Uddannelsespulje 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespulje 2011"

Transkript

1 Uddannelsespulje 2011 Ansøgningsskema Ansøgningsfristen er mandag d. 7. marts 2011 kl Projektnavn: Uddannelse og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Ansøger: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus Ansøgt beløb: kr. Journalnr: Udfyldes af sekretariatet i Regional Udvikling Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 1 / 10

2 Ansøgers CVR-nr Ansøgers navn og adresse Projektets adresse (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kontaktperson (navn) Kontaktperson ( ) STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Hjørring gymnasium og Hf-kursus Skolevangen Hjørring Hjørring Gymnasium og Hf-kursus Skolevangen Hjørring Hjørring Gymnasium og Hf-kursus Elsebeth Gabel Austin Kontaktperson (telefon) Fast Mobil Ansøgers revisor (Navn, adresse og kontaktperson) Navn Adresse Peter Nørrevang Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg Telefon Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 2 / 10

3 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Uddannelse og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Projektets tidsplan Startdato 1. august 2011 Slutdato 30. juli 2014 FOKUSOMRÅDE Angiv projektets primære og evt. sekundære fokusområde pba. Uddannelsesstrategi : (sæt krydser) Primære fokusområde Sekundære fokusområde Barrierer for uddannelse X Uddannelse i yderområder X Overgange mellem uddannelser X Innovation i uddannelse PROJEKTBESKRIVELSE Projektet skal relateres til Uddannelsesstrategi , have et regionalt perspektiv samt understøtte Den regionale Udviklingsplan og supplere Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum. Se bl.a. KORT RESUMÉ TIL OFFENTLIGGØRELSE Beskriv kort formål og forventede effekter (max. 10 linjer) Hjørring kommune er en af Danmarks udkantskommuner med et relativt stort opland. I kommunens yderområder er der mangeårige traditioner for erhverv, som ikke tidligere krævede en ungdomsuddannelse eller en uddannelse overhovedet. Et af de udkantsområder er Hirtshals, hvor fiskerierhvervet har stået stærkt, og hvorfra ungdomsuddannelserne har den laveste rekruttering. Vendsyssel oplever i disse år større arbejdsløshed, og krisen mærkes særligt i området, som er geografisk langt fra de store byer med flere jobmuligheder. Hjørring Gymnasium og Hf (stx og hf) og EUC Nords gymnasiale uddannelser (hhx og htx) i Hjørring ønsker i samarbejde med UU Vendsyssel, det nye store skolecenter i Hirtshals og Hjørring Kommune at gøre en målrettet indsats i Hirtshals som opland og udkantsområde for at øge frekvensen af optag til ungdomsuddannelserne. Slutmålet for det 3-årige projektet, der løber fra er, at flere unge fra gymnasiefremmede miljøer gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter en videregående uddannelse. Herved vil projektet bidrage til at give flere unge valgmuligheder i deres professionsvalg og desuden bidrage til, at lokalområdets udannelsesniveau hæves. PROJEKTETS BAGGRUND Projektets baggrund skal beskrives med udgangspunkt i de handlingsplaner og strategier, der er beskrevet under punktet Projektbeskrivelse Hjørring kommune er en af Danmarks udkantskommuner med et relativt stort opland. I kommunens yderområder er der mangeårige traditioner for erhverv, som ikke tidligere krævede en ungdomsuddannelse eller en uddannelse overhovedet. De markante forandringer, som vi oplever i samfundet i dag, betyder, at flere af de erhverv, som tidligere gav en stabil levevej, ikke længere har samme status. I de samfund, hvor traditionen stadig er stærk for lokale erhverv, er der færre unge, der søger en ungdomsuddannelse. Dette gælder i Vendsyssel generelt som udkantsområde, men der er så her igen specifikke områder, hvor tendensen til lavere uddannelsesniveau er særlig markant. Et af de områder er Hirtshals, hvor fiskerierhvervet har stået stærkt, og hvorfra ungdomsuddannelserne har den laveste rekruttering. Vendsyssel oplever i disse år større arbejdsløshed og krisen mærkes særligt i området, som er geografisk langt fra de store byer med flere jobmuligheder. Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 3 / 10

4 Hjørring og Hjørring Gymnasium og Hf (stx og hf) og EUC Nords gymnasiale uddannelser (hhx og htx) ønsker i samarbejde med UU Vendsyssel, det nye store skolecenter i Hirtshals og Hjørring Kommune at gøre en målrettet indsats i Hirtshals som opland og udkantsområde for at øge frekvensen af optag til ungdomsuddannelserne. Der er en stor bevidsthed om lokalområdets nu meget store behov for i øget omfang at uddanne de kommende ungdomsårgange og for også derefter at fastholde veluddannet arbejdskraft i området for at dæmme op for fraflytning og udtynding af befolkningen, og også for at hæve uddannelsesniveauet som udviklingsredskab for egnen. Ved en 3-årig strategi skal der sættes fokus på uddannelse som relevant og en uomgængelig nødvendighed for alle unge i området, uanset den boglige tradition, man kommer fra. Statistikker fra UU (se bilag), viser den nuværende lave rekruttering til ungdomsuddannelserne, og der er i Hirtshals som udkantsområde i forhold til Hjørring et bogligt potentiale, som i øjeblikket ikke udnyttes, da vaner og traditioner skærmer for udsynet til at starte en ungdomsuddannelse, som kan lede til videre uddannelse uden for lokalområdet. Synergi opstår ikke blandt folk med samme holdninger, erfaringer, viden osv., men derimod blandt folk, der tør kaste sig ud i et samarbejde med andre, som har vidt forskellige indfaldsvinkler til sagen. Det kræver derfor en særlig realistisk vejledning, hvor forældrene er naturlige, legitime hovedinteressenter. Vi ved, at de har en afgørende indflydelse på deres børns uddannelsesvalg, med mindre de har spillet sig af banen, og vennerne har overtaget deres rolle, som kan karakteriseres som glamourvejledning. Forældrene vil gerne være med til at tage ansvaret for, hvad der skal lægges vægt på, når børnene skal vælge fremtidsvej, hvilke værdier der er centrale, hvilke livsformer der er naturlige for børnene etc. Dette er også forældrenes naturlige gebet. Hvis de ellers får lov. For at komme videre, er det derfor afgørende at få forældrenes syn på uddannelse bearbejdet for at påvirke deres opfattelse af, hvad der er nødvendigt. På Folkeskoleniveau få de unge i dag vejledning, men der kræves yderligere oplysning om de muligheder, man får gennem uddannelse. Eleverne og forældrene skal møde institutionerne og professionerne for derigennem at forstå nødvendigheden af, at valgmuligheder er stærkt knyttet til uddannelsesniveau. Mange forældre er dog ikke i stand til at give den nødvendige sparring: Det må de selv bestemme -holdning er desværre også en udpræget holdning hos forældre, der dækker over manglende indsigt i karrieremulighederne eller de alt for mange uddannelser. Forældrene er dog vigtige ressourcepersoner på det dannelsesmæssige område, idet de ofte har et langt mere nuanceret billede af de unges kompetencer uden for skoleregi. Dette billede af de unges profil skal med som element i udannelsesvalget/karriereplanlægningen. Sune Jon Hansen fra Københavns Universitet har som sit ph.d.-studium valgt at forske i uddannelsesstrategier i Hirtshals. Han siger om sit projekt: Med afsæt i bevægelser indenfor den danske velfærdsstat, uddannelsessystemet og ændringer af nationale og lokale erhvervsstrukturer, beskæftiger projektet sig med arv, erhverv og uddannelse, og hvordan det gør og gøres til en forskel at komme fra landet. Der er tale om et casestudie af et afgrænset ruralt lokalsamfund, som stiller skarpt på, hvordan rekrutteringen til ungdomsuddannelser også har at gøre med, hvor man kommer fra. - og videre: Hovedinteressen knytter sig således til den udfordring unge i et lokalsamfund forstået som et sted, hvor et eller flere erhverv tidligere har domineret og sikret en grundlæggende mobilitet med tydelige reproduktionsmuligheder, lav migration og lavt behov for videregående uddannelse til følge står overfor, når ændringer i erhvervsstrukturer på den ene side og udbygningen af velfærdsstaten på den anden, skaber et behov for/krav om videregående uddannelse Sune Jon Hansen vil deltage i projektet som følgeforsker, således at hans inddragelse bliver gradvis større jo tættere projektet er på sin afslutning. I begyndelsen vil projektet have gavn af Sune Jon Hansens forskningsresultater, men efter 1-1½ år skal projektets egne metoder og resultater underkastets forskerens analyse og konklusioner. Sune Jon Hansen vil, baseret på det 3-årige pilotprojekt, levere en afsluttende rapport med konklusioner og anbefalinger til det videre arbejde med at forankre og udbrede arbejdet med mønsterbrydning og uddannelse i udkantsområder. Det er vigtigt at få gødet jorden for at bryde traditionerne. Dette skal ske, som ovenfor nævnt, ved at påvirke Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 4 / 10

5 forældrene, men også ved at lade rollemodeller indgå i projektet for at påvirke eleverne på folkeskoleniveau. Gymnasieelever og studerende fra de videregående uddannelser kan bidrage ved at fortælle deres historier for at skabe basis for identifikation og for at vise de faktiske og realistiske muligheder i de videregående uddannelsers professioner. Lærergrupperne fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal desuden aktiveres i et målrettet samarbejde, som ikke kun stopper ved at høre om hinandens undervisning og pensumkrav. Der skal være målrettede samarbejder, der viser gymnasiets fagkrav og metoder, og som motiverer de boglige folkeskoleelever til at se ungdomsuddannelserne som en nødvendig og relevant forberedelse til senere professionsvalg. Desuden er det vigtigt, at de unge, der således vælger at fortsætte på en ungdomsuddannelse, får den støtte og opbakning, som kræves for at de fastholdes. Opbakningen kan dels være støtte til at forstå gymnasiets kode, og dels gennem ekstra vejledning og opmærksomhed fra skoens studievejledere. For at opnå ovenstående, involverer den 3-årige strategi samarbejdspartnerne på forskellig måde. Projektet tænkes understøttet på flere fronter: gennem en parallelitet mellem selve projektet, arbejdet med de kommunalpolitiske mål for fase 3 i Hjørring Kommune, som i denne tid er under udarbejdelse, samt den strukturreform, som vi forventer at implementere i organiseringen af fase 3-undervisningen i Hirtshals Skolecenter, med bl.a. markant øget fokus på de unges uddannelsesparathed (se vedlagte projektbeskrivelse). Ved projektets afslutning er det et mål, at resultater og anbefalinger skal videreformidles til andre udkantsområder som eksemplarisk til inspiration for andre skoler, ikke bare i Hjørring kommune, men i hele regionen. PROJEKTETS FORMÅL Projektets overordnede formål beskrives kort i relation til administrationsgrundlaget Formålet med projektet er at få brudt den arv, der ligger i, at man ikke ser boglige kompetencer som regulært arbejde informere og påvirke forældrene til elevmålgruppen højne frekvensen af unge, der efter folkeskolen søger optagelse på en ungdomsuddannelse skabe bedre forståelse for overgange fra Folkeskolen til ungdomsuddannelserne fokusere på fastholdelse og motivation, når de gymnasiefremmede unge er blevet optaget på en ungdomsuddannelse sikre at de unges talentpotentiale anerkendes og udnyttes maksimalt på trods af traditioner i deres bagland styrke skoleudviklingen ved holdningsbearbejdelse i Hirtshals at dette pilotprojekt senere skal danne forbillede for lignende indsatser i andre af kommunens områder og i regionens udkantsområder i øvrigt Slutmålet for projektet er, at flere unge fra gymnasiefremmede miljøer gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter påbegynder en videregående uddannelse. Herved vil projektet bidrage til at give flere unge valgmuligheder i deres professionsvalg og desuden bidrage til, at lokalområdets udannelsesniveau hæves. PROJEKTETS INDHOLD Beskriv projektets indhold generelt Samarbejdspartnerne har i den 3-årige strategi formuleret følgende indsatsområder og aktiviteter: øget oplysning til forældrene ved forældrekurser og ekskursioner til ungdomsuddannelsesinstitutioner for at møde skolernes lærere og elever og i det studiemiljø, som ungdomsuddannelserne tilbyder Inddragelse af klasse og deres forældre på Hirtshals skole fra august 2011, så projektet inddrages i skolens årsplan allerede i maj-juni folkeskolens og ungdomsuddannelsernes lærergrupper skal gennem særlige samarbejdsprojekter opnå forventningsafklaring i forhold til afleverende niveau såvel som for aftagerniveau. Der skal gennem faglige samarbejder og forløb fokuseres på gymnasiets faglige krav og muligheder som motivationsforstærkende element for at vælge en ungdomsuddannelse UU-vejlederne klædes på til at foretage forældrekurser i uddannelsesvalget på Hirtshals Skolecenter Målgruppen er forældre med skolesøgende børn, startende med 7. klassetrin. Kurserne placeres i foråret. Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 5 / 10

6 ungdomsuddannelserne følger op med "brobygning" for forældre, der har skolesøgende børn på 9. klassetrin i efteråret, med temaet: Fokus på job- og karrieremuligheder efter uddannelserne. Udvikling af innovative læringsmiljøer (udnyttelse af nye medier som de sociale medier, mobillæring, podcast, videocast m.m), talentudvikling. Dette skal være ske på folkeskoleniveau, jf. kommunens politiske målsætning for fase 3 (se bilag) udvikling af innovative læringsmiljøer i lighed med ovenstående på gymnasieniveau for bedre at kunne udvikle både stærke og svage elevers boglige potentiale og styrke deres kritiske anvendelse af de nye elektroniske medier gennem anvendelsen af disse som læringsværktøj møde med rollemodeller: elever og studerende fra hhv. gymnasierne og de videregående uddannelser der tilknyttes forsker fra Københavns Universitet, som vil bidrage med følgeforskning i projektet. Når det er med tilknytning fra Københavns Universitet er det, fordi Sune Jon Hansen netop har valgt lokalområdet Hirtshals som fokus for sin ph.d.-afhandling om social arv og uddannelsesstrategier (se bilag). PROJEKTETS ORGANISERING Her redegøres for projektets organisatoriske set-up. Skal der eksempelvis nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe? Og er der allerede sat navne på deltagerne? Der opfordres til, at man i større projekter nedsætter en styregruppe Styregruppe: For at styre projektet nedsættes en styregruppe af institutionens ledere samt kommunens uddannelseschef Den tilknyttede ph.d. deltager i møder efter behov. Styregruppens ansvar er at sikre projektet ledelse, at afstemme forbrug af de tildelte midler samt at sikre de overordnede rammer for og evaluering af projektet i den 3-årige periode. Kontaktgruppe: Der nedsættes desuden en kontaktgruppe af lærere og vejledere fra skolerne for at sikre koordinering og progression i projektet. Kontaktgruppens ansvar er den praktiske afvikling af projektet. Der kan desuden nedsættes mindre arbejdsgrupper efter behov til at forestå de individuelle tiltag. PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DISSES ROLLE/BIDRAG Her redegøres for samtlige samarbejdspartnere i projektet samt hvilke ydelser hver enkelt samarbejdspartner leverer til projektet. Det økonomiske omfang af samarbejdspartnernes ydelser skal specifikt fremgå af projektets budget. Hver samarbejdspartner skal udfylde og underskrive en partnererklæring. Der skelnes mellem to typer samarbejdspartnere: en projektpartner og en netværksdeltager. En projektpartner er kendetegnet ved: - er kernedeltager i projektets afvikling - har andel i projektets økonomi - modtager tilskud og bidrager med egenfinansiering En netværksdeltager er kendetegnet ved: - ad hoc/perifer deltager, som fx bidrager med viden og deltager i videndeling - kan ikke afholde udgifter i projektets økonomi - kan ikke modtage tilskud eller bidrage med egenfinansiering til projektets økonomi Hjørring Gymnasium og HF: Tovholder, juridisk ansvarlig. Bidrager med lærertimer, administration, mødefaciliteter, styre- og kontaktgruppemedlemmer, materialefremstilling EUC Nord, Hjørring afd. af hhx og htx: Bidrager med lærertimer, administration, mødefaciliteter, styre- og kontaktgruppemedlemmer, materialefremstilling Hirtshals skolecenter: Bidrager med lærertimer, administration, mødefaciliteter, styre- og kontaktgruppemedlemmer, materialefremstilling Hjørring Kommune: bidrager med styregruppemedlem, materialefremstilling UU Vendsyssel: Bidrager med styre- og kontaktgruppemedlemmer, vejledertimer og udvikling af materialer til vejledning af forældre og elever samt til statistik Forsker fra Kbh. Universitet Bidrager med følgeforskning og assisterer ved evalueringer og interviews. Leverer afsluttende rapport med konklusioner og anbefalinger. Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 6 / 10

7 Angiv antal samarbejdspartnere ekskl. projektholder: Hirtshals Skolecenter Hjørring Kommune UU Vendsyssel EUC Nord: hhx og htx Sune Jon Hansen, forsker, Kbh. Universitet PROJEKTETS KONKRETE RESULTAT- OG EFFEKTMÅL Her skal formålet med projektets omsættes til resultater og effekter. Disse kan for eksempel være i form af effektmål, produktmål, aktivitetsmål, kvalitetsmål, procesmål eller lignende. Alle resultat- og effektmål skal være konkrete og målbare, således at det er muligt at vurdere, om og i hvilken grad de er opfyldt. Derfor er det også afgørende at forholde sig til, hvordan resultat- og effektmålene skal måles, når disse formuleres. Antallet af mål afhænger af projektet. Hellere få præcise resultat- og effektmål end mange luftige. Resultat- og effektmål 1) Flere ansøgere til ungdomsuddannelserne stx, hf, hhx og htx Målemetode 1) Sammenligning mellem optag i 2011 med med med ) Stigende gennemførelsesprocent af unge fra Hirtshals 3) Gennemførte forældrekurser og -ekskursioner for elevmålgruppens forældre 4) Udvikle planer for rekruttering og fastholdelseaf udkantsunge/gymnasiefremmede unge. Disse planer skal være eksemplariske og til inspiration for andre af landsdelens og regionens udkantsområder 5) Folkeskole- og gymnasielærergrupperne skal have udarbejdet materiale i de gymnasiale fællesfag, som minimum fagene dansk, engelsk, matematik for et tværskolesamarbejde, der skal lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 6) Flere med afsluttet ungdomsuddannelse påbegynder videregående uddannelse 2) Sammenligning mellem gennemførelse i 2012 med med ) Der skal være gennemført kurser for hver af årgangene 7., 8. og 9. klassetrins forældre. Effekten af disse kurser måles ved interviews af forældrene og evaluering af kurserne efter hvert afholdt kursus. 4) Planerne skal indgå i det afsluttende evalueringsmateriale og anvendes som integreret i minimum pilotskolernes fastholdelsesstrategi 5) Fagplanerne offentliggøres på skolernes hjemmeside og i evalueringsrapporten og integreres i fagenes planlægning for de relevante niveauer. 6) Ved analyse af optag på de videregående uddannelse skal der i 2014 være en stigning i forhold til 2011 PROJEKTETS MILEPÆLE OG TIDSPLAN Der skal være en klart beskrevet tidsangivelse af milepæle for, hvornår projektets resultat- og effektmål forventes opfyldt Milepæle* Flere ansøgere fra Hirtshals til de gymnasiale uddannelser: målrettet UU-vejledning og tilrettelæggelse af kursusaktiviteter materialeudvikling til den nye vinkel på UUvejledning tilrettelæggelse af undervisning på folkeskoleniveau med henblik på overgang Tidsplan og deadline** Projektets arbejde for bedre rekruttering fra Hirtshals starter efterår 2011 Den fulde effekt forventes at kunne ses marts 2014 Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 7 / 10

8 introduktion af rollemodeller på gymnasiale visualisering af job- og karrieremuligheder Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse øget støtte, vejledning og fastholdelse på ungdomsuddannelserne fokusinterviews af eleverne for at observere deres udvikling på de gym. uddannelser Flere unge fra Hirtshals påbegynder en videregående uddannelse opfølgning på den tidlige vejledning om videregående uddannelser gennem faglige projekter øget fokus på videregående udannelser Forældreholdning er bearbejdet, så der er større bevidsthed om at uddannelse er vigtig: forældrekurser ekskursioner til udd.institutioner: de gymnasiale såvel som de videregående samt udvalgte virksomheder Skolernes lærergrupper samarbejder, og overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse smidiggøres Møder mellem folkeskole- og gymnasielærergrupperne Materialeudvikling til undervisningen som minimum i fagene dansk, engelsk og matematik *) Angiv mindst tre af de vigtigste delmål/milepæle, som skal opnås inden for projektets løbetid, altså fra projektstart til projektafslutning. Tilknyt aktiviteter til milepælene. Vejlednings- og fastholdelsesstrategi starter med årgangen 2011/12 og den fulde effekt skal kunne måles ved sommereksamen i 2013 og 2014 Arbejdet for dette starter i skoleåret 2011/12, men effekten kan tidligst måles i juli 2014 Ved interviews skal der være en forskel i forhold til forældreholdning ved projektets start i 2011 og ved projektets afslutning i Lærergrupperne starter de indledende møder i skoleåret 2011/12. Den fulde effekt forventes at være opfyldt i skoleåret 2013/14, dog vil der allerede i de første to år af projektet være positive effekter af samarbejdet. **) Angiv tidsplan for, hvornår arbejdet med de enkelte milepæle pågår samt deadline for indfrielse af disse. PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Hvordan adskiller projektet sig fra allerede eksisterende projekter/aktiviteter samt lov- og bekendtgørelsesfastlagte opgaver? Inddrag erfaringer fra hidtidige udmøntninger af Uddannelsespuljen (2007, 2009, 2010) Projektet adskiller sig markant ved Fokus på uddannelse ved mønsterbrydning i et udkantsområde som pilotprojekt med det formål at få højnet uddannelsesniveauet i området og landsdelen, og at udarbejde en strategi for andre udkantsområder Introduktion af forældrekurser og ekskursioner til uddannelsesinstitutionerne i en nytænkt vejledning: der har tidligere i regionen været giver midler til fastholdelse og vejledning, som kan udnyttes i denne sammenhæng, men det er første gang, at forældrene bliver et selvstændigt fokus for at holdningsbearbejde og påvirke dem som målgruppe Målrettet praktisk lærersamarbejde på tværs af folkeskole og gymnasiale uddannelser. Regionens uddannelsespulje har tidligere givet midler til at arbejde med overgange mellem skoleformer. Disse tiltag har gødet jorden for det samarbejde, som i dette projekt dog skal være markant forpligtende og udmøntes i konkrete faglige forløb, som formidles til skoler i andre udkantsområder i regionen Ovenstående fokusområder er ikke endnu medtænkt i eksisterende lov- og bekendtgørelsesfastlagte opgaver. Det politiske og men de kræver en meget præcis udmøntning i praksis, for at blive realiseret i et udkantsområde med ringe tradition for uddannelse. PROJEKTETS GEOGRAFISKE SPREDNING Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 8 / 10

9 Hvilke af følgende kommuner kommer projektet til gavn (sæt kryds)? X Hele regionen 100 % Frederikshavn X Hjørring 100 % Læsø Brønderslev Jammerbugt Aalborg Vesthimmerland Mariagerfjord Morsø Thisted Rebild Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn i %)? HVORDAN EVALUERES PROJEKTET, OG HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE? (Udover de kontraktfastsatte evalueringsaktiviteter, hvordan forventes projektets resultater offentliggjort og formidlet? Hvilke brugere kan have interesse i at høre om projektets resultater?) Projektets resultater vil blive offentliggjort på skolernes hjemmesider og i evalueringsrapporter. Desuden vil der være løbende kontakt til medierne for at formidle projektets resultater. Undervisningsministeriet vil blive gjort bekendt med projektets indhold, og rapporter og slutevaluering vil blive offentliggjort som publikation i Hjørring Kommune. Desuden vil der blive foretaget fokusinterviews af forældre, elever, vejledere og lærere på de deltagende institutioner. Følgeforsker vil bidrage med forskning af området, evaluering, interviews og konklusioner. PROJEKTETS FORANKRING OG VIDEREFØRELSE Hvad sker der med projektet efter projektafslutning? Det forventes at projektet resulterer i, at modellen søges videreført i andre udkantsområder, ikke bare i Vendsyssel men også andre steder i regionen. De nye arbejdsgange og fokusområder vil ved projektets afslutning have dannet basis for en nytænkning, som vil have sat spor i skoleudviklingen og overgangsmønstrene fra folkeskole til ungdomsuddannelse med positiv effekt for de videregående uddannelser i Nordjylland. Samlet projektbudget Ansøgt støtte Egenfinansiering (kr.) PROJEKTETS BUDGET OG ANSØGT STØTTEBELØB Egenfinansiering (%) 25 % kr kr kr. BEMÆRK! Sammen med ansøgningen indsendes projektbudget i særskilt excel-fil budgetskema downloades på: Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 9 / 10

10 UNDERSKRIFT Dato: 7. marts 2011 Underskrift Projektets navn, Ansøgers navn, adresse/stempel: Uddannelse og udkant: et pilotprojekt med fokus på Hirtshals Hjørring Gymnasium og Hf-kursus Skolevangen 23, 9800 Hjørring Ansøgningen indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: NB! Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse inden for fem hverdage efter ansøgningsfristen 7. marts 2011 kontakt da sekretariatet på telefon: Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: _Projekt HIRTSHALS ansøging.doc Side 10 / 10

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rndk Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Regionalt samarbejde om vejledning og optag TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere