Narratologi: eksamensopgave Eksamensnummer: SDU, forårssemester, Første persons præsens fortælling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narratologi: eksamensopgave Eksamensnummer: 191945 SDU, forårssemester, 2008. Første persons præsens fortælling"

Transkript

1 Første persons præsens fortælling 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kort historisk perspektiv...3 FPPF kort indtroduktion....4 Analyse af I am King.. 5 Absolut fokalisation: fortælle situationen, tid, rum, fabula/suzjet....5 Jeg fortælleren og hans pålidelighed..8 Autorial/udeladt/implicit fortæller Konklusion. 11 Litteraturliste Bilag: Bilag 1: Andersen, Jeannette: I am King 1. version.. 14 Bilag 2: Andersen, Jeannette: I am King, 2. version. 18 Bilag 3: Andersen, Jeannette: I am King, 3. version...22 Bilag 2: I am King, 2. version bruges ikke i opgaven, men er vedlagt, fordi den var en nødvendig forudsætning for bilag 3: I am King, 3. version. Opgaven er på anslag inklusiv litteraturliste. Forside, indholdsfortegnelse og bilag er ikke medregnet. 2

3 Indledning Betragter man litteratur som en måde at beskrive den verden, vi lever i, er det indlysende, at enhver tid udvikler nye former for på adækvat vis at give udtryk for de givne livsomstændigheder. I løbet af de sidste årtier er første-persons præsens fortællingen (herefter FPPF) 1 i stigende grad blevet anvendt i noveller og romaner. Denne fremstillingsform lægger nogle begrænsninger på teksten. Indledningsvis definerer jeg kort, hvad der kendetegner en FPPF. Dernæst analyserer jeg min egen FPPF I am King 2 i forhold til: absolut fokalisation: fortællesituationen, tid, rum og fabula/sjuzet, jeg fortælleren og dennes pålidelighed og forfatter/fortælleren. Udgangspunktet for mine analyser er artiklerne af Dorrit Cohn: I Doze and I Wake 3 og Per Krog Hansen: Den foranderlige fortæller. Noter om narrationens forskydninger 4 og Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration 5 Kort historisk perspektiv FPPF er en form, der først har vundet indpas i mainstreamlitteraturen i løbet af de sidste årtier. Forfattere bruger den i stedet for tredje-persons fortællingen, der har domineret i litteraturen siden 1800 tallet. FPPF har været brugt som indslag i tredjepersons fortællinger, fx indlagde Charles Dickens undertiden kapitler i denne form i flere af sine romaner. Men det var først omkring midten af sidste århundrede, at hele romaner blev skrevet i første-person præsens. Blandt de tidligste var Franz Werfels Das Lied von Bernadette (1941) og Alain Robbe-Grillets La Jalousie (1957). 6 Første-persons fortællingen var fremtrædende i 1700 tallets rejse-og dagbogslitteratur, men denne blev skrevet i præteritum. I 1800 tallet vandt tredjepersons fortællingen frem med dens uanede beskrivelsesmuligheder bla. intern eller ekstern fokalisation med indre eller ydre syn på én eller flere personer, en alvidende fortæller, der enten er til stede eller optræder som en ekstradiegetisk instans og skift i rum og tid med analepse eller prolepse. I FPPF reduceres alle disse muligheder til absolut fokalisering, én tid, ét rum og udeladelsen af den extradiegetiske instans. 1 Min forkortelse; ikke at forveksle med den engelske FPPT (first person present tense). 2 Fortællingen er inspireret af Bret Easton Ellis roman American Psycho. Det var en opgave til narratologi kurset, hvor der skulle skrives en tekst i første-person præsens. 3 Cohn: i The Distinction of Fiction s Hansen: i Christensen, Ove m.fl. Gensyn med fortælleren s Hansen: i Berättaren: En gäckande röst i texten s Fludernik: Virgin Territories s

4 Disse groft skitserede udtryksformer repræsenterer tre forskellige måder at beskrive omverdenen på. FPPF er begrænset til et her og nu uden den spaciale og temporale afstand til det fortalte som tredje-persons eller præteritums fortællingen skaber. Den bliver fortalt samtidig med, at den finder sted, hvilket egentlig er en umulighed, men en umulighed som læseren accepterer. 7 Det betyder, at fokus til en vis grad skifter fra det fortalte til fortælleren, og at en sandhed, der ligger udenfor det fortællende jegs, udelukkes. FPPF finder ind i litteraturen kort tid efter, at internettet bliver tilgængeligt for alle og dermed radikalt er med til at ændre vores kommunikations-og interaktionsformer og måden at formidle viden på. Michel Foucault beskriver vores tid som det simultanes århundrede 8, og det er netop denne simultanitet der ligger i FPPF. 9 FPPF kort introduktion FPPF adskiller sig væsentligt fra de to andre første-person præsens former: den historiske præsens og den indre monolog. Den historiske præsens er en dækket datidsform, fordi præsens fortællingen er lagt ind i en præteritums ramme, hvor det fortællende jeg forsøger at genskabe en situation fra fortiden ved at beskrive den fra handlingens, det passeredes, perspektiv. 10 Den indre monolog gør fortælleren gennemsigtig, fordi den giver os indblik i dennes tanker og følelser, og dermed sættes handlingen i stå. Cohn karakteriserer den som mental quotations from start to finish, as unmediated mimesis of consciousness. 11 Disse refleksioner kan, selvom de fortælles i præsens, videregives tidsforskudt i forhold til handlingen, hvorved præsensformen neutraliseres. Min analyse af I am King tager udgangspunkt i de fire punkter 12, hvormed Per Krog Hansen karakteriserer FPPF. De tre første er citater fra Cohn, det sidste er Hanses tilføjelse. Den narrative situation kendetegnes ved inkongruens i og med, at den ikke kan føres tilbage til en sandsynlig situation, som fx en båndoptagelse, en mundtlig dagbog eller lignende. Dette punkt kommer jeg ikke nærmere ind på. Her 7 Fludernik skriver: one cannot realistically live the story and narrate it at the same time or tell what one is currently experiencing as a story (it would tend to be ongoing commentary). Virgin Territories s Foucault: Andre rum s Cohn kalder FPPF for Simultaneous Narration i I Doze and I Wake s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s Cohn: I Doze and I Wake s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s. 11 4

5 skal blot nævnes, at FPPF også beskrives som ikke-narration. 13 Den narrative tempus indeholder semantiske implikationer, der bl.a. består i, at det ikke er muligt at skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, virkeligt og forestillet indenfor fiktionens univers. Herved stilles også spørgsmålstegn ved jeg-fortællerens pålidelighed. Der er absolut fokalisation i den fortalte situation, dvs. analogi imellem handling, tanke og narration. Det har konsekvenser for fabula/sjuzet og fremstillingen af tid og rum. Formen eliminerer fuldstændig ethvert synligt tegn på en autorial, udeladt eller implicit fortæller. Analyse af I am King 14 Absolut fokalisation: fortællesituation, tid, rum, fabula/sjuzet Absolut fokalisation i en FPPF betyder, at fortælleren og det oplevende jeg er identiske. Rummet er begrænset til det sted, hvor jeg et befinder sig, og der er ikke nogen afstand i tid mellem oplevelsen og den fortalte tid. Det medfører et sammenfald mellem fabula, historien i kronologisk orden, og sjuzet måden den struktureres på. FPPF udspiller sig derfor altid kronologisk. I am King er internt fokaliseret. Fortællingen ses med Chris øjne, filtreres gennem hans bevidsthed og fortælles med hans ord. Det er som i en real-life situation. Han kan ikke beskrive, hvad de andre tænker, men kun hvad han hører og ser. Fortællingen udspiller sig over den tid, det tager, at spise en middag i en restaurant. Den starter, da Chris går ind af døren til Le Cirque, og slutter da han og Monika er kommet tilbage til deres lejlighed. Både begyndelsen: Jeg går først ind, (s. 1, l. 1) og slutningen: Jeg hører låsen klikke, da Monika drejer nøglen om i døren ind til sit soveværelse (s. 5, l ) er in medias res. Læseren får ikke at vide, hvad der gik forud for restaurationsbesøget, eller hvad der kommer efter. Selvom fortællingen har en udstrækning i tid, bliver den til en punktuel oplevelse. Den fastfryser et øjeblik i Chris liv. Det bevirker, at den ikke kommer til at handle om et forløb eller en udvikling hos fortælleren, men i stedet om tilstedeværelse i rum. Foucault skriver: I vore dage træder placering i stedet for udstrækningen, som selv erstatter lokaliseringen. Placeringen er defineret af de tætte forbindelser mellem punkter eller elementer, der 13 Cohn citerer Suzanne Fleischman: she denies that the present tense in its narrative function can ever become cotemporal with now and conncludes that works globally cast in the present tense must be understood as something other than narration i I Doze and I Wake s I det følgende er alle citater fra 1. version af I am King, undtagen hvor andet er angivet. 5

6 formelt kan beskrives som serier, bifurkationer og netværk. 15 I am King er blot en enkelt fortælling, og kan derfor ikke ses som del af et netværk af punkter, det kan derimod Bret Easton Ellis American Psycho. I denne roman er over halvdelen af kapitel overskrifterne stedsangivelser. I disse beskrives en handling på et sted analogt til restaurant besøget i I am King. På den måde knyttes punkter sammen, der i deres helhed skaber et billede af Patrick Batemans, hovedpersonen i American Psycho, liv på det tidspunkt, han fortæller det. Men det skaber ikke en fortælling, hvor der sker en udvikling i en udstrækning over tid. I am King er uden blotlæggende funktioner dvs. indirekte, forklarende henvendelser til læseren i forhold til handling, personer og sted. 16 Kun det umiddelbart relevante for den givne situationen nævnes. Det antydes, at det er en forretningsmiddag. Chris gæster er CEO er, 17 (s. 1, l. 3), og Chris siger Strictly business. (S. 1, l. 23). Men det er ikke før, de begynder at forhandle, at man får at vide, at det er middagens formål. Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. (S. 3, l. 5). Personerne bliver ikke introduceret, men optræder kun som Chris ser dem. Craig byder velkommen i restauranten, (s. 1, l. 3), men først 7 linier senere får man indirekte at vide, at han er ejeren på din skide restaurant. Chris gæster, de fire CEO er, nævnes ligeledes, (s. 1, l. 3), men at det drejer sig om de administrerende direktører for bankerne Morgan Stanley, City Bank, Merril Lynch og Goldman Sachs (s. 3, l ) afsløres først halvvejs inde i fortællingen. Kun én har et navn Harry (s. 3, l. 14), men man får ikke at vide, hvem af de fire, det er. Monika nævnes første gang på (s. 1, l. 19) En af røvslikkerne holder stolen for Monika, uden at hendes rolle eller tilhørsforhold til Chris forklares. Det bliver først klart, at de har et forhold, da Chris fortæller om, hvordan han mødte hende, og hvordan hun ifølge ham ser på ham. (S. 3, l. 25 s. 4, l. 18). Fortællingen foregår i New York, men det kan man kun udlede, fordi stednavnet Central Park nævnes i slutningen af fortællingen (s. 5, l. 10). På ovennævnte punkter fungerer I am King som FPPF. Men i den videre analyse blev det klart, at den på væsentlige punkter bryder formens rammer, og at den derfor ikke er lykkedes som en ren FPPF. Flere steder bruges præteritum (s. 1, l. 9-10; s. 2, 15 Foucault: Andre rum s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s CEO: chief excecutive officer: administrerende direktør 6

7 l ; s. 3, l. 24-s.4, l.7; s.4, l. 13). Alle er tilbageblik, der sætter handlingen i stå. Disse afsnit vil jeg karakterisere som indre monolog. Stanzl skriver, In interior monologue the reader encounters a self that already exhibits the characteristic features of a reflector-character: it does not narrate or address a listener or reader, but reflects in its consciousness its own momentary situation. 18 Det er refleksioner over hændelser i fortiden, som Chris burger til at bevise og legitimere sin oplevelse af almagt i forhold til omgivelserne, som han giver udtryk for med udsagnet I am King. Eksempelvis skal nævnes indskuddet om Brian Adams (s. 2, l ), der i Chris bevidsthed bringer ham fra De har lært lektien. (S. 2, l. 16) til I am King (s. 2, l. 20). Men også præsens afsnittene er fyldt med indre monolog, der neutraliserer FPPF. Her blot et enkelt eksempel, Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. (S. 1, l ). Denne erkendelse fik mig til at skrive to nye versioner af I am King, 2. version (bilag 2) uden brug af præteritum og 3. version (bilag 3) uden brug af præteritum og indre monolog. Udelukkelsen af den indre monolog førte til, at indskuddet om Brian Adams blev inkorporeret i dialogen. Allen, hvordan går det med den equity account, som du overtog fra Brian Adams? Jeg er fire procent i plus, en procent mere end Brian, og jeg... Jeg kender tallene, og den procent har du tjent på de stigende oliepriser. Brian er en dygtig investor. Jeg læner mig ind over bordet og hvisker, Ved i hvad den virkelige grund til at jeg fyrede ham er? Fire hoveder, et skaldet, et krøllet, et gelet og et fedtet ryster i takt. Jeg fyrede ham sgu, fordi han altid bestilte Margaux til maden. 19 Den ovenfor citerede indre monolog var ikke mulig at inkorporere i teksten, derfor udelod jeg den i 3. version. I am King er i den 3. version en ren FPPF. Det er sandsynligt, at Chris fortæller om begivenheder, der er sket i fortiden. Sammenligner man med American Psycho bliver det imidlertid klart, at der i I am King regrederes til mere traditionelle fortællestrukturer, som man også finder i tredje-persons fortællingen, fx brug af 18 Cohn: I Doze and I Wake s Andersen: I am King 3. version (s. 2, l ), bilag 3 7

8 analepse til at forklare personernes handlinger med. I American Psycho derimod gøres personerne historieløse, læsere erfarer intet om deres fortid, og får derved heller ingen forklaringer på, hvorfor hovedpersonen, Patrick Bateman, lejlighedsvis torturerer og myrder folk. Her får vi kun adgang til fortællerens sansning og registrering af begivenhederne, men ikke til overvejelserne omkring eller fortolkningerne af dem. Præteritumsindskuddene i dialogen bevirker endvidere, at der ikke er sammenfald mellem fabula og sjuzet, som er et andet af karakteristikaene for FPPF. I 3. version af I am King ser fabula sådan ud: Chris møder Monika (s. 4, l ), Jack Little fyrer Chris fra UBS (s. 3, l. 30), Chris fyrer Brian Adams (s. 2, l ), middagen i restauranten, slutscenen i lejligheden. Jeg fortælleren og hans pålidelighed Effekten af sammenfaldet mellem fortalt tid og handlingen, og fortælleren og den der oplever handlingen, er som Cohn skriver en seamless continuity between outer and inner reality, report and reflection. 20 Det betyder, at Chris er det filter, gennem hvilket vi ser handlingen. I sin analyse af den upålidelig narration, skriver Hansen, at den er knyttet til første-persons fortælleren 21, og han definerer den som en undersøgelse af hvorvidt den beretning fortælleren leverer om begivenhedsforløbet stemmer overens med det der faktisk skete eller om det er sandsynligt indenfor fiktionens univers. 22 Hvis fortælleren viser sig at være upålidelig, træder han så at sige i karakter 23 og læseren retter sin opmærksomhed fra det fortalte til fortælleren. Endvidere opstiller Hansen fire måder at afdække upålideligheden på: 1. Tekstinternt med den intranarrationelle upålidelighed, der markerer sig diskursivt ved fx. verbale tics 2. Den internarrationelle upålidelighed, der afslører hvis fokalisationsinstansen ændres eller hvis fortælleren modsiges af en anden tekstlig instans 20 Cohn: I Doze and I Wake s Hansen: Hvem sagde upålidelig? s Ibid s Ibid s

9 3. Teksteksternt med den intertekstuelle upålidelighed, der baserer på karaktertyper eller de forventninger, læseren møder teksten med 4. Den ekstratekstuelle upålidelighed der afdækkes, når der er inkongruens mellem læserens og fortællerens opfattelse af det diskursive univers. 24 I det følgende beskæftiger jeg mig kun med den intranarrationelle upålidelighed og den ekstratekstuelle upålidelighed, fordi det er de eneste former, der forekommer i I am King. Chris upålidelighed bliver på det tekstinterne plan markeret gennem følgende verbale tics, eksplicit påberåbelse af upålidelighed, markeret opmærksomhed på egne reaktioner og gennem subjektive instanser som partiskhed og urimeligheder. Jeg nævner i det følgende blot eksempel og ikke alle forekomster i teksten. Eksplicit påberåbelse af upålidelighed: Chris tænker, Hvis jeg holdt op med at komme på hans forpulede restaurant, ville han gå fallit. (S. 1, l ). Det er en overdrivelse, Le Cirque ikke ville gå fallit, selvom den mistede én kunde. Markeret opmærksomhed på egne reaktioner: Chris undskylder sine spisevaner med, at de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. (S. 3, l. 6-7). Han fordrejer sandheden i stedet for at indrømme, at han ryster på hænderne, fordi han er alkoholiker. Subjektive instanser, urimeligheder: om de fire CEO er siger Chris de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. (S. 1, l ). Dette er højst usandsynligt. Senere udbryder Chris Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra UBS. Han kan rende mig i røven. (S. 3, l ). Man undrer sig over, hvorfor han siger den sidste sætning i en samtale om terminsforretningsgebyrer. På det ekstratekstuelle plan foranlediger en upålidelig forfatter, at læseren selv skaber sin historie. Herom siger Hansen tekstens sjuzet producerer to fabula: en sand (som tingene er/var) og en falsk (den upålidelige fortællers versionering). 25 Chris hævder, at Monika ikke har problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til 24 Ibid s Hansen: Hvem sagde upålidelig? s

10 maden. (S. 4, l ). Dette står i skærende kontrast til, at han selv drikker fire flasker Dom Pérignon, hvilket foranlediger en til at aflede, at han er alkoholiker, selvom det ikke nævnes eksplicit nogen steder. Endvidere taler han om mine penge. (S. 1, l. 18). Men sammenkoblet med udsagnene Monika. Mit prosac fyldte smykkeskrin. (S. 3, l. 19), Jeg var [Monikas] portfolio manager og gjorde et godt job. (s. 4, l. 1-2). Monika, milliardær arvingen (s. 5, l. 5) bliver det klart, at det er Monika, der har pengene. Chris havde ingen, før han mødte hende, for for fire år siden ville du ikke engang lade mig bestille et bord på din skide restaurant. (s. 1, l. 9-10). I stedet for en rig mands forretningsmiddag på en dyr restaurant, ser man en alkoholiker, der har mødt en milliardærarving, hvis formue han behandler som sin egen. Det betyder at man læser det [fortælleren] fortæller mere som karakterisering af ham selv end som en fortælling om noget. 26 Autorial/udeladt/implicit fortæller Jeg har i ovenstående brugt udtrykket ekstradiegetisk instans i stedet for autoriale, udeladte eller implicitte fortæller, fordi jeg her ikke ønsker at gå ind i diskussion om forfatter/fortællerens rolle, eller hvordan man definerer denne. Hansen citerer Phelan 27, der skelner mellem blotlæggende funktioner og fortællerfunktioner i en FPPF. Førstnævnte er kommunikationen fra den implicitte forfatter til det autoriale publikum, sidstnævnte er kommunikationen fra fortælleren til narratee en. I I am King er der ingen blotlæggende funktioner, og eftersom Chris ikke har en narratee, er der heller ingen implicitte fortællerfunktioner. Den ekstradiegetiske instans i en FPPF fungerer kun som det udvælgende og ordnende princip. I den version af I am King, der dannede grundlaget for 1. version havde jeg, hvad der i det følgende er kursiveret med i begyndelsen Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig Middleton, ejeren af Le Cirque hen til os. Det er en klar blotlæggende funktion i form af redundans, hvilket Hansen forklarer således, beskrivelser, som tydeligvis er redundante for naratee en og fortællerkarakteren selv, og som derfor indirekte er henvendt til læseren. 28 Chris ved, at Craig er ejeren, derfor ville han i den givne situation ikke nævne det. 26 Hansen: Hvem sagde upålidelig? s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s Hansen: Den foranderlige fortællen. Noter om narrationens forskydninger s

11 Den manglende ekstradiegestiske instans kommer til udtryk ved, at selvfølgeligheder i Chris univers ikke forklares for læseren, fx CEO: administrerende direktør, Le Cirque : en af de dyre restauranter i New York, hvor forretningsfolk og berømtheder kommer for at se og blive set, og basispunkter: en fastsat enhed, et basispunkt er en hundrede del procent, gebyret for terminsforretninger beregnes efter basispunkter. Konklusion FPPF er den litterære form, der bedst afspejler den samtidighed, vi har fået ind i verden med de nye kommunikationsformer. Den kommer også tættest på real-life situationen, hvor læseren får et øjebliksbillede af en situation som i I am King eller et uddrag af et liv som i American Psycho uden for-eller efterhistorie og morale. Fludernik skriver, at det handler om at være as close to the fictional world as is possible, to present the story and the experience of protagonists in actu, to eschrew evaluation at all costs. 29 Endvidere sætter FPPF gennem sin fortællestruktur fokus på fortælleren i stedet for på fortællingen. Blikket rettes indad på fortælleren i stedet for ud på verden, som det ofte er tilfældet i tredje-persons fortællingen. Analysen af I am King har ført til to erkendelser. Gennem brugen af nogle af de arbejdsredskaber videnskaben om narratologi byder, har jeg fået en langt større bevidsthed om, hvilke elementer en FPPF består af. Gennem analysen af I am King blev det klart, at 1. version ikke er en FPPF, fordi den indeholder afsnit i præteritum og indre monolog. Dette fik mig til at skrive to nye versioner, 2. version hvor jeg fjernede præteritum afsnittene, og 3. version hvor jeg derudover fjernede den indre monolog. Sidste version har fået mere dialog og er dermed også blevet mere intens og levende. Arbejdet med de litterære betydningsdannelser har været en stor hjælp til at skabe en ny bevidsthed om arbejdet med mine egne tekster. I min egen produktion er jeg ofte blevet kritiseret for at lukke teksten og dermed gøre den forudsigelig, hvilket bl.a. hænger sammen med en trang til at forklare. Ved skrivningen af 2. og 3. version af I am King har jeg fået en konkret forståelse for, at det ikke er nødvendigt at forklare, men at teksten kan udfolde sig på mange andre måder. Egentlig burde denne opgave have været en sammenligning af de tre versioner af 29 Fludernik: Virgin Territories s

12 I am King, men det havde ikke været muligt uden den ovenstående analyse. Det næste skridt kunne være at skrive en 4. version, hvor dialogens afsnit i præteritum elimineres. 12

13 Litteraturliste Andersen, Jeannette: I am King, 2008 Ellis, Bret Easton: American Psycho, Picador, London, (1991) 2000 Cohn, Dorrit: I Doze and I Wake i The Distinction of Fiction, s , The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Fludernik, Monika: Virgin Territories i Towards a natural Narratology s , Routledge, London and NY, Foucault, Michel: Andre rum i Slagmark, Nr. 27, Slagmark Århus s , 1998 Hansen, Per Krogh: Den foranderlige fortæller. Noter om narrationens forskydninger i Christensen, Ove m.fl.: Gensyn med fortælleren, s. 7-26, Aalborg Universitetsforlag (årstal ukendt) Hansen, Per Krogh: Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration i Berättaren: En gäckande röst i texten (edited by L.-Å. Skalin) s , Örebro Universitet,

14 Bilag: Bilag 1 I am King 1. Version Jeg går først ind, da det er mig, der inviterer. Joe holder døren. Hal tager min frakke. De smiler. Der vanker altid gode drikkepenge. Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig hen til os. Chris. Han giver mig hånden. Velkommen, hvor er det dejligt at se dig. Det sædvanlige bord står parat. Han smiler rundt til CEO erne. Røvhul tænker jeg, for fire år siden ville du ikke engang lade mig bestille et bord på din skide restaurant. Han smisker omkring dem. Håber på lidt forretning. Det er nødvendigt for ham. Hvis jeg holdt op med at komme på hans forpulede restaurant, ville han gå fallit. Fattigrøv. I am King. De følger mig som slaver, mine røvslikkere. Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. En af røvslikkerne holder stolen for Monika. De elsker, når deres liderlige forstadsnymfomaner bliver inviteret med, så de rigtigt kan vise sig frem. Selv ville de aldrig have råd til at tage udsalgskjolen fra Saks med på Le Cirque. I dag er nymfomanerne ikke med. Strictly business. Tjeneren der kommer med champagnen er ny. Jeg udbringer en skål og drikker. Føj for satan! Jeg spytter hele molevitten tilbage i glasset og rækker det til den hvidklædte amøbe, der bare står og glor. Mercer er der i løbet af et sekund. Du er fandme nødt til ansætte folk, der kan deres job. Han undskylder og sender fjolset væk. Siger der er sket en upåklagelig fejl. Det betyder, at jeg får en flaske på husets regning. Han tager selv Veuve Glicquot erne 14

15 ud, hvem fanden tror de jeg er, og bringer Dom Pérignonerne ind. Jeg får altid min egen flaske. Jeg vil ikke dele med røvslikkerne. De ville ikke dele med mig dengang. De ville ikke engang spise frokost sammen med mig. Boblerne ruller ned gennem halsen. Jeg drikker aldrig andet. Monika drikker kun et glas. Hun kan ikke tåle mere på grund af prosacen. Resten af tiden drikker hun Evian. Jeg tvinger røvhullerne til at drikke champagne under hele middagen. Ingen af dem har nosser nok til at bede om noget andet. De har lært lektien. Brian Adams, den lille oppustede rotte fra Morgan Stanley s equity fond, bad for to år siden om et glas rødvin til sin filet mignon. Næste dag lukkede jeg min konto hos ham. Det kostede ham hans årsbonus. I am King. De får kun lov til at vælge, når jeg vil have det. Røvslikkerne kan vælge hovedretten, men aldrig forretten. Jeg bestiller altid pizza med kaviar. Det er så perverst. Selv interesserer jeg mig ikke så meget for mad. Jeg får altid hundrede gram sevruga på is. Melallergi. Men de fandens æg er så glatte, at halvdelen altid triller ned fra skeen og lander i isen, som de farver sort som helvede. Jeg kan ikke se på det. Mercer ved det og fjerne altid rodet efter nogle få skeer. Jeg skyller efter med Dom Pérignonen. Mercer har diskret hentet en ny flaske. De andre får også en ny flaske. Men de er nødt til at dele. Ha! Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. Jeg får french fries til. Men de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. French fries ne glider ned på tallerknen. Jeg spiser dem med fingrene. Jeg fortæller dem, at jeg ikke vil betale deres lorte gebyrer for terminsforretningerne 0,2 %. Jeg vil have dem ned på 0,00000 %. De går ikke med til det. De er enige for en gangs skyld. 20 basispunkter er 0,2 %. De tjener røven fuld af penge. 0,2 % på 100 millioner er De siger, de ikke kan gøre det billigere. De kigger på Monika. Hun smiler. Røvhuller. Jeg læner mig ind over bordet. Harry, ved du hvad? Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra 15

16 UBS. Han kan rende mig i røven. Jeg smiler til Monika. Mit lille prosac fyldte smykkeskrin. Så griner jeg. Jeg er kraftedme ligeglad med, om resten af restauranten kigger. I am King. Mercer når lige at bringe en ny flaske, inden mit glas er tomt. Jeg skåler. De smiler røvslikkerne, 0,2 % hos Morgan Stanley, City Bank, Merrill Lynch og Goldman Sachs. UBS har tilbudt 0,15 %. Men Jack Little, den lort, smed mig ud. På den anden side uden UBS havde jeg ikke mødt Monika. Jeg var hendes portfolio manager og gjorde et godt job. Jeg tjente ti procent for hende det første år, og jeg undgik teknologi boblen i Ingen gevinst det år, men heller ingen tab. Jack Little, han er lige så lille som sit navn, smed mig ud. Han fyrede mig. Ikke på grund af min genialitet som investor, men på grund af min omgangsform. Pis og papir. Han nævnte også noget om at holde igen med flasken. Den alkoholiker. Han har altid en flaske J&B i skrivebordsskuffen og en pose coke i inderlommen. Det er simpelthen løgn. Men det er sådan, bankerne behandler deres ansatte, der med deres hårde arbejde skovler pengene ind. Når jeg bliver ond i sulet, er jeg nødt til at se på Monika. Så går det over. Hvis jeg beskæftiger mig med røvslikkerne, bliver jeg ballistisk. Monika var depressiv dengang, og der var ingen der tog sig af hende. Undtagen mig. Hun har aldrig haft problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til maden. Hun finder heller ikke min opførsel ubehøvlet. Hun er bare taknemmelig for, at hun har mig, at jeg tager mig af hende, at jeg styrer forretningen og holder røvslikkerne på afstand. Jeg skal pisse. Rejser mig og går gennem lokalet. Får skubbet til et bord. Hører lyden af knust glas og en eller anden fisse, der først gisper og så fyrer en masse lort af. Jeg hører ikke efter. De kan kraftedme bare lade være med at stille borde i gangen ud til toilettet. Jeg har heldigvis fået en ny flaske, da jeg kommer tilbage. De går med til 0,18 %. I am King. Jeg lader dem vælge desserten. Jeg er yderst generøs. Jeg bestiller en sorbet og lader den stå, indtil jeg kan drikke den. De bliver siddende, indtil jeg rejser mig. 16

17 Monika smiler. Jeg nikker nådigt og går hen mod døren. Men for helvede, de har sat en glasdør op til garderoben, som jeg knalder ind i og får næseblod. Joe og Hal hjælper mig på benene. Min skjorte er rød af blod. Monika smiler. Monika, milliardærarvingen, smiler og rækker røvslikkerne hånden. Det har været en dejlig og meget hyggelig aften. Chaufføren hjælper mig ud i bilen. Monika smiler til mig, da vi kommer op i lejligheden. Jeg sætter mig på sofaen og nyder udsigten over Central Park. Chaufføren bringer mig en drink. Jeg har sgu grund til at fejre succesen. I am King Jeg går i seng nu. Jeg hører låsen klikke, da Monika drejer nøglen om i døren ind til sit soveværelse. 17

18 Bilag 2 I am King 2. Version ingen præteritum Jeg går først ind, da det er mig, der inviterer. Joe holder døren. Hal tager min frakke. De smiler. Der vanker altid gode drikkepenge. Først da mit entourage på fire CEO er er kommet indenfor, kommer Craig hen til os. Chris. Han giver mig hånden. Velkommen, hvor er det dejligt at se dig. Det sædvanlige bord står parat. Han smiler rundt til CEO erne. Røvhul, tænker jeg, den eneste grund til at jeg får et bord på din skide restaurant er, at jeg betaler ligeså meget for en enkelt middag, som du ellers tjener på en hel aften. Han smisker omkring dem. Håber på lidt forretning. Det er nødvendigt for ham. Hvis jeg holder op med at komme på hans forpulede restaurant, går han fallit. Fattigrøv. I am King. De følger mig som slaver, mine røvslikkere. Egentlig hedder det vel spytslikkere eller rygslikkere. Men jeg kalder dem mine røvslikkere, fordi de ville lægge sig på knæ og slikke min røv for at få fat på bare en brøkdel af mine penge. En af røvslikkerne holder stolen for Monika. De elsker, når deres liderlige forstadsnymfomaner bliver inviteret med, så de rigtigt kan vise sig frem. Selv har de ikke råd til at tage udsalgskjolen fra Saks med på Le Cirque. I dag er nymfomanerne ikke med. Strictly business. Tjeneren der kommer med champagnen er ny. Jeg udbringer en skål og drikker. Føj for satan! Jeg spytter hele molevitten ud over bordet. Den hvidklædte amøbe står bare og glor. Mercer er der i løbet af et sekund. Du er fandme nødt til ansætte folk, der kan deres job. Undskyld, men der er sket en upåklagelig fejl. Det betyder, at jeg får en flaske på husets regning. Inden han går ud med Veuve Glicquot erne, sætter Mercer fjolset til at dække bordet 18

19 på ny. Hvem fanden tror du, jeg er? Jeg drikker ikke den slags rævepis, siger jeg da han bringer Dom Pérignonerne ind. Hav lidt forståelse. Han er helt ny. Mercer er ydmyg. Jeg vælger at ignorere ham. Jeg får altid min egen flaske. Jeg vil ikke dele med røvslikkerne. De deler sgu aldrig med mig. De kasserer bare. Boblerne ruller ned gennem halsen. Jeg drikker aldrig andet. Monika drikker kun et glas. Hun kan ikke tåle mere på grund af prosacen. Resten af tiden drikker hun Evian. Jeg tvinger røvhullerne til at drikke champagne under hele middagen. Ingen af dem har nosser nok til at bede om noget andet. De har lært lektien, ellers fyrer jeg dem sgu. Hvis jeg lukker kontoen, kan de godt vinke farvel til deres årsbonus. Det er den de betaler afdragene med på deres små, latterlige huse i Riverside eller Larchmont. I am King. De får kun lov til at vælge, når jeg vil have det. Røvslikkerne kan vælge hovedretten, men aldrig forretten. Jeg bestiller altid pizza med kaviar. Det er så perverst. Selv interesserer jeg mig ikke så meget for mad. Jeg får altid hundrede gram sevruga på is. Melallergi. Men de fandens æg er så glatte, at halvdelen altid triller ned fra skeen og lander i isen, som de farver sort som helvede. Jeg kan ikke se på det. Mercer ved det og fjerne altid rodet efter nogle få skeer. Jeg skyller efter med Dom Pérignonen. Mercer har diskret hentet en ny flaske. De andre får også en ny flaske. Men de er nødt til at dele. Ha! Med porterhousen begynder vi forhandlingerne. Jeg får french fries til. Men de har det værste lorte bestik på denne skide restaurant. Det er fandme så glat som en rutschebane. French fries ne glider ned på tallerknen. Jeg spiser dem med fingrene. Jeg fortæller dem, at jeg ikke vil betale deres skide gebyrer for terminsforretningerne 0,2 %. Jeg vil have dem ned på 0,00000 %. De går ikke med til det. De er enige for en gangs skyld. 20 basispunkter er 0,2 %. De tjener røven fuld af penge. 0,2 % på 100 millioner er De siger, de ikke kan 19

20 gøre det billigere. De kigger på Monika. Hun smiler. Røvhuller. Jeg læner mig ind over bordet. Harry, ved du hvad? Det var din chef, Jack Little, der dengang smed mig ud fra UBS. Han kan rende mig i røven. Jeg smiler til Monika. Mit lille prosac fyldte smykkeskrin. Så griner jeg. Jeg er kraftedme ligeglad med, om resten af restauranten kigger. I am King. Mercer når lige at bringe en ny flaske, inden mit glas er tomt. Jeg skåler. De smiler røvslikkerne, 0,2 % hos Morgan Stanley, City Bank, Merrill Lynch og Goldman Sachs. UBS har tilbudt 0,15 %. Ved i hvad, jeg ser dem direkte ind i øjnene en efter en. Jeg kender forretningsgangen, engang var jeg også selv nødt til at arbejde som banker. Jeg tjener 5 % i absolute return om året. Det er der ingen af jer der gør. Heller ikke Jack Little, den alkoholiker. Har han stadig sin flaske J&B i skrivebordsskuffen og en pose coke i jakkelommen? Monika siger noget og smiler, en af røvslikkerne svarer. Jeg hører ikke efter. Jack Little går og spreder rygter om, at jeg behandler folk ubehøvlet og drikker for meget. Pis og papir. Løgn. Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive ballistisk. Det bliver jeg altid, når jeg beskæftiger mig med røvslikkerne. Jeg kigger på Monika. Hun smiler. Det er den eneste måde, jeg kan få det til at gå over på. Monika er depressiv, og der er ingen, der tager sig af hende. Undtagen mig. Hun har ingen problemer med, at jeg drikker et enkelt glas til maden. Hun finder heller ikke min opførsel ubehøvlet. Hun er bare så taknemmelig for, at hun har mig, at jeg tager mig af hende, at jeg styrer forretningen og holder røvslikkerne på afstand. Jeg skal pisse. Rejser mig og går gennem lokalet. Får skubbet til et bord. Hører lyden af knust glas og en eller anden fisse, der først gisper og så fyrer en masse lort af. Jeg hører ikke efter. De kan kraftedme bare lade være med at stille borde i gangen ud til toilettet. Jeg har heldigvis fået en ny flaske, da jeg kommer tilbage. De går med til 0,18 %. 20

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Kusser Himlen Farvel

Kusser Himlen Farvel Kusser Himlen Farvel Søndag Jetlag. Fucking jetlag. Flyveturen har kostet mig flere kræfter end jeg troede. Las Vegas åbnede sig som en villig kvinde, da flyet satte hjulene på den flimrende asfalt. Jeg

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.)

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) SCENE 6 ET STED I S INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) FLODHEST 1 Jeg keder mig FLODHEST 2 Det er snart overstået. Han gør det i nat. FLODHEST

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BJØRN ER OKAY. 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT Af Asger Kjær. Instruktør: Anders Johansen. Producent: Dorthe Riis DR FIKTION

BJØRN ER OKAY. 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT Af Asger Kjær. Instruktør: Anders Johansen. Producent: Dorthe Riis DR FIKTION ER OKAY 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT - 21.02.2016 Af Asger Kjær Instruktør: Anders Johansen Producent: Dorthe Riis DR FIKTION Asger Kjær asger2k@gmail.com 20672097 401 INT. KØKKEN - DAG kokkererer.

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C The Killing (FINAL) Af Nordre Skole 9C SCENE 1: SKABET FRITZ sidder i skabet og ryster. Han kan høre fodtrin lige udenfor. FLASHBACK! (fodtrin og et lysglimt) SCENE 2: STUE Stuen er helt tom og mørk, det

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Det særlige som potentiel ressource

Det særlige som potentiel ressource Korallen i RUC s segl Det særlige som potentiel ressource KL s Rusmiddelkonference den 29. oktober 2015 Signe Fjordside Ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet sifj@ruc.dk The odd one out JONAS idémanden

Læs mere

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker.

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker. VODKAVENNER 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. (17) og (16) sidder for sig selv og snakker. Statist 1 Vi ses til festen i aften,. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal med

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En rigtig Mand Trejde udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale med forfatteren. Benjamindahlerup@gmail.com

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

BARE EN VANDREHISTORIE 8.b, Skovlyskolen 3. gennemskrivning, maj 2010

BARE EN VANDREHISTORIE 8.b, Skovlyskolen 3. gennemskrivning, maj 2010 BARE EN VANDREHISTORIE 8.b, Skovlyskolen 3. gennemskrivning, maj 2010 Side1af10 BARE EN VANDREHISTORIE 1. EXT. SKOV. DAG KATHRINE(14) går hjem fra skole i skoven. Hun har cowboybukser, sorte Converse og

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Dobbeltspil Final By Max Scarpa, Cecilie Wessberg & Amalie Holst

Dobbeltspil Final By Max Scarpa, Cecilie Wessberg & Amalie Holst Dobbeltspil Final By Max Scarpa, Cecilie Wessberg & Amalie Holst 1. INT. S VÆRELSE. EFTERMIDDAG (15) og (14) sidder på S værelse, ser fx. SAW I. S ansigtsudtryk viser afsky. Hun læner sig ind over og gemmer

Læs mere

SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009

SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009 SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009 Side 1 af 8 SCENE 1 EXT. DAG, I skateparken (Supertotal) En masse skatere skater i en park.(total) En dreng () skater hen til en anden

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 1 SCENE 1 SORT 1 Sort skærm. Jonas?!!! (Skriger) 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 Amalie står ude på gangen og snakker med Caroline og Louise. Hun stopper med at følge med i samtalen da Jonas kommer

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Skyggehævn

Nicole Boyle Rødtnes. Skyggehævn Nicole Boyle Rødtnes ; Skyggehævn ELVERSKUD 3: SKYGGEHÆVN Tekst 2014 Nicole Boyle Rødtnes og Forlaget Alvilda, København Omslag: Marlene Diemar/Imperiet Omslagsfoto: Aleshyn Andrei/Shutterstock Redaktion:

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION *****

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Smilets land. Skrevet og udgivet af: Nicoline Steffens på Smashwords. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Kort besked fra forfatteren. Dette er den første bog eller Short story så jeg håber, at du vil bære

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Krabbeland - femte udkast. Tobias Dahl Nielsen. Idé af Station Next s Mandagshold

Krabbeland - femte udkast. Tobias Dahl Nielsen. Idé af Station Next s Mandagshold Krabbeland - femte udkast Af Tobias Dahl Nielsen Idé af Station Next s Mandagshold INT. DAG PARKERINGSKÆLDER øh.. det er vist her? (sarkastisk/vrængende) Ja gudhjælpemig om det ikke er her?(normalt) MØGHOVED!!!

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hvad tror du jeg tror

Hvad tror du jeg tror Hvad tror du jeg tror Af Vita Andersen Vita Andersen, Hvad tror du jeg tror fra digtsamlingen Tryghedsnarkomaner. Gyldendal, København 1977. jeg bliver inviteret ud til middag af en fyr jeg smører ruller

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

working title "SARA" 5. udkast station next, toppen, basis 23/11/10

working title SARA 5. udkast station next, toppen, basis 23/11/10 working title "" 5. udkast station next, toppen, basis 23/11/10 SCENE 1. INT. S VÆRELSE. DAG Credits kører på siderne af s(11) tegnebog imens hun bladrer i den og ender på en side der er overmalet med

Læs mere

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler.

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler. Shakespeare: Macbeth Handlingen Spilleregler. Alle sidder i en rundkreds omkring scenen. Mænd bliver spillet af piger, kvinder af drenge. Læreren er spilstyrer og bestemmer, hvem der skal ind på scenen.

Læs mere

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE:

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE: Væddemålet Romantisk komedie/drama Af Kunstlinjen - Sønderskovskolen 2016 SC 1. - MIDT I FESTEN. Der er mørkt med farvestrålende diskolys. Frederik, Malte og nogle andre drenge står med en øl i hånden,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

En maskeret løgn (5. udkast) Veronika, Cecilie, Emma & Niels

En maskeret løgn (5. udkast) Veronika, Cecilie, Emma & Niels En maskeret løgn (5. udkast) af Veronika, Cecilie, Emma & Niels SCENE 1: INT. I KLASSEVÆRELSET Asger og Olivia sidder ved bord sammen i timen, læren (ELISA) skriver på tavlen. Olivia læner sig over til

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere