Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -"

Transkript

1 Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til kommunerne fra ældreorganisationerne, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, angående velfungerende lokalt samarbejde omkring ældreorganisationernes it-undervisning særligt rettet mod ældre borgere. Herudover har fire kommuner og fire lokalafdelinger af Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen/Danske Seniorer udarbejdet i alt fem casebeskrivelser, som er vedlagt anbefalingerne. Jf. initiativ 3.5 i den opdaterede fællesoffentlige hjælpeplan (2013) skal der etableres et forum, hvor cases og projekter i forhold til håndtering af it-svage borgere synliggøres. Et element heri er en synliggørelse over for kommunerne af, hvordan man lokalt sikrer et godt samarbejde med ældreorganisationerne i forhold til undervisning af it-svage ældre. Initiativet skal ses på baggrund af, at overgangen til obligatorisk digital selvbetjening har givet en betydelig tilstrømning til organisationernes kurser og et heraf afledt pres på de frivillige undervisere og undervisningsfaciliteter. Denne efterspørgsel ventes af organisationerne at stige frem mod overgangen til obligatorisk digital post i Ældre Sagen oplyser, at det store flertal af lokalafdelinger har en it-undervisningsindsats og at ca. halvdelen pt. henviser medlemmer til venteliste pga. stor efterspørgsel, mens det gælder stort set alle Ældremobiliseringen/Danske Seniorers datastuer. Organisationerne har flere steder kontakt til lokale ildsjæle, som er klar til at oprette nye itundervisningssteder. Anbefalingerne omhandler kun den del af ældrebefolkningen, som kan gøres digitale gennem et længere undervisnings- eller vejledningsforløb. Mange ældre er allerede it-parate og kan evt. med hjælp fra fx borgerservice betjene sig selv og har derfor ikke behov for de tilbud, som ældreorganisationerne udbyder. Omvendt er der ældre, som ikke kan lære at bruge de digitale løsninger, og som derfor skal betjenes på anden vis.

2 Side 2 af 18 Ældreorganisationernes anbefalinger til lokalt samarbejde med kommunerne De rigtig gode lokale samarbejder mellem kommuner og ældreorganisationer er, ifølge ældreorganisationerne, overordnet kendetegnet ved en række forhold: 1. Klar rollefordeling mellem de frivillige og kommunen 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske 5. Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige 6. Ingen unødig detail-styring 7. Lokaler med en hensigtsmæssig placering 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats 1. Klar rollefordeling I de kommuner hvor samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige organisationer fungerer allerbedst, sker det med en klar rollefordeling mellem kommunen og organisationerne. For at opnå de bedst mulige samarbejdsresultater, er det vigtigt, at man er bevidst om de to parters forskellige styrker og ansvarsområder, herunder at datastuerne er selvstændige enheder, der drives af de frivillige på de frivilliges vilkår. Når der laves et samarbejde, bør derfor laves en skriftlig aftale, der præciserer rollefordelingen og præmisserne for samarbejdet. Eksempelvis kan en præmis være at frivillige ledes af frivillige, og en rollefordeling kan være at kommunen varetager medbetjening. 2. Kommunen understøtter de frivilliges ejerskab Skal en vedholdende og kvalificeret indsats sikres for så vidt angår de frivillige, er det vigtigt, at de frivilliges ejerskab til indsatsen understøttes mest muligt. Det indebærer fx, at ansvaret for indsatsen er tydeligt placeres hos de frivillige, mens kommunerne understøtter rammerne herfor fx ved at stille lokaler og/eller midler til rådighed. 3. Inddragelse af de frivillige i de kommunale processer/beslutninger Som et særskilt element i understøttelsen af de frivilliges ejerskab til itundervisningsindsatsen, kan kommunen med fordel inddrage de frivillige tidligt i relevante kommunale beslutninger eksempelvis i forhold til de fysiske rammer for undervisningen. 4. Inddragelse af lokale frivillige ildsjæle, der kan få ting til at ske Der er ofte lokale ildsjæle til stede i ældreorganisationerne, som det er hensigtsmæssigt at involvere tæt i arbejdet med en indsats på it-området. Dels har disse frivillige ofte et stort engagement, der kan få tingene til at ske og dels har de ofte et stort lokalt netværk, som er afgørende, når et frivilligt itundervisningssted skal bemandes og drives.

3 Side 3 af Lokalpolitisk forankring af samarbejdet med de frivillige Ofte vil det være hensigtsmæssigt og styrke det lokale kommunale samarbejde med frivilligorganisationerne at forankre det politisk fx gennem en kommunalpolitisk beslutning herom eller ved at skabe politisk synlighed omkring indsatsen i lokale medier eller lignende. 6. Ingen unødig detail-styring Såfremt der fra kommunal side gives økonomisk støtte til en frivillig undervisningsindsats, bør det overvejes, hvordan det bedst sikres, at den kommunale styring og administrative krav til afrapportering ikke bliver af en karakter eller et omfang, der dræner de frivilliges ressourcer og engagement. 7. Lokaler med hensigtsmæssig placering Mange kommuner stiller lokaler til rådighed for frivilligorganisationernes lokalafdelinger for at understøtte den frivillige it-undervisningsindsats. Dette fungerer bedst, når it-undervisningslokalerne er centralt placeret i tilknytning til ældrecenter, plejehjem eller lignende. Herved har de frivillige bl.a. mulighed for at rekrutterer og fastholde kursister, der ikke ellers ville overveje it-undervisning. Endvidere bør muligheden for at anvende offentlig transport indtænkes. 8. Gode adgangsforhold og mulighed for fleksibel åbningstid For at skabe de bedste rammer for undervisningen og ikke udelukke grupper af ældre, er det vigtigt, at de lokaler, som stilles til rådighed tager højde for, at målgruppen kan være bevægelsesbesværet. Endvidere er det vigtigt, at tidsrummet, hvor lokalerne er disponible, fortrinsvis er i dagtimerne, og at der er mulighed for at udvide undervisningsaktiviteten, hvis der er behov for yderligere tilbud for at håndtere en evt. venteliste. Ældreorganisationerne anbefaler derfor, at lokaler stillet til rådighed for de frivillige til it-undervisning ikke samtidig anvendes af andre grupper til fx almindelig grundskolegang, hvis dette betyder, at det ikke er muligt for de frivillige at indrette undervisningslokalerne efter egne behov. 9. Tidssvarende og velegnet hardware/software Det er en væsentlig motiverende faktor for de it-frivillige, at det benyttede udstyr er tidssvarende og funktionsdygtigt. Det skaber en tilfredshed hos de it-frivillige og tiltrækker flere til opgaven, når der er styr på redskaberne, og de frivillige ikke behøver at fokusere på udstyrsvedligeholdelse, men kan fokusere deres undervisningsindsats. Samtidig er der dog frivillige, der ønsker selv at forestå vedligeholdelsen, hvorfor kommunen med fordel kan undersøge det konkrete lokale ønske. 10. Anerkendelse af de frivilliges indsats Det er som frivillig stærkt motiverende, når kommunen åbent anerkender og påskønner den ofte betydelige frivillige undervisningsindsats. De frivillige yder en stor og gratis indsats lokalt, og fra kommunal side er det hensigtsmæssigt i relevante sammenhænge at påskønne denne og de frivillige som en vigtig lokal partner.

4 Gode eksempler på lokalt samarbejde I det følgende præsenteres fem cases, som viser noget om bredden i de samarbejder, som foregår rundt omkring i landet. Casene er indsamlet i efteråret Yderligere casebeskrivelser vil blive lagt på et kommende inspirationsforum for myndigheder på borger.dk. Her vil man også kunne finde en skabelon for casebeskrivelser, som alle, som sidder med et projekt/samarbejde, de mener, kan have værdi for andre, opfordres til at udfylde og dele. Side 4 af 18

5 MIT-Ældre Samarbejde mellem Greve kommune og Ældre Sagen i Greve Side 5 af 18 Kontaktperson: Signe Frederiksen Svane, projektleder, Greve Kommune, Jørgen Norrid, formand, Ældre Sagen i Greve Kort beskrivelse Formålet med MIT-Ældre er at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer gennem en opsøgende, motiverende og mobil indsats. MIT-Ældre arbejder udefra og ind med opsøgende indsatser, hvor de ældre borgere bor og færdes. Dette kræver en ekstraordinær indsats fra personer i MIT-Ældre for at vække den enkelte ældres interesse og behov. Udover at den opsøgende og motiverende indsats foregår, hvor den ældre bor og færdes, tager it-hjælpen fra MIT-Ældre udgangspunkt i en snak om den ældres hverdag og interesser. Dette sikrer, at IT-vejledningen bliver personlig og interessant for den enkelte. Baggrund Både Greve Kommunes medarbejdere og frivillige i Ældre Sagen i Greve blev forud for MIT-Ældre jævnligt kontaktet af ældre, som ønskede hjælp til at kunne bruge IT. Kommunens medarbejdere havde derfor allerede god erfaring med at hjælpe de ældre borgere i borgerservice, på bibliotekerne, på plejehjemmene og dagcentrene samt i hjemmeplejen. Også de frivillige i Ældre Sagen i Greve havde god erfaring med at hjælpe, da de hidtil i samarbejde med Folkeligt Oplysnings Forbund i en årrække har afholdt it-kurser for ældre borgere. Kommunens medarbejdere og de frivillige i Ældre Sagen var glade for at kunne hjælpe de ældre borgere, men var samtidig stærkt bekymrede over, at det kun var de aktive og ressourcestærke ældre, der opsøgte og profiterede af hjælpen. Oplevelsen var derimod, at ældre med få eller ingen it-kompetencer kun opsøgte medarbejdernes og de frivilliges hjælp sjældent og i yderst begrænset omfang. Derfor var der mange ældre borgere i Greve med behov for en ekstraordinær opsøgende indsats for at kunne opnå tilstrækkelige it-kompetencer til at kunne møde samfundets stigende krav om digital kommunikation. Borgere med få eller ingen it-kompetencer angiver primært

6 Side 6 af 18 manglende interesse og manglende behov som begrundelse for ikke at blive bedre til at anvende computer og internet. Ældres læring af it forudsætter et behov og en interesse i at lære it. Hvis ældre med få eller ingen it-kompetencer skal lære it, skal det ske med udgangspunkt i den enkelte ældres interesser og behov i hverdagen, således at IT bliver meningsfuldt. Med udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og behov forsøger MIT-Ældre således at hjælpe på en måde, hvorpå it bliver integreret i den enkeltes hverdag og meningsfulde aktiviteter. Forløb praktisk og konkret MIT-Ældre har eksisteret siden ultimo 2012 i et tæt samarbejde mellem Ældre Sagen i Greve og Greve Kommune. MIT-Ældre består af en projektleder, en projektmedarbejder fra Greve Kommune, en frivilligkoordinator fra Ældre Sagen, medarbejdere fra Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. De frivillige og de kommunale medarbejdere er fordelt på fire korps, som hver ledes af en tovholder. Den frivillige bliver registreret som frivillig i Ældre Sagen og bliver dermed dækket af Ældre Sagens ulykkes- og ansvarsforsikring. Se venligst Koordinator i MIT-Ældre / Ældre Sagen for uddybende information om frivilligkoordinatorens rolle. De frivillige i MIT-Ældre varetager den mobile it-hjælp til Greves borgere over 60 år. Hjælpen finder sted i den ældres eget hjem eller nærområde. Greves biblioteker samt Ældre Sagen i Greve Kommune afholder i tæt samarbejde med MIT-Ældre en række netcaféer geografisk bredt placeret i kommunen, hvortil brugere af MIT-Ældre også henvises. Ultimo august 2013 udsendte MIT-Ældre og Greve Kommune et brev til alle kommunens borgere over 60 år, der ikke var tilmeldt Digital Post. Brevet orienterer om kravet om digital postkasse pr. 1. november 2014, indeholder en anvisning til, hvordan man opretter digital postkasse samt tilbyder it-hjælp fra MIT-Ældre. Brevet har genereret mange henvendelser fra borgere med besked om, at de selv har oprettet digital postkasse, ikke ønsker digital postkasse eller ønsker hjælp fra MIT-Ældre. Efterspørgslen efter sidstnævnte har været så omfattende, at MIT-Ældre medio november 2013 har en venteliste til hjælp i eget hjem. Derfor opfordrer MIT-Ældre borgere med ønske om it-hjælp til at besøge bibliotekernes eller Ældre Sagens netcaféer.

7 Side 7 af 18 Brevet om digital post genudsendes primo/medio 2014 til Greve borgere over 60 år uden Digital Post. MIT-Ældre formoder, at denne gruppe består af borgere over 60 år med få eller ingen itkompetencer, og opfatter derfor gruppen som MIT-Ældres målgruppe. Denne målgruppe skal der gennemføres en særlig opsøgende og mobil indsats overfor i deres lokalområde. Derfor vil der fremadrettet i højere grad blive fokuseret på mobil it-hjælp i lokalområder med grupperinger af borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer. Det tætte samarbejde med Ældre Sagens og Greves bibliotekers netcaféer vil dog forsætte. MIT-Ældre samarbejder også tæt med Ældre Sagen i forbindelse med rekruttering af frivillige gennem annoncer i Ældre Sagens medlemsblad. Lessons learned og best practise I det år, MIT-Ældre har eksisteret, har parterne bag fået bekræftet vigtigheden af det tætte samarbejde mellem Ældre Sagen og Greve Kommune. Det tætte samarbejde gør, at MIT-Ældre er i stand til at løfte mere bredt, end parterne kan enkeltvis. Foruden at der helt konkret er flere om at hjælpe, betyder samarbejdet også, at MIT- Ældre kommer i kontakt med en større del af projektets målgruppe. Dette kommer borgere over 60 år med få eller ingen it-kompetencer til gavn, hvormed antallet af borgere over 60 år med it-kompetencer øges markant. Forudsætning for det gode og tætte samarbejde er en klar kommunikation fra begge sider for løbende at sikre rene linjer, fælles løft af opgaven samt fælles mål. Særlig vigtigt er, at begge parter føler ansvar for at løfte opgaven for at nå målet om at hjælpe borgere over 60 år i Greve Kommune med få eller ingen it-kompetencer. Ønsker andre kommuner at følge MIT-Ældre, anbefales det således at prioritere klare linjer, klar kommunikation, samt at der udpeges en kontaktperson fra kommunen og den pågældende ældreorganisation til sikring af dette. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Greve Kommune etablerede et samarbejde mellem Greve Kommune, Ældre Sagen, Greves biblioteker, Borgerservice, hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre samt en række frivillige. MIT-Ældre har modtaget satspuljemidler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

8 Datastuer i Middelfart kommune 1. Samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Side 8 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Baggrund I Middelfart Kommune er der seks datastuer for ældre borgere. Kommunen stiller internetforbindelse og lokaler til rådighed på plejehjem og plejecentre, mens Ældremobiliseringen/Danske Seniorers frivillige står for undervisningen af de mange ældre i computer, internet og bl.a. NemID og det offentlige på nettet. Den centrale placering i forbindelse med plejehjem og plejecentre, har været med til at øge interessen for it-undervisningstilbuddene blandt byens ældre borgere. Efter nogle år succes med datastuer på tre ældrecentre i Middelfart by, kom ønsket om tilsvarende tilbud i landdistrikterne. Forløb praktisk og konkret Middelfart Kommunes frivilligkoordinator blev kontaktet af frivillige borgere for at finde ud af mulighederne for lokaler og hardware til dette projekt. På både Gelsted Plejecenter og Brenderup Dagcenter, var der mulighed for at indrette lokale til dette formål. Middelfart Kommune kunne bidrage med 15 computere af ældre dato, hvis der kunne findes hjælp til at opdatere og installere de programmer det krævede. Ved kontakt til Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, blev der givet lovning på Windows 7, Officepakke og koder til Deepfreeze. En frivillig med vedligeholdelsesansvar fra en eksisterende datastue, tjekkede et par maskiner og konstaterede at de kunne bruges. I et samarbejde med teknisk Skole Fredericia/Middelfart og deres dataelever, blev 12 maskiner gjort klar til datastuerne. Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede sig til rådighed med

9 Side 9 af 18 programmerne undervejs og ved hjælp af kommunens midler fra 79, blev der opsat accesspunkter, trukket kabler og tilsluttet kommunens netværk. I starten af 2013 åbnede begge datastuer og en tredje er på vej. De er alle velbesøgt og frivillige kræfter sørger for velkvalificeret undervisning. Lessons Learned og Best Practice Vi må konstatere at det at drive en datastue med ældre maskiner, trods det at de er opdaterede, ikke altid er nemt. Nogle maskiner er undervejs stået af og som erstatning, har man overtaget andre ældre maskiner. Udfordringen er nu, at de ikke er ens mere. På sigt vil vi nok erfare at kursisterne medbringer deres egne bærbare og dette vil udfordre vejlederne i fremtiden. Det at drive datastuer i kommunale lokaler i frivilligt regi, har vi erfaret, bør være i et tæt samarbejde med kommunen. Nogle frivillige vejledere har ikke forudsætning for at agere superbrugere og teknisk ansvarlige, men har brug for den kommunale it ekspertise i visse situationer. Den afklaring af hvor opgaverne ligger, bør være en del af planlægningen/oprettelsen af datastuer med frivillige vejledere. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Frivillige fra Ældremobiliseringen/Danske Seniorer i Middelfart kontaktede Middelfart Kommunes frivillighedskoordinator, som etablerede kontakt til pleje- og dagcentre. Herudover blev der etableret et samarbejde med Ældremobiliseringen/Danske Seniorers landssekretariat, samt teknisk skole i Fredericia/Middelfart.

10 Datastuer i Middelfart kommune 2. Skovgades Datastue Side 10 af 18 Kontaktperson: Iben Løvstad, frivillig koordinator, Middelfart Kommune, Inger Koch, Ældremobiliseringen/Danske Seniorer Middelfart Kort beskrivelse Ældremobiliseringen/Danske Seniorer og Middelfart Kommune samarbejder om it-undervisning af ældre. Datastuen har til huse i Skovgades Ældrecenter, hvor kommunen stiller lokale, lys og varme samt internet til rådighed. Baggrund Skovgades Datastue blev oprettet i efteråret Datastuens formål er at formidle kendskab til it til kommunens ældre, it-svage borgere, så disse bliver fortrolige med brugen af en computer, og herunder bliver introduceret til fremtidens digitale betjening hos det offentlige. Datastuen er en nonprofit datastue, hvortil er knyttet fjorten vejledere, der alle er pensionister og som arbejder gratis. For at kursisterne skal få det optimale ud af kurserne, er der udarbejdet et grundigt undervisningsmateriale. Vi lærer kursisterne, hvordan en PC fungerer, introducerer dem til Word og Excel, at skrive s, vedhæfte filer, at søge information på internettet m.v. På kurserne hjælper vi også kursisterne med at få bestilt og aktiveret NemID samt digital postkasse. Forløb praktisk og konkret Ældremobiliseringen/Danske Seniorer stillede tre computere samt en printer til rådighed til at starte med. Endvidere har private virksomheder og offentlige institutioner i Middelfart givet yderligere maskiner. Microsoft stiller via samarbejdet med Ældremobiliseringen/Danske Seniorer gratis licenser til Windows og Office-pakker til datastuernes rådighed, uden hvilket det ikke havde kunnet lade sig gøre. I Skovgades Datastue undervises alle hverdage fra mandag til fredag i hold a otte kursister. Der er meget stor søgning til datastuen, og der har stort set alle årene været venteliste. Vi har to semestre om året med 12 x 1,5 times undervisning. De sidste to semestre har vi måttet

11 Side 11 af 18 oprette et 11. hold pga. den store efterspørgsel. Kursisterne giver udtryk for, at de er meget glade for den undervisning, der gives her, idet der tages hensyn til den enkelte, og at øvelser bliver gentaget igen og igen, så man føler sig tryg ved at bruge computeren. Endvidere gør vejlederne meget for, at kursisterne skal føle sig velkomne, og at det sociale også fungerer godt Lessons Learned og Best Practice En stor del af succesen i vores datastue bunder i, at vi underviser efter et planlagt undervisningsmateriale, så kursisterne får lært tingene fra grunden af. Det nytter ikke at spørge en nybegynder: hvad vil du gerne lære, hvis han eller hun ikke kender de muligheder, computeren og især - Internettet tilbyder. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Middelfart kommune har samarbejdet med flere frivillige organisationer, herunder Ældremobiliseringen/Danske Seniorer, for at lykkedes med projektet.

12 Senior digital Samarbejde mellem Aalborg kommune og Ældre Sagen Side 12 af 18 Kontaktperson: Pia Therkildsen, projektleder, chefsekretær, Aalborg Kommune, Leif Fuglsang, projektleder, Ældre Sagen Aalborg Kort beskrivelse Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Kommune gik i 2011 sammen om projekt SeniorDigital i Projektets formål er at undervise ældre i at anvende offentlige digitale løsninger, og hvor nødvendigt, at tilbyde medbetjening og give råd og tips vedrørende sikkerhed. Derudover er projektet formål at være igangsætter og vejleder for kommunens it-frivillige på aktivitetscentrene og tilbyde kursusmateriale og metoder til de frivillige på aktivitetscentrene. Baggrund I marts 2011 uddannede alle forvaltninger i Aalborg Kommune et korps af digitale ambassadører (ca. 120 medarbejdere). Dette projekt hænger sammen med Fokusområde 1. i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, især til initiativ 1.3 Hjælp at Hente, som handler om, at kommunerne stiller sig til rådighed, når borgerne skal have hjælp til at betjene sig selv på digitale services. For at gøre en særlig indsats for den ældre målgruppe af befolkningen besluttede kommunen også at oprette et korps af frivillige digitale ambassadører. Disse skulle rundt omkring på kommunens 40 aktivitetscentre støtte vejlede og motivere de ældre til at blive digitale borgere. Under afvikling af emnerelaterede møder mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen Aalborg, fandt begge parter interesse og mulighed i et samarbejde, og et fælles projekt SeniorDigital blev under ligeværdige forhold og uden økonomisk sammenhæng etableret ultimo Forløb praktisk og konkret Ældre Sagens it- kursusafdeling støtter og vejleder de frivillige og give dem kompetence til at hjælpe borgerne med undervisning og vejledning i digitaliseringsprocessen. Konkret tilbyder itkursusafdelingen at hjælpe de frivillige på aktivitetscentrenes PC-rum i gang med kursusvirksomhed/vejledning og hjælpe borgerne med emner beskrevet i projektets formål, samt at samordne instruktionsmateriale til instruktører og/eller elever. Endelig er Ældre Sagens

13 Side 13 af 18 hotline SeniorPC support til rådighed for projektet. Siden starten af projektet SeniorDigital er der årligt gennemført 2-4 samlinger af aktivitetscentrenes it-frivillige personer (digitale ambassadører). Disse samlinger har til formål at: a) give alle de frivillige aktuelle IT oplysninger, demo af udstyr og/eller programmer b) forslag til pædagogiske metoder c) it-sikkerhed d) skriftligt undervisningsmateriale eller planer e) udveksling af udfordringer, idéer og tips, m.m. f) opdatere de digitale ambassadører om nye offentlige selvbetjeningsløsninger I perioden er der tillige gennemført 2 undervisnings arrangementer på Aalborg Handelsskole i datalokale med hands-on undervisning. Efter behov har it-instruktører fra Ældre Sagen deltaget i arrangementer på aktivitetscentre sammen med centrets egne it frivillige (bl. a. ved Seniorsurf-dage) Senest (primo 2013) har Aalborg kommune ansat to projektmedarbejdere i seniorjob, som kan give ældre it-support i hjemmet især vedr. digitaliseringens udfordringer. Projektmedarbejderne hjælper de svageste ældre med offentlige hjemmesider både ved besøg i eget hjem og pr. telefon. Samtidig har de mulighed for at lave straksudstedelse af NemID og kan derved hjælpe borgerne i gang med det samme. Pt. er der kontakt med ca. 140 borgere i alderen år. Tilbuddet markedsføres bl.a. via hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og de forebyggende medarbejdere. Planlagte aktiviteter i 2014 Ældrevenlig IT-café/borgerservice på Fremtidens Plejehjem for beboere, pårørende og lokalområdets borgere "Mobil borgerservice-stand" som medarbejdere i seniorjob kan tage rundt med til forskellige arrangementer og yde borgerservice til ældre, hvor de ældre er. Projekt med studerende som frivillige Lessons Learned og Best Practice Både kommunen og Ældre Sagen har fået bekræftet at vi sammen kan nå en langt større målgruppe end, hvis vi hver især opererede uafhængig af hinanden. Forudsætning for det gode og tætte

14 Side 14 af 18 samarbejde er ligeværdige forhold. Derudover fungerer det godt for os at samarbejdet mellem aktivitetscentrene og it-kursusafdelingen planlægges overordnet men udføres ved direkte koordination. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Samarbejdet med Ældre Sagen Aalborg er udvidet med, at ovenfor nævnte projektmedarbejdere to gange pr. måned udfører StraksNemID funktionen i Ældre Sagens lokaler (hvor bookning foregår hos Ældre Sagen). Efterfølgenede i samme måned tilbyder Ældre Sagens IT-kursusafdeling to timers vejledning i brug af det nyerhvervede NemID med Nøglekort. Ældre Sagen og Kommunen samarbejder også omkring PR og koordinerer overordnede aktiviteter. Links til diverse IT-undrevisningsmateriale er anført nedenfor. Folder, IT hjælp i eget hjem:

15 Den digitale senior Skive Kommunes tilbud om it-undervisning for seniorer. Side 15 af 18 Kontaktpersoner: Ejvind Mikkelsen, publikumschef, Skive Bibliotek, Martin Bach-Vilhelmsen, Ældre Sagen Skive Kort beskrivelse Primo 2012 tog Skive Biblioteks ledergruppe, sammen med Skive Kommunes Borgerservice, initiativ til at sætte seniorernes udfordringer i forhold til digital selvbetjening på dagsordenen. I samarbejde med Ældre Sagen i Skive planlagde og gennemførtes der i april-maj 2012 et pilotprojekt med et 14-timers undervisningsforløb tre forskellige steder i kommunen. Baggrund Danskerne skal senest i 2015 kunne kommunikere digitalt med det offentlige. Det betyder konkret at der for nogle borgeres vedkommende er behov for it-undervisning og undervisning i, hvordan de nye offentlige selvbetjeningsløsninger virker. Vi var samtidig bevidste om, at vi ikke, med de ressourcer vi disponerede over, kunne løfte opgaven med at tilbyde kurser til alle, der måtte have behov. Vi gik derfor på udkig efter frivillige it-kyndige, som kunne være med til at løfte opgaven. Formålet med pilotprojektet Den digitale senior var: At bidrage til at flest mulige ikke-it-kyndige 60+ ere via et introduktionsforløb, rustes til at foretage digital kommunikation med det offentlige eller sagt på en anden måde: At overvinde berøringsangsten i forhold til pc ere og andet it-udstyr. At bibringe 60+ erne færdigheder til at begå sig med statens og Skive Kommunes selvbetjeningsløsninger At styrke 60+ ernes digitale medborgerskab generelt, men også med sigte på at kunne kommunikere med børn og børnebørn. Forløb praktisk og konkret Kurserne blev gennemført med medarbejdere fra Borgerservice og Bibliotek sammen med frivillige fra Ældre Sagens 2 lokalforeninger i Skive Kommune. I dette pilotprojekt medvirkede også en gruppe gymnasieelever, som gerne ville erhverve sig et frivillighedsbevis. Kurserne blev tilrettelagt som et samlet introduktionsforløb, opdelt i

16 Side 16 af 18 4 moduler: tæm musen (2 timer) grundlæggende internet (2*2 timer) introduktion til selvbetjening (2*2 timer) kendskab til borger.dk og NemID (2*2 timer). Altså 7 kursusdage á 2 timer. Tilbagemeldingerne var positive. Deltagerne fandt indholdet relevant, og de frivillige elever fra gymnasiet og Ældre Sagens frivillige var garanter for, at alle kursister blev hjulpet godt igennem. August 2012 drøftede Borgerservice og Bibliotek med direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den videre opgave. Der var enighed om, at opgaven er relevant, stor og nødvendig, hvorfor det i samarbejde med Ældre Sagen besluttes at tilbyde it-kurser i hele kommunen. Det vedtages at placere it-lokalerne på kommunens plejeog ældrecentre. Forvaltningen gav tilsagn om midler til indkøb af 50 bærbare pc ere, og fra it-puljen i Ældre Sagens landsforening har lokalforeningerne samlet opnået kr ,- i tilskud. Samtidig blev der truffet aftale med kommunens it-afdeling om at etablere trådløst netværk i itlokalerne på alle pleje- og ældrecentre. Ældre Sagen rettede henvendelse til Skive Kommunes kontaktråd med anmodning om hjælp til at komme i forbindelse med borgere, som qua deres it-kunnen kunne gøres interesserede i at være frivillige it-undervisere. Biblioteket, Borgerservice og Ældre Sagen inviterede til informationsmøder om det omfattende projekt. Biblioteket stod for instruktionen af de frivillige undervisere. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sørgede for udarbejdelse af de første navnelister med oplysning om navn, adresse, tlf. og mailadresse på kontaktrådsformændene i de forskellige områder i kommunen, lederne af plejecentrene med it-lokaler, tovholderen for det enkelte kursussted, it-frivillige ved hvert kursussted samt navnet på itsuperbrugeren, der fungerer som konsulent for it-frivillige og bindeled mellem kursusstederne og bibliotek, forvaltning og Ældre Sagen. Også Bibliotekets repræsentanters navne og Ældre Sagens itansvarlige og bestyrelsesformandens navne blev optaget i oversigten. Siden efterår 2012 har der været afholdt mange kurser rundt om i Skive Kommune. 10 steder uden for Skive by samt på Skive Bibliotek. Lessons Learned og Best Practice. I flere lokalsamfund er der stor kursusaktivitet på ældrecentret: en eller to frivillige tovholdere/undervisere gennemfører de nødvendige kurser sammen med et par frivillige. Kurserne har været det

17 Side 17 af 18 førnævnte introduktionsforløb, men overbygningskurser (billedbehandling mail m.m.) er også set. Et par af stederne har man igennem det seneste år været så aktive, at stort set alle i målgruppen har været igennem et forløb. I andre lokalsamfund er man kommet senere i gang oftest fordi opkoblingen til internettet i it-lokalet ikke var på plads. Det har været overkommeligt at finde it-frivillige, men ind imellem har det trukket lidt ud med også at få aftale med den uundværlige tovholder. Borgerservice s rolle er næsten udfaset. Bibliotekets rolle er todelt: dels gennemfører de kurser (indtil videre 6 forløb med hver 10 kursister) dels har de en opgave med at undervise nye tovholdere i dét kursus-koncept (7*2 timer) som bruges. Ældresagens rolle er at rekruttere og holde styr på de mange frivillige. Opgaven er stadig stor, og den bliver ikke mindre af, at mange borgere har overvundet deres tilbageholdenhed og skepsis og efter snak med naboen har fået lyst til at lære om it. Det betyder, at der ofte er ventelister til kommende hold. Til opgaven hører også, at der i 2014 indføres digitale postkasser. Milepælen er ultimo 2014, hvor alle danskere får en digital postkasse. Skive Bibliotek mener, det er helt relevant at medvirke til at løfte denne opgave. At klæde tovholdere på og at afholde kurser ligger i tråd med de øvrige opgaver og tilbud, biblioteket har. Borgerne skal på Biblioteket kunne hente råd og vejledning m.h.t. til bedre at kunne kommunikere med det offentlige, herunder at kunne deltage i Borger.dk-uger, Seniorsurf-dage, IT-café m.m. Det seneste tilbud har været for mindre it-parate virksomheder, hvor virksomheder og foreninger har kunnet få hjælp til bl.a. at få oprettet en digital postkasse. At vi er kommet så langt må i høj grad tilskrives, at vi i Skive Kommune er lykkedes med at inddrage og gøre brug af de mange frivillige. Frivillige som kan være: IT-superbrugere IT-tovholdere Kursus-frivillige Det skal som supplerende oplysning nævnes, at der hver torsdag kl i et samarbejde mellem Biblioteket og Ældre Sagen tilbydes ITcafé på Biblioteket. Fremmødet varierer, men er overvejende god. It-

18 Side 18 af 18 caféen er god til den umiddelbare vejledning, som bl.a. tidligere kursister kan have brug for. Samarbejde med andre organisationer og brug af frivillige Skive kommune har samarbejdet med blandt andre Ældre Sagen og etableret et samarbejde mellem Skive bibliotek, borgerservice og Ældre Sagen. Der har været benyttet frivillige som IT-superbrugere, IT-tovholdere og kursus-frivillige.

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Peter Bundesen Lektor, cand.mag. University College Lillebælt Socialrådgiveruddannelsen Må anvendes med

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere