Narratologi: eksamensopgave Eksamensnummer: SDU, forårssemester, Første persons præsens fortælling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narratologi: eksamensopgave Eksamensnummer: 191945 SDU, forårssemester, 2008. Første persons præsens fortælling"

Transkript

1 Første persons præsens fortælling 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kort historisk perspektiv...3 FPPF kort indtroduktion....4 Analyse af I am King.. 5 Absolut fokalisation: fortælle situationen, tid, rum, fabula/suzjet....5 Jeg fortælleren og hans pålidelighed..8 Autorial/udeladt/implicit fortæller Konklusion. 11 Litteraturliste Bilag: Bilag 1: Andersen, Jeannette: I am King 1. version.. 14 Bilag 2: Andersen, Jeannette: I am King, 2. version. 18 Bilag 3: Andersen, Jeannette: I am King, 3. version...22 Bilag 2: I am King, 2. version bruges ikke i opgaven, men er vedlagt, fordi den var en nødvendig forudsætning for bilag 3: I am King, 3. version. Opgaven er på anslag inklusiv litteraturliste. Forside, indholdsfortegnelse og bilag er ikke medregnet. 2

3 Indledning Betragter man litteratur som en måde at beskrive den verden, vi lever i, er det indlysende, at enhver tid udvikler nye former for på adækvat vis at give udtryk for de givne livsomstændigheder. I løbet af de sidste årtier er første-persons præsens fortællingen (herefter FPPF) 1 i stigende grad blevet anvendt i noveller og romaner. Denne fremstillingsform lægger nogle begrænsninger på teksten. Indledningsvis definerer jeg kort, hvad der kendetegner en FPPF. Dernæst analyserer jeg min egen FPPF I am King 2 i forhold til: absolut fokalisation: fortællesituationen, tid, rum og fabula/sjuzet, jeg fortælleren og dennes pålidelighed og forfatter/fortælleren. Udgangspunktet for mine analyser er artiklerne af Dorrit Cohn: I Doze and I Wake 3 og Per Krog Hansen: Den foranderlige fortæller. Noter om narrationens forskydninger 4 og Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration 5 Kort historisk perspektiv FPPF er en form, der først har vundet indpas i mainstreamlitteraturen i løbet af de sidste årtier. Forfattere bruger den i stedet for tredje-persons fortællingen, der har domineret i litteraturen siden 1800 tallet. FPPF har været brugt som indslag i tredjepersons fortællinger, fx indlagde Charles Dickens undertiden kapitler i denne form i flere af sine romaner. Men det var først omkring midten af sidste århundrede, at hele romaner blev skrevet i første-person præsens. Blandt de tidligste var Franz Werfels Das Lied von Bernadette (1941) og Alain Robbe-Grillets La Jalousie (1957). 6 Første-persons fortællingen var fremtrædende i 1700 tallets rejse-og dagbogslitteratur, men denne blev skrevet i præteritum. I 1800 tallet vandt tredjepersons fortællingen frem med dens uanede beskrivelsesmuligheder bla. intern eller ekstern fokalisation med indre eller ydre syn på én eller flere personer, en alvidende fortæller, der enten er til stede eller optræder som en ekstradiegetisk instans og skift i rum og tid med analepse eller prolepse. I FPPF reduceres alle disse muligheder til absolut fokalisering, én tid, ét rum og udeladelsen af den extradiegetiske instans. 1 Min forkortelse; ikke at forveksle med den engelske FPPT (first person present tense). 2 Fortællingen er inspireret af Bret Easton Ellis roman American Psycho. Det var en opgave til narratologi kurset, hvor der skulle skrives en tekst i første-person præsens. 3 Cohn: i The Distinction of Fiction s Hansen: i Christensen, Ove m.fl. Gensyn med fortælleren s Hansen: i Berättaren: En gäckande röst i texten s Fludernik: Virgin Territories s

4 Disse groft skitserede udtryksformer repræsenterer tre forskellige måder at beskrive omverdenen på. FPPF er begrænset til et her og nu uden den spaciale og temporale afstand til det fortalte som tredje-persons eller præteritums fortællingen skaber. Den bliver fortalt samtidig med, at den finder sted, hvilket egentlig er en umulighed, men en umulighed som læseren accepterer. 7 Det betyder, at fokus til en vis grad skifter fra det fortalte til fortælleren, og at en sandhed, der ligger udenfor det fortællende jegs, udelukkes. FPPF finder ind i litteraturen kort tid efter, at internettet bliver tilgængeligt for alle og dermed radikalt er med til at ændre vores kommunikations-og interaktionsformer og måden at formidle viden på. Michel Foucault beskriver vores tid som det simultanes århundrede 8, og det er netop denne simultanitet der ligger i FPPF. 9 FPPF kort introduktion FPPF adskiller sig væsentligt fra de to andre første-person præsens former: den historiske præsens og den indre monolog. Den historiske præsens er en dækket datidsform, fordi præsens fortællingen er lagt ind i en præteritums ramme, hvor det fortællende jeg forsøger at genskabe en situation fra fortiden ved at beskrive den fra handlingens, det passeredes, perspektiv. 10 Den indre monolog gør fortælleren gennemsigtig, fordi den giver os indblik i dennes tanker og følelser, og dermed sættes handlingen i stå. Cohn karakteriserer den som mental quotations from start to finish, as unmediated mimesis of consciousness. 11 Disse refleksioner kan, selvom de fortælles i præsens, videregives tidsforskudt i forhold til handlingen, hvorved præsensformen neutraliseres. Min analyse af I am King tager udgangspunkt i de fire punkter 12, hvormed Per Krog Hansen karakteriserer FPPF. De tre første er citater fra Cohn, det sidste er Hanses tilføjelse. Den narrative situation kendetegnes ved inkongruens i og med, at den ikke kan føres tilbage til en sandsynlig situation, som fx en båndoptagelse, en mundtlig dagbog eller lignende. Dette punkt kommer jeg ikke nærmere ind på. Her 7 Fludernik skriver: one cannot realistically live the story and narrate it at the same time or tell what one is currently experiencing as a story (it would tend to be ongoing commentary). Virgin Territories s Foucault: Andre rum s Cohn kalder FPPF for Simultaneous Narration i I Doze and I Wake s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s Cohn: I Doze and I Wake s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s. 11 4

5 skal blot nævnes, at FPPF også beskrives som ikke-narration. 13 Den narrative tempus indeholder semantiske implikationer, der bl.a. består i, at det ikke er muligt at skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, virkeligt og forestillet indenfor fiktionens univers. Herved stilles også spørgsmålstegn ved jeg-fortællerens pålidelighed. Der er absolut fokalisation i den fortalte situation, dvs. analogi imellem handling, tanke og narration. Det har konsekvenser for fabula/sjuzet og fremstillingen af tid og rum. Formen eliminerer fuldstændig ethvert synligt tegn på en autorial, udeladt eller implicit fortæller. Analyse af I am King 14 Absolut fokalisation: fortællesituation, tid, rum, fabula/sjuzet Absolut fokalisation i en FPPF betyder, at fortælleren og det oplevende jeg er identiske. Rummet er begrænset til det sted, hvor jeg et befinder sig, og der er ikke nogen afstand i tid mellem oplevelsen og den fortalte tid. Det medfører et sammenfald mellem fabula, historien i kronologisk orden, og sjuzet måden den struktureres på. FPPF udspiller sig derfor altid kronologisk. I am King er internt fokaliseret. Fortællingen ses med Chris øjne, filtreres gennem hans bevidsthed og fortælles med hans ord. Det er som i en real-life situation. Han kan ikke beskrive, hvad de andre tænker, men kun hvad han hører og ser. Fortællingen udspiller sig over den tid, det tager, at spise en middag i en restaurant. Den starter, da Chris går ind af døren til Le Cirque, og slutter da han og Monika er kommet tilbage til deres lejlighed. Både begyndelsen: Jeg går først ind, (s. 1, l. 1) og slutningen: Jeg hører låsen klikke, da Monika drejer nøglen om i døren ind til sit soveværelse (s. 5, l ) er in medias res. Læseren får ikke at vide, hvad der gik forud for restaurationsbesøget, eller hvad der kommer efter. Selvom fortællingen har en udstrækning i tid, bliver den til en punktuel oplevelse. Den fastfryser et øjeblik i Chris liv. Det bevirker, at den ikke kommer til at handle om et forløb eller en udvikling hos fortælleren, men i stedet om tilstedeværelse i rum. Foucault skriver: I vore dage træder placering i stedet for udstrækningen, som selv erstatter lokaliseringen. Placeringen er defineret af de tætte forbindelser mellem punkter eller elementer, der 13 Cohn citerer Suzanne Fleischman: she denies that the present tense in its narrative function can ever become cotemporal with now and conncludes that works globally cast in the present tense must be understood as something other than narration i I Doze and I Wake s I det følgende er alle citater fra 1. version af I am King, undtagen hvor andet er angivet. 5

6 formelt kan beskrives som serier, bifurkationer og netværk. 15 I am King er blot en enkelt fortælling, og kan derfor ikke ses som del af et netværk af punkter, det kan derimod Bret Easton Ellis American Psycho. I denne roman er over halvdelen af kapitel overskrifterne stedsangivelser. I disse beskrives en handling på et sted analogt til restaurant besøget i I am King. På den måde knyttes punkter sammen, der i deres helhed skaber et billede af Patrick Batemans, hovedpersonen i American Psycho, liv på det tidspunkt, han fortæller det. Men det skaber ikke en fortælling, hvor der sker en udvikling i en udstrækning over tid. I am King er uden blotlæggende funktioner dvs. indirekte, forklarende henvendelser til læseren i forhold til handling, personer og sted. 16 Kun det umiddelbart relevante for den givne situationen nævnes. Det antydes, at det er en forretningsmiddag. Chris gæster er CEO er, 17 (s. 1, l. 3), og Chris siger Strictly business. (S. 1, l. 23). Men det er ikke før, de begynder at forhandle, at man får at vide, at det er middagens formål. Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. (S. 3, l. 5). Personerne bliver ikke introduceret, men optræder kun som Chris ser dem. Craig byder velkommen i restauranten, (s. 1, l. 3), men først 7 linier senere får man indirekte at vide, at han er ejeren på din skide restaurant. Chris gæster, de fire CEO er, nævnes ligeledes, (s. 1, l. 3), men at det drejer sig om de administrerende direktører for bankerne Morgan Stanley, City Bank, Merril Lynch og Goldman Sachs (s. 3, l ) afsløres først halvvejs inde i fortællingen. Kun én har et navn Harry (s. 3, l. 14), men man får ikke at vide, hvem af de fire, det er. Monika nævnes første gang på (s. 1, l. 19) En af røvslikkerne holder stolen for Monika, uden at hendes rolle eller tilhørsforhold til Chris forklares. Det bliver først klart, at de har et forhold, da Chris fortæller om, hvordan han mødte hende, og hvordan hun ifølge ham ser på ham. (S. 3, l. 25 s. 4, l. 18). Fortællingen foregår i New York, men det kan man kun udlede, fordi stednavnet Central Park nævnes i slutningen af fortællingen (s. 5, l. 10). På ovennævnte punkter fungerer I am King som FPPF. Men i den videre analyse blev det klart, at den på væsentlige punkter bryder formens rammer, og at den derfor ikke er lykkedes som en ren FPPF. Flere steder bruges præteritum (s. 1, l. 9-10; s. 2, 15 Foucault: Andre rum s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s CEO: chief excecutive officer: administrerende direktør 6

7 l ; s. 3, l. 24-s.4, l.7; s.4, l. 13). Alle er tilbageblik, der sætter handlingen i stå. Disse afsnit vil jeg karakterisere som indre monolog. Stanzl skriver, In interior monologue the reader encounters a self that already exhibits the characteristic features of a reflector-character: it does not narrate or address a listener or reader, but reflects in its consciousness its own momentary situation. 18 Det er refleksioner over hændelser i fortiden, som Chris burger til at bevise og legitimere sin oplevelse af almagt i forhold til omgivelserne, som han giver udtryk for med udsagnet I am King. Eksempelvis skal nævnes indskuddet om Brian Adams (s. 2, l ), der i Chris bevidsthed bringer ham fra De har lært lektien. (S. 2, l. 16) til I am King (s. 2, l. 20). Men også præsens afsnittene er fyldt med indre monolog, der neutraliserer FPPF. Her blot et enkelt eksempel, Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. (S. 1, l ). Denne erkendelse fik mig til at skrive to nye versioner af I am King, 2. version (bilag 2) uden brug af præteritum og 3. version (bilag 3) uden brug af præteritum og indre monolog. Udelukkelsen af den indre monolog førte til, at indskuddet om Brian Adams blev inkorporeret i dialogen. Allen, hvordan går det med den equity account, som du overtog fra Brian Adams? Jeg er fire procent i plus, en procent mere end Brian, og jeg... Jeg kender tallene, og den procent har du tjent på de stigende oliepriser. Brian er en dygtig investor. Jeg læner mig ind over bordet og hvisker, Ved i hvad den virkelige grund til at jeg fyrede ham er? Fire hoveder, et skaldet, et krøllet, et gelet og et fedtet ryster i takt. Jeg fyrede ham sgu, fordi han altid bestilte Margaux til maden. 19 Den ovenfor citerede indre monolog var ikke mulig at inkorporere i teksten, derfor udelod jeg den i 3. version. I am King er i den 3. version en ren FPPF. Det er sandsynligt, at Chris fortæller om begivenheder, der er sket i fortiden. Sammenligner man med American Psycho bliver det imidlertid klart, at der i I am King regrederes til mere traditionelle fortællestrukturer, som man også finder i tredje-persons fortællingen, fx brug af 18 Cohn: I Doze and I Wake s Andersen: I am King 3. version (s. 2, l ), bilag 3 7

8 analepse til at forklare personernes handlinger med. I American Psycho derimod gøres personerne historieløse, læsere erfarer intet om deres fortid, og får derved heller ingen forklaringer på, hvorfor hovedpersonen, Patrick Bateman, lejlighedsvis torturerer og myrder folk. Her får vi kun adgang til fortællerens sansning og registrering af begivenhederne, men ikke til overvejelserne omkring eller fortolkningerne af dem. Præteritumsindskuddene i dialogen bevirker endvidere, at der ikke er sammenfald mellem fabula og sjuzet, som er et andet af karakteristikaene for FPPF. I 3. version af I am King ser fabula sådan ud: Chris møder Monika (s. 4, l ), Jack Little fyrer Chris fra UBS (s. 3, l. 30), Chris fyrer Brian Adams (s. 2, l ), middagen i restauranten, slutscenen i lejligheden. Jeg fortælleren og hans pålidelighed Effekten af sammenfaldet mellem fortalt tid og handlingen, og fortælleren og den der oplever handlingen, er som Cohn skriver en seamless continuity between outer and inner reality, report and reflection. 20 Det betyder, at Chris er det filter, gennem hvilket vi ser handlingen. I sin analyse af den upålidelig narration, skriver Hansen, at den er knyttet til første-persons fortælleren 21, og han definerer den som en undersøgelse af hvorvidt den beretning fortælleren leverer om begivenhedsforløbet stemmer overens med det der faktisk skete eller om det er sandsynligt indenfor fiktionens univers. 22 Hvis fortælleren viser sig at være upålidelig, træder han så at sige i karakter 23 og læseren retter sin opmærksomhed fra det fortalte til fortælleren. Endvidere opstiller Hansen fire måder at afdække upålideligheden på: 1. Tekstinternt med den intranarrationelle upålidelighed, der markerer sig diskursivt ved fx. verbale tics 2. Den internarrationelle upålidelighed, der afslører hvis fokalisationsinstansen ændres eller hvis fortælleren modsiges af en anden tekstlig instans 20 Cohn: I Doze and I Wake s Hansen: Hvem sagde upålidelig? s Ibid s Ibid s

9 3. Teksteksternt med den intertekstuelle upålidelighed, der baserer på karaktertyper eller de forventninger, læseren møder teksten med 4. Den ekstratekstuelle upålidelighed der afdækkes, når der er inkongruens mellem læserens og fortællerens opfattelse af det diskursive univers. 24 I det følgende beskæftiger jeg mig kun med den intranarrationelle upålidelighed og den ekstratekstuelle upålidelighed, fordi det er de eneste former, der forekommer i I am King. Chris upålidelighed bliver på det tekstinterne plan markeret gennem følgende verbale tics, eksplicit påberåbelse af upålidelighed, markeret opmærksomhed på egne reaktioner og gennem subjektive instanser som partiskhed og urimeligheder. Jeg nævner i det følgende blot eksempel og ikke alle forekomster i teksten. Eksplicit påberåbelse af upålidelighed: Chris tænker, Hvis jeg holdt op med at komme på hans forpulede restaurant, ville han gå fallit. (S. 1, l ). Det er en overdrivelse, Le Cirque ikke ville gå fallit, selvom den mistede én kunde. Markeret opmærksomhed på egne reaktioner: Chris undskylder sine spisevaner med, at de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. (S. 3, l. 6-7). Han fordrejer sandheden i stedet for at indrømme, at han ryster på hænderne, fordi han er alkoholiker. Subjektive instanser, urimeligheder: om de fire CEO er siger Chris de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. (S. 1, l ). Dette er højst usandsynligt. Senere udbryder Chris Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra UBS. Han kan rende mig i røven. (S. 3, l ). Man undrer sig over, hvorfor han siger den sidste sætning i en samtale om terminsforretningsgebyrer. På det ekstratekstuelle plan foranlediger en upålidelig forfatter, at læseren selv skaber sin historie. Herom siger Hansen tekstens sjuzet producerer to fabula: en sand (som tingene er/var) og en falsk (den upålidelige fortællers versionering). 25 Chris hævder, at Monika ikke har problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til 24 Ibid s Hansen: Hvem sagde upålidelig? s

10 maden. (S. 4, l ). Dette står i skærende kontrast til, at han selv drikker fire flasker Dom Pérignon, hvilket foranlediger en til at aflede, at han er alkoholiker, selvom det ikke nævnes eksplicit nogen steder. Endvidere taler han om mine penge. (S. 1, l. 18). Men sammenkoblet med udsagnene Monika. Mit prosac fyldte smykkeskrin. (S. 3, l. 19), Jeg var [Monikas] portfolio manager og gjorde et godt job. (s. 4, l. 1-2). Monika, milliardær arvingen (s. 5, l. 5) bliver det klart, at det er Monika, der har pengene. Chris havde ingen, før han mødte hende, for for fire år siden ville du ikke engang lade mig bestille et bord på din skide restaurant. (s. 1, l. 9-10). I stedet for en rig mands forretningsmiddag på en dyr restaurant, ser man en alkoholiker, der har mødt en milliardærarving, hvis formue han behandler som sin egen. Det betyder at man læser det [fortælleren] fortæller mere som karakterisering af ham selv end som en fortælling om noget. 26 Autorial/udeladt/implicit fortæller Jeg har i ovenstående brugt udtrykket ekstradiegetisk instans i stedet for autoriale, udeladte eller implicitte fortæller, fordi jeg her ikke ønsker at gå ind i diskussion om forfatter/fortællerens rolle, eller hvordan man definerer denne. Hansen citerer Phelan 27, der skelner mellem blotlæggende funktioner og fortællerfunktioner i en FPPF. Førstnævnte er kommunikationen fra den implicitte forfatter til det autoriale publikum, sidstnævnte er kommunikationen fra fortælleren til narratee en. I I am King er der ingen blotlæggende funktioner, og eftersom Chris ikke har en narratee, er der heller ingen implicitte fortællerfunktioner. Den ekstradiegetiske instans i en FPPF fungerer kun som det udvælgende og ordnende princip. I den version af I am King, der dannede grundlaget for 1. version havde jeg, hvad der i det følgende er kursiveret med i begyndelsen Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig Middleton, ejeren af Le Cirque hen til os. Det er en klar blotlæggende funktion i form af redundans, hvilket Hansen forklarer således, beskrivelser, som tydeligvis er redundante for naratee en og fortællerkarakteren selv, og som derfor indirekte er henvendt til læseren. 28 Chris ved, at Craig er ejeren, derfor ville han i den givne situation ikke nævne det. 26 Hansen: Hvem sagde upålidelig? s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s

11 Den manglende ekstradiegestiske instans kommer til udtryk ved, at selvfølgeligheder i Chris univers ikke forklares for læseren, fx CEO: administrerende direktør, Le Cirque : en af de dyre restauranter i New York, hvor forretningsfolk og berømtheder kommer for at se og blive set, og basispunkter: en fastsat enhed, et basispunkt er en hundrede del procent, gebyret for terminsforretninger beregnes efter basispunkter. Konklusion FPPF er den litterære form, der bedst afspejler den samtidighed, vi har fået ind i verden med de nye kommunikationsformer. Den kommer også tættest på real-life situationen, hvor læseren får et øjebliksbillede af en situation som i I am King eller et uddrag af et liv som i American Psycho uden for-eller efterhistorie og morale. Fludernik skriver, at det handler om at være as close to the fictional world as is possible, to present the story and the experience of protagonists in actu, to eschrew evaluation at all costs. 29 Endvidere sætter FPPF gennem sin fortællestruktur fokus på fortælleren i stedet for på fortællingen. Blikket rettes indad på fortælleren i stedet for ud på verden, som det ofte er tilfældet i tredje-persons fortællingen. Analysen af I am King har ført til to erkendelser. Gennem brugen af nogle af de arbejdsredskaber videnskaben om narratologi byder, har jeg fået en langt større bevidsthed om, hvilke elementer en FPPF består af. Gennem analysen af I am King blev det klart, at 1. version ikke er en FPPF, fordi den indeholder afsnit i præteritum og indre monolog. Dette fik mig til at skrive to nye versioner, 2. version hvor jeg fjernede præteritum afsnittene, og 3. version hvor jeg derudover fjernede den indre monolog. Sidste version har fået mere dialog og er dermed også blevet mere intens og levende. Arbejdet med de litterære betydningsdannelser har været en stor hjælp til at skabe en ny bevidsthed om arbejdet med mine egne tekster. I min egen produktion er jeg ofte blevet kritiseret for at lukke teksten og dermed gøre den forudsigelig, hvilket bl.a. hænger sammen med en trang til at forklare. Ved skrivningen af 2. og 3. version af I am King har jeg fået en konkret forståelse for, at det ikke er nødvendigt at forklare, men at teksten kan udfolde sig på mange andre måder. Egentlig burde denne opgave have været en sammenligning af de tre versioner af 29 Fludernik: Virgin Territories s

12 I am King, men det havde ikke været muligt uden den ovenstående analyse. Det næste skridt kunne være at skrive en 4. version, hvor dialogens afsnit i præteritum elimineres. 12

13 Litteraturliste Andersen, Jeannette: I am King, 2008 Ellis, Bret Easton: American Psycho, Picador, London, (1991) 2000 Cohn, Dorrit: I Doze and I Wake i The Distinction of Fiction, s , The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Fludernik, Monika: Virgin Territories i Towards a natural Narratology s , Routledge, London and NY, Foucault, Michel: Andre rum i Slagmark, Nr. 27, Slagmark Århus s , 1998 Hansen, Per Krogh: Den foranderlige fortæller. Noter om narrationens forskydninger i Christensen, Ove m.fl.: Gensyn med fortælleren, s. 7-26, Aalborg Universitetsforlag (årstal ukendt) Hansen, Per Krogh: Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration i Berättaren: En gäckande röst i texten (edited by L.-Å. Skalin) s , Örebro Universitet,

14 Bilag: Bilag 1 I am King 1. Version Jeg går først ind, da det er mig, der inviterer. Joe holder døren. Hal tager min frakke. De smiler. Der vanker altid gode drikkepenge. Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig hen til os. Chris. Han giver mig hånden. Velkommen, hvor er det dejligt at se dig. Det sædvanlige bord står parat. Han smiler rundt til CEO erne. Røvhul tænker jeg, for fire år siden ville du ikke engang lade mig bestille et bord på din skide restaurant. Han smisker omkring dem. Håber på lidt forretning. Det er nødvendigt for ham. Hvis jeg holdt op med at komme på hans forpulede restaurant, ville han gå fallit. Fattigrøv. I am King. De følger mig som slaver, mine røvslikkere. Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. En af røvslikkerne holder stolen for Monika. De elsker, når deres liderlige forstadsnymfomaner bliver inviteret med, så de rigtigt kan vise sig frem. Selv ville de aldrig have råd til at tage udsalgskjolen fra Saks med på Le Cirque. I dag er nymfomanerne ikke med. Strictly business. Tjeneren der kommer med champagnen er ny. Jeg udbringer en skål og drikker. Føj for satan! Jeg spytter hele molevitten tilbage i glasset og rækker det til den hvidklædte amøbe, der bare står og glor. Mercer er der i løbet af et sekund. Du er fandme nødt til ansætte folk, der kan deres job. Han undskylder og sender fjolset væk. Siger der er sket en upåklagelig fejl. Det betyder, at jeg får en flaske på husets regning. Han tager selv Veuve Glicquot erne 14

15 ud, hvem fanden tror de jeg er, og bringer Dom Pérignonerne ind. Jeg får altid min egen flaske. Jeg vil ikke dele med røvslikkerne. De ville ikke dele med mig dengang. De ville ikke engang spise frokost sammen med mig. Boblerne ruller ned gennem halsen. Jeg drikker aldrig andet. Monika drikker kun et glas. Hun kan ikke tåle mere på grund af prosacen. Resten af tiden drikker hun Evian. Jeg tvinger røvhullerne til at drikke champagne under hele middagen. Ingen af dem har nosser nok til at bede om noget andet. De har lært lektien. Brian Adams, den lille oppustede rotte fra Morgan Stanley s equity fond, bad for to år siden om et glas rødvin til sin filet mignon. Næste dag lukkede jeg min konto hos ham. Det kostede ham hans årsbonus. I am King. De får kun lov til at vælge, når jeg vil have det. Røvslikkerne kan vælge hovedretten, men aldrig forretten. Jeg bestiller altid pizza med kaviar. Det er så perverst. Selv interesserer jeg mig ikke så meget for mad. Jeg får altid hundrede gram sevruga på is. Melallergi. Men de fandens æg er så glatte, at halvdelen altid triller ned fra skeen og lander i isen, som de farver sort som helvede. Jeg kan ikke se på det. Mercer ved det og fjerne altid rodet efter nogle få skeer. Jeg skyller efter med Dom Pérignonen. Mercer har diskret hentet en ny flaske. De andre får også en ny flaske. Men de er nødt til at dele. Ha! Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. Jeg får french fries til. Men de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. French fries ne glider ned på tallerknen. Jeg spiser dem med fingrene. Jeg fortæller dem, at jeg ikke vil betale deres lorte gebyrer for terminsforretningerne 0,2 %. Jeg vil have dem ned på 0,00000 %. De går ikke med til det. De er enige for en gangs skyld. 20 basispunkter er 0,2 %. De tjener røven fuld af penge. 0,2 % på 100 millioner er De siger, de ikke kan gøre det billigere. De kigger på Monika. Hun smiler. Røvhuller. Jeg læner mig ind over bordet. Harry, ved du hvad? Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra 15

16 UBS. Han kan rende mig i røven. Jeg smiler til Monika. Mit lille prosac fyldte smykkeskrin. Så griner jeg. Jeg er kraftedme ligeglad med, om resten af restauranten kigger. I am King. Mercer når lige at bringe en ny flaske, inden mit glas er tomt. Jeg skåler. De smiler røvslikkerne, 0,2 % hos Morgan Stanley, City Bank, Merrill Lynch og Goldman Sachs. UBS har tilbudt 0,15 %. Men Jack Little, den lort, smed mig ud. På den anden side uden UBS havde jeg ikke mødt Monika. Jeg var hendes portfolio manager og gjorde et godt job. Jeg tjente ti procent for hende det første år, og jeg undgik teknologi boblen i Ingen gevinst det år, men heller ingen tab. Jack Little, han er lige så lille som sit navn, smed mig ud. Han fyrede mig. Ikke på grund af min genialitet som investor, men på grund af min omgangsform. Pis og papir. Han nævnte også noget om at holde igen med flasken. Den alkoholiker. Han har altid en flaske J&B i skrivebordsskuffen og en pose coke i inderlommen. Det er simpelthen løgn. Men det er sådan, bankerne behandler deres ansatte, der med deres hårde arbejde skovler pengene ind. Når jeg bliver ond i sulet, er jeg nødt til at se på Monika. Så går det over. Hvis jeg beskæftiger mig med røvslikkerne, bliver jeg ballistisk. Monika var depressiv dengang, og der var ingen der tog sig af hende. Undtagen mig. Hun har aldrig haft problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til maden. Hun finder heller ikke min opførsel ubehøvlet. Hun er bare taknemmelig for, at hun har mig, at jeg tager mig af hende, at jeg styrer forretningen og holder røvslikkerne på afstand. Jeg skal pisse. Rejser mig og går gennem lokalet. Får skubbet til et bord. Hører lyden af knust glas og en eller anden fisse, der først gisper og så fyrer en masse lort af. Jeg hører ikke efter. De kan kraftedme bare lade være med at stille borde i gangen ud til toilettet. Jeg har heldigvis fået en ny flaske, da jeg kommer tilbage. De går med til 0,18 %. I am King. Jeg lader dem vælge desserten. Jeg er yderst generøs. Jeg bestiller en sorbet og lader den stå, indtil jeg kan drikke den. De bliver siddende, indtil jeg rejser mig. 16

17 Monika smiler. Jeg nikker nådigt og går hen mod døren. Men for helvede, de har sat en glasdør op til garderoben, som jeg knalder ind i og får næseblod. Joe og Hal hjælper mig på benene. Min skjorte er rød af blod. Monika smiler. Monika, milliardærarvingen, smiler og rækker røvslikkerne hånden. Det har været en dejlig og meget hyggelig aften. Chaufføren hjælper mig ud i bilen. Monika smiler til mig, da vi kommer op i lejligheden. Jeg sætter mig på sofaen og nyder udsigten over Central Park. Chaufføren bringer mig en drink. Jeg har sgu grund til at fejre succesen. I am King Jeg går i seng nu. Jeg hører låsen klikke, da Monika drejer nøglen om i døren ind til sit soveværelse. 17

18 Bilag 2 I am King 2. Version ingen præteritum Jeg går først ind, da det er mig, der inviterer. Joe holder døren. Hal tager min frakke. De smiler. Der vanker altid gode drikkepenge. Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig hen til os. Chris. Han giver mig hånden. Velkommen, hvor er det dejligt at se dig. Det sædvanlige bord står parat. Han smiler rundt til CEO erne. Røvhul, tænker jeg, den eneste grund til at jeg får et bord på din skide restaurant er, at jeg betaler ligeså meget for en enkelt middag, som du ellers tjener på en hel aften. Han smisker omkring dem. Håber på lidt forretning. Det er nødvendigt for ham. Hvis jeg holder op med at komme på hans forpulede restaurant, går han fallit. Fattigrøv. I am King. De følger mig som slaver, mine røvslikkere. Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. En af røvslikkerne holder stolen for Monika. De elsker, når deres liderlige forstadsnymfomaner bliver inviteret med, så de rigtigt kan vise sig frem. Selv har de ikke råd til at tage udsalgskjolen fra Saks med på Le Cirque. I dag er nymfomanerne ikke med. Strictly business. Tjeneren der kommer med champagnen er ny. Jeg udbringer en skål og drikker. Føj for satan! Jeg spytter hele molevitten ud over bordet. Den hvidklædte amøbe står bare og glor. Mercer er der i løbet af et sekund. Du er fandme nødt til ansætte folk, der kan deres job. Undskyld, men der er sket en upåklagelig fejl. Det betyder, at jeg får en flaske på husets regning. Inden han går ud med Veuve Glicquot erne, sætter Mercer fjolset til at dække bordet 18

19 på ny. Hvem fanden tror du, jeg er? Jeg drikker ikke den slags rævepis, siger jeg da han bringer Dom Pérignonerne ind. Hav lidt forståelse. Han er helt ny. Mercer er ydmyg. Jeg vælger at ignorere ham. Jeg får altid min egen flaske. Jeg vil ikke dele med røvslikkerne. De deler sgu aldrig med mig. De kasserer bare. Boblerne ruller ned gennem halsen. Jeg drikker aldrig andet. Monika drikker kun et glas. Hun kan ikke tåle mere på grund af prosacen. Resten af tiden drikker hun Evian. Jeg tvinger røvhullerne til at drikke champagne under hele middagen. Ingen af dem har nosser nok til at bede om noget andet. De har lært lektien, ellers fyrer jeg dem sgu. Hvis jeg lukker kontoen, kan de godt vinke farvel til deres årsbonus. Det er den de betaler afdragene med på deres små, latterlige huse i Riverside eller Larchmont. I am King. De får kun lov til at vælge, når jeg vil have det. Røvslikkerne kan vælge hovedretten, men aldrig forretten. Jeg bestiller altid pizza med kaviar. Det er så perverst. Selv interesserer jeg mig ikke så meget for mad. Jeg får altid hundrede gram sevruga på is. Melallergi. Men de fandens æg er så glatte, at halvdelen altid triller ned fra skeen og lander i isen, som de farver sort som helvede. Jeg kan ikke se på det. Mercer ved det og fjerne altid rodet efter nogle få skeer. Jeg skyller efter med Dom Pérignonen. Mercer har diskret hentet en ny flaske. De andre får også en ny flaske. Men de er nødt til at dele. Ha! Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. Jeg får french fries til. Men de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. French fries ne glider ned på tallerknen. Jeg spiser dem med fingrene. Jeg fortæller dem, at jeg ikke vil betale deres skide gebyrer for terminsforretningerne 0,2 %. Jeg vil have dem ned på 0,00000 %. De går ikke med til det. De er enige for en gangs skyld. 20 basispunkter er 0,2 %. De tjener røven fuld af penge. 0,2 % på 100 millioner er De siger, de ikke kan 19

20 gøre det billigere. De kigger på Monika. Hun smiler. Røvhuller. Jeg læner mig ind over bordet. Harry, ved du hvad? Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra UBS. Han kan rende mig i røven. Jeg smiler til Monika. Mit lille prosac fyldte smykkeskrin. Så griner jeg. Jeg er kraftedme ligeglad med, om resten af restauranten kigger. I am King. Mercer når lige at bringe en ny flaske, inden mit glas er tomt. Jeg skåler. De smiler røvslikkerne, 0,2 % hos Morgan Stanley, City Bank, Merrill Lynch og Goldman Sachs. UBS har tilbudt 0,15 %. Ved i hvad, jeg ser dem direkte ind i øjnene en efter en. Jeg kender forretningsgangen, engang var jeg også selv nødt til at arbejde som banker. Jeg tjener 5 % i absolute return om året. Det er der ingen af jer der gør. Heller ikke Jack Little, den alkoholiker. Har han stadig sin flaske J&B i skrivebordsskuffen og en pose coke i jakkelommen? Monika siger noget og smiler, en af røvslikkerne svarer. Jeg hører ikke efter. Jack Little går og spreder rygter om, at jeg behandler folk ubehøvlet og drikker for meget. Pis og papir. Løgn. Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive ballistisk. Det bliver jeg altid, når jeg beskæftiger mig med røvslikkerne. Jeg kigger på Monika. Hun smiler. Det er den eneste måde, jeg kan få det til at gå over på. Monika er depressiv, og der er ingen, der tager sig af hende. Undtagen mig. Hun har ingen problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til maden. Hun finder heller ikke min opførsel ubehøvlet. Hun er bare så taknemmelig for, at hun har mig, at jeg tager mig af hende, at jeg styrer forretningen og holder røvslikkerne på afstand. Jeg skal pisse. Rejser mig og går gennem lokalet. Får skubbet til et bord. Hører lyden af knust glas og en eller anden fisse, der først gisper og så fyrer en masse lort af. Jeg hører ikke efter. De kan kraftedme bare lade være med at stille borde i gangen ud til toilettet. Jeg har heldigvis fået en ny flaske, da jeg kommer tilbage. De går med til 0,18 %. 20

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Derfor spiser og drikker du for meget

Derfor spiser og drikker du for meget Derfor spiser og drikker du for meget Af: Pelle Guldborg Hansen 16. april 2012 kl. 10:19 Vi er i årevis blevet stopfodret med information om usund mad og faren ved at drikke for meget. Alligevel fylder

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

EN SPYTKLAT... "For helvede Kenneth sidste gang kørte du galt? Og var sygemeldt i 3 uger. Hvad er din undskyldning denne gang?"

EN SPYTKLAT... For helvede Kenneth sidste gang kørte du galt? Og var sygemeldt i 3 uger. Hvad er din undskyldning denne gang? Køllesvingerne 1. kapitel EN SPYTKLAT... "For helvede Kenneth sidste gang kørte du galt? Og var sygemeldt i 3 uger. Hvad er din undskyldning denne gang?" "Jamen, jeg blev gal, tændte fuldstændig af, da

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

FILM: ERNST & LYSET, 1996

FILM: ERNST & LYSET, 1996 ERNST OG LYSET dialogliste FILM: ERNST & LYSET, 1996 FILM MEDIER UNDERVISNING Producent: Kim Magnusson Instruktører: Anders Thomas Jensen og Tomas Villum Jensen Manus: Anders Thomas Jensen Fotograf: Jens

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere