A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på"

Transkript

1 A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank Forskningsgruppens medlemmer: Formand: Estrid Høgdall, Herlev Hospital Næstformand: Karina Steffensen, Vejle Sygehus Sekretær: Kirsten Jochumsen, Odense Universitetshospital Formand for database arbejdsgruppen: Claus Høgdall, Rigshospitalet Sofie Leisby Antonsen, Rigshospitalet Carsten Fagö-Olsen, Hillerød Hospital Kasper Ingerslev, Århus Universitetshospital, Skejby Fanny Håkonsson Jensen, Herlev Hospital Henriette Strøm Kahr, Aalborg Universitetshospital Tine Schnack, Hvidovre Hospital

2 Indholdsfortegnelse OPSTARTSFASEN... 3 VALG AF FORSKNINGSOMRÅDE... 3 VALG AF VEJLEDER OG EVT. SAMARBEJDSPARTNERE... 3 FORSKNINGSMILJØ... 4 GENNEMFØRLIGHED... 4 BESKRIVELSE AF PROJEKTET... 5 PROSPEKT/PROBLEMFORMULERING... 5 PROTOKOL... 6 FINANSIERING... 7 BUDGET... 8 ANMELDELSER...10 DATATILSYNET...10 VIDENSKABSETISK KOMITÉ...11 DATABASER...13 DANSK GYNÆLOGISK CANCER DATABASE (DGCD)...13 UDTRÆK FRA DGCD...14 ANSØGNING OM OPRETTELSE...14 BIOLOGISK MATERIALE RELATERET TIL DGCD...15 DANSK CANCERBIOBANK (DCB)...15 ANMODNING OM DATA VEDRØRENDE MATERIALE I DCB...16 HENVENDELSE OM SAMARBEJDE VEDR. ANVENDELSE AF MATERIALER I DCB...16 VEJLEDNING TIL BRUG AF DGCD...17 KOMMENTAR TIL DATAOPRENSNING...19 HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED STATISTISKE ANALYSER?...19 HVOR SKAL JEG PUBLICERE MIT MANUSKRIFT?...20 APPENDIKS...22 CHECKLISTE

3 OPSTARTSFASEN VALG AF FORSKNINGSOMRÅDE Interesse Man bruger lang tid i selskab med sit forskningsprojekt, så det er en fordel, hvis man synes, at emnet er spændende. Alle projekter har perioder med nedture, og hvis emnet er uinteressant kan det blive rigtigt surt, når projektet støder på udfordringer. Her hjælper det på motivationen, hvis emnet er spændende. Man skal dog ikke vælge et emne alene på dette grundlag, det skal også være realistisk at gennemføre det. VALG AF VEJLEDER OG EVT. SAMARBEJDSPARTNERE Vejlederen bør være en senior læge med forskningserfaring. Såfremt der er tale om et Ph.d. forløb, skal hovedvejleder være tilknyttet et universitet. Vejlederen er en faglig sparingspartner der kan hjælpe dig igennem de teoretiske og praktiske elementer i projektet. Det er vigtigt at der er god kemi mellem dig og dine vejledere Afstem forventninger, arbejdsopgaver og økonomi før I starter projektet Emne og vejleder hænger typisk sammen. Spørg om din vejleder om denne har et netværk/samarbejde med andre nationale eller internationale forskningsmiljøer, som dækker projektets forskningsområde. 3

4 Det er en god idé at vurdere, om man tror, man kan samarbejde godt med en potentiel vejleder. Hvis man fra starten har en god kemi, skal man nok komme igennem projektet sammen. Det kan være fornuftigt at undersøge om den pågældende vejleder har ry for at gennemføre sine projekter eller tidligere har måtte opgive flere projekter, da der kan være en trend. Endvidere er det en god ide ar indhente erfaringer fra tidligere studerende. Det kan også godt betale sig at afklare, om vejleder har økonomi til at starte projektet, så ingen af jer bliver overraskede over økonomien senere i projektet (se økonomi-afsnit nedenunder). FORSKNINGSMILJØ Det er ligeledes vigtigt at undersøge om der er andre forskere herunder Ph.d. studerende, forskningsassistenter og seniorforskere tilknyttet det center eller den afdeling, hvor man påtænker at opstarte et forskningsprojekt. Det er for mange er en uvurderlig støtte at have andre ligestillede i nærheden, så man ikke sidder isoleret. En daglig kontakt til andre forskere giver en mulighed for at diskutere faglige problemstillinger relateret til ens projekt samt sociale forhold, hvilket for de fleste fremmer både kvaliteten af ens forskning og arbejdsglæden. GENNEMFØRLIGHED Tidperspektiv: 1) Hvor lang tid ønsker man at bruge på projektet? 2) Kan det laves ved siden af det kliniske arbejde eller er en stilling som forsker en forudsætning? 3) Hvornår kan det realistisk forventes/ønskes at se resultater? 4) Er data allerede indsamlet i f.eks. en database, eller skal det indhentes via journaler eller ved inklusion af patienter? (Sidstnævnte er tidskrævende). 4

5 5) Findes de variable i DGCD som jeg ønsker at se på? Hvornår blev de indført i databasen og hvordan er dækningsgraden? 6) Er biologisk materiale indsamlet eller skal det indsamles prospektivt? Findes der allerede resultater på materialet? 7) Kræver projektet mange års follow-up? 8) Er patient-flowet tilstrækkeligt? 9) Kræver projektet finansiering til løn og analyser som først skal søges? 10) Kunne etablering af et samarbejde med andre grupper være en gensidig fordel? Brug tid på at overveje om projektet er realistisk inden du starter - det er ærgerligt at bruge tid på noget, der alligevel ikke kan gennemføres og publiceres. Gør også brug af andres erfaringer. Hvis man kan finde nogen, der har lavet noget tilsvarende (enten samme emne, datakilde, lokalisation eller andet) kan man ofte få stor indsigt i problematikker og muligheder. Man kan spare meget tid og frustration ved ikke at gentage andres fejl. Du bør sammen med din vejleder/samarbejdspartnere afklare, om materialet eller patientgrundlaget er tilstrækkeligt til at gennemføre projektet. Der findes ved de forskellige universiteter glimrende kurser i projektstyring/projektledelse for både studerende og vejledere. På disse kurser fås værktøjer til at håndtere mange af de omtalte problemstillinger. BESKRIVELSE AF PROJEKTET PROSPEKT/PROBLEMFORMULERING Når vejleder er på plads og projektet begynder at tage form bør der skrives en kort protokol, hvor man får opstillet hypoteser og formål, hvilket materiale/data samt evt. biologisk materiale man har brug for samt, hvorfra 5

6 man kan få dette eller hvordan det kan indsamles. En fordel er at undersøge om det giver mening med en styrkeberegning idet det ofte skal anvendes i en efterfølgende godkendelse videnskabsetisk. Man kan her kort skitsere, hvilke metoder man vil bruge og hvor analyserne skal udføres. Det er også til stor hjælp senere hvis man mister overblik, at man har en rød tråd at støtte sig til i form af en projektbeskrivelse, som ridser linjerne op og afstikker en kurs for projektet. PROTOKOL Hvis man skal skrive ph.d. eller, hvis man skal søge penge, skal man have skrevet en protokol. Der findes mange gode vejledninger. Man kan eksempelvis kigge på Ph.d. skolers hjemmesider, link findes på de enkelte universiteters hjemmesider. Mange fonde har specifikke krav til indhold af protokol. Det er en god ide at have både en dansk og en engelsk protokol. Generelt skal en protokol indeholde: - Titel - Introduktion - Formål - Baggrund - Materiale og Metode afsnit (inklusiv statistik afsnit) - Tidsplan - Etiske overvejelser (herunder om projektet er anmeldt til datatilsynet og godkendt af videnskabsetisk komite - Forsikring om at man vil publicere positive såvel som negative resultater samt præsentere resultater på nationale og internationale konferencer - Projektdeltagere og samarbejdspartnere. - Medforfattere - Referencer 6

7 - Lægmandsresume på dansk - Engelsk resume Det er en god ide at få en kopi af tidligere protokoller lavet af din vejleder eller en af hans tidligere Ph.d. studerende til inspiration. En protokol kan også omskrives til en standard-ansøgning til fonds-ansøgninger og er altid god at vende tilbage til for at få overblik over projektet. FINANSIERING Økonomi er et helt kapitel for sig. Ofte kræver fundraising lang tid og en god protokol. Man skal vide, at det almindeligvis tager mindst 6 mdr. fra man har skrevet en protokol/ansøgning, til man har de første svar fra fonde og legater (og dermed ikke sagt, at der medfølger penge med disse svar). Det er ofte en fordel at have publiceret mindst 1 artikel før man skal søge penge til Ph.d.-løn, da det gør det væsentlig nemmere at få penge. Desuden er det et krav for indskrivning, at Ph.d.-lønnen er fuldt finansieret eller alternativt, at den afdeling, hvorpå Ph.d.én skal udføres, garanterer for den fulde løn til Ph.d. stipendiaten. De nøjagtige krav for indskrivning (herunder krav til tidligere publikationer, finansiering og sprogfærdigheder) kan findes på findes på de enkelte Ph.d. skolers hjemmesider. Link til disse findes via det pågældende universitets hjemmeside. Det er vores erfaring, at de første fondsmidler er dem der er sværest at få bevilget, men giv ikke op - alle har startet ét sted. En del fonde slås op i ugeskrift for læger o.a. tidsskrifter, men den nemmeste måde at finde frem til relevante fonde er gennem såkaldte fondsdatabaser se links neden for, hvor man kan målrette søgningen. 7

8 Region Midt: Forskningsstøtteenheden: Fondsdatabase: Region Nord: Forskningens Hus: Fondsdatabase: Region Syd: Syddansk Forskerstøtte: skforskerstoette Fondsdatabase: anskforskerstoette/saadan_finder_du_finansiering/research_professional/tem asoegning RegionH: eg+i+finansieringsdatabasen.htm BUDGET Et budget skal rumme en oversigt over alle de udgifter du forventer i projektperioden. Typisk vil det bestå af: Løn Driftsudgifter Apparatur Andet 8

9 Du skal angive de præcise forventede udgifter, og ikke runde op eller ned. Vær opmærksom på om de fonde du søger, dækker udgifter til overhead. Overhead er en betegnelse for de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt. Det kan eksempelvis være udgifter til husleje, lokaler, administration. De fleste private fonde giver ikke bevillinger til overhead, og dette skal i så fald ikke indregnes i budgettet. Forsøg at gøre dit budget præcist og overskueligt. Det er en fordel at dele lønomkostninger ind i løn til hhv. videnskabeligt personale (VIP) og tekniskadministrativt personale (TAP). Husk at medregne feriepenge/pension. Et simpelt eksempel på budget ses nedenfor: Budgetpost Søges Egen Anden I alt hos finansiering ekstern Fonden finansiering LØN VIP Professor Phd. stud LØN TAP Bioanalytiker Sekretær Apparatur Pladeinkubator Bordcentrifuge Drift Blodprøvetagning (200stk, a 521kr) Honorar til

10 forsøgspersoner Andet Konferencerejser, Laptop til phd. stud I alt Hvis din afdeling støtter projektet, eller du har fået anden ekstern finansiering via andre fonde, skal det også fremgå af dit budget. Det viser, at andre tror på, og støtter op om dit forskningsprojekt. Husk at der skal være overensstemmelse mellem din protokol og budget, så de forskellige udgiftsposter er forklaret i protokollen. ANMELDELSER DATATILSYNET Hvad skal anmeldes? Forskningsprojekter med følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, væsentlige sociale problemer m.v., skal anmeldes til Datatilsynet, og forskeren skal have tilladelse fra tilsynet inden projektet kan påbegyndes. Datatilsynets tilladelse indeholder en række vilkår, som forskeren skal overholde. Hvornår skal jeg anmelde mit projekt? Projektet skal anmeldes før du kan få udleveret data, dvs. tidligt i processen Hvordan anmelder jeg projektet? Anmeldelse sker centralt fra regionen. Hver region har udpeget en kontakt person, som varetager koordineringen. Datatilsynet og regionerne har 10

11 udarbejdet et antal paraply-anmeldelser (overordnede anmeldelser), som godkendes en gang årligt af datatilsynet. Det betyder, at du ikke skal anmelde direkte til datatilsynet. Du skal tage kontakt til regionens kontakt ansvarlige person inden projektet/forskningen påbegyndes. Regionale kontaktpersoner oplyses på Personlige erfaringer Efter kontakt til regionens kontaktperson får man tilsendt anmeldelses skemaer. De er nemme at udfylde og godkendelse sker typisk hurtigt inden for uger til 1 mdr. Det kan være en god ide at lave en bred anmeldelse, som indeholder, alt det du kan overveje at inkludere i din forskning, da man derved undgår at skulle genanmelde ved udvidelse af projektet. Selve ansøgningen til Datatilsynet er nem at udfylde og svartiden er kort. Hvor finder jeg yderligere oplysninger? Link: VIDENSKABSETISK KOMITÉ Hvilket projekter skal anmeldes? Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler. Herunder omfattes også kliniske forsøg med lægemidler og kliniske forsøg med medicinsk udstyr. Anonymt biologisk humant materiale skal ikke anmeldes til en videnskabsetisk komité, med mindre der er tale om et forskningsprojekt vedrørende befrugtede menneskelige æg samt kønsceller, som agtes anvendt til befrugtning. Godkendelse skal foreligge inden projektet må starte. Når man bruger væv fra Pelvic Mass*, er det ofte kun nødvendigt at anmelde en tillægsprotokol, hvilket er væsentligt mindre omfattende. 11

12 Der er både en national (DNVK) og flere regionale videnskabsetiske komiteerhvem skal jeg anmelde hos? I langt de fleste tilfælde anmeldes til den regionale komité. Projekter vedrørende særligt komplekse områder skal dog anmeldes til den nationale komité. Kriterierne for særligt komplekse områder ændrer sig løbende, så tjek DNVK s hjemmeside, eller kontakt dem hvis du er i tvivl. Hvilken regional komité skal jeg anmelde hos? Den region hvor den forsøgsansvarlige person er tilhørende. Hvordan ansøger jeg? Ansøgningsprocessen er tidskrævende, og for omfattende at beskrive her i detaljer. Det kan være en god ide og bede vejleder eller medstuderende om en kopi af en af deres tidligere anmeldelser af et sammenligneligt projekt. Se mere på DNVK s eller din regionale komités hjemmeside, hvor der ligger detaljerede vejledninger (se link nedenfor). Når du har ansøgt, bliver du sandsynligvis bedt om at uddybe nogle områder, eller at komme med yderligere dokumentation. Sørg for at være grundig med dette, da du ellers risikerer at skulle starte helt forfra. Husk du kan ansøge og få godkendelse fra Videnskabsetisk Komité, inden dit projekt er finansieret. Skal jeg lave en ny ansøgning hvis projektet ændrer sig undervejs? Alle væsentlige ændringer af et forskningsprojekt skal anmeldes til den videnskabsetiske komité, og må først iværksættes, når den videnskabsetiske komité har godkendt dem. Man skal her anmelde en tillægsprotokol, hvilket også gøres med en elektronisk anmeldelsesblanket. Kontakt dem hvis du er i tvivl om en ændring kræver tillægsprotokol det er surt at lave arbejdet, hvis det er unødvendigt. Det kan være en fordel at korrespondere pr. mail, fordi du så har dokumentation for din henvendelse. 12

13 Hvor lang er sagsbehandlingstiden? Loven fastlægger en frist på højest 60 dage til at træffe afgørelse. Fristen begynder først at løbe, når der foreligger en korrekt udformet ansøgning. Det er derfor vigtigt, at man er så grundig som muligt med sin ansøgning, så man ikke forsinker sit projekt. Kan man klage over afgørelserne? Man kan klage over et afslag til Den Nationale Videnskabsetiske Komité, senest 30 dage efter, at afgørelsen fra den regionale komité er modtaget. Hvor finder jeg yderligere oplysninger? DNVK s hjemmeside: Her kan også fremsøges liste med kontaktoplysninger på de regionale komiteer. DATABASER DANSK GYNÆLOGISK CANCER DATABASE (DGCD) Afgrænsning af databasen: Databasen indeholder data relateret til gynækologisk cancer og omfatter kræft i æggestokke (ovarier), æggeledere (tuba), livmoderen (corpus uteri) og livmoderhalsen (cervix) fra d. 1. januar Fra 2012 indeholder databasen tillige graviditets betingede celleforandringer i moderkagen (trofoblastsygdom) og sygeplejedata. Fra 1. januar 2013 er kræft i skeden (vagina) og skedeåbningen (vulva) også inkluderet. Databasen indeholder informationer om 97 % af alle gynækologiske cancer patienter primært diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem. Databasen indeholder forskellige dataark herunder et anamnese-, kirurgi- (indrapporteret af operatøren), patologi- (indrapporteret 13

14 af patolog), onkologi- og sygeplejefaglige dataark. Patienterne kan følges efterfølgende ved kobling til det danske landspatient register, patobanken og Dansk Cancer Biobank samt dødsårsagsregisteret ved brug af CPR nummeret. Link: Gyn%C3%A6kologisk+Cancer+Database+ (DGCD+).htm UDTRÆK FRA DGCD 1) Kontakt DGCD sekretariat 2) Ansøg om oprettelse ANSØGNING OM OPRETTELSE For at få adgang til data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database, skal du udfylde et ansøgningsskema fra RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program) se link nedenfor. Hvis du skal bruge data fra egen afdeling, som der ikke skal laves publikation på, skal du kontakte DGCGs kontaktperson Marie Louise Shee Nielsen på: Du skal være opmærksom på, at for projekter der er privatanmeldt til datatilsynet eller som ligger uden for region hovedstaden, skal DGCDsekretariatet søge ekstra tilladelse hos datatilsynet for at udlevere data. Datatilsynet kan have op til to måneders behandlingstid, men tilstræber at godkende inden for en måned. Når DGCD bidrager til et projekt, skrives dette automatisk på en projektliste, der vil blive gjort tilgængelig på DGCGs hjemmeside. Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke ønsker dit projekt figurer på denne liste, skal du maile denne anmodning samt begrundelse til Marie Louise Nielsen se link ovenfor. 14

15 Derudover skal DGCD som minimum takkes i acknowledgement på alle publikationer, hvori data fra databasen indgår. Du finder ansøgningsskema og vejledning til forskningsadgang til data fra de kliniske kvalitets databaser på RKKPs hjemmeside: link: BIOLOGISK MATERIALE RELATERET TIL DGCD Sideløbende med etableringen af DGCD blev Pelvic Mass projektet (2004- ongoing) opstartet. Projektet udgik oprindeligt fra Rigshospitalet, men Aalborg, Odense og til dels Århus og Herlev hospital er senere blevet en del af projektet. Projektet inkluderer alle patienter, som er henvist til en af de pågældende afdelinger mhp. udredning og behandling for en potentielt malign tumor i det lille bækken og som har givet tilsagn til at de ønsker at indgå i projektet. Op til to uger før planlagt operation foretages klinisk undersøgelse og patienten udfylder et spørgeskema. Der tages ydermere en blod- og fra flere patienter endvidere en urinprøve. I forbindelse med operationen udtages der efter udtagelse af væv til diagnostik, væv som kan anvendes i forskningssammenhæng. Alt biologisk materiale registreres i Dansk CancerBiobank. DANSK CANCERBIOBANK (DCB) Dansk Cancerbiobank er et nationalt initiativ som efter tilsagn fra patienterne indsamler og opbevarer biologisk materiale f.eks. væv fra alle typer af cancer patienter. Biobanken er op startet i Dansk CancerBiobank består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor det biologiske materiale opbevares. 15

16 DCB er en klinisk biobank egnet til forskning, derfor er formålet med biobanken: 1) At være en ressource for dansk kræftforskning 2) At anvende nedfrosset materiale i diagnostisk øjemed. ANMODNING OM DATA VEDRØRENDE MATERIALE I DCB Al kontakt til DCB varetages altid af en forsker, der er ansvarlig for det projekt, der søges til. Initialt anmodes om en søgning for at få overblik over om og hvor det ønskede materiale forefindes i DCB. Anmodningsskema og vejledning til anmodningsskema findes på hjemmesiden for DCB:www.cancerbiobank.dk. Alle kan få oplysninger om data vedrørende det biologiske materiale. HENVENDELSE OM SAMARBEJDE VEDR. ANVENDELSE AF MATERIALER I DCB Henvendelse om udlevering af materiale sendes til de(t) enkelte regionale biobankcenter(re), som opbevarer materialet, samt til kontaktpersonerne for projekter med projektreserveret materiale i DCB. Det aftales for hvert enkelt projekt hvilken grad af samarbejde (f.eks. metodologisk, ekstraktionsservice, videnskabeligt), der kan etableres imellem regionalt biobankcenter, evt. eksisterende projekter, og aktuel ansøger. Før udlevering af data kan ske skal godkendelse fra Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité samt hvis relevant godkendelse til udlevering af data fra kliniske databaser (herunder DGCD og Pelvic Mass) foreligge. Før materiale udleveres til et forskningsprojekt skal det kontrolleres, at patienter ikke står anført i vævsanvendelsesregisteret (dette gøres af den afdeling/biobank, som udleverer materialet). 16

17 Ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgningsskema er under udarbejdelse og vil blive publiceret på hjemmesiden (www.danskcancerbiobank.dk). Publikationer Ved publicering skal DCB som minimum nævnes i Acknowledgements. VEJLEDNING TIL BRUG AF DGCD 1) Importer data ind i relevant analyse portal eksempelvis SPSS, STATA, SAS eller EXCEL. Tal med din vejleder om, hvilket program han eller tilkoblet statistiker bruger, da det vil lette arbejdet for alle at I bruger samme system samt giver dig mulighed for at få hjælp. 2) Tjek dine data a. Svarer antallet af cases til det forventede b. Har du modtaget alle de variable, som du har ansøgt om c. Har du fået et udtræk svarende til den periode, du har anmodet om 3) Oprens data/validering - En proces, hvor data gennemgås og rettes for fejl, uoverensstemmelser. Et meget anvendt værktøj hertil er frekvens tabeller (en tabel med opgørelse over frekvensen af et givet udfald af en given variabel) og krydstabeller (en tabel hvor man kan se hvordan to variable samvarierer ved at stille dem over for hinanden). a. Er dine variable defineret i overensstemmelse med, hvad du vil undersøge? Er de komplette (hvor stor en andel er missing)? Er de konsistente (defineret ensartet over hele datasættet)? Det er vigtigt at undersøge hvordan variable er defineret i litteraturen i øvrigt, hvis man skal kunne sammenligne på tværs af studier. b. Er der registreret data som ligger uden for det forventede område (eks. menarche alder 3 år), og hvor skal de realistiske grænser sættes (tjek evt. hvad andre har gjort i litteraturen)? Outliers eller 17

18 værdier inden for et fastsat normal område kan evt. tjekkes i journalen, i andre registre og kan f.eks. skyldes fejltastning. c. Stadie fordelingen passer det til det forventede, missing data, korrekt stadie kan tjekkes i Patobank eller DGCD. d. Histologi (kan tjekkes i patobank eller DGCD) e. Cancertype (kan tjekkes i patobank) f. Behandling (kan tjekkes i patientens journal). Generelt er dækningsgraden i forhold til onkologiske data lav og du må forvente at skulle indhente data fra journalerne, hvis du ønsker at anvende disse data. Dækningsgrad i DGCD? spørg Claus Høgdall (link?) g. Missing data. Overvej hvor stor en andel af data for en given variabel, som mangler, ønsker du alligevel at anvende variablen kan du finde de manglende data et andet sted (journal, e-journal, andre registre) 4) Validering af DGCD a. Ved fund af fejl og mangler forventes det at disse indføres i et rette ark, som efterfølgende skal sendes ind til DGCD sekretariatet således, at forskere som efterfølgende skal anvende disse data ikke skal gøre arbejdet igen. 5) Definition af cases og kontroller a. Inklusionskriterier (kun stadie I og II, specifik histologi, specifikke cancertyper eller operationstyper). Tjek evt. litteraturen for inspiration. b. Eksklusionskriterier (eks.: manglende stadie, manglende info om behandling, manglende info om histologi, mv.) 18

19 KOMMENTAR TIL DATAOPRENSNING Oprensning og validering af datasættet er en tidskrævende proces, men et ordentlig oprenset materiale giver en højere kvalitet af den forskning man efterfølgende skal lave og kan spare meget tid i sidste ende også i forbindelse med publikation af artiklen. Man skal dog være opmærksom på, at der skal være en balance mellem dataoprensning/validering og produktion, således at man ikke går død i databehandlingen og man ikke mister for mange patienter, som følge af eksklusion af patienter med knap så vigtige missing data i datasættet. Som nævnt ovenfor kan det være nødvendigt at supplere/validere sit datasæt med data fra andre registre eller patient journaler. Man skal gerne gøre sig klart fra starten, hvilke data man ønsker at ud hente, da man ellers kommer til at gå journalerne igennem flere gange, hvilket er tidskrævende hver gang. HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED STATISTISKE ANALYSER? En af de helt store udfordringer, når man begynder et forskningsprojekt er den statistiske analyse. Her er man helt afhængig af, at man har en vejleder eller statistiker, som kan hjælpe. Hvis man ikke har en vejleder eller statistiker, der kan hjælpe er der hjælp at hente på universiteterne, hvor man typisk kan ringe ind og få online hjælp eller bestille en tid hos en statistiker. Der findes naturligvis også en del statistik bøger. Under alle omstændigheder er det en god ide at sætte sig ind i de metoder, man har planlagt at anvende, så man kan forstå grundlaget bag analysen. Dette kan gøres ved at læse en statistik bog, finde tutorials på youtube.com eller ved at tjekke, hvordan andre har gjort i lignende artikler. Tutorials er bedst, hvis du ved hvilken analyse du skal 19

20 bruge, men er i tvivl om, hvordan man udfører den i det valgte analyse program. Anbefalede statistik bøger: D.G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, forlaget er Chapman & Hall/CRC Essential Medical Statistics, Kirkwood and Sterne, Blackwell. Regression with Linear Predictors (Statistics for Biology and Health) HVOR SKAL JEG PUBLICERE MIT MANUSKRIFT? Først og fremmest skal man gøre sig klart, hvilket tidsskrift der kunne have interesse i artiklen. Det vil typisk være en god ide at spørge din vejleder om, hvilke tidsskrifter han mener vil være relevante Alternativt kan du orientere dig i forskellige tidsskriftsoversigter eller i referencer fra ens forskningsområde. De enkelte tidsskrifter har en beskrivelse af hvilke former for forskning, som de publicerer. Oversigterne kan være forskellige i opbygning og formål alt efter hvem, der udgiver dem, men fælles for dem alle er, at du kan skaffe dig et overblik over mulige tidsskrifter og deres karakteristika. Nogle tidsskriftsoversigter benyttes til at rangere tidsskrifter efter kvalitet, mens andre oversigter fungerer som en slags vejviser. Der findes nationale og internationale, samt fagspecifikke tidsskriftsoversigter, der rangerer tidsskrifter efter "kvalitet". Der henvises ofte til journal impact factors. 20

21 En tidsskriftsoversigt, der fungerer som en global tidsskriftsvejviser er Ulrichsweb, hvor du kan sammenligne udvalgte tidsskrifters karakteristika (f.eks. peer review og indeksering i databaser). Det er vigtigt, at du er realistisk i din vurdering af et tidskrift, da tilrettelse til det enkelte tidsskrift samt tidsskriftets vurdering af det indsendte materiale er tidskrævende. På den anden side vil man jo gerne publicere i tidsskrifter med så høj impact factor så muligt. Når du har besluttet, hvilket tidsskrift du vil indsende din artikel til, skal du gå ind på det pågældende tidsskrift hjemmeside. Her finder du typisk en guideline for Authors, som du skal følge punkt for punkt. Når du har indsendt din artikel må du afvente tidsskriftets vurdering af det indsendte materiale. Et afslag kan være i hus inden for timer, mens det ofte tager flere mdr. før der foreligger endelig afgørelse på om tidsskriftet ønsker at publicere dit manuskript. Ofte beder de om ændringer/uddybninger af indholdet, hvilket kan være omfattende og tidskrævende før en endelig accept af manuskriptet foreligger. MEEEN mist ikke modet, det er jo fantastisk, når det til sidst lykkes med en publikation. 21

22 APPENDIKS TJEKLISTE FOR OPSTART AF FORSKNINGSPROJEKT Vælg Interesse område Tjek baggrundslitteratur Find vejleder og evt. samarbejdspartnere Lav tidsplan Lav prospekt/problem formulering Skriv protokol Skriv budget Søg godkendelse fra Datatilsynet Søg godkendelse fra videnskabsetisk komite Finansiering overvej muligheder begynd at søge Indhent/indsamling/ansøg om data Ansøg om udtræk samt oprettelse til DGCD Indhent/ansøg om adgang til biologisk materiale Ansøg om biologisk materiale fra DanskCancerBiobank Indtast data Kontroller data kontroller biologisk materiale Oprens data Valider data Udfør planlagte analyser Databehandling Skriv artikel Udgiv artikel 22

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere