KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7"

Transkript

1 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

2 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for efteråret I Uddannelsesudvalget forsøger vi hele tiden at tage pulsen på skatteområdet og udvikle efteruddannelsestilbud, som kan modsvare de behov der opstår som følge af nye indsatsområder eller nye arbejdsopgaver, ny lovgivning, ændret praksis osv, alt sammen med det formål at opdatere og styrke medlemmernes faglige kompetencer og dermed være med til at sikre, dels at de hele tiden er klædt på til den opgave de sidder med i SKAT og dels at de kan matche rådgiverne i det private erhvervsliv. Det tror vi er vigtigt, men vi tror også det er vigtigt at skatterevisor opretholder en vis bredde i sin viden på skatte- og afgiftsområdet for hele tiden at være i stand til at være helhedsorienteret i sin sagsbehandling - det er man nemlig hos vores kunder, virksomhederne og rådgiverne. Med SRF Dagskurser tilbyder vi dig en bred palet af meget aktuelle emner og med højt fagligt indhold. I uddannelsesudvalget har vi søgt at udarbejde så bredt et udbud som muligt. Vi starter således ud med en lækkerbisken for alle der skal arbejde i et af projekterne om aktieavancebeskatning, nemlig kurset»børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis«, med Martin K. Jensen fra Revitax, kendt af mange fra Danmarks Forvaltningshøjskole og en kapacitet på netop dette område, samt Poul Østberg Hansen fra Skattecenter Århus med en betydelig praktisk viden omkring ABL - et kursus der supplerer de interne kurser der har været afviklet internt i SKAT. Hernæst følger kurset»fokus på de ansatte«med det formål, at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Vores to undervisere Per Ørtoft Jensen og Kasper Svendsen fra KPMG har betydelig praktisk erfaring fra rådgivning af virksomhederne inden for disse områder. Du har sikkert også læst vores særnummer om kapitalfonde, og netop disse er indirekte et element på efterårets tredje dagskursus»international selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv.«med to af de absolut førende skatterådgivere indenfor selskabsbeskatning, nemlig Anders Bjørn og Ria Falk, begge fra KPMG. Årets sidste dagskursus er vi i Skatterevisorforeningen meget stolte af. Det drejer sig om kurset»praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten«med Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos Kammeradvokaten. I SRF Internat fortsætter vi med at sætte fokus på praktikken. Ingen andre kursusudbydere på den danske skattescene sætter på tilsvarende måde fokus på faget praktisk skatterevision hvor vi igen i efteråret specielt vil fokusere på den del af disciplinen, der udføres ved hjælp af IT værktøjer, men som noget nyt udbydes disse kurser til afvikling lokalt i dit skattecenter - læs mere nedenfor. Som noget nyt udbyder vi endvidere et kursus - Knæk et regnskab - for kollegaer der absolut ikke er regnskabskyndige, som f.eks. nyansatte jurister, kollegaer der i mange år har arbejdet med lønmodtagerligning m.fl. Der sættes dog også fokus på de mange udfordringer, der stadig er vedrørende beskatning i forbindelse med salg af fast ejendom og låneomlægninger mv. på kurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Som noget nyt har vi fået udviklet kurset»skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder«, som har det ambitiøse mål at sætte deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Sidst men absolut ikke mindst har uddannelsesudvalget endvidere den glæde endnu en gang at kunne udbyde succeskurset»bliv skats nye Colombo - lær om ransagnings- og afhøringsteknikker samt ikke mindst kommunikation«. Her kan man virkelig få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder. Ikke mindst vil man få øget sine kompetencer i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Et fyrværkeri af faglig viden, som samtidig er tænkt ind i forhold til skatterevisors hverdag, indsatsplanen og ikke mindst vil det styrke det faglige fællesskab og skabe netværk. Vi ses til efteråret! På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand 07 oversigt Leo Holm Landsformand SC Næstved Tlf Mobil S R F D a g S k U R S U S Børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis Hensigten med den nye aktieavancebeskatningslov var bl.a. at forenkle reglerne. Reglerne er imidlertid fortsat komplekse, ligesom de tidligere overgangsregler i vidt omfang er videreført. På kurset vil hovedvægten blive lagt på reglerne for børsnoterede aktier og beviser i investeringsforeninger for såvel personer som selskaber idet det er disse sagsbehandlerne i SKAT som altovervejende hovedregel støder ind i. Udover gennemgang af teorien, vil de praktiske forhold og udbredte fejlkilder blive gennemgået, herunder de nye felter på selvangivelsen og de oplysninger, der kan hentes i systemet. Børsnoterede aktier Principper og metoder. Opgørelse af gevinst og tab. Overgangsregler, herunder skattefrie beholdninger, syntetiske indgangsværdier m.v. Køb og salg af børsnoterede retter. Investeringsforeningsbeviser Kvalifikation af beviser i investeringsselskaber. Opgørelse og gevinst og tab for beviser i investeringsselskaber, beviser i udloddende investeringsforeninger, beviser i akkumulerende investeringsforeninger. Konsekvenser ved statusovergang. Overgangsregler. Praktiske forhold og fejlkilder Den nye selvangivelse og de nye felter. Oplysninger i systemet og på hjemmesiden. Avanceopgørelser i praksis. Overførsel fra aktieindkomst til kapitalindkomst. Afnotering. Tab ved salg af aktier, der realiseres af investeringsforeningerne. Salg omkring med valør i Øvrige fejlmuligheder og praktiske forhold. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 28. august 2007 på Pejsegården i Brædstrup. Kreds 3 den 27. august 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen. Kreds 4 & 5 den 30. august 2007 i Roskildehallerne. Under viser Tax Manager Martin K. Jensen fra Revitax og Specialkonsulent Poul Østberg Hansen fra SC Århus. 1

3 S R F D a g s k u r s u s 2 S R F D a g s k u r s u s 3 S R F D a g s k u r s u s 4 Fokus på de ansattes skatteforhold Fo r m å l Formålet er at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Med udgangspunkt i en kort brush-up af de grundlæggende regler gennemgås udvalgte emner med fokus på problemområder i praksis og andre emner, som er særligt relevante typisk for større virksomheder, herunder virksomheder med en international profil. Behandlingen af de enkelte emner tager udgangspunkt i, at kursisterne har et vist kendskab til de grundlæggende begreber - der er således ikke tale om en A-Z gennemgang af de grundlæggende regler. Diverse offentliggjort praksis såvel som foredragsholdernes erfaringer i praksis inddrages ud fra en teoretisk og praktisk vinkel. Ind- og udstationeringsforhold i teori og praksis v/ Per Ørtoft Jensen, KPMG Forsker-/ekspertskatteordningen i KSL 48 E. Indtræden og ophør af subjektiv skattepligt. Omregning fra delårs- til helårsindkomst ved til-/ fraflytning. Lempelse af dobbeltbeskatning, herunder fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster og LL 33 A. Arbejdsudleje. Sammensætning af lønpakker med anvendelse af personalegoder/bruttolønsreduktion samt incitamentsaflønning v/ Kasper Svendsen, KPMG Lønpakker. Reel lønnedgang - Krav til aftaler om bruttolønsnedgang med inddragelse af relevant og typiske problemstillinger. Hvilke goder benyttes f.eks. fri avis, telefon, togkort, medarbejderobligationer, aktier mv. Incitamentsaflønning. De forskellige instrumenter tegningsretter, køberetter, restricted stock, stock awards mv. Beskatning efter LL 28 og 7 H, køb til markedspris. Udvalgte problemstillinger med inddragelse af praksis herunder værdiansættelse og retserhvervelse. Alle beskæftiget med arbejdsgiverkontrol. Kreds 1 & 2 den 26. september 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 25. september 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 27. september 2007 i Roskildehallerne Tax Director Per Ørtoft Jensen og Senior Tax Manager Kasper Svendsen, begge KPMG. Foredragsholderne har mange års erfaring i rådgivning af mellemstore og store virksomheder indenfor kursets emner, og begge har igennem mange år udøvet omfattende undervisning og foredragsvirksomhed i emnerne. International selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv. Fo r m å l Formålet er at opdatere deltagernes viden omkring den internationale selskabsskat, herunder især omkring de nye regler som følge af regeringens indgreb mod kapitalfonde og de ændrede CFC beskatningsregler som følge af Cadbury Schweppes-dommen. Der vil i høj grad blive sat fokus på L213 (CFC beskatning og indgreb mod kapitalfonde), med vægten lagt på begrænsninger i rentefradragsretten, herunder den nye EBIT-model og ændringen af udbytte- og CFC-beskatningsreglerne. Der vil endvidere blive sat fokus på alle de særregler der er rundt omkring i skattelovgivningen vedrørende selskaber, f.eks. tynd kapitalisering i SEL 11, ledelsens sæde i SEL 1, stk. 6, transparens reglen i SEL 2 A, og LL 5 G om double dip, samt endvidere indeholdelse af kildeskat på henholdsvis renter og royalty. Alle der arbejder med selskabsbeskatning, såvel national som international. Kreds 1 & 2 den 31. oktober 2007 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 3 den 30. oktober 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 5. november 2007 i Roskildehallerne. Tax Partner Anders Bjørn og Tax partner Ria Falk. Praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten Fo r m å l Det er kursets formål at give deltagerne en bedre forståelse for de grundlæggende regler og retspraksis om bevisbyrde og beviskrav i skatteretten samt reglerne om anvendelse og prøvelse af skøn i skattesager. Oftest er det netop spørgsmål om bevis og holdbarheden af skattemyndighedernes skøn, der er afgørende for udfaldet af en skattesag - og ikke finurlige lovfortolkningsspørgsmål. Derfor er det i praksis en særdeles værdifuld kompetence at have solid teoretisk og praktisk indsigt i reglerne om bevis og skøn på skatteområdet. Kurset omfatter en gennemgang af reglerne om beviskrav og bevisbyrde samt spørgsmålet om relevante instrumenter i bevisførelsen, belyst med eksempler fra konkrete skattesager og med sigte på at give deltagerne værktøjer, som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med skattesager. Udøvelse af skøn i skattesager har nøje sammenhæng med bevisreglerne, og kursusdeltagerne vil ligeledes få beskrevet hjemmelsgrundlaget for skøn i skatteretten samt reglerne om skønsudøvelse, belyst med praksis i vigtige tilfældegrupper. Også reglerne om prøvelse af skøn på skatteområdet, herunder domstolsprøvelse, vil være omfattet af gennemgangen. Det er den praktiske vinkel på håndteringen af beviskrav og skøn i skattesager, som er i fokus, og kursusdeltagerne vil løbende blive stillet over for spørgsmål om den relevante fremgangsmåde eller løsningen af problemer i konkrete cases. I den forbindelse vil der også være lejlighed til dialog og erfaringsudveksling. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 21. november 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 22. november 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 26. november 2007 i Roskildehallerne. Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos kammeradvokaten..dk

4 S R F I N T E R N A T 1 Knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse SRF INTERNAT KURSER 2. halvår 2007 Formålet med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. D e l ta g e r n e o p n å r v i d e n o m Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/gruppearbejde. K o n k r e t u d b y t te e f te r k u r s e t Deltagerne vil have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om principper/regler for tilrettelæggelse af den daglige bogføring i virksomheder. Forståelse af, hvorledes daglig bogføring foretages. Grundlæggende viden om principper/regler for regnskabsafslutning. Forståelse for, hvad afslutningsposteringer er, og hvorledes resultatopgørelse og balance udarbejdes på grundlag heraf. Privatforbrugsberegning. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKAT s arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller foretage arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab august 2007 på Hotel Comwell i Middelfart. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. K u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld

5 S R F I N T E R N a T 2 S R F I N T E R N a T 3 S R F I N T E R N a T 4 Ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis Med dette kursus vil vi sætte fokus på kontrollen af opgørelsen af de skattepligtige beløb. Fokus på dette område er ofte rettet mod de juridiske fortolkninger, medens den kontrolmæssige tilgang til rigtigheden af de talmæssige opgørelser bliver trængt i baggrunden. Med dette kursus vil vi sætte fokus på, hvilke spørgsmål der skal stilles, hvilke materialer der er nødvendige, hvilke oplysninger har vi automatisk tilgang til fx via R75, Publi-com, via internettet, osv., hvordan opgør vi avancer mv..lige fra ekstraordinær indfrielse af kontantlån til handel med aktier og fast ejendom. Med dette kursus genopfrisker vi reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, samtidig med at vi identificerer værktøjer og muligheder for en kvalificeret kontrol fx at anmode om de rigtige dokumenter, stille de rigtige spørgsmål og dermed træffe den rigtige afgørelse. D e t v i l s i g e a t Udvalgte områder af reglerne vil blive gennemgået. I direkte tilknytning til gennemgangen af reglerne vil der blive fokuset på hvordan vi regner rigtigt. hvilke skattemæssige problemer der er forbundet med reglen hvordan vi kontrollerer området, dvs. hvilket materiale er til rådighed og hvilke spørgsmål skal stilles Indbyrdes sammenhænge, f.eks. mellem EBL og KGL vil blive gennemgået. Der vil blive gennemgået en række eksempler fra virkeligheden, ligesom der vil være en række cases bygget op over virkelige sager. Kurset henvender sig til alle medarbejder i SKAT, der beskæftiger sig med ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning, uanset om det er lønmodtagere, erhvervsdrivende eller selskaber september 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Skatterevisor MTL Jan Rasmussen, Skattecenter Middelfart. Skatterevisor MTL Kim Tolstrup, Skattecenter Odense. Specialkonsulent Søren Dalby Madsen, Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning. Alle fire undervisere har betydelig undervisningserfaring inden for ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning. k u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld Skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder Kurset sætter deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Endvidere får deltagerne kendskab til metoder og systematik til planlægning og gennemførelse af skatte- og momsrevision. Relevante revisionsmæssige tiltag og metoder, samt skatte- og momsregler gennemgås i et praktisk perspektiv med udgangspunkt i virksomhedernes regnskab. Deltagerne får på grundlag af teorien praktiske opgaver med identifikation af skatte- og momsrisici, samt planlægning af revisionsmæssige tiltag til afdækning af disse risici. Opgaverne bygger på konkret regnskabsmateriale, og bliver gennemført som gruppeopgaver med afrapportering/diskussion i plenum. Følgende områder vil bl.a. blive behandlet på kurset: udeholdt omsætning omfakturering varelager igangværende arbejder private udgifter momsreglerne i forbindelse med udtagning byggemoms Alle beskæftiget med kontrol og revision af håndværkere oktober 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Partner, Statsautoriseret revisor Tom Rasmussen, Deloitte. Director, Skatterevisor Ole Møller Lauritzen, Deloitte. Partner, Moms og afgifter, Lars Loftager Jørgensen, Deloitte. k u r s u s l e d e r : Afdelingschef Preben Buchholtz Hansen. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld Uanmeldt kontrolbesøg, afhøringsteknik og ransagning, (konflikthåndtering, kropssprog og forståelse af andre kulturer) Bliv SKATs nye Columbo! Lær om ransagnings-, afhøringsteknik og kommunikation. Her kan du få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder som kan bruges på jobbet. Du vil få øget din kompetence i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Indholdet er tilrettelagt i forhold til de interessefelter målgruppen erfaringsmæssigt møder. Kultur handler om betydningsfuld adfærd. Enhver kultur har sine opfattelser af hvad der er rigtig og forkert adfærd. Koder og spilleregler i en kultur er stort set usynlige for dens egne medlemmer, indtil de bliver brudt eller overtrådt. Udfaldet af en afhøringssituation er i høj grad bestemt af forberedelsen og afhøringslederens kompetencer. Der gives et indblik i håndtering af afhøringen der forløber planmæssigt og den afhøring som udvikler sig mod forventning. Med den korrekte ransagningsteknik lokaliseres og registreres selv de bedst gemte ting. Formen på kurset er en blanding af forelæsning, diskussion og øvelser. k u r s e t sæ t te r f o k u s p å Kulturforståelse - organisation, respekt, konsekvens, religion - i arabisk kultur. Kommunikation - personlig som faglig. Afhøringsteknik. Ransagningsteknik. ( ma k s. 4 0 ) Kurset henvender sig til ansatte ved Skattecentrene, der vil være bedre klædt på til at behandle mødet med bl.a. fremmede kulturer, som ved f.eks. kontrolbesøg, ransagninger og afhøringer, men selvfølgelig i særdeleshed medarbejdere der deltager i fairplay aktioner og razziaer, ansatte i ØkoKrim m.fl. 5. og 6. november 2007 på Grand Park hotel i Korsør. Vicepolitikommissær Per Franch og Vicepolitikommissær Thomas Anderskov. Underviserne er ansat ved politiet i Odense og har mange års undervisningserfaring. De har gennem flere år arbejdet med fremmede kulturer i både uropatruljens særlige gruppe»balkanpatruljen«samt Kriminalpolitiets afdelinger for organiseret kriminalitet. k u r s u s l e d e r Skatterevisor Jesper Kiholm. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld

6 REVISION EDB k U R S E R I E D B R E V I S I O N T I L a F V I k L I N g I D I T L O k a L E S k a T T E C E N T E R I en årrække har skatterevisorforeningen med stor succes afviklet kurserne EDB revision i små og mellemstore virksomheder ved hjælp af de almindelige værktøjer i Office-pakken, som f.eks. Excel og Acces med Lars Møller Nielsen og Christian Ekstrand. EDB revision med ACL, det være sig såvel et grundlæggende som et udvidet kursus med Flemming Poulsen og Michael Aaen. Har dit skattecenter eller din afdeling brug for et kursus i edb-revision og ønsker I det afviklet hos jer selv, dvs. i jeres egne lokaler, så kontakt Niels Andersen og hør om mulighederne. HUMaNERNE TILHØRER OPHAVSRETSMÆSSIGT OG MÅ KUN ANVENDES AF SKATTEREVISORFORENINGEN. Niels Andersen Kasserer Kontorchef SKAT, Store Selskaber - Kontrol Østbanegade 123, 2100 København Ø Tlf , mobil

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere