Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC"

Transkript

1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1

2 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen for VUC nedsatte i efteråret 2010 en arbejdsgruppe om fastholdelsesstrategier. Lovændringer på vejledningsområdet, kravet om udarbejdelse af fastholdelsesstrategier på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og implementeringen af den såkaldte Ungepakke II, der har til formål at styrke unges uddannelsesparathed, indebar, at det efter bestyrelsens opfattelse er nødvendigt at se nærmere på, hvordan VUC håndterer væsentlige spørgsmål som fastholdelse, fravær og frafald. Arbejdsgruppen gennemførte i februar 2011 en undersøgelse af praksis for fastholdelse på landets voksenuddannelsescentre for at få viden om, hvordan man på det enkelte VUC håndterer fastholdelsesindsatsen, og hvordan det sikres, at kursisterne gennemfører den påbegyndte uddannelse, hvad enten der er tale om 2-årigt hf, hf-enkeltfag eller almen voksenuddannelse (avu). Disse tre uddannelser udgjorde i % af VUC s samlede aktivitet. Arbejdsgruppen modtog et meget omfattende materiale fra VUC erne, og det er med udgangspunkt i denne righoldige viden, at arbejdsgruppen har udarbejdet dette inspirationskatalog over aktuel praksis og igangværende initiativer på VUC i forhold til fastholdelsesindsatsen. Undersøgelsen har vist, at der er stor aktivitet på skolerne i form af målrettet fastholdelse af kursisterne. Mange skoler har igangsat forsøg og initiativer, som ligner hinanden på tværs af landet. Ved størstedelen af idéerne i kataloget er angivet et eller flere VUC er, så det er muligt at tage kontakt til en skole, som har erfaring med den angivne praksis, idé eller forsøg. Da flere er i gang med samme aktiviteter, er det kun udvalgte skoler, som eksemplarisk er nævnt under de enkelte idéer, og dermed skal henvisningen til konkrete VUC er ikke ses som en udtømmende angivelse af, hvilke skoler, der har afprøvet den beskrevne idé. Inspirationskataloget er opbygget over samme temaer, som den spørgeguide, der blev anvendt i forbindelse med undersøgelsen. Det vil sige, at inspirationskataloget indeholder en beskrivelse af følgende temaer og indsatsområder: Vejledning Undervisning, didaktik og lektier Studiemiljø Strategisk ledelse og strukturer Inspirationskataloget indeholder eksempler på god praksis og skal betragtes som udvalgets første afrapportering i forhold til dokumentation af aktuelle tendenser og udfordringer, når det drejer sig om indsatser og handlinger, der har til formål at styrke fastholdelsesarbejdet og at modvirke det frafald, der i lighed med det øvrige uddannelsessystem desværre også kendetegner VUC-sektoren. Det er udvalgets intention, at vi i det fortsatte arbejde kan zoome ind på god praksis og komme med anbefalinger i forhold til bestemte fokusområder, når det handler om fastholdelse, fravær og frafald. 2

3 I første omgang er det vores håb, at vi gennem dette inspirationskatalog har kortlagt den aktuelle indsats og praksis på VUC på dette vigtige område, som også fremover vil have stor politisk bevågenhed. Vi er fra udvalgets side opmærksom på, at man også vil kunne rette fokus på emner som god praksis for håndtering af fravær og forsømmelser, og de administrative rutiner der ligger bag, samt faglige og sociale støttetilbud og endelig kvalitetsværktøjer, der vil kunne tilvejebringe den nødvendige viden, hvorudfra der systematisk kan arbejdes med kursisternes fastholdelse og motivation. Dette vil vi arbejde videre med i en eller anden form. Udvalget vil i løbet af efteråret gennem forskellige initiativer sætte fokus på fastholdelse og herigennem være med til yderligere at kvalificere den viden, som er samlet i dette inspirationskatalog, hvis indhold vi takker VUC erne for at have hjulpet os med at tilvejebringe. Udvalget om fastholdelsesstrategier ønsker god arbejdslyst med at styrke indsatsen for fastholdelse. Venlig hilsen Lone Tonnesen, HF & VUC Nordsjælland Formand Gert S. Jensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer Hanne Fredslund Kristensen, Horsens HF & VUC Bent Vinther Sørensen, Randers HF & VUC Pernille Rasmussen, Nordvestsjællands HF & VUC 3

4 Vejledning og støttefunktioner VUC erne har valgt at organisere vejledningsindsatsen på forskellige måder ud fra forskellige lokale hensyn. Der er dog vise områder og problemstillinger omkring vejledningsindsatsen, som det ser ud til, at alle skoler bliver nødt til at overveje og tage stilling til i den strategiske planlægning af vejledningsindsatsen. Disse fælles problemstillinger er beskrevet nedenfor: 1) Mange af de beskrevne processer omkring fraværsopfølgning og registrering giver meget papirarbejde og administration i vejledningsfunktionen. Samtidig lægger de fleste skoler vægt på, at det er den personlige relation mellem blandt andet vejleder og kursist, som sikrer fastholdelsen. En af udfordringerne bliver derfor at få optimeret vejledernes tid og opgaver, så der bliver mere tid til kursisterne og til proaktiv opfølgning over for manglende studieaktivitet. 2) Mange nævner, at det er afgørende, at vejledningen er synlig og tilgængelig for kursisterne. Men hvad opfatter kursistgruppen som synlig og tilgængelig? Måske kan man spørge kursisterne i forbindelse med f.eks. tilfredshedsundersøgelser. Det kan overvejes, hvordan der kan skabes yderligere synlighed ud fra de givne rammer, som det aktuelle VUC har. 3) Det bør overvejes, hvordan de første uger ved holdstart kan håndteres. Vejlederen har typisk travlt med administration og vejledning af kursister, som skal skifte hold, eller af sent ankomne kursister. Men det er i de første uger, at det er kritisk at få identificeret fravær og frafaldstruede unge. Hvem kan hjælpe? Måske tutorer eller andre personer, som ikke nødvendigvis oplever en spidsbelastning i disse uger. 4) Alle skoler lægger vægt på, at der skal sikres en tydelig kobling mellem lærere og vejledere. Nogle skoler har fortsat kombinerede profiler, som både er lærere og vejledere i én og samme person, men tendensen er, at der ændres fra deltids- til fuldtidsvejledere med et stærkt samarbejde mellem vejledere og lærere/lærerteams. Mange VUC er har formaliseret samarbejdet med mødestruktur mellem lærere/læreteams og vejledere, mens andre via regler og rollefordelingsbeskrivelser har forsøgt at sikre, at informationer om frafaldstruede kursister kommer til de interne aktører, som har brug for informationen til at foretage handlinger ud fra. 5) Skolerne har forskellig praksis i forhold til, hvilke konsekvenser en kursist møder ved for højt fravær. Nogle skoler griber hurtigt til at true kursisten med udmeldelse og stop af SU-udbetalinger, mens andre udarbejder frivillige kontrakter med kursisterne om deres fremmøde. Det er også meget forskelligt, om det er frivilligt, om man vil til samtale hos en vejleder ved stigende fravær, eller om skolen stiller krav om, at man skal møde til en samtale. Derudover er der nogle steder ens regler for alle kursister med nedskrevne fraværsprocenter, som udløser en given konsekvens, hvor det på andre skoler i højere grad er individuelt for kursistgrupper eller individer, hvordan grænserne for for højt fravær defineres og sanktioneres. 6) En del skoler nævner samarbejdet med UU-centrene som central. Der er forskellige metoder til at sikre, at relevant viden omkring den enkelte kursist bliver overdraget til VUC, når en kursist med 4

5 særlige behov starter et uddannelsesforløb. Det kan drøftes internt med vejlederne og lærere, hvordan denne viden om den enkelte bedst muligt anvendes produktivt og ikke stigmatiserende. 7) Mange skoler har udvidet eller er i gang med at udvide vejledningsfunktionen med en række støttepersoner med andre fagligheder end vejlederen og læreren typisk har. Disse personer har fokus på mere psykologiske eller sociale problemstillinger og støtter kursister med særlige behov. Her er en række eksempler fra VUC på hvordan ovenstående udfordringer håndteres lokalt: Hvordan skabes relationer og synlighed i vejledningen? Vejlederfunktion er fast udstationeret i kursistkantinen for at øge synligheden og tilgængeligheden til vejledning VUC Fyn og Fyns HF-Kursus. Vejlederen kommer på klassebesøg for at alle i klassen kender vejlederen (VUC Fyn og Fyns HF- Kursus). Studievejlederen er også lærer for kursisten for at opbygge et tæt forhold kursist og vejleder i mellem. Tæt dialog og kontakt mellem vejleder og kursister løbende. Tæt opfølgning i de første uger af forløbet. Kommunikation ved fravær kan være skriftligt, telefonisk eller via sms. I-phone er velegnet til mandsopdækning af enkelte kursister, da man som vejleder kan følge sms samtaletråden med den enkelte kursist (Kolding HF & VUC). Vejlederen giver kursisten den voksenkontakt, som i mange tilfælde mangler for at kursisten kan overskue hverdagen og uddannelsesforløbet (Kolding HF & VUC). Hvordan organiseres vejledningen med størst effekt? Hver vejleder har ansvaret for konkrete hold. Fastholdelsesinspektor, som sammen med vejlederne gennemgår fremmødelisterne hver 14. dag., indkalder til samtaler og henviser til lektiehjælp og coach (Skanderborg-Odder). Teamsamarbejde mellem vejledere og holdets lærere omkring fokus på fraværet. Vejlederen samarbejde med tutorer om starten på holdet. Der holdes fællesmøde mellem vejledere og tutorer om det enkelte hold 3 uger inde i forløbet med henblik på, at identificere udfordringer på holdet (Herning HF & VUC). Indleder skoleåret med screeningssamtaler med alle kursister, som vedrører personlige og sociale forudsætninger. Frafaldstruede kursister identificeres og følges tæt (HF-centret Efterslægten). Vejlederen indgår skriftlige aftaler med kursister med højt fravær om fraværstolerance og studieaktivitet. Gruppesamtaler med deltagelse af 3 kursister, hvor fokus er på forbedring af fremmødet, etablering af aftaler med lærerne om aflevering af opgaver, personlige forhold mv. (VUC Holstebro- Lemvig-Struer). 5

6 Hvordan virker støttefunktionerne i samspil med vejledningen? Tilbud om vejledningskurser, der fokuserer på at forbedre kursisternes studievaner og teknik og på at støtte og motivere dem til at være aktive i timerne og f.eks. turde holde et oplæg for holdet (KVUC). Selvhjælpsgrupper for unge med depression (KVUC) Vejledning suppleres af uddannede kursistmentorer. Kursist til kursistmentorerne uddannes og stiller dig til rådighed for en eller flere medkursister som støtteperson for vedkommendes studieforløb. (VUC Nordjylland) Etablering af sms-grupper, hvor 3-4 kursister holder hinanden orienterede via sms, hvis et af gruppens medlemmer er fraværende og derudover tager undervisningsmaterialer til den fraværende elev mv. (VUC Nordsjælland). Vejledningsindsatsen fokuserer på ordblindhed og vejledning i forhold til støttemuligheder og hjælpemidler (VUC Fredericia). Vejledningen suppleres af psykolog og socialrådgiver, for at have et tilbud til de kursister, hvor almindelig vejledning ikke er tilstrækkelig. Ordinær tutorordning og tutorplus for kursister med særlige behov (VUC Holstebro-Lemvig-Stuer). Har trukket tutortimerne ud og samlet dem hos to lærere, som skal lave en struktureret indsats for at nå de kursister, som begynder at have fravær (Nordvestsjællands HF & VUC). Specialpædagog ansat 10 timer ugentligt, som ringer til kursister hver morgen og henter dem i bil. Ordningen er frivillig for kursisterne. Herudover hjælper specialpædagogen med kontakt til offentlige myndigheder, socialforvaltning, politi domstole mv. og har samtaler med kursisterne om personlige problemer (Skanderborg-Odder Center for uddannelse). 6

7 Undervisning, didaktik og lektier 1) Læreren og undervisningssituationen er afgørende for fastholdelse af kursisten. Samtidig er VUC s målgruppe blevet yngre, og der etableres derfor indsatser, som sigter mod at skabe mere viden om den nye yngre målgruppe. Mange skoler sætter ind med efteruddannelse af læreren og har fokus på, hvordan man kan få skabt relationer mellem lærere og kursister og fokus på at sikre, at lærerne er parate til at indgå i disse relationer med de unge kursister. 2) Behovet for nytænkning og oprustning af lærernes kompetencer og praksis bliver på mange skoler udmøntet i egentlige pædagogiske udviklingsprojekter, hvor lærerne involveres i udvikling og afprøvning af ny praksis for selve undervisningen eller i organisering af støttefunktionerne. Nogle skoler går forskningsorienteret til værks, og andre anvender en mere erfaringsbaseret metode, hvor idéer implementeres og evalueres. 3) Mange skoler problematiserer emnet lektier i deres besvarelser. Det ser ud til, at mange skoler har erkendt, at de ikke kan få tvunget, lokket eller motiveret kursisterne til i tilstrækkeligt omfang at læse lektier. Det betyder, at der er brug for nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så den bristede forudsætning om, at kursisterne har læst deres lektier ikke kommer til at stå i vejen for undervisningens gennemførelse. 4) Skolerne arbejder på forskellig vis med at sikre, at alle kursister føler sig set og får en tilbagemelding på deres tilstedeværelse og standpunkt. Nedenfor er nævnt idéer til tiltag, som har til formål at styrke fastholdelse i undervisningen: Hvordan kan vi efteruddanne lærerne til at møde en yngre målgruppe end tidligere? Cooperative learning (Bornholm, Nordsjælland, KVUC, Roskilde, VUF). Artikel om et projekt, hvor VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUF deltog: _positiv_effekt_kan_ikke_paavises/ og afsluttende rapport fra samme projekt: _laering_og_laererkompetencer._afsluttende_evaluering.pdf Efteruddannelse af lærere i ungdomskultur f.eks. en større gruppe lærere på tværs af niveauer var på et modul af Pædagogisk diplomuddannelse (Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling), (Fyn). Skolens psykolog står for efteruddannelse af lærergruppen med fokus på at møde og forstå ungegruppen og udvikle evnen til at lærerne i højere grad udvikler relationer til gruppen (Kolding). Efteruddannelse af lærere med fokus på tosprogede unge f.eks. i forbindelse med projekt uddannelsesløft i Aalborg kommune (Nordjylland, Aalborg afd.) Udviklingsprojekt med udgangspunkt i den aktuelle kultur i en klasse, hvor lærere inddrages i aktionsforskningen. Projektet kører i samarbejde med forskere fra SDU, og den foreløbige rapportering fra projektet kan ses her: (Randers HF & VUC) 7

8 Teamorganisering anvendes til supervision, drøftelse af særlige indsatser i form af særlige pædagogiske udviklingsforsøg med udgangspunkt i den aktuelle kursistgruppe. (Fredericia) Hvordan hjælper vi kursisterne med at overkomme lektielæsning? Koordinering af skriftligt arbejde, så der ikke er sammenfald mellem større afleveringer i fagene og lektiefri avu-klasser (Djursland) Lektiehjælp via Elluminate (Fredericia) Lærerne har været på kursus i hvordan gives lektier for (Holstebro-Lemvig-Struer) Faste skemapositioner for kommende kursusår, hvor faget hedder lektielæsning (Kolding HF & VUC) Værkstedsundervisning med lektiehjælp. Alternativt kan timer fra værkstedspuljen omdannes til skræddersyede forløb for 1-4 kursisterne over 5-10 lektioners varighed med fokus på tæt relationel kontakt mellem lærer og kursistgruppe (Nordsjælland). Hvilke støttemuligheder er relevante til den normale undervisning Brug af introducerende undervisning til screening, kognitiv studietræning mv. for ikke-studieparate unge. Minikurser i diverse grundlæggende emner (kommatering, Excel i matematik mv.) (KVUC) Indledende screening af kursister (FVU-test) og tilbud om relevant hjælp. Arbejder med læse/skrive strategier, hvor alle fag har tilknyttet skrivekonsulenter (gennem rettereduktionen) til at understøtte kursisterne (Sønderjylland) Tilbud om supplerende, differentieret undervisning på avu (VUF) Introforløb (Herning, Holstebro) Kursus i IT-hjælpeværktøjer til ordblinde (CD-ord) og kursus vedrørende eksamensangst (Randers HF & VUC). Hvordan sikrer vi, at kursisterne føler sig set og trygge? Klare udmeldinger om hvad skolen forventer i forhold til studieadfærd (Herning) Afholdelse af to årlige evalueringssamtaler mellem lærer og den enkelte kursist kan være med til at kursisten kender sit faglige standpunkt, læreren kan identificerer problemfelter hos kursisten og relationen styrkes. Opmærksomhed på kursister, som har svært ved gruppearbejde Tryghed på holdene, inkluderende pædagogik 8

9 Studiemiljø 1) Mange skoler har gennem kursistråd eller lignende mobiliseret ressourcer fra kursistgruppen i arbejdet med at skabe et attraktivt studiemiljø og sociale arrangementer for at sikre sammenhængskraften på skolen og den enkelte kursists tilknytning til skolen. Udfordringen kan være at blive opmærksom på de uudnyttede ressourcer hos kursisterne og få disse mobiliseret til gavn for både den enkelte klasse og i et bredere perspektiv på hele skolen og på tværs af uddannelsesområder. 2) De fysiske rammer spiller en stor rolle, og mange skoler vil gerne signalere et mere voksent, moderne og professionelt miljø end kursisterne møder på andre skoler. Samtidig ser nogle skoler behov for at indrette områder, hvor de helt unge kursister kan føle sig mere hjemme. Ved at implementere differentierede fysiske miljøer tilgodeses flere kursistgrupper. 3) Ændringen fra primært at være et enkeltfagssystem til at blive et samlet uddannelsestilbud til unge voksne giver på skolerne overvejelser over, hvordan klassekulturen kan understøttes socialt. Nogle skoler nedtoner bevidst det sociale, for at kursisterne ikke skal føle sig omklamrede men give dem mulighed for at få uddannelse under frie og socialt mindre forpligtende rammer, end de har oplevet tidligere. Andre skoler er mere inspirerede af klassedannelse, som man ser det i gymnasierne, hvor klassen ses som en social enhed, hvor det er naturligt for kursisterne at indgå i tættere sociale strukturer som f.eks. fredagsbarer, udflugter og studieture. Alle skoler har fokus på, at kursisterne kan føle sig hjemme og tilpas i studiemiljøet. Dette bliver dog udmøntet på mange forskellige måder: Hvordan engagerer vi kursisterne i sociale aktiviteter? Etablering af kursistråd med henblik på at udvikle sociale arrangementer for kursisterne (Bornholm) Studieture f.eks. for en klasse, som havde store sociale problemer (Bornholm) Studieture og Intro-uge med kanotur til Skanderborg Sø. Klassens time hver uge med besøg af f.eks. SSP-konsulent, UU-vejleder, foredrag om kost og motion mv. (Skanderborg-Odder) Lærerne er bevidste om at holde deres pauser sammen med kursisterne for at opbygge uformelle relationer (Djursland). Eksempler på arrangementer for at få det sociale i gang: Fredagsbar, idrætsdag, frivilligt kor, frivilligt billedkunst og frivilligt idræt (Nordjylland). Holdets time, hvor der skabes plads til fælles sociale aktiviteter og drøftelse af det sociale miljø på holdet (Skanderborg-Odder). Forsøg med gratis morgenmad, morgensamlinger (Th. Langs) 9

10 Hvordan skaber vi et fastholdende fysisk studiemiljø? Signalere at kursisterne bliver taget alvorligt gennem et højt niveau i pædagogiske og almene faciliteter, herunder installation af smartboards (Djursland). Aktivering af kantinebestyrelserne i fastholdelsesarbejdet, så miljøet i skolens kantine bedst muligt understøtter et godt studiemiljø (Djursland). Trivselsundersøgelser blandt eleverne danner grundlag for forbedring af de fysiske rammer (Efterslægten). Etablering af differentieret indretning, så nogle områder på skolen er etableret som tydeligere ungdomsmiljø, hvor de unge kursister kan føle sig hjemme (Kolding). Grupperum og plads til fordybelse uden for klasseværelset Opstilling af møbler i strukturer, som understøtter cooperative learning (Vestegnen) 10

11 Strategisk ledelse og strukturer 1) Alle skoler beskriver, at de arbejder målrettet og strategisk med at udvikle strukturerne i uddannelserne, så der sikres relevante og målrettede tilbud. En entydig anbefaling fra skolerne er, at kortere forløb giver højere gennemførelse. En række skoler har konkret ændret strukturerne i uddannelserne og kan registrere bedre gennemførelse ved at tilrettelægge kortere forløb. 2) Den daglige ledelse af fastholdelsesarbejdet er på mange skoler udmøntet i konkrete anvisninger og beskrivelser af, hvordan de mange interne aktører skal samarbejde om at modvirke fravær og frafald. En tydelig, dokumenteret og implementeret ansvars- og rollefordeling på skolen er et redskab, mange ledelser anvender for at styrke fastholdelsen. 3) Nogle skoler har inden for hf-området etableret klasser eller fagpakker, som har en bestemt toning eller retning. 4) Nogle skoler tænker strategisk i forhold til at indgår tætte partnerskaber og samarbejder med skolens umiddelbare omverden for at være endnu stærkere i indsatserne i fastholdelsesarbejdet. Nedenfor er nævnt eksempler på praksis: Hvordan skabes strukturer i uddannelserne, som virker fastholdende? Temaklasser på hf, som målretter tilbuddet til forskellige typer af kursister. F.eks. har de på Hfcentret Efterslægten standardklasser, wellness-klasser, efterskoleklasser, voksenklasser og flexklasser (Hf-centret Efterslægten). Tema eller tonede hold - Kreative, æstetiske og innovative læringsprocesser på bestemt kreativ linje (f.eks. KRÆS, som er en kreativ hf-klasse på Bornholm). Teamsamarbejde omkring klasser og pakker med struktureret lærersamarbejde (HF Efterslægten). Parallellægning af alle niveauer på avu, så det er ukompliceret at skifte til et lavere eller højere niveau. Fokus på samarbejde mellem vejledere inden for de forskellige afdelinger, da det er afgørende for fastholdelsen, at kursisten bliver indplaceret på rigtigt niveau første gang (Horsens, Roskilde, Skive-Viborg). Hf struktureret som korte, koncentrerede hold på omkring ½ års forløb har givet væsentlig bedre gennemførelse end toårs hold (Hvidovre-Amager). Brobygningstilbud med FVU som supplement, elementer af fag fra avu mv., der giver mulighed for at supplere, hvor det er svært for den enkelte kursist (Roskilde). 11

12 Hvordan styrker vi samarbejde med samarbejdspartnere? Deltager i formaliseret styregruppe-samarbejde mellem jobcentre, UU-erne, Handelsskole, produktionsskoler og ungdomsuddannelser, hvor det overordnet følges op på fastholdelsesproblemstillinger (Djursland). Tæt samarbejde med aftagerinstitutioner omkring brobygning Hvilke særlige indsatser kan understøtte fastholdelse? Optagelsessamtaler og screening af alle nye kursister for at kunne målrette tilbud til den enkelte (Thy-Mors). Projektgrupper og indsatser omkring ny skriftlighed for at understøtte kursisterne skriftsprogligt (KVUC, Sønderjylland). Supplerende, differentieret undervisning som enetimer virker fastholdende op til 2 timer pr. kursist på holdet, dog ikke nødvendigvis ligeligt fordelt. (KVUC, VUF) Hvordan skaber vi et internt fokus på fastholdelse i strukturer og dialog? Procedurepapir med angivelse af ansvars og rollefordeling mellem lærere, vejledere, tutorer, administration og ledere i fastholdelsesarbejdet. Hjælpe lærerne med at få mere fokus på fastholdelse ved at tage dette op som et emne til MUS og GRUS (Sønderjylland, Århus). 12

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed?

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? 1 Lektieinkluderende undervisning Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? Af lektor Knud Rønn Lektieinkluderende undervisning er et led i en omfattende ændring af undervisningen på VUC

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Konkrete indsatsområder 2012 2013

Konkrete indsatsområder 2012 2013 Konkrete indsatsområder 2012 2013 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 overordnede indsatsområder i perioden 2012-2017: Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed Hf2-konference 6. november 2013, FYNs HF-kursus 1. KOLLEGIAL SPARRING, Efterslægten (Jeanne Bagger & Lars Jensen) SPA står for Sparring og Aktiverende arbejdsformer - det er et tilbud til alle lærere om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014.

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

projekt MENING FASTHOLDELSE OG RETNING KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2013 LBR i Norddjurs- og Syddjurs kommune

projekt MENING FASTHOLDELSE OG RETNING KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2013 LBR i Norddjurs- og Syddjurs kommune projekt MENING FASTHOLDELSE OG RETNING KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2013 LBR i Norddjurs- og Syddjurs kommune Projektperiode: September 2011 til og med 2013 Mening, fastholdelse og retning I januar 2012

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere