstad Christen Mandstad Olle Grimbstad Anders Ofren Elling Opsahl Olle Giefsen Morten Giefsen Lauritz Vold Erland Brandzlien Poffuel Nordrumb Matz Myre Uenighet om skoghugst ved Rustad på Huseskogen: Presenterede persohnlig for Retten, dend hædderlige och vellærde Mand Hr: Fridrich Monrad, Sogneprest til Øyer Meeninghed, Som her indgaf worris Høye Øfrighed Høye Escells: Høybaarne Hr: Rigens Stadtholder och Genneral Feldt Marschalch Hr: Uldrich Fridrich Gyldenlewes Citation af Datto Aggershuus d: 5 Martj 1681, Huor ved førende thiltalle, till Christen Jørstad, Hanss och Rasmus Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Øfre Jørstadz besidr Olluf, och Sifr Øfstedahl, af Faaberg Sogn, formedelst de schal hafue stefndt hann: til d: 20 Aprilij Angaaende noget tømmer hand har ladet hugge i prestebollens gaardz Rustadens tilligende Schoug, at samme huggende tømmer effter hans paastand schal verre hugget vdj presteboelens gaardz schoug, som hand der om hafr brefe och beuiss, Saa och ved samme sin stefning en deel af denn: Sag gifr for dj Vidl: schal haffue hugget tømmer vdj same presteboelens gaardz schoug, etc: Med same stefnings Videre vitløftig formeld, Stefningen findis Med detz paaschrifft louglig at verre de Vedkommende ankyndiget, Sr: Fridrich Indgaf och en domb af Datto Rustadenss Aasted d: 23 Juny 1652, Vdsted af En Soren Schrifr Sall: Mouritz Jensøn och 12 lougrettissmend af, Gudsdahls Sogn, same domb formelder om Rustadens tilhørende Eigedeele at følge Øyer Presteboel. Noch Indgafuis et profsbref meldende at Rustaden altid tilhørende Øyer Presteboel, Same probs bref vdsted af Sall: Sorrenschrifr Mouritz Jensøn och 6 Mend af Øyer, Datterit Solberrig Tingstue vdj Øyer d: 13 Novembr: Indgaf och en domb vdsted af Sall: Sorenschrifr Hendrich Jacobsøn och 6 Mend af Gudzdahls Sogn, formeldende at En Mand Nafnl: Haagen Engebretsøn, med Rustadens besideres Vilge som en landbunde haffr gifued hann: forlof at hugge vdj Rustadens tilligende schouge, da er hand der for, til kiendt at bøde for hand hafr hugget i bemelte schoug, same domb af datto Syndstevold tingstue d: 12 Junj Hr: Fridrich hafr ved Frandz Bøe ladet beschiche Thore och Morten Dahl, ved sine Beschichelse Vidner, Peder Sifrs: Stubberud och Olle Bergumb, hafr de da schrefuen deris Suar paa Velforseglet Papir, vnder de tuende beschichelse Menders Hender, Thore Dahls Søn Haagen Thores: som er Rytter, vedstaar paa sin Faders Veigne, at dend beschichelse Saalediss at verre, och dend nu thilstaar. Morten Neder Dahl hafr schrefuen sin haand vnder same beschichelse, och er nu ved døden afgangen, Bunde Moe och Steffen Lj vidner Peder Sifrsøns ord, som hand denn: det af begiert, effter som hand ey self kand kome tilstede i daug, for louglig for Retnings schyld, och vidner de at Peder Sifrsøn sagde, at hand var paa Nedre Dahl at beschiche Sall: Morten da schref Morten paa same beschichelse paa forseiglet papir, huilchen beschichelse hand Meener at Hr: Fridrich schulle haffue med sig i Retten.

2 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 2 Olle Moe och Olle Lj profr Olluf Bergumbs ord, Effterdj hand nu ligger ved sengen, och kand ey self kome for Retten i daug, da vidner de som Bunde Moe och Steffen Lj hafr giort effter Peder Sifrsøns ord, at Olle Bergumb ochsaa til dem sagde, Same beschichelse fremblagdis af Hr: Fridrich af Datto Nedre Dahl d: 30 Sept: Eilluf Huusse er til i daug med hiembstefne indkaldet, sin Sandhed vdj denne Sag at fra sige, och profr hand saaledis, at hand och de Mend vdj Dahls gaardene hafr haft hugst och hafn, med Risse brødt och laugbrødt, op til Setteren Hochna, och der i fra och hen i Schaal Hougene, och iche ved at Nogen hafr huggen noget Sag tømmer paa Rustadens Eige, vden prestens forlof, vdj 17 aars tiid hand hafr boed paa Huuse, med Minder de hafr bødt der for och iche ved at nogen hafr huggen Imellom Schaal Hougene och Hochna vden Dahls Mendene och hand. Hr: Fridrich Indgaf och, Major Reichuindz Messive til hann: detz indhold, at som hand er landherre til En deel gaarder, huilche gaardenes besidere, hafr iche spurt hann: æller Raadført sig med hann: om dend sag hand fornehmer, de tretter om, som er om Saug tømmer, och iche heller hafr nogen pretention i nogen maade til Hr: Fridrich for det tømmer som de hafr hann: sag gifuet for, same schrifuelse af Datto Vingnes d: 29 Martj Imod denne Sag at suare Møeder Effter stefningens anbefahl Christen Jørstad, Hans och Rasmuss Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Olle Øfr Jørstad och Sifr Øfstedahl, som indgaf deris Indleg af Datto Mellum d: 2 Aprillj 1681, Vnder Hans och Rasmus Mellumbs Egen hender, och vnder Christen Jørstadz, Amund och Haagen Jørstadz, Olle Øfr Jørstadz och Sifr Øfstedahls Boemercher. Alf Kolberg Er ved hiembstefne hid kaldet, sin Sandhed vdj de Omtuistende schouge at fra sige, och profr hand saalediss, at hand tiendt paa Mellumb vdj 4 Aar, och er det vel 50 Aar siden och hugde hand da husstømmer for Halfuord Mellumb her vdj schougen omkring Rudstad pladzen, som da iche var bygt, menss vaar et Engeslet, och brugtis af Olle Husse, och laa paa Husse om Natten mens de hugge tømmeret, vdj schougen om dagen, och viste iche om de Mellumb hafde ret at huge eller ey. Peder Snaghoel Er och Indstefnt sin Sandhed her vdj at vidne, och profr hand saaledis, at hans Fader Sall: Sagde for hann: at menss hand tiendte paa Mellumb, da hugde hand for de Mellumb tømmer til Huss fornødenhed, paa Huss schogen. Vdj denne Sag hafr parterne paa begge sider iche videre at paastaa. Dae effter fogdens fuldmechtiges, Saa vil oc Rettens betienters aduaring til partene paa begge sidder, at de betencher denne deris process, och dend der ved hengende Omkostning, Hafr da Christen Matzøn Jørstad, Hans och Rasmus Mellumb, Amund och Haagen Jørstad, Olle Øfre Jørstad och Sifr Øfstedahl, begiert en venlig forliig Med Hr: Fridrich Monrad /:at efftersom de mesten deelen alle er leilendinger til deris paaboende gaarder, och sig dend Sags vdgang effter tencher, at de ichun hafr liden Ret til at talle paa det tømmer som omtuistis:/ at hand vill lade falde sin tiltalle til denn: och der ved belofuede de sig ey at befatte med presteboellens gaardz Rustadens schoug vdj nogen maader, Dae hafr Welbemelte Hædderlige och Wellærde Mand Hr: Fridrich Monrad ald sin hafuende tiltalle till denn: effterlat och tilgifuet, och der paa ey vil paa talle, /:Belangende kost och tærring, dae som der paa af parterne ey giøris nogen indsigelse til hinanden, er der ey noget der med vedgiort:/ her om parterne ved Jae och haandetagelse er abscheediget.

3 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 3 Hov i Øier , fol. 6a (utdrag): Skjøte på Jøttelstad I: Niels Johansøn boende paa Jøttelstad ved sin vdgifuen schiøde, formedelst alderdomb och vannecht(?) hafuer solt schiødet och afhendet til Erland Torgiersøn Hunder benefnte hans paaboende gaard Jøttelstad En huud Jordegoedz med bøxsel og herlighed, samme schiøde vnder hans boemerche, och thil vitterlighed, Knud Ofuerlj og Olle Steensøn Lj forseiglet, daterit Jøttelstad d: 6 Aprilj Skjøte på Jøttelstad II: Noch indgaf fornt: Erland Hunder en til hannemb gifuen schiøde af Knud aarlien, Knud och Olle Fløgstad i Faaberg paa fierre schindz Jordegoedz vdj forne: Jøttelstad, samme schiøde paa behørig papier vnder derris Zigeneter, och til Vitterlighed Halfuord Gustumb och Peder Snaghoel, dat: Gustumb d: 14 Febr: Skjøte på Jøttelstad III: Hans hæderlighed Sognepresten Hr: Fridric Monrat loed frembførre Olluf Bergumb och Peder Sigwardsøn Klocher som ved æd bekrefftede at de haffr hørt af fornt: Niels Johansøn Jøttelstadz ældste Søster Anna Johansdatter at hun paa Egne och hindes børns Vegne haffuer Solt Hr: Fridrich Monrat och hans arfuinger ald dend oudels och aaseedes Ret saa vel 4 schindz Jorde goedz hun er eigende, med ald dend Ret hun nu och effer hindes broders død kand worde berettiget ved fornt: Jøttelstadz aaseede og tilviigelse til friet brug, huor paa Hr: Fridrich urgerer at hans afwiigede kiøbe och gaards afhandling och iche scheet som hans schiødes indhold formelder med hans Søsters vjllje bør iche ved macht at Stande, Effterj hans søster Annamet af hann: 30 Rdr. i penge, och ellers at hun schal hafue sin føderaad och frembfødsel Hoess presten, huilchet och saa aftalt er bevijdner, tilstaar indførte viidnessbyrd, her om Er Sognepresten tingsvidne begierende. Mælum i Fåberg , fol. 7b: D: 13 May Er Almindelig ting holdet vdj Faaberrig Soegen paa Mellomb, ofuerverende Hans Kongl: Mayt: Foeget Mons: Christen Hansøn Smidt, Bunde Lensmand Halfuor Hansøn Gustumb, med tingsøgte got folch og almue, Retten Administrerit Niels Legshuuss Halfuord Rindahl Bottel Nørstelj Peder Presterud Olluf Torgiersrud Thorchild Hoelen Christen Jørstad Michel Oudenhuss Christen Jungerud Jens Kindlien Errich Schindstachrud Torgier Erdzgaard Er da Hans Kongl: Mayt: allernaad: och ellers anden Høje Øfrighedz befallinger som forindført lydelig oplest til allis vnderdannigst Effterlefuelse, Dernest publicert effterschrefuene Schiøder, Pantsettelse av Jørstad: Anne Christensdaatter Mulle Sl: Capitain Michelet Effterlefuersche residerende paa Friberrig i Wang Sogn paa Heedemarchen ved sin vdgifuen Pantebref paa welbehørig papier No. 5, Imod En Hundrede Rixdr. forstrechning aff Hæderlig och Wellærdt Mand Hr: Lauridz Peders: Suerdrup Sogen prest til Fornte: Wangs Meeninghed, och Heridz proust ofr Heede mrk. och Østerdall, i pant setter hann: Thoe huders Jordegoedz vdj Jørstad her i Faaberg Knud paaboer

4 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 4 først vdj 3 aare maal u-igienløst, och siden frembdelliss intil Provsten samme sin vdlante Capital 100 Rdr, med alle paabudne och der af betalte schatter vdj freed og frid tid /:uberegnet landschyld:/ worder hann: Contenterit: Same bref vnder bemte: Enches egen haand och Zignet, och til vitterlighed bezeiglet af Lauridz Deellj och Michel Deglumb laugrettes Mend af Wang Sogn, datt: Friberg d: 13 May Skjøte på Land: Welbaarne Hr: Ambtmand Otto Bielches vdgifuen schiøde til Olle Fridrichsøn Land her i Faaberg, paa bemte: hans paaboende gaard Land, Samme schiøde paa behørig papier vnder Hr: Amptmandz haand och Zignet datt: Saxlund d: 3 Decemb: Ao Skjøte på Nordre Bleken I: Hr. Ambtmand Bielchis schiøde paa papir No. 8 En half Rdr. afhender Halfanden huud tree schind vdj Nordre Blechind her i sognet, til Olluf Tollefsøn Blegind och hans arfuinger, dat: Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Nordre Bleken II: Hr: Ambtmand Bielche schiøder Elluf Engbretsøn Bleegind halfanden hud 3 schind vdj hans paaboende gaard Nordre Blegind, dat: Saxlund fd: 13 Martj 181. Skjøte på Nordødegården: Hr: Ambtmand afhender til Gunder Pedersøn och Peder Gundersøn Nord Ødegaard, Her i Faaberg schylder En halff hud, Daterit Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Grønlien I: Hr: Ambtmand vdsteede schiøde til Lauridz Poulsøn Grønlien her i Faaberg paa En half hud vdj Grønlien hans paaboende gaard, datt: Saxlund d: 13 Martj Skjøte på Grønlien II: Ligeleedis Schiøder Hr: Ambtmand Hans Hansøn Grønlien En halff huud med bøxsel i Samme gaard dat: Saxlund d: 13 Martj Ao Skjøte på Søre Bleken: Welbemelte Hr: Ambtmand Otto Bielche, Schiøder til Jenss Ollufsøn Unsumb, Synder Bleegind schylder med bøxsel og herlighed halffierde hud, Daterit Saxlund d: 13 Martj Ao Skjøte på Storhove I: Sigward Ollufsøn Schoug Schiøder til Olle Ollufsøn Hofuend 8 schind og 3 fetlinger Jordegoedz vdj hans paaboende gaard Sør Hofuend, samme schiøde til vitterlighed forseiglet aff Olluff och Daug Hofuend, Datt: Sør Hoffuind d: 23 Febru: Forpaktning av Nedre Dal: Peder Mortensøn Presterud ofrlader ved sin vdgifuen bref til hans broder Mortten Morttensøn hans odels och aaseedes Rett til Needre Dall her vdj Faaberg Sogn, vdj 9 aare maal u-paaanchet, och siden om hans bror ded will indløse u-forment, imidlertid niuder hand frie brug vden nogen landz...(?) - 2 Aafløyer lagesildz fischerid, Samme bref til Witterlighed - Casper Luds, Nielss Knag, Christen och Knud Jørstad, dat: 15 Aprilj 1681.

5 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 5 Skjøte på Storhove II: Jon Borrud schiøder sin broder Embret Olssen Hofuind her i Faaberg 8 schind och 3 fetlinger goeds, datt: Hofuind d: 9 Febru: Skjøte på Gurustad (Skog): Knud Suendss: Schoug schiøder Sigvard Gurrestad En half hud vdj hans paaboende gaard, Thil witterlighed Embret Brunloug, og Errich Schindstachrud, Dat: Gurestad d: 17 Octobris Uenighet om retten til Horn: Hæderlig och Wellærd Mand Hr: Haagen Willumbssøn Sogneprest her til Mennigheden ved En vdwirchede Hans Høje Excell: Højebaarne Hr: Statholder Gyldenlevs Citation førende tiltalle til Errich Guldbrandsøn tilholdende paa Blegind her i Faaberg, formedelst hand om en liden Ødegaard beligende her i Faaberg nafnlig Horn schylder til Faaberg presteboel 4 schind - Vnder dt: Supplicert til hans Excells: Hr: vice Statholder Hr: Errich Banner, och forregifuer at hand samme Ødegaard begieret ved tuende dannemend Nemblig Samuel Kiercherud och Olle Siffuerud och bøedet i Bøxsel 16 Rdl. tilholden effter hans forfædres oprydnings ret dend at verre Nermest, Stefningen er datt: d: 6 Janv: 1681 effter dendz paaschrifft er dend lovlig læst for fornt: Errich Guldbrands:, och Samuel Kiercherud, Olle Sigvardrud, Hans Mellomb, Jon Ellingsberg och Knud Orlien her Sammersted. Hans Hæderlighed Hr: Haagen Indgaf ved sin tilsynsmand Peder Snaghoel paa urgerende u- sandferdig Supplication Dat: Christiania d: 4 9bris 1680 med hans Excells: Hr. vice Statholders resolution dat: Aggershus d: 5 9bris Hr: Haagen loed giøre protestation at samme letsindige knecht maatte vedbørlig worde strafet andre til afschy, for hans u-sandferdige angifuende, som maatte forwolde at dend Høje Øfrighed kunde fatte urette tancher om en fattig Erlig mand, och til beuislighed hans u- sandferdige angifuende indfordret benefnte prov som vdj Rette Comparerit. Indstefnte Erich Gulbrands: Møder iche effter Stefningens lovlig andkyndigelse och høje respective anbefahl, lader och iche lyse nogen sin lovlig forfald, huorforre for saadan sin motvillig ofrhørrig Sjdelse brødfalden til hans Mayt: 8te Ørtuger och 13 mrk Sølf, och at sag volder ej schal miste rett er denne Sag optagen til Daug tree Ugger, om da Erich Hund ej wil effter endnu at gifue Wardzel Comparere schal Presten sine nu indstefnte Prof tagess, och effter begiering da beschrefuen meddelles huis passerer. Uenighet om eierrettighetene til engelandet Fetten ved Arlien: Hans Halfuordsøn Mellomb ved sin Beschichede Fuldmechtig Monsr: Christen Christensøn Wohnzidzig paa Lij udj Gudzdal loed ved Retten indgifue en Vdvirched Hans høje Excelle: Højebaarne Hr. Statholder och Genneral Feltmarschal Citation dat: Aggershuus d: 5 May 1681 huor ved førrende tiltalle til Holmb Johanssøn Aarlien formedelst at hand vden nogen lov och domb saa vel som Retmessig Søgning frataget hanns: en liden støche Engeland Nafnlig Fætten huilchet U-paaanchet Mødt och brugt vel vdj 40 Aar och formeener derfor at ded hanns: til odel och ejendomb bør at følge og tilhørre och paastaar Holmb Aarlien sig bemechtigede Aawirche med schade gield och landnamb schyldig er at weddergielde saa vel paabrachte ombkostning at restituere, ved samme Stefning indfordris Torgier Kogslj og Knud Orlien om derris Sandhedz tilstaaelse huis dj vdj Sagen vitterligt kand werre. Holmb Aarlien Møtte vdj Rette indgaf hans ærvebbede(?) Schiøde paa En huud Jordegoedz vdj Aarlien Vdgifuen af Ellen Lauridzdaatter Hualstad i Ringsager Sogn, Dat: Hualstad d: 18 Febr: Noch indgaf Sorrenschr: Sl: Mouridz Jenssøns och Sex Laugrettes mend her vdj Faaberg vdsteede tingsvinde at Madz Hofuend och Torchild Raaquamb af Gudzdal hafuer solt til

6 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 6 derris Sødschind barn Lauridz Hualstad vdj Ringsager Sogn En half hudz odels goedz ligende vdj Aarlien, och en liden pladz kaldes Fætten schylder j schind - dat: 1640 d: 22. 8br. Holmb Aarlien paastaar och formeener at hand bør til dømmes Samme omtuistende Fætten, och af indgifuen Richtig bref fornehmes at ded hans kiøbermand Nembl: Ellen Lauridzdaatters goeds och ejendomb at hafde weret, och siger at hand derfor schattede och schylded vdj langsommelig tid endog at Hans Mellomb ded hafuer brugt och sig det til ejedomb tilholdet, etc: Christen Lj paa Hans Mellombs vegne Prottesterer at samme goedz som u-paakiert har tilhørt Hans Mellom endnu her efter u-paa anchet der ved forblifr, och formehner at Holmb Aarlien iche kunde schødes dend deel af Ellen Lauridzdaatter Hualstad som hende iche hafft til Ejedomb vdj 40 Aar, eller woret kient for landherre til, och nogen Rettighed eller landschyld forsuarret, och u-achter huis hun hafft nogen Rett da vel lenge for frem(?) derpaa wærret kiert och paatalt, Er En Endelig domb begierrende. Denne tuistige Sag Er optagen til i Daug tree Ugger huis parterne forinden vdj mindelighed iche fornemis da schee worris domb worde meddeelt for billigt och Ret. Sønstevold Tingstue i Gausdal , fol. 10a (utdrag): Skjøte på gods i Kråbøl i Gausdal: Madz Christensen Jørstad af Faaberg Sogen paa Egne og Med Sødschindz vegne, liggeleedes Østen Andersøn Snertingsdal af Gudzdals Prestegield paa egen och med Sødschindz vegne, ved sin vdgifuen schiøde paa behørrig papier No. 6 afhender til Amund Gundersøn Kraabøl huer halfandet schindz Jordegoedz beligende vdj fornte: Kraabøl her i Sognet, Samme bref til vitterlighed for Zeiglet af Hanss och Rasmus Mellumb i Faaberg, och Gunder Torgiersøn och Gunder Jons: Kraabøl her af Gudzdal, dat: Kraabøl d: 5 May Gjeldssak mellom Nustad i Gausdal og Bleken i Fåberg: Karrj Tollessdaatter tilholdende vdj Faaberg paa Bleegind indstefnt Hans Nustad her i Sognet tiltallende hanns: Retmessig Gield 37 Rdr. for uden nogen andeel meddel och fordring efftergifuet, paastaaende hand under Namb och Wurdering bør goedwillig indstaae hinder sine krauf och der om domb Begierende. Indstefnte Hans Nustad Møder, kand ej gielden benechte, belofuer tid effter anden som Gud gifuer hanns: raad til at betalle at fornøje hinder. Er for Rette dømbt och afsagt, at Hans Nustad samme fordring vdj mindelighed betaller inden 14 Dauger, saa frembt ded iche af hans boe ved Wordering vdsøges, huor til hans Mayt: Ombudsmand giør befordring, och der ved Augter hans Mayt: Zicht.

7 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 7 Mælum Tingstue i Fåberg , fol. 10b: D: 3 Junj Er Sage ting holdet vdj Faaberg Soegen paa tingstuen Mellomb vdj effterschrefuene opsatte Sager, och ellers til denne tid lovlig indstefnt, Retten betient af tilnefnte laugrett som Retten besided d: 13 May: Bottel Nørstelij Christen Jørstad Errich Schindstachrud Efvend Biørstad (overstrøket) Peder Presterud Olle Torgiersrud och Christen Jungerud Uenighet om retten til Horn: Dend til forrige ting indstefnte Sag af Sognepresten Hr: Haagen Willombsøn førrende tiltalle til Errich Gulbrand: Hoend fordj hand hanns: løjenachtig angifuet ved en Suplication for Hr. vice Statholder Hr. Errich Banner angaaende at hand hanns: iche villet bøxselle Hond her i Faaberg scylder 4 schind och forregifuer at hand ved tuende dannemend Nafnlig Samuel Kiercherud och Olle Syefuerud tilbødet trende gange bøxsel penge derfor 16 Rdr. och dog iche Nøt gaarden til brugss, der vdj Presten giør benechtelser at ded er u-sant, Samuel Kiercherud møder och i Rette siger aldrig at werret med denne Supplicant hoes hr: Haagen, Mens engang war hand och Olle Sifuerud hoess Hr: Haagen med hans broder Jon Haand, dog en af formodet(??) mens huer sin gang, uhalet(??) da vel Samuel Kiercherud lefrt som Joen Self tilstaar 8te Rxdr. som war nedbunden i en Kledd, Saa Samuel Kiercherud siger at hand aldrig war der med Errich Hoend som har Supliceret mens med hans broder Jon. Indstefnte Errich Guldbrands: møder i Rette, vndbeeder sig denne forseelse och gifuer hans Supplicanteris schrifv: schyld at hand schrefuet anderleedis end han begiert och som vanvittig huad hand schrefuet, formoeder ded ochsaa derfor iche tilreigenes hanns: for nogen forsettlig motvillighed. Denne Sag slutted saaleedis at ded iche angaaer Supplicanten Errich Hoend til nogen straf for sin angifuelse efftersom ded iche angaae Hr: Haagens ærre, Mens friekient, och tilfunden at afbeede Hr: Haagen sin forseelse, och indstaae hanns: sin Rigens Citations omkostning. Uenighet om eierrettighetene til engelandet Fetten ved Arlien: Dend tuistige Sag imellomb Hans Halfuords: som Citant och Holmb Johansøn Aarlien som Contrapart som sidste ting med hans høje Excells: Citation war i Rette fordret oc til i daug forfløtt, angaaende en liden Engestøche Fætten bemelte Holmb Aarlien vden lov och domb sig bemechtiget med formeening och effter indgifuene brefue bør ligge til hans gaard Aarlien, Endog samme Fætten verret tilhørrende Hans Mellomb u-paa anchet i 40 Aar, och formeener hand for sin dumdristige adferd Er straf falden, och bør schade gielde och foraarsagede omkostninger at weedergielde, huor paa Christen Christenss: Lj Hans Mellombs fuldmechtig war domb begierrende. Holmb Aarlien møtte Self i rette, och hans beschichede fuldmechtig Torgier Hoel boende paa Næs vdj Heedemarchen, thilspurde Christen Christens. Lj om hand paa sin principalis vegne hafr nogen Arfueschiffte bref, Pant eller kiøbebref huor ved hand Kand hiemble sig Omtuistende Engestøche Fætten, och begierde hand det i Retten vill frembleege. Der imod Suarer Christen Christens: Lj at hand meener worris prislig landzlov Odelsbalchens j Capitel er hiemmel noch som siger at ded mand u-paa-anchet har fult i 30 Aar blifr til odel Ejermanden angeløst, och at Hans Mellomb ded vdj 30 Aar oc lenge u-paatalt har tilhørt vil hand om fornøden giøres beuise med lovfaste vidner. Procuratoren Torgier Hoel paastaar sin indgifune tingsvinde at samme Fætten schylder j schind, och for 40 Aar siden tilhørt Lauridz Hualstad iche bør Casserit werre at io Hans Mellomb bør fremleege lovlig adkombst brefuer: och saa lenge samme bref staar ved sin

8 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 8 macht, har Hans Mellomb sig dette voldelig tiltaget, och bør derfor strafes och vndgielde effter Norgess lov. Denne tuistige Sags tiltalle som Riigens Citationen medførrer, och derimod forfalden giensuar, Er saaleedis for Rett kiendt och afsagt, at Holmb Aarlien som formeener sig effter i Rette indgifuen brefuer oc documenter at tilhørre ded Engestøche Fætten som Hans Mellomb i saa langsommelig tid u-paa anchet har tilhørt, iche har brugt landzlov och retz maade, i ded hand vden nogen lovlig Søgning och tiltalle, tiltaget sig samme Engestøche Fætten och ded vdj forleeden Aar brugt, Saa er Strengelig forbiudet och aflagt at tage sig til Rett, och kand vel iche paa en hastig tid Nemblig i daug lettelig och til nøtte tages ded j 40 Aars werret nogen frakommen, derforre bør Holmb Aarlien at pleie landzloven kiøbebalchens j Capt: at indstaae Hans Mellomb for Aawirchede for 1 1/2 Rdr. och ellers denne paabrachte Processis ombkostning 2 1/2 Rdr och at borde hans Kong: Mayt: 3 mrk Sølff, och saa belangende Holmb Aarliens formeenende ret at tilhørre Samme Fætten, maae hand Søge ded effter lovens maade, och da schal hand u-paatuifl-achtig wæderfarris huiss loven sigt oc Ret Er. Leiermål og vanære: Sønnov Olssdatter Erdzgaard besofued af Peder Jensøn Langseet indstefnt hannemb fordj hand hinder i saa maade wanærret, mens oc Dedsamme wil benechte, da hun nu her for ting oc domb fuldkommelig Sag gifuer, och siger aldrig at haffue hafft omgengelse med nogen anden Karls pehrson, Indstefnte Peder Langset møder i Rette Effterdj at denne quinde pehrsohn vdj alle maader u-berøchted og aldrig hørt nogedt u-tilbørligt om hinde før dette, och hun vdj ingen bekiendelse anderleedis er fundet vdj, Saa er hindes beschyldning gyldig at saa frembt hand til neste Sage ting Selff 12te sig iche lovverger er hand for Sagen falden, ansees for hendess boelle, och anden straf schyldig. Suspensjon av sorenskriver Søren Bartum: Formedelst at hans Excells: Hr. vice Statholder Banner mig vnderschr: fra min Embedz betiening Suspenderit, vden allerringeste widenschab Egentlig huorfore /:dog had og afuind och u-beuislig beschyldelser:/ og som siunnis at schee stoer u-reet iche nøt en ded imod en Kongl: bestalling ieg allernaadigst med deelt til min Embedz betienning, Saa vel en Pehrsohn som aldelis u-beædiget indschichet en dommer Æmbeed at opwarte, Er saa iche videre kommet til min forsed...(?) och Forretning Testerer Allerunderdanigst S. Barthumb

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.10 (1724-1726) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Tollersrud

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Octroy for det Vestindiske Kompagnie

Octroy for det Vestindiske Kompagnie 1671 udstedte Christian 5. en aftale mellem Danmark og Det Vestindiske Kompagni: Oktroj: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm Octroy for det Vestindiske Kompagnie Vi Christian

Læs mere

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN BUDSTIKKEN 1958 DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN Københavns buntmagerlavs lade Af Poul Strømstad BUNTMAGERLAVET i København fik nye lavsartikler i 1672 og blev derved et selvstændigt

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Kongeloven af 1665. Lex Regia

Kongeloven af 1665. Lex Regia 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kongeloven af 1665. Lex Regia Digital udgave Version 1.10-02.05.2007 Klik på billedet, så føres du til Rosenborg Slots officielle site Øverst

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778 Page 1 of 115 1777: 325b Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777. Aar 1777 den 16de Januarii blev en Extra Ret holden for Schiolds Skibreede paa Tingstædet Møllendahl efter

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk En nyttig Bog Om Bier af Hans Herwigk 1649 Genudgivelsen var oprindeligt skrevet til at blive udgivet som bog i formatet A5 eller bogformat C dvs 138 x 220 mm. Korrekt størrelse med særligt henblik på

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Skifter fra Randers 1536-1660

Skifter fra Randers 1536-1660 Skifter fra Randers 1536-1660 Camilla Luise Dahl Udsnit af epitafium over borgmester i Randers Bendt Hansen med familie, ophængt 1614. Randers Sct. Mortens kirke. Foto: Erik Fjordside. Randers Arkiv: Landsarkivet

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Teksten følger Hans Mikkelsens Comoedier, tome I, 1723 og er basert på xml-fil mottatt fra Ludvig Holbergs skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Eggert Christopher Knuth, (1722-76) blev i 1764 udnævnt til Stiftamtmand over Sjællands Stift og dermed Bornholm. I sommeren 1764 rejste han til Bornholm, hvor

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 ( 1 7 5 1 ) (9) Dom: Sexages: Ægtedøbt Jacob Jacobsøns barn i Juchelfiorden Ved Nafn...der? faddere Vare: Jens Christian Stabrun Sannes, Erich Lassesøn...,... Erichsøn Scorpen,

Læs mere

G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946

G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 skannet 2013 af Jesper Vang Hansen G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 MCMLI I KOMMISSION HOS AAKIRKEBY BOGHANDEL Den 7. December 1946 var der forløbet

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v.

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12, Af Kaptajn Carl v. SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v. 1. Kohl. En liden og kort Efterretning For en hver Huusfader og Huusmoder, hvorledis de sig selv og samptlige Huusfolk nest

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Grunnbok for Bergen 1753

Grunnbok for Bergen 1753 Ved Geir Atle Ersland og Arne Solli Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap Universitetet i Bergen Bergen Versjon 1.3 Kjelder 1: Manufakturhusets grunnbok for Bergen 1753. GBB1753.

Læs mere