Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC"

Transkript

1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1

2 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen for VUC nedsatte i efteråret 2010 en arbejdsgruppe om fastholdelsesstrategier. Lovændringer på vejledningsområdet, kravet om udarbejdelse af fastholdelsesstrategier på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og implementeringen af den såkaldte Ungepakke II, der har til formål at styrke unges uddannelsesparathed, indebar, at det efter bestyrelsens opfattelse er nødvendigt at se nærmere på, hvordan VUC håndterer væsentlige spørgsmål som fastholdelse, fravær og frafald. Arbejdsgruppen gennemførte i februar 2011 en undersøgelse af praksis for fastholdelse på landets voksenuddannelsescentre for at få viden om, hvordan man på det enkelte VUC håndterer fastholdelsesindsatsen, og hvordan det sikres, at kursisterne gennemfører den påbegyndte uddannelse, hvad enten der er tale om 2-årigt hf, hf-enkeltfag eller almen voksenuddannelse (avu). Disse tre uddannelser udgjorde i % af VUC s samlede aktivitet. Arbejdsgruppen modtog et meget omfattende materiale fra VUC erne, og det er med udgangspunkt i denne righoldige viden, at arbejdsgruppen har udarbejdet dette inspirationskatalog over aktuel praksis og igangværende initiativer på VUC i forhold til fastholdelsesindsatsen. Undersøgelsen har vist, at der er stor aktivitet på skolerne i form af målrettet fastholdelse af kursisterne. Mange skoler har igangsat forsøg og initiativer, som ligner hinanden på tværs af landet. Ved størstedelen af idéerne i kataloget er angivet et eller flere VUC er, så det er muligt at tage kontakt til en skole, som har erfaring med den angivne praksis, idé eller forsøg. Da flere er i gang med samme aktiviteter, er det kun udvalgte skoler, som eksemplarisk er nævnt under de enkelte idéer, og dermed skal henvisningen til konkrete VUC er ikke ses som en udtømmende angivelse af, hvilke skoler, der har afprøvet den beskrevne idé. Inspirationskataloget er opbygget over samme temaer, som den spørgeguide, der blev anvendt i forbindelse med undersøgelsen. Det vil sige, at inspirationskataloget indeholder en beskrivelse af følgende temaer og indsatsområder: Vejledning Undervisning, didaktik og lektier Studiemiljø Strategisk ledelse og strukturer Inspirationskataloget indeholder eksempler på god praksis og skal betragtes som udvalgets første afrapportering i forhold til dokumentation af aktuelle tendenser og udfordringer, når det drejer sig om indsatser og handlinger, der har til formål at styrke fastholdelsesarbejdet og at modvirke det frafald, der i lighed med det øvrige uddannelsessystem desværre også kendetegner VUC-sektoren. Det er udvalgets intention, at vi i det fortsatte arbejde kan zoome ind på god praksis og komme med anbefalinger i forhold til bestemte fokusområder, når det handler om fastholdelse, fravær og frafald. 2

3 I første omgang er det vores håb, at vi gennem dette inspirationskatalog har kortlagt den aktuelle indsats og praksis på VUC på dette vigtige område, som også fremover vil have stor politisk bevågenhed. Vi er fra udvalgets side opmærksom på, at man også vil kunne rette fokus på emner som god praksis for håndtering af fravær og forsømmelser, og de administrative rutiner der ligger bag, samt faglige og sociale støttetilbud og endelig kvalitetsværktøjer, der vil kunne tilvejebringe den nødvendige viden, hvorudfra der systematisk kan arbejdes med kursisternes fastholdelse og motivation. Dette vil vi arbejde videre med i en eller anden form. Udvalget vil i løbet af efteråret gennem forskellige initiativer sætte fokus på fastholdelse og herigennem være med til yderligere at kvalificere den viden, som er samlet i dette inspirationskatalog, hvis indhold vi takker VUC erne for at have hjulpet os med at tilvejebringe. Udvalget om fastholdelsesstrategier ønsker god arbejdslyst med at styrke indsatsen for fastholdelse. Venlig hilsen Lone Tonnesen, HF & VUC Nordsjælland Formand Gert S. Jensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer Hanne Fredslund Kristensen, Horsens HF & VUC Bent Vinther Sørensen, Randers HF & VUC Pernille Rasmussen, Nordvestsjællands HF & VUC 3

4 Vejledning og støttefunktioner VUC erne har valgt at organisere vejledningsindsatsen på forskellige måder ud fra forskellige lokale hensyn. Der er dog vise områder og problemstillinger omkring vejledningsindsatsen, som det ser ud til, at alle skoler bliver nødt til at overveje og tage stilling til i den strategiske planlægning af vejledningsindsatsen. Disse fælles problemstillinger er beskrevet nedenfor: 1) Mange af de beskrevne processer omkring fraværsopfølgning og registrering giver meget papirarbejde og administration i vejledningsfunktionen. Samtidig lægger de fleste skoler vægt på, at det er den personlige relation mellem blandt andet vejleder og kursist, som sikrer fastholdelsen. En af udfordringerne bliver derfor at få optimeret vejledernes tid og opgaver, så der bliver mere tid til kursisterne og til proaktiv opfølgning over for manglende studieaktivitet. 2) Mange nævner, at det er afgørende, at vejledningen er synlig og tilgængelig for kursisterne. Men hvad opfatter kursistgruppen som synlig og tilgængelig? Måske kan man spørge kursisterne i forbindelse med f.eks. tilfredshedsundersøgelser. Det kan overvejes, hvordan der kan skabes yderligere synlighed ud fra de givne rammer, som det aktuelle VUC har. 3) Det bør overvejes, hvordan de første uger ved holdstart kan håndteres. Vejlederen har typisk travlt med administration og vejledning af kursister, som skal skifte hold, eller af sent ankomne kursister. Men det er i de første uger, at det er kritisk at få identificeret fravær og frafaldstruede unge. Hvem kan hjælpe? Måske tutorer eller andre personer, som ikke nødvendigvis oplever en spidsbelastning i disse uger. 4) Alle skoler lægger vægt på, at der skal sikres en tydelig kobling mellem lærere og vejledere. Nogle skoler har fortsat kombinerede profiler, som både er lærere og vejledere i én og samme person, men tendensen er, at der ændres fra deltids- til fuldtidsvejledere med et stærkt samarbejde mellem vejledere og lærere/lærerteams. Mange VUC er har formaliseret samarbejdet med mødestruktur mellem lærere/læreteams og vejledere, mens andre via regler og rollefordelingsbeskrivelser har forsøgt at sikre, at informationer om frafaldstruede kursister kommer til de interne aktører, som har brug for informationen til at foretage handlinger ud fra. 5) Skolerne har forskellig praksis i forhold til, hvilke konsekvenser en kursist møder ved for højt fravær. Nogle skoler griber hurtigt til at true kursisten med udmeldelse og stop af SU-udbetalinger, mens andre udarbejder frivillige kontrakter med kursisterne om deres fremmøde. Det er også meget forskelligt, om det er frivilligt, om man vil til samtale hos en vejleder ved stigende fravær, eller om skolen stiller krav om, at man skal møde til en samtale. Derudover er der nogle steder ens regler for alle kursister med nedskrevne fraværsprocenter, som udløser en given konsekvens, hvor det på andre skoler i højere grad er individuelt for kursistgrupper eller individer, hvordan grænserne for for højt fravær defineres og sanktioneres. 6) En del skoler nævner samarbejdet med UU-centrene som central. Der er forskellige metoder til at sikre, at relevant viden omkring den enkelte kursist bliver overdraget til VUC, når en kursist med 4

5 særlige behov starter et uddannelsesforløb. Det kan drøftes internt med vejlederne og lærere, hvordan denne viden om den enkelte bedst muligt anvendes produktivt og ikke stigmatiserende. 7) Mange skoler har udvidet eller er i gang med at udvide vejledningsfunktionen med en række støttepersoner med andre fagligheder end vejlederen og læreren typisk har. Disse personer har fokus på mere psykologiske eller sociale problemstillinger og støtter kursister med særlige behov. Her er en række eksempler fra VUC på hvordan ovenstående udfordringer håndteres lokalt: Hvordan skabes relationer og synlighed i vejledningen? Vejlederfunktion er fast udstationeret i kursistkantinen for at øge synligheden og tilgængeligheden til vejledning VUC Fyn og Fyns HF-Kursus. Vejlederen kommer på klassebesøg for at alle i klassen kender vejlederen (VUC Fyn og Fyns HF- Kursus). Studievejlederen er også lærer for kursisten for at opbygge et tæt forhold kursist og vejleder i mellem. Tæt dialog og kontakt mellem vejleder og kursister løbende. Tæt opfølgning i de første uger af forløbet. Kommunikation ved fravær kan være skriftligt, telefonisk eller via sms. I-phone er velegnet til mandsopdækning af enkelte kursister, da man som vejleder kan følge sms samtaletråden med den enkelte kursist (Kolding HF & VUC). Vejlederen giver kursisten den voksenkontakt, som i mange tilfælde mangler for at kursisten kan overskue hverdagen og uddannelsesforløbet (Kolding HF & VUC). Hvordan organiseres vejledningen med størst effekt? Hver vejleder har ansvaret for konkrete hold. Fastholdelsesinspektor, som sammen med vejlederne gennemgår fremmødelisterne hver 14. dag., indkalder til samtaler og henviser til lektiehjælp og coach (Skanderborg-Odder). Teamsamarbejde mellem vejledere og holdets lærere omkring fokus på fraværet. Vejlederen samarbejde med tutorer om starten på holdet. Der holdes fællesmøde mellem vejledere og tutorer om det enkelte hold 3 uger inde i forløbet med henblik på, at identificere udfordringer på holdet (Herning HF & VUC). Indleder skoleåret med screeningssamtaler med alle kursister, som vedrører personlige og sociale forudsætninger. Frafaldstruede kursister identificeres og følges tæt (HF-centret Efterslægten). Vejlederen indgår skriftlige aftaler med kursister med højt fravær om fraværstolerance og studieaktivitet. Gruppesamtaler med deltagelse af 3 kursister, hvor fokus er på forbedring af fremmødet, etablering af aftaler med lærerne om aflevering af opgaver, personlige forhold mv. (VUC Holstebro- Lemvig-Struer). 5

6 Hvordan virker støttefunktionerne i samspil med vejledningen? Tilbud om vejledningskurser, der fokuserer på at forbedre kursisternes studievaner og teknik og på at støtte og motivere dem til at være aktive i timerne og f.eks. turde holde et oplæg for holdet (KVUC). Selvhjælpsgrupper for unge med depression (KVUC) Vejledning suppleres af uddannede kursistmentorer. Kursist til kursistmentorerne uddannes og stiller dig til rådighed for en eller flere medkursister som støtteperson for vedkommendes studieforløb. (VUC Nordjylland) Etablering af sms-grupper, hvor 3-4 kursister holder hinanden orienterede via sms, hvis et af gruppens medlemmer er fraværende og derudover tager undervisningsmaterialer til den fraværende elev mv. (VUC Nordsjælland). Vejledningsindsatsen fokuserer på ordblindhed og vejledning i forhold til støttemuligheder og hjælpemidler (VUC Fredericia). Vejledningen suppleres af psykolog og socialrådgiver, for at have et tilbud til de kursister, hvor almindelig vejledning ikke er tilstrækkelig. Ordinær tutorordning og tutorplus for kursister med særlige behov (VUC Holstebro-Lemvig-Stuer). Har trukket tutortimerne ud og samlet dem hos to lærere, som skal lave en struktureret indsats for at nå de kursister, som begynder at have fravær (Nordvestsjællands HF & VUC). Specialpædagog ansat 10 timer ugentligt, som ringer til kursister hver morgen og henter dem i bil. Ordningen er frivillig for kursisterne. Herudover hjælper specialpædagogen med kontakt til offentlige myndigheder, socialforvaltning, politi domstole mv. og har samtaler med kursisterne om personlige problemer (Skanderborg-Odder Center for uddannelse). 6

7 Undervisning, didaktik og lektier 1) Læreren og undervisningssituationen er afgørende for fastholdelse af kursisten. Samtidig er VUC s målgruppe blevet yngre, og der etableres derfor indsatser, som sigter mod at skabe mere viden om den nye yngre målgruppe. Mange skoler sætter ind med efteruddannelse af læreren og har fokus på, hvordan man kan få skabt relationer mellem lærere og kursister og fokus på at sikre, at lærerne er parate til at indgå i disse relationer med de unge kursister. 2) Behovet for nytænkning og oprustning af lærernes kompetencer og praksis bliver på mange skoler udmøntet i egentlige pædagogiske udviklingsprojekter, hvor lærerne involveres i udvikling og afprøvning af ny praksis for selve undervisningen eller i organisering af støttefunktionerne. Nogle skoler går forskningsorienteret til værks, og andre anvender en mere erfaringsbaseret metode, hvor idéer implementeres og evalueres. 3) Mange skoler problematiserer emnet lektier i deres besvarelser. Det ser ud til, at mange skoler har erkendt, at de ikke kan få tvunget, lokket eller motiveret kursisterne til i tilstrækkeligt omfang at læse lektier. Det betyder, at der er brug for nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så den bristede forudsætning om, at kursisterne har læst deres lektier ikke kommer til at stå i vejen for undervisningens gennemførelse. 4) Skolerne arbejder på forskellig vis med at sikre, at alle kursister føler sig set og får en tilbagemelding på deres tilstedeværelse og standpunkt. Nedenfor er nævnt idéer til tiltag, som har til formål at styrke fastholdelse i undervisningen: Hvordan kan vi efteruddanne lærerne til at møde en yngre målgruppe end tidligere? Cooperative learning (Bornholm, Nordsjælland, KVUC, Roskilde, VUF). Artikel om et projekt, hvor VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUF deltog: _positiv_effekt_kan_ikke_paavises/ og afsluttende rapport fra samme projekt: _laering_og_laererkompetencer._afsluttende_evaluering.pdf Efteruddannelse af lærere i ungdomskultur f.eks. en større gruppe lærere på tværs af niveauer var på et modul af Pædagogisk diplomuddannelse (Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling), (Fyn). Skolens psykolog står for efteruddannelse af lærergruppen med fokus på at møde og forstå ungegruppen og udvikle evnen til at lærerne i højere grad udvikler relationer til gruppen (Kolding). Efteruddannelse af lærere med fokus på tosprogede unge f.eks. i forbindelse med projekt uddannelsesløft i Aalborg kommune (Nordjylland, Aalborg afd.) Udviklingsprojekt med udgangspunkt i den aktuelle kultur i en klasse, hvor lærere inddrages i aktionsforskningen. Projektet kører i samarbejde med forskere fra SDU, og den foreløbige rapportering fra projektet kan ses her: (Randers HF & VUC) 7

8 Teamorganisering anvendes til supervision, drøftelse af særlige indsatser i form af særlige pædagogiske udviklingsforsøg med udgangspunkt i den aktuelle kursistgruppe. (Fredericia) Hvordan hjælper vi kursisterne med at overkomme lektielæsning? Koordinering af skriftligt arbejde, så der ikke er sammenfald mellem større afleveringer i fagene og lektiefri avu-klasser (Djursland) Lektiehjælp via Elluminate (Fredericia) Lærerne har været på kursus i hvordan gives lektier for (Holstebro-Lemvig-Struer) Faste skemapositioner for kommende kursusår, hvor faget hedder lektielæsning (Kolding HF & VUC) Værkstedsundervisning med lektiehjælp. Alternativt kan timer fra værkstedspuljen omdannes til skræddersyede forløb for 1-4 kursisterne over 5-10 lektioners varighed med fokus på tæt relationel kontakt mellem lærer og kursistgruppe (Nordsjælland). Hvilke støttemuligheder er relevante til den normale undervisning Brug af introducerende undervisning til screening, kognitiv studietræning mv. for ikke-studieparate unge. Minikurser i diverse grundlæggende emner (kommatering, Excel i matematik mv.) (KVUC) Indledende screening af kursister (FVU-test) og tilbud om relevant hjælp. Arbejder med læse/skrive strategier, hvor alle fag har tilknyttet skrivekonsulenter (gennem rettereduktionen) til at understøtte kursisterne (Sønderjylland) Tilbud om supplerende, differentieret undervisning på avu (VUF) Introforløb (Herning, Holstebro) Kursus i IT-hjælpeværktøjer til ordblinde (CD-ord) og kursus vedrørende eksamensangst (Randers HF & VUC). Hvordan sikrer vi, at kursisterne føler sig set og trygge? Klare udmeldinger om hvad skolen forventer i forhold til studieadfærd (Herning) Afholdelse af to årlige evalueringssamtaler mellem lærer og den enkelte kursist kan være med til at kursisten kender sit faglige standpunkt, læreren kan identificerer problemfelter hos kursisten og relationen styrkes. Opmærksomhed på kursister, som har svært ved gruppearbejde Tryghed på holdene, inkluderende pædagogik 8

9 Studiemiljø 1) Mange skoler har gennem kursistråd eller lignende mobiliseret ressourcer fra kursistgruppen i arbejdet med at skabe et attraktivt studiemiljø og sociale arrangementer for at sikre sammenhængskraften på skolen og den enkelte kursists tilknytning til skolen. Udfordringen kan være at blive opmærksom på de uudnyttede ressourcer hos kursisterne og få disse mobiliseret til gavn for både den enkelte klasse og i et bredere perspektiv på hele skolen og på tværs af uddannelsesområder. 2) De fysiske rammer spiller en stor rolle, og mange skoler vil gerne signalere et mere voksent, moderne og professionelt miljø end kursisterne møder på andre skoler. Samtidig ser nogle skoler behov for at indrette områder, hvor de helt unge kursister kan føle sig mere hjemme. Ved at implementere differentierede fysiske miljøer tilgodeses flere kursistgrupper. 3) Ændringen fra primært at være et enkeltfagssystem til at blive et samlet uddannelsestilbud til unge voksne giver på skolerne overvejelser over, hvordan klassekulturen kan understøttes socialt. Nogle skoler nedtoner bevidst det sociale, for at kursisterne ikke skal føle sig omklamrede men give dem mulighed for at få uddannelse under frie og socialt mindre forpligtende rammer, end de har oplevet tidligere. Andre skoler er mere inspirerede af klassedannelse, som man ser det i gymnasierne, hvor klassen ses som en social enhed, hvor det er naturligt for kursisterne at indgå i tættere sociale strukturer som f.eks. fredagsbarer, udflugter og studieture. Alle skoler har fokus på, at kursisterne kan føle sig hjemme og tilpas i studiemiljøet. Dette bliver dog udmøntet på mange forskellige måder: Hvordan engagerer vi kursisterne i sociale aktiviteter? Etablering af kursistråd med henblik på at udvikle sociale arrangementer for kursisterne (Bornholm) Studieture f.eks. for en klasse, som havde store sociale problemer (Bornholm) Studieture og Intro-uge med kanotur til Skanderborg Sø. Klassens time hver uge med besøg af f.eks. SSP-konsulent, UU-vejleder, foredrag om kost og motion mv. (Skanderborg-Odder) Lærerne er bevidste om at holde deres pauser sammen med kursisterne for at opbygge uformelle relationer (Djursland). Eksempler på arrangementer for at få det sociale i gang: Fredagsbar, idrætsdag, frivilligt kor, frivilligt billedkunst og frivilligt idræt (Nordjylland). Holdets time, hvor der skabes plads til fælles sociale aktiviteter og drøftelse af det sociale miljø på holdet (Skanderborg-Odder). Forsøg med gratis morgenmad, morgensamlinger (Th. Langs) 9

10 Hvordan skaber vi et fastholdende fysisk studiemiljø? Signalere at kursisterne bliver taget alvorligt gennem et højt niveau i pædagogiske og almene faciliteter, herunder installation af smartboards (Djursland). Aktivering af kantinebestyrelserne i fastholdelsesarbejdet, så miljøet i skolens kantine bedst muligt understøtter et godt studiemiljø (Djursland). Trivselsundersøgelser blandt eleverne danner grundlag for forbedring af de fysiske rammer (Efterslægten). Etablering af differentieret indretning, så nogle områder på skolen er etableret som tydeligere ungdomsmiljø, hvor de unge kursister kan føle sig hjemme (Kolding). Grupperum og plads til fordybelse uden for klasseværelset Opstilling af møbler i strukturer, som understøtter cooperative learning (Vestegnen) 10

11 Strategisk ledelse og strukturer 1) Alle skoler beskriver, at de arbejder målrettet og strategisk med at udvikle strukturerne i uddannelserne, så der sikres relevante og målrettede tilbud. En entydig anbefaling fra skolerne er, at kortere forløb giver højere gennemførelse. En række skoler har konkret ændret strukturerne i uddannelserne og kan registrere bedre gennemførelse ved at tilrettelægge kortere forløb. 2) Den daglige ledelse af fastholdelsesarbejdet er på mange skoler udmøntet i konkrete anvisninger og beskrivelser af, hvordan de mange interne aktører skal samarbejde om at modvirke fravær og frafald. En tydelig, dokumenteret og implementeret ansvars- og rollefordeling på skolen er et redskab, mange ledelser anvender for at styrke fastholdelsen. 3) Nogle skoler har inden for hf-området etableret klasser eller fagpakker, som har en bestemt toning eller retning. 4) Nogle skoler tænker strategisk i forhold til at indgår tætte partnerskaber og samarbejder med skolens umiddelbare omverden for at være endnu stærkere i indsatserne i fastholdelsesarbejdet. Nedenfor er nævnt eksempler på praksis: Hvordan skabes strukturer i uddannelserne, som virker fastholdende? Temaklasser på hf, som målretter tilbuddet til forskellige typer af kursister. F.eks. har de på Hfcentret Efterslægten standardklasser, wellness-klasser, efterskoleklasser, voksenklasser og flexklasser (Hf-centret Efterslægten). Tema eller tonede hold - Kreative, æstetiske og innovative læringsprocesser på bestemt kreativ linje (f.eks. KRÆS, som er en kreativ hf-klasse på Bornholm). Teamsamarbejde omkring klasser og pakker med struktureret lærersamarbejde (HF Efterslægten). Parallellægning af alle niveauer på avu, så det er ukompliceret at skifte til et lavere eller højere niveau. Fokus på samarbejde mellem vejledere inden for de forskellige afdelinger, da det er afgørende for fastholdelsen, at kursisten bliver indplaceret på rigtigt niveau første gang (Horsens, Roskilde, Skive-Viborg). Hf struktureret som korte, koncentrerede hold på omkring ½ års forløb har givet væsentlig bedre gennemførelse end toårs hold (Hvidovre-Amager). Brobygningstilbud med FVU som supplement, elementer af fag fra avu mv., der giver mulighed for at supplere, hvor det er svært for den enkelte kursist (Roskilde). 11

12 Hvordan styrker vi samarbejde med samarbejdspartnere? Deltager i formaliseret styregruppe-samarbejde mellem jobcentre, UU-erne, Handelsskole, produktionsskoler og ungdomsuddannelser, hvor det overordnet følges op på fastholdelsesproblemstillinger (Djursland). Tæt samarbejde med aftagerinstitutioner omkring brobygning Hvilke særlige indsatser kan understøtte fastholdelse? Optagelsessamtaler og screening af alle nye kursister for at kunne målrette tilbud til den enkelte (Thy-Mors). Projektgrupper og indsatser omkring ny skriftlighed for at understøtte kursisterne skriftsprogligt (KVUC, Sønderjylland). Supplerende, differentieret undervisning som enetimer virker fastholdende op til 2 timer pr. kursist på holdet, dog ikke nødvendigvis ligeligt fordelt. (KVUC, VUF) Hvordan skaber vi et internt fokus på fastholdelse i strukturer og dialog? Procedurepapir med angivelse af ansvars og rollefordeling mellem lærere, vejledere, tutorer, administration og ledere i fastholdelsesarbejdet. Hjælpe lærerne med at få mere fokus på fastholdelse ved at tage dette op som et emne til MUS og GRUS (Sønderjylland, Århus). 12

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave)

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Indsatsområder De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Udvikling køn og alder HF Enkeltfag Andel af kursisterne, der er under 25 år VUC Hvidovre- 68 % 65 % 66 % 65 % 67 % VUC

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi 1. Indledning Uddannelse spiller en afgørende rolle i den politiske debat om fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år fokus på uddannelsessystemet og på værdien af uddannelse

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2013 1 FASTHOLDELSESSTRATEGI FOR VUC VEST Indledning: Uddannelse spiller en hel central rolle i den politiske debat om indretningen

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder:

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Hillerød med tiltrædelse 1. august 2014 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Fastholdelsespolitik

Fastholdelsespolitik Fastholdelsespolitik Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Fastholdelsespolitik på Skanderborg-Odder HF & VUC... 3 Fastholdelsesvision... 3 Målsætning for skoleåret 2015/16 er:... 3 Mødepligt og studieaktivitet...

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os. Kære tillidsrepræsentant! VUC sektionens generalforsamling er overstået og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med arbejdet. Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har for det kommende år fordelt

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Undersøgelserne viser, at der er følgende hovedårsager til frafald: Fejlplacering af kursister medfører, at de får det svært

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

- Så svært kan det være!

- Så svært kan det være! - Så svært kan det være! 2008: To lærere starter pilotprojekt Klasserumskultur 2011: Projekt Klasserumskultur implementeres i alle nye 1g- og 1hf-klasser 2011: Studievejledningen udbyder særlig individuel

Læs mere

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Mål Rungsteds Gymnasiums fraværspolitik skal bidrage til: 1. En så høj gennemførselsprocent som muligt 2. At eleverne bliver bevidste om, at de går

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011)

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Uddannelsesområde: Ansvarlig chef/leder: Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning - E-læring m.v. Handlingsplaner Succeskriterier

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere