Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse"

Transkript

1 Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr.3 4. juni 2009 Dette tredje nummer af nyhedsbrevet husdyrgodkendelse står især i rejseholdenes tegn. Rejseholdet har aflagt sit første besøg i en kommune og melder om generel optimisme i forhold til at løfte husdyropgaven. Nedenfor kan du møde de nye rejsehold. Dette nummer indeholder også et udkast til et nyt praksisnotat om Miljøklagenævnets afgørelser. Læs mere nedenfor. Den juni i Viborg og juni i Odense afholder Miljøstyrelsen og KL workshops for nye medarbejdere i kommunerne, der arbejder med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Læs mere nedenfor og tilmeld dig på allerede i dag. Praksisnotat om nye afgørelser fra Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har i de forløbne måneder foretaget afgørelser i en række påklagede husdyrsager. Med henblik på at formidle indholdet af disse afgørelser har Miljøstyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet et såkaldt praksisnotat, hvori vi beskriver indholdet og essensen af de mere principielle afgørelser. Som bilag til dette praksisnotat har vi desuden udarbejdet et notat, hvor vi giver konkrete anvisninger på, hvordan I vurderer, hvorvidt et projekt i sig selv eller i kumulation med andre projekter og planer vil kunne give en væsentlig påvirkning af et Natura 2000 område, og hvornår der i givet fald skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af området. Læs her udkast til praksisnotatet, bilaget og appendiks om DMU s vurdering af usikkerheder ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur I er velkomne til inden den 11. juni 2009 at fremsende jeres kommentarer til praksisnotatet og bilaget til: Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse udgives af Miljøstyrelsen med henblik på at informere kommunerne om seneste nyt på husdyrgodkendelsesområdet. Vi skriver især om udmøntningen af husdyraftalen mellem KL og regeringen, ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk og ændringer i forhold til husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

2 Workshops for nye sagsbehandlere i Viborg og Odense Miljøstyrelsen og KL afholder 2 workshops for nye medarbejdere i kommunerne, der arbejder med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Det sker den juni i Viborg og juni i Odense På begge workshops vil der være oplæg fra Miljøstyrelsen og KL med henblik på at give deltagerne en generel introduktion til husdyrområdet. Derefter får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med visitation og konkret sagsbehandling (i form af cases). KL og Miljøstyrelsen forventer at afholde yderligere to workshops i efteråret. Praktiske oplysninger om workshops - Det er gratis at deltage (ekskl. transport) - Tilbuddet er især for medarbejdere, der er ansat i Tilmelding foregår ved at skrive en til Jens Runge, konsulent i KL på Jens Runge kan ligeledes besvare spørgsmål til de to workshops. - Følg med på hvor der vil komme flere oplysninger om de to workshops. Mød Rejseholdene og BAT-sekretariatet Vi er glade for at kunne præsentere medarbejderne fra de 3 nye rejsehold og BAT-sekretariatet, der får fast base i Miljøstyrelsen Århus. 2

3 På billedet ses fra venstre mod højre: Susanne Gregersen rejsehold Susanne er uddannet biolog og kommer fra kommunalt regi, hvor hun har arbejdet med administration af husdyrloven og naturbeskyttelsesloven. Tidligere har hun arbejdet med naturbeskyttelsesloven i et amt. Per Nørmark Andersen rejsehold Per er også uddannet biolog. Han har tidligere arbejdet med husdyrsagsbehandling i Viborg Amt, og i de senere år har han arbejdet i Landbrugsrådgivningen. Lene Andersen rejsehold Lene er projektleder for rejseholdet. Hun er uddannet agronom og har i mange år arbejdet med miljøgodkendelser af landbrug i Landbrugsrådgivningen. Erik Kolding - BAT Erik er uddannet agronom og har bred erfaring fra sit arbejde i forskellige virksomheder med relation til landbruget. Senest har han arbejdet med miljøgodkendelser i hhv. Miljøcenter Viborg og Skive kommune. Lone K. Hübschmann rejsehold Lone er uddannet biolog og har tidligere arbejdet med husdyrsagsbehandling i Vejle Kommune. I de senere år har hun stået for planlægningen af alle Ferskvandscentrets kurser på landbrugsområdet. Jane Fløe rejsehold Jane er uddannet jurist og har 7 års erfaring med rådgivning fra privat advokatfirma. Anette Marqvardsen Kontorchef i Miljøstyrelsen Århus Peter Hahn - BAT Peter er projektleder for BAT. Han er uddannet biolog og har arbejdet som koordinator på Vand-planlægningen i Miljøcenter Aalborg. Desuden har han været koordinator på flere internationale miljøprojekter. Henrik Gjerluf Thomsen - BAT Henrik er uddannet jurist og har et års erfaring fra Landscentret, hvor han især har arbejdet med erstatningssager. Ikke med på billedet: Trine Fomsgaard rejsehold Trine er kandidat i landskabsforvaltning. Hun har tidligere arbejdet i Landbrugsrådgivningen og som sagsbehandler på husdyrområdet i Viborg Amt. 3

4 Rejseholdene ruller ud Midt i maj 2009 aflagde rejseholdet sit første besøg i en kommune, og rejseholdet melder om generel optimisme i forhold til at løfte husdyropgaven. Frem til sommerferien forventes rejseholdene at aflægge visit i endnu et par kommuner. Rejseholdets indsats forløber sådan, at de indledningsvis gennemfører rejseholdene analyser af kommunernes arbejdsgange for behandling af husdyrgodkendelser. Derudover interviewes kommunale medarbejdere og borgere, der har søgt om husdyrgodkendelser. På baggrund af analyser og interviews giver rejseholdet konkrete forslag til, hvordan kommunen med rejseholdets hjælp kan sætte skub i sagsbehandlingen. Efter sommerferien vil fokus ligge på at omsætte rejseholdets forslag til konkrete handlinger, der kan føre til hurtigere og bedre afgørelser af husdyrgodkendelsessager i den enkelte kommune. Foruden de første par kommuner, som rejseholdene forventes at rykke ud til inden sommerferien, er der kommet henvendelser fra yderligere seks kommuner, der gerne vil have bistand til optimering af arbejdet med husdyrgodkendelser. På næste side kan du møde de 3 rejsehold. Arbejdet med BAT standardvilkår er i gang og de nye BAT-blade er på gaden BAT-sekretariatet er gået i gang med første fase, som er en udredning af relevante teknologier på området. De første sæt standardvilkår forventes at være færdige allerede her i Dertil kommer, at de nye 6 BAT-blade om bl.a. gyllekøling, forsuring og kemisk luftrensning nu er på gaden i den endelige version. Læs dem på Dialogmøder afholdt i positiv ånd Den maj 2009 mødtes kommunerne, KL og Miljøstyrelsen til dialogmøder i hhv. Vejen, Viborg og Korsør. Der var en god og konstruktiv stemning til møderne, hvor repræsentanter fra i alt 70 kommuner mødte op. Rejsehold, helpdesk, kurser og UVISA-systemet var nogle af de mest populære emner. Kommunerne havde lejlighed til at stille spørgsmål til KL og Miljøstyrelsen og ikke mindst berette, hvordan det går med sagsbehandlingen af husdyrgodkendelser i de enkelte kommuner. Nedenfor kan du læse nogle af de gennemgående spørgsmål og svar fra møderne. Hvad er forholdet mellem rejsehold og kompetenceudvikling/efteruddannelse i kommunerne? 4

5 Kompetence/efteruddannelsen er ikke afhængig af rejseholdet, men vil blive udviklet i et samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen. Det første kursustilbud bliver et tilbud til nye medarbejdere i kommunerne, om et grundlæggende kursus inden for husdyrsagsbehandlingen. Kurset planlægges afholdt 4 steder rundt i hele landet, og er som de øvrige tilbud gratis for kommunerne. Der blev på møderne i øvrigt stillet en række forslag til indholdet af kommende kurser/workshops, herunder bl.a. ønsket om at komme lidt mere ind i ansøgningssystemet. Hvordan fungerer Miljøstyrelsens helpdesk? Helpdesken kan besvare enkle spørgsmål inden for 1 uge og principielle spørgsmål inden for 1 måned. Er det Miljøstyrelsens ansvar at løse problemer med forsinkelse i sagsbehandlingen på grund af en forsinket høring nabokommuner imellem? Nej, det skal løses lokalt. Hvilke regler gælder for godkendelse af arealer til udbringning af slutprodukter fra biogasanlæg? Denne form for godkendelser skal behandles efter VVM-reglerne. Er kommunen forpligtet til at sende et brev ud til ansøger om indhentning af supplerende oplysninger for sagsbehandling af husdyrgodkendelser? Nej, det er sagspraksis i den enkelte kommune, der lægges til grund for udsending af brev om indhentning af supplerende oplysninger. Det er ikke et krav. Hvem vurderer hvornår en ansøgning er åbenlyst mangelfuld? Denne vurdering foretages suverænt af kommunen Skal kommunerne vente med at afgøre sager, indtil der er kommet nye standardvilkår for BAT? Kommunerne skal afgøre sager på det foreliggende grundlag, de skal derfor ikke afvente de nye BAT-standardvilkår. UVISA-systemet På dialogmøderne blev der stillet en række tekniske spørgsmål til moniteringsmodulet UVISA og resten af Husdyrgodkendelse.dk. Her bringer vi nogle af de mest relevante spørgsmål og svar. Hvordan skal vi opgøre indsendte fiktive sager og 10 tilladelser Der oprettes snarest en mulighed for at ansøger kan markere ansøgninger som fiktive, hvilket betyder, at disse ansøgninger ikke indgår i kommunernes opgørelser. Fiktive sager kan i den forbindelse både omfatte 10 tilladelser og scenarieberegninger m.m. 5

6 Hvordan skal vi håndtere hjemviste sager? Afgjorte sager er efter implementeringen af UVISA låste for yderligere redigering. Ved hjemvisning af sager fra Miljøklagenævnet vil det dog være muligt at genåbne sager, så der igen kan arbejdes på ansøgningen. Dette kræver dog, at I mailer skemanummer m.m. til Som for de fiktive ansøgninger vil vi snarest oprette en facilitet, der håndterer hjemviste sager. Hvordan registreres ansøgninger, der trækkes af ansøger, og som hermed er bortfaldet? Teksten i dropdown-menuen under afgørelse ændres snarest fra Væsentligt ændret til bortfald Hvordan får vi fratrukket antallet af dage hos ansøger 7 dage for de allerede indsendte sager? Ved visitering af de allerede indsendte sager kan der tages højde for det antal dage, hvor ansøgningen har ligget hos ansøger på følgende måde: Den indtastede visitationsdato fremrykkes fra den reelle visitationsdato med det antal dage, som ansøgningen har været sendt tilbage til ansøger med henblik på supplerende oplysninger. Kommunen skal dog huske, at de første 7 dage en ansøgning har været returneret skal registreres som sagsbehandlingstid. Dvs. har en ansøgning været returneret til ansøger i 37 dage, sættes visitationsdagen til 30 dage efter den reelle visitationsdato. Kan vi ikke få teksten at se i de mails der sendes automatisk til ansøger? Her kan I læse teksten i de mails, der sendes automatisk til ansøger, når I trykker på en af de 6 handlingskapper i UVISA. Hvordan får vi etableret samtidighed mellem afgørelser af relaterede 16 og 12 godkendelser. 16 godkendelsen kan efter aftale med ansøger stilles i bero, indtil 12 afgørelse bliver givet. Hvordan håndterer vi afgørelser fra før 1. januar 2009 Ansøgninger, der er afgjorte, skal have tildelt visitations-, i behandlings- og afgørelsesdatoer. Herefter vil disse ansøgninger blive låst for redigering, men vil dog stadig fremgå af kommunens liste over afgjorte sager. For alle sager afgjort i 2009 skal disse datoer jf. aftalen være de reelle datoer. For afgørelser truffet i er det imidlertid kun afgørelsesdatoen, der skal være reel, og I kan derfor nøjes med indsætte indsendelsesdatoen som en fiktiv visitations- og i behandlingsdato for disse sager, der er afgjort i 2007 og Kan et ansøgningskema både fungere som en almindelig og en tillægsgodkendelse? Nej, ét skema - én afgørelse. For ansøger udvikles der snarest mulighed for, at ansøger via en kopi-funktion kan udarbejde et tillæg ansøgning der allerede er afgjort. 6

7 Hvordan indsender ansøger en 16 ansøgning til den kommune, der har størst andel af udbringningsarealet, hvis ejendomsnummeret ligger i en anden kommune? Ansøgningssystemet benytter ejendomsnummeret til at identificere, hvilken kommune der skal modtage ansøgningen, og vil når kortfunktionen åbnes zoome ind på det rigtige sted på danmarkskortet. Skal ansøgningen sendes til en anden kommune, kan ansøger som en midlertidigt work-around benytte et lånt ejendomsnummer beliggende i modtagerkommunen. Ejendomsnummeret skal dog være gyldigt, da systemet ikke accepterer opdigtede ejendomsnumre, og ansøger skal selv anføre i ansøgningen at ejendomsnummeret er fiktivt af ovennævnte grunde. IT-systemet vil inden for en overskuelig fremtid blive ændret til at kunne håndtere både ejendomsnummer og et alternativt kommunenummer Kan vi ikke få oprettet en slags sandkasse, hvor kommunerne kan afprøve systemet og teste nye ideer? Mulighed for, at I som sagsbehandlere kan lave scenarieberegninger på en indsendt ansøgning vil blive medtaget i det nye administrationssystem. Derudover vil vi absolut anbefale, at I - hvis ikke allerede har en - får anskaffet jeres egen digitale signatur sådan, at I bliver fortrolige med at udarbejde scenarier og i det hele taget herigennem bliver fortrolige med beregningssystemets kringelkroge. Kommentarer fra møderne Her kan du læse nogle af de kommentarer, observationer og bekymringer, der gik igen på tværs af kommuner: Der blev udtrykt bekymring over, at de mange mindre husdyrsager ( 10) som ikke er omfattet af husdyraftalen mellem regeringen og KL, kan vanskeliggøre opfyldelse af aftalens krav. Der blev meldt om, at antallet af ansøgninger om husdyrtilladelse er faldende. Det blev oplyst, at man har afsat supplerende ressourcer til behandling af husdyrsager. Både i form af nyansættelser i kommunerne og konsulentbistand Det blev oplyst, at der generelt er behov for en konsekvent tidsmæssig styring af sager som udbydes til konsulenter Det blev meldt ud, at der er problemer med at anvende shapefiler i begge typer af GIS-programmer. P.t. tager det for lang tid at lave kortbilag. Det blev drøftet, hvordan man imødekommer de habilitetsproblemer, der kan opstå i forbindelse med anvendelse af konsulenter, herunder at 7

8 den samme konsulent ikke kan udarbejde en ansøgning og efterfølgende myndighedsbehandle denne. Meddelelser fra IT-administrator Husk at de røde knapper i it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk fungerer som afgørelser. Når kommunen trykker på en rød knap, låses ansøgningen for ansøger og kommune. Dette i modsætning til tidligere, hvor de røde knapper fungerede til at nulstille ansøgningen. Har du spørgsmål til det nye moniteringssystem UVISA? Så er der hjælp at hente i Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelser nr. 2 fra 7. maj Her kan du bl.a. læse en brugervenlig gennemgang af UVISAs funktioner. Læs særnummeret om UVISA på: mst.dk/landbrug/husdyrgodkendelser/nyhedsbrevet+husdyrgodkendelser Efter brugerønske har vi lagt tjeklisten til visitationsproceduren ud på hjemmesiden i Excel-format. Du kan finde listen ved at gå ind på og læse om visitationsproceduren. 8

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Sagsbehandling V. 1.0 24/5 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Sagsbehandling V. 1.0 24/5 2011 For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og du skal kende til drop down menu, Se ansøgning og Faneblade. Du kan læse om emnerne i

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere