Censorkorpsets sammensætning og brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorkorpsets sammensætning og brug"

Transkript

1 BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS UDDANNELSER I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI OG MASTER OF ADULT LIFELONG LEARNING, OG VED AALBORG UNIVERSITETS KANDIDATUDDANNELSE I BY, BOLIG OG BOSÆTNING. Afgivet af censorformandskabet ved censorformand Annick Prieur den 19. juni 2014, på baggrund af et udkast, der blev gennemgået ved møde i censorkorpset 27. maj Resume En gennemgang af karakterniveau, censorrapporter og eksamensklager ved de seks uddannelser tegner alt i alt et positivt billede af såvel uddannelserne som det faglige niveau de studerende opnår. De gennemsnitlige karakterer er på et passende niveau og ret stabile, uden store forskelle mellem de forskellige uddannelser. Når kurser med mindre end 10 studerende undtages, varierer gennemsnittene fra 5,8 som det laveste til 11,3 som det højeste. Gennemsnittet for specialekaraktererne ligger lidt højere end tidligere år (8,5 ved AU og 10,1 ved AAU og KU). Antallet eksamensklager er lavt. Der er ikke så mange kritiske bemærkninger i censorrapporterne, men der er særligt ved SDU enkelte kommentarer knyttet til rammerne for eksamenerne, som formandskabet opfordrer til, at der følges op på. Indledning Denne beretning dækker de eksamener, der i 2013 blev afholdt med brug af eksterne censorer på det sociologiske studium ved både Københavns og Aalborg Universitet (bachelor- og kandidatniveau); ved bacheloruddannelse i Sociologi og kulturanalyse ved Syddansk Universitet samt ved kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet, samt for Aarhus Universitets MALL-uddannelse (Master of Lifelong Learning) og AAUs kandidatuddannelse i By, bolig og bosætning ved AAU. Det kan oplyses om, at censorkorpset nu også dækker den nye kandidatuddannelse i kriminologi ved AAU, der åbnet efteråret 2013, men ekstern censur benyttes først forår

2 Censorkorpsets sammensætning og brug Det censorkorps, der har fungeret i perioden, blev beskikket pr Det har i 2013 bestået af 72 personer, hvoraf de 26 eller 36 % er aftagercensorer. Censorformandskabet har bestået af formand Annick Prieur og næstformændene Peter Abrahamson og Søren Vang Rasmussen. Formandskabet har været sekretariatsbetjent af Trine Krogner-Mogensen og Mette Rytter Christensen ved Institut for sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, ind til Janni Rom Jensen overtog ansvaret i Janni er også kontaktperson ved sociologiuddannelsen i Aalborg sammen med Mette Rytter Christensen og Karen Bøcker Jensen, mens Lotte Roed Spangenberg har ansvar for eksamener på første og andet semester ved AAU. Kontaktpersoner ved de andre uddannelser er henholdsvis Dorthe Pehrson, Aarhus Universitet/DPU, samt MALL-uddannelsen samme sted, Anne-Lise Schulze Andersen, KU, Gitte Hegner Hansen og Trine Bang, SDU og Annette Gottlob vedrørende By, Bolig og Bosætning ved AAU-KBH. I løbet af 2013 var 63 af censorkorpsets 72 censorer i brug. Det svarer til 88 %, hvilket er lidt højere end i de foregående år (87, 85 og 83 %). Dette må betragtes som en højst tilfredsstillende bred brug af censorerne. Når vi opgør hvor mange af censorerne, der ikke har været i brug ved flere uddannelser i løbet af året, kommer vi i år til 28 (mod henholdsvis 31, 25 og 24 i de foregående år). Rapporteringen giver dog kun et groft billede af brugen af censorerne, da et fuldstændigt billede ville kræve, at vi også registrerede antal studerende til hver eksamen samt omfanget af eksamenerne, således at en specialeeksamen fik en større vægt end et 10-ECTS kursus osv. Vi ser ingen hensigt i en så detaljeret rapportering, der vil være meget arbejdskrævende. Med vort forenklede system kan vi til eksempel få en ide om, hvorvidt der er nogle censorer, der måske bruges lidt for tit ved enkelte uddannelser. 8 censorer har været i brug mere end ti gange. Rekorden er 14 gange, hvoraf de 10 samme sted (KU). I øvrigt fordeler det sig ved, at de har været brugt forskellige steder. Vi finder derfor ikke, at nogle censorer bruges for meget. Udpegning af censorer til eksamener med ekstern censur har været foretaget af de enkelte studieledere, som i nogle enkelttilfælde har kontaktet censorformand for råd eller godkendelse. Fra KU kommer alle censorforslag forbi censorformanden til godkendelse. Alle forslag er blevet godkendt. I løbet af året er et nyt censorkorps blevet sammensat. Ved sidste årsmøde besluttet vi at udvide censorkorpset (grundet det forhøjede antal studerende og de nye uddannelser korpset dækker), og det nye korps har 99 medlemmer. Navnene er først og fremmest indkommet som forslag fra uddannelserne, men enkelte har også selv meldt deres interesse. Uddannelsesledere har sammen med censorkorpset taget stilling til hvem, der skulle med på den endelige liste. Vor indstilling er efterfølgende blevet godkendt af ministeriet. Ved årsmødet 27/5-14 blev proceduren diskuteret. Der var generel tilfredshed med processen og specielt med åbenheden omkring den. Men der blev rejst forslag om, at man næste gang indhenter forslag til nye censorer fra uddannelsernes aftagerpaneler. Af øvrige aktiviteter i det forgangne år kan nævnes, at censorformanden har gennemgået og kommenteret forskellige reviderede studieordninger. 2

3 Eksamensresultater og indberetninger fra censorerne I dette afsnit gennemgås en række nøgleoplysninger om resultaterne og forløbet af de eksamener, der er blevet afholdt med deltagelse af eksterne censorer ved de seks uddannelser ved henholdsvis sommereksamen 2013 og vintereksamen 2013/2014. Gennemgangen er baseret på excel-ark, som vi har modtaget i udfyldt stand fra de enkelte uddannelsers sekretærer, samt på de censorrapporter, der er blevet udfyldt af censorerne i forbindelse med eksamenerne. Der er indkommet flere censorrapporter end tidligere, men der er fortsat meget forskelligt i hvilket omfang censorrapporter er indkommet fra de forskellige uddannelser. Københavns Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal Karakter- Antal Reeksamen: ant. studstuderende: gennemsnit: ikke bestået: gnm.snit-ikke bestået Almen sociologi II 100 8, ,5 Kultursociologi 88 8, Videregående kvalitative metoder 90 8, Globalization 8 8,3 1 Political sociology, theory 8 8, Foucault I: Vidensstrukturer og magt ,4 Bet. for analyse nutidig kapitalisme 12 9,3-5-9,6 Simmels aktualitet 4 9,3-2-8,5 N. Elias and Process Sociology 5 10,2-1-4 Hovedopgave bachelor 65 9,5 9 6 Specialer 39 10,4 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,9 (sidst år 7,8). 3

4 Københavns Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Social differentiering 111 8,0 0 1-? Videregående kvantitativ metode 109 7,7 0 1? Klassisk og nyere sociologisk teori 56 5, ,2-5 Political sociology - theory ,3-2 Teori og analysestrategi 14 7, Foucault II subjektivering 2 9, ,7 Eliter i tid og rum 18 6, Hovedopgave bachelor 14 9, Specialer 41 9,9 0 0 Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet når resultatet foreligger: 7,2 (sidst år 7,5). Københavns Universitet, sociologi, gennemsnit alle 80 specialer 2013: 10,1 (sidst år 9,5). Københavns Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 67 censorrapporter og for vintereksamen 39. Der er meget få anmærkninger. En censor finder det dog uhensigtsmæssigt, at studerende, der har skrevet sammen, ikke må eksamineres sammen, da det giver dårligere muligheder for at komme i dybden med eksaminationen (speciale). Samme censor har påpeget samme problem overfor bacheloreksamener. En anden beretter, at eksaminator deltog over skype fra Japan, men at dette fungerede fint (bachelor). En bemærker, at det i integrerede eksamener er svært at skulle abstrahere fra det metodiske, og art det er svært at skelne mellem individuelle præstationer i gruppeeksamener (teori og analysestrategi). Samme censor bemærker også, at opgaverne ikke var ens med hensyn til, om eksaminanden var anonym eller ikke. I øvrigt var der kun et par mindre betydningsfulde kommentarer. 4

5 Under censormødets gennemgang af beretningen førte disse forskellige kommentarer til en diskussion af mulighederne for gruppeeksamener ved KU (hvilket flere udtrykte støtte til), samt til en diskussion af reglerne for eksamination uden at kandidat, eksaminator og censor er på det samme sted. Her var der tilsyneladende forskellige praksisser mellem universiteterne, noget vi vil søge at afklare nærmere. Københavns Universitet, sociologi, eksamensklager 2013 Ved sommereksamen var der ingen klager, mens der var 5 ved vintereksamen. Tre har fået ny bedømmelse mens de to sidste ikke er afgjort endnu. Ved den nye bedømmelse er den oprindelige karakter blevet fastholdt i alle tre tilfælde. Aalborg Universitet, kandidatuddannelse i By, Bolig, og Bosætning, 2013 Sommereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Projektarbejde 5 8,4 Vintereksamen. Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Segregation, globalisering: 13 7,1 Marginalisering/eksklusion 4 7,5 Speciale 1 4 Der er kun modtaget en enkelt censorrapport fra BBB. Den var uden anmærkninger. Aalborg Universitet, sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Antal ikke bestået: Reeks: ant. stud. - Gsn. ikke bestået Grundlæggende sociologi 148 8, ,3-2 Hovedopgave bachelor

6 Specialer Gennemsnit for alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 8,7 Aalborg Universitet, sociologi, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Projekt i grundlæggende sociologi 179 8,0 1 Klassisk sociologisk teori 132 7, ,6-1 Klassisk sociologisk metode 135 6, ,0-1 Rummets soc.: Rum, mobilitet, sted 22 6, Kritik-modkritik: samtidsdiagnoser 14 5, ,3 0 Anerkendelse, respekt, omfordeling 11 6,6 0 0 Biografisk metode 17 8,2 0 0 Forløbsanalyse på registre 31 6, Korrespondanceanalyse 37 7, Specialer Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer, vægtet i forhold til antal studerende, reeksamen inkluderet: 7,3 (sidst år 6,9). Aalborg Universitet, sociologi, samlet gennemsnit for 18 specialer 2013: 10, 1 (8,8 sidst år) Aalborg Universitet, sociologi, censorrapporter 2013 For sommereksamen er der indkommet 35 og for vintereksamen 44 censorrapporter. 6

7 Der er meget få bemærkninger. To påpeger lavt fagligt niveau hos enkelte studerende. En spørger, om de studerende har tilstrækkelige metodiske / opgavemetodiske kompetencer (1. semester), en anden mener de generelt har svært ved at etablere en case (3. semester). En er misfornøjet med honoreringen, hvor 45 minutter for 10-siders opgaver vurderes at være for lidt. To bemærker, at studieordninger, pensum mv. ikke var vedlagt. En viser til et særskilt ark, med bemærkninger knyttet til eksamensspørgsmål og niveau, men dette ark er ikke modtaget i sekretariatet. En påpeger lavt sprogligt niveau (7. semester, kursus på engelsk). Det sidste punkt blev under mødet i censorkorpset uddybet som en mistanke om brug af google translate. Studienævnsformanden oplyste, at de faglige kommentarer var blevet registreret, og at den nye studieordning, der er under indfasning, forhåbentligt vil afhjælpe nogle problemer. Aalborg Universitet, sociologi, eksamensklaget 2013 Ved sommereksamen indkom en klage, der ikke fik medhold. Ved vintereksamen indkom ingen klager. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karakterg.snit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Opdragelse og uddannelse , Opdragelse og uddannelse , Offentlig organisation og ledelse 20ects 2 8,5 0 0 Social ulighed, uddannelse og kompetence 1 4,0 0 0 Virksomhedsprojekt 5 10,2 0 0 Uddannelseshistorie 1 Socialpædagogik 20ects 2 11,0 0 1 Specialer 34 8,4 Det er påfaldende, at alle har bestået deres eksamener denne gang. Men snittet ligger alligevel en smule lavere end sidst år (8,4). 7

8 Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 8,4) Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, vintereksamen 2012/13 Fag: Antal studerende: Karaktergnmsn.: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud (resultat ikke oplyst) Opdragelse og uddannelse 1 6 7,0 1 - Opdragelse og uddannelse ,6 7 6 Social ulighed, uddannelse og kompetence 33 8,3 4 2 Kompleksitet, kommunikation & refleksivitet 10 6,1 4 3 Virksomhedsprojekt 31 8, Socialpædagogik 36 8, Magtrelationer 6 10,3 2 - Offentlige org., ledelse & styring 31 7,3 7 4 Kvantitativ forskningsmetodik 3 10,7 0 - Uddannelseshistorie 2 10,2 0 - Specialer 66 8,6 0 - Gennemsnit alle eksamener undtaget specialer og reeksamener, vægtet i forhold til antal studerende: 8,0 (sidst år 7,8). Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, samlet gennemsnit 100 specialer 2013: 8,5 8

9 Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, censorrapporter 2013 Der er indkommet 22 rapporter for sommereksamen, hvilket er en forbedring fra tidligere, men alligevel ret lavt, når der har været 29 forskellige censorer anvendt til 51 forskellige eksamener. Der er få bemærkninger. En oplyser, at det var svært at finde mål og krav til opgaven, og ville ønsket at se den vejledning til opgaveskrivning, som de studerende havde modtaget (faget virksomhedsprojekt). En anden påpeger, at det er vigtigt, at der i undervisningen lægges vægt på, at informanter skal anonymiseres (faget Opdragelse og uddannelse 1). For vintereksamen er der kommet 55 rapporter, hvilket er en kraftig forbedring. Der er også meget få anmærkninger: En påpeger problemer med log in, og samme censor som sidst påpeger igen problemet med manglende anonymisering af informanter. Vedkommende efterspørger også en ensartet praksis i forhold til varighed af studenteroplæg, og anbefaler max 5 minutter, når eksamenstiden er 30 minutter (fag på 9. semester). Det relativt høje antal rapportskemaer sammen med det lave antal bemærkninger sammenlignet med tidligere år tyder på, at mange tidligere problemer, som først og fremmest var af administrativ karakter, nu er blevet rettet op. Dette er meget glædeligt. Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, eksamensklaget 2013 Der var en enkelt klage ved vintereksamen. Klagen er ikke afgjort. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: Sommer: Learning individual - lifelong persp. 1 2,0 0 Comparative and transnational educ. 16 8,2 0 1 Specialer 3 10,6 0 Vinter: Sociology of lifelong learning 13 11,3 1 Specialer Karaktergennemsnittet ved vintereksamen er bemærkelsesværdigt højt. 9

10 Samlet gennemsnit alle eksamener undtaget speciale: 9,3 Der var ingen klager. Aarhus Universitet, MALLL-uddannelsen, censorrapporter Censorrapporterne fra uddannelsen i pædagogisk sociologi er modtaget sammen med rapporterne fra MALLLuddannelsen, og det var kun muligt at identificere en enkelt som tilhørende MALLL-uddannelsen. Der var ingen bemærkninger. De relativt høje karakterer ved MALLL-uddannelsen blev diskuteret ved årsmødet, og forklaret med en meget stærk selektion af de studerende. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, sommereksamen 2013 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået 2. semester semester Bachelor Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, vintereksamen 2013/14 Fag: Antal studerende: Karaktergennemsnit: Ikke bestået: Reeks.: ant. stud gsn. ikke bestået Almen sociologi 62 5,8 6 0 Arbejdslivsstudier 50 8,4 1 0 Culture, learning, innovation 24 7,1 0 0 Projektforløb DK 5 6,

11 Projektforløb udland 8 4,8 0 0 Human rights 15 4,7 2 0 Hovedopgave (bachelor) 3 0,3 2 0 Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, samlet gennemsnit alle eksamener 2013: 7,4 (6,9 sidst år). Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, censorrapporter 2013 Der er indkommet i alt 16 censorrapporter. Der er relativt mange bemærkninger. Ved sommereksamen oplyser en om en plagiatsag; en anbefaler kortere tid til oplæg og længere tid til eksamination (for bachelor); en bemærker stram tidsplanlægning, som førte til problemer, da censor kom for sent grundet trafikuheld; en bemærker forskellig praksis mht. off. spørgsmål (?), samt at tiden til projektfremlæggelse og eksamination var for kort pr. studerende (2. semester), og til slut er der en, der bemærker at det var uklart, hvilken rolle videnskabsteori skulle spille i bedømmelsen, hvor en enkelt studerende ikke havde bestået i videnskabsteori, men det fremgik ikke, hvilken formel betydning dette havde (bachelor). En anden bemærker, at der var afsat for lidt tid til eksamination og votering (arbejdslivsstudier). En sidste kommentar vedrører et misforhold mellem bedømmelser af projektorienteret studieforløb i Danmark versus i udlandet. Kommentaren er desværre svært læselig, men der oplyses, at studieledelsen arbejder på at rette op på dette. Ved årsmødet gjorde studielederen opmærksom på, at disse problematikker, der vedrører eksamensformer og eksamensafvikling, bliver taget hånd om, bl.a. gennem ændringer af prøveformer. Syddansk Universitet, sociologi og kulturanalyse, eksamensklaget 2013 Der har ikke været klager. Afsluttende kommentar Antal klager ligger også i år på et lavt niveau: 7 (mod 6 og 4 de foregående år). Karaktererne ligger generelt på et fornuftigt niveau. Specialegennemsnittene varierer fra 10,1 ved KU og AAU til 8,5 ved AU. Dette er noget højere end i tidligere år. Det høje gennemsnit blev diskuteret ved årsmødet, hvor det blev forklaret med, at arbejdsmarkedssituationen får mange studerende til at trække aflevering af specialer ud, i håb om en bedst mulig karakter. Dette er svært 11

12 at gøre noget ved, men det blev påpeget, at det er vigtigt at sikre, at de studerende har en reell mulighed for et godt resultat også ved aflevering til normeret tid. Et virkemiddel kan være igangsættelse af specialet allerede inden semesteropstart. Det er også vigtigt at sikre, at de studerende stilles ens med hensyn til omfang af den vejledning de modtager. Der er ingen bemærkelsesværdige karakterudsving, når undtages de høje karakterer ved MALLs vintereksamen, som altså har sin forklaring i den stærke selektion af de studerende. Indsendelsen af censorrapporter fungerer tilfredsstillende fra KU, AAU og SDU, og er i løbet af året blevet bragt op på et godt niveau også fra AU. Der er gennemgående ret få bemærkninger i rapportskemaerne. Tidligere har der været væsentligt flere i skemaerne fra DPU. Disse har særlig vedrørt eksamensadministrative forhold. Vi tolker udviklingen som tegn på en væsentlig forbedring af de administrative rutiner. Der er også i år relativt mange bemærkninger i skemaerne fra SDU. Kommentarerne vedrører først og fremmest rammerne for eksamenerne. Censorformandskabet har opfordret uddannelsen til at følge op på disse spørgsmål, der nok handler om, at dette er en ny uddannelse, hvor måske ikke alt er kommet helt optimalt på plads endnu. Årsmødet har afdækket, at der bliver fulgt op på alle de nævnte punkter. 12

Antallet eksamensklager er meget lavt, men de få der har klaget, har fået medhold og adgang til ny bedømmelse.

Antallet eksamensklager er meget lavt, men de få der har klaget, har fået medhold og adgang til ny bedømmelse. BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN VED SOCIOLOGI PÅ KØBENHAVNS, SYDDANSK OG AALBORG UNIVERSITET, SAMT I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI OG MALL-UDDANNELSEN VED AARHUS UNIVERSITET I 2012. Afgivet af censorformandskabet

Læs mere

Fra censorformand Annick Prieur maj 2016, fremlagt ved møde i censorkorpset 26. maj 2016.

Fra censorformand Annick Prieur maj 2016, fremlagt ved møde i censorkorpset 26. maj 2016. BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2015 VED DE FØLGENDE UDDANNELSER: - KØBENHAVNS UNIVERSITET: BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I SOCIOLOGI - SYDDANSK UNIVERSITET: BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE

Læs mere

Fra censorformand Annick Prieur juni 2015, efter diskussion ved møde i censorkorpset 27. maj 2015.

Fra censorformand Annick Prieur juni 2015, efter diskussion ved møde i censorkorpset 27. maj 2015. BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2014 VED DE FØLGENDE UDDANNELSER: - KØBENHAVNS UNIVERSITET: BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I SOCIOLOGI - SYDDANSK UNIVERSITET: BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformandskabet idræt Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 14.00 Referat Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5. Klik HER for lokalets placering

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i Marts 2015 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i 2013 2014. 1. Indledning Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 28.APRIL 2011 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen August 2010 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2009 Indledning Den følgende

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 13. JUNI 2016 Forum Møde i Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark FAKULTETSSERVICE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 1 Indhold 1. Forord v. censorformand 2. Formandskabet 2.1. Sammensætning 2.2. Mødeaktiviteter samt censormøder

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformænd. Årsmøde med censorformandskaber. Forum. Mødedato: 23. september Festsalen, 11C.0.08, KUA. Sted:

Censorformænd. Årsmøde med censorformandskaber. Forum. Mødedato: 23. september Festsalen, 11C.0.08, KUA. Sted: D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T KØBE N H A V N S U N I V E R S I T E T Censorformænd M Ø D E I N D K A L D E L S E 21. OKTOBER 2015 Forum Årsmøde med censorformandskaber UDDANNELSE OG STUDERENDE

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

AFDELINGEN FOR UDDANNELSE OG

AFDELINGEN FOR UDDANNELSE OG D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 23. NOVEMBER 2015 Forum Møde i Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark FAKULTETSSERVICE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 1 Indhold 1. Forord 2. Indledning 3. Formandskabet 3.1. Sammensætning 3.2. Mødeaktiviteter 4. Antal studerende

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere