Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -"

Transkript

1 Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til kommunerne fra ældreorganisationerne, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, angående velfungerende lokalt samarbejde omkring ældreorganisationernes it-undervisning særligt rettet mod ældre borgere. Herudover har fire kommuner og fire lokalafdelinger af Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen/Danske Seniorer udarbejdet i alt fem casebeskrivelser, som er vedlagt anbefalingerne. Jf. initiativ 3.5 i den opdaterede fællesoffentlige hjælpeplan (2013) skal der etableres et forum, hvor cases og projekter i forhold til håndtering af it-svage borgere synliggøres. Et element heri er en synliggørelse over for kommunerne af, hvordan man lokalt sikrer et godt samarbejde med ældreorganisationerne i forhold til undervisning af it-svage ældre. Initiativet skal ses på baggrund af, at overgangen til obligatorisk digital selvbetjening har givet en betydelig tilstrømning til organisationernes kurser og et heraf afledt pres på de frivillige undervisere og undervisningsfaciliteter. Denne efterspørgsel ventes af organisationerne at stige frem mod overgangen til obligatorisk digital post i Ældre Sagen oplyser, at det store flertal af lokalafdelinger har en it-undervisningsindsats og at ca. halvdelen pt. henviser medlemmer til venteliste pga. stor efterspørgsel, mens det gælder stort set alle Ældremobiliseringen/Danske Seniorers datastuer. Organisationerne har flere steder kontakt til lokale ildsjæle, som er klar til at oprette nye itundervisningssteder. Anbefalingerne omhandler kun den del af ældrebefolkningen, som kan gøres digitale gennem et længere undervisnings- eller vejledningsforløb. Mange ældre er allerede it-parate og kan evt. med hjælp fra fx borgerservice betjene sig selv og har derfor ikke behov for de tilbud, som ældreorganisationerne udbyder. Omvendt er der ældre, som ikke kan lære at bruge de digitale løsninger, og som derfor skal betjenes på anden vis.

2 Side 2 af 18 Ældreorganisationernes anbefalinger til lokalt samarbejde med kommunerne De rigtig gode lokale samarbejder mellem kommuner og ældreorganisationer er, ifølge ældreorganisationerne, overordnet kendetegnet ved en række forhold: 1. Klar rollefordeling mellem de frivillige og kommunen 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske 5. Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige 6. Ingen unødig detail-styring 7. Lokaler med en hensigtsmæssig placering 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats 1. Klar rollefordeling I de kommuner hvor samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige organisationer fungerer allerbedst, sker det med en klar rollefordeling mellem kommunen og organisationerne. For at opnå de bedst mulige samarbejdsresultater, er det vigtigt, at man er bevidst om de to parters forskellige styrker og ansvarsområder, herunder at datastuerne er selvstændige enheder, der drives af de frivillige på de frivilliges vilkår. Når der laves et samarbejde, bør derfor laves en skriftlig aftale, der præciserer rollefordelingen og præmisserne for samarbejdet. Eksempelvis kan en præmis være at frivillige ledes af frivillige, og en rollefordeling kan være at kommunen varetager medbetjening. 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab Skal en vedholdende og kvalificeret indsats sikres for så vidt angår de frivillige, er det vigtigt, at de frivilliges ejerskab til indsatsen understøttes mest muligt. Det indebærer fx, at ansvaret for indsatsen er tydeligt placeres hos de frivillige, mens kommunerne understøtter rammerne herfor fx ved at stille lokaler og/eller midler til rådighed. 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger Som et særskilt element i understøttelsen af de frivilliges ejerskab til itundervisningsindsatsen, kan kommunen med fordel inddrage de frivillige tidligt i relevante kommunale beslutninger eksempelvis i forhold til de fysiske rammer for undervisningen. 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske Der er ofte lokale ildsjæle til stede i ældreorganisationerne, som det er hensigtsmæssigt at involvere tæt i arbejdet med en indsats på it-området. Dels har disse frivillige ofte et stort engagement, der kan få tingene til at ske og dels har de ofte et stort lokalt netværk, som er afgørende, når et frivilligt itundervisningssted skal bemandes og drives.

3 Side 3 af Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige Ofte vil det være hensigtsmæssigt og styrke det lokale kommunale samarbejde med frivilligorganisationerne at forankre det politisk fx gennem en kommunalpolitisk beslutning herom eller ved at skabe politisk synlighed omkring indsatsen i lokale medier eller lignende. 6. Ingen unødig detail-styring Såfremt der fra kommunal side gives økonomisk støtte til en frivillig undervisningsindsats, bør det overvejes, hvordan det bedst sikres, at den kommunale styring og administrative krav til afrapportering ikke bliver af en karakter eller et omfang, der dræner de frivilliges ressourcer og engagement. 7. Lokaler med hensigtsmæssig placering Mange kommuner stiller lokaler til rådighed for frivilligorganisationernes lokalafdelinger for at understøtte den frivillige it-undervisningsindsats. Dette fungerer bedst, når it-undervisningslokalerne er centralt placeret i tilknytning til ældrecenter, plejehjem eller lignende. Herved har de frivillige bl.a. mulighed for at rekrutterer og fastholde kursister, der ikke ellers ville overveje it-undervisning. Endvidere bør muligheden for at anvende offentlig transport indtænkes. 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid For at skabe de bedste rammer for undervisningen og ikke udelukke grupper af ældre, er det vigtigt, at de lokaler, som stilles til rådighed tager højde for, at målgruppen kan være bevægelsesbesværet. Endvidere er det vigtigt, at tidsrummet, hvor lokalerne er disponible, fortrinsvis er i dagtimerne, og at der er mulighed for at udvide undervisningsaktiviteten, hvis der er behov for yderligere tilbud for at håndtere en evt. venteliste. Ældreorganisationerne anbefaler derfor, at lokaler stillet til rådighed for de frivillige til it-undervisning ikke samtidig anvendes af andre grupper til fx almindelig grundskolegang, hvis dette betyder, at det ikke er muligt for de frivillige at indrette undervisningslokalerne efter egne behov. 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software Det er en væsentlig motiverende faktor for de it-frivillige, at det benyttede udstyr er tidssvarende og funktionsdygtigt. Det skaber en tilfredshed hos de it-frivillige og tiltrækker flere til opgaven, når der er styr på redskaberne, og de frivillige ikke behøver at fokusere på udstyrsvedligeholdelse, men kan fokusere deres undervisningsindsats. Samtidig er der dog frivillige, der ønsker selv at forestå vedligeholdelsen, hvorfor kommunen med fordel kan undersøge det konkrete lokale ønske. 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats Det er som frivillig stærkt motiverende, når kommunen åbent anerkender og påskønner den ofte betydelige frivillige undervisningsindsats. De frivillige yder en stor og gratis indsats lokalt, og fra kommunal side er det hensigtsmæssigt i relevante sammenhænge at påskønne denne og de frivillige som en vigtig lokal partner.

4 Gode eksempler på lokalt samarbejde I det følgende præsenteres fem cases, som viser noget om bredden i de samarbejder, som foregår rundt omkring i landet. Casene er indsamlet i efteråret Yderligere casebeskrivelser vil blive lagt på et kommende inspirationsforum for myndigheder på borger.dk. Her vil man også kunne finde en skabelon for casebeskrivelser, som alle, som sidder med et projekt/samarbejde, de mener, kan have værdi for andre, opfordres til at udfylde og dele. Side 4 af 18

5 MIT-Ældre Samarbejde mellem Greve kommune og Ældre Sagen i Greve Side 5 af 18 Kontaktperson: Signe Frederiksen Svane, projektleder, Greve Kommune, Jørgen Norrid, formand, Ældre Sagen i Greve Kort beskrivelse Formålet med MIT-Ældre er at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer gennem en opsøgende, motiverende og mobil indsats. MIT-Ældre arbejder udefra og ind med opsøgende indsatser, hvor de ældre borgere bor og færdes. Dette kræver en ekstraordinær indsats fra personer i MIT-Ældre for at vække den enkelte ældres interesse og behov. Udover at den opsøgende og motiverende indsats foregår, hvor den ældre bor og færdes, tager it-hjælpen fra MIT-Ældre udgangspunkt i en snak om den ældres hverdag og interesser. Dette sikrer, at IT-vejledningen bliver personlig og interessant for den enkelte. Baggrund Både Greve Kommunes medarbejdere og frivillige i Ældre Sagen i Greve blev forud for MIT-Ældre jævnligt kontaktet af ældre, som ønskede hjælp til at kunne bruge IT. Kommunens medarbejdere havde derfor allerede god erfaring med at hjælpe de ældre borgere i borgerservice, på bibliotekerne, på plejehjemmene og dagcentrene samt i hjemmeplejen. Også de frivillige i Ældre Sagen i Greve havde god erfaring med at hjælpe, da de hidtil i samarbejde med Folkeligt Oplysnings Forbund i en årrække har afholdt it-kurser for ældre borgere. Kommunens medarbejdere og de frivillige i Ældre Sagen var glade for at kunne hjælpe de ældre borgere, men var samtidig stærkt bekymrede over, at det kun var de aktive og ressourcestærke ældre, der opsøgte og profiterede af hjælpen. Oplevelsen var derimod, at ældre med få eller ingen it-kompetencer kun opsøgte medarbejdernes og de frivilliges hjælp sjældent og i yderst begrænset omfang. Derfor var der mange ældre borgere i Greve med behov for en ekstraordinær opsøgende indsats for at kunne opnå tilstrækkelige it-kompetencer til at kunne møde samfundets stigende krav om digital kommunikation. Borgere med få eller ingen it-kompetencer angiver primært

6 Side 6 af 18 manglende interesse og manglende behov som begrundelse for ikke at blive bedre til at anvende computer og internet. Ældres læring af it forudsætter et behov og en interesse i at lære it. Hvis ældre med få eller ingen it-kompetencer skal lære it, skal det ske med udgangspunkt i den enkelte ældres interesser og behov i hverdagen, således at IT bliver meningsfuldt. Med udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og behov forsøger MIT-Ældre således at hjælpe på en måde, hvorpå it bliver integreret i den enkeltes hverdag og meningsfulde aktiviteter. Forløb praktisk og konkret MIT-Ældre har eksisteret siden ultimo 2012 i et tæt samarbejde mellem Ældre Sagen i Greve og Greve Kommune. MIT-Ældre består af en projektleder, en projektmedarbejder fra Greve Kommune, en frivilligkoordinator fra Ældre Sagen, medarbejdere fra Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. De frivillige og de kommunale medarbejdere er fordelt på fire korps, som hver ledes af en tovholder. Den frivillige bliver registreret som frivillig i Ældre Sagen og bliver dermed dækket af Ældre Sagens ulykkes- og ansvarsforsikring. Se venligst Koordinator i MIT-Ældre / Ældre Sagen for uddybende information om frivilligkoordinatorens rolle. De frivillige i MIT-Ældre varetager den mobile it-hjælp til Greves borgere over 60 år. Hjælpen finder sted i den ældres eget hjem eller nærområde. Greves biblioteker samt Ældre Sagen i Greve Kommune afholder i tæt samarbejde med MIT-Ældre en række netcaféer geografisk bredt placeret i kommunen, hvortil brugere af MIT-Ældre også henvises. Ultimo august 2013 udsendte MIT-Ældre og Greve Kommune et brev til alle kommunens borgere over 60 år, der ikke var tilmeldt Digital Post. Brevet orienterer om kravet om digital postkasse pr. 1. november 2014, indeholder en anvisning til, hvordan man opretter digital postkasse samt tilbyder it-hjælp fra MIT-Ældre. Brevet har genereret mange henvendelser fra borgere med besked om, at de selv har oprettet digital postkasse, ikke ønsker digital postkasse eller ønsker hjælp fra MIT-Ældre. Efterspørgslen efter sidstnævnte har været så omfattende, at MIT-Ældre medio november 2013 har en venteliste til hjælp i eget hjem. Derfor opfordrer MIT-Ældre borgere med ønske om it-hjælp til at besøge bibliotekernes eller Ældre Sagens netcaféer.

7 Side 7 af 18 Brevet om digital post genudsendes primo/medio 2014 til Greve borgere over 60 år uden Digital Post. MIT-Ældre formoder, at denne gruppe består af borgere over 60 år med få eller ingen itkompetencer, og opfatter derfor gruppen som MIT-Ældres målgruppe. Denne målgruppe skal der gennemføres en særlig opsøgende og mobil indsats overfor i deres lokalområde. Derfor vil der fremadrettet i højere grad blive fokuseret på mobil it-hjælp i lokalområder med grupperinger af borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer. Det tætte samarbejde med Ældre Sagens og Greves bibliotekers netcaféer vil dog forsætte. MIT-Ældre samarbejder også tæt med Ældre Sagen i forbindelse med rekruttering af frivillige gennem annoncer i Ældre Sagens medlemsblad. Lessons learned og best practise I det år, MIT-Ældre har eksisteret, har parterne bag fået bekræftet vigtigheden af det tætte samarbejde mellem Ældre Sagen og Greve Kommune. Det tætte samarbejde gør, at MIT-Ældre er i stand til at løfte mere bredt, end parterne kan enkeltvis. Foruden at der helt konkret er flere om at hjælpe, betyder samarbejdet også, at MIT- Ældre kommer i kontakt med en større del af projektets målgruppe. Dette kommer borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer til gavn, hvormed antallet af borgere over 60 år med it-kompetencer øges markant. Forudsætning for det gode og tætte samarbejde er en klar kommunikation fra begge sider for løbende at sikre rene linjer, fælles løft af opgaven samt fælles mål. Særlig vigtigt er, at begge parter føler ansvar for at løfte opgaven for at nå målet om at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer. Ønsker andre kommuner at følge MIT-Ældre, anbefales det således at prioritere klare linjer, klar kommunikation, samt at der udpeges en kontaktperson fra kommunen og den pågældende ældreorganisation til sikring af dette. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Greve Kommune etablerede et samarbejde mellem Greve Kommune, Ældre Sagen, Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. MIT-Ældre har modtaget satspuljemidler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

8 Datastuer i Middelfart kommune 1. Samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Side 8 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Baggrund I Middelfart Kommune er der seks datastuer for ældre borgere. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Den centrale placering i forbindelse med plejehjem og plejecentre, har været med til at øge interessen for it-undervisningstilbuddene blandt byens ældre borgere. Efter nogle år succes med datastuer på tre ældrecentre i Middelfart by, kom ønsket om tilsvarende tilbud i landdistrikterne. Forløb praktisk og konkret Middelfart Kommunes frivilligkoordinator blev kontaktet af frivillige borgere for at finde ud af mulighederne for lokaler og hardware til dette projekt. På både Gelsted Plejecenter og Brenderup Dagcenter, var der mulighed for at indrette lokale til dette formål. Middelfart Kommune kunne bidrage med 15 computere af ældre dato, hvis der kunne findes hjælp til at opdatere og installere de programmer det krævede. Ved kontakt til Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, blev der givet lovning på Windows 7, Officepakke og koder til Deepfreeze. En frivillig med vedligeholdelsesansvar fra en eksisterende datastue, tjekkede et par maskiner og konstaterede at de kunne bruges. I et samarbejde med teknisk Skole Fredericia/Middelfart og deres dataelever, blev 12 maskiner gjort klar til datastuerne. Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede sig til rådighed med

9 Side 9 af 18 programmerne undervejs og ved hjælp af kommunens midler fra 79, blev der opsat accesspunkter, trukket kabler og tilsluttet kommunens netværk. I starten af 2013 åbnede begge datastuer og en tredje er på vej. De er alle velbesøgt og frivillige kræfter sørger for velkvalificeret undervisning. Lessons Learned og Best Practice Vi må konstatere at det at drive en datastue med ældre maskiner, trods det at de er opdaterede, ikke altid er nemt. Nogle maskiner er undervejs stået af og som erstatning, har man overtaget andre ældre maskiner. Udfordringen er nu, at de ikke er ens mere. På sigt vil vi nok erfare at kursisterne medbringer deres egne bærbare og dette vil udfordre vejlederne i fremtiden. Det at drive datastuer i kommunale lokaler i frivilligt regi, har vi erfaret, bør være i et tæt samarbejde med kommunen. Nogle frivillige vejledere har ikke forudsætning for at agere superbrugere og teknisk ansvarlige, men har brug for den kommunale it ekspertise i visse situationer. Den afklaring af hvor opgaverne ligger, bør være en del af planlægningen/oprettelsen af datastuer med frivillige vejledere. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Frivillige fra Ældremobiliseringen/Danske Seniorer i Middelfart kontaktede Middelfart Kommunes frivillighedskoordinator, som etablerede kontakt til pleje- og dagcentre. Herudover blev der etableret et samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorers landssekretariat, samt teknisk skole i Fredericia/Middelfart.

10 Datastuer i Middelfart kommune 2. Skovgades Datastue Side 10 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Datastuen har til huse i Skovgades Ældrecenter, hvor kommunen stiller lokale, lys og varme samt internet til rådighed. Baggrund Skovgades Datastue blev oprettet i efteråret Datastuens formål er at formidle kendskab til it til kommunens ældre, it-svage borgere, så disse bliver fortrolige med brugen af en computer, og herunder bliver introduceret til fremtidens digitale betjening hos det offentlige. Datastuen er en nonprofit datastue, hvortil er knyttet fjorten vejledere, der alle er pensionister og som arbejder gratis. For at kursisterne skal få det optimale ud af kurserne, er der udarbejdet et grundigt undervisningsmateriale. Vi lærer kursisterne, hvordan en PC fungerer, introducerer dem til Word og Excel, at skrive s, vedhæfte filer, at søge information på internettet m.v. På kurserne hjælper vi også kursisterne med at få bestilt og aktiveret NemID samt digital postkasse. Forløb praktisk og konkret Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede tre computere samt en printer til rådighed til at starte med. Endvidere har private virksomheder og offentlige institutioner i Middelfart givet yderligere maskiner. Microsoft stiller via samarbejdet med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer gratis licenser til Windows og Office-pakker til datastuernes rådighed, uden hvilket det ikke havde kunnet lade sig gøre. I Skovgades Datastue undervises alle hverdage fra mandag til fredag i hold a otte kursister. Der er meget stor søgning til datastuen, og der har stort set alle årene været venteliste. Vi har to semestre om året med 12 x 1,5 times undervisning. De sidste to semestre har vi måttet

11 Side 11 af 18 oprette et 11. hold pga. den store efterspørgsel. Kursisterne giver udtryk for, at de er meget glade for den undervisning, der gives her, idet der tages hensyn til den enkelte, og at øvelser bliver gentaget igen og igen, så man føler sig tryg ved at bruge computeren. Endvidere gør vejlederne meget for, at kursisterne skal føle sig velkomne, og at det sociale også fungerer godt Lessons Learned og Best Practice En stor del af succesen i vores datastue bunder i, at vi underviser efter et planlagt undervisningsmateriale, så kursisterne får lært tingene fra grunden af. Det nytter ikke at spørge en nybegynder: hvad vil du gerne lære, hvis han eller hun ikke kender de muligheder, computeren og især - Internettet tilbyder. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Middelfart kommune har samarbejdet med flere frivillige organisationer, herunder Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, for at lykkedes med projektet.

12 Senior digital Samarbejde mellem Aalborg kommune og Ældre Sagen Side 12 af 18 Kontaktperson: Pia Therkildsen, projektleder, chefsekretær, Aalborg Kommune, Leif Fuglsang, projektleder, Ældre Sagen Aalborg Kort beskrivelse Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Kommune gik i 2011 sammen om projekt SeniorDigital i Projektets formål er at undervise ældre i at anvende offentlige digitale løsninger, og hvor nødvendigt, at tilbyde medbetjening og give råd og tips vedrørende sikkerhed. Derudover er projektet formål at være igangsætter og vejleder for kommunens it-frivillige på aktivitetscentrene og tilbyde kursusmateriale og metoder til de frivillige på aktivitetscentrene. Baggrund I marts 2011 uddannede alle forvaltninger i Aalborg Kommune et korps af digitale ambassadører (ca. 120 medarbejdere). Dette projekt hænger sammen med Fokusområde 1. i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, især til initiativ 1.3 Hjælp at Hente, som handler om, at kommunerne stiller sig til rådighed, når borgerne skal have hjælp til at betjene sig selv på digitale services. For at gøre en særlig indsats for den ældre målgruppe af befolkningen besluttede kommunen også at oprette et korps af frivillige digitale ambassadører. Disse skulle rundt omkring på kommunens 40 aktivitetscentre støtte vejlede og motivere de ældre til at blive digitale borgere. Under afvikling af emnerelaterede møder mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen Aalborg, fandt begge parter interesse og mulighed i et samarbejde, og et fælles projekt SeniorDigital blev under ligeværdige forhold og uden økonomisk sammenhæng etableret ultimo Forløb praktisk og konkret Ældre Sagens it- kursusafdeling støtter og vejleder de frivillige og give dem kompetence til at hjælpe borgerne med undervisning og vejledning i digitaliseringsprocessen. Konkret tilbyder itkursusafdelingen at hjælpe de frivillige på aktivitetscentrenes PC-rum i gang med kursusvirksomhed/vejledning og hjælpe borgerne med emner beskrevet i projektets formål, samt at samordne instruktionsmateriale til instruktører og/eller elever. Endelig er Ældre Sagens

13 Side 13 af 18 hotline SeniorPC support til rådighed for projektet. Siden starten af projektet SeniorDigital er der årligt gennemført 2-4 samlinger af aktivitetscentrenes it-frivillige personer (digitale ambassadører). Disse samlinger har til formål at: a) give alle de frivillige aktuelle IT oplysninger, demo af udstyr og/eller programmer b) forslag til pædagogiske metoder c) it-sikkerhed d) skriftligt undervisningsmateriale eller planer e) udveksling af udfordringer, idéer og tips, m.m. f) opdatere de digitale ambassadører om nye offentlige selvbetjeningsløsninger I perioden er der tillige gennemført 2 undervisnings arrangementer på Aalborg Handelsskole i datalokale med hands-on undervisning. Efter behov har it-instruktører fra Ældre Sagen deltaget i arrangementer på aktivitetscentre sammen med centrets egne it frivillige (bl. a. ved Seniorsurf-dage) Senest (primo 2013) har Aalborg kommune ansat to projektmedarbejdere i seniorjob, som kan give ældre it-support i hjemmet især vedr. digitaliseringens udfordringer. Projektmedarbejderne hjælper de svageste ældre med offentlige hjemmesider både ved besøg i eget hjem og pr. telefon. Samtidig har de mulighed for at lave straksudstedelse af NemID og kan derved hjælpe borgerne i gang med det samme. Pt. er der kontakt med ca. 140 borgere i alderen år. Tilbuddet markedsføres bl.a. via hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og de forebyggende medarbejdere. Planlagte aktiviteter i 2014 Ældrevenlig IT-café/borgerservice på Fremtidens Plejehjem for beboere, pårørende og lokalområdets borgere "Mobil borgerservice-stand" som medarbejdere i seniorjob kan tage rundt med til forskellige arrangementer og yde borgerservice til ældre, hvor de ældre er. Projekt med studerende som frivillige Lessons Learned og Best Practice Både kommunen og Ældre Sagen har fået bekræftet at vi sammen kan nå en langt større målgruppe end, hvis vi hver især opererede uafhængig af hinanden. Forudsætning for det gode og tætte

14 Side 14 af 18 samarbejde er ligeværdige forhold. Derudover fungerer det godt for os at samarbejdet mellem aktivitetscentrene og it-kursusafdelingen planlægges overordnet men udføres ved direkte koordination. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Samarbejdet med Ældre Sagen Aalborg er udvidet med, at ovenfor nævnte projektmedarbejdere to gange pr. måned udfører StraksNemID funktionen i Ældre Sagens lokaler (hvor bookning foregår hos Ældre Sagen). Efterfølgenede i samme måned tilbyder Ældre Sagens IT-kursusafdeling to timers vejledning i brug af det nyerhvervede NemID med Nøglekort. Ældre Sagen og Kommunen samarbejder også omkring PR og koordinerer overordnede aktiviteter. Links til diverse IT-undrevisningsmateriale er anført nedenfor. Folder, IT hjælp i eget hjem:

15 Den digitale senior Skive Kommunes tilbud om it-undervisning for seniorer. Side 15 af 18 Kontaktpersoner: Ejvind Mikkelsen, publikumschef, Skive Bibliotek, Martin Bach-Vilhelmsen, Ældre Sagen Skive Kort beskrivelse Primo 2012 tog Skive Biblioteks ledergruppe, sammen med Skive Kommunes Borgerservice, initiativ til at sætte seniorernes udfordringer i forhold til digital selvbetjening på dagsordenen. I samarbejde med Ældre Sagen i Skive planlagde og gennemførtes der i april-maj 2012 et pilotprojekt med et 14-timers undervisningsforløb tre forskellige steder i kommunen. Baggrund Danskerne skal senest i 2015 kunne kommunikere digitalt med det offentlige. Det betyder konkret at der for nogle borgeres vedkommende er behov for it-undervisning og undervisning i, hvordan de nye offentlige selvbetjeningsløsninger virker. Vi var samtidig bevidste om, at vi ikke, med de ressourcer vi disponerede over, kunne løfte opgaven med at tilbyde kurser til alle, der måtte have behov. Vi gik derfor på udkig efter frivillige it-kyndige, som kunne være med til at løfte opgaven. Formålet med pilotprojektet Den digitale senior var: At bidrage til at flest mulige ikke-it-kyndige 60+ ere via et introduktionsforløb, rustes til at foretage digital kommunikation med det offentlige eller sagt på en anden måde: At overvinde berøringsangsten i forhold til pc ere og andet it-udstyr. At bibringe 60+ erne færdigheder til at begå sig med statens og Skive Kommunes selvbetjeningsløsninger At styrke 60+ ernes digitale medborgerskab generelt, men også med sigte på at kunne kommunikere med børn og børnebørn. Forløb praktisk og konkret Kurserne blev gennemført med medarbejdere fra Borgerservice og Bibliotek sammen med frivillige fra Ældre Sagens 2 lokalforeninger i Skive Kommune. I dette pilotprojekt medvirkede også en gruppe gymnasieelever, som gerne ville erhverve sig et frivillighedsbevis. Kurserne blev tilrettelagt som et samlet introduktionsforløb, opdelt i

16 Side 16 af 18 4 moduler: tæm musen (2 timer) grundlæggende internet (2*2 timer) introduktion til selvbetjening (2*2 timer) kendskab til borger.dk og NemID (2*2 timer). Altså 7 kursusdage á 2 timer. Tilbagemeldingerne var positive. Deltagerne fandt indholdet relevant, og de frivillige elever fra gymnasiet og Ældre Sagens frivillige var garanter for, at alle kursister blev hjulpet godt igennem. August 2012 drøftede Borgerservice og Bibliotek med direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den videre opgave. Der var enighed om, at opgaven er relevant, stor og nødvendig, hvorfor det i samarbejde med Ældre Sagen besluttes at tilbyde it-kurser i hele kommunen. Det vedtages at placere it-lokalerne på kommunens plejeog ældrecentre. Forvaltningen gav tilsagn om midler til indkøb af 50 bærbare pc ere, og fra it-puljen i Ældre Sagens landsforening har lokalforeningerne samlet opnået kr ,- i tilskud. Samtidig blev der truffet aftale med kommunens it-afdeling om at etablere trådløst netværk i itlokalerne på alle pleje- og ældrecentre. Ældre Sagen rettede henvendelse til Skive Kommunes kontaktråd med anmodning om hjælp til at komme i forbindelse med borgere, som qua deres it-kunnen kunne gøres interesserede i at være frivillige it-undervisere. Biblioteket, Borgerservice og Ældre Sagen inviterede til informationsmøder om det omfattende projekt. Biblioteket stod for instruktionen af de frivillige undervisere. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sørgede for udarbejdelse af de første navnelister med oplysning om navn, adresse, tlf. og mailadresse på kontaktrådsformændene i de forskellige områder i kommunen, lederne af plejecentrene med it-lokaler, tovholderen for det enkelte kursussted, it-frivillige ved hvert kursussted samt navnet på itsuperbrugeren, der fungerer som konsulent for it-frivillige og bindeled mellem kursusstederne og bibliotek, forvaltning og Ældre Sagen. Også Bibliotekets repræsentanters navne og Ældre Sagens itansvarlige og bestyrelsesformandens navne blev optaget i oversigten. Siden efterår 2012 har der været afholdt mange kurser rundt om i Skive Kommune. 10 steder uden for Skive by samt på Skive Bibliotek. Lessons Learned og Best Practice. I flere lokalsamfund er der stor kursusaktivitet på ældrecentret: en eller to frivillige tovholdere/undervisere gennemfører de nødvendige kurser sammen med et par frivillige. Kurserne har været det

17 Side 17 af 18 førnævnte introduktionsforløb, men overbygningskurser (billedbehandling mail m.m.) er også set. Et par af stederne har man igennem det seneste år været så aktive, at stort set alle i målgruppen har været igennem et forløb. I andre lokalsamfund er man kommet senere i gang oftest fordi opkoblingen til internettet i it-lokalet ikke var på plads. Det har været overkommeligt at finde it-frivillige, men ind imellem har det trukket lidt ud med også at få aftale med den uundværlige tovholder. Borgerservice s rolle er næsten udfaset. Bibliotekets rolle er todelt: dels gennemfører de kurser (indtil videre 6 forløb med hver 10 kursister) dels har de en opgave med at undervise nye tovholdere i dét kursus-koncept (7*2 timer) som bruges. Ældresagens rolle er at rekruttere og holde styr på de mange frivillige. Opgaven er stadig stor, og den bliver ikke mindre af, at mange borgere har overvundet deres tilbageholdenhed og skepsis og efter snak med naboen har fået lyst til at lære om it. Det betyder, at der ofte er ventelister til kommende hold. Til opgaven hører også, at der i 2014 indføres digitale postkasser. Milepælen er ultimo 2014, hvor alle danskere får en digital postkasse. Skive Bibliotek mener, det er helt relevant at medvirke til at løfte denne opgave. At klæde tovholdere på og at afholde kurser ligger i tråd med de øvrige opgaver og tilbud, biblioteket har. Borgerne skal på Biblioteket kunne hente råd og vejledning m.h.t. til bedre at kunne kommunikere med det offentlige, herunder at kunne deltage i Borger.dk-uger, Seniorsurf-dage, IT-café m.m. Det seneste tilbud har været for mindre it-parate virksomheder, hvor virksomheder og foreninger har kunnet få hjælp til bl.a. at få oprettet en digital postkasse. At vi er kommet så langt må i høj grad tilskrives, at vi i Skive Kommune er lykkedes med at inddrage og gøre brug af de mange frivillige. Frivillige som kan være: IT-superbrugere IT-tovholdere Kursus-frivillige Det skal som supplerende oplysning nævnes, at der hver torsdag kl i et samarbejde mellem Biblioteket og Ældre Sagen tilbydes ITcafé på Biblioteket. Fremmødet varierer, men er overvejende god. It-

18 Side 18 af 18 caféen er god til den umiddelbare vejledning, som bl.a. tidligere kursister kan have brug for. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Skive kommune har samarbejdet med blandt andre Ældre Sagen og etableret et samarbejde mellem Skive bibliotek, borgerservice og Ældre Sagen. Der har været benyttet frivillige som IT-superbrugere, IT-tovholdere og kursus-frivillige.

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Forår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på fem emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på syv emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2014 Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet FEBRUAR, MARTS, APRIL, MAJ 2014 Gratis kurser Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde med Københavns

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Støttet af Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Microsoft, Foreningen Nydansker samt

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere