KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7"

Transkript

1 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

2 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for efteråret I Uddannelsesudvalget forsøger vi hele tiden at tage pulsen på skatteområdet og udvikle efteruddannelsestilbud, som kan modsvare de behov der opstår som følge af nye indsatsområder eller nye arbejdsopgaver, ny lovgivning, ændret praksis osv, alt sammen med det formål at opdatere og styrke medlemmernes faglige kompetencer og dermed være med til at sikre, dels at de hele tiden er klædt på til den opgave de sidder med i SKAT og dels at de kan matche rådgiverne i det private erhvervsliv. Det tror vi er vigtigt, men vi tror også det er vigtigt at skatterevisor opretholder en vis bredde i sin viden på skatte- og afgiftsområdet for hele tiden at være i stand til at være helhedsorienteret i sin sagsbehandling - det er man nemlig hos vores kunder, virksomhederne og rådgiverne. Med SRF Dagskurser tilbyder vi dig en bred palet af meget aktuelle emner og med højt fagligt indhold. I uddannelsesudvalget har vi søgt at udarbejde så bredt et udbud som muligt. Vi starter således ud med en lækkerbisken for alle der skal arbejde i et af projekterne om aktieavancebeskatning, nemlig kurset»børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis«, med Martin K. Jensen fra Revitax, kendt af mange fra Danmarks Forvaltningshøjskole og en kapacitet på netop dette område, samt Poul Østberg Hansen fra Skattecenter Århus med en betydelig praktisk viden omkring ABL - et kursus der supplerer de interne kurser der har været afviklet internt i SKAT. Hernæst følger kurset»fokus på de ansatte«med det formål, at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Vores to undervisere Per Ørtoft Jensen og Kasper Svendsen fra KPMG har betydelig praktisk erfaring fra rådgivning af virksomhederne inden for disse områder. Du har sikkert også læst vores særnummer om kapitalfonde, og netop disse er indirekte et element på efterårets tredje dagskursus»international selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv.«med to af de absolut førende skatterådgivere indenfor selskabsbeskatning, nemlig Anders Bjørn og Ria Falk, begge fra KPMG. Årets sidste dagskursus er vi i Skatterevisorforeningen meget stolte af. Det drejer sig om kurset»praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten«med Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos Kammeradvokaten. I SRF Internat fortsætter vi med at sætte fokus på praktikken. Ingen andre kursusudbydere på den danske skattescene sætter på tilsvarende måde fokus på faget praktisk skatterevision hvor vi igen i efteråret specielt vil fokusere på den del af disciplinen, der udføres ved hjælp af IT værktøjer, men som noget nyt udbydes disse kurser til afvikling lokalt i dit skattecenter - læs mere nedenfor. Som noget nyt udbyder vi endvidere et kursus - Knæk et regnskab - for kollegaer der absolut ikke er regnskabskyndige, som f.eks. nyansatte jurister, kollegaer der i mange år har arbejdet med lønmodtagerligning m.fl. Der sættes dog også fokus på de mange udfordringer, der stadig er vedrørende beskatning i forbindelse med salg af fast ejendom og låneomlægninger mv. på kurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Som noget nyt har vi fået udviklet kurset»skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder«, som har det ambitiøse mål at sætte deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Sidst men absolut ikke mindst har uddannelsesudvalget endvidere den glæde endnu en gang at kunne udbyde succeskurset»bliv skats nye Colombo - lær om ransagnings- og afhøringsteknikker samt ikke mindst kommunikation«. Her kan man virkelig få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder. Ikke mindst vil man få øget sine kompetencer i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Et fyrværkeri af faglig viden, som samtidig er tænkt ind i forhold til skatterevisors hverdag, indsatsplanen og ikke mindst vil det styrke det faglige fællesskab og skabe netværk. Vi ses til efteråret! På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand 07 oversigt Leo Holm Landsformand SC Næstved Tlf Mobil S R F D a g S k U R S U S Børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis Hensigten med den nye aktieavancebeskatningslov var bl.a. at forenkle reglerne. Reglerne er imidlertid fortsat komplekse, ligesom de tidligere overgangsregler i vidt omfang er videreført. På kurset vil hovedvægten blive lagt på reglerne for børsnoterede aktier og beviser i investeringsforeninger for såvel personer som selskaber idet det er disse sagsbehandlerne i SKAT som altovervejende hovedregel støder ind i. Udover gennemgang af teorien, vil de praktiske forhold og udbredte fejlkilder blive gennemgået, herunder de nye felter på selvangivelsen og de oplysninger, der kan hentes i systemet. Børsnoterede aktier Principper og metoder. Opgørelse af gevinst og tab. Overgangsregler, herunder skattefrie beholdninger, syntetiske indgangsværdier m.v. Køb og salg af børsnoterede retter. Investeringsforeningsbeviser Kvalifikation af beviser i investeringsselskaber. Opgørelse og gevinst og tab for beviser i investeringsselskaber, beviser i udloddende investeringsforeninger, beviser i akkumulerende investeringsforeninger. Konsekvenser ved statusovergang. Overgangsregler. Praktiske forhold og fejlkilder Den nye selvangivelse og de nye felter. Oplysninger i systemet og på hjemmesiden. Avanceopgørelser i praksis. Overførsel fra aktieindkomst til kapitalindkomst. Afnotering. Tab ved salg af aktier, der realiseres af investeringsforeningerne. Salg omkring med valør i Øvrige fejlmuligheder og praktiske forhold. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 28. august 2007 på Pejsegården i Brædstrup. Kreds 3 den 27. august 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen. Kreds 4 & 5 den 30. august 2007 i Roskildehallerne. Under viser Tax Manager Martin K. Jensen fra Revitax og Specialkonsulent Poul Østberg Hansen fra SC Århus. 1

3 S R F D a g s k u r s u s 2 S R F D a g s k u r s u s 3 S R F D a g s k u r s u s 4 Fokus på de ansattes skatteforhold Fo r m å l Formålet er at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Med udgangspunkt i en kort brush-up af de grundlæggende regler gennemgås udvalgte emner med fokus på problemområder i praksis og andre emner, som er særligt relevante typisk for større virksomheder, herunder virksomheder med en international profil. Behandlingen af de enkelte emner tager udgangspunkt i, at kursisterne har et vist kendskab til de grundlæggende begreber - der er således ikke tale om en A-Z gennemgang af de grundlæggende regler. Diverse offentliggjort praksis såvel som foredragsholdernes erfaringer i praksis inddrages ud fra en teoretisk og praktisk vinkel. Ind- og udstationeringsforhold i teori og praksis v/ Per Ørtoft Jensen, KPMG Forsker-/ekspertskatteordningen i KSL 48 E. Indtræden og ophør af subjektiv skattepligt. Omregning fra delårs- til helårsindkomst ved til-/ fraflytning. Lempelse af dobbeltbeskatning, herunder fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster og LL 33 A. Arbejdsudleje. Sammensætning af lønpakker med anvendelse af personalegoder/bruttolønsreduktion samt incitamentsaflønning v/ Kasper Svendsen, KPMG Lønpakker. Reel lønnedgang - Krav til aftaler om bruttolønsnedgang med inddragelse af relevant og typiske problemstillinger. Hvilke goder benyttes f.eks. fri avis, telefon, togkort, medarbejderobligationer, aktier mv. Incitamentsaflønning. De forskellige instrumenter tegningsretter, køberetter, restricted stock, stock awards mv. Beskatning efter LL 28 og 7 H, køb til markedspris. Udvalgte problemstillinger med inddragelse af praksis herunder værdiansættelse og retserhvervelse. Alle beskæftiget med arbejdsgiverkontrol. Kreds 1 & 2 den 26. september 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 25. september 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 27. september 2007 i Roskildehallerne Tax Director Per Ørtoft Jensen og Senior Tax Manager Kasper Svendsen, begge KPMG. Foredragsholderne har mange års erfaring i rådgivning af mellemstore og store virksomheder indenfor kursets emner, og begge har igennem mange år udøvet omfattende undervisning og foredragsvirksomhed i emnerne. International selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv. Fo r m å l Formålet er at opdatere deltagernes viden omkring den internationale selskabsskat, herunder især omkring de nye regler som følge af regeringens indgreb mod kapitalfonde og de ændrede CFC beskatningsregler som følge af Cadbury Schweppes-dommen. Der vil i høj grad blive sat fokus på L213 (CFC beskatning og indgreb mod kapitalfonde), med vægten lagt på begrænsninger i rentefradragsretten, herunder den nye EBIT-model og ændringen af udbytte- og CFC-beskatningsreglerne. Der vil endvidere blive sat fokus på alle de særregler der er rundt omkring i skattelovgivningen vedrørende selskaber, f.eks. tynd kapitalisering i SEL 11, ledelsens sæde i SEL 1, stk. 6, transparens reglen i SEL 2 A, og LL 5 G om double dip, samt endvidere indeholdelse af kildeskat på henholdsvis renter og royalty. Alle der arbejder med selskabsbeskatning, såvel national som international. Kreds 1 & 2 den 31. oktober 2007 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 3 den 30. oktober 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 5. november 2007 i Roskildehallerne. Tax Partner Anders Bjørn og Tax partner Ria Falk. Praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten Fo r m å l Det er kursets formål at give deltagerne en bedre forståelse for de grundlæggende regler og retspraksis om bevisbyrde og beviskrav i skatteretten samt reglerne om anvendelse og prøvelse af skøn i skattesager. Oftest er det netop spørgsmål om bevis og holdbarheden af skattemyndighedernes skøn, der er afgørende for udfaldet af en skattesag - og ikke finurlige lovfortolkningsspørgsmål. Derfor er det i praksis en særdeles værdifuld kompetence at have solid teoretisk og praktisk indsigt i reglerne om bevis og skøn på skatteområdet. Kurset omfatter en gennemgang af reglerne om beviskrav og bevisbyrde samt spørgsmålet om relevante instrumenter i bevisførelsen, belyst med eksempler fra konkrete skattesager og med sigte på at give deltagerne værktøjer, som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med skattesager. Udøvelse af skøn i skattesager har nøje sammenhæng med bevisreglerne, og kursusdeltagerne vil ligeledes få beskrevet hjemmelsgrundlaget for skøn i skatteretten samt reglerne om skønsudøvelse, belyst med praksis i vigtige tilfældegrupper. Også reglerne om prøvelse af skøn på skatteområdet, herunder domstolsprøvelse, vil være omfattet af gennemgangen. Det er den praktiske vinkel på håndteringen af beviskrav og skøn i skattesager, som er i fokus, og kursusdeltagerne vil løbende blive stillet over for spørgsmål om den relevante fremgangsmåde eller løsningen af problemer i konkrete cases. I den forbindelse vil der også være lejlighed til dialog og erfaringsudveksling. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 21. november 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 22. november 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 26. november 2007 i Roskildehallerne. Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos kammeradvokaten..dk

4 S R F I N T E R N A T 1 Knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse SRF INTERNAT KURSER 2. halvår 2007 Formålet med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. D e l ta g e r n e o p n å r v i d e n o m Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/gruppearbejde. K o n k r e t u d b y t te e f te r k u r s e t Deltagerne vil have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om principper/regler for tilrettelæggelse af den daglige bogføring i virksomheder. Forståelse af, hvorledes daglig bogføring foretages. Grundlæggende viden om principper/regler for regnskabsafslutning. Forståelse for, hvad afslutningsposteringer er, og hvorledes resultatopgørelse og balance udarbejdes på grundlag heraf. Privatforbrugsberegning. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKAT s arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller foretage arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab august 2007 på Hotel Comwell i Middelfart. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. K u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld

5 S R F I N T E R N a T 2 S R F I N T E R N a T 3 S R F I N T E R N a T 4 Ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis Med dette kursus vil vi sætte fokus på kontrollen af opgørelsen af de skattepligtige beløb. Fokus på dette område er ofte rettet mod de juridiske fortolkninger, medens den kontrolmæssige tilgang til rigtigheden af de talmæssige opgørelser bliver trængt i baggrunden. Med dette kursus vil vi sætte fokus på, hvilke spørgsmål der skal stilles, hvilke materialer der er nødvendige, hvilke oplysninger har vi automatisk tilgang til fx via R75, Publi-com, via internettet, osv., hvordan opgør vi avancer mv..lige fra ekstraordinær indfrielse af kontantlån til handel med aktier og fast ejendom. Med dette kursus genopfrisker vi reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, samtidig med at vi identificerer værktøjer og muligheder for en kvalificeret kontrol fx at anmode om de rigtige dokumenter, stille de rigtige spørgsmål og dermed træffe den rigtige afgørelse. D e t v i l s i g e a t Udvalgte områder af reglerne vil blive gennemgået. I direkte tilknytning til gennemgangen af reglerne vil der blive fokuset på hvordan vi regner rigtigt. hvilke skattemæssige problemer der er forbundet med reglen hvordan vi kontrollerer området, dvs. hvilket materiale er til rådighed og hvilke spørgsmål skal stilles Indbyrdes sammenhænge, f.eks. mellem EBL og KGL vil blive gennemgået. Der vil blive gennemgået en række eksempler fra virkeligheden, ligesom der vil være en række cases bygget op over virkelige sager. Kurset henvender sig til alle medarbejder i SKAT, der beskæftiger sig med ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning, uanset om det er lønmodtagere, erhvervsdrivende eller selskaber september 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Skatterevisor MTL Jan Rasmussen, Skattecenter Middelfart. Skatterevisor MTL Kim Tolstrup, Skattecenter Odense. Specialkonsulent Søren Dalby Madsen, Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning. Alle fire undervisere har betydelig undervisningserfaring inden for ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning. k u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld Skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder Kurset sætter deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Endvidere får deltagerne kendskab til metoder og systematik til planlægning og gennemførelse af skatte- og momsrevision. Relevante revisionsmæssige tiltag og metoder, samt skatte- og momsregler gennemgås i et praktisk perspektiv med udgangspunkt i virksomhedernes regnskab. Deltagerne får på grundlag af teorien praktiske opgaver med identifikation af skatte- og momsrisici, samt planlægning af revisionsmæssige tiltag til afdækning af disse risici. Opgaverne bygger på konkret regnskabsmateriale, og bliver gennemført som gruppeopgaver med afrapportering/diskussion i plenum. Følgende områder vil bl.a. blive behandlet på kurset: udeholdt omsætning omfakturering varelager igangværende arbejder private udgifter momsreglerne i forbindelse med udtagning byggemoms Alle beskæftiget med kontrol og revision af håndværkere oktober 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Partner, Statsautoriseret revisor Tom Rasmussen, Deloitte. Director, Skatterevisor Ole Møller Lauritzen, Deloitte. Partner, Moms og afgifter, Lars Loftager Jørgensen, Deloitte. k u r s u s l e d e r : Afdelingschef Preben Buchholtz Hansen. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld Uanmeldt kontrolbesøg, afhøringsteknik og ransagning, (konflikthåndtering, kropssprog og forståelse af andre kulturer) Bliv SKATs nye Columbo! Lær om ransagnings-, afhøringsteknik og kommunikation. Her kan du få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder som kan bruges på jobbet. Du vil få øget din kompetence i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Indholdet er tilrettelagt i forhold til de interessefelter målgruppen erfaringsmæssigt møder. Kultur handler om betydningsfuld adfærd. Enhver kultur har sine opfattelser af hvad der er rigtig og forkert adfærd. Koder og spilleregler i en kultur er stort set usynlige for dens egne medlemmer, indtil de bliver brudt eller overtrådt. Udfaldet af en afhøringssituation er i høj grad bestemt af forberedelsen og afhøringslederens kompetencer. Der gives et indblik i håndtering af afhøringen der forløber planmæssigt og den afhøring som udvikler sig mod forventning. Med den korrekte ransagningsteknik lokaliseres og registreres selv de bedst gemte ting. Formen på kurset er en blanding af forelæsning, diskussion og øvelser. k u r s e t sæ t te r f o k u s p å Kulturforståelse - organisation, respekt, konsekvens, religion - i arabisk kultur. Kommunikation - personlig som faglig. Afhøringsteknik. Ransagningsteknik. ( ma k s. 4 0 ) Kurset henvender sig til ansatte ved Skattecentrene, der vil være bedre klædt på til at behandle mødet med bl.a. fremmede kulturer, som ved f.eks. kontrolbesøg, ransagninger og afhøringer, men selvfølgelig i særdeleshed medarbejdere der deltager i fairplay aktioner og razziaer, ansatte i ØkoKrim m.fl. 5. og 6. november 2007 på Grand Park hotel i Korsør. Vicepolitikommissær Per Franch og Vicepolitikommissær Thomas Anderskov. Underviserne er ansat ved politiet i Odense og har mange års undervisningserfaring. De har gennem flere år arbejdet med fremmede kulturer i både uropatruljens særlige gruppe»balkanpatruljen«samt Kriminalpolitiets afdelinger for organiseret kriminalitet. k u r s u s l e d e r Skatterevisor Jesper Kiholm. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld

6 REVISION EDB k U R S E R I E D B R E V I S I O N T I L a F V I k L I N g I D I T L O k a L E S k a T T E C E N T E R I en årrække har skatterevisorforeningen med stor succes afviklet kurserne EDB revision i små og mellemstore virksomheder ved hjælp af de almindelige værktøjer i Office-pakken, som f.eks. Excel og Acces med Lars Møller Nielsen og Christian Ekstrand. EDB revision med ACL, det være sig såvel et grundlæggende som et udvidet kursus med Flemming Poulsen og Michael Aaen. Har dit skattecenter eller din afdeling brug for et kursus i edb-revision og ønsker I det afviklet hos jer selv, dvs. i jeres egne lokaler, så kontakt Niels Andersen og hør om mulighederne. HUMaNERNE TILHØRER OPHAVSRETSMÆSSIGT OG MÅ KUN ANVENDES AF SKATTEREVISORFORENINGEN. Niels Andersen Kasserer Kontorchef SKAT, Store Selskaber - Kontrol Østbanegade 123, 2100 København Ø Tlf , mobil

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter CFC-beskatning Selskabsskattelovens 32 11/12 Afhandlingen giver en analyse af SEL 32, som den er udformet i dag, herunder en analyse af hvilke dele

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7

T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7 T e m a K A P I T A L F O N D E T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7 K a p i t a l f o n d e - hvad er op og hvad er ned? FOTO:

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere