Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO 346-016"

Transkript

1 Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO Faglig slutrapport, maj 2015 Udarbejdet af Thomas Ulderup, Integrate (med bidrag og input fra Rasmus Olsen fra Integrate, Poul Mose Johansen fra Integrate, Professor Kenn Steger Jensen fra Aalborg Universet og Teknisk chef Svend Erik Mortensen fra Skamol)

2 Indhold Indledning Projektresumé og baggrund Kort om arbejdet i casevirksomheden Demonstration af værktøj og resultater af simuleringer Faglige resultater og teknisk udvikling Den videre udvikling herfra samt potentialer for fremtidig kommercialisering Vurdering af projektets potentialer og muligheder i andre brancher og nye markeder Evaluering af partnernes samarbejde Bilag: Udtalelse fra Skamol

3 Indledning Denne slutrapport har til formål at beskrive resultater og erfaringer i forbindelse med PSO-projektet Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering, som blev påbegyndt i februar 2014 og afsluttet ultimo Projektresumé og baggrund Dette projekt har haft som formål at udvikle nye systemer, værktøjer og metoder, der kan anvendes til at effektivisere energiforbruget i industrielle virksomheder. Projektet er gennemført som et forprojekt, der har haft til formål at demonstrere realiserbarheden og potentialet ved et senere full scale projektet, som ønskes gennemført efterfølgende. I det gennemførte forprojekt, som er forløbet i perioden 2014 til foråret 2015 er der først og fremmest arbejdet med analyse i casevirksomhed, udvikling af modeller og optimeringsværktøj, som efterfølgende er anvendt og afprøvet i casevirksomheden. Der er opnået mange resultater og erfaringer i denne periode, hvilket vi vil prøve at beskrive i denne rapport. Det overordnede formål med projektet har været at udvikle nye systemer og værktøjer, der skal løse følgende 3 centrale udfordringer, der har stor indflydelse på et unødvendigt overforbrug af energi ifm. produktion i virksomhederne. 1) I forbindelse med produktionens og anlæggenes dimensionering og etablering mangler der værktøjer og systemer, som kan simulere og konsekvensvurdere den fremtidige drifts for derigennem at fastlægge det optimale match mellem produktionsstyring og energistyring. Alt for ofte ser vi i dag at produktions- og energitekniske anlæg dimensioneres efter forventede spidsbelastninger, hvilket fører til et for stort tomgangsforbrug og en samlet set dårlig udnyttelse på op mod 30-35%. Der er et stort effektiviseringspotentiale forbundet med at dimensionere energiforbruget i overensstemmelse med det reelle procesforbrug gennem anvendelse af en mere intelligent styring. 2) Produktionens drift, økonomi og ledelse i øvrigt er i dag placeret hos fabriksledelsen mens ansvaret for anlægsteknik og energisystemer typisk er placeret i den tekniske afdeling. Der er et stort potentiale forbundet med at udvikle simuleringsmodeller, der på en brugervenlig og overskuelig måde kan visualisere produktionens forbrugs- og energirelaterede omkostninger i sammenhæng med produktionsstyringsopgaven i øvrigt. Dette vil gøre fokus på energi til en mere integreret del af ledelsens optimeringsfokus og motivationen for at arbejde med energieffektivisering vil øges markant. 3) Endelig handler det om at den udviklede teknologi kan anvendes af de mange energirådgivere, der ofte kommer i virksomhederne, men typisk primært har energitekniske briller på. Med en simuleringsløsning, der kan binde produktion og energiforbrug sammen vil energirådgivere i højere grad kunne udfordre det store potentiale der er forbundet med at opnå energibesparelser gennem den optimale produktionsstyring og logistik. 3

4 Gas Råvarer 150 C 110 C Samlet vurderet skal projektet medvirke til at skabe nye løsninger og metoder, der kan føre til markante energibesparelser i industrien. 2. Kort om arbejdet i casevirksomheden Den centrale virksomhedscase for udviklingsarbejdet er Skamol, som har afdelinger i Nykøbing, på Fur og i Rødding. Skamol fremstiller vermiculit plader på deres fabrik i Rødding, hvor projektarbejdet hovedsageligt er foregået. Skamol er en meget stor energiforbruger, hvor nogle af de største energiforbrugere er exfolieringsovne samt 3 store tørreovne, som bruger store mængder gas. Ud over det store gasforbrug har Skamol et meget stort elforbrug i forbindelse med bl.a. formpressere, blandere og en lang række store elmotorer og blæsere, der er installeret ifm. ovnene. En skitse over procesforløbet fremgår herunder: Overskydende røggasser Gas 100 m³/h Exfoliering Silo Blander Presning 150 C Tørring 30kw el Varm luft Pakning Vermiculite Hovedprocessen forløber ved, at vermicolit materiale opvarmes i en exfolieringsproces, der er drevet af meget store gasbrændere. Dette får vermicolitten til at poppe op og blive til letvægtsmateriale, som opbevares i en silo. Herefter blandes dette med vandglas og presses i 4 store formpressere til vermicolitplader, som efterfølgende køres igennem 3 store tørreovne. Det færdige produkt er vermiculit-plader, som vi kender dem fra især brændeovne, men som også anvendes i procesindustrien til varmeisoleringsformål. Total set har Skamol et årligt elforbrug på ca. 1,9 mio kwh og et gasforbrug på Nm3. Alt i alt er Skamol en af Region Nordjyllands største energiforbrugere. Den tekniske udvikling og resultater hos Skamol Skamol havde inden projektets opstart ikke noget præcist billede af sammenhængende mellem proces, produktionsstyring og forbrug. Hver uge blev energiforbrug i form af el, gas, vand og andre kilder omhyggeligt rapporteret og drøftet på møder. Virksomheden har i gennem flere år således haft fokus på energiforbruget, men det er ikke lykkedes at gennemføre væsentlige tiltag, der kan styre og forudsige energiforbruget før forbruget opstår. Derfor har Skamol udgjort den helt rigtige case i projektets udviklingsarbejde. 4

5 I forbindelse med projektets analysefase har der især været arbejdet med procesmapping igennem hele vermiculit-processen. De ugentlige rapporter med el, gas osv. viste sig hurtigt at være for overordnede til at kunne anvendes i en simuleringsmodel. Derfor gik arbejdet i gang med systematisk proces- og forbrugsmapping i Skamols produktion. Denne dataopsamling har især bidraget med data omkring: Tidsforbrug pr. produkt pr. proces var delvist kendt fra ERP-system, men skulle efterprøves Elforbrug pr. proces pr. time (drift, tomgang) Gasforbrug pr. proces pr. time (drift og tomgang) Transportanlæg, hastigheder, bufferkapaciteter mv. Procesruter og omstillinger mellem forskellige produkter Alle processer, transporter og varebuffere har indgået i modelspecifikationen for simuleringsmodellen. Et screendump af simuleringsmodellen er skitseret i det nedenstående: Simuleringsmodellen er udviklet i en sådan grad, at der i dag er udviklet en komplet model, der indeholder alle relevante proces- og forbrugsdata over vermiculitproduktionen. Som konkrete resultater og udbytte ved den udvikle simuleringsmodel kan nævnes: Modellen kan simulere og forudse produktionens output samt el- og gasforbrug ved forskellige produktionsplaner (tabeller som læses ind i simuleringsmodellen). Virksomheden kan inden produktionen reelt igangsættes ændre på produktionsrækkefølge, produktionsmængder, tidpunkter mm., og forudse de eksakte konsekvenser forbundet med dette. 5

6 Simuleringen af forskellige produktionsscenarier, hvor den samlede produktion reelt er den samme, viser at energiforbrug kan variere med op til ca. 30%, hvilket bl.a. skyldes mulighed for udnyttelse af overskudsvarme på tværs af processer (exfolieringsovn og tørreovn), ligesom der er store udsving i elforbruget afhængig af om, der køres med 2 eller 3 tørreovne af gangen (blæsere, elmotorer mv. kobles til og fra). Simuleringerne har blandt andet vist, at det igennem optimal planlægning (af samtidighed) er muligt at udnytte overskudsfarmen fra exfolieringsovnen til tørreovnene i en stor del af driftstiden, hvilket reducerer gasforbruget ganske betragteligt. Den tidsmæssige dimension i simuleringen er den måske mest afgørende fordel ved at anvende dynamisk simulering i proces- og energieffektivisering. Med modellen hos Skamol er der mulighed for at simulere produktionsplanen (en tabel læses ind i simuleringsmodellen) og forudse behovet for tørrekapaciteten, der afhænger af, hvor mange vogne med vermiculit, der ankommer til tørreprocessen samt på hvilke tidspunkter. I simuleringsmodellen er der blandt andet mulighed for at planlægge produktionsrækkefølgen, således at der kan planlægges perioder (op til hele skift), hvor det blot er nødvendigt at køre med 2 åbne tørreovne, hvilket reducerer både gas og elforbrug med en tredjedel. Hidtil har Skamol altid kørt med alle 3 tørrelinjer åbne, og udnyttelsen har i mange tilfælde blot været ca % gennemsnitligt. For Skamol er det helt nyskabende at kunne simulere produktionsplaner og optimere på proces og forbrug inden produktionen rent faktisk sættes i gang. Det giver både store økonomiske og miljømæssige besparelser for virksomheden. Samtidig har Skamol et præcist billede af forbruget pr. vermiculit-plade og har dermed fået et nøgletal at fokusere på, hvilket ikke tidligere har været muligt. En detaljeret demonstration af simuleringsmodellens opbygning og funktion er fremvist på et projektmøde med deltagelse af Dorthe Lindholm fra Elforsk den 25. september Udtalelse fra Skamol I det vedlagte bilag er der indsat en udtalelse fra Skamols tekniske chef Svend Erik Mortensen afgivet mod slutningen af forprojektet, der dokumenterer Skamols oplevelse af deltagelsen i forprojektet. 3. Demonstration af værktøj og resultater af simuleringer I det følgende beskrives og demonstreres de udviklede løsninger i nærmere detaljer med henblik på at give et mere præcist indblik i metodik og modellernes virkning. Kort om simuleringssoftwaren Enterprise Dynamics Udviklingen af modeller, værktøjer og systemer i projektet er baseret på det universelle simuleringsværktøj Enterprise Dynamics. Enterprise Dynamics er udviklet i Holland af virksomheden Incontrol, der har kontorer og partnere overalt i verden. Integrate har været såkaldt Enterprise Dynamics partner i 15 år og har hidtil benyttet softwaren i forbindelse med produktions- og logistikudvikling. Softwaren Enterprise Dynamics er et såkaldt objektorienteret værktøj, hvilket betyder at det er muligt at bygge modeller af eksempelvis en produktionslinje ved at sætte procesobjekter, transportbåndsobjekter, lagerobjekter, operatørobjekter, produktobjekter osv. ind i modellen. Variationsmulighederne er uendelige, og det handler altid om i størst muligt omfang om at sammensætte standardobjekter til at designe netop den produktion som man råder over. Er dette ikke muligt (og det er oftest tilfældet) må man supplere med tilpasning, programmering og kodning i modellerne. 6

7 Enterprise Dynamics har aldrig tidligere været anvendt til projektets formål omkring energieffektivisering, og der findes ingen objekter, der indeholder forbrugsparametre. Det er netop denne udfordring som vi har taget op i projektet og Incontrol er derfor også meget interesseret i projektet idet den færdige udvikling potentielt kan integreres og blive en del af den globale softwarepakke gerne med Integrate som udvikler og servicepartner. Softwarepakken koster typisk mellem t.kr. for en flydende licens, og dette er naturligvis et tema, som vi skal have undersøgt i en senere projektfase. Det handler om at skrue et attraktivt og bæredygtigt koncept sammen, hvor softwarepakke og udvikling af virksomhedsspecifik løsning kombineres. Dette vil være et væsentligt fokusområde i den næste projektperiode. I projektet har Integrate stillet egen software til rådighed for udviklingsarbejdet og for Skamol. Anvendelsen hos Skamol Indledningsvist er herunder indsat et screendump af selve simuleringsmodellen opbygget i Enterprise Dynamics. Alle processer er angivet med orange. Alt datamateriale er angivet i tabeller, hvor et eksempel vises lidt senere. Enhver simulering kører over tid, det vil sige at produktionen startes. Der ankommer produkter/ordrer, som har en rute igennem produktionen. Når et produkt/ordre fremstilles på en proces er der angivet en procestid, som eventuelt også kan være en opvarmningstid, driftstid og afkølingstid. For hver enkelt proces er der angivet forbrugsdata fra den gennemførte mapping. Forskellige produkter/varenumre har forskellige forbrugsdata på de forskellige processer og hver proces har både forbrug ifm. drift og ifm. standby. Alle processer kan kobles til og kobles fra modellen som vi ønsker det og vi kan frit ændre på tidspunkter hvor de kører, dvs. vi kan forsøge at balancere produktionen bedre ud fra hensyn til bl.a. flaskehalse og spidsbelastninger rent forbrugsmæssigt. Når vi nu kender alle data på processerne og vi kender Skamols afregningspriser for de forskellige procesog forbrugsparametre over tid, så kan vi også nemt simulere de økonomiske konsekvenser forbundet med de forskellige driftsscenarier, hvilket realistisk vurderet ofte er det, som motiverer ledelsen til at tage beslutninger om forandringer. Den direkte økonomiske live transmission af modellens proces- og forbrugsparametre til kroner og øre har dog ikke været en del af forprojektet. 7

8 Nedenfor er vist eksempler på indsamlet data, der er struktureret i tabeller. Det hele er lagt i regneark som er integreret med simuleringsmodellen, således at Enterprise Dynamics læser de enkelte proces- og forbrugsdata direkte i regnearkene. Det fremgår eksempelvis nedenfor, hvorledes det registrerede driftsforbrug på eksfolieringprocessen er 32,6 kwh er indlæst fra excel i ED-tabellen. Simuleringsmodellen er dynamisk og registrerer hele tiden hændelser og events, der udløser en ny handling. Når eksfolieringsprocessen er i drift anvender den driftsparametren og når procestiden er færdig slås standby-tilstanden automatisk til og standby-parameteren anvendes. 8

9 Nedenfor er vist et andet eksempel på energiparametre, hvor eksfolieringen er i standby-tilstand. Desuden er vist eksempel på nøgletal vedrørende tørreri. Det er helt andre typer af energiforbrugere men funktionalitet og grundtanke er fuldstændig den sammen. Har vi produkter i tørreri er der et forbrug som registreres. I det næste billede er vist, hvorledes er er skabt sammenhæng mellem produktionsplanen, procesforløb og de deraf forbrugsmæssige konsekvenser. 9

10 For at gøre det simpelt og brugervenligt handler det i høj grad om at kunne bruge Skamols reelle produktionsplaner, som findes i virksomhedens ERP-system. Af det indsatte screendump fremgår et eksempel fra presse 1, hvor produktionsdata for et enkelt døgn er indlæst fra ERP til Excel. Der fremgår bl.a. varenumre, mængder, tidsforbrug, starttidspunkt, sluttidspunkt med videre. Igen er der skabt integration mellem excel og simuleringsmodellen, der således automatisk fodres med Skamols egne data baseret på ERP-systemet. Det smarte er nu, at vi har skabt en forbrugssimulator, der kan indlæse produktionsplaner i modellen og beregne alle tænkelige proces- og forbrugskonsekvenser baseret på denne plan. Vi kan f.eks. måle udnyttelsen af processen (kapacitetsmæssigt), vi kan måle energitab overalt i systemet, vi kan se forbrug over tid med lav, spids- og gennemsnit og vi kan se forbrug og økonomi på både proces og varenummer. Og grunddataene er fortsat baseret på de omhyggeligt målt og registrerede energinøgletal, som beskrevet ovenfor. Fremadrettet kan produktionsledelsen således indlæse de planlagte produktionsplaner i modellen og se resultaterne før produktionen startes, hvorved vi kan nå at reagere og optimere. Ifølge Skamols fabriksledelse kan der meget nemt gemme sig væsentligt forbedringspotentiale her, se udtalelse i bilag. Handlemulighederne for produktionsledelsen er mange og forskelligartede. I de gennemførte scenarier er der bl.a. fokuseret på: Ændring i produktionsplanen, herunder mængder, mix og rækkefølge Åbne og lukke for processer helt eller i bestemte tidsrum (f.eks. tørrelinjer, pressere) Simulere en energiinvestering, f.eks. indsættelsen af en varmeveksler med forskellig virkningsgrad. Hvad vil det give os? 10

11 Sidstnævnte punkt omkring nyinvestering kontra modernisering af varmegenvinding har været et varmt diskuteret emne hos Skamol i mange og der er lavet indtil flere analyser og rapporter omkring emnet. Skamols produktion er kendetegnet ved at eksfolieringsprocessen forbruger en masse energi og producerer en masse overskudsvarme. Samtidig forbruges en masse energi og varme ifm. tørreprocesserne, hvorfor det er oplagt at fokusere på genvinding, udnyttelse og samlet nettobehovsberegning. Af det indsatte screendump herunder fremgår det, hvordan simuleringsmodellen kan simulere effekter og konsekvenser af en anden varmegenvinding og varmeveksler-dimensionering. Modellen kan eksakt beregne forbruget på de 3 tørreovne samtidig med at forbrug og varme produktionen på eksfolieringen beregnes. Hen over et produktionsdøgn vil vi således kunne beregne det aktuelle nettobehov, dvs. eksfoliering og tørreovne samlet set. Samtidig er der indsat en parameter for mulig udnyttelse af overskudsvarme fra eksfolieringen (i eksemplet 65%). På en så relativ simpel (og dog deltaljeret) måde kan vi beregne og dimensionere, hvorledes vi bedst muligt skaber den bedste økonomi på kort og lang sigt. Hele den ovenfor beskrevne anvendelse af simuleringsmodellen med datagrundlag, opbygning, anvendelse og resultater er præsenteret og drøftet på et møde med det samle Elforsk-team (Jørn, Dorte og Ditte) primo marts

12 4. Faglige resultater og teknisk udvikling Analysen, modelspecifikation og modeludviklingen hos Skamol kan overføres til stort set alle typer af procesvirksomheder, der har et forbrug og et forbedringspotentiale, som kan retfærdiggøre modelleringsarbejdet. Modellen vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, og ovennævnte proces- og forbrugsmapping vil naturligvis også være vidt forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det der går igen, og som gør projektets udvikling universel, er udviklingen af objekter og dataintegrationskomponenter i modellen, ligesom der vil være muligt at standardisere på brugerflader og applikationer. Et modelobjekt skal i denne sammenhænghæng opfattes som en standardobjekt i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics, der modificeres og programmeres til at indeholde forbrugsparametre som el, vand, gas, kemi, og hvad man ellers kan komme i tanker om. Dataintegrationskomponenter er den metode, der er udviklet for at gøre integrationen mellem f.eks. et ERP-system eller plc-styring og simuleringsværktøjet simpel for brugeren, således at dataindsamlingsarbejdet kan lettes. Udviklingen forventes at kunne tage yderligere fart og blive udbredt yderligere via forskning og udvikling på Aalborg Universitet, der primært har haft fokus på produktionsstyring og logistik. I traditionel produktionsstyring indgår parametre som el, vand, gas, co2 med videre nemlig ikke som styringsparametre. Her handler det som oftest primært om tid og materialer. Det er i dag ikke muligt at optimere grønne parametre i traditionelle planlægningssystemer. Ved at indlægge strøm, vand, etc i styklister og/eller operationer kan man beregne den afledte effekt men ikke proaktivt opstille en plan hvor disse minimeres. Den mest udbredte type (ERP Enterprise Resource Planning) indeholder ingen reel optimeringsfunktion mens en mere avanceret variant (APS Advanced Planning System) indeholder mulighed for optimering. Optimeringen kan trimmes vha 3 parametre (lageromsætning, leveringssikkerhed og indtjening) men kræver, at alle elementer opgøres i samme enhed (kroner). Det vil sige, at eksempelvis sen levering og anvendelse af miljøskadelige stoffer skal opgøres i kroner. Det er naturligvis en uhensigtsmæssig måde at optimere på og vi arbejder derfor i projektet med videreudvikling af optimering og parametersætning, således at de grønne omkostninger kan indgå som en 4. parameter i trimning af optimeringen. Opskrift på anvendelse Anvendelse af simuleringsmodellen til proces- og energieffektivisering vil stort set være den samme i alle virksomheder. Vi forestiller os at virksomheder skal igennem følgende trin: Trin Fase Beskrivelse Brugervenlighed 1 Modelspecifikation og afgrænsning Afgrænse det relevante produktionsområde, identificere energi-indsatsområderne og specificer krav til modellen. 2 Procesmapping Indsamling af relevante energinøgletal pr. proces og pr. produkt. Virksomheden vil kunne afgrænse og målrette projektet, men det anbefales at modelbyggeren (kan være intern eller ekstern) er med i modelspecifikationen. Brugerne/virksomheden vil typisk selv kunne dette efter modelspecifikationen. 12

13 3 Fastlægge input til modellen typisk produktionsplaner. Her vil det være relevant indledningsvist at trække historiske tal fra virksomhedens ERP-system. 4 Modelopbygning Her bygges selve modellen af standardobjekter jf. modelspecifikationen. 5 Validere modellen Her testes modellen og datagrundlaget således at model og virkelig passer sammen. 6 Simulering af scenarier og test 7 Udvikle applikation og brugerflade Der køres relevante test og scenarier med henblik på proces- og energieffektivisering. Ledelsen overbevises! Der udarbejdes en virksomhedsspecifik løsning med brugervenlig applikation, der gør det nemt at bruge en kompliceret model på en simpel måde. 8 Uddannelse Brugerne af modellen skal uddannes i både værktøj og anvendelse. 9 Igangsætning Simuleringsværktøj installeres og anvendelsen starter. Dette kan virksomheden selv klare på baggrund af modelspecifikationen Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette i tæt samarbejde med virksomheden. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette i tæt samarbejde med virksomheden. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette. Virksomhedens interne projektleder kan eventuelt varetage dette Virksomheden kan selv varetage dette En bredere anvendelse Det hidtidige arbejde i projektet har i høj grad har været baseret på at udvikle en modelspecifikation og model målrettet Skamol, som er case-virksomhed. Udviklingsarbejdet har bl.a. gået ud på at udvikle og tilpasse objekter i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics, således at et proces -objekt eksempelvis kan rumme kwh forbrug både i drift og i tomgang. Ligeledes er der udviklet en metode og systemtilpasning, der kan opsamle og visualisere energiforbrug, som et resultat af en driftsafvikling. Dette er blot 2 ud af flere større eksperimentelle udviklinger og tilpasninger, der er foretaget med udgangspunkt i case-virksomheden, og som er årsagen til et relativt stort tidsforbrug. Det positive ved dette er dog, at en den væsentligste andel af udviklingen er generisk og kan anvendes fremadrettet uden større udviklingsomkostninger. Således er for eksempel proces-objektet indeholdende energidata standard, og kan nemt tilpasses andre virksomheder. Objektændringer tænkes foretaget i en tabeldefinition, hvor det også er muligt at tilføje eller reducere i antal af parametre, f.eks. supplere med vandforbrug, kemi, co2, eller hvad en virksomhed ellers vil finde relevant. At arbejde videre med at standardisere værktøjer og metoder, og dermed gøre modelopbygningen billigere, er netop et af de væsentlige formål og udviklingsaktiviteter i vores kommende arbejde og forventede nye ansøgning om PSO-midler Der skal blandt andet arbejdes med udvikling af: 13

14 Dataintegrations-værktøj, der gør det nemt at importere data i simuleringsværktøjet fra f.eks. ERPsystemer eller via simpel indtastning af data. Standardisering af brugerapplikation, der er det front-end værktøj, som brugeren skal anvende i det daglige. Optimeringsalgoritmer, der kan foreslå løsninger eller handlinger baseret på forskellige event-triggers (hændelsesbaseret). Omsætte resultater til forbedringer. Rapporteringsmodul, der visualisere resultater fra simuleringer på en let og overskuelig måde. Det vil naturligvis altid være en udfordring at sælge IT-baserede løsninger da payoff kan være vanskelig at dokumentere fra starten. Vi har dog været vant til at anvende simulering til optimering af bl.a. produktion, lagerstyring, call-centre, hospitaler, supply chains og mange andre formål gennem årenes løb, og det kan godt lade sig gøre at formidle forbedringspotentialer før projekter igangsættes! Et andet element der klart vil medvirke til at gøre både modeludvikling og salgsopgaven lettere, er tankerne om at gå efter udvikling af brancheløsninger, og naturligt vælge brancher med størst potentiale først. Her taler vi især om industrielle vaskerier og støberier, hvor vi allerede har hensigtserklæringer liggende. Planen og målet er, at et gennemsnitligt/typisk projekt skal kunne gennemføres for en omkostning i størrelsesordenen t.kr. inklusive både software og konsulentassistance. For Skamols vedkommende er besparelsespotentialet 10-15% og omregnet i kroner ca t.kr/år, og lignende tal vil være realistisk i mange virksomheder. 5. Den videre udvikling herfra samt potentialer for fremtidig kommercialisering Forprojektet har vist, at projektets idé og målsætning holder vand. Udviklingsarbejdet har sammen med de konkrete data og modeludviklingen hos Skamol vist, at der er store effektiviseringspotentialer, som kan indfries gennem udvikling af en simuleringsmodel, der anvendes i planlægning og optimeringsøjemed. Analysen og modeludviklingen har dog også vist nogle nye behov, som er væsentlige at fokusere på i videreudviklingen af projektet, herunder: Der skal arbejdes med at gøre modeludviklingen mere simpel, således at en model i en helt ny virksomhed kan bygges med ca timers indsats fra den eksterne konsulent og tilsvarende internt. Det er hvad vi finder realistisk, idet et komplet simuleringsværktøj tilpasset den specifikke virksomhed så vil koste i størrelsesordenen t.kr. at implementere. Dette skal så sammenholdes med vores forventning om at kunne gennemføre energibesparelser i størrelsesordenen 10-25% afhængigt af virksomhedens eksisterende niveau og potentialer. Det er i denne forbindelse vigtigt at udvikle en enkel metode til at dokumentere payback-tiden, da det i sidste ende vil være afgørende for projektets kommercialisering. Udfordringen forbundet med at simplificere udviklingen hænger især sammen med at standardisere de væsentligste dele ifm. moduludvikling, dvs. få udviklet flere standardobjekter, standardiseret dataintegrationsmodul, få standardiseret brugerflade, få standardiseret rapportgeneratoren få standardiseret brugervejledning mv. Her har forprojektets dedikerede arbejde med Skamol som udgangspunkt været relativt smal ift. en universal anvendelse, men det er en udfordring, som har været kendt fra starten. Der skal arbejdes med at udvikle og oversætte proces- og forbrugsdata til økonomiske nøgletal i modellen, således at brugerne omgående kan se de økonomiske effekter ved en given beslutning. 14

15 Den anvendte simuleringsteknologi er baseret på det førende simuleringssoftware Enterprise Dynamics. Der skal arbejdes med at oversætte og fordanske nogle af de mest anvendte objekter, således at det giver nem mening for vores kommende brugere. Samtidig vil det være oplagt at arbejde med at gøre metoder og modelelementer mere universelle, således at de let kan overføres til eksempelvis industrielle vaskerier og støberier, som er 2 konkrete brancher/målgrupper, som vi allerede nu har kontakter og interesse fra. Via samarbejdet med Skamol har vi endvidere lært, at det er vigtigt, at brugeren får et overskueligt og simpelt værktøj i hånden, hvilket også kræver udvikling af et effektivt metodesæt. Brugeren af simuleringsmodellen vil ofte være en planlægger eller produktionsleder, som har dyb indsigt i produktionen, men ikke nødvendigvis er en erfaren IT-bruger. Det er derfor vigtigt, at udvikle en applikation og brugerflade, der gemmer de tekniske detaljer i baggrunden, mens de kendte produktions- og forbrugsparametre kan vedligeholdes og styres på en simpel og overskuelig måde. Der skal udvikles et brugerkursus, brugermanual og undervisningsmateriale til installation og daglig anvendelse af værktøjet. Endelig skal der arbejdes med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel, der sikre de kommende brugere/kunder en god og gennemsigtig løsning indeholdende både software, implementeringsrådgivning og kursus i et omfang, der har en attraktiv payback-tid. Derudover har vores arbejde med modelspecifikation og modeludvikling bragt os i kontakt med flere energiselskaber, herunder bl.a. Østkraft på Bornholm, Energi Nord og forsyningsselskabet hørende under Horsens kommune. Især Østkraft er langt fremme i arbejdet med nye metoder til modellering, rådgivning og energioptimering, og har vist konkret interesse for at bruge simulering i energioptimering. I denne forbindelse vil det også være relevant i den videre udvikling af metoder, systemer og teknologi at gøre systemet smart-grid ready, da dette forventes at blive et stort ønske blandt energiselskaberne. Det vil i simuleringsmodellerne være muligt at koble flere alternative forbrugskilder og økonomiske parametre sammen, således at elementerne i smart grid vil kunne simuleres og konsekvensvurderes i en helhedsbetragtning. Hos Aalborg Universitet er projektets foreløbige resultater allerede en del af temaet i produktionsstyring og logistikudvikling, og der er allerede nu igangsat et par konkrete studieprojekter i virksomheder, hvor det er hensigten at afprøve projektets simuleringsmodeller yderligere i nye virksomheder. Mange af ovenstående elementer er blandt det, der er fokus på at videreudvikle i et nyt videreudviklingsprojekt, som vi forventer at søge medfinansieret med midler fra PSO 2016-puljen. 6. Vurdering af projektets potentialer og muligheder i andre brancher og nye markeder Projektets foreløbige resultater og erfaringer har givet os en styrket tro på potentialerne, og vi har allerede nu skabt kontakt til andre konkrete brancher, som har vist stor interesse for projektet. Dette gælder først og fremmest industrielle vaskerier, som der er mere end 40 af alene i Danmark. Herudover er der konkret kontakt og interesse fra 2 støberier. Udviklingsarbejdet har vist, at det vil være oplagt at udvikle brancheløsninger, da det vil kunne hjælpe til en standardisering af udvikling og metoder, og derigennem gøre modelleringsarbejdet hurtigere og billigere. 15

16 I projektperioden har vi således udarbejdet en demomodel for regionsvaskeriet i Aalborg, ligesom vi har fremvist resultaterne i de industrielle vaskeriers brancheforening denne sommer. Regionsvaskeriet har udtrykt ønske om at følge det fortsatte projektarbejde tæt, og vil gerne implementere løsningerne permanent i dagligdagen når udviklingen er endeligt på plads. I et typisk industrielt vaskeri, eksemplificeret ved Regionsvaskeriet i Aalborg, er der store muligheder for energioptimering gennem en bedre planlægning og igangsætning af produktionen, hvilket har stor indvirkning på forbruget. Der er er dokumenteret besparelsespotentialer i størrelsesordenen 15-20% gennem en mere forbrugsoptimal drift. Besparelserne har både effekt på el, vand, varme, kemi og gas. Det samme forhold gælder hos Jernstøberiet Dania i Aars, der er Nordjyllands næststørste forbruger af el efter Aalborg Portland. Vi har vist projektets foreløbige resultater samt demo, og støberiet er allerede gået i gang med en indledende procesmapping, og ønsker at afgive hensigtserklæring om implementering af fuld løsning. Jernstøberiet har et årligt forbrug på 40 millioner kwh., som de håber at kunne reducere med 15-20% via simulering. Potentialet er blandt andet forbundet med at udnytte smelteprocesser og støbelinjer bedre, hvilket betyder at de skal starte og stoppe på de mest optimale tidspunkter og i den rigtige rækkefølge. Desuden er der er et økonomisk potentiale forbundet med at producere mest muligt, mens prisen på el er mest favorabel. Idé til fremtidig forretningsmodel og kommercialisering For Integrate vil en videreudvikling af projektet rumme store kommercialiseringsmuligheder. Vi har i den forgangne tid forsøgt at analysere markedet og mulighederne, og vores foreløbige tanker om forretningsmodel fremgår herunder: Af figuren fremgår det, hvorledes vi både ønsker at udvikle ovennævnte brancheløsninger, samt har mulighed for at skabe omsætning via software-salg. Samarbejdet med Aalborg Universitet ønsker vi med tiden at udvide til andre universiteter, ingeniørhøjskoler og tekniske akademier, da fokus på proces- og energioptimering ved hjælp af simulering med fordel kan starte allerede herfra. 16

17 7. Evaluering af partnernes samarbejde Den grundlæggende idé til projektet er i første omgang udviklet i samarbejde mellem Integrate A/S og Aalborg Universitet, der har haft samarbejde igennem en række år. Hvor Aalborg Universitet beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for Industriel Produktion og logistik, har Integrate A/S specialiseret sig i rådgivning og implementering af viden, metoder og systemer i primært industrielle virksomheder. Integrate A/S i dag 6 medarbejdere, heraf hovedparten civilingeniører med baggrund fra Aalborg Universitet. I flere samarbejdsprojekter har Integrate medvirket til at afprøve og forankre AAU s nyudviklede teorier og metoder i praksis. Rådgivnings- og ingeniørvirksomheden Niras har deltaget i udviklingsarbejdet som førende specialister inden for energi og miljø, hvor Niras først og fremmest har leveret den fagspecifikke ekspertbistand til projektet ifm. udvikling af komponenter og objekter til simuleringsmodellerne. Aalborg Universitet og Integrate A/S har tilsammen udgjort den faglige og IT-mæssige vidensballast, der har været nødvendig for projektets gennemførelse. Vi vurderer at samarbejdet mellem universitet, konsulenter/simuleringsspecialister, energi & miljøeksperter samt Skamol som case-virksomhed har været den helt rigtige konstellation ift. at kombinere udviklingsarbejde med praktisk anvendelighed i projektet. 17

18 Bilag: Udtalelse fra Skamol Nedenfor er indsat en udtalelse fra Skamol, der beskriver virkosmhedens deltagelse i projektarbejdet lidt nærmere: 18

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide Statusnotat, august 2013 Baggrund: Som partner af Plan C har Ishøj Kommune gennemført et kortlægningsforsøg på Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen!

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! SESAM Energi & Forsyning 27. februar 2013 Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! InfoSuite Dansk konsulent og softwarehus International koncern med +40

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

ESWA - et Smart Grid projekt

ESWA - et Smart Grid projekt ESWA - et Smart Grid projekt Status og resultater fra projektet, Dansk Vandkonference, 19. november 2013 Paul Kristian Thomsen Projektchef Århus Vand A/S E-mail: pkt@aarhusvand.dk Dir. +45 8947 1201 1

Læs mere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Indhold Et markedsledende concept Fakta om undervisningen Fordele Priser Underviserne Bilag 1: eksempel på lektionsplan 1 Bilag 2: eksempel på lektionsplan

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

- et targeting værktøj for energibesparelser i industrielle processer

- et targeting værktøj for energibesparelser i industrielle processer - et targeting værktøj for energibesparelser i industrielle processer Weel & Sandvig tilbyder et værktøj til Pinch analyse. Programmet giver mulighed for effektivt at udføre pinch-analyser og lave økonomisk

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere