Vejtekniske målinger. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejtekniske målinger. Marts 2015"

Transkript

1 Vejtekniske målinger Marts 2015

2 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet foretager mange forskellige typer tilstandsmålinger i forbindelse med disse. I denne produktbladssamling kan du få et overblik over, samt en mere detaljeret information om de enkelte målinger, og hvad man kan bruge resultaterne til i kommunen. Vores kundekonsulenter og erfarne fagspecialister står til rådighed for at finde de bedste løsninger, der passer til din kommunes behov. Du kan kontakte dem udfra kontaktoplysningerne på de forskellige produktblade.

3 Indhold Hovedeftersyn 4 Belægningsoptimering 6 Vejanalyse med multifunktionsmålinger 8 Vurdering af vejens bæreevne 10 Friktionsmåling med ROAR 12 Jævnhed og sporkøring 14 Billedregistrering af vejmiljøet 16 Komfort på cykelstier 18 Måling af vejbump 20 Assistance til dataindsamling 22 Støjmåling 24 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion 26

4 Hovedeftersyn Hovedeftersyn Kontakt Fagspecialist: Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Med et hovedeftersyn får kommunen et aktuelt overblik over belægningernes tilstand, således at vedligeholdelsen af kommunens veje og stier kan optimeres. Hvad er et hovedeftersyn? Et hovedeftersyn er en visuel gennemgang af vejens tilstand. Det indeholder observationer af belægninger og rabatter, afvandingsforhold samt sideanlæg, hvor skader, revner, krakeleringer, rivninger, stentab etc. registreres. Vejbanen være forholdsvis tør ved eftersynet. Undervejs registreres skaderne på et skadespointskema, hvor bl.a. 4

5 Hovedeftersyn 16 typer skader ligger til grund for udregning af skadespointet, der benyttes til belægningsoptimering. En bærbar computer med modem muliggør, at data sendes direkte til vejman.dk, så snart måleren har tastet dem ind i computeren dette gøres oftest ude på vejstrækningen umiddelbart efter gennemkørslen. Særligt de seneste vintre har været hårde for belægningerne. Derfor er der masser af gode grunde til at få undersøgt deres tilstand. Hovedeftersyn på stier I hovedeftersynsskemaet er der mulighed for at angive om fortove og cykelstier er i god, middel eller dårlig tilstand. Kommunen kan vælge, om denne vurdering fra det overordnede hovedeftersynsskema skal benyttes til stierne, eller om der skal udvides med et målrettet hovedeftersyn, der foretages efter samme princip som ved hovedeftersyn på veje. Fordele for vejman.dk kommuner For vejman.dk kommuner er det en fordel at benytte Vejdirektoratet til at foretage hovedeftersyn, da alle registreringer nemt og hurtigt overføres til vejman.dk/ belægningsoptimering af erfarne medarbejdere. Således er resultaterne tilgængelige allerede dagen efter hovedeftersynet er foretaget. På baggrund af hovedeftersynet kan der udarbejdes en strategirapport, hvor resultaterne af heraf kan fremlægges direkte for politikere og beslutningstagere i form af en uvildig rapport. Dette kan være medvirkende til at sikre de nødvendige bevillinger til belægningsvedligeholdelsen. Vejdirektoratet kan desuden være behjælpeligt med udarbejdelsen af en målestrategi, hvor hovedeftersyn samt forskellige målinger (såsom bæreevne, ARAN etc.) planlægges specifikt til den enkelte kommunes vejnet. 5

6 Belægningsoptimering Kontakt Fagspecialister: Peter Smedemark Jensen Susanne Baltzer Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Belægningsoptimering Belægningsoptimeringsmodulet indeholder oplysninger om tilstanden på hver enkelt vej og beregninger kan vise en samlet tilstand for alle kommunens veje. Modulet kan fortælle hvilket nødvendigt budget der skal anvendes, for at fastholde den nuværende tilstand på vejene eller give budgettet ved en forbedret eller en forværret tilstand velegnet til politisk beslutning. 6

7 Belægningsoptimering Input til systemet Administrative data, trafiktal, belægnings- og tværprofiloplysninger m.m. hentes fra vejman.dk, og du er derfor sikker på, at der altid beregnes med de nyeste ajourførte data Priser på belægninger og reparationer indsættes i særskilte hjælperegistre og kan hurtigt og let ajourføres Hovedeftersyn på de enkelte strækninger med skadesregistreringer kan let findes frem eller ajourføres Output fra systemet Udskrift over veje med en bestemt skadestype f.eks. slaghuller Udskrift over veje, hvor belægningen bør udskiftes, samt hvilke veje der skal repareres, under hensyntagen til et givent budget Kurver der viser udvikling af belægningstilstanden over en 5 årig periode, hvis budgettet fastholdes. Eller budgetbehov for at fastholde eller forbedre vejenes tilstand. Ligesom det er muligt at vise udviklingen af tilstanden hvis budgettet reduceres Kurver med udviklingen i vejenes kapitalværdi Vejdirektoratet tilbyder Hovedeftersyn inklusiv inddatering i belægningsoptimering Kurser eller sidemandsoplæring i belægningsoptimeringsmodulet Udarbejdelse af rapporter med udgangspunkt i nyeste data fra systemet og i jeres specifikke behov 7

8 Vejanalyse med multifuntionsmålinger Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Vejanalyse med multifunktionsmålinger Med Vejdirektoratets multifunktionelle køretøj, Aran, er det muligt at scanne vejen for revner, udføre jævnheds-, tekstur- og sporkøringsmålinger, samtidig med at der optages fotogrammetriske data. Alt i én måling Fremtidens digitale vejforvaltning vil stille større krav om opdaterede og detaljerede data. Det betyder, at man skal 8

9 Vejanalyse med multifuntionsmålinger anvende måletiden optimalt og have flest mulige vejdata med hjem, så beslutningsgrundlaget bliver så bredt og fleksibelt som muligt. I en drifts- og vedligeholdelsessituation er det vigtigt, at data er så præcise, at det er muligt at målrette vedligeholdelsen. Med ARANs teknologi opnås måleresultater af høj kvalitet og måletiden anvendes optimalt. Derudover følger målingen trafikkens hastighed og giver dermed mindst mulig gene for trafikanterne. Automatisk revnegenkendelse Med ARANs måleudstyr scanner vejen for revner det vil sige, at der udføres et eftersyn på vejen med trafikkens hastighed. Den automatiske revnegenkendelse sker ved hjælp af en liniescanner monteret bag på køretøjet. Linie-scanneren optager billeder af vejoverfladen og revnerne registreres mht. placering, type, udbredelse og alvorlighed for både tværgående og langsgående revner. Resultatet af revneregistreringen indlæses i vejman.dk og indgår i belægningsoptimeringen. Jævnhed og sporkøring Jævnhedsmålinger giver et absolut mål for vejoverfladens ujævnhed. Dette mål kan omsættes i et komfortmål for trafikanterne, samt i et brugeromkostningsmål for sliddet på køretøjerne. Ujævnhed fremmer nedbrydningen af asfalten og forhøjer dermed vedligeholdelsesudgiften. Oplysninger om rabatter og kantsten kan også ses ud fra disse måleresultater. Måling af sporkøring er vigtig både af hensyn til trafiksikkerheden (akvaplaning) og vedligeholdelsen. sammenhæng mellem antallet af alvorlige ulykker i vådt føre og vejens middelfriktionskoefficient. Det kan derfor anbefales at opretholde en bedre friktion end vejreglens minimumskrav på steder med: Høj kørehastighed, retningsændringer og krydsende trafik. Digitale billeder og fotogrammetri Bilen er forsynet med et 90 graders widescreen HDTV kamera der optager billeder med en opløsning på 1920 x 1080 pixels. Kameraet er monteret på taget og er fremadrettet. Der kan optages billeder for hver 5. meter. Kameraet justerer konstant sig selv, så alle billeder bliver skarpe. Billederne kan indlæses i VIMS og Vejportalens Vejen i Billeder. Stedfæstelse af alt slags vejudstyr Bilen er også udstyret med unikt GPS-udstyr, der muliggør en stedfæstelse af alle målinger helt ned til 10 centimeters nøjagtighed. Ved hjælp af fotogrammetri måling af samme punkt i 2 billeder kan det nu lade sig gøre at stedfæste alle former for vejudstyr, fortove, skilte, læskure m.m. med ca. 10 cm. nøjagtighed. Den eneste betingelse er, at vejudstyret er med på billedet og ikke er skjult af andre genstande. Stedfæstelsen foregår med koordinater og disse kan anvendes i vejman.dk. Tekstur Teksturmålinger giver en indikation af, hvor man skal være opmærksom på problemer med friktion. Derudover fortæller teksturen også noget om vejoverfladens dræningsegenskaber (opsprøjt), hvilket er et godt støtteredskab i trafiksikkerhedsanalyser. Flere undersøgelser viser en 9

10 Vurdering af vejens bæreevne Vurdering af vejens bæreevne Faldlod Restbæreevnen udtrykker den tid, vejbefæstelsen endnu kan trafikeres, inden dimensioneringskriterierne overskrides. Kontakt Fagspecialister: Susanne Baltzer Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Et godt kendskab til vejens bæreevne, hjælper kommunen med at investerei den rigtige belægningsløsning, dom dermed sikrer en langsigtet holdbarhed for vejen. En måling og beregning af bæreevnen for vejen er vigtig, når man skal vurdere dens restbæreevne og forstærkningsbehov i forbindelse med belægningsarbejder eller den langsigtede budgettering af belægningsvedligeholdet. Fordele ved en bæreevnevurdering er: Bæreevnen sikrer investeringens forventede forrentning Skader, som tyder på bæreevne problemer, vurderes korrekt Vejens overbelastning bliver imødegået Vurderingen giver en præcis dimensionering af vejbefæstelsen og dens forstærkning Vejdirektoratet vurderer bæreevnen på følgende måde: Indsamling af måle- og vurderingsgrundlag For at bæreevnen kan vurderes, er det nødvendigt at kende trafikbelastningen på den enkelte strækning, det vil sige antallet af ækvivalente 10-tons aksler, Æ10, der belaster vejen i dag og fremover. Kendes trafikbelastningen ikke, er det nødvendigt at foretage en trafiktælling. Trafiktællingen kan foretages af Vejdirektoratet eller af kommunens egne folk. Hvis trafikken er specielle 10

11 Vurdering af vejens bæreevne køretøjer som trucks, kraner og lignende, skal typen og aksellasterne kendes. Måling af vejbefæstelsens bæreevne Målingen foretages med Vejdirektoratets målebil High Speed Deflectrograf (HSD) og med faldlod. En beregning af vejens kvantitative bæreevne Ud fra målingen, kan man nu lave en beregning af vejens kvantitative bæreevne, som danner grundlag for beregningen af forstærkningsbehovet. En beregning af forstærkningsbehovet Når vejens kvantitative bæreevne er kendt, kan det beregnes, hvor stort forstærkningsbehovet er. Det vil sige hvor tykt et asfaltlag, det er nødvendigt at udlægge for at opnå en restbæreevne, der svarer til den krævede dimensioneringsperiodes angivne trafikbelastning. Forslag til belægningsvedligehold Til sidst angives et forslag til valg af forstærknings- og slidlag. Desuden kan der eventuelt gives forslag til supplerende vedligehold, som forlænger vejens levetid, som f.eks. udskiftning af delarealer, afhøvling af rabatter, oprensning af grøfter og lignende. For de større kommuneveje kan det være relevant at bruge målingerne i vejman.dk/belægningsoptimering. Kontakt os for en nærmere snak om hvilket behov din kommune har og for et uforpligtende tilbud på en vurdering af bæreevnen på udvalgte veje i din kommune. 11

12 Friktionsmåling med ROAR Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Friktionsmåling med ROAR Få en objektiv kortlægning af, hvor vidt vejnettet indeholder glatte veje. Lad Vejdirektoratet måle friktionen både ved etablering af nye anlæg, som løbende kontrol og ved mistanke om belægningsproblemer. Reelle målinger giver større sikkerhed for trafikanterne Friktionsmåling er vigtig, fordi den har betydning for trafiksikkerheden. Glatte belægninger øger standselængden og målingen er derfor et kontrolkrav ved belægningsfornyelse. 12

13 Friktionsmåling med ROAR Friktionen måles derfor også i flere faser af en vejbelægnings liv: Ved nyanlæg kontrolmåles inden entreprenørens aflevering Kontrolmåling ved udløb af garantiperioden Ved planlægning af vedligehold måles friktion regelmæssigt Ved belægningsfornyelse som vedligehold Ved mistanke om utilstrækkelig friktion mellem målehjul og vejoverflade, hvilket svarer nogenlunde til opbremsning med ABS-bremser. Krav til friktion Vejens friktion vil opleves forskelligt alt efter hvor hurtigt du kører. Derfor vil kravene til friktionen på veje blive efterprøvet med Vejdirektoratets friktionsmåleudstyr efter de aktuelle hastighedsgrænser. Vejdirektoratet kan måle friktionen Målingerne udføres med ROAR-udstyr i vognbanens to hjulspor på våd vej. Der måles med konstant slip på 20 % 13

14 Jævnhed og sporkøring Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Jævnhed og sporkøring Med et kendskab til vejenes jævnhed og sporkøring kan kommunen planlægge den løbende vedligeholdelse og sikre trafikanterne bedre. Vejdirektoratets porfilografmålinger kan både give besparelser og større sikkerhed. Trafiksikkerhed og samfundsbesparelser Med profilografmålinger får man kendskab til vejenes jævnhed og sporkøring, der påvirker trafikanternes sikkerhed. Resultatet fra en profilografmåling er derfor en 14

15 Jævnhed og sporkøring væsentlig faktor, når der skal foretages prioriteringer af vejvedligeholdelsen. Derudover er jævnheds- og sporkørings måling vigtig for kommunen fordi: Manglende jævnhed øger sliddet på vejen Jævnhed har betydning for trafikanternes køretøjsomkostninger og komfort Sporkørte veje øger risikoen for akvaplaning Jævnhed og profil er kontrolkrav ved belægningsfornyelse Måling af jævnhed og sporkøring kan foretages både ved nyanlæg og som en del af den større vedligeholdelsesplan for vejbelægningen. Behandling og rapportering af måleresultat Ved rutinemæssig måling kontrolleres måledatas stationering mod vejens referencesystem, hvis dette er muligt, og præsenteres i tabeller. Desuden angives, hvor et valgt serviceniveau er overskredet. Jævnheden måles i enheden IRI International Roughness Index, der er internationalt anvendt indeks for vejes jævnhed. Jo større tal desto ringere jævnhed. Målingerne eksporteres til vejman.dk og der kan efter behov beregnes og udskrives tabeller for vejens længdefald, sidehældning og horisontalkurve på grundlag af de indsamlede data. Sådan måler profilografen Profilografen har 25 lasere monteret under en 2,5 meter tværbjælke foran på vognen. Målingen foregår ved trafikkens hastighed. Profilografen måler præcist ved almindelige kørselshastigheder og registrerer objektivt vejens overfladeprofil til efterfølgende jævnhedsberegninger. Måling af vejbelægningsjævnhed og sporkøring En forudsætning for målingen er kendskab til vejstrækningens navn, vejnummer og kilometrering. Målingen foretages ved, at Profilografen i 25 laserlinier registrerer vejoverfladens profil. Herved fås en tredimensionel model af vejoverfladen som muliggør beregninger af de vejtekniske parametre som jævnhed og sporkøring. Målingen kan ikke udføres på våde overflader, da refleksionen fra en våd overflade ikke giver en tilstrækkelig tilbagekastning af lyset. Derudover er begrænsningerne få og målingen kan udføres på alle arealer, hvor målebilen kan manøvrere ved minimum 40 km/t. Der foretages samtidig en måling af vejens længdefald, sidehældning og horisontalkurve. 15

16 Billedregistrering af vejmiljøet Billedregistrering af vejmiljøet Med billedregistreringen af vejmiljøet på en PC kan besigtigelsesarbejdet udføres fra kontoret, hvilket sparer tid både i forvaltninger og tekniske udvalg. Vejdirektoratet kan tilbyde en løsning med et digitalt billedregister, der også er anvendeligt i andre databaser og systemer. Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Få vejnettet ind i forvaltningen og spar tid og penge En billedregistrering af vejmiljøet på din pc er et besparende alternativ til tidskrævende besigtigelser. Når der skal træffes beslutninger og løses opgaver om forbedring, udbygning og andre problemer på vejene, er der ofte mange mennesker, der skal involveres i processen. For at kunne lette diskussionen om den rigtige beslutning og løsning på problemet skal mange helst kunne se det konkrete sted på vejen. En besigtigelse tager mange menneskers tid og spares med billedregistreringen. Hurtigere sagsbehandling og bedre borgerbetjening En billedregistrering af vejmiljøet muliggør: Hurtigere og sikrere sagsbehandling Fælles udgangspunkt i diskussioner Vejsyn i mødelokalet Nærværende borgerdialog Bedre borgerbetjening Vurdering af sikkerhed og oversigtsforhold 16

17 Billedregistrering af vejmiljøet Detaljeret registrering og visuelt overblik med VIMS video Billedregistrering er optagelse med digitalt kamera af vejens forløb og udstyr. Med detaljeret billedregister fås et visuelt overblik over skilte, afmærkninger, gadeudstyr og facadeforhold. I VIMS video er det muligt at fremvise billederne i intervaller af 10 og 20 meter, og man kan vælge at se både højre og venstre side af vejen samtidig. Programmet leveres sammen med billedregistrering og kan fås som: Lokal udgave med Interbase-databaser Client/Server-udgave med Interbasedatabase VIMS video kan også køre på Citrix. Billedregistrering er optagelse med digitalt billedkamera af vejens forløb og udstyr. 17

18 Komfort på cykelstier Kontakt Fagspecialister: Bjarne Schmidt Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Komfort på cykelstier Jævnhedsmålinger giver kommunen et detaljeret overblik over tilstanden af dens cykelstier og hjælper med at prioritere indsatsen. Få trygge og tilfredse borgere med komfortable cykelstier og spar samtidig kommunekassen for undgåelige, omkostningstunge ulykker. Hjælp til planlægning af vedligeholdelse De fleste cyklister kender ubehaget ved en cykelsti med lapper, kloakdæksler og huller der skal manøvreres 18

19 Komfort på cykelstier uden om. Som følge af dårlige cykelstier kommer mange cyklister til skade hvert år med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. De fleste soloulykker skyldes ujævn belægning i dårlig stand. Ulykker af denne slags kan undgås hvis belægningen opretholdes til et bestemt komfortniveau. Med en jævnhedsmåling af cykelstierne får kommunen et godt planlægningsværktøj til den løbende vedligeholdelse af stierne samt til kontrol med udførte belægningsarbejder. Kommunen modtager en screening af deres stiers jævnhed, som repræsenteres ved et komforttal. Komforttallet giver et overblik over stiernes tilstand og gør det muligt at udvælge de stier der er i dårligst forfatning til en mere detaljeret gennemgang via målerens visuelle observationer. Dette er et stærkt værktøj, både når der skal træffes hurtige beslutninger og planlægges fremadrettet vedligeholdelse af stierne. Målingen Målingen foretages med Vejdirektoratets mindste målekøretøj, en Suzuki Ignis, der hører til blandt de smalle biler i mini-klassen. Bilens størrelse gør den særdeles manøvrerbar i byer og på stier. Målingen kan foretages på asfalterede, rengjorte stier, der er min. 2,0 meter brede. Stibilen er udstyret med 2 lasermålere der måler vejens længdeprofil, som omregnes til et komforttal. Samtidig med den objektive måling kan måleren, via et trykknappanel, registrere eksempelvis rødder og brønddæksler for at angive årsagen til udsving i målingen af komforten. Måleresultater Data leveres i 10 meters intervaller i vejman.dk. Komforttallet vil kunne vises på et tematiseret kort. Alternativt kan komforttal med tilhørende visuelle observationer trækkes på listeform til f. eks. Excel. 19

20 Måling af vejbump Måling af vejbump Kontakt Fagspecialister: Lars Ørum Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen Vejbump er en fællesbetegnelse for permanente, midlertidige og variable fysiske foranstaltninger, der udsætter førere af køretøjer for en lodret acceleration med henblik på at nedsætte deres hastighed. vd.dk/raadgivning 20

21 Måling af vejbump Har kommunen valgt at højne trafiksikkerheden med et vejbump, er det vigtigt, at bumpet hverken er for højt eller for stejlt, da det kan skabe forskellige fysiske gener for trafikanterne. Vejdirektoratet kan måle om kommunen lever op til kravene. Vejbump er en af de mest anvendte og effektive måder at dæmpe trafikkens hastighed på, og samtidig er de forholdsvis billige at etablere. For bl.a. at undgå mulige fysiske gener for trafikanterne skal vejbumpet dog leve op til en række krav, som er beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 27. maj Se evt. mere på retsinformation.dk. Måling af kommunens bump Vejdirektoratet tilbyder at kontrolmåle kommunens vejbump. Dette gøres ved at måle G-påvirkningen på føreren af en personbil. Den lodrette accelerationspåvirkning måles ved at fastspænde et servoaccelerometer på førerens bryst. Accelerometeret forbindes til en bærbar computer. På det enkelte bump udføres målingerne i hvert af bumpets vognbaner i vognbanens kørselsretning. Hvad gør man hvis bumpet ikke lever op til kravene? Hvis kontrolmålingen viser, at den lodrette acceleration afviger fra Transportministeriets bekendtgørelse, kan vejmyndighederne vælge enten: At ændre den skiltede hastighed til den hastighed, som giver den rette lodrette acceleration At ombygge vejbumpet, så den opfylder kravene for den ønskede hastighed Du kan læse mere om alle godkendte bump i bumpkataloget på vejregler.lov-portaler.dk 21

22 Assistance til dataindsamling Assistance til dataindsamling Gode data giver retvisende budgetter. Lad Vejdirektoratet assistere med opmåling og inddateringen i vejman.dk og få det optimale udbytte af vejnettets data. Grundlæggende gælder, at alle veje er registreret og stedfæstet, med vejbredde og belægningstype m.m. Hvis de grundlæggende oplysninger om vejnettet er mangelfulde, får du misvisende resultater. Opmåling og inddatering til vejman.dk Vejdirektoratet kan klargøre registrene i vejman.dk i tæt samarbejde med kommunens teknikere. Herved får du: Professionel indmåling og rådgivning Optimalt udbytte af vejman.dk Effektiv sagsbehandling Præcise svar på spørgsmål om vejene Vejman.dk systemet giver mulighed for at planlægge og styre vejopgaverne, herunder budgetter til vejvedligeholdelse. Levering af data til registrene i vejman.dk Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med data til nedenstående tre registre: 1. Administrative oplysninger 2. Tværprofil 3. Belægning Kontakt Fagspecialist: Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Kortet viser dit valg, som du også kan eksportere til Excel med et enkelt klik. 22

23 Assistance til dataindsamling Ad. 1) Indmåling af vejenes længde samt stedfæstelse Strækningens vejnummer, vejnavn og stationering udgør tilsammen kommunens referencesystem, som alle vejens øvrige data knyttes op på. Derudover indeholder referencesystemet oplysninger om vejstatus, vejklassifikation, restriktioner, vedligeholdsniveauer, vintervedligehold m.m. Vejdirektoratet tilbyder assistance til indsamling af oplysningerne i samarbejde med kommunen. Fra Administrative oplysninger kan du udskrive individuelle lister for hele vejnettet, eller du kan foretage opslag for en enkelt vej eller gruppe. Ad. 2) Indmåling af bredder på strækningens forskellige tværprofilelementer Tværprofil viser vejens tværsnitsgeometri og andre elementer, der knytter sig til tværsnittet. Vejdirektoratet måler bredden af vejens tværprofilelementer f.eks. rabatter, fortov, cykelsti, kørebane, kantsten samt justeringsarealer - det kan være buslommer, vendepladser, svingspor m.m. Indmålte data kan vises på kort eller viderebearbejdes i Excel. Tværsnittet er et vigtigt parameter i beregninger hvor arealet indgår. Tværprofil kan også benyttes til enkelt opslag, eller til analyse af specifikke element- eller arealtyper. Det er også herfra belægningsoptimeringsmodulet henter vejens areal. Ad. 3) Vurdering af belægningstype og alder på strækningens forskellige tværprofilelementer Til Belægning indsamles oplysning om belægningstype på tværprofilets elemen-ter og i samarbejde med kommunen inddateres oplysninger om årstal for udlægningen, belægningsentreprenør og eventuelle garantiperioder. Det er vigtigt at kende strækningens øverste slidlag og alder, der anvendes i vejman.dk/belægningsoptimeringens nedbrydningsmodel, således at kommunens vedligeholdelsesstrategi og budgetter er retvisende. Figuren viser, hvilke tværprofiler der findes på en enkelt strækning. Figuren viser et eksempel på strækninger, der er belagt med AB. 23

24 Støjmåling Kontakt Fagspecialist: Jens Oddershede Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning Støjmåling Støj er et emne der optager både vejens naboer og dagspressen. Ved at vælge vejens belægning omhyggeligt, kan man reducere trafikstøjen betydeligt. Vejdirektoratet kan hjælpe med at fastlægge belægningens tilstand. Vejbelægningens type og tilstand er væs entlige faktorer for omfanget af trafikstøjen og det kan derfor betale sig at få kortlagt vejbelægningen. Din vejforvaltning kan få fastlagt hvor støjdæmpende en belægning er ved en måling med Vejdirektoratets CPX-trailer, decibella. 24

25 Støjmåling Effektiv støjmåling CPX-traileren kan måle fra 100 m til flere kilometer vejstrækning ad gangen. CPX-traileren trækkes af en målebil og registrerer løbende dæk/vejbanestøjen. Målingerne udføres med mikrofoner anbragt tæt på vejen og trailerens dæk. Metoden sikrer effektiv dokumentation af støjdata for lange strækninger. Metoden Der er endnu ikke vedtaget en international standard for målinger med CPX-trailer, men der foreligger et udkast ISO/CD som anvendes af mange lande i Europa. Denne metode anvendes med et dansk tillæg i en ny ordning for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag, SRS-systemet. vedligeholdelsessystem. Ved at foretage en støjmæssig gennemmåling af vejene bliver det muligt at tegne et kort over vejstrækningernes aktuelle støjmæssige tilstand. På denne måde kan det sikres, at støjbelastningen bliver reduceret gennem aktiv inddragelse af støj i planlægningen af vedligeholdelsen af vejene. Vejdirektoratet tilbyder CPX-måling med dokumentationsrapport. Yderligere information om støjreducerende vejbelægninger kan fås ved henvendelse. Traileren har to hjul med standardiserede dæk. Dæk/vejbanestøjen opfanges af to mikrofoner tæt på hvert dæk. Samtidigt dokumenteres farten og trailerens position (GPS). Det gennemsnitlige støjniveau rapporteres for hver 20 m kørt strækning. Ny støjklassificering af slidlag En arbejdsgruppe under ledelse af Vejdirektoratet har udarbejdet en metode til at klassificere vejbelægningers støjreduktion i forhold til en referencebelægning. Grundlaget er en CPX-måling og 2. generation af metoden er taget i brug i januar Ideen er, at vejmyndigheden kan bestille en vejbelægning med en specificeret reduktion af trafikstøjen. Vejdirektoratet kan udføre målingen for producenten og rapporten kan efterfølgende danne baggrund for en deklaration af produktets støjreduktion. Efter afslutning af entreprisen kan man med CPX-målingen kortlægge belægningens støjdæmpning. Støjkortlægning af vejbelægninger Den løbende vedligeholdelse af veje og planlægningen af udskiftning af nedslidte belægninger styres ofte med et Mere information om SRS: >> Udbudsforskrifter >> Vejoverbygning >> Støjreducerende slidlag 25

26 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Vejdirektoratet kan hjælpe med at udføre scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion, så vejmyndigheden får kortlagt vejstribernes kvalitet for at vide, hvornår, der skal genstribes, men også for at fremme trafiksikkerheden. Vejreglens krav ved dagslys: I afhjælpningsperioden Hvid 130 Planlægning kørebaneafmærkning Gul 100 Blå 80 Profileret kørebane afmærkning Hvid 100 Gul 80 Genafstribning ved den halve værdi Qd mcd*m2*lx-1 Ikke bare hvide striber Vejens afmærkning på kørebanen betyder både vejledning til trafikanten om overhalingssigt og synliggørelse af vejens linjeføring om natten og i usigtbart vejr. For at fremme trafiksikkerheden er det derfor væsentligt, at reflektionen kontrolmåles, så genafstribning kan udføres rettidigt. Kontakt Fagspecialister: Lars Ørum Peter Smedemark Jensen Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen vd.dk/raadgivning 26

27 Scanning af kant- og vognbanelinjers reflektion Vejdirektoratet udfører automatisk måling og registrering af retroreflektionen af vejens kørebaneafmærkning med udstyret Ecodyn, i et samarbejde med Rambøll-RST i Sverige. Resultater i Stribeman Resultater kan indlægges i Stribeman eller sendes. Scanning af kørebaneafmærkningen betyder: Forbedret trafiksikkerhed Rettidig genopstribning Mere økonomiske rutinemålinger Da målingerne med Ecodyn foretages med trafikkens hastighed, får man et hurtigt overblik over vejmarkeringens tilstand. Ecodyn foretager ca. 200 målinger for hver 100 meter. Resultaterne præsenteres både grafisk og som tabel, samt på kort som middelværdier, for eksempel pr. 25 eller 100 meter. Efterfølgende kan strækninger med dårlig retroreflektion detailmåles med LTL 2000 som specificeret i Vejreglen for afmærkning på kørebanen. 27

28 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering Dato 11. november 2014 Sagsbehandler Susanne Degn Mail slh@vd.dk Telefon 7244 7147 Dokument 14/15873-1 Side 1/10 Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Viden om kommuneveje jteknisk Instit 928-2003

Viden om kommuneveje jteknisk Instit 928-2003 Viden om kommuneveje Vejteknisk Institut Rapport 125 2003 Vejteknisk 1928 75 år - Institut 2003 Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Elisagårdsvej 5 Postboks 235 4000 Roskilde Telefon 4630 7000 Telefax

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Af Landinspektør Torben Weinkouff Rasmussen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet twr@vd.dk Udbygning af en eksisterende motorvej i bymæssig område

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Husfotograf for Vejdirektoratet

Husfotograf for Vejdirektoratet YDELSESBESKRIVELSE Husfotograf for Vejdirektoratet MAJ 2014 1 af 6 YDELSESBESKRIVELSE FOR HUSFOTOGRAF MAJ 2014 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Ydelsesbeskrivelsen for husfotograf omfatter en

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Bremselængde, friktion og adfærd

Bremselængde, friktion og adfærd Resultater, analyser og anbefalinger baseret på bremseforsøg 120-15 Hastighed (km/t) 100 Decceleration (m/s 2 ) Indsæt foto så det fylder 20rammen ud Hastighed (km/t) / Pedaltryk (kg). 80 60 40 Pedaltryk

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere