Censorkorpsets sammensætning og brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorkorpsets sammensætning og brug"

Transkript

1 BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS UDDANNELSER I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI OG MASTER OF ADULT LIFELONG LEARNING, OG VED AALBORG UNIVERSITETS KANDIDATUDDANNELSE I BY, BOLIG OG BOSÆTNING. Afgivet af censorformandskabet ved censorformand Annick Prieur den 19. juni 2014, på baggrund af et udkast, der blev gennemgået ved møde i censorkorpset 27. maj Resume En gennemgang af karakterniveau, censorrapporter og eksamensklager ved de seks uddannelser tegner alt i alt et positivt billede af såvel uddannelserne som det faglige niveau de studerende opnår. De gennemsnitlige karakterer er på et passende niveau og ret stabile, uden store forskelle mellem de forskellige uddannelser. Når kurser med mindre end 10 studerende undtages, varierer gennemsnittene fra 5,8 som det laveste til 11,3 som det højeste. Gennemsnittet for specialekaraktererne ligger lidt højere end tidligere år (8,5 ved AU og 10,1 ved AAU og KU). Antallet eksamensklager er lavt. Der er ikke så mange kritiske bemærkninger i censorrapporterne, men der er særligt ved SDU enkelte kommentarer knyttet til rammerne for eksamenerne, som formandskabet opfordrer til, at der følges op på. Indledning Denne beretning dækker de eksamener, der i 2013 blev afholdt med brug af eksterne censorer på det sociologiske studium ved både Københavns og Aalborg Universitet (bachelor- og kandidatniveau); ved bacheloruddannelse i Sociologi og kulturanalyse ved Syddansk Universitet samt ved kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet, samt for Aarhus Universitets MALL-uddannelse (Master of Lifelong Learning) og AAUs kandidatuddannelse i By, bolig og bosætning ved AAU. Det kan oplyses om, at censorkorpset nu også dækker den nye kandidatuddannelse i kriminologi ved AAU, der åbnet efteråret 2013, men ekstern censur benyttes først forår

2 Censorkorpsets sammensætning og brug Det censorkorps, der har fungeret i perioden, blev beskikket pr Det har i 2013 bestået af 72 personer, hvoraf de 26 eller 36 % er aftagercensorer. Censorformandskabet har bestået af formand Annick Prieur og næstformændene Peter Abrahamson og Søren Vang Rasmussen. Formandskabet har været sekretariatsbetjent af Trine Krogner-Mogensen og Mette Rytter Christensen ved Institut for sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, ind til Janni Rom Jensen overtog ansvaret i Janni er også kontaktperson ved sociologiuddannelsen i Aalborg sammen med Mette Rytter Christensen og Karen Bøcker Jensen, mens Lotte Roed Spangenberg har ansvar for eksamener på første og andet semester ved AAU. Kontaktpersoner ved de andre uddannelser er henholdsvis Dorthe Pehrson, Aarhus Universitet/DPU, samt MALL-uddannelsen samme sted, Anne-Lise Schulze Andersen, KU, Gitte Hegner Hansen og Trine Bang, SDU og Annette Gottlob vedrørende By, Bolig og Bosætning ved AAU-KBH. I løbet af 2013 var 63 af censorkorpsets 72 censorer i brug. Det svarer til 88 %, hvilket er lidt højere end i de foregående år (87, 85 og 83 %). Dette må betragtes som en højst tilfredsstillende bred brug af censorerne. Når vi opgør hvor mange af censorerne, der ikke har været i brug ved flere uddannelser i løbet af året, kommer vi i år til 28 (mod henholdsvis 31, 25 og 24 i de foregående år). Rapporteringen giver dog kun et groft billede af brugen af censorerne, da et fuldstændigt billede ville kræve, at vi også registrerede antal studerende til hver eksamen samt omfanget af eksamenerne, således at en specialeeksamen fik en større vægt end et 10-ECTS kursus osv. Vi ser ingen hensigt i en så detaljeret rapportering, der vil være meget arbejdskrævende. Med vort forenklede system kan vi til eksempel få en ide om, hvorvidt der er nogle censorer, der måske bruges lidt for tit ved enkelte uddannelser. 8 censorer har været i brug mere end ti gange. Rekorden er 14 gange, hvoraf de 10 samme sted (KU). I øvrigt fordeler det sig ved, at de har været brugt forskellige steder. Vi finder derfor ikke, at nogle censorer bruges for meget. Udpegning af censorer til eksamener med ekstern censur har været foretaget af de enkelte studieledere, som i nogle enkelttilfælde har kontaktet censorformand for råd eller godkendelse. Fra KU kommer alle censorforslag forbi censorformanden til godkendelse. Alle forslag er blevet godkendt. I løbet af året er et nyt censorkorps blevet sammensat. Ved sidste årsmøde besluttet vi at udvide censorkorpset (grundet det forhøjede antal studerende og de nye uddannelser korpset dækker), og det nye korps har 99 medlemmer. Navnene er først og fremmest indkommet som forslag fra uddannelserne, men enkelte har også selv meldt deres interesse. Uddannelsesledere har sammen med censorkorpset taget stilling til hvem, der skulle med på den endelige liste. Vor indstilling er efterfølgende blevet godkendt af ministeriet. Ved årsmødet 27/5-14 blev proceduren diskuteret. Der var generel tilfredshed med processen og specielt med åbenheden omkring den. Men der blev rejst forslag om, at man næste gang indhenter forslag til nye censorer fra uddannelsernes aftagerpaneler. Af øvrige aktiviteter i det forgangne år kan nævnes, at censorformanden har gennemgået og kommenteret forskellige reviderede studieordninger. 2

3 Eksamensresultater og indberetninger fra censorerne I dette afsnit gennemgås en række nøgleoplysninger om resultaterne og forløbet af de eksamener, der er blevet afholdt med deltagelse af eksterne censorer ved de seks uddannelser ved henholdsvis sommereksamen 2013 og vintereksamen 2013/2014. Gennemgangen er baseret på excel-ark, som vi har modtaget i udfyldt stand fra de enkelte uddannelsers sekretærer, samt på de censorrapporter, der er blevet udfyldt af censorerne i forbindelse med eksamenerne. Der er indkommet flere censorrapporter end tidligere, men der er fortsat meget forskelligt i hvilket omfang censorrapporter er indkommet fra de forskellige uddannelser. Københavns Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal Karakter- Antal Reeksamen: ant. studstuderende: gennemsnit: ikke bestået: gnm.snit-ikke bestået Almen sociologi II 100 8, ,5 Kultursociologi 88 8, Videregående kvalitative metoder 90 8, Globalization 8 8,3 1 Political sociology, theory 8 8, Foucault I: Vidensstrukturer og magt ,4 Bet. for analyse nutidig kapitalisme 12 9,3-5-9,6 Simmels aktualitet 4 9,3-2-8,5 N. Elias and Process Sociology 5 10,2-1-4 Hovedopgave bachelor 65 9,5 9 6 Specialer 39 10,4 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,9 (sidst år 7,8). 3

4 Københavns Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Social differentiering 111 8,0 0 1-? Videregående kvantitativ metode 109 7,7 0 1? Klassisk og nyere sociologisk teori 56 5, ,2-5 Political sociology - theory ,3-2 Teori og analysestrategi 14 7, Foucault II subjektivering 2 9, ,7 Eliter i tid og rum 18 6, Hovedopgave bachelor 14 9, Specialer 41 9,9 0 0 Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet når resultatet foreligger: 7,2 (sidst år 7,5). Københavns Universitet, sociologi, gennemsnit alle 80 specialer 2013: 10,1 (sidst år 9,5). Københavns Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 67 censorrapporter og for vintereksamen 39. Der er meget få anmærkninger. En censor finder det dog uhensigtsmæssigt, at studerende, der har skrevet sammen, ikke må eksamineres sammen, da det giver dårligere muligheder for at komme i dybden med eksaminationen (speciale). Samme censor har påpeget samme problem overfor bacheloreksamener. En anden beretter, at eksaminator deltog over skype fra Japan, men at dette fungerede fint (bachelor). En bemærker, at det i integrerede eksamener er svært at skulle abstrahere fra det metodiske, og art det er svært at skelne mellem individuelle præstationer i gruppeeksamener (teori og analysestrategi). Samme censor bemærker også, at opgaverne ikke var ens med hensyn til, om eksaminanden var anonym eller ikke. I øvrigt var der kun et par mindre betydningsfulde kommentarer. 4

5 Under censormødets gennemgang af beretningen førte disse forskellige kommentarer til en diskussion af mulighederne for gruppeeksamener ved KU (hvilket flere udtrykte støtte til), samt til en diskussion af reglerne for eksamination uden at kandidat, eksaminator og censor er på det samme sted. Her var der tilsyneladende forskellige praksisser mellem universiteterne, noget vi vil søge at afklare nærmere. Københavns Universitet, sociologi, eksamensklager 2013 Ved sommereksamen var der ingen klager, mens der var 5 ved vintereksamen. Tre har fået ny bedømmelse mens de to sidste ikke er afgjort endnu. Ved den nye bedømmelse er den oprindelige karakter blevet fastholdt i alle tre tilfælde. Aalborg Universitet, kandidatuddannelse i By, Bolig, og Bosætning, 2013 Sommereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Projektarbejde 5 8,4 Vintereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Segregation, globalisering: 13 7,1 Marginalisering/eksklusion 4 7,5 Speciale 1 4 Der er kun modtaget en enkelt censorrapport fra BBB. Den var uden anmærkninger. Aalborg Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Antal ikke bestået: Reeks: ant. stud. - Gsn. ikke bestået Grundlæggende sociologi 148 8, ,3-2 Hovedopgave bachelor

6 Specialer Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,7 Aalborg Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Projekt i grundlæggende sociologi 179 8,0 1 Klassisk sociologisk teori 132 7, ,6-1 Klassisk sociologisk metode 135 6, ,0-1 Rummets soc.: Rum, mobilitet, sted 22 6, Kritik-modkritik: samtidsdiagnoser 14 5, ,3 0 Anerkendelse, respekt, omfordeling 11 6,6 0 0 Biografisk metode 17 8,2 0 0 Forløbsanalyse på registre 31 6, Korrespondanceanalyse 37 7, Specialer Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 7,3 (sidst år 6,9). Aalborg Universitet, sociologi, samlet gennemsnit for 18 specialer 2013: 10, 1 (8,8 sidst år) Aalborg Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 35 og for vintereksamen 44 censorrapporter. 6

7 Der er meget få bemærkninger. To påpeger lavt fagligt niveau hos enkelte studerende. En spørger, om de studerende har tilstrækkelige metodiske / opgavemetodiske kompetencer (1. semester), en anden mener de generelt har svært ved at etablere en case (3. semester). En er misfornøjet med honoreringen, hvor 45 minutter for 10-siders opgaver vurderes at være for lidt. To bemærker, at studieordninger, pensum mv. ikke var vedlagt. En viser til et særskilt ark, med bemærkninger knyttet til eksamensspørgsmål og niveau, men dette ark er ikke modtaget i sekretariatet. En påpeger lavt sprogligt niveau (7. semester, kursus på engelsk). Det sidste punkt blev under mødet i censorkorpset uddybet som en mistanke om brug af google translate. Studienævnsformanden oplyste, at de faglige kommentarer var blevet registreret, og at den nye studieordning, der er under indfasning, forhåbentligt vil afhjælpe nogle problemer. Aalborg Universitet, sociologi, eksamensklaget 2013 Ved sommereksamen indkom en klage, der ikke fik medhold. Ved vintereksamen indkom ingen klager. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karakterg.snit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Opdragelse og uddannelse , Opdragelse og uddannelse , Offentlig organisation og ledelse 20ects 2 8,5 0 0 Social ulighed, uddannelse og kompetence 1 4,0 0 0 Virksomhedsprojekt 5 10,2 0 0 Uddannelseshistorie 1 Socialpædagogik 20ects 2 11,0 0 1 Specialer 34 8,4 Det er påfaldende, at alle har bestået deres eksamener denne gang. Men snittet ligger alligevel en smule lavere end sidst år (8,4). 7

8 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 8,4) Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, vintereksamen 2012/13 Fag: Antal studerende: Karaktergnmsn.: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud (resultat ikke oplyst) Opdragelse og uddannelse 1 6 7,0 1 - Opdragelse og uddannelse ,6 7 6 Social ulighed, uddannelse og kompetence 33 8,3 4 2 Kompleksitet, kommunikation & refleksivitet 10 6,1 4 3 Virksomhedsprojekt 31 8, Socialpædagogik 36 8, Magtrelationer 6 10,3 2 - Offentlige org., ledelse & styring 31 7,3 7 4 Kvantitativ forskningsmetodik 3 10,7 0 - Uddannelseshistorie 2 10,2 0 - Specialer 66 8,6 0 - Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 7,8). Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, samlet gennemsnit 100 specialer 2013: 8,5 8

9 Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, censorrapporter 2013 Der er indkommet 22 rapporter for sommereksamen, hvilket er en forbedring fra tidligere, men alligevel ret lavt, når der har været 29 forskellige censorer anvendt til 51 forskellige eksamener. Der er få bemærkninger. En oplyser, at det var svært at finde mål og krav til opgaven, og ville ønsket at se den vejledning til opgaveskrivning, som de studerende havde modtaget (faget virksomhedsprojekt). En anden påpeger, at det er vigtigt, at der i undervisningen lægges vægt på, at informanter skal anonymiseres (faget Opdragelse og uddannelse 1). For vintereksamen er der kommet 55 rapporter, hvilket er en kraftig forbedring. Der er også meget få anmærkninger: En påpeger problemer med log in, og samme censor som sidst påpeger igen problemet med manglende anonymisering af informanter. Vedkommende efterspørger også en ensartet praksis i forhold til varighed af studenteroplæg, og anbefaler max 5 minutter, når eksamenstiden er 30 minutter (fag på 9. semester). Det relativt høje antal rapportskemaer sammen med det lave antal bemærkninger sammenlignet med tidligere år tyder på, at mange tidligere problemer, som først og fremmest var af administrativ karakter, nu er blevet rettet op. Dette er meget glædeligt. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, eksamensklaget 2013 Der var en enkelt klage ved vintereksamen. Klagen er ikke afgjort. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: Sommer: Learning individual - lifelong persp. 1 2,0 0 Comparative and transnational educ. 16 8,2 0 1 Specialer 3 10,6 0 Vinter: Sociology of lifelong learning 13 11,3 1 Specialer Karaktergennemsnittet ved vintereksamen er bemærkelsesværdigt højt. 9

10 Samlet gennemsnit alle eksamener undtaget speciale: 9,3 Der var ingen klager. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen, censorrapporter Censorrapporterne fra uddannelsen i pædagogisk sociologi er modtaget sammen med rapporterne fra MALLLuddannelsen, og det var kun muligt at identificere en enkelt som tilhørende MALLL-uddannelsen. Der var ingen bemærkninger. De relativt høje karakterer ved MALLL-uddannelsen blev diskuteret ved årsmødet, og forklaret med en meget stærk selektion af de studerende. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået 2. semester semester Bachelor Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Almen sociologi 62 5,8 6 0 Arbejdslivsstudier 50 8,4 1 0 Culture, learning, innovation 24 7,1 0 0 Projektforløb DK 5 6,

11 Projektforløb udland 8 4,8 0 0 Human rights 15 4,7 2 0 Hovedopgave (bachelor) 3 0,3 2 0 Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, samlet gennemsnit alle eksamener 2013: 7,4 (6,9 sidst år). Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, censorrapporter 2013 Der er indkommet i alt 16 censorrapporter. Der er relativt mange bemærkninger. Ved sommereksamen oplyser en om en plagiatsag; en anbefaler kortere tid til oplæg og længere tid til eksamination (for bachelor); en bemærker stram tidsplanlægning, som førte til problemer, da censor kom for sent grundet trafikuheld; en bemærker forskellig praksis mht. off. spørgsmål (?), samt at tiden til projektfremlæggelse og eksamination var for kort pr. studerende (2. semester), og til slut er der en, der bemærker at det var uklart, hvilken rolle videnskabsteori skulle spille i bedømmelsen, hvor en enkelt studerende ikke havde bestået i videnskabsteori, men det fremgik ikke, hvilken formel betydning dette havde (bachelor). En anden bemærker, at der var afsat for lidt tid til eksamination og votering (arbejdslivsstudier). En sidste kommentar vedrører et misforhold mellem bedømmelser af projektorienteret studieforløb i Danmark versus i udlandet. Kommentaren er desværre svært læselig, men der oplyses, at studieledelsen arbejder på at rette op på dette. Ved årsmødet gjorde studielederen opmærksom på, at disse problematikker, der vedrører eksamensformer og eksamensafvikling, bliver taget hånd om, bl.a. gennem ændringer af prøveformer. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, eksamensklaget 2013 Der har ikke været klager. Afsluttende kommentar Antal klager ligger også i år på et lavt niveau: 7 (mod 6 og 4 de foregående år). Karaktererne ligger generelt på et fornuftigt niveau. Specialegennemsnittene varierer fra 10,1 ved KU og AAU til 8,5 ved AU. Dette er noget højere end i tidligere år. Det høje gennemsnit blev diskuteret ved årsmødet, hvor det blev forklaret med, at arbejdsmarkedssituationen får mange studerende til at trække aflevering af specialer ud, i håb om en bedst mulig karakter. Dette er svært 11

12 at gøre noget ved, men det blev påpeget, at det er vigtigt at sikre, at de studerende har en reell mulighed for et godt resultat også ved aflevering til normeret tid. Et virkemiddel kan være igangsættelse af specialet allerede inden semesteropstart. Det er også vigtigt at sikre, at de studerende stilles ens med hensyn til omfang af den vejledning de modtager. Der er ingen bemærkelsesværdige karakterudsving, når undtages de høje karakterer ved MALLs vintereksamen, som altså har sin forklaring i den stærke selektion af de studerende. Indsendelsen af censorrapporter fungerer tilfredsstillende fra KU, AAU og SDU, og er i løbet af året blevet bragt op på et godt niveau også fra AU. Der er gennemgående ret få bemærkninger i rapportskemaerne. Tidligere har der været væsentligt flere i skemaerne fra DPU. Disse har særlig vedrørt eksamensadministrative forhold. Vi tolker udviklingen som tegn på en væsentlig forbedring af de administrative rutiner. Der er også i år relativt mange bemærkninger i skemaerne fra SDU. Kommentarerne vedrører først og fremmest rammerne for eksamenerne. Censorformandskabet har opfordret uddannelsen til at følge op på disse spørgsmål, der nok handler om, at dette er en ny uddannelse, hvor måske ikke alt er kommet helt optimalt på plads endnu. Årsmødet har afdækket, at der bliver fulgt op på alle de nævnte punkter. 12

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 4: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og individuelle

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Det gode specialeforløb

Det gode specialeforløb Det gode specialeforløb Pre-project i forbindelse med Adjunktpædagogikum, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Gruppe 4, April 2009 Gruppedeltagere: Camilla Varming LIFE Department

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere