Censorkorpsets sammensætning og brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorkorpsets sammensætning og brug"

Transkript

1 BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS UDDANNELSER I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI OG MASTER OF ADULT LIFELONG LEARNING, OG VED AALBORG UNIVERSITETS KANDIDATUDDANNELSE I BY, BOLIG OG BOSÆTNING. Afgivet af censorformandskabet ved censorformand Annick Prieur den 19. juni 2014, på baggrund af et udkast, der blev gennemgået ved møde i censorkorpset 27. maj Resume En gennemgang af karakterniveau, censorrapporter og eksamensklager ved de seks uddannelser tegner alt i alt et positivt billede af såvel uddannelserne som det faglige niveau de studerende opnår. De gennemsnitlige karakterer er på et passende niveau og ret stabile, uden store forskelle mellem de forskellige uddannelser. Når kurser med mindre end 10 studerende undtages, varierer gennemsnittene fra 5,8 som det laveste til 11,3 som det højeste. Gennemsnittet for specialekaraktererne ligger lidt højere end tidligere år (8,5 ved AU og 10,1 ved AAU og KU). Antallet eksamensklager er lavt. Der er ikke så mange kritiske bemærkninger i censorrapporterne, men der er særligt ved SDU enkelte kommentarer knyttet til rammerne for eksamenerne, som formandskabet opfordrer til, at der følges op på. Indledning Denne beretning dækker de eksamener, der i 2013 blev afholdt med brug af eksterne censorer på det sociologiske studium ved både Københavns og Aalborg Universitet (bachelor- og kandidatniveau); ved bacheloruddannelse i Sociologi og kulturanalyse ved Syddansk Universitet samt ved kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet, samt for Aarhus Universitets MALL-uddannelse (Master of Lifelong Learning) og AAUs kandidatuddannelse i By, bolig og bosætning ved AAU. Det kan oplyses om, at censorkorpset nu også dækker den nye kandidatuddannelse i kriminologi ved AAU, der åbnet efteråret 2013, men ekstern censur benyttes først forår

2 Censorkorpsets sammensætning og brug Det censorkorps, der har fungeret i perioden, blev beskikket pr Det har i 2013 bestået af 72 personer, hvoraf de 26 eller 36 % er aftagercensorer. Censorformandskabet har bestået af formand Annick Prieur og næstformændene Peter Abrahamson og Søren Vang Rasmussen. Formandskabet har været sekretariatsbetjent af Trine Krogner-Mogensen og Mette Rytter Christensen ved Institut for sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, ind til Janni Rom Jensen overtog ansvaret i Janni er også kontaktperson ved sociologiuddannelsen i Aalborg sammen med Mette Rytter Christensen og Karen Bøcker Jensen, mens Lotte Roed Spangenberg har ansvar for eksamener på første og andet semester ved AAU. Kontaktpersoner ved de andre uddannelser er henholdsvis Dorthe Pehrson, Aarhus Universitet/DPU, samt MALL-uddannelsen samme sted, Anne-Lise Schulze Andersen, KU, Gitte Hegner Hansen og Trine Bang, SDU og Annette Gottlob vedrørende By, Bolig og Bosætning ved AAU-KBH. I løbet af 2013 var 63 af censorkorpsets 72 censorer i brug. Det svarer til 88 %, hvilket er lidt højere end i de foregående år (87, 85 og 83 %). Dette må betragtes som en højst tilfredsstillende bred brug af censorerne. Når vi opgør hvor mange af censorerne, der ikke har været i brug ved flere uddannelser i løbet af året, kommer vi i år til 28 (mod henholdsvis 31, 25 og 24 i de foregående år). Rapporteringen giver dog kun et groft billede af brugen af censorerne, da et fuldstændigt billede ville kræve, at vi også registrerede antal studerende til hver eksamen samt omfanget af eksamenerne, således at en specialeeksamen fik en større vægt end et 10-ECTS kursus osv. Vi ser ingen hensigt i en så detaljeret rapportering, der vil være meget arbejdskrævende. Med vort forenklede system kan vi til eksempel få en ide om, hvorvidt der er nogle censorer, der måske bruges lidt for tit ved enkelte uddannelser. 8 censorer har været i brug mere end ti gange. Rekorden er 14 gange, hvoraf de 10 samme sted (KU). I øvrigt fordeler det sig ved, at de har været brugt forskellige steder. Vi finder derfor ikke, at nogle censorer bruges for meget. Udpegning af censorer til eksamener med ekstern censur har været foretaget af de enkelte studieledere, som i nogle enkelttilfælde har kontaktet censorformand for råd eller godkendelse. Fra KU kommer alle censorforslag forbi censorformanden til godkendelse. Alle forslag er blevet godkendt. I løbet af året er et nyt censorkorps blevet sammensat. Ved sidste årsmøde besluttet vi at udvide censorkorpset (grundet det forhøjede antal studerende og de nye uddannelser korpset dækker), og det nye korps har 99 medlemmer. Navnene er først og fremmest indkommet som forslag fra uddannelserne, men enkelte har også selv meldt deres interesse. Uddannelsesledere har sammen med censorkorpset taget stilling til hvem, der skulle med på den endelige liste. Vor indstilling er efterfølgende blevet godkendt af ministeriet. Ved årsmødet 27/5-14 blev proceduren diskuteret. Der var generel tilfredshed med processen og specielt med åbenheden omkring den. Men der blev rejst forslag om, at man næste gang indhenter forslag til nye censorer fra uddannelsernes aftagerpaneler. Af øvrige aktiviteter i det forgangne år kan nævnes, at censorformanden har gennemgået og kommenteret forskellige reviderede studieordninger. 2

3 Eksamensresultater og indberetninger fra censorerne I dette afsnit gennemgås en række nøgleoplysninger om resultaterne og forløbet af de eksamener, der er blevet afholdt med deltagelse af eksterne censorer ved de seks uddannelser ved henholdsvis sommereksamen 2013 og vintereksamen 2013/2014. Gennemgangen er baseret på excel-ark, som vi har modtaget i udfyldt stand fra de enkelte uddannelsers sekretærer, samt på de censorrapporter, der er blevet udfyldt af censorerne i forbindelse med eksamenerne. Der er indkommet flere censorrapporter end tidligere, men der er fortsat meget forskelligt i hvilket omfang censorrapporter er indkommet fra de forskellige uddannelser. Københavns Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal Karakter- Antal Reeksamen: ant. studstuderende: gennemsnit: ikke bestået: gnm.snit-ikke bestået Almen sociologi II 100 8, ,5 Kultursociologi 88 8, Videregående kvalitative metoder 90 8, Globalization 8 8,3 1 Political sociology, theory 8 8, Foucault I: Vidensstrukturer og magt ,4 Bet. for analyse nutidig kapitalisme 12 9,3-5-9,6 Simmels aktualitet 4 9,3-2-8,5 N. Elias and Process Sociology 5 10,2-1-4 Hovedopgave bachelor 65 9,5 9 6 Specialer 39 10,4 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,9 (sidst år 7,8). 3

4 Københavns Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Social differentiering 111 8,0 0 1-? Videregående kvantitativ metode 109 7,7 0 1? Klassisk og nyere sociologisk teori 56 5, ,2-5 Political sociology - theory ,3-2 Teori og analysestrategi 14 7, Foucault II subjektivering 2 9, ,7 Eliter i tid og rum 18 6, Hovedopgave bachelor 14 9, Specialer 41 9,9 0 0 Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet når resultatet foreligger: 7,2 (sidst år 7,5). Københavns Universitet, sociologi, gennemsnit alle 80 specialer 2013: 10,1 (sidst år 9,5). Københavns Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 67 censorrapporter og for vintereksamen 39. Der er meget få anmærkninger. En censor finder det dog uhensigtsmæssigt, at studerende, der har skrevet sammen, ikke må eksamineres sammen, da det giver dårligere muligheder for at komme i dybden med eksaminationen (speciale). Samme censor har påpeget samme problem overfor bacheloreksamener. En anden beretter, at eksaminator deltog over skype fra Japan, men at dette fungerede fint (bachelor). En bemærker, at det i integrerede eksamener er svært at skulle abstrahere fra det metodiske, og art det er svært at skelne mellem individuelle præstationer i gruppeeksamener (teori og analysestrategi). Samme censor bemærker også, at opgaverne ikke var ens med hensyn til, om eksaminanden var anonym eller ikke. I øvrigt var der kun et par mindre betydningsfulde kommentarer. 4

5 Under censormødets gennemgang af beretningen førte disse forskellige kommentarer til en diskussion af mulighederne for gruppeeksamener ved KU (hvilket flere udtrykte støtte til), samt til en diskussion af reglerne for eksamination uden at kandidat, eksaminator og censor er på det samme sted. Her var der tilsyneladende forskellige praksisser mellem universiteterne, noget vi vil søge at afklare nærmere. Københavns Universitet, sociologi, eksamensklager 2013 Ved sommereksamen var der ingen klager, mens der var 5 ved vintereksamen. Tre har fået ny bedømmelse mens de to sidste ikke er afgjort endnu. Ved den nye bedømmelse er den oprindelige karakter blevet fastholdt i alle tre tilfælde. Aalborg Universitet, kandidatuddannelse i By, Bolig, og Bosætning, 2013 Sommereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Projektarbejde 5 8,4 Vintereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Segregation, globalisering: 13 7,1 Marginalisering/eksklusion 4 7,5 Speciale 1 4 Der er kun modtaget en enkelt censorrapport fra BBB. Den var uden anmærkninger. Aalborg Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Antal ikke bestået: Reeks: ant. stud. - Gsn. ikke bestået Grundlæggende sociologi 148 8, ,3-2 Hovedopgave bachelor

6 Specialer Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,7 Aalborg Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Projekt i grundlæggende sociologi 179 8,0 1 Klassisk sociologisk teori 132 7, ,6-1 Klassisk sociologisk metode 135 6, ,0-1 Rummets soc.: Rum, mobilitet, sted 22 6, Kritik-modkritik: samtidsdiagnoser 14 5, ,3 0 Anerkendelse, respekt, omfordeling 11 6,6 0 0 Biografisk metode 17 8,2 0 0 Forløbsanalyse på registre 31 6, Korrespondanceanalyse 37 7, Specialer Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 7,3 (sidst år 6,9). Aalborg Universitet, sociologi, samlet gennemsnit for 18 specialer 2013: 10, 1 (8,8 sidst år) Aalborg Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 35 og for vintereksamen 44 censorrapporter. 6

7 Der er meget få bemærkninger. To påpeger lavt fagligt niveau hos enkelte studerende. En spørger, om de studerende har tilstrækkelige metodiske / opgavemetodiske kompetencer (1. semester), en anden mener de generelt har svært ved at etablere en case (3. semester). En er misfornøjet med honoreringen, hvor 45 minutter for 10-siders opgaver vurderes at være for lidt. To bemærker, at studieordninger, pensum mv. ikke var vedlagt. En viser til et særskilt ark, med bemærkninger knyttet til eksamensspørgsmål og niveau, men dette ark er ikke modtaget i sekretariatet. En påpeger lavt sprogligt niveau (7. semester, kursus på engelsk). Det sidste punkt blev under mødet i censorkorpset uddybet som en mistanke om brug af google translate. Studienævnsformanden oplyste, at de faglige kommentarer var blevet registreret, og at den nye studieordning, der er under indfasning, forhåbentligt vil afhjælpe nogle problemer. Aalborg Universitet, sociologi, eksamensklaget 2013 Ved sommereksamen indkom en klage, der ikke fik medhold. Ved vintereksamen indkom ingen klager. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karakterg.snit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Opdragelse og uddannelse , Opdragelse og uddannelse , Offentlig organisation og ledelse 20ects 2 8,5 0 0 Social ulighed, uddannelse og kompetence 1 4,0 0 0 Virksomhedsprojekt 5 10,2 0 0 Uddannelseshistorie 1 Socialpædagogik 20ects 2 11,0 0 1 Specialer 34 8,4 Det er påfaldende, at alle har bestået deres eksamener denne gang. Men snittet ligger alligevel en smule lavere end sidst år (8,4). 7

8 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 8,4) Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, vintereksamen 2012/13 Fag: Antal studerende: Karaktergnmsn.: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud (resultat ikke oplyst) Opdragelse og uddannelse 1 6 7,0 1 - Opdragelse og uddannelse ,6 7 6 Social ulighed, uddannelse og kompetence 33 8,3 4 2 Kompleksitet, kommunikation & refleksivitet 10 6,1 4 3 Virksomhedsprojekt 31 8, Socialpædagogik 36 8, Magtrelationer 6 10,3 2 - Offentlige org., ledelse & styring 31 7,3 7 4 Kvantitativ forskningsmetodik 3 10,7 0 - Uddannelseshistorie 2 10,2 0 - Specialer 66 8,6 0 - Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 7,8). Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, samlet gennemsnit 100 specialer 2013: 8,5 8

9 Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, censorrapporter 2013 Der er indkommet 22 rapporter for sommereksamen, hvilket er en forbedring fra tidligere, men alligevel ret lavt, når der har været 29 forskellige censorer anvendt til 51 forskellige eksamener. Der er få bemærkninger. En oplyser, at det var svært at finde mål og krav til opgaven, og ville ønsket at se den vejledning til opgaveskrivning, som de studerende havde modtaget (faget virksomhedsprojekt). En anden påpeger, at det er vigtigt, at der i undervisningen lægges vægt på, at informanter skal anonymiseres (faget Opdragelse og uddannelse 1). For vintereksamen er der kommet 55 rapporter, hvilket er en kraftig forbedring. Der er også meget få anmærkninger: En påpeger problemer med log in, og samme censor som sidst påpeger igen problemet med manglende anonymisering af informanter. Vedkommende efterspørger også en ensartet praksis i forhold til varighed af studenteroplæg, og anbefaler max 5 minutter, når eksamenstiden er 30 minutter (fag på 9. semester). Det relativt høje antal rapportskemaer sammen med det lave antal bemærkninger sammenlignet med tidligere år tyder på, at mange tidligere problemer, som først og fremmest var af administrativ karakter, nu er blevet rettet op. Dette er meget glædeligt. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, eksamensklaget 2013 Der var en enkelt klage ved vintereksamen. Klagen er ikke afgjort. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: Sommer: Learning individual - lifelong persp. 1 2,0 0 Comparative and transnational educ. 16 8,2 0 1 Specialer 3 10,6 0 Vinter: Sociology of lifelong learning 13 11,3 1 Specialer Karaktergennemsnittet ved vintereksamen er bemærkelsesværdigt højt. 9

10 Samlet gennemsnit alle eksamener undtaget speciale: 9,3 Der var ingen klager. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen, censorrapporter Censorrapporterne fra uddannelsen i pædagogisk sociologi er modtaget sammen med rapporterne fra MALLLuddannelsen, og det var kun muligt at identificere en enkelt som tilhørende MALLL-uddannelsen. Der var ingen bemærkninger. De relativt høje karakterer ved MALLL-uddannelsen blev diskuteret ved årsmødet, og forklaret med en meget stærk selektion af de studerende. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået 2. semester semester Bachelor Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Almen sociologi 62 5,8 6 0 Arbejdslivsstudier 50 8,4 1 0 Culture, learning, innovation 24 7,1 0 0 Projektforløb DK 5 6,

11 Projektforløb udland 8 4,8 0 0 Human rights 15 4,7 2 0 Hovedopgave (bachelor) 3 0,3 2 0 Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, samlet gennemsnit alle eksamener 2013: 7,4 (6,9 sidst år). Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, censorrapporter 2013 Der er indkommet i alt 16 censorrapporter. Der er relativt mange bemærkninger. Ved sommereksamen oplyser en om en plagiatsag; en anbefaler kortere tid til oplæg og længere tid til eksamination (for bachelor); en bemærker stram tidsplanlægning, som førte til problemer, da censor kom for sent grundet trafikuheld; en bemærker forskellig praksis mht. off. spørgsmål (?), samt at tiden til projektfremlæggelse og eksamination var for kort pr. studerende (2. semester), og til slut er der en, der bemærker at det var uklart, hvilken rolle videnskabsteori skulle spille i bedømmelsen, hvor en enkelt studerende ikke havde bestået i videnskabsteori, men det fremgik ikke, hvilken formel betydning dette havde (bachelor). En anden bemærker, at der var afsat for lidt tid til eksamination og votering (arbejdslivsstudier). En sidste kommentar vedrører et misforhold mellem bedømmelser af projektorienteret studieforløb i Danmark versus i udlandet. Kommentaren er desværre svært læselig, men der oplyses, at studieledelsen arbejder på at rette op på dette. Ved årsmødet gjorde studielederen opmærksom på, at disse problematikker, der vedrører eksamensformer og eksamensafvikling, bliver taget hånd om, bl.a. gennem ændringer af prøveformer. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, eksamensklaget 2013 Der har ikke været klager. Afsluttende kommentar Antal klager ligger også i år på et lavt niveau: 7 (mod 6 og 4 de foregående år). Karaktererne ligger generelt på et fornuftigt niveau. Specialegennemsnittene varierer fra 10,1 ved KU og AAU til 8,5 ved AU. Dette er noget højere end i tidligere år. Det høje gennemsnit blev diskuteret ved årsmødet, hvor det blev forklaret med, at arbejdsmarkedssituationen får mange studerende til at trække aflevering af specialer ud, i håb om en bedst mulig karakter. Dette er svært 11

12 at gøre noget ved, men det blev påpeget, at det er vigtigt at sikre, at de studerende har en reell mulighed for et godt resultat også ved aflevering til normeret tid. Et virkemiddel kan være igangsættelse af specialet allerede inden semesteropstart. Det er også vigtigt at sikre, at de studerende stilles ens med hensyn til omfang af den vejledning de modtager. Der er ingen bemærkelsesværdige karakterudsving, når undtages de høje karakterer ved MALLs vintereksamen, som altså har sin forklaring i den stærke selektion af de studerende. Indsendelsen af censorrapporter fungerer tilfredsstillende fra KU, AAU og SDU, og er i løbet af året blevet bragt op på et godt niveau også fra AU. Der er gennemgående ret få bemærkninger i rapportskemaerne. Tidligere har der været væsentligt flere i skemaerne fra DPU. Disse har særlig vedrørt eksamensadministrative forhold. Vi tolker udviklingen som tegn på en væsentlig forbedring af de administrative rutiner. Der er også i år relativt mange bemærkninger i skemaerne fra SDU. Kommentarerne vedrører først og fremmest rammerne for eksamenerne. Censorformandskabet har opfordret uddannelsen til at følge op på disse spørgsmål, der nok handler om, at dette er en ny uddannelse, hvor måske ikke alt er kommet helt optimalt på plads endnu. Årsmødet har afdækket, at der bliver fulgt op på alle de nævnte punkter. 12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015

Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015 1 Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Titel og tilknytning... 3 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen

Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen Referat fra møde i Studienævn for masteruddannelser 22. juni 2010 kl. 11.00-12:30 i lokale 97, Odense Deltagere: Gæst: Referent: Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere