Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune"

Transkript

1 Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner overvejer eller er i gang med at udarbejde klimaplaner med henblik på at reducere CO2- udslippet. Transporten udgør typisk omkring 1/4 af det samlede CO2 udslip i en kommune med vejtransporten som den store synder. Klima og transport har stort fokus både nationalt, regionalt og lokalt. I regeringens grønne transportpolitik fra januar 2009 er der fokus på at nedbringe CO2 udledningen fra transport bl.a. ved at lade kollektiv transport løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken og ved at fremme cykeltransport. Energiaftalen fra 2008 medførte at el- og brintbiler fritages for afgift frem til 2012 og at der blev afsat en pulje på 35 mio. til en forsøgsordning for elbiler i perioden Danmarks Naturfredningsforening har indtil videre (juli 2009) indgået aftale med 45 kommuner, om at være klimakommuner og udarbejdet en vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunernes CO2 udledninger og reduktioner. Klimakommunerne har forpligtet sig til at nedbringe CO2 udslippet med 2-3% om året. Mange kommuner er således i øjeblikket i gang med at kortlægge CO2 udslip og vurdere muligheder for at nedbringe udslippet fra de forskellige sektorer herunder transport efter følgende metode: Kortlægge transportens CO2 udslip, som minimum fordelt på transportmidler Udpege relevante indsatsområder Forslag til virkemidler og vurdering af potentiale Handlingsplan Kortlægning og udpegning af relevante indsatsområder kan ske ved hjælp af f.eks. KL og Klima- og Energiministeriets CO2 beregner udviklet i 2008 til brug for kommunernes beregning af CO2 udslip fra alle sektorer eller tilsvarende udenlandske beregningsmodeller. Kortlægningen er oftest geografisk afgrænset og opdelt på sektorer, med henblik på at vurdere, hvor kommunen kan sætte ind med besparelser i de enkelte sektorer. For transportsektoren kortlægges CO2 udslippet ofte på baggrund af trafikarbejdet opdelt på forskellige transportmidler, hvilket er en relativt grov opgørelse, som gør det vanskeligt at "måle" effekten af gennemførte virkemidler efterfølgende. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

2 Mange kommuner oplever, at det kan være vanskeligt at gøre noget ved CO2 udslip fra transport fordi den i høj grad afhænger af individbaseret adfærd og fordi vi også ønsker høj grad af mobilitet i samfundet. Mange af de virkemidler, der har været kendt og anvendt gennem mange år indenfor trafikog miljøplanlægning, har imidlertid også en positiv effekt på CO2 udledningen, men CO2 effekten af de enkelte virkemidler har kun i meget lille omfang været direkte dokumenterede. Derfor har der været behov for at indsamle viden om dokumenterede erfaringer med virkemidlers effekt på CO2 udledningen, for at kvalificere forslag til virkemidler og vurderingen af virkemidlers potentiale. Transport og Klima i Københavns Kommune I forbindelse med Københavns Kommunes Klimaplan blev der udarbejdet et virkemiddelkatalog for Transport, som byggede på dokumenterede nationale og internationale erfaringer med forskellige virkemidlers effekt på trafikarbejdet og CO2. Virkemiddelkataloget skulle både kunne anvendes til at finde virkemidler til transportens bidrag til at nå det samlede mål om en reduktion på 20% inden 2015 og til at underbygge visionen om at gøre København til en CO2-neutral by i Litteraturstudie Som grundlag for virkemiddelkataloget blev der gennemført et litteraturstudie med henblik på at få ajourført og suppleret samt, i så vidt omfang som muligt, at få struktureret den viden der foreligger om de enkelte virkemidler og deres afledte effekter, på en overskuelig måde efter en fælles skabelon. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

3 Litteraturstudiet havde fokus på nyere erfaringer, der har dokumenterede CO2-effekter og der er primært medtaget erfaringer fra år 2000 og frem. Der er således ikke tale om en komplet oversigt over erfaringer med virkemidler. Som grundlag for litteratursøgningen blev der, på baggrund af foreliggende viden om trafikale virkemidler, udfærdiget en bruttoliste på over 100 søgeord på virkemidler til reduktion af CO2 i transportsektoren. Virkemidlerne lå indenfor følgende hovedområder: Ny teknologi i køretøjer Ny teknologi udenfor køretøjer Påvirkning af adfærd Reduktion af transportbehov Restriktioner for biltrafik Styrkelse af kollektiv trafik Styrkelse af let trafik Styrkelse af miljøvenlig trafik For hvert virkemiddel blev udover en kort beskrivelse af virkemidlet samt hvor og hvornår det har været afprøvet, bl.a. indsamlet følgende oplysninger: Hovedmålgruppe Vigtigste aktør CO2 effekt Eventuelle andre effekter Barrierer Økonomiske konsekvenser Tidshorisont for gennemførelse Dokumentationen for litteraturstudiet foreligger i en excel-database med links til relevante hjemmesider og pdf-filer. Databasen rummer p.t. beskrivelse af omkring 150 virkemidler. De fleste af de dokumenterede virkemidler har fokus på transport i store byer, men erfaringen er, at de også anvendes i andre sammenhænge, idet effekten vurderes på baggrund af de lokale forhold. De indhentede erfaringer er således indtil videre anvendt til at udarbejde forslag til virkemidler for reduktion af CO2 udledning fra transport i Københavns, Kolding, Odense og Sønderborg kommuner samt i Øresundsregionen. Virkemiddelkatalog Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

4 For at kunne overskue effekterne af de mange virkemidler og for at kunne pege på mere konkrete tiltag er virkemidlerne samlet i et virkemiddelkatalog for transport, som danner baggrund for transport initiativerne i Københavns Kommunes klimaplan. Overordnet set er der primært tre kategorier af muligheder for at nedbringe CO2-udledningen fra biltrafikken; ved at reducere antallet af biler, ved at sikre en bedre og mere effektiv udnyttelse af de biler der er eller ved at indføre afgifter og/eller påvirke transportadfærden. Undgå Omlægge Effektivisere Det brede spekter af detailvirkemidler og muligheder for at påvirke transporten inden for hver af disse kategorier blev i virkemiddelkataloget for København grupperet i 12 grupper, der hver især omfatter en række beslægtede detailvirkemidler. Hvert virkemiddelgruppe blev i virkemiddelkataloget beskrevet ved: 1. Virkemiddelkategori og detailvirkemidler 2. Beskrivelse af erfaringer med virkemidler 3. Potentiale i København 4. Potentiale for CO2 reduktion 5. Økonomiske konsekvenser 6. Tidshorisont på gennemførelse 7. Implementerbarhed/Barrierer 8. Afledte effekter 9. Indvirken på eller sammenhæng med andre virkemiddelkategorier 10. Analyse og usikkerhed 11. Fordelingskonsekvenser For hver virkemiddelgruppe blev det vurderet, hvor stort potentialet for CO2 reduktion var med de forudsætninger der er i Københavns Kommune og på grundlag af den gennemførte kortlægning af transportens fordeling på transportmidler. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

5 Virkemiddelgruppe 2 "Mindske behovet for transport" omfatter i dette katalog kun delvirkemidler som distancearbejde samt tele- og videokonferencer idet byudvikling blev behandlet i et særskilt virkemiddelkatalog. Kommunens valg af virkemidler / initiativer Københavns kommunes ønske med klimaplanen var fra starten at være både visionær og ambitiøs samtidig med at være konkret og handlingsorienteret. Visionen er at kommunen skal være CO2-neutral og ambitionen at det skal være i Samtidig er det et mål allerede i 2015 at have reduceret CO2-udslippet med 20 % i forhold til 2005-niveauet. Beregninger af kommunens CO2-fodaftryk viste, at den samlede CO2-udledning i 2005 var tons, hvoraf transporten står for de tons. Fordeling af Københavns samlede CO2-udledning i 2005 (total tons) Målet på 20 % svarer således til ca tons CO2/år i Potentialet for at reducere CO2-udslip er størst inden for energiforsyningen og her skal 75 % af den samlede besparelse Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

6 nås. For transport er potentialet til stede, men i mange tilfælde er indsatsen dyr og forbundet med barrierer. Københavns Kommune har besluttet at målsætningen for transport er at spare tons CO2 i Det svarer. til omkring 10 % s reduktion af 2005 udslippet. Hovedparten af CO2-udslippet fra transport i Københavns Kommune kommer fra vejtrafikken. Det er altså nødvendigt at fokusere på vejtrafikken, og her bidrager personbiltrafikken med langt den største CO2-udledning per person. Aktivitet CO 2 i tons/år i 2005 Andel Vejtrafik, inkl. Busser % Togtrafik, diesel (inkl. gods) % Togtrafik, el (inkl. gods) % Non-road industri % Non-road have/hushold % Fly (indenrigs) % Skib (indenrigs) % I alt % Kilde: Københavns Kommune CO 2 -regnskab 2005 *Cowi november 2008 Det er dog vigtigt stadig at være opmærksom på, at der er forholdsvis store udledninger fra aktiviteter, som kommunen kun har ringe indflydelse på. Det er valgt ikke at tage disse aktiviteter med i første omgang, men have dem in mente ved det videre klimaarbejde. De 15 udvalgte initiativer Da en af forudsætningerne for klimaplanen var at være konkret har Københavns Kommune med udgangspunkt i CO2-kortlægningen, virkemiddelkataloget og kommunens igangværende arbejde valgt at udpege 15 konkrete initiativer. Disse initiativer er ikke et udtryk for alt, hvad der kan gøres på transportområdet, men er det udgangspunkt kommunen vil starte med at satse på for at nå frem til målsætningerne. Valget af initiativer hænger desuden sammen med, hvad en myndighed som en kommune overhovedet har af handlemuligheder. Det er ønsket at sætte gang i initiativer, som kommunen selv kan gå i gang med, men derudover er der initiativer, som kræver samarbejder med staten og andre parter. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

7 Transportindsatsen fokuserer på at begrænse CO2-udledningen fra biltrafikken, opdelt på 5 fokusområder: Alternativer til bilen Begrænsninger af biltrafik Mere effektivt udnyttede biler Kommunens egen transportindsats Gadebelysning Flere cykler Styrket kollektiv trafik 25 % CO2-reduktion for busser i rute Trængselsafgifter Miljøzone for personbiler Trafikomlægninger Parkeringsrestriktioner Effektiv brug af biler Miljørigtig taxikørsel ITS - optimering af signalanlæg og p-henvisning Infrastuktur til el- og brintbiler Transportplaner for alle forvaltninger Kommunale el- og brintbiler 30 % reduktion fra transport af affald Udskiftning og udvikling af gadebelysning De store greb er trængselsafgifter, cykelindsatsen, investering i el- og brintbiler samt krav til busserne. Især må fremhæves at trængselsafgifter - hvor en del af indtægterne går til forbedringer af alternativer til bilen - vil være det klart mest effektive middel til at reducere CO2- udslippet fra transporten i København. Dette initiativ har - hvis udformet som den model Kommuneforum arbejder med - et potentiale på omkring sparet tons CO2/år. Udover trængselsafgifter er det, som nævnt, ofte dyrt at reducere CO2-udslippet fra transporten og sættes udgifterne i forhold til den sparede CO2 er der tale om en meget høj skyggepris. Alligevel har kommunen valgt at satse på trafikområdet. Det skyldes dels at dette område ellers vil tegne sig for en langt større del af det samlede CO2-udslip i fremtiden og dels at reduktioner af CO2-udslip fra transport i langt de fleste tilfælde giver store positive følgevirkninger. Fx vil flere cyklister give bedre sundhed for cyklisterne selv, mindre energiforbrug i bilerne vil give bedre luft, el- og brintbiler vil give mindre støj og bedre luft, færre biler vil give bedre byrumsmuligheder osv. For at være så konkrete som muligt er der for de fleste initiativer sat økonomi på og for alle er tidsplan og ansvarlig forvaltning udpeget. Selve afsætningen af de økonomiske midler er dog ikke knyttet direkte til planen, men vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger. På de følgende sider er initiativerne uddybet lidt mere. For yderligere beskrivelser og uddybning må henvises til selve klimaplanen som findes på Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

8 Flere cykler Endnu flere inspireres til at cykle ved at lave nye og forbedrede cykelstier, grønne cykelruter, cykel- og gangbroer og bedre cykelparkering, også ved den kollektive transport. Styrket kollektiv trafik Den kollektive trafik forbedres ved bedre busfremkommelighed og bedre terminaler. Fremtidlige busløsninger som fx el-busser, brint-busser og letbaner undersøges. 25 % CO2 reduktion for busser i rute Busserne skal udlede mindre CO2 og derfor indledes samarbejde med Movia og andre kommuner om at reducere bussernes udledning. Trængselsafgifter Klima er endnu et vigtigt argument for at lægge pres på staten for at få lov til at indføre trængselsafgifter. Miljøzone for personbiler Undersøgelse af potentiale for at krav til køretøjer kan reducere CO2 udslip. Pres på staten for ændring af lovgivning. Trafikomlægninger Omdannelse af handels/strøggader, så trafikken afvikles på bussers, cyklisters og gåendes præmisser samtidig med at biltrafikken begrænses. Parkeringsrestriktioner Yderligere parkeringsbegrænsninger skal skabe incitament for at bruge andre transportmidler. Fx ved udvidelse af antal p-pladser med afgifter i Indre By. Effektiv brug af biler Partnerskaber og information skal sætte fokus på bedre udnyttelse af bilerne. Fx arbejdes for at ecodriving indarbejdes i køreuddannelse, ecodriving for buschauffører, øge andelen af delebiler og for etablering af partnerskaber til styrkelse af samkørsel Miljørigtig taxikørsel Det skal kunne betale sig at købe miljøvenlige taxier og køre miljørigtig taxikørsel. Der arbejdes med påvirkning af lovgivning og skatteregler, så energivenlige taxier fremmes, for indførelse af ecodriving for taxichauffører og der stilles krav til kommunens eget taxiforbrug ITS - signaler og p-henvisning Med Intelligente Transportsystemer optimeres byens signalanlæg for at tilgodese cykler og busser og for at give mere glidende trafik. For at begrænse parkeringssøgende trafik indføres parkeringshenvisning via GPS. Infrastruktur til el- og brintbiler For at støtte udviklingen af el- og brintbiler indgås partnerskaber om etablering af infrastruktur. Der er gratis parkering for el- og brintbiler Transportplaner for alle forvaltninger Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

9 Alle kommunens forvaltninger skal udarbejde en transportplan for både transport i arbejdstid og til/fra arbejde for alle ansatte. Kommunale el- og brint biler Kommunens egne biler udskiftes til el- eller brintbiler. Målet er at 85 % af kommunens personbiler kører på el eller brint i % CO2 reduktion for transport af affald Energiforbruget fra transport af affald reduceres ved at stille krav i udbud af affaldstransporter, optimere affaldshåndteringen, organisere bedre ruteplanlægning og ved ecodriving kurser til chauffører. Udskiftning og udvikling af gadebelysningen Gadebelysningen gøres mindre CO2-belastnende ved at udskifte lyskilderne med mindre energiforbrugende enheder. Desuden indgå i et målrettet samarbejde om udvikling af LEDteknologi, der kan halvere energiforbruget til belysning. Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere