A Calfem-kommandoer B Forsøg B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok B.1.1 Formål B.1.2 Forsøgsbeskrivelse... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A Calfem-kommandoer... 3. B Forsøg... 9. B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok... 9. B.1.1 Formål... 9. B.1.2 Forsøgsbeskrivelse... 10"

Transkript

1 Indhold A Calfem-kommandoer... 3 B Forsøg... 9 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok... 9 B.1.1 Formål... 9 B.1.2 Forsøgsbeskrivelse B.1.3 Forsøgsresultater B.1.4 Resultatbehandling B.1.5 Fejlkilder B.1.6 Opsamling B.2 Forsøg med porøs aluminiumskive B.2.1 Forsøgsbeskrivelse B.2.2 Forsøgsresultater B.2.3 Resultatbehandling B.2.4 Fejlkilder B.2.5 Delkonklusion B.3 Forsøg med aluminiumsemner B.3.1 Forsøgsbeskrivelse B.3.2 Forsøgsopstilling B.3.3 Homogen cirkelskive B.3.4 Homogen cirkelring B.3.5 Porøs cirkelskive B.3.6 Porøs cirkelring B.3.7 Fejlkilder B.3.8 Delkonklusion

2 2

3 A Calfem-kommandoer Dette appendiks redegør kort for nogle af de kommandoer, der er anvendt i de numeriske modeller programmeret i Matlab og MatLab-toolbox-applikationen Calfem. Der skelnes mellem last-, flytnings- og topologitensorer og egentlige Calfem-kommandoer. For at illustrere hvorledes de enkelte operationer fungerer, er der taget udgangspunkt i en simpel opstilling vist på figur a.1. Opstillingen er opbygget af CST-elementer, der hver især har 6 frihedsgrader. Elementer, knuder og frihedsgrader i opstillingen er valgt nummeret som angivet på figur a y 4 Elementer Knuder Frihedsgrader x Figur A.1. Opstilling af beregningsmodel. Der henvises til programfilerne vedlagt på CD-bilag for placering af de enkelte kommandoer og tensorer. [SysDof]-matricen definerer hvilke frihedsgrader, der tilhører de enkelte knuder. Rækkenumrene i [SysDof] svarer til knudenumrene, og søjlerne angiver numrene på de tilhørende frihedsgrader. [SysDof] kommer til at se således ud for beregningseksempelet [ SysDof ] = Frihedsgrader knude1 knude5 3

4 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok [ElemDof] angiver hvilke frihedsgrader, der hører til de enkelte elementer. Første søjle i [ElemDof] viser elementnummeret, mens de resterende søjler angiver frihedsgraderne. Her er det vigtigt, at frihedsgraderne indtastes i rigtig rækkefølge. For det viste eksempel ser [ElemDof] ud på følgende måde 4 [ ElemDof ] = Elementnummer Frihedsgrader Herefter opskrives [SysCoor], der indeholder information om koordinaterne til de enkelte knuder. I første søjle står x-koordinaten, mens y-koordinaten står i anden søjle. Rækkenummeret svarer igen til knudenummeret. For eksemplet ser [SysCoor] således ud, idet der henvises til koordinaterne angivet på figur a.1. [ SysCoor ] = x koordinat y koordinat knude1 knude5 De tre viste matricer indeholder alle informationer om modellens topografi. Når topografien er fastlagt, er næste skridt at opskrive den lokale elementstivhedsmatrice [ElemK], der indeholder informationer om, hvilken type element modellen er opbygget af. I dette tilfælde er modellen opbygget af CST-elementer. Udover denne oplysning beskrives i [ElemK] de konstitutive forhold E, beskrevet ved elasticitetsmodulet E og Poissons forhold v, spændings-tøjningstypen ep og koordinatinformationerne fra [SysCoor]. ep definerer, om der regnes med plan spændingstilstand eller plan tøjningstilstand. Fra FEM-teorien haves formel (A.1), fra hvilken [ElemK] kan bestemmes. ep beskriver hvilken form Hookes udvidede lov antager. T [ ] [ ] [ ][ ] ElemK = B E B dv (A.1) ep [ElemK] opskrives ved en standardkommando i Calfem, der for CST-elementer hedder plante. Plante-kommandoen ser principielt således [ ] = plante( ) ElemK x - koordinat,y - koordinat,ep,e (A.2) Indholdet af [ElemK] kan bestemmes iht. teorien for elementmetoden ved bl.a. at opstille formfunktioner for elementet. Disse informationer ligger gemt i Calfem-kommandoen plante, men bestemmelsen ligger udenfor dette appendiks formål. Der henvises i stedet til afsnit 6 og matlab-fil n1 til 6.

5 A Calfem-kommandoer Relationen mellem elementlasttensoren {SysR element } og elementflytningstensoren {SysV element } kan skrives som følgende { } = [ ]{ } SysR ElemK SysV (A.3) element Dette medfører følgende fire relationer element r d r d r 2 d 2 r 4 d 4 r 3 ElemK d 3 r 5 ElemK d 5 =, r for element 1 = d r for element 2 d x6 6x6 r 9 d 9 r 9 d 9 r10 d10 r10 d10 r d r d r 6 d 6 r 8 d 8 r 7 ElemK d 7 r 1 ElemK d 1 =, r for element 3 = d r for element 4 d x6 6x6 r 9 d 9 r 9 d 9 r10 d10 r10 d10 De fire elementstivhedsmatricer samles efterfølgende i én samlet stivhedsmatrice for modellen. Dette gøres med Calfem-kommandoen assem. Denne kommando samler elementstivhedsmatricerne og placerer dem på de rigtige pladser i den globale stivhedsmatrice [SysK]. Derfor kræver assem-funktionen informationer fra [ElemDof], idet denne matrice fortæller hvilke frihedsgrader, der hører til hvilke elementer. Da alle frihedsgrader i modellen deles af flere elementer, overlappes de enkelt indgange i [SysK] af flere elementstivhedsmatricer. [SysK] er principielt skitseret ved formel (A.4), idet der ved alle indgangene i [SysK] er markeret fra hvilke elementstivhedsmatricer, der deles information. Det fremgår endvidere at [SysK] er symmetrisk om den ene diagonal. [ SysK] 1,4 1, ,4 1,4 1,4 1, ,4 1, ,2 1, ,2 1, ,2 1, ,2 1, ,3 2, ,3 2,3 = 2 2 2,3 2, ,3 2, ,4 3,4 3,4 3, ,4 3,4 3,4 3,4 1,4 1,4 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1, 4 1, 4 1, 2 1, 2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 (A.4) 5

6 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Relationen mellem de globale knudekræfter {SysR} og globale knudeflytninger {SysV} kan beskrives ved formel (A.5) { SysR} = [ SysK]{ SysV } (A.5) hvilket medfører følgende relation r1 1,4 1, ,4 1,4 d1 r 2 1,4 1, ,4 1,4 d 2 r ,2 1, ,2 1,2 d3 r ,2 1, ,2 1,2 d4 r ,3 2, ,3 2,3 d5 = r ,3 2, ,3 2,3 d6 r , 4 3, 4 3, 4 3, 4 d 7 r , 4 3, 4 3, 4 3, 4 d8 r 9 1, 4 1,4 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 d 9 r 10 1,4 1,4 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 d10 (A.6) Forudsat at enten den globale lasttensor {SysR} eller den globale flytningstensor {SysV} er kendt, haves jf. (A.6) 10 ligninger med 10 ubekendte knudekræfter eller knudeflytninger. Calfem-funktionen solveq benyttes til at løse dette ligningssystem. Hvis nogle af knudeflytningerne på forhånd kendes, kan disse inkluderes i ligningssystemet ved hjælp af [BoundCond]-matricen, der som navnet antyder, angiver randbetingelserne. [Bound- Cond] for beregningseksemplet ser således ud 1 0 Frihedsgrad 1 BoundCond = 2 0 Frihedsgrad 2 (A.7) 4 0 Frihedsgrad 4 [ ] Frihedsgrad Størrelse af flytning idet der er taget udgangspunkt i figur a.1 og figur a.2. F Figur A.2. Understøtningsforhold og lastpåvirkning. 6

7 A Calfem-kommandoer Den globale flytningstensor kan for beregningseksemplet skrives ved formel (A.8) T { } = [ 00d 0d d d d d d ] SysV (A.8) idet randbetingelserne er indført. Lastvektoren tager følgende form, idet lastpåvirkningen fra figur a.2 er indført i vektoren T { } = [ F 000] SysR (A.9) Formel (A.6) kan med de to indførte tensorer skrives på følgende form 0 1,4 1, ,4 1, ,4 1, ,4 1, ,2 1, ,2 1,2 d ,2 1, ,2 1, ,3 2, ,3 2,3 d5 = ,3 2, ,3 2,3 d6 F ,4 3,4 3,4 3,4 d ,4 3,4 3,4 3,4 d8 0 1,4 1,4 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 d 9 0 1,4 1,4 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 d10 (A.10) Hermed kan de resterende knudeflytninger beregnes vha. solveq-kommandoen ved at udføre grundlæggende rækkereduktioner og isolationer af de enkelte variable. Calfem-kommandoerne assem og solveq er de to vigtigste kommandoer, der er benyttet i opstillingen af de numeriske modeller. Der er dog også benyttet en del andre kommandoer til bl.a. at optegne opstillingerne, men disse er ikke beskrevet. 7

8 8

9 B Forsøg B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Det følgende er en beskrivelse og resultatbehandling af trykforsøg udført på prøvelegemer af aluminium i laboratoriet for bærende konstruktioner ved Aalborg Universitet. Forsøget er udført som et led i kurset eksperimentelle metoder og resultaterne er anvendt som grundlag for beregninger af flytninger i cirkulære skiver og ringe af aluminium. Afsnittet omhandler forsøgets formål, udstyr, opstilling og resultatbehandling i den nævnte rækkefølge. Der er endvidere en kort teoretisk redegørelse for brugen af straingages i forsøgsopstillingen. Før udførelsen af dette forsøg har laboratoriet gennemført en række prøveforsøg for at undersøge formen af prøvelegemet og sikre at aluminiumen forbliver i det lineært elastiske område. Disse forsøg danner bl.a. grundlag for valg af belastningsinterval. B.1.1 Formål Aluminiumets elasticitetsmodul E og Poisson s forhold ν bestemmes for en kendt trykkraft vha. tøjningsmåling. Tøjningen måles vha. fire påsatte straingages, og derefter kan materialekonstanterne for prøverne bestemmes vha. Hookes udvidede lov, samt viden om de konstitutive relationer i prøvelegemet. Materialekonstanterne er anvendt i de analytiske og numeriske beregninger foretaget for cirkelskiverne og -ringene af aluminium. Figur B.1. Eksempel på aluminiumsblok uden (tv.) og med (th.) straingages. 9

10 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok B.1.2 Forsøgsbeskrivelse Forsøget gennemføres i laboratoriet for bærende konstruktioner på Aalborg Universitet, og i det følgende gennemgås udstyr, opstilling og udførelse af forsøget. Aluminiumslegemet påvirkes af axial tryk og de derved opståede tøjninger ε yy og ε xx måles med straingages. Der fortages målinger i intervallet 0-60 kn. Måleintervallet er valgt på baggrund af tidligere forsøg, for at sikre at aluminiumet holder sig i det elastiske område. Prøvelegemerne og skiverne er fræset ud fra den samme oprindelige blok, således at materialeparametre kan antages at være ens. Tøjningerne aflæses visuelt og benyttes i den senere resultatbehandling. Udstyr I forbindelse med udførsel af forsøgene benyttes følgende udstyr. 4 stk. enkeltstraingages, tabel b.1. Prøvemaskine - Universal static test machine, Mohr og Federhaff, 1968 (Opgraderet i 1983 med HBM kontrol system) Dataopsamler Brüel & Kjær Strain Indicator type 1526 Tabel B.1. Dataetiket for de benyttede straingages. Type FLA-6-23 Test condition 23 ºC 50 % RH Lot No. C Batch No. DI15k Gage factor 2,15 ± 1 % Gauge lenght 6 mm Temp. Compensation for /ºC Gauge Resistance 120±0,3 Ω Transverse sensitivity 0,1 % Anvendelse af dataopsamler åbner mulighed for at måle på flere forskellige typer af Wheatstone broer. Der måles her på fire kvartbroer. Prøvemaskinen benyttes til at belaste i det ønskede interval og vil samtidig belaste prøvelegemet jævnt på hele overfladen, figur b.4. Straingage Straingages benyttes til tøjningsmåling på prøvelegemerne. Der indsættes ens straingages på prøvelegemet, figur b.1. Straingagene måler tøjningen som en ændring i modstanden gennem gagen. Straingagene anvendt i forsøget er enkeltgage, som kun kan måle tøjningsændring i en retning. For at forstærke målingen benyttes et signalkonditioneringskredsløb i form af en Wheatstonebro. Straingagens følsomhed, gagefaktoren K, opgives af producenten, og vil oftest være tæt på 2. Gagefaktoren angiver forholdet mellem relativ modstandsændring R og tøjningen, formel (B.1). R = K ε (B.1) R 10

11 B Forsøg Straingages anvendt i dette forsøg har en gagefaktor på 2.15, tabel b.1. Gagefaktoren forudindstilles i dataopsamleren, og det er derfor ikke nødvendigt at udregne tøjningen manuelt. Tøjningen aflæses direkte. Modstandsændring gennem straingagen kan også fremprovokeres af en temperaturændring, altså uden ydre mekanisk påvirkning. Derfor benyttes temperaturkompenserende gages, som er tilpasset aluminiums temperaturudvidelseskoefficient på α= /ºC. Således vil straingages af denne type være mindre følsomme over for en ændring af temperaturen. Der er endvidere også mulighed for termisk drift eller en ændring af selve gagefaktoren, hvis straingagen benyttes i længere tid. Det skønnes ikke at være relevant mht. denne forsøgsrække, som udføres over en relativ kort periode ved stuetemperatur. Tværeffekten udtrykt ved tværfaktoren T, opstår som følge af fabrikantens bestemmelse af K ved et enakset trækforsøg. Straingages placeret som nr. c, figur b.3, vil ikke udelukkende være udsat for enakset træk/tryk og derfor defineres tværfaktoren, formel (B.2). T K K t = (B.2) a hvor K t er gagefaktoren for træk/tryk i straingagens tværretning [-] K a er gagefaktoren for straingagens længderetning, tabel b.1 [-] Tværeffekt kan korrigeres efter måling hvis ν og T er kendt, formel (B.3) og (B.4). 1 ν T ε = ε ε 1 T ( T ) xx, k 2 xx yy 1 ν T ε = ε ε 1 T ( T ) yy, k 2 yy xx (B.3) (B.4) hvor ε xx,k er korrigeret tøjning i tværretning [mm/mm] ε yy,k er korrigeret tøjning i længderetning [mm/mm] ε xx er tøjning målt i tværretning [mm/mm] ε yy er tøjning målt i længderetning [mm/mm] Poisson s forhold for aluminium kendes ikke, men kan anslås til 0,3-0,35. Ud fra en tværfaktor på 0,1 % og formel (B.3) og (B.4) kan størrelsen af fejlaflæsningen skønnes. Der benyttes værdier af samme størrelse som målt i forsøget, afsnit B ,35 0, , 2 ( , ε yy k ) 235,13 10 = = mm / mm 1 0,001 Ud fra resultatet ses det, at der med det skønnede ν kan påregnes en fejlmåling på ca mm/mm i forbindelse med tværeffekten. Denne viden vil blive brugt i en senere bedømmelse af fejlkilder, afsnit B.1.5. [Pilegaard, 2005] 11

12 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Wheatstone bro Wheatstonebroen benyttes til at måle den relative ændring i modstanden, og anvendes i forbindelse med straingages for at kunne måle små modstandsændringer med stor nøjagtighed. Wheatstonebroen opbygges af fire modstande af samme størrelse, der alle kan være straingages, figur b.2. Wheatstonebroen påføres en brospænding V e og ændringen i modstanden bestemmes ved aflæsning af Wheatstonebroens output V o. Før forsøget påbegyndes balanceres Wheatstonebroen således at V o 0. 2 R12 R24 v o 1 4 ~ v e R13 R34 3 Figur B.2. Wheatstonebro med eksempel på nummerering af straingages. Wheatstonebroen kan opdeles i en række forskellige typer. I forbindelse med dette forsøg benyttes kvartbroen. To yderligere typer, halvbroen og helbroen eksisterer. Kvartbro En straingage og tre modstande af tilsvarende størrelse (120 Ω). Fordelen er, at der kun måles på en gage og derved bestemmes prøvelegemets ε xx og ε yy separat. Kvartbroen benyttes i resultatbehandlingen til bestemmelse af ν og E. Halvbro To gage og to modstande af tilsvarende størrelse (120 Ω). Almindelig praksis er at erstatte R 12 og R 13 med straingages. Fuldbro Fire gage af samme størrelse (120 Ω), dvs. at alle straingages på prøvelegemet er aktive i den samme bro. I forbindelse med dette forsøg kan målingerne fra opstillingen med kvartbro bruges til bestemmelse af E og ν. Ifølge teorien vil aflæsninger af V o over halv- og fuldbroen blive hhv. to og fire gange større end kvartbroen. Samtidig vil den målte V o dække over gennemsnittet af to eller fire gages, hhv. halv- og helbro. Derfor kan disse brotyper ikke benyttes. For at kunne bestemme E og ν er det nødvendigt at måle på hver enkelt straingage separat, se afsnit B.1.4. [Pilegaard, 2005] 12

13 B Forsøg Opstilling Aluminiumslegemet placeres i prøvemaskinen med en straingage monteret på hver side som vist på figur b.1 og figur b.3. Straingagene navngives a, b, c og d således, at nr. a og b vil måle tøjningen ε yy i længderetningen og tøjningen ε xx i tværretning, måles af gage nr. c og d. Figur B.3. Dimensioner for prøvelegeme og placering samt navngivning af straingages. Mål i mm. Legemet påføres en jævnt fordelt belastning fra prøvemaskinen og tøjningerne aflæses visuelt på dataopsamleren, figur b.4. Dataopsamleren indstilles før forsøgets start med K lig 2,15 og alle fire broer balanceres således at V o 0. På grund af kugleled i prøvemaskinens understøtninger er der mulighed for, at der ved små belastninger af prøvelegemet ikke sker en jævn belastning af hele tværsnitsarealet. Dette behandles videre under resultatbehandlingen, afsnit B.1.4. Figur B.4. Prøvelegeme placeret i prøvemaskine (tv.) og dataopsamler (th.). 13

14 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Der er fra fabrikken monteret fire halvbroer i dataopsamleren således, at der ved indsættelse af faste modstande á 120 Ω vil der være fire kvartbroer. Størrelsen af den faste modstand er valgt således, at den passer til straingagene, tabel b.1. Nummerering af modstande R og straingages ε samt fortegn i modstande er gennemgået herunder, figur b.5. Figur B.5. Opstilling af kvartbroer benyttet i forsøg med definition af fortegn. Modstanden R 13 indsættes for at simulere en kvartbro, figur b.5. Fortegn for straingagen medfører, at tryktøjninger i forsøget vil blive regnet negative imens træktøjninger er positive. Således forventes det, at straingagene nr. a og b vil måle negative værdier mens c og d vil måle positive værdier, figur b.3. B.1.3 Forsøgsresultater I det følgende er resultaterne for kvartbroerne opstillet samt målene for tværsnittet. Der er lavet 15 belastningstrin af 4 kn og fem aflastningstrin af varierende størrelse. Siderne på prøvelegemet er målt med skydelære og tværsnitsarealet er bestemt til 900 mm 2. Resultaterne fra forsøget er opstillet på tabelform, hvor den aflæste volt V fra prøvemaskinen er vist samt den tilhørende kraft P. P er beregnet vha. sammenhæng mellem V og P i prøvemaskinen, hvor 10 V er lig 60 kn. Tøjningen er aflæst på dataopsamleren for de enkelte straingages, tabel b.2. 14

15 B Forsøg Tabel B.2. Forsøgsresultater for straingages. P V Gage a [kn] [volt] 10-6 [mm/mm] Gage b 10-6 [mm/mm] Gage c 10-6 [mm/mm] Gage d 10-6 [mm/mm] 0 0, ,9 0, ,9 1, ,9 1, ,9 2, ,9 3, ,8 3, ,8 4, ,9 5, ,8 5, ,8 6, ,7 7, ,7 7, ,7 8, ,7 9, ,7 9, Herefter aflastning 39,8 6, ,9 5, ,9 3, ,9 0, ,0 0,

16 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok B.1.4 Resultatbehandling Materialekonstanterne for aluminiumet bestemmes på baggrund af resultaterne i afsnit B.1.3. Resultaterne korrigeres for den start-tøjning, som er vist i tabel b.2 ved en belastning på 0 kn, tabel b.3. Tabel B.3. Korrigerede forsøgsresultater. P V Gage 1 [kn] [volt] 10-6 [mm/mm] Gage [mm/mm] Gage [mm/mm] Gage [mm/mm] 0 0, ,9 0, ,9 1, ,9 1, ,9 2, ,9 3, ,8 3, ,8 4, ,9 5, ,8 5, ,8 6, ,7 7, ,7 7, ,7 8, ,7 9, ,7 9, Herefter aflastning 39,8 6, ,9 5, ,9 3, ,9 0, ,0 0, Til bestemmelse af normalspændingen σ yy anvendes Naviers formel, idet det antages, at trykket er jævnt fordelt, formel (B.5). P σ yy = (B.5) A hvor σ yy er normalspændingerne i y-retningen [N/mm 2 ] A er tværsnitsarealet [mm 2 ] 16

17 B Forsøg Til bestemmelse af normaltøjningen ε yy og ε xx anvendes resultaterne fra tabel b.3. Middelværdien af straingage a og b anvendes som ε yy og middelværdien af straingage c og d som ε xx. Som det ses af tabel b.3, er der stor forskel på aflæsningerne for tøjningerne i længderetningen, hvilket giver en stor usikkerhed på middelværdien af tøjningen. Der er bestemt følgende værdier for σ yy, ε yy og ε xx, tabel b.4. Tabel B.4. Værdier for σ yy, ε yy og ε xx i prøvelegemet. σ yy [N/mm 2 ] ε yy 10-6 [mm/mm] ε xx 10-6 [mm/mm] 0,0 0,0 0,0 4,3 60,0 9,5 8,8 114,5 22,0 13,2 168,0 39,0 17,7 225,0 56,5 22,1 278,5 74,5 26,5 337,0 91,5 30,9 388,5 108,0 35,4 443,0 125,0 39,7 498,5 143,0 44,2 553,0 161,5 48,6 612,0 180,0 53,0 671,0 198,5 57,5 727,0 216,5 61,9 788,5 236,0 66,4 846,5 253,0 Herefter aflastning 44,2 573,0 162,0 35,4 466,0 123,5 22,1 293,5 69,0 4,3 64,5 2,0 0,0 12,0-9,5 Først undersøges om materialet er lineær elastisk. Dette gøres ved at sammenligne be- og aflastningskurverne for forsøget. Til optegnelse af arbejdskurverne anvendes der en lineær statisk model, hvis form ses af formel (B.6). y = b1 x+ b0 (B.6) hvor y er den afhængige variabel x er den uafhængige variabel b 1 er en regressionsparameter svarende til hældningskoefficienten b 0 er en regressionsparameter svarende til skæringen med ordinaten 17

18 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Der gælder følgende sammenhæng mellem den lineære statiske model og de forsøgsmæssige resultater, formel (B.7). y = σ, x= ε, b E, b 0 (B.7) yy yy 1 0 hvor ε yy er tøjningerne målt i x-retningen [mm/mm] E er elasticitetsmodulet [N/mm 2 ] For at tilnærme den lineære model til forsøgsresultaterne anvendes mindste kvadraters metode. Denne metode tilpasser punkter fra forsøgene til regressionslinien ved at minimere den lodrette afstand. Regressionsparametrene b 1 og b 0 bestemmes ved at minimere kvadratafvigelsessummen, formel (B.8). n n 2 2 ei = yi b0 bx 1 i i= 1 i= 1 (B.8) min min ( ) hvor e i er den i te fejlværdi Parameteren b 1 udregnes ved formel (B.9). 1 x y x y n n n i i i i i= 1 n i= 1 i= 1 1 = n n xi xi i= 1 n i= 1 b (B.9) Parameteren b 0 udregnes ved formel (B.10). b 0 = n n y b x i 1 i= 1 i= 1 n i (B.10) Som et mål for, hvor god tilpasning punkterne har til regressionslinien anvendes korrelationskoefficienten R 2 der antager værdier i intervallet [-1,1], hvor en værdi på 0 svarer til ingen korrelation og -1 og 1 til fuld korrelation. R 2 bestemmes ved formel (B.11). R 2 = 1 x y x y n n n n i i i i i= 1 i= 1 i= 1 n n 2 n n xi xi y y i i i= 1 n i= 1 i= 1 n i= 1 (B.11) 18

19 Ud fra den statiske model er der optegnet følgende be- og aflastningskurver, figur b.6. B Forsøg Figur B.6. Be- og aflastningskurver for prøvelegemet. Som det ses af figur b.6, kan forsøgsresultaterne anses for at være lineært elastiske, da beog aflastningskurverne er rette linier. Det kan derfor antages, at der gælder følgende sammenhæng mellem spændinger og tøjninger, formel (B.12). σ = E ε (B.12) Til bestemmelse af elasticitetsmodulet anvendes samme metode som for bestemmelse af lineær elasticitet. Sammenhængen mellem σ yy og ε yy er optegnet, figur b.7, og elasticitetsmodulet er bestemt som hældningen af regressionslinien fundet ved mindste kvadraters metode. Figur B.7. Arbejdskurve for prøvelegemet. 19

20 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok Af figur b.7 ses det, at elasticitetsmodulet for prøvelegemet er bestemt til ca. 79 GPa. Korrelationskoefficienten viser en værdi på 0,998, figur b.7. Det betyder, at der er god tilpasning af punkterne til regressionslinien. Tabelværdien for elasticitetsmodulet for aluminium ligger på 72 GPa, [Teknisk Ståbi, 2003], hvilket svarer i størrelse til det bestemte elasticitetsmodul. Tabelværdien er bestemt som 50 % fraktilen og 79 GPa vurderes derfor som et sandsynligt resultat. Ved lineær elasticitet og enakset spændingstilstand gælder der ligeledes følgende sammenhæng, formel (B.13). ν ε yy = (B.13) ε xx hvor ν er Poisson s forhold Ud fra formel (B.13) er Poisson s forhold bestemt for de 15 belastningstrin, tabel b.5. Tabel B.5. Poisson s forhold ved forskellige belastninger. P [kn] 3,9 7,9 11,9 15,9 19,9 23,8 27,8 31,9 35,8 39,8 43,7 47,7 51,7 55,7 59,8 ν [ ] 0,16 0,19 0,23 0,25 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 Poisson s forhold burde være ens for alle belastningerne, men som det fremgår af tabel b.5, så er dette ikke tilfældet for dette forsøg. Dette kan skyldes, at der er stor usikkerhed på målingerne foretaget med lav belastning. Det ses af tabel b.3, at straingage a og b viser store forskelle mht. tøjningen i længderetningen ved de lave belastninger. Disse forskelle kan skyldes, at prøvelegemet er skævt belastet, hvilket senere udjævner sig ved de høje belastninger. Poisson s forhold er bestemt til 0,30, da det er ved disse belastninger, hvor forskellen mellem straingage a og b er mindst og derfor også der, hvor usikkerheden antages mindst. [Pilegaard, 2005] B.1.5 Fejlkilder Der har i forbindelse med forsøget været observeret en række fejl i målingerne i forhold til det forventede. Derudover opstod der en række grove fejl i en række af de forberedte prøvelegemer, så som dårlige limninger af straingages m.m. Disse prøvelegemer er derfor ikke blevet benyttet i opstillingen. Idet resultater fra forsøget skulle benyttes på trods af afvigelser, blev det valgt at forsætte med kun et prøvelegeme til alle grupperne. Fejl i det benyttede legeme kan opdeles i to grupper. Først viser målingerne i tabel b.3, at de konstitutive relationer ikke overholdes når materialet udsættes for små belastninger. Dette kan skyldes, at prøvemaskinens understøtninger kan rotere og således tilpasses skrå overflader. Excentricitet pga. en belastning placeret skævt kan forklare de indledende usikkerheder. Resultaterne stabiliseredes ved belastninger større end 16 kn, og det ses i resultatbehandlingen, at materialekonstanterne svarer til det forventede. Disse materialekonstan- 20

21 B Forsøg ter er udsat for de generelle usikkerheder i forbindelse med målingen, hvor den forventede størrelse af fejl i straingages er beskrevet. Det vurderes, at fejlen stammende fra tværfaktoren ikke har nogen betydning, da fejlene beskrevet ovenfor er flere størrelsesordner større end fejlen fra tværfaktoren. Endvidere må der påregnes en række trivielle fejl i forbindelse med montage, fysiske usikkerheder og det faktum, at aflæsning/balancering foretages manuelt. B.1.6 Opsamling Materialekonstanterne E og ν for aluminiumsblokken er bestemt i resultatbehandlingen, afsnit B.1.4, og er vist i tabel b.6. Tabel B.6. Materialekonstanter for aluminium E og v, sammenholdt med opslagsværdi E teori [Teknisk Ståbi, 2003]. E [GPa] E teori [GPa] ν [-] ,3 De fundne konstanter er ikke repræsentative for alle forsøgets målepunkter, men for et udvalgt interval, hvor prøvelegemet overholder de konstitutive relationer for tryk. Det antages, at såfremt forsøget havde været fejlfrit ville disse konstanter gælde i hele prøveintervallet. Fejlkilderne kunne yderligere bearbejdes ved at gennemføre en analyse af de enkelte fejls betydning vha. fejlophobningsloven. Dette er blevet klart så sent i projektforløbet, at det ikke kunne indarbejdes i rapporten. Med dette forbehold ses det, at materialekonstanterne antager værdier, der ligger tæt op af de forventede for aluminium, og det vælges derfor at arbejde videre med disse værdier i forbindelse med de numeriske- og analytiske modeller for cirkelskive og -ringen. 21

22 B.2 Forsøg med porøs aluminiumskive B.2 Forsøg med porøs aluminiumskive I det følgende beskrives, hvordan forsøget og resultatbehandlingen er foretaget for den porøse aluminiumskive med 8 mm huller. Formålet med forsøget er at bestemme elasticitetsmodulet for en porøs aluminiumsskive, hvor porøsiteten udgøres af 16 huller med 8 mm huller. Aluminiumsskiven er mm og 20 mm i tykkelsen, se figur b.8. Figur B.8. Den porøse skive. B.2.1 Forsøgsbeskrivelse Der er udført trykforsøg på det porøse aluminiumsemne i laboratoriet for bærende konstruktioner ved Aalborg Universitet. Den porøse skive belastes med en lodret modsatrettet jævnt fordelt trykkraft, hvorved der sker en flytning u yy i lodret retning. Denne flytning er målt mellem to punkter på skivens sider, hvis placering er vist på figur b.9. Til flytningsmålingerne benyttes to DD1 flytningsmålere. En på hver side af emnet. A Punkt 1 64 Ø8 Snit A-A L Punkt 2 5 A Figur B.9. Placering af målepunkterne 1 og 2 for den porøse skive med 8 mm huller. Alle mål i [mm]. 22

23 B Forsøg Udstyr Ved udførelse af forsøget er der benyttet følgende udstyr. Prøvemaskine - Universal static test machine, Mohr og Federhaff, 1968 (Opgraderet i 1983 med HBM kontrol system) To flytningsmålere af type DD1, tabel b.7. Dataopsamler HBM Spider 8 Kalibreringsbænk, som måler i µm. Tabel B.7. Data for de benyttede flytningsmålere. Type DD1 Nr Måleområde ±2,5 mm Modstand 350 Ω Nøjagtighed <0,1 % Til montering af selve flytningsmåleren er der monteret to beslag, hvorimellem flytningsmåleren monteres. Disse beslag er skruet fast i huller, som er 3 mm i diameter, 5 mm dybe og med en indbyrdes afstand på 32 mm fra center til center, figur b.9. Forsøgsemnet sættes derefter i prøvemaskinen, hvor det belastes med lodret tryk. Opstillingen i prøvemaskinen ses på figur b.10. Figur B.10. Porøs skive monteret i forsøgsmaskine med flytningsmåler påmonteret. Tilsvarende opstilling af flytningsmåler på den anden side. 23

24 B.2 Forsøg med porøs aluminiumskive Kalibrering af flytningsmålere For at bestemme sammenhængen mellem flytningen inputtet og den aflæste flytning outputtet kalibreres de benyttede flytningsmålere. Ved kalibreringen er en kalibreringsfaktor bestemt for hver af flytningsmålerne. Derfor skal de aflæste værdier korrigeres ved at multiplicere med kalibreringsfaktoren. [Pilegaard, 2005] Til at bestemme kalibreringsfaktoren, er flytningsmåleren monteret i en kalibreringsbænk, hvor det er muligt at indstille flytningen med 1/1000 mm nøjagtighed. Først er der nulkompenseret, hvilket vil sige, at flytningen i kalibreringsbænken er sat til nul, hvorefter aflæsningen er sat til nul. Derefter er der startet med en kendt flytning på 2,2 mm hvorefter den målte flytning aflæses. Med spring på 0,2 mm mellem hver måling aflæses alle de målte værdier på computeren. Det samlede interval er fra -2,2 mm og til 2,2 mm. Ved afbildning af de kendte flytninger som funktion af de ved flytningsmåleren målte værdier, er det muligt at bestemme kalibreringsfaktoren som hældningen for den bedste rette linie gennem punkterne. Resultaterne for disse ses i tabel b.8. og CD-bilag excel-fil f10 og excel-fil f11. Tabel B.8. Ligning for den bedste rette linie gennem målepunkterne, korrelationskoefficienten og kalibreringsfaktorerne for de benyttede flytningsmålere. Flytningsmåler nr. Ligning for bedste rette linie Korrelationskoefficient Kalibreringsfaktor y = 0,9931 x + 0,0145 R 2 = 1,0000 0, y = 0,9879 x + 0,0009 R 2 = 1,0000 0,9879 Herefter multipliceres alle målte værdier for flytningerne med den tilhørende kalibreringsfaktor for den pågældende flytningsmåler. Dette er gjort i regneark vedlagt på CD-bilag. B.2.2 Forsøgsresultater Ved forsøget er der benyttet en dataopsamler, som er tilsluttet en computer. Derefter benyttes softwaren Catman Easy på computeren til aflæsning af data fem gange i sekundet, hvilket giver en stor mængde data. Catman Easy er indstillet således, at det automatisk opstiller de målte værdier i en Excel fil. I filen ses tiden for aflæsningerne, kraften målt i Volt og flytningerne for de forskellige flytningsmålere er målt i mm. For forsøget er der lavet målinger for både belastning og aflastning. Måleresultaterne kan findes i excel-fil f5. Alle databehandlinger er lavet ud fra den samlede mængde data fra forsøgene, dvs. både værdier fra påføring af lasten og aflastningen, da belastnings- og aflastningskurven er tilnærmelsesvis ens. 24

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning 3-ugers kursus, s011337 og s011394 Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning Peter Jensen og Caspar Ask Christiansen Vejleder: Fridolin Okkels MIC Institut for mikro- og nano-teknologi

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012

P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012 Blanketoptimering P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012 Titel: P3 - Blanketoptimering. Tema: Procesanalyse og -styring Projektperiode: 3. september

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Kandidatspeciale, Datalogisk Institut Københavns Universitet, december 2008 Vejleder Jyrki Katajainen Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Abstract The description of many geometric algorithms

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere