Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO 346-016"

Transkript

1 Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO Faglig slutrapport, maj 2015 Udarbejdet af Thomas Ulderup, Integrate (med bidrag og input fra Rasmus Olsen fra Integrate, Poul Mose Johansen fra Integrate, Professor Kenn Steger Jensen fra Aalborg Universet og Teknisk chef Svend Erik Mortensen fra Skamol)

2 Indhold Indledning Projektresumé og baggrund Kort om arbejdet i casevirksomheden Demonstration af værktøj og resultater af simuleringer Faglige resultater og teknisk udvikling Den videre udvikling herfra samt potentialer for fremtidig kommercialisering Vurdering af projektets potentialer og muligheder i andre brancher og nye markeder Evaluering af partnernes samarbejde Bilag: Udtalelse fra Skamol

3 Indledning Denne slutrapport har til formål at beskrive resultater og erfaringer i forbindelse med PSO-projektet Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering, som blev påbegyndt i februar 2014 og afsluttet ultimo Projektresumé og baggrund Dette projekt har haft som formål at udvikle nye systemer, værktøjer og metoder, der kan anvendes til at effektivisere energiforbruget i industrielle virksomheder. Projektet er gennemført som et forprojekt, der har haft til formål at demonstrere realiserbarheden og potentialet ved et senere full scale projektet, som ønskes gennemført efterfølgende. I det gennemførte forprojekt, som er forløbet i perioden 2014 til foråret 2015 er der først og fremmest arbejdet med analyse i casevirksomhed, udvikling af modeller og optimeringsværktøj, som efterfølgende er anvendt og afprøvet i casevirksomheden. Der er opnået mange resultater og erfaringer i denne periode, hvilket vi vil prøve at beskrive i denne rapport. Det overordnede formål med projektet har været at udvikle nye systemer og værktøjer, der skal løse følgende 3 centrale udfordringer, der har stor indflydelse på et unødvendigt overforbrug af energi ifm. produktion i virksomhederne. 1) I forbindelse med produktionens og anlæggenes dimensionering og etablering mangler der værktøjer og systemer, som kan simulere og konsekvensvurdere den fremtidige drifts for derigennem at fastlægge det optimale match mellem produktionsstyring og energistyring. Alt for ofte ser vi i dag at produktions- og energitekniske anlæg dimensioneres efter forventede spidsbelastninger, hvilket fører til et for stort tomgangsforbrug og en samlet set dårlig udnyttelse på op mod 30-35%. Der er et stort effektiviseringspotentiale forbundet med at dimensionere energiforbruget i overensstemmelse med det reelle procesforbrug gennem anvendelse af en mere intelligent styring. 2) Produktionens drift, økonomi og ledelse i øvrigt er i dag placeret hos fabriksledelsen mens ansvaret for anlægsteknik og energisystemer typisk er placeret i den tekniske afdeling. Der er et stort potentiale forbundet med at udvikle simuleringsmodeller, der på en brugervenlig og overskuelig måde kan visualisere produktionens forbrugs- og energirelaterede omkostninger i sammenhæng med produktionsstyringsopgaven i øvrigt. Dette vil gøre fokus på energi til en mere integreret del af ledelsens optimeringsfokus og motivationen for at arbejde med energieffektivisering vil øges markant. 3) Endelig handler det om at den udviklede teknologi kan anvendes af de mange energirådgivere, der ofte kommer i virksomhederne, men typisk primært har energitekniske briller på. Med en simuleringsløsning, der kan binde produktion og energiforbrug sammen vil energirådgivere i højere grad kunne udfordre det store potentiale der er forbundet med at opnå energibesparelser gennem den optimale produktionsstyring og logistik. 3

4 Gas Råvarer 150 C 110 C Samlet vurderet skal projektet medvirke til at skabe nye løsninger og metoder, der kan føre til markante energibesparelser i industrien. 2. Kort om arbejdet i casevirksomheden Den centrale virksomhedscase for udviklingsarbejdet er Skamol, som har afdelinger i Nykøbing, på Fur og i Rødding. Skamol fremstiller vermiculit plader på deres fabrik i Rødding, hvor projektarbejdet hovedsageligt er foregået. Skamol er en meget stor energiforbruger, hvor nogle af de største energiforbrugere er exfolieringsovne samt 3 store tørreovne, som bruger store mængder gas. Ud over det store gasforbrug har Skamol et meget stort elforbrug i forbindelse med bl.a. formpressere, blandere og en lang række store elmotorer og blæsere, der er installeret ifm. ovnene. En skitse over procesforløbet fremgår herunder: Overskydende røggasser Gas 100 m³/h Exfoliering Silo Blander Presning 150 C Tørring 30kw el Varm luft Pakning Vermiculite Hovedprocessen forløber ved, at vermicolit materiale opvarmes i en exfolieringsproces, der er drevet af meget store gasbrændere. Dette får vermicolitten til at poppe op og blive til letvægtsmateriale, som opbevares i en silo. Herefter blandes dette med vandglas og presses i 4 store formpressere til vermicolitplader, som efterfølgende køres igennem 3 store tørreovne. Det færdige produkt er vermiculit-plader, som vi kender dem fra især brændeovne, men som også anvendes i procesindustrien til varmeisoleringsformål. Total set har Skamol et årligt elforbrug på ca. 1,9 mio kwh og et gasforbrug på Nm3. Alt i alt er Skamol en af Region Nordjyllands største energiforbrugere. Den tekniske udvikling og resultater hos Skamol Skamol havde inden projektets opstart ikke noget præcist billede af sammenhængende mellem proces, produktionsstyring og forbrug. Hver uge blev energiforbrug i form af el, gas, vand og andre kilder omhyggeligt rapporteret og drøftet på møder. Virksomheden har i gennem flere år således haft fokus på energiforbruget, men det er ikke lykkedes at gennemføre væsentlige tiltag, der kan styre og forudsige energiforbruget før forbruget opstår. Derfor har Skamol udgjort den helt rigtige case i projektets udviklingsarbejde. 4

5 I forbindelse med projektets analysefase har der især været arbejdet med procesmapping igennem hele vermiculit-processen. De ugentlige rapporter med el, gas osv. viste sig hurtigt at være for overordnede til at kunne anvendes i en simuleringsmodel. Derfor gik arbejdet i gang med systematisk proces- og forbrugsmapping i Skamols produktion. Denne dataopsamling har især bidraget med data omkring: Tidsforbrug pr. produkt pr. proces var delvist kendt fra ERP-system, men skulle efterprøves Elforbrug pr. proces pr. time (drift, tomgang) Gasforbrug pr. proces pr. time (drift og tomgang) Transportanlæg, hastigheder, bufferkapaciteter mv. Procesruter og omstillinger mellem forskellige produkter Alle processer, transporter og varebuffere har indgået i modelspecifikationen for simuleringsmodellen. Et screendump af simuleringsmodellen er skitseret i det nedenstående: Simuleringsmodellen er udviklet i en sådan grad, at der i dag er udviklet en komplet model, der indeholder alle relevante proces- og forbrugsdata over vermiculitproduktionen. Som konkrete resultater og udbytte ved den udvikle simuleringsmodel kan nævnes: Modellen kan simulere og forudse produktionens output samt el- og gasforbrug ved forskellige produktionsplaner (tabeller som læses ind i simuleringsmodellen). Virksomheden kan inden produktionen reelt igangsættes ændre på produktionsrækkefølge, produktionsmængder, tidpunkter mm., og forudse de eksakte konsekvenser forbundet med dette. 5

6 Simuleringen af forskellige produktionsscenarier, hvor den samlede produktion reelt er den samme, viser at energiforbrug kan variere med op til ca. 30%, hvilket bl.a. skyldes mulighed for udnyttelse af overskudsvarme på tværs af processer (exfolieringsovn og tørreovn), ligesom der er store udsving i elforbruget afhængig af om, der køres med 2 eller 3 tørreovne af gangen (blæsere, elmotorer mv. kobles til og fra). Simuleringerne har blandt andet vist, at det igennem optimal planlægning (af samtidighed) er muligt at udnytte overskudsfarmen fra exfolieringsovnen til tørreovnene i en stor del af driftstiden, hvilket reducerer gasforbruget ganske betragteligt. Den tidsmæssige dimension i simuleringen er den måske mest afgørende fordel ved at anvende dynamisk simulering i proces- og energieffektivisering. Med modellen hos Skamol er der mulighed for at simulere produktionsplanen (en tabel læses ind i simuleringsmodellen) og forudse behovet for tørrekapaciteten, der afhænger af, hvor mange vogne med vermiculit, der ankommer til tørreprocessen samt på hvilke tidspunkter. I simuleringsmodellen er der blandt andet mulighed for at planlægge produktionsrækkefølgen, således at der kan planlægges perioder (op til hele skift), hvor det blot er nødvendigt at køre med 2 åbne tørreovne, hvilket reducerer både gas og elforbrug med en tredjedel. Hidtil har Skamol altid kørt med alle 3 tørrelinjer åbne, og udnyttelsen har i mange tilfælde blot været ca % gennemsnitligt. For Skamol er det helt nyskabende at kunne simulere produktionsplaner og optimere på proces og forbrug inden produktionen rent faktisk sættes i gang. Det giver både store økonomiske og miljømæssige besparelser for virksomheden. Samtidig har Skamol et præcist billede af forbruget pr. vermiculit-plade og har dermed fået et nøgletal at fokusere på, hvilket ikke tidligere har været muligt. En detaljeret demonstration af simuleringsmodellens opbygning og funktion er fremvist på et projektmøde med deltagelse af Dorthe Lindholm fra Elforsk den 25. september Udtalelse fra Skamol I det vedlagte bilag er der indsat en udtalelse fra Skamols tekniske chef Svend Erik Mortensen afgivet mod slutningen af forprojektet, der dokumenterer Skamols oplevelse af deltagelsen i forprojektet. 3. Demonstration af værktøj og resultater af simuleringer I det følgende beskrives og demonstreres de udviklede løsninger i nærmere detaljer med henblik på at give et mere præcist indblik i metodik og modellernes virkning. Kort om simuleringssoftwaren Enterprise Dynamics Udviklingen af modeller, værktøjer og systemer i projektet er baseret på det universelle simuleringsværktøj Enterprise Dynamics. Enterprise Dynamics er udviklet i Holland af virksomheden Incontrol, der har kontorer og partnere overalt i verden. Integrate har været såkaldt Enterprise Dynamics partner i 15 år og har hidtil benyttet softwaren i forbindelse med produktions- og logistikudvikling. Softwaren Enterprise Dynamics er et såkaldt objektorienteret værktøj, hvilket betyder at det er muligt at bygge modeller af eksempelvis en produktionslinje ved at sætte procesobjekter, transportbåndsobjekter, lagerobjekter, operatørobjekter, produktobjekter osv. ind i modellen. Variationsmulighederne er uendelige, og det handler altid om i størst muligt omfang om at sammensætte standardobjekter til at designe netop den produktion som man råder over. Er dette ikke muligt (og det er oftest tilfældet) må man supplere med tilpasning, programmering og kodning i modellerne. 6

7 Enterprise Dynamics har aldrig tidligere været anvendt til projektets formål omkring energieffektivisering, og der findes ingen objekter, der indeholder forbrugsparametre. Det er netop denne udfordring som vi har taget op i projektet og Incontrol er derfor også meget interesseret i projektet idet den færdige udvikling potentielt kan integreres og blive en del af den globale softwarepakke gerne med Integrate som udvikler og servicepartner. Softwarepakken koster typisk mellem t.kr. for en flydende licens, og dette er naturligvis et tema, som vi skal have undersøgt i en senere projektfase. Det handler om at skrue et attraktivt og bæredygtigt koncept sammen, hvor softwarepakke og udvikling af virksomhedsspecifik løsning kombineres. Dette vil være et væsentligt fokusområde i den næste projektperiode. I projektet har Integrate stillet egen software til rådighed for udviklingsarbejdet og for Skamol. Anvendelsen hos Skamol Indledningsvist er herunder indsat et screendump af selve simuleringsmodellen opbygget i Enterprise Dynamics. Alle processer er angivet med orange. Alt datamateriale er angivet i tabeller, hvor et eksempel vises lidt senere. Enhver simulering kører over tid, det vil sige at produktionen startes. Der ankommer produkter/ordrer, som har en rute igennem produktionen. Når et produkt/ordre fremstilles på en proces er der angivet en procestid, som eventuelt også kan være en opvarmningstid, driftstid og afkølingstid. For hver enkelt proces er der angivet forbrugsdata fra den gennemførte mapping. Forskellige produkter/varenumre har forskellige forbrugsdata på de forskellige processer og hver proces har både forbrug ifm. drift og ifm. standby. Alle processer kan kobles til og kobles fra modellen som vi ønsker det og vi kan frit ændre på tidspunkter hvor de kører, dvs. vi kan forsøge at balancere produktionen bedre ud fra hensyn til bl.a. flaskehalse og spidsbelastninger rent forbrugsmæssigt. Når vi nu kender alle data på processerne og vi kender Skamols afregningspriser for de forskellige procesog forbrugsparametre over tid, så kan vi også nemt simulere de økonomiske konsekvenser forbundet med de forskellige driftsscenarier, hvilket realistisk vurderet ofte er det, som motiverer ledelsen til at tage beslutninger om forandringer. Den direkte økonomiske live transmission af modellens proces- og forbrugsparametre til kroner og øre har dog ikke været en del af forprojektet. 7

8 Nedenfor er vist eksempler på indsamlet data, der er struktureret i tabeller. Det hele er lagt i regneark som er integreret med simuleringsmodellen, således at Enterprise Dynamics læser de enkelte proces- og forbrugsdata direkte i regnearkene. Det fremgår eksempelvis nedenfor, hvorledes det registrerede driftsforbrug på eksfolieringprocessen er 32,6 kwh er indlæst fra excel i ED-tabellen. Simuleringsmodellen er dynamisk og registrerer hele tiden hændelser og events, der udløser en ny handling. Når eksfolieringsprocessen er i drift anvender den driftsparametren og når procestiden er færdig slås standby-tilstanden automatisk til og standby-parameteren anvendes. 8

9 Nedenfor er vist et andet eksempel på energiparametre, hvor eksfolieringen er i standby-tilstand. Desuden er vist eksempel på nøgletal vedrørende tørreri. Det er helt andre typer af energiforbrugere men funktionalitet og grundtanke er fuldstændig den sammen. Har vi produkter i tørreri er der et forbrug som registreres. I det næste billede er vist, hvorledes er er skabt sammenhæng mellem produktionsplanen, procesforløb og de deraf forbrugsmæssige konsekvenser. 9

10 For at gøre det simpelt og brugervenligt handler det i høj grad om at kunne bruge Skamols reelle produktionsplaner, som findes i virksomhedens ERP-system. Af det indsatte screendump fremgår et eksempel fra presse 1, hvor produktionsdata for et enkelt døgn er indlæst fra ERP til Excel. Der fremgår bl.a. varenumre, mængder, tidsforbrug, starttidspunkt, sluttidspunkt med videre. Igen er der skabt integration mellem excel og simuleringsmodellen, der således automatisk fodres med Skamols egne data baseret på ERP-systemet. Det smarte er nu, at vi har skabt en forbrugssimulator, der kan indlæse produktionsplaner i modellen og beregne alle tænkelige proces- og forbrugskonsekvenser baseret på denne plan. Vi kan f.eks. måle udnyttelsen af processen (kapacitetsmæssigt), vi kan måle energitab overalt i systemet, vi kan se forbrug over tid med lav, spids- og gennemsnit og vi kan se forbrug og økonomi på både proces og varenummer. Og grunddataene er fortsat baseret på de omhyggeligt målt og registrerede energinøgletal, som beskrevet ovenfor. Fremadrettet kan produktionsledelsen således indlæse de planlagte produktionsplaner i modellen og se resultaterne før produktionen startes, hvorved vi kan nå at reagere og optimere. Ifølge Skamols fabriksledelse kan der meget nemt gemme sig væsentligt forbedringspotentiale her, se udtalelse i bilag. Handlemulighederne for produktionsledelsen er mange og forskelligartede. I de gennemførte scenarier er der bl.a. fokuseret på: Ændring i produktionsplanen, herunder mængder, mix og rækkefølge Åbne og lukke for processer helt eller i bestemte tidsrum (f.eks. tørrelinjer, pressere) Simulere en energiinvestering, f.eks. indsættelsen af en varmeveksler med forskellig virkningsgrad. Hvad vil det give os? 10

11 Sidstnævnte punkt omkring nyinvestering kontra modernisering af varmegenvinding har været et varmt diskuteret emne hos Skamol i mange og der er lavet indtil flere analyser og rapporter omkring emnet. Skamols produktion er kendetegnet ved at eksfolieringsprocessen forbruger en masse energi og producerer en masse overskudsvarme. Samtidig forbruges en masse energi og varme ifm. tørreprocesserne, hvorfor det er oplagt at fokusere på genvinding, udnyttelse og samlet nettobehovsberegning. Af det indsatte screendump herunder fremgår det, hvordan simuleringsmodellen kan simulere effekter og konsekvenser af en anden varmegenvinding og varmeveksler-dimensionering. Modellen kan eksakt beregne forbruget på de 3 tørreovne samtidig med at forbrug og varme produktionen på eksfolieringen beregnes. Hen over et produktionsdøgn vil vi således kunne beregne det aktuelle nettobehov, dvs. eksfoliering og tørreovne samlet set. Samtidig er der indsat en parameter for mulig udnyttelse af overskudsvarme fra eksfolieringen (i eksemplet 65%). På en så relativ simpel (og dog deltaljeret) måde kan vi beregne og dimensionere, hvorledes vi bedst muligt skaber den bedste økonomi på kort og lang sigt. Hele den ovenfor beskrevne anvendelse af simuleringsmodellen med datagrundlag, opbygning, anvendelse og resultater er præsenteret og drøftet på et møde med det samle Elforsk-team (Jørn, Dorte og Ditte) primo marts

12 4. Faglige resultater og teknisk udvikling Analysen, modelspecifikation og modeludviklingen hos Skamol kan overføres til stort set alle typer af procesvirksomheder, der har et forbrug og et forbedringspotentiale, som kan retfærdiggøre modelleringsarbejdet. Modellen vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, og ovennævnte proces- og forbrugsmapping vil naturligvis også være vidt forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det der går igen, og som gør projektets udvikling universel, er udviklingen af objekter og dataintegrationskomponenter i modellen, ligesom der vil være muligt at standardisere på brugerflader og applikationer. Et modelobjekt skal i denne sammenhænghæng opfattes som en standardobjekt i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics, der modificeres og programmeres til at indeholde forbrugsparametre som el, vand, gas, kemi, og hvad man ellers kan komme i tanker om. Dataintegrationskomponenter er den metode, der er udviklet for at gøre integrationen mellem f.eks. et ERP-system eller plc-styring og simuleringsværktøjet simpel for brugeren, således at dataindsamlingsarbejdet kan lettes. Udviklingen forventes at kunne tage yderligere fart og blive udbredt yderligere via forskning og udvikling på Aalborg Universitet, der primært har haft fokus på produktionsstyring og logistik. I traditionel produktionsstyring indgår parametre som el, vand, gas, co2 med videre nemlig ikke som styringsparametre. Her handler det som oftest primært om tid og materialer. Det er i dag ikke muligt at optimere grønne parametre i traditionelle planlægningssystemer. Ved at indlægge strøm, vand, etc i styklister og/eller operationer kan man beregne den afledte effekt men ikke proaktivt opstille en plan hvor disse minimeres. Den mest udbredte type (ERP Enterprise Resource Planning) indeholder ingen reel optimeringsfunktion mens en mere avanceret variant (APS Advanced Planning System) indeholder mulighed for optimering. Optimeringen kan trimmes vha 3 parametre (lageromsætning, leveringssikkerhed og indtjening) men kræver, at alle elementer opgøres i samme enhed (kroner). Det vil sige, at eksempelvis sen levering og anvendelse af miljøskadelige stoffer skal opgøres i kroner. Det er naturligvis en uhensigtsmæssig måde at optimere på og vi arbejder derfor i projektet med videreudvikling af optimering og parametersætning, således at de grønne omkostninger kan indgå som en 4. parameter i trimning af optimeringen. Opskrift på anvendelse Anvendelse af simuleringsmodellen til proces- og energieffektivisering vil stort set være den samme i alle virksomheder. Vi forestiller os at virksomheder skal igennem følgende trin: Trin Fase Beskrivelse Brugervenlighed 1 Modelspecifikation og afgrænsning Afgrænse det relevante produktionsområde, identificere energi-indsatsområderne og specificer krav til modellen. 2 Procesmapping Indsamling af relevante energinøgletal pr. proces og pr. produkt. Virksomheden vil kunne afgrænse og målrette projektet, men det anbefales at modelbyggeren (kan være intern eller ekstern) er med i modelspecifikationen. Brugerne/virksomheden vil typisk selv kunne dette efter modelspecifikationen. 12

13 3 Fastlægge input til modellen typisk produktionsplaner. Her vil det være relevant indledningsvist at trække historiske tal fra virksomhedens ERP-system. 4 Modelopbygning Her bygges selve modellen af standardobjekter jf. modelspecifikationen. 5 Validere modellen Her testes modellen og datagrundlaget således at model og virkelig passer sammen. 6 Simulering af scenarier og test 7 Udvikle applikation og brugerflade Der køres relevante test og scenarier med henblik på proces- og energieffektivisering. Ledelsen overbevises! Der udarbejdes en virksomhedsspecifik løsning med brugervenlig applikation, der gør det nemt at bruge en kompliceret model på en simpel måde. 8 Uddannelse Brugerne af modellen skal uddannes i både værktøj og anvendelse. 9 Igangsætning Simuleringsværktøj installeres og anvendelsen starter. Dette kan virksomheden selv klare på baggrund af modelspecifikationen Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette i tæt samarbejde med virksomheden. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette i tæt samarbejde med virksomheden. Det anbefales at ekstern simuleringsspecialist varetager dette. Virksomhedens interne projektleder kan eventuelt varetage dette Virksomheden kan selv varetage dette En bredere anvendelse Det hidtidige arbejde i projektet har i høj grad har været baseret på at udvikle en modelspecifikation og model målrettet Skamol, som er case-virksomhed. Udviklingsarbejdet har bl.a. gået ud på at udvikle og tilpasse objekter i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics, således at et proces -objekt eksempelvis kan rumme kwh forbrug både i drift og i tomgang. Ligeledes er der udviklet en metode og systemtilpasning, der kan opsamle og visualisere energiforbrug, som et resultat af en driftsafvikling. Dette er blot 2 ud af flere større eksperimentelle udviklinger og tilpasninger, der er foretaget med udgangspunkt i case-virksomheden, og som er årsagen til et relativt stort tidsforbrug. Det positive ved dette er dog, at en den væsentligste andel af udviklingen er generisk og kan anvendes fremadrettet uden større udviklingsomkostninger. Således er for eksempel proces-objektet indeholdende energidata standard, og kan nemt tilpasses andre virksomheder. Objektændringer tænkes foretaget i en tabeldefinition, hvor det også er muligt at tilføje eller reducere i antal af parametre, f.eks. supplere med vandforbrug, kemi, co2, eller hvad en virksomhed ellers vil finde relevant. At arbejde videre med at standardisere værktøjer og metoder, og dermed gøre modelopbygningen billigere, er netop et af de væsentlige formål og udviklingsaktiviteter i vores kommende arbejde og forventede nye ansøgning om PSO-midler Der skal blandt andet arbejdes med udvikling af: 13

14 Dataintegrations-værktøj, der gør det nemt at importere data i simuleringsværktøjet fra f.eks. ERPsystemer eller via simpel indtastning af data. Standardisering af brugerapplikation, der er det front-end værktøj, som brugeren skal anvende i det daglige. Optimeringsalgoritmer, der kan foreslå løsninger eller handlinger baseret på forskellige event-triggers (hændelsesbaseret). Omsætte resultater til forbedringer. Rapporteringsmodul, der visualisere resultater fra simuleringer på en let og overskuelig måde. Det vil naturligvis altid være en udfordring at sælge IT-baserede løsninger da payoff kan være vanskelig at dokumentere fra starten. Vi har dog været vant til at anvende simulering til optimering af bl.a. produktion, lagerstyring, call-centre, hospitaler, supply chains og mange andre formål gennem årenes løb, og det kan godt lade sig gøre at formidle forbedringspotentialer før projekter igangsættes! Et andet element der klart vil medvirke til at gøre både modeludvikling og salgsopgaven lettere, er tankerne om at gå efter udvikling af brancheløsninger, og naturligt vælge brancher med størst potentiale først. Her taler vi især om industrielle vaskerier og støberier, hvor vi allerede har hensigtserklæringer liggende. Planen og målet er, at et gennemsnitligt/typisk projekt skal kunne gennemføres for en omkostning i størrelsesordenen t.kr. inklusive både software og konsulentassistance. For Skamols vedkommende er besparelsespotentialet 10-15% og omregnet i kroner ca t.kr/år, og lignende tal vil være realistisk i mange virksomheder. 5. Den videre udvikling herfra samt potentialer for fremtidig kommercialisering Forprojektet har vist, at projektets idé og målsætning holder vand. Udviklingsarbejdet har sammen med de konkrete data og modeludviklingen hos Skamol vist, at der er store effektiviseringspotentialer, som kan indfries gennem udvikling af en simuleringsmodel, der anvendes i planlægning og optimeringsøjemed. Analysen og modeludviklingen har dog også vist nogle nye behov, som er væsentlige at fokusere på i videreudviklingen af projektet, herunder: Der skal arbejdes med at gøre modeludviklingen mere simpel, således at en model i en helt ny virksomhed kan bygges med ca timers indsats fra den eksterne konsulent og tilsvarende internt. Det er hvad vi finder realistisk, idet et komplet simuleringsværktøj tilpasset den specifikke virksomhed så vil koste i størrelsesordenen t.kr. at implementere. Dette skal så sammenholdes med vores forventning om at kunne gennemføre energibesparelser i størrelsesordenen 10-25% afhængigt af virksomhedens eksisterende niveau og potentialer. Det er i denne forbindelse vigtigt at udvikle en enkel metode til at dokumentere payback-tiden, da det i sidste ende vil være afgørende for projektets kommercialisering. Udfordringen forbundet med at simplificere udviklingen hænger især sammen med at standardisere de væsentligste dele ifm. moduludvikling, dvs. få udviklet flere standardobjekter, standardiseret dataintegrationsmodul, få standardiseret brugerflade, få standardiseret rapportgeneratoren få standardiseret brugervejledning mv. Her har forprojektets dedikerede arbejde med Skamol som udgangspunkt været relativt smal ift. en universal anvendelse, men det er en udfordring, som har været kendt fra starten. Der skal arbejdes med at udvikle og oversætte proces- og forbrugsdata til økonomiske nøgletal i modellen, således at brugerne omgående kan se de økonomiske effekter ved en given beslutning. 14

15 Den anvendte simuleringsteknologi er baseret på det førende simuleringssoftware Enterprise Dynamics. Der skal arbejdes med at oversætte og fordanske nogle af de mest anvendte objekter, således at det giver nem mening for vores kommende brugere. Samtidig vil det være oplagt at arbejde med at gøre metoder og modelelementer mere universelle, således at de let kan overføres til eksempelvis industrielle vaskerier og støberier, som er 2 konkrete brancher/målgrupper, som vi allerede nu har kontakter og interesse fra. Via samarbejdet med Skamol har vi endvidere lært, at det er vigtigt, at brugeren får et overskueligt og simpelt værktøj i hånden, hvilket også kræver udvikling af et effektivt metodesæt. Brugeren af simuleringsmodellen vil ofte være en planlægger eller produktionsleder, som har dyb indsigt i produktionen, men ikke nødvendigvis er en erfaren IT-bruger. Det er derfor vigtigt, at udvikle en applikation og brugerflade, der gemmer de tekniske detaljer i baggrunden, mens de kendte produktions- og forbrugsparametre kan vedligeholdes og styres på en simpel og overskuelig måde. Der skal udvikles et brugerkursus, brugermanual og undervisningsmateriale til installation og daglig anvendelse af værktøjet. Endelig skal der arbejdes med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel, der sikre de kommende brugere/kunder en god og gennemsigtig løsning indeholdende både software, implementeringsrådgivning og kursus i et omfang, der har en attraktiv payback-tid. Derudover har vores arbejde med modelspecifikation og modeludvikling bragt os i kontakt med flere energiselskaber, herunder bl.a. Østkraft på Bornholm, Energi Nord og forsyningsselskabet hørende under Horsens kommune. Især Østkraft er langt fremme i arbejdet med nye metoder til modellering, rådgivning og energioptimering, og har vist konkret interesse for at bruge simulering i energioptimering. I denne forbindelse vil det også være relevant i den videre udvikling af metoder, systemer og teknologi at gøre systemet smart-grid ready, da dette forventes at blive et stort ønske blandt energiselskaberne. Det vil i simuleringsmodellerne være muligt at koble flere alternative forbrugskilder og økonomiske parametre sammen, således at elementerne i smart grid vil kunne simuleres og konsekvensvurderes i en helhedsbetragtning. Hos Aalborg Universitet er projektets foreløbige resultater allerede en del af temaet i produktionsstyring og logistikudvikling, og der er allerede nu igangsat et par konkrete studieprojekter i virksomheder, hvor det er hensigten at afprøve projektets simuleringsmodeller yderligere i nye virksomheder. Mange af ovenstående elementer er blandt det, der er fokus på at videreudvikle i et nyt videreudviklingsprojekt, som vi forventer at søge medfinansieret med midler fra PSO 2016-puljen. 6. Vurdering af projektets potentialer og muligheder i andre brancher og nye markeder Projektets foreløbige resultater og erfaringer har givet os en styrket tro på potentialerne, og vi har allerede nu skabt kontakt til andre konkrete brancher, som har vist stor interesse for projektet. Dette gælder først og fremmest industrielle vaskerier, som der er mere end 40 af alene i Danmark. Herudover er der konkret kontakt og interesse fra 2 støberier. Udviklingsarbejdet har vist, at det vil være oplagt at udvikle brancheløsninger, da det vil kunne hjælpe til en standardisering af udvikling og metoder, og derigennem gøre modelleringsarbejdet hurtigere og billigere. 15

16 I projektperioden har vi således udarbejdet en demomodel for regionsvaskeriet i Aalborg, ligesom vi har fremvist resultaterne i de industrielle vaskeriers brancheforening denne sommer. Regionsvaskeriet har udtrykt ønske om at følge det fortsatte projektarbejde tæt, og vil gerne implementere løsningerne permanent i dagligdagen når udviklingen er endeligt på plads. I et typisk industrielt vaskeri, eksemplificeret ved Regionsvaskeriet i Aalborg, er der store muligheder for energioptimering gennem en bedre planlægning og igangsætning af produktionen, hvilket har stor indvirkning på forbruget. Der er er dokumenteret besparelsespotentialer i størrelsesordenen 15-20% gennem en mere forbrugsoptimal drift. Besparelserne har både effekt på el, vand, varme, kemi og gas. Det samme forhold gælder hos Jernstøberiet Dania i Aars, der er Nordjyllands næststørste forbruger af el efter Aalborg Portland. Vi har vist projektets foreløbige resultater samt demo, og støberiet er allerede gået i gang med en indledende procesmapping, og ønsker at afgive hensigtserklæring om implementering af fuld løsning. Jernstøberiet har et årligt forbrug på 40 millioner kwh., som de håber at kunne reducere med 15-20% via simulering. Potentialet er blandt andet forbundet med at udnytte smelteprocesser og støbelinjer bedre, hvilket betyder at de skal starte og stoppe på de mest optimale tidspunkter og i den rigtige rækkefølge. Desuden er der er et økonomisk potentiale forbundet med at producere mest muligt, mens prisen på el er mest favorabel. Idé til fremtidig forretningsmodel og kommercialisering For Integrate vil en videreudvikling af projektet rumme store kommercialiseringsmuligheder. Vi har i den forgangne tid forsøgt at analysere markedet og mulighederne, og vores foreløbige tanker om forretningsmodel fremgår herunder: Af figuren fremgår det, hvorledes vi både ønsker at udvikle ovennævnte brancheløsninger, samt har mulighed for at skabe omsætning via software-salg. Samarbejdet med Aalborg Universitet ønsker vi med tiden at udvide til andre universiteter, ingeniørhøjskoler og tekniske akademier, da fokus på proces- og energioptimering ved hjælp af simulering med fordel kan starte allerede herfra. 16

17 7. Evaluering af partnernes samarbejde Den grundlæggende idé til projektet er i første omgang udviklet i samarbejde mellem Integrate A/S og Aalborg Universitet, der har haft samarbejde igennem en række år. Hvor Aalborg Universitet beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for Industriel Produktion og logistik, har Integrate A/S specialiseret sig i rådgivning og implementering af viden, metoder og systemer i primært industrielle virksomheder. Integrate A/S i dag 6 medarbejdere, heraf hovedparten civilingeniører med baggrund fra Aalborg Universitet. I flere samarbejdsprojekter har Integrate medvirket til at afprøve og forankre AAU s nyudviklede teorier og metoder i praksis. Rådgivnings- og ingeniørvirksomheden Niras har deltaget i udviklingsarbejdet som førende specialister inden for energi og miljø, hvor Niras først og fremmest har leveret den fagspecifikke ekspertbistand til projektet ifm. udvikling af komponenter og objekter til simuleringsmodellerne. Aalborg Universitet og Integrate A/S har tilsammen udgjort den faglige og IT-mæssige vidensballast, der har været nødvendig for projektets gennemførelse. Vi vurderer at samarbejdet mellem universitet, konsulenter/simuleringsspecialister, energi & miljøeksperter samt Skamol som case-virksomhed har været den helt rigtige konstellation ift. at kombinere udviklingsarbejde med praktisk anvendelighed i projektet. 17

18 Bilag: Udtalelse fra Skamol Nedenfor er indsat en udtalelse fra Skamol, der beskriver virkosmhedens deltagelse i projektarbejdet lidt nærmere: 18

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Indhold Et markedsledende concept Fakta om undervisningen Fordele Priser Underviserne Bilag 1: eksempel på lektionsplan 1 Bilag 2: eksempel på lektionsplan

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer

Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer for lavtemperatur DANSK FJERNVARMES 56. LANDSMØDE Aalborg 31. oktober 2014 Anders Niemann, konsulent, Teknologisk Institut SMART GRID-Definition Et Smart

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C

Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C Ishøj, den 30. maj 2011/ PUA/VBC kom 1. RESUME - orientering I forbindelse med Ishøj Kommunes deltagelse i Plan C s koncept for energibesparelser

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service - vi vil kendes på den gode service Testet kvalitet Kundevenlig service Hurtig levering ISOCARE Isoleret set den bedste løsning reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter ISOCARE

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Energi Danmark International. Netoptimering

Energi Danmark International. Netoptimering Netoptimering 2 EDI Netoptimering Energi Danmark International arbejder med beregning af nettab og reduktion af disse inden for elektriske distributionsnet. EDI Netoptimering er baseret på lang tids erfaring

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. DATO: 17-02-2006 TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere