Vejtekniske målinger. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejtekniske målinger. Marts 2015"

Transkript

1 Vejtekniske målinger Marts 2015

2 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet foretager mange forskellige typer tilstandsmålinger i forbindelse med disse. I denne produktbladssamling kan du få et overblik over, samt en mere detaljeret information om de enkelte målinger, og hvad man kan bruge resultaterne til i kommunen. Vores kundekonsulenter og erfarne fagspecialister står til rådighed for at finde de bedste løsninger, der passer til din kommunes behov. Du kan kontakte dem udfra kontaktoplysningerne på de forskellige produktblade.

3 Indhold Hovedeftersyn 4 Belægningsoptimering 6 Vejanalyse med multifunktionsmålinger 8 Vurdering af vejens bæreevne 10 Friktionsmåling med ROAR 12 Jævnhed og sporkøring 14 Billedregistrering af vejmiljøet 16 Komfort på cykelstier 18 Måling af vejbump 20 Assistance til dataindsamling 22 Støjmåling 24 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion 26

4 Hovedeftersyn Hovedeftersyn Kontakt Fagspecialist: Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Med et hovedeftersyn får kommunen et aktuelt overblik over belægningernes tilstand, således at vedligeholdelsen af kommunens veje og stier kan optimeres. Hvad er et hovedeftersyn? Et hovedeftersyn er en visuel gennemgang af vejens tilstand. Det indeholder observationer af belægninger og rabatter, afvandingsforhold samt sideanlæg, hvor skader, revner, krakeleringer, rivninger, stentab etc. registreres. Vejbanen være forholdsvis tør ved eftersynet. Undervejs registreres skaderne på et skadespointskema, hvor bl.a. 4

5 Hovedeftersyn 16 typer skader ligger til grund for udregning af skadespointet, der benyttes til belægningsoptimering. En bærbar computer med modem muliggør, at data sendes direkte til vejman.dk, så snart måleren har tastet dem ind i computeren dette gøres oftest ude på vejstrækningen umiddelbart efter gennemkørslen. Særligt de seneste vintre har været hårde for belægningerne. Derfor er der masser af gode grunde til at få undersøgt deres tilstand. Hovedeftersyn på stier I hovedeftersynsskemaet er der mulighed for at angive om fortove og cykelstier er i god, middel eller dårlig tilstand. Kommunen kan vælge, om denne vurdering fra det overordnede hovedeftersynsskema skal benyttes til stierne, eller om der skal udvides med et målrettet hovedeftersyn, der foretages efter samme princip som ved hovedeftersyn på veje. Fordele for vejman.dk kommuner For vejman.dk kommuner er det en fordel at benytte Vejdirektoratet til at foretage hovedeftersyn, da alle registreringer nemt og hurtigt overføres til vejman.dk/ belægningsoptimering af erfarne medarbejdere. Således er resultaterne tilgængelige allerede dagen efter hovedeftersynet er foretaget. På baggrund af hovedeftersynet kan der udarbejdes en strategirapport, hvor resultaterne af heraf kan fremlægges direkte for politikere og beslutningstagere i form af en uvildig rapport. Dette kan være medvirkende til at sikre de nødvendige bevillinger til belægningsvedligeholdelsen. Vejdirektoratet kan desuden være behjælpeligt med udarbejdelsen af en målestrategi, hvor hovedeftersyn samt forskellige målinger (såsom bæreevne, ARAN etc.) planlægges specifikt til den enkelte kommunes vejnet. 5

6 Belægningsoptimering Kontakt Fagspecialister: Peter Smedemark Jensen Susanne Baltzer Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Belægningsoptimering Belægningsoptimeringsmodulet indeholder oplysninger om tilstanden på hver enkelt vej og beregninger kan vise en samlet tilstand for alle kommunens veje. Modulet kan fortælle hvilket nødvendigt budget der skal anvendes, for at fastholde den nuværende tilstand på vejene eller give budgettet ved en forbedret eller en forværret tilstand velegnet til politisk beslutning. 6

7 Belægningsoptimering Input til systemet Administrative data, trafiktal, belægnings- og tværprofiloplysninger m.m. hentes fra vejman.dk, og du er derfor sikker på, at der altid beregnes med de nyeste ajourførte data Priser på belægninger og reparationer indsættes i særskilte hjælperegistre og kan hurtigt og let ajourføres Hovedeftersyn på de enkelte strækninger med skadesregistreringer kan let findes frem eller ajourføres Output fra systemet Udskrift over veje med en bestemt skadestype f.eks. slaghuller Udskrift over veje, hvor belægningen bør udskiftes, samt hvilke veje der skal repareres, under hensyntagen til et givent budget Kurver der viser udvikling af belægningstilstanden over en 5 årig periode, hvis budgettet fastholdes. Eller budgetbehov for at fastholde eller forbedre vejenes tilstand. Ligesom det er muligt at vise udviklingen af tilstanden hvis budgettet reduceres Kurver med udviklingen i vejenes kapitalværdi Vejdirektoratet tilbyder Hovedeftersyn inklusiv inddatering i belægningsoptimering Kurser eller sidemandsoplæring i belægningsoptimeringsmodulet Udarbejdelse af rapporter med udgangspunkt i nyeste data fra systemet og i jeres specifikke behov 7

8 Vejanalyse med multifuntionsmålinger Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Vejanalyse med multifunktionsmålinger Med Vejdirektoratets multifunktionelle køretøj, Aran, er det muligt at scanne vejen for revner, udføre jævnheds-, tekstur- og sporkøringsmålinger, samtidig med at der optages fotogrammetriske data. Alt i én måling Fremtidens digitale vejforvaltning vil stille større krav om opdaterede og detaljerede data. Det betyder, at man skal 8

9 Vejanalyse med multifuntionsmålinger anvende måletiden optimalt og have flest mulige vejdata med hjem, så beslutningsgrundlaget bliver så bredt og fleksibelt som muligt. I en drifts- og vedligeholdelsessituation er det vigtigt, at data er så præcise, at det er muligt at målrette vedligeholdelsen. Med ARANs teknologi opnås måleresultater af høj kvalitet og måletiden anvendes optimalt. Derudover følger målingen trafikkens hastighed og giver dermed mindst mulig gene for trafikanterne. Automatisk revnegenkendelse Med ARANs måleudstyr scanner vejen for revner det vil sige, at der udføres et eftersyn på vejen med trafikkens hastighed. Den automatiske revnegenkendelse sker ved hjælp af en liniescanner monteret bag på køretøjet. Linie-scanneren optager billeder af vejoverfladen og revnerne registreres mht. placering, type, udbredelse og alvorlighed for både tværgående og langsgående revner. Resultatet af revneregistreringen indlæses i vejman.dk og indgår i belægningsoptimeringen. Jævnhed og sporkøring Jævnhedsmålinger giver et absolut mål for vejoverfladens ujævnhed. Dette mål kan omsættes i et komfortmål for trafikanterne, samt i et brugeromkostningsmål for sliddet på køretøjerne. Ujævnhed fremmer nedbrydningen af asfalten og forhøjer dermed vedligeholdelsesudgiften. Oplysninger om rabatter og kantsten kan også ses ud fra disse måleresultater. Måling af sporkøring er vigtig både af hensyn til trafiksikkerheden (akvaplaning) og vedligeholdelsen. sammenhæng mellem antallet af alvorlige ulykker i vådt føre og vejens middelfriktionskoefficient. Det kan derfor anbefales at opretholde en bedre friktion end vejreglens minimumskrav på steder med: Høj kørehastighed, retningsændringer og krydsende trafik. Digitale billeder og fotogrammetri Bilen er forsynet med et 90 graders widescreen HDTV kamera der optager billeder med en opløsning på 1920 x 1080 pixels. Kameraet er monteret på taget og er fremadrettet. Der kan optages billeder for hver 5. meter. Kameraet justerer konstant sig selv, så alle billeder bliver skarpe. Billederne kan indlæses i VIMS og Vejportalens Vejen i Billeder. Stedfæstelse af alt slags vejudstyr Bilen er også udstyret med unikt GPS-udstyr, der muliggør en stedfæstelse af alle målinger helt ned til 10 centimeters nøjagtighed. Ved hjælp af fotogrammetri måling af samme punkt i 2 billeder kan det nu lade sig gøre at stedfæste alle former for vejudstyr, fortove, skilte, læskure m.m. med ca. 10 cm. nøjagtighed. Den eneste betingelse er, at vejudstyret er med på billedet og ikke er skjult af andre genstande. Stedfæstelsen foregår med koordinater og disse kan anvendes i vejman.dk. Tekstur Teksturmålinger giver en indikation af, hvor man skal være opmærksom på problemer med friktion. Derudover fortæller teksturen også noget om vejoverfladens dræningsegenskaber (opsprøjt), hvilket er et godt støtteredskab i trafiksikkerhedsanalyser. Flere undersøgelser viser en 9

10 Vurdering af vejens bæreevne Vurdering af vejens bæreevne Faldlod Restbæreevnen udtrykker den tid, vejbefæstelsen endnu kan trafikeres, inden dimensioneringskriterierne overskrides. Kontakt Fagspecialister: Susanne Baltzer Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Et godt kendskab til vejens bæreevne, hjælper kommunen med at investerei den rigtige belægningsløsning, dom dermed sikrer en langsigtet holdbarhed for vejen. En måling og beregning af bæreevnen for vejen er vigtig, når man skal vurdere dens restbæreevne og forstærkningsbehov i forbindelse med belægningsarbejder eller den langsigtede budgettering af belægningsvedligeholdet. Fordele ved en bæreevnevurdering er: Bæreevnen sikrer investeringens forventede forrentning Skader, som tyder på bæreevne problemer, vurderes korrekt Vejens overbelastning bliver imødegået Vurderingen giver en præcis dimensionering af vejbefæstelsen og dens forstærkning Vejdirektoratet vurderer bæreevnen på følgende måde: Indsamling af måle- og vurderingsgrundlag For at bæreevnen kan vurderes, er det nødvendigt at kende trafikbelastningen på den enkelte strækning, det vil sige antallet af ækvivalente 10-tons aksler, Æ10, der belaster vejen i dag og fremover. Kendes trafikbelastningen ikke, er det nødvendigt at foretage en trafiktælling. Trafiktællingen kan foretages af Vejdirektoratet eller af kommunens egne folk. Hvis trafikken er specielle 10

11 Vurdering af vejens bæreevne køretøjer som trucks, kraner og lignende, skal typen og aksellasterne kendes. Måling af vejbefæstelsens bæreevne Målingen foretages med Vejdirektoratets målebil High Speed Deflectrograf (HSD) og med faldlod. En beregning af vejens kvantitative bæreevne Ud fra målingen, kan man nu lave en beregning af vejens kvantitative bæreevne, som danner grundlag for beregningen af forstærkningsbehovet. En beregning af forstærkningsbehovet Når vejens kvantitative bæreevne er kendt, kan det beregnes, hvor stort forstærkningsbehovet er. Det vil sige hvor tykt et asfaltlag, det er nødvendigt at udlægge for at opnå en restbæreevne, der svarer til den krævede dimensioneringsperiodes angivne trafikbelastning. Forslag til belægningsvedligehold Til sidst angives et forslag til valg af forstærknings- og slidlag. Desuden kan der eventuelt gives forslag til supplerende vedligehold, som forlænger vejens levetid, som f.eks. udskiftning af delarealer, afhøvling af rabatter, oprensning af grøfter og lignende. For de større kommuneveje kan det være relevant at bruge målingerne i vejman.dk/belægningsoptimering. Kontakt os for en nærmere snak om hvilket behov din kommune har og for et uforpligtende tilbud på en vurdering af bæreevnen på udvalgte veje i din kommune. 11

12 Friktionsmåling med ROAR Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Friktionsmåling med ROAR Få en objektiv kortlægning af, hvor vidt vejnettet indeholder glatte veje. Lad Vejdirektoratet måle friktionen både ved etablering af nye anlæg, som løbende kontrol og ved mistanke om belægningsproblemer. Reelle målinger giver større sikkerhed for trafikanterne Friktionsmåling er vigtig, fordi den har betydning for trafiksikkerheden. Glatte belægninger øger standselængden og målingen er derfor et kontrolkrav ved belægningsfornyelse. 12

13 Friktionsmåling med ROAR Friktionen måles derfor også i flere faser af en vejbelægnings liv: Ved nyanlæg kontrolmåles inden entreprenørens aflevering Kontrolmåling ved udløb af garantiperioden Ved planlægning af vedligehold måles friktion regelmæssigt Ved belægningsfornyelse som vedligehold Ved mistanke om utilstrækkelig friktion mellem målehjul og vejoverflade, hvilket svarer nogenlunde til opbremsning med ABS-bremser. Krav til friktion Vejens friktion vil opleves forskelligt alt efter hvor hurtigt du kører. Derfor vil kravene til friktionen på veje blive efterprøvet med Vejdirektoratets friktionsmåleudstyr efter de aktuelle hastighedsgrænser. Vejdirektoratet kan måle friktionen Målingerne udføres med ROAR-udstyr i vognbanens to hjulspor på våd vej. Der måles med konstant slip på 20 % 13

14 Jævnhed og sporkøring Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Jævnhed og sporkøring Med et kendskab til vejenes jævnhed og sporkøring kan kommunen planlægge den løbende vedligeholdelse og sikre trafikanterne bedre. Vejdirektoratets porfilografmålinger kan både give besparelser og større sikkerhed. Trafiksikkerhed og samfundsbesparelser Med profilografmålinger får man kendskab til vejenes jævnhed og sporkøring, der påvirker trafikanternes sikkerhed. Resultatet fra en profilografmåling er derfor en 14

15 Jævnhed og sporkøring væsentlig faktor, når der skal foretages prioriteringer af vejvedligeholdelsen. Derudover er jævnheds- og sporkørings måling vigtig for kommunen fordi: Manglende jævnhed øger sliddet på vejen Jævnhed har betydning for trafikanternes køretøjsomkostninger og komfort Sporkørte veje øger risikoen for akvaplaning Jævnhed og profil er kontrolkrav ved belægningsfornyelse Måling af jævnhed og sporkøring kan foretages både ved nyanlæg og som en del af den større vedligeholdelsesplan for vejbelægningen. Behandling og rapportering af måleresultat Ved rutinemæssig måling kontrolleres måledatas stationering mod vejens referencesystem, hvis dette er muligt, og præsenteres i tabeller. Desuden angives, hvor et valgt serviceniveau er overskredet. Jævnheden måles i enheden IRI International Roughness Index, der er internationalt anvendt indeks for vejes jævnhed. Jo større tal desto ringere jævnhed. Målingerne eksporteres til vejman.dk og der kan efter behov beregnes og udskrives tabeller for vejens længdefald, sidehældning og horisontalkurve på grundlag af de indsamlede data. Sådan måler profilografen Profilografen har 25 lasere monteret under en 2,5 meter tværbjælke foran på vognen. Målingen foregår ved trafikkens hastighed. Profilografen måler præcist ved almindelige kørselshastigheder og registrerer objektivt vejens overfladeprofil til efterfølgende jævnhedsberegninger. Måling af vejbelægningsjævnhed og sporkøring En forudsætning for målingen er kendskab til vejstrækningens navn, vejnummer og kilometrering. Målingen foretages ved, at Profilografen i 25 laserlinier registrerer vejoverfladens profil. Herved fås en tredimensionel model af vejoverfladen som muliggør beregninger af de vejtekniske parametre som jævnhed og sporkøring. Målingen kan ikke udføres på våde overflader, da refleksionen fra en våd overflade ikke giver en tilstrækkelig tilbagekastning af lyset. Derudover er begrænsningerne få og målingen kan udføres på alle arealer, hvor målebilen kan manøvrere ved minimum 40 km/t. Der foretages samtidig en måling af vejens længdefald, sidehældning og horisontalkurve. 15

16 Billedregistrering af vejmiljøet Billedregistrering af vejmiljøet Med billedregistreringen af vejmiljøet på en PC kan besigtigelsesarbejdet udføres fra kontoret, hvilket sparer tid både i forvaltninger og tekniske udvalg. Vejdirektoratet kan tilbyde en løsning med et digitalt billedregister, der også er anvendeligt i andre databaser og systemer. Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Få vejnettet ind i forvaltningen og spar tid og penge En billedregistrering af vejmiljøet på din pc er et besparende alternativ til tidskrævende besigtigelser. Når der skal træffes beslutninger og løses opgaver om forbedring, udbygning og andre problemer på vejene, er der ofte mange mennesker, der skal involveres i processen. For at kunne lette diskussionen om den rigtige beslutning og løsning på problemet skal mange helst kunne se det konkrete sted på vejen. En besigtigelse tager mange menneskers tid og spares med billedregistreringen. Hurtigere sagsbehandling og bedre borgerbetjening En billedregistrering af vejmiljøet muliggør: Hurtigere og sikrere sagsbehandling Fælles udgangspunkt i diskussioner Vejsyn i mødelokalet Nærværende borgerdialog Bedre borgerbetjening Vurdering af sikkerhed og oversigtsforhold 16

17 Billedregistrering af vejmiljøet Detaljeret registrering og visuelt overblik med VIMS video Billedregistrering er optagelse med digitalt kamera af vejens forløb og udstyr. Med detaljeret billedregister fås et visuelt overblik over skilte, afmærkninger, gadeudstyr og facadeforhold. I VIMS video er det muligt at fremvise billederne i intervaller af 10 og 20 meter, og man kan vælge at se både højre og venstre side af vejen samtidig. Programmet leveres sammen med billedregistrering og kan fås som: Lokal udgave med Interbase-databaser Client/Server-udgave med Interbasedatabase VIMS video kan også køre på Citrix. Billedregistrering er optagelse med digitalt billedkamera af vejens forløb og udstyr. 17

18 Komfort på cykelstier Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Komfort på cykelstier Jævnhedsmålinger giver kommunen et detaljeret overblik over tilstanden af dens cykelstier og hjælper med at prioritere indsatsen. Få trygge og tilfredse borgere med komfortable cykelstier og spar samtidig kommunekassen for undgåelige, omkostningstunge ulykker. Hjælp til planlægning af vedligeholdelse De fleste cyklister kender ubehaget ved en cykelsti med lapper, kloakdæksler og huller der skal manøvreres 18

19 Komfort på cykelstier uden om. Som følge af dårlige cykelstier kommer mange cyklister til skade hvert år med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. De fleste soloulykker skyldes ujævn belægning i dårlig stand. Ulykker af denne slags kan undgås hvis belægningen opretholdes til et bestemt komfortniveau. Med en jævnhedsmåling af cykelstierne får kommunen et godt planlægningsværktøj til den løbende vedligeholdelse af stierne samt til kontrol med udførte belægningsarbejder. Kommunen modtager en screening af deres stiers jævnhed, som repræsenteres ved et komforttal. Komforttallet giver et overblik over stiernes tilstand og gør det muligt at udvælge de stier der er i dårligst forfatning til en mere detaljeret gennemgang via målerens visuelle observationer. Dette er et stærkt værktøj, både når der skal træffes hurtige beslutninger og planlægges fremadrettet vedligeholdelse af stierne. Målingen Målingen foretages med Vejdirektoratets mindste målekøretøj, en Suzuki Ignis, der hører til blandt de smalle biler i mini-klassen. Bilens størrelse gør den særdeles manøvrerbar i byer og på stier. Målingen kan foretages på asfalterede, rengjorte stier, der er min. 2,0 meter brede. Stibilen er udstyret med 2 lasermålere der måler vejens længdeprofil, som omregnes til et komforttal. Samtidig med den objektive måling kan måleren, via et trykknappanel, registrere eksempelvis rødder og brønddæksler for at angive årsagen til udsving i målingen af komforten. Måleresultater Data leveres i 10 meters intervaller i vejman.dk. Komforttallet vil kunne vises på et tematiseret kort. Alternativt kan komforttal med tilhørende visuelle observationer trækkes på listeform til f. eks. Excel. 19

20 Måling af vejbump Måling af vejbump Kontakt Fagspecialister: Lars Ørum Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen Vejbump er en fællesbetegnelse for permanente, midlertidige og variable fysiske foranstaltninger, der udsætter førere af køretøjer for en lodret acceleration med henblik på at nedsætte deres hastighed. vd.dk/raadgivning 20

21 Måling af vejbump Har kommunen valgt at højne trafiksikkerheden med et vejbump, er det vigtigt, at bumpet hverken er for højt eller for stejlt, da det kan skabe forskellige fysiske gener for trafikanterne. Vejdirektoratet kan måle om kommunen lever op til kravene. Vejbump er en af de mest anvendte og effektive måder at dæmpe trafikkens hastighed på, og samtidig er de forholdsvis billige at etablere. For bl.a. at undgå mulige fysiske gener for trafikanterne skal vejbumpet dog leve op til en række krav, som er beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 27. maj Se evt. mere på retsinformation.dk. Måling af kommunens bump Vejdirektoratet tilbyder at kontrolmåle kommunens vejbump. Dette gøres ved at måle G-påvirkningen på føreren af en personbil. Den lodrette accelerationspåvirkning måles ved at fastspænde et servoaccelerometer på førerens bryst. Accelerometeret forbindes til en bærbar computer. På det enkelte bump udføres målingerne i hvert af bumpets vognbaner i vognbanens kørselsretning. Hvad gør man hvis bumpet ikke lever op til kravene? Hvis kontrolmålingen viser, at den lodrette acceleration afviger fra Transportministeriets bekendtgørelse, kan vejmyndighederne vælge enten: At ændre den skiltede hastighed til den hastighed, som giver den rette lodrette acceleration At ombygge vejbumpet, så den opfylder kravene for den ønskede hastighed Du kan læse mere om alle godkendte bump i bumpkataloget på vejregler.lov-portaler.dk 21

22 Assistance til dataindsamling Assistance til dataindsamling Gode data giver retvisende budgetter. Lad Vejdirektoratet assistere med opmåling og inddateringen i vejman.dk og få det optimale udbytte af vejnettets data. Grundlæggende gælder, at alle veje er registreret og stedfæstet, med vejbredde og belægningstype m.m. Hvis de grundlæggende oplysninger om vejnettet er mangelfulde, får du misvisende resultater. Opmåling og inddatering til vejman.dk Vejdirektoratet kan klargøre registrene i vejman.dk i tæt samarbejde med kommunens teknikere. Herved får du: Professionel indmåling og rådgivning Optimalt udbytte af vejman.dk Effektiv sagsbehandling Præcise svar på spørgsmål om vejene Vejman.dk systemet giver mulighed for at planlægge og styre vejopgaverne, herunder budgetter til vejvedligeholdelse. Levering af data til registrene i vejman.dk Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med data til nedenstående tre registre: 1. Administrative oplysninger 2. Tværprofil 3. Belægning Kontakt Fagspecialist: Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Kortet viser dit valg, som du også kan eksportere til Excel med et enkelt klik. 22

23 Assistance til dataindsamling Ad. 1) Indmåling af vejenes længde samt stedfæstelse Strækningens vejnummer, vejnavn og stationering udgør tilsammen kommunens referencesystem, som alle vejens øvrige data knyttes op på. Derudover indeholder referencesystemet oplysninger om vejstatus, vejklassifikation, restriktioner, vedligeholdsniveauer, vintervedligehold m.m. Vejdirektoratet tilbyder assistance til indsamling af oplysningerne i samarbejde med kommunen. Fra Administrative oplysninger kan du udskrive individuelle lister for hele vejnettet, eller du kan foretage opslag for en enkelt vej eller gruppe. Ad. 2) Indmåling af bredder på strækningens forskellige tværprofilelementer Tværprofil viser vejens tværsnitsgeometri og andre elementer, der knytter sig til tværsnittet. Vejdirektoratet måler bredden af vejens tværprofilelementer f.eks. rabatter, fortov, cykelsti, kørebane, kantsten samt justeringsarealer - det kan være buslommer, vendepladser, svingspor m.m. Indmålte data kan vises på kort eller viderebearbejdes i Excel. Tværsnittet er et vigtigt parameter i beregninger hvor arealet indgår. Tværprofil kan også benyttes til enkelt opslag, eller til analyse af specifikke element- eller arealtyper. Det er også herfra belægningsoptimeringsmodulet henter vejens areal. Ad. 3) Vurdering af belægningstype og alder på strækningens forskellige tværprofilelementer Til Belægning indsamles oplysning om belægningstype på tværprofilets elemen-ter og i samarbejde med kommunen inddateres oplysninger om årstal for udlægningen, belægningsentreprenør og eventuelle garantiperioder. Det er vigtigt at kende strækningens øverste slidlag og alder, der anvendes i vejman.dk/belægningsoptimeringens nedbrydningsmodel, således at kommunens vedligeholdelsesstrategi og budgetter er retvisende. Figuren viser, hvilke tværprofiler der findes på en enkelt strækning. Figuren viser et eksempel på strækninger, der er belagt med AB. 23

24 Støjmåling Kontakt Fagspecialist: Jens Oddershede Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Støjmåling Støj er et emne der optager både vejens naboer og dagspressen. Ved at vælge vejens belægning omhyggeligt, kan man reducere trafikstøjen betydeligt. Vejdirektoratet kan hjælpe med at fastlægge belægningens tilstand. Vejbelægningens type og tilstand er væs entlige faktorer for omfanget af trafikstøjen og det kan derfor betale sig at få kortlagt vejbelægningen. Din vejforvaltning kan få fastlagt hvor støjdæmpende en belægning er ved en måling med Vejdirektoratets CPX-trailer, decibella. 24

25 Støjmåling Effektiv støjmåling CPX-traileren kan måle fra 100 m til flere kilometer vejstrækning ad gangen. CPX-traileren trækkes af en målebil og registrerer løbende dæk/vejbanestøjen. Målingerne udføres med mikrofoner anbragt tæt på vejen og trailerens dæk. Metoden sikrer effektiv dokumentation af støjdata for lange strækninger. Metoden Der er endnu ikke vedtaget en international standard for målinger med CPX-trailer, men der foreligger et udkast ISO/CD som anvendes af mange lande i Europa. Denne metode anvendes med et dansk tillæg i en ny ordning for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag, SRS-systemet. vedligeholdelsessystem. Ved at foretage en støjmæssig gennemmåling af vejene bliver det muligt at tegne et kort over vejstrækningernes aktuelle støjmæssige tilstand. På denne måde kan det sikres, at støjbelastningen bliver reduceret gennem aktiv inddragelse af støj i planlægningen af vedligeholdelsen af vejene. Vejdirektoratet tilbyder CPX-måling med dokumentationsrapport. Yderligere information om støjreducerende vejbelægninger kan fås ved henvendelse. Traileren har to hjul med standardiserede dæk. Dæk/vejbanestøjen opfanges af to mikrofoner tæt på hvert dæk. Samtidigt dokumenteres farten og trailerens position (GPS). Det gennemsnitlige støjniveau rapporteres for hver 20 m kørt strækning. Ny støjklassificering af slidlag En arbejdsgruppe under ledelse af Vejdirektoratet har udarbejdet en metode til at klassificere vejbelægningers støjreduktion i forhold til en referencebelægning. Grundlaget er en CPX-måling og 2. generation af metoden er taget i brug i januar Ideen er, at vejmyndigheden kan bestille en vejbelægning med en specificeret reduktion af trafikstøjen. Vejdirektoratet kan udføre målingen for producenten og rapporten kan efterfølgende danne baggrund for en deklaration af produktets støjreduktion. Efter afslutning af entreprisen kan man med CPX-målingen kortlægge belægningens støjdæmpning. Støjkortlægning af vejbelægninger Den løbende vedligeholdelse af veje og planlægningen af udskiftning af nedslidte belægninger styres ofte med et Mere information om SRS: >> Udbudsforskrifter >> Vejoverbygning >> Støjreducerende slidlag 25

26 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Vejdirektoratet kan hjælpe med at udføre scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion, så vejmyndigheden får kortlagt vejstribernes kvalitet for at vide, hvornår, der skal genstribes, men også for at fremme trafiksikkerheden. Vejreglens krav ved dagslys: I afhjælpningsperioden Hvid 130 Planlægning kørebaneafmærkning Gul 100 Blå 80 Profileret kørebane afmærkning Hvid 100 Gul 80 Genafstribning ved den halve værdi Qd mcd*m2*lx-1 Ikke bare hvide striber Vejens afmærkning på kørebanen betyder både vejledning til trafikanten om overhalingssigt og synliggørelse af vejens linjeføring om natten og i usigtbart vejr. For at fremme trafiksikkerheden er det derfor væsentligt, at reflektionen kontrolmåles, så genafstribning kan udføres rettidigt. Kontakt Fagspecialister: Lars Ørum Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning 26

27 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Vejdirektoratet udfører automatisk måling og registrering af retroreflektionen af vejens kørebaneafmærkning med udstyret Ecodyn, i et samarbejde med Rambøll-RST i Sverige. Resultater i Stribeman Resultater kan indlægges i Stribeman eller sendes. Scanning af kørebaneafmærkningen betyder: Forbedret trafiksikkerhed Rettidig genopstribning Mere økonomiske rutinemålinger Da målingerne med Ecodyn foretages med trafikkens hastighed, får man et hurtigt overblik over vejmarkeringens tilstand. Ecodyn foretager ca. 200 målinger for hver 100 meter. Resultaterne præsenteres både grafisk og som tabel, samt på kort som middelværdier, for eksempel pr. 25 eller 100 meter. Efterfølgende kan strækninger med dårlig retroreflektion detailmåles med LTL 2000 som specificeret i Vejreglen for afmærkning på kørebanen. 27

28 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Vejtekniske målinger. Oktober 2015

Vejtekniske målinger. Oktober 2015 Vejtekniske målinger Oktober 2015 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

måling og rådgivning aktuel viden om vejenes tilstand

måling og rådgivning aktuel viden om vejenes tilstand måling og rådgivning aktuel viden om vejenes tilstand måling og Rådgivning - aktuel viden om vejenes tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Vejteknisk rådgivning

Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Nye målekøretøjer. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data.

Nye målekøretøjer. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data. Generelt om målinger Afdelingen MAAL arbejder med indsamling af vejtekniske måledata Vejtekniske data kommer fra: Hovedeftersyn - Skadespoint

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Figur 3, Eksempel på længdeprofil af en kommunevej og af en motorvej Profilhøjde (mm) Stationering (m)

Figur 3, Eksempel på længdeprofil af en kommunevej og af en motorvej Profilhøjde (mm) Stationering (m) Måling af kommunevejes jævnhed Teknisk Assistent Finn Sennek, Vejteknisk Institut e-mail: FS@VD.DK Akademiingeniør Bjarne Schmidt, Vejteknisk Institut e-mail: BJS@VD.DK Måling af kommunevejenes jævnhed

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Hovedemne 2013-2014 Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Oversigt kontrakttyper anvendt i Danmark 3. Anvendelse og karakteristika 4. Fordele og

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Vejbelægninger SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt,

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Udveksling af data om veje og trafik Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Hvis man spørger et barn i børnehavealderen

Læs mere

Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK

Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Friktionsegenskaber for vejbelægninger: Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Rapport nr. Friktionsegenskaber for vejbelægninger: Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Dato: December 26 Forfatter:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder 1 Tilbudslister, planlagte asfalteringer og løbende revideringer Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 2 Er Udbudsmateriale en ny funktion i RoSy? Nej, den stammer helt tilbage fra forrige generation

Læs mere

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Hvor skal vi hen med vejman.dk? 13. oktober 2011 Spørgeskema Hvilke opgaver bør vejman.dk understøtte? Sammenhæng til kommunens egne systemer Hvilke og hvordan?

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 19. september 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 3 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Aabenraa Kommune Januar 2013 VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER I AABENRAA KOMMUNE 2 INDHOLD Sammenfatning 3 1 Baggrund 5 2 Aabenraa Kommunes vejnet 7 2.1 Vejklasser

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 17. december 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 4 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. december 2013 JP1 RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 INDHOLD TILLADELSER... 1 REFERENCESYSTEMMODULET... 5 NABORETSMODUL... 6 LAG MED BYGVÆRKER... 7 TILFØJELSE

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 4 Vedligehold af færdselsarealet Vejregelforberedende rapport Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til høring som vejregelforslag

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober

vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober vejman.dk Per Friborg Informatikchef Velkommen til vejman.dk årsmøde 2011 Ved årsmødet i 2010 var ca. 30 kommuner i drift i vejman.dk og vi valgte derfor

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Agenda Kontekst Vejvedligeholdelse 1. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Nye udfordringer Tilstanden af vejene Løsningsmuligheder

Læs mere

INDLEDNING... 4 1. REGISTRERING AF STIER OG FORTOVE I VEJMAN.DK... 4. 1.1. Begreber og grundlæggende krav... 4. 1.1.1. Begreber...

INDLEDNING... 4 1. REGISTRERING AF STIER OG FORTOVE I VEJMAN.DK... 4. 1.1. Begreber og grundlæggende krav... 4. 1.1.1. Begreber... Oktober 2012 2 INDLEDNING... 4 1. REGISTRERING AF STIER OG FORTOVE I VEJMAN.DK... 4 1.1. Begreber og grundlæggende krav... 4 1.1.1. Begreber... 4 1.1.2. De grundlæggende krav... 7 1.2. Registrering af

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE 214-218 NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV 2 af 28 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 Datagrundlaget... 4 Asfaltslidlagene: Tilstand og udvikling...

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Cooee - CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements

Cooee - CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements Cooee - CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements Cooee projektet er et samarbejdsprojekt mellem Roskilde Universitetet, DTU-BYG, NCC Roads og Vejdirektoratet.

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

vejman.dk Oktober 2015

vejman.dk Oktober 2015 vejman.dk Oktober 2015 Kontakt Kundekonsulenter: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk Ida Litske Bennedsen 6193 0671 il@vd.dk Fagspecialister: Paul Stühler (vejman.dk, Kom godt i gang med vejman.dk,

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

UDKAST. Plovtest på Bygholm. Undersøgelse af plovskærs slitage på kørebaneafmærkning

UDKAST. Plovtest på Bygholm. Undersøgelse af plovskærs slitage på kørebaneafmærkning Plovtest på Bygholm Undersøgelse af plovskærs slitage på kørebaneafmærkning Dato 30. juni 2015 Sagsbehandler Vinterudvalget, v. Freddy Knudsen Mail fek@vd.dk Telefon 7244 3425 Dokument 15/09793-2 Side

Læs mere

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Rasmus Skov Danmark Fredrik Lindstrøm Sverige Anne Lalagüe Norge Niklas Nevalainen Finland NVF Belægninger - F&U konkurrance 2014 1. Kort om det

Læs mere

vejman.dk December 2015

vejman.dk December 2015 vejman.dk December 2015 Indhold Kontakt Kundekonsulenter: Bent Juhl Pedersen 7244 2136 bjp@vd.dk Ida Litske Bennedsen 7244 3471 il@vd.dk Fagspecialister: Paul Stühler (vejman.dk, Kom godt i gang med vejman.dk,

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012:

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012: Vedr. forslag til etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger på de veje, i grundejerforeningen Trylleskoven, som ikke allerede har vejbump. Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen

Læs mere

Tilstandsvurdering af veje

Tilstandsvurdering af veje Tilstandsvurdering af veje Resumé Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) og efterfølgende forkortet CBA, har i en årrække foretaget visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens vejnet

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere