KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7"

Transkript

1 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r

2 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for efteråret I Uddannelsesudvalget forsøger vi hele tiden at tage pulsen på skatteområdet og udvikle efteruddannelsestilbud, som kan modsvare de behov der opstår som følge af nye indsatsområder eller nye arbejdsopgaver, ny lovgivning, ændret praksis osv, alt sammen med det formål at opdatere og styrke medlemmernes faglige kompetencer og dermed være med til at sikre, dels at de hele tiden er klædt på til den opgave de sidder med i SKAT og dels at de kan matche rådgiverne i det private erhvervsliv. Det tror vi er vigtigt, men vi tror også det er vigtigt at skatterevisor opretholder en vis bredde i sin viden på skatte- og afgiftsområdet for hele tiden at være i stand til at være helhedsorienteret i sin sagsbehandling - det er man nemlig hos vores kunder, virksomhederne og rådgiverne. Med SRF Dagskurser tilbyder vi dig en bred palet af meget aktuelle emner og med højt fagligt indhold. I uddannelsesudvalget har vi søgt at udarbejde så bredt et udbud som muligt. Vi starter således ud med en lækkerbisken for alle der skal arbejde i et af projekterne om aktieavancebeskatning, nemlig kurset»børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis«, med Martin K. Jensen fra Revitax, kendt af mange fra Danmarks Forvaltningshøjskole og en kapacitet på netop dette område, samt Poul Østberg Hansen fra Skattecenter Århus med en betydelig praktisk viden omkring ABL - et kursus der supplerer de interne kurser der har været afviklet internt i SKAT. Hernæst følger kurset»fokus på de ansatte«med det formål, at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Vores to undervisere Per Ørtoft Jensen og Kasper Svendsen fra KPMG har betydelig praktisk erfaring fra rådgivning af virksomhederne inden for disse områder. Du har sikkert også læst vores særnummer om kapitalfonde, og netop disse er indirekte et element på efterårets tredje dagskursus»international selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv.«med to af de absolut førende skatterådgivere indenfor selskabsbeskatning, nemlig Anders Bjørn og Ria Falk, begge fra KPMG. Årets sidste dagskursus er vi i Skatterevisorforeningen meget stolte af. Det drejer sig om kurset»praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten«med Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos Kammeradvokaten. I SRF Internat fortsætter vi med at sætte fokus på praktikken. Ingen andre kursusudbydere på den danske skattescene sætter på tilsvarende måde fokus på faget praktisk skatterevision hvor vi igen i efteråret specielt vil fokusere på den del af disciplinen, der udføres ved hjælp af IT værktøjer, men som noget nyt udbydes disse kurser til afvikling lokalt i dit skattecenter - læs mere nedenfor. Som noget nyt udbyder vi endvidere et kursus - Knæk et regnskab - for kollegaer der absolut ikke er regnskabskyndige, som f.eks. nyansatte jurister, kollegaer der i mange år har arbejdet med lønmodtagerligning m.fl. Der sættes dog også fokus på de mange udfordringer, der stadig er vedrørende beskatning i forbindelse med salg af fast ejendom og låneomlægninger mv. på kurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Som noget nyt har vi fået udviklet kurset»skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder«, som har det ambitiøse mål at sætte deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Sidst men absolut ikke mindst har uddannelsesudvalget endvidere den glæde endnu en gang at kunne udbyde succeskurset»bliv skats nye Colombo - lær om ransagnings- og afhøringsteknikker samt ikke mindst kommunikation«. Her kan man virkelig få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder. Ikke mindst vil man få øget sine kompetencer i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Et fyrværkeri af faglig viden, som samtidig er tænkt ind i forhold til skatterevisors hverdag, indsatsplanen og ikke mindst vil det styrke det faglige fællesskab og skabe netværk. Vi ses til efteråret! På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand 07 oversigt Leo Holm Landsformand SC Næstved Tlf Mobil S R F D a g S k U R S U S Børsnoterede aktier og investeringsbeviser i teori og praksis Hensigten med den nye aktieavancebeskatningslov var bl.a. at forenkle reglerne. Reglerne er imidlertid fortsat komplekse, ligesom de tidligere overgangsregler i vidt omfang er videreført. På kurset vil hovedvægten blive lagt på reglerne for børsnoterede aktier og beviser i investeringsforeninger for såvel personer som selskaber idet det er disse sagsbehandlerne i SKAT som altovervejende hovedregel støder ind i. Udover gennemgang af teorien, vil de praktiske forhold og udbredte fejlkilder blive gennemgået, herunder de nye felter på selvangivelsen og de oplysninger, der kan hentes i systemet. Børsnoterede aktier Principper og metoder. Opgørelse af gevinst og tab. Overgangsregler, herunder skattefrie beholdninger, syntetiske indgangsværdier m.v. Køb og salg af børsnoterede retter. Investeringsforeningsbeviser Kvalifikation af beviser i investeringsselskaber. Opgørelse og gevinst og tab for beviser i investeringsselskaber, beviser i udloddende investeringsforeninger, beviser i akkumulerende investeringsforeninger. Konsekvenser ved statusovergang. Overgangsregler. Praktiske forhold og fejlkilder Den nye selvangivelse og de nye felter. Oplysninger i systemet og på hjemmesiden. Avanceopgørelser i praksis. Overførsel fra aktieindkomst til kapitalindkomst. Afnotering. Tab ved salg af aktier, der realiseres af investeringsforeningerne. Salg omkring med valør i Øvrige fejlmuligheder og praktiske forhold. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 28. august 2007 på Pejsegården i Brædstrup. Kreds 3 den 27. august 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen. Kreds 4 & 5 den 30. august 2007 i Roskildehallerne. Under viser Tax Manager Martin K. Jensen fra Revitax og Specialkonsulent Poul Østberg Hansen fra SC Århus. 1

3 S R F D a g s k u r s u s 2 S R F D a g s k u r s u s 3 S R F D a g s k u r s u s 4 Fokus på de ansattes skatteforhold Fo r m å l Formålet er at sætte fokus på problemområder og aktuelle emner indenfor lønmodtagerforhold i mellemstore og store virksomheder for derved at klæde deltagerne på i forhold til arbejdsgiverkontrolopgaven. Med udgangspunkt i en kort brush-up af de grundlæggende regler gennemgås udvalgte emner med fokus på problemområder i praksis og andre emner, som er særligt relevante typisk for større virksomheder, herunder virksomheder med en international profil. Behandlingen af de enkelte emner tager udgangspunkt i, at kursisterne har et vist kendskab til de grundlæggende begreber - der er således ikke tale om en A-Z gennemgang af de grundlæggende regler. Diverse offentliggjort praksis såvel som foredragsholdernes erfaringer i praksis inddrages ud fra en teoretisk og praktisk vinkel. Ind- og udstationeringsforhold i teori og praksis v/ Per Ørtoft Jensen, KPMG Forsker-/ekspertskatteordningen i KSL 48 E. Indtræden og ophør af subjektiv skattepligt. Omregning fra delårs- til helårsindkomst ved til-/ fraflytning. Lempelse af dobbeltbeskatning, herunder fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster og LL 33 A. Arbejdsudleje. Sammensætning af lønpakker med anvendelse af personalegoder/bruttolønsreduktion samt incitamentsaflønning v/ Kasper Svendsen, KPMG Lønpakker. Reel lønnedgang - Krav til aftaler om bruttolønsnedgang med inddragelse af relevant og typiske problemstillinger. Hvilke goder benyttes f.eks. fri avis, telefon, togkort, medarbejderobligationer, aktier mv. Incitamentsaflønning. De forskellige instrumenter tegningsretter, køberetter, restricted stock, stock awards mv. Beskatning efter LL 28 og 7 H, køb til markedspris. Udvalgte problemstillinger med inddragelse af praksis herunder værdiansættelse og retserhvervelse. Alle beskæftiget med arbejdsgiverkontrol. Kreds 1 & 2 den 26. september 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 25. september 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 27. september 2007 i Roskildehallerne Tax Director Per Ørtoft Jensen og Senior Tax Manager Kasper Svendsen, begge KPMG. Foredragsholderne har mange års erfaring i rådgivning af mellemstore og store virksomheder indenfor kursets emner, og begge har igennem mange år udøvet omfattende undervisning og foredragsvirksomhed i emnerne. International selskabsskat - fokus på regeringens indgreb mod kapitalfonde, nye CFC beskatningsregler, tynd kapitalisering, ledelsens sæde mv. Fo r m å l Formålet er at opdatere deltagernes viden omkring den internationale selskabsskat, herunder især omkring de nye regler som følge af regeringens indgreb mod kapitalfonde og de ændrede CFC beskatningsregler som følge af Cadbury Schweppes-dommen. Der vil i høj grad blive sat fokus på L213 (CFC beskatning og indgreb mod kapitalfonde), med vægten lagt på begrænsninger i rentefradragsretten, herunder den nye EBIT-model og ændringen af udbytte- og CFC-beskatningsreglerne. Der vil endvidere blive sat fokus på alle de særregler der er rundt omkring i skattelovgivningen vedrørende selskaber, f.eks. tynd kapitalisering i SEL 11, ledelsens sæde i SEL 1, stk. 6, transparens reglen i SEL 2 A, og LL 5 G om double dip, samt endvidere indeholdelse af kildeskat på henholdsvis renter og royalty. Alle der arbejder med selskabsbeskatning, såvel national som international. Kreds 1 & 2 den 31. oktober 2007 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 3 den 30. oktober 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 5. november 2007 i Roskildehallerne. Tax Partner Anders Bjørn og Tax partner Ria Falk. Praktisk bevis- og skønshåndtering i skatteretten Fo r m å l Det er kursets formål at give deltagerne en bedre forståelse for de grundlæggende regler og retspraksis om bevisbyrde og beviskrav i skatteretten samt reglerne om anvendelse og prøvelse af skøn i skattesager. Oftest er det netop spørgsmål om bevis og holdbarheden af skattemyndighedernes skøn, der er afgørende for udfaldet af en skattesag - og ikke finurlige lovfortolkningsspørgsmål. Derfor er det i praksis en særdeles værdifuld kompetence at have solid teoretisk og praktisk indsigt i reglerne om bevis og skøn på skatteområdet. Kurset omfatter en gennemgang af reglerne om beviskrav og bevisbyrde samt spørgsmålet om relevante instrumenter i bevisførelsen, belyst med eksempler fra konkrete skattesager og med sigte på at give deltagerne værktøjer, som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med skattesager. Udøvelse af skøn i skattesager har nøje sammenhæng med bevisreglerne, og kursusdeltagerne vil ligeledes få beskrevet hjemmelsgrundlaget for skøn i skatteretten samt reglerne om skønsudøvelse, belyst med praksis i vigtige tilfældegrupper. Også reglerne om prøvelse af skøn på skatteområdet, herunder domstolsprøvelse, vil være omfattet af gennemgangen. Det er den praktiske vinkel på håndteringen af beviskrav og skøn i skattesager, som er i fokus, og kursusdeltagerne vil løbende blive stillet over for spørgsmål om den relevante fremgangsmåde eller løsningen af problemer i konkrete cases. I den forbindelse vil der også være lejlighed til dialog og erfaringsudveksling. Alle beskæftiget med skatteret. Kreds 1 & 2 den 21. november 2007 på Hotel Hvide Hus i Ålborg Kreds 3 den 22. november 2007 på Vejen Kongreshotel i Vejen Kreds 4 & 5 den 26. november 2007 i Roskildehallerne. Advokat Steffen Sværke og Advokat Lars Apostoli, begge partnere med mange års erfaring fra arbejdet med skattesager hos kammeradvokaten..dk

4 S R F I N T E R N A T 1 Knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse SRF INTERNAT KURSER 2. halvår 2007 Formålet med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. D e l ta g e r n e o p n å r v i d e n o m Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/gruppearbejde. K o n k r e t u d b y t te e f te r k u r s e t Deltagerne vil have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om principper/regler for tilrettelæggelse af den daglige bogføring i virksomheder. Forståelse af, hvorledes daglig bogføring foretages. Grundlæggende viden om principper/regler for regnskabsafslutning. Forståelse for, hvad afslutningsposteringer er, og hvorledes resultatopgørelse og balance udarbejdes på grundlag heraf. Privatforbrugsberegning. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKAT s arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller foretage arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab august 2007 på Hotel Comwell i Middelfart. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. K u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld

5 S R F I N T E R N a T 2 S R F I N T E R N a T 3 S R F I N T E R N a T 4 Ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis Med dette kursus vil vi sætte fokus på kontrollen af opgørelsen af de skattepligtige beløb. Fokus på dette område er ofte rettet mod de juridiske fortolkninger, medens den kontrolmæssige tilgang til rigtigheden af de talmæssige opgørelser bliver trængt i baggrunden. Med dette kursus vil vi sætte fokus på, hvilke spørgsmål der skal stilles, hvilke materialer der er nødvendige, hvilke oplysninger har vi automatisk tilgang til fx via R75, Publi-com, via internettet, osv., hvordan opgør vi avancer mv..lige fra ekstraordinær indfrielse af kontantlån til handel med aktier og fast ejendom. Med dette kursus genopfrisker vi reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, samtidig med at vi identificerer værktøjer og muligheder for en kvalificeret kontrol fx at anmode om de rigtige dokumenter, stille de rigtige spørgsmål og dermed træffe den rigtige afgørelse. D e t v i l s i g e a t Udvalgte områder af reglerne vil blive gennemgået. I direkte tilknytning til gennemgangen af reglerne vil der blive fokuset på hvordan vi regner rigtigt. hvilke skattemæssige problemer der er forbundet med reglen hvordan vi kontrollerer området, dvs. hvilket materiale er til rådighed og hvilke spørgsmål skal stilles Indbyrdes sammenhænge, f.eks. mellem EBL og KGL vil blive gennemgået. Der vil blive gennemgået en række eksempler fra virkeligheden, ligesom der vil være en række cases bygget op over virkelige sager. Kurset henvender sig til alle medarbejder i SKAT, der beskæftiger sig med ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning, uanset om det er lønmodtagere, erhvervsdrivende eller selskaber september 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Skatterevisor MTL Jan Rasmussen, Skattecenter Middelfart. Skatterevisor MTL Kim Tolstrup, Skattecenter Odense. Specialkonsulent Søren Dalby Madsen, Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning. Alle fire undervisere har betydelig undervisningserfaring inden for ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning. k u r s u s l e d e r Skatterevisor MTL Kim Tolstrup. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse samt fuld Skatte- og momsrevision af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder Kurset sætter deltagerne i stand til at kombinere relevante revisionsmæssige tiltag med konkrete skatte- og momsrisici således at skatte- og momsrevisionen effektiviseres. Deltagerne opnår et indgående kendskab til de skatte- og momsregler, der erfaringsmæssigt volder størst udfordringer for virksomhederne. Endvidere får deltagerne kendskab til metoder og systematik til planlægning og gennemførelse af skatte- og momsrevision. Relevante revisionsmæssige tiltag og metoder, samt skatte- og momsregler gennemgås i et praktisk perspektiv med udgangspunkt i virksomhedernes regnskab. Deltagerne får på grundlag af teorien praktiske opgaver med identifikation af skatte- og momsrisici, samt planlægning af revisionsmæssige tiltag til afdækning af disse risici. Opgaverne bygger på konkret regnskabsmateriale, og bliver gennemført som gruppeopgaver med afrapportering/diskussion i plenum. Følgende områder vil bl.a. blive behandlet på kurset: udeholdt omsætning omfakturering varelager igangværende arbejder private udgifter momsreglerne i forbindelse med udtagning byggemoms Alle beskæftiget med kontrol og revision af håndværkere oktober 2007 på Radisson SAS H.C.Andersen Hotel i Odense. Partner, Statsautoriseret revisor Tom Rasmussen, Deloitte. Director, Skatterevisor Ole Møller Lauritzen, Deloitte. Partner, Moms og afgifter, Lars Loftager Jørgensen, Deloitte. k u r s u s l e d e r : Afdelingschef Preben Buchholtz Hansen. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld Uanmeldt kontrolbesøg, afhøringsteknik og ransagning, (konflikthåndtering, kropssprog og forståelse af andre kulturer) Bliv SKATs nye Columbo! Lær om ransagnings-, afhøringsteknik og kommunikation. Her kan du få indblik i kommunikationsteorier og sprogbehandling samt få en række konkrete redskaber og nyttige metoder som kan bruges på jobbet. Du vil få øget din kompetence i at håndtere kulturforskelle i det daglige arbejde. Indholdet er tilrettelagt i forhold til de interessefelter målgruppen erfaringsmæssigt møder. Kultur handler om betydningsfuld adfærd. Enhver kultur har sine opfattelser af hvad der er rigtig og forkert adfærd. Koder og spilleregler i en kultur er stort set usynlige for dens egne medlemmer, indtil de bliver brudt eller overtrådt. Udfaldet af en afhøringssituation er i høj grad bestemt af forberedelsen og afhøringslederens kompetencer. Der gives et indblik i håndtering af afhøringen der forløber planmæssigt og den afhøring som udvikler sig mod forventning. Med den korrekte ransagningsteknik lokaliseres og registreres selv de bedst gemte ting. Formen på kurset er en blanding af forelæsning, diskussion og øvelser. k u r s e t sæ t te r f o k u s p å Kulturforståelse - organisation, respekt, konsekvens, religion - i arabisk kultur. Kommunikation - personlig som faglig. Afhøringsteknik. Ransagningsteknik. ( ma k s. 4 0 ) Kurset henvender sig til ansatte ved Skattecentrene, der vil være bedre klædt på til at behandle mødet med bl.a. fremmede kulturer, som ved f.eks. kontrolbesøg, ransagninger og afhøringer, men selvfølgelig i særdeleshed medarbejdere der deltager i fairplay aktioner og razziaer, ansatte i ØkoKrim m.fl. 5. og 6. november 2007 på Grand Park hotel i Korsør. Vicepolitikommissær Per Franch og Vicepolitikommissær Thomas Anderskov. Underviserne er ansat ved politiet i Odense og har mange års undervisningserfaring. De har gennem flere år arbejdet med fremmede kulturer i både uropatruljens særlige gruppe»balkanpatruljen«samt Kriminalpolitiets afdelinger for organiseret kriminalitet. k u r s u s l e d e r Skatterevisor Jesper Kiholm. Kursusgebyret andrager kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse samt fuld

6 REVISION EDB k U R S E R I E D B R E V I S I O N T I L a F V I k L I N g I D I T L O k a L E S k a T T E C E N T E R I en årrække har skatterevisorforeningen med stor succes afviklet kurserne EDB revision i små og mellemstore virksomheder ved hjælp af de almindelige værktøjer i Office-pakken, som f.eks. Excel og Acces med Lars Møller Nielsen og Christian Ekstrand. EDB revision med ACL, det være sig såvel et grundlæggende som et udvidet kursus med Flemming Poulsen og Michael Aaen. Har dit skattecenter eller din afdeling brug for et kursus i edb-revision og ønsker I det afviklet hos jer selv, dvs. i jeres egne lokaler, så kontakt Niels Andersen og hør om mulighederne. HUMaNERNE TILHØRER OPHAVSRETSMÆSSIGT OG MÅ KUN ANVENDES AF SKATTEREVISORFORENINGEN. Niels Andersen Kasserer Kontorchef SKAT, Store Selskaber - Kontrol Østbanegade 123, 2100 København Ø Tlf , mobil

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem Kreds Landsdelsr Internat www.srf.dk Print ud og gem UDDANNELSESUDVALGET Velkommen til SRFs kursusoversigt Som det vil fremgå af de følgende sider har SRF valgt at omlægge kursusåret til kalenderåret,

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Moms- og afgiftsspecialisterne

Moms- og afgiftsspecialisterne KURSUS: Moms- og afgiftsspecialisterne På kurset i 2017 vil undervisere fra KPMG Acor Tax, SKAT, DLA Piper og SEGES sætte fokus på aktuelle emner for moms- og afgiftsspecialister i DLBR, som har et højt

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision 3 dage i godt selskab og skønne omgivelser 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision Kom på kursus på Hotel Munkebjerg med TimeLearning Mangler du timer i regnskab og revision? 3 dage på

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen. Retssikkerhedskonference

Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen. Retssikkerhedskonference Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen Retssikkerhedskonference 4.11. 2009 Jakob Bundgaard Lektor, Ph.D., CBS Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT)

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541)

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) PROGRAM for kursus: Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) Ret & Regnskab Tid og sted 19.-21. september 2007 på Odder Parkhotel, Odder www.odderparkhotel.dk Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr.

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr. Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelserne i I&T Obligationer A/S (CVR. Nr. 26 93 24 67), I&T Alternativer A/S (CVR. Nr. 28 33 17 89), I&T Balance A/S (CVR. Nr. 27 38 07 51), I&T Aktier A/S (CVR.

Læs mere