Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -"

Transkript

1 Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til kommunerne fra ældreorganisationerne, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, angående velfungerende lokalt samarbejde omkring ældreorganisationernes it-undervisning særligt rettet mod ældre borgere. Herudover har fire kommuner og fire lokalafdelinger af Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen/Danske Seniorer udarbejdet i alt fem casebeskrivelser, som er vedlagt anbefalingerne. Jf. initiativ 3.5 i den opdaterede fællesoffentlige hjælpeplan (2013) skal der etableres et forum, hvor cases og projekter i forhold til håndtering af it-svage borgere synliggøres. Et element heri er en synliggørelse over for kommunerne af, hvordan man lokalt sikrer et godt samarbejde med ældreorganisationerne i forhold til undervisning af it-svage ældre. Initiativet skal ses på baggrund af, at overgangen til obligatorisk digital selvbetjening har givet en betydelig tilstrømning til organisationernes kurser og et heraf afledt pres på de frivillige undervisere og undervisningsfaciliteter. Denne efterspørgsel ventes af organisationerne at stige frem mod overgangen til obligatorisk digital post i Ældre Sagen oplyser, at det store flertal af lokalafdelinger har en it-undervisningsindsats og at ca. halvdelen pt. henviser medlemmer til venteliste pga. stor efterspørgsel, mens det gælder stort set alle Ældremobiliseringen/Danske Seniorers datastuer. Organisationerne har flere steder kontakt til lokale ildsjæle, som er klar til at oprette nye itundervisningssteder. Anbefalingerne omhandler kun den del af ældrebefolkningen, som kan gøres digitale gennem et længere undervisnings- eller vejledningsforløb. Mange ældre er allerede it-parate og kan evt. med hjælp fra fx borgerservice betjene sig selv og har derfor ikke behov for de tilbud, som ældreorganisationerne udbyder. Omvendt er der ældre, som ikke kan lære at bruge de digitale løsninger, og som derfor skal betjenes på anden vis.

2 Side 2 af 18 Ældreorganisationernes anbefalinger til lokalt samarbejde med kommunerne De rigtig gode lokale samarbejder mellem kommuner og ældreorganisationer er, ifølge ældreorganisationerne, overordnet kendetegnet ved en række forhold: 1. Klar rollefordeling mellem de frivillige og kommunen 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske 5. Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige 6. Ingen unødig detail-styring 7. Lokaler med en hensigtsmæssig placering 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats 1. Klar rollefordeling I de kommuner hvor samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige organisationer fungerer allerbedst, sker det med en klar rollefordeling mellem kommunen og organisationerne. For at opnå de bedst mulige samarbejdsresultater, er det vigtigt, at man er bevidst om de to parters forskellige styrker og ansvarsområder, herunder at datastuerne er selvstændige enheder, der drives af de frivillige på de frivilliges vilkår. Når der laves et samarbejde, bør derfor laves en skriftlig aftale, der præciserer rollefordelingen og præmisserne for samarbejdet. Eksempelvis kan en præmis være at frivillige ledes af frivillige, og en rollefordeling kan være at kommunen varetager medbetjening. 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab Skal en vedholdende og kvalificeret indsats sikres for så vidt angår de frivillige, er det vigtigt, at de frivilliges ejerskab til indsatsen understøttes mest muligt. Det indebærer fx, at ansvaret for indsatsen er tydeligt placeres hos de frivillige, mens kommunerne understøtter rammerne herfor fx ved at stille lokaler og/eller midler til rådighed. 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger Som et særskilt element i understøttelsen af de frivilliges ejerskab til itundervisningsindsatsen, kan kommunen med fordel inddrage de frivillige tidligt i relevante kommunale beslutninger eksempelvis i forhold til de fysiske rammer for undervisningen. 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske Der er ofte lokale ildsjæle til stede i ældreorganisationerne, som det er hensigtsmæssigt at involvere tæt i arbejdet med en indsats på it-området. Dels har disse frivillige ofte et stort engagement, der kan få tingene til at ske og dels har de ofte et stort lokalt netværk, som er afgørende, når et frivilligt itundervisningssted skal bemandes og drives.

3 Side 3 af Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige Ofte vil det være hensigtsmæssigt og styrke det lokale kommunale samarbejde med frivilligorganisationerne at forankre det politisk fx gennem en kommunalpolitisk beslutning herom eller ved at skabe politisk synlighed omkring indsatsen i lokale medier eller lignende. 6. Ingen unødig detail-styring Såfremt der fra kommunal side gives økonomisk støtte til en frivillig undervisningsindsats, bør det overvejes, hvordan det bedst sikres, at den kommunale styring og administrative krav til afrapportering ikke bliver af en karakter eller et omfang, der dræner de frivilliges ressourcer og engagement. 7. Lokaler med hensigtsmæssig placering Mange kommuner stiller lokaler til rådighed for frivilligorganisationernes lokalafdelinger for at understøtte den frivillige it-undervisningsindsats. Dette fungerer bedst, når it-undervisningslokalerne er centralt placeret i tilknytning til ældrecenter, plejehjem eller lignende. Herved har de frivillige bl.a. mulighed for at rekrutterer og fastholde kursister, der ikke ellers ville overveje it-undervisning. Endvidere bør muligheden for at anvende offentlig transport indtænkes. 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid For at skabe de bedste rammer for undervisningen og ikke udelukke grupper af ældre, er det vigtigt, at de lokaler, som stilles til rådighed tager højde for, at målgruppen kan være bevægelsesbesværet. Endvidere er det vigtigt, at tidsrummet, hvor lokalerne er disponible, fortrinsvis er i dagtimerne, og at der er mulighed for at udvide undervisningsaktiviteten, hvis der er behov for yderligere tilbud for at håndtere en evt. venteliste. Ældreorganisationerne anbefaler derfor, at lokaler stillet til rådighed for de frivillige til it-undervisning ikke samtidig anvendes af andre grupper til fx almindelig grundskolegang, hvis dette betyder, at det ikke er muligt for de frivillige at indrette undervisningslokalerne efter egne behov. 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software Det er en væsentlig motiverende faktor for de it-frivillige, at det benyttede udstyr er tidssvarende og funktionsdygtigt. Det skaber en tilfredshed hos de it-frivillige og tiltrækker flere til opgaven, når der er styr på redskaberne, og de frivillige ikke behøver at fokusere på udstyrsvedligeholdelse, men kan fokusere deres undervisningsindsats. Samtidig er der dog frivillige, der ønsker selv at forestå vedligeholdelsen, hvorfor kommunen med fordel kan undersøge det konkrete lokale ønske. 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats Det er som frivillig stærkt motiverende, når kommunen åbent anerkender og påskønner den ofte betydelige frivillige undervisningsindsats. De frivillige yder en stor og gratis indsats lokalt, og fra kommunal side er det hensigtsmæssigt i relevante sammenhænge at påskønne denne og de frivillige som en vigtig lokal partner.

4 Gode eksempler på lokalt samarbejde I det følgende præsenteres fem cases, som viser noget om bredden i de samarbejder, som foregår rundt omkring i landet. Casene er indsamlet i efteråret Yderligere casebeskrivelser vil blive lagt på et kommende inspirationsforum for myndigheder på borger.dk. Her vil man også kunne finde en skabelon for casebeskrivelser, som alle, som sidder med et projekt/samarbejde, de mener, kan have værdi for andre, opfordres til at udfylde og dele. Side 4 af 18

5 MIT-Ældre Samarbejde mellem Greve kommune og Ældre Sagen i Greve Side 5 af 18 Kontaktperson: Signe Frederiksen Svane, projektleder, Greve Kommune, Jørgen Norrid, formand, Ældre Sagen i Greve Kort beskrivelse Formålet med MIT-Ældre er at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer gennem en opsøgende, motiverende og mobil indsats. MIT-Ældre arbejder udefra og ind med opsøgende indsatser, hvor de ældre borgere bor og færdes. Dette kræver en ekstraordinær indsats fra personer i MIT-Ældre for at vække den enkelte ældres interesse og behov. Udover at den opsøgende og motiverende indsats foregår, hvor den ældre bor og færdes, tager it-hjælpen fra MIT-Ældre udgangspunkt i en snak om den ældres hverdag og interesser. Dette sikrer, at IT-vejledningen bliver personlig og interessant for den enkelte. Baggrund Både Greve Kommunes medarbejdere og frivillige i Ældre Sagen i Greve blev forud for MIT-Ældre jævnligt kontaktet af ældre, som ønskede hjælp til at kunne bruge IT. Kommunens medarbejdere havde derfor allerede god erfaring med at hjælpe de ældre borgere i borgerservice, på bibliotekerne, på plejehjemmene og dagcentrene samt i hjemmeplejen. Også de frivillige i Ældre Sagen i Greve havde god erfaring med at hjælpe, da de hidtil i samarbejde med Folkeligt Oplysnings Forbund i en årrække har afholdt it-kurser for ældre borgere. Kommunens medarbejdere og de frivillige i Ældre Sagen var glade for at kunne hjælpe de ældre borgere, men var samtidig stærkt bekymrede over, at det kun var de aktive og ressourcestærke ældre, der opsøgte og profiterede af hjælpen. Oplevelsen var derimod, at ældre med få eller ingen it-kompetencer kun opsøgte medarbejdernes og de frivilliges hjælp sjældent og i yderst begrænset omfang. Derfor var der mange ældre borgere i Greve med behov for en ekstraordinær opsøgende indsats for at kunne opnå tilstrækkelige it-kompetencer til at kunne møde samfundets stigende krav om digital kommunikation. Borgere med få eller ingen it-kompetencer angiver primært

6 Side 6 af 18 manglende interesse og manglende behov som begrundelse for ikke at blive bedre til at anvende computer og internet. Ældres læring af it forudsætter et behov og en interesse i at lære it. Hvis ældre med få eller ingen it-kompetencer skal lære it, skal det ske med udgangspunkt i den enkelte ældres interesser og behov i hverdagen, således at IT bliver meningsfuldt. Med udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og behov forsøger MIT-Ældre således at hjælpe på en måde, hvorpå it bliver integreret i den enkeltes hverdag og meningsfulde aktiviteter. Forløb praktisk og konkret MIT-Ældre har eksisteret siden ultimo 2012 i et tæt samarbejde mellem Ældre Sagen i Greve og Greve Kommune. MIT-Ældre består af en projektleder, en projektmedarbejder fra Greve Kommune, en frivilligkoordinator fra Ældre Sagen, medarbejdere fra Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. De frivillige og de kommunale medarbejdere er fordelt på fire korps, som hver ledes af en tovholder. Den frivillige bliver registreret som frivillig i Ældre Sagen og bliver dermed dækket af Ældre Sagens ulykkes- og ansvarsforsikring. Se venligst Koordinator i MIT-Ældre / Ældre Sagen for uddybende information om frivilligkoordinatorens rolle. De frivillige i MIT-Ældre varetager den mobile it-hjælp til Greves borgere over 60 år. Hjælpen finder sted i den ældres eget hjem eller nærområde. Greves biblioteker samt Ældre Sagen i Greve Kommune afholder i tæt samarbejde med MIT-Ældre en række netcaféer geografisk bredt placeret i kommunen, hvortil brugere af MIT-Ældre også henvises. Ultimo august 2013 udsendte MIT-Ældre og Greve Kommune et brev til alle kommunens borgere over 60 år, der ikke var tilmeldt Digital Post. Brevet orienterer om kravet om digital postkasse pr. 1. november 2014, indeholder en anvisning til, hvordan man opretter digital postkasse samt tilbyder it-hjælp fra MIT-Ældre. Brevet har genereret mange henvendelser fra borgere med besked om, at de selv har oprettet digital postkasse, ikke ønsker digital postkasse eller ønsker hjælp fra MIT-Ældre. Efterspørgslen efter sidstnævnte har været så omfattende, at MIT-Ældre medio november 2013 har en venteliste til hjælp i eget hjem. Derfor opfordrer MIT-Ældre borgere med ønske om it-hjælp til at besøge bibliotekernes eller Ældre Sagens netcaféer.

7 Side 7 af 18 Brevet om digital post genudsendes primo/medio 2014 til Greve borgere over 60 år uden Digital Post. MIT-Ældre formoder, at denne gruppe består af borgere over 60 år med få eller ingen itkompetencer, og opfatter derfor gruppen som MIT-Ældres målgruppe. Denne målgruppe skal der gennemføres en særlig opsøgende og mobil indsats overfor i deres lokalområde. Derfor vil der fremadrettet i højere grad blive fokuseret på mobil it-hjælp i lokalområder med grupperinger af borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer. Det tætte samarbejde med Ældre Sagens og Greves bibliotekers netcaféer vil dog forsætte. MIT-Ældre samarbejder også tæt med Ældre Sagen i forbindelse med rekruttering af frivillige gennem annoncer i Ældre Sagens medlemsblad. Lessons learned og best practise I det år, MIT-Ældre har eksisteret, har parterne bag fået bekræftet vigtigheden af det tætte samarbejde mellem Ældre Sagen og Greve Kommune. Det tætte samarbejde gør, at MIT-Ældre er i stand til at løfte mere bredt, end parterne kan enkeltvis. Foruden at der helt konkret er flere om at hjælpe, betyder samarbejdet også, at MIT- Ældre kommer i kontakt med en større del af projektets målgruppe. Dette kommer borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer til gavn, hvormed antallet af borgere over 60 år med it-kompetencer øges markant. Forudsætning for det gode og tætte samarbejde er en klar kommunikation fra begge sider for løbende at sikre rene linjer, fælles løft af opgaven samt fælles mål. Særlig vigtigt er, at begge parter føler ansvar for at løfte opgaven for at nå målet om at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer. Ønsker andre kommuner at følge MIT-Ældre, anbefales det således at prioritere klare linjer, klar kommunikation, samt at der udpeges en kontaktperson fra kommunen og den pågældende ældreorganisation til sikring af dette. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Greve Kommune etablerede et samarbejde mellem Greve Kommune, Ældre Sagen, Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. MIT-Ældre har modtaget satspuljemidler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

8 Datastuer i Middelfart kommune 1. Samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Side 8 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Baggrund I Middelfart Kommune er der seks datastuer for ældre borgere. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Den centrale placering i forbindelse med plejehjem og plejecentre, har været med til at øge interessen for it-undervisningstilbuddene blandt byens ældre borgere. Efter nogle år succes med datastuer på tre ældrecentre i Middelfart by, kom ønsket om tilsvarende tilbud i landdistrikterne. Forløb praktisk og konkret Middelfart Kommunes frivilligkoordinator blev kontaktet af frivillige borgere for at finde ud af mulighederne for lokaler og hardware til dette projekt. På både Gelsted Plejecenter og Brenderup Dagcenter, var der mulighed for at indrette lokale til dette formål. Middelfart Kommune kunne bidrage med 15 computere af ældre dato, hvis der kunne findes hjælp til at opdatere og installere de programmer det krævede. Ved kontakt til Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, blev der givet lovning på Windows 7, Officepakke og koder til Deepfreeze. En frivillig med vedligeholdelsesansvar fra en eksisterende datastue, tjekkede et par maskiner og konstaterede at de kunne bruges. I et samarbejde med teknisk Skole Fredericia/Middelfart og deres dataelever, blev 12 maskiner gjort klar til datastuerne. Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede sig til rådighed med

9 Side 9 af 18 programmerne undervejs og ved hjælp af kommunens midler fra 79, blev der opsat accesspunkter, trukket kabler og tilsluttet kommunens netværk. I starten af 2013 åbnede begge datastuer og en tredje er på vej. De er alle velbesøgt og frivillige kræfter sørger for velkvalificeret undervisning. Lessons Learned og Best Practice Vi må konstatere at det at drive en datastue med ældre maskiner, trods det at de er opdaterede, ikke altid er nemt. Nogle maskiner er undervejs stået af og som erstatning, har man overtaget andre ældre maskiner. Udfordringen er nu, at de ikke er ens mere. På sigt vil vi nok erfare at kursisterne medbringer deres egne bærbare og dette vil udfordre vejlederne i fremtiden. Det at drive datastuer i kommunale lokaler i frivilligt regi, har vi erfaret, bør være i et tæt samarbejde med kommunen. Nogle frivillige vejledere har ikke forudsætning for at agere superbrugere og teknisk ansvarlige, men har brug for den kommunale it ekspertise i visse situationer. Den afklaring af hvor opgaverne ligger, bør være en del af planlægningen/oprettelsen af datastuer med frivillige vejledere. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Frivillige fra Ældremobiliseringen/Danske Seniorer i Middelfart kontaktede Middelfart Kommunes frivillighedskoordinator, som etablerede kontakt til pleje- og dagcentre. Herudover blev der etableret et samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorers landssekretariat, samt teknisk skole i Fredericia/Middelfart.

10 Datastuer i Middelfart kommune 2. Skovgades Datastue Side 10 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Datastuen har til huse i Skovgades Ældrecenter, hvor kommunen stiller lokale, lys og varme samt internet til rådighed. Baggrund Skovgades Datastue blev oprettet i efteråret Datastuens formål er at formidle kendskab til it til kommunens ældre, it-svage borgere, så disse bliver fortrolige med brugen af en computer, og herunder bliver introduceret til fremtidens digitale betjening hos det offentlige. Datastuen er en nonprofit datastue, hvortil er knyttet fjorten vejledere, der alle er pensionister og som arbejder gratis. For at kursisterne skal få det optimale ud af kurserne, er der udarbejdet et grundigt undervisningsmateriale. Vi lærer kursisterne, hvordan en PC fungerer, introducerer dem til Word og Excel, at skrive s, vedhæfte filer, at søge information på internettet m.v. På kurserne hjælper vi også kursisterne med at få bestilt og aktiveret NemID samt digital postkasse. Forløb praktisk og konkret Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede tre computere samt en printer til rådighed til at starte med. Endvidere har private virksomheder og offentlige institutioner i Middelfart givet yderligere maskiner. Microsoft stiller via samarbejdet med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer gratis licenser til Windows og Office-pakker til datastuernes rådighed, uden hvilket det ikke havde kunnet lade sig gøre. I Skovgades Datastue undervises alle hverdage fra mandag til fredag i hold a otte kursister. Der er meget stor søgning til datastuen, og der har stort set alle årene været venteliste. Vi har to semestre om året med 12 x 1,5 times undervisning. De sidste to semestre har vi måttet

11 Side 11 af 18 oprette et 11. hold pga. den store efterspørgsel. Kursisterne giver udtryk for, at de er meget glade for den undervisning, der gives her, idet der tages hensyn til den enkelte, og at øvelser bliver gentaget igen og igen, så man føler sig tryg ved at bruge computeren. Endvidere gør vejlederne meget for, at kursisterne skal føle sig velkomne, og at det sociale også fungerer godt Lessons Learned og Best Practice En stor del af succesen i vores datastue bunder i, at vi underviser efter et planlagt undervisningsmateriale, så kursisterne får lært tingene fra grunden af. Det nytter ikke at spørge en nybegynder: hvad vil du gerne lære, hvis han eller hun ikke kender de muligheder, computeren og især - Internettet tilbyder. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Middelfart kommune har samarbejdet med flere frivillige organisationer, herunder Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, for at lykkedes med projektet.

12 Senior digital Samarbejde mellem Aalborg kommune og Ældre Sagen Side 12 af 18 Kontaktperson: Pia Therkildsen, projektleder, chefsekretær, Aalborg Kommune, Leif Fuglsang, projektleder, Ældre Sagen Aalborg Kort beskrivelse Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Kommune gik i 2011 sammen om projekt SeniorDigital i Projektets formål er at undervise ældre i at anvende offentlige digitale løsninger, og hvor nødvendigt, at tilbyde medbetjening og give råd og tips vedrørende sikkerhed. Derudover er projektet formål at være igangsætter og vejleder for kommunens it-frivillige på aktivitetscentrene og tilbyde kursusmateriale og metoder til de frivillige på aktivitetscentrene. Baggrund I marts 2011 uddannede alle forvaltninger i Aalborg Kommune et korps af digitale ambassadører (ca. 120 medarbejdere). Dette projekt hænger sammen med Fokusområde 1. i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, især til initiativ 1.3 Hjælp at Hente, som handler om, at kommunerne stiller sig til rådighed, når borgerne skal have hjælp til at betjene sig selv på digitale services. For at gøre en særlig indsats for den ældre målgruppe af befolkningen besluttede kommunen også at oprette et korps af frivillige digitale ambassadører. Disse skulle rundt omkring på kommunens 40 aktivitetscentre støtte vejlede og motivere de ældre til at blive digitale borgere. Under afvikling af emnerelaterede møder mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen Aalborg, fandt begge parter interesse og mulighed i et samarbejde, og et fælles projekt SeniorDigital blev under ligeværdige forhold og uden økonomisk sammenhæng etableret ultimo Forløb praktisk og konkret Ældre Sagens it- kursusafdeling støtter og vejleder de frivillige og give dem kompetence til at hjælpe borgerne med undervisning og vejledning i digitaliseringsprocessen. Konkret tilbyder itkursusafdelingen at hjælpe de frivillige på aktivitetscentrenes PC-rum i gang med kursusvirksomhed/vejledning og hjælpe borgerne med emner beskrevet i projektets formål, samt at samordne instruktionsmateriale til instruktører og/eller elever. Endelig er Ældre Sagens

13 Side 13 af 18 hotline SeniorPC support til rådighed for projektet. Siden starten af projektet SeniorDigital er der årligt gennemført 2-4 samlinger af aktivitetscentrenes it-frivillige personer (digitale ambassadører). Disse samlinger har til formål at: a) give alle de frivillige aktuelle IT oplysninger, demo af udstyr og/eller programmer b) forslag til pædagogiske metoder c) it-sikkerhed d) skriftligt undervisningsmateriale eller planer e) udveksling af udfordringer, idéer og tips, m.m. f) opdatere de digitale ambassadører om nye offentlige selvbetjeningsløsninger I perioden er der tillige gennemført 2 undervisnings arrangementer på Aalborg Handelsskole i datalokale med hands-on undervisning. Efter behov har it-instruktører fra Ældre Sagen deltaget i arrangementer på aktivitetscentre sammen med centrets egne it frivillige (bl. a. ved Seniorsurf-dage) Senest (primo 2013) har Aalborg kommune ansat to projektmedarbejdere i seniorjob, som kan give ældre it-support i hjemmet især vedr. digitaliseringens udfordringer. Projektmedarbejderne hjælper de svageste ældre med offentlige hjemmesider både ved besøg i eget hjem og pr. telefon. Samtidig har de mulighed for at lave straksudstedelse af NemID og kan derved hjælpe borgerne i gang med det samme. Pt. er der kontakt med ca. 140 borgere i alderen år. Tilbuddet markedsføres bl.a. via hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og de forebyggende medarbejdere. Planlagte aktiviteter i 2014 Ældrevenlig IT-café/borgerservice på Fremtidens Plejehjem for beboere, pårørende og lokalområdets borgere "Mobil borgerservice-stand" som medarbejdere i seniorjob kan tage rundt med til forskellige arrangementer og yde borgerservice til ældre, hvor de ældre er. Projekt med studerende som frivillige Lessons Learned og Best Practice Både kommunen og Ældre Sagen har fået bekræftet at vi sammen kan nå en langt større målgruppe end, hvis vi hver især opererede uafhængig af hinanden. Forudsætning for det gode og tætte

14 Side 14 af 18 samarbejde er ligeværdige forhold. Derudover fungerer det godt for os at samarbejdet mellem aktivitetscentrene og it-kursusafdelingen planlægges overordnet men udføres ved direkte koordination. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Samarbejdet med Ældre Sagen Aalborg er udvidet med, at ovenfor nævnte projektmedarbejdere to gange pr. måned udfører StraksNemID funktionen i Ældre Sagens lokaler (hvor bookning foregår hos Ældre Sagen). Efterfølgenede i samme måned tilbyder Ældre Sagens IT-kursusafdeling to timers vejledning i brug af det nyerhvervede NemID med Nøglekort. Ældre Sagen og Kommunen samarbejder også omkring PR og koordinerer overordnede aktiviteter. Links til diverse IT-undrevisningsmateriale er anført nedenfor. Folder, IT hjælp i eget hjem:

15 Den digitale senior Skive Kommunes tilbud om it-undervisning for seniorer. Side 15 af 18 Kontaktpersoner: Ejvind Mikkelsen, publikumschef, Skive Bibliotek, Martin Bach-Vilhelmsen, Ældre Sagen Skive Kort beskrivelse Primo 2012 tog Skive Biblioteks ledergruppe, sammen med Skive Kommunes Borgerservice, initiativ til at sætte seniorernes udfordringer i forhold til digital selvbetjening på dagsordenen. I samarbejde med Ældre Sagen i Skive planlagde og gennemførtes der i april-maj 2012 et pilotprojekt med et 14-timers undervisningsforløb tre forskellige steder i kommunen. Baggrund Danskerne skal senest i 2015 kunne kommunikere digitalt med det offentlige. Det betyder konkret at der for nogle borgeres vedkommende er behov for it-undervisning og undervisning i, hvordan de nye offentlige selvbetjeningsløsninger virker. Vi var samtidig bevidste om, at vi ikke, med de ressourcer vi disponerede over, kunne løfte opgaven med at tilbyde kurser til alle, der måtte have behov. Vi gik derfor på udkig efter frivillige it-kyndige, som kunne være med til at løfte opgaven. Formålet med pilotprojektet Den digitale senior var: At bidrage til at flest mulige ikke-it-kyndige 60+ ere via et introduktionsforløb, rustes til at foretage digital kommunikation med det offentlige eller sagt på en anden måde: At overvinde berøringsangsten i forhold til pc ere og andet it-udstyr. At bibringe 60+ erne færdigheder til at begå sig med statens og Skive Kommunes selvbetjeningsløsninger At styrke 60+ ernes digitale medborgerskab generelt, men også med sigte på at kunne kommunikere med børn og børnebørn. Forløb praktisk og konkret Kurserne blev gennemført med medarbejdere fra Borgerservice og Bibliotek sammen med frivillige fra Ældre Sagens 2 lokalforeninger i Skive Kommune. I dette pilotprojekt medvirkede også en gruppe gymnasieelever, som gerne ville erhverve sig et frivillighedsbevis. Kurserne blev tilrettelagt som et samlet introduktionsforløb, opdelt i

16 Side 16 af 18 4 moduler: tæm musen (2 timer) grundlæggende internet (2*2 timer) introduktion til selvbetjening (2*2 timer) kendskab til borger.dk og NemID (2*2 timer). Altså 7 kursusdage á 2 timer. Tilbagemeldingerne var positive. Deltagerne fandt indholdet relevant, og de frivillige elever fra gymnasiet og Ældre Sagens frivillige var garanter for, at alle kursister blev hjulpet godt igennem. August 2012 drøftede Borgerservice og Bibliotek med direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den videre opgave. Der var enighed om, at opgaven er relevant, stor og nødvendig, hvorfor det i samarbejde med Ældre Sagen besluttes at tilbyde it-kurser i hele kommunen. Det vedtages at placere it-lokalerne på kommunens plejeog ældrecentre. Forvaltningen gav tilsagn om midler til indkøb af 50 bærbare pc ere, og fra it-puljen i Ældre Sagens landsforening har lokalforeningerne samlet opnået kr ,- i tilskud. Samtidig blev der truffet aftale med kommunens it-afdeling om at etablere trådløst netværk i itlokalerne på alle pleje- og ældrecentre. Ældre Sagen rettede henvendelse til Skive Kommunes kontaktråd med anmodning om hjælp til at komme i forbindelse med borgere, som qua deres it-kunnen kunne gøres interesserede i at være frivillige it-undervisere. Biblioteket, Borgerservice og Ældre Sagen inviterede til informationsmøder om det omfattende projekt. Biblioteket stod for instruktionen af de frivillige undervisere. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sørgede for udarbejdelse af de første navnelister med oplysning om navn, adresse, tlf. og mailadresse på kontaktrådsformændene i de forskellige områder i kommunen, lederne af plejecentrene med it-lokaler, tovholderen for det enkelte kursussted, it-frivillige ved hvert kursussted samt navnet på itsuperbrugeren, der fungerer som konsulent for it-frivillige og bindeled mellem kursusstederne og bibliotek, forvaltning og Ældre Sagen. Også Bibliotekets repræsentanters navne og Ældre Sagens itansvarlige og bestyrelsesformandens navne blev optaget i oversigten. Siden efterår 2012 har der været afholdt mange kurser rundt om i Skive Kommune. 10 steder uden for Skive by samt på Skive Bibliotek. Lessons Learned og Best Practice. I flere lokalsamfund er der stor kursusaktivitet på ældrecentret: en eller to frivillige tovholdere/undervisere gennemfører de nødvendige kurser sammen med et par frivillige. Kurserne har været det

17 Side 17 af 18 førnævnte introduktionsforløb, men overbygningskurser (billedbehandling mail m.m.) er også set. Et par af stederne har man igennem det seneste år været så aktive, at stort set alle i målgruppen har været igennem et forløb. I andre lokalsamfund er man kommet senere i gang oftest fordi opkoblingen til internettet i it-lokalet ikke var på plads. Det har været overkommeligt at finde it-frivillige, men ind imellem har det trukket lidt ud med også at få aftale med den uundværlige tovholder. Borgerservice s rolle er næsten udfaset. Bibliotekets rolle er todelt: dels gennemfører de kurser (indtil videre 6 forløb med hver 10 kursister) dels har de en opgave med at undervise nye tovholdere i dét kursus-koncept (7*2 timer) som bruges. Ældresagens rolle er at rekruttere og holde styr på de mange frivillige. Opgaven er stadig stor, og den bliver ikke mindre af, at mange borgere har overvundet deres tilbageholdenhed og skepsis og efter snak med naboen har fået lyst til at lære om it. Det betyder, at der ofte er ventelister til kommende hold. Til opgaven hører også, at der i 2014 indføres digitale postkasser. Milepælen er ultimo 2014, hvor alle danskere får en digital postkasse. Skive Bibliotek mener, det er helt relevant at medvirke til at løfte denne opgave. At klæde tovholdere på og at afholde kurser ligger i tråd med de øvrige opgaver og tilbud, biblioteket har. Borgerne skal på Biblioteket kunne hente råd og vejledning m.h.t. til bedre at kunne kommunikere med det offentlige, herunder at kunne deltage i Borger.dk-uger, Seniorsurf-dage, IT-café m.m. Det seneste tilbud har været for mindre it-parate virksomheder, hvor virksomheder og foreninger har kunnet få hjælp til bl.a. at få oprettet en digital postkasse. At vi er kommet så langt må i høj grad tilskrives, at vi i Skive Kommune er lykkedes med at inddrage og gøre brug af de mange frivillige. Frivillige som kan være: IT-superbrugere IT-tovholdere Kursus-frivillige Det skal som supplerende oplysning nævnes, at der hver torsdag kl i et samarbejde mellem Biblioteket og Ældre Sagen tilbydes ITcafé på Biblioteket. Fremmødet varierer, men er overvejende god. It-

18 Side 18 af 18 caféen er god til den umiddelbare vejledning, som bl.a. tidligere kursister kan have brug for. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Skive kommune har samarbejdet med blandt andre Ældre Sagen og etableret et samarbejde mellem Skive bibliotek, borgerservice og Ældre Sagen. Der har været benyttet frivillige som IT-superbrugere, IT-tovholdere og kursus-frivillige.

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek It-kurser Forår 2015 gladsaxe.dk/bibliotek 1 It-kurser på Gladsaxe Bibliotekerne Det er gratis at deltage i bibliotekets kurser, men du skal tilmelde dig. Tilmelding til forårets kurser starter torsdag

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer.

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer. Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 9. februar 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

IKAST-BRANDE FOR ÆLDRE. Vi har TÅLMODIGHED til at lære dig at bruge computeren... Og det er HYGGELIGT! Kom tættere på det, du godt kan lide

IKAST-BRANDE FOR ÆLDRE. Vi har TÅLMODIGHED til at lære dig at bruge computeren... Og det er HYGGELIGT! Kom tættere på det, du godt kan lide IKAST-BRANDE IT KURSER FOR ÆLDRE Vi har TÅLMODIGHED til at lære dig at bruge computeren... Og det er HYGGELIGT! Kom tættere på det, du godt kan lide 1 Har du lyst til at læse mere om IT? Kig hæftet igennem

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere