Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation. Årsrapport Danmarks Grundforskningsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation. Årsrapport 2010. Danmarks Grundforskningsfond"

Transkript

1 Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation Årsrapport 2010 Danmarks Grundforskningsfond

2 Hoved- og nøgletal Bevillinger og uddelinger Antal bevillinger v/ årets afslutning, centre, gæsteprofessorer og DG-professorer Årets uddelinger, mio. kr Afkast af fondens kapital Obligationer og indlån, mio. kr. 164,5 183,6 107,7 32,5 13,8 Aktier, mio. kr. 169,7 350,4-515,9 1,0 35,7 Samlet afkast, mio. kr. 334,2 534,0-408,2 33,5 49,5 Indskud i fonden (mio. kr.) 1) Udvikling i fondens kapital Kapital ultimo, mio. kr Finanslovsmidler (mio. kr.) Overført fra tidligere år Finanslovsmidler tilført Anvendt til uddelinger Overført til efterfølgende år Adm. omkostninger (mio. kr.) Adm. omkostninger, inkl. afskrivninger 11,1 11,3 10,1 8,8 8,7 Andel af uddelinger, % 2,9 4,1 2,8 3,6 4,5 Omkostninger pr. bevilling, mio. kr. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1) I indskud på mio. kr. indgår mio. kr. fra den tidligere Finansieringsfond i Finansministeriet.

3 Indhold Beretning for året 1. januar 31. december ansøgningsrunde 8 Internationalisering 10 Strategi for Danmarks Grundforskningsfond 12 Igangværende aktiviteter 18 Formue og afkast 24 Bestyrelsen 26 Ledelsens regnskabspåtegning 27 Den uafhængige revisors påtegning 28 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 32 Balance 33 Noter 34

4 BERETNING Beretning for året 1. januar december har været et spændende og udviklende år for Danmarks Grundforskningsfond. Det har været et år, hvor der har været meget at fejre og glædes over, og samtidig har det været et år, der har givet plads til både refleksion og udvikling. 9 nye centre flyvende fra start Første januar 2010 var de ni Centers of Excellence, der blev resultat af fondens 6. ansøgningsrunde i 2009 alle godt i gang. De ni centre spænder fra udfordrende matematik og partikelfysik til ny biokemi og tværfaglig psykologi, men har det til fælles at de alle er meget dynamiske og visionære, og fonden ser frem til at følge dem i de kommende år. Glæden over at have fået en centerbevilling og dermed mulighed for at realisere ambitiøse forskningsprojekter blandes i startfasen ofte med frustration over administrative og organisatoriske spørgsmål. Derfor opfordrer Danmarks Grundforskningsfond til, at centrene ansætter en dygtig administrativ medarbejder, der så vidt muligt kan aflaste centerlederen for rutinemæssige opgaver. Herudover afholder fonden et særligt kursus i forskningsledelse for at klæde nye centerledere bedst muligt på til de nye opgaver. Centerledernes tilbagemeldinger bekræfter, at det er et nyttigt redskab, der medvirker til at give konkrete råd og inspiration til, hvordan vanskelige situationer kan håndteres. Samtidig er det også en aktivitet, der skaber et forum for erfaringsudveksling og et netværk, der kan fortsættes gennem centrenes levetid. Ny visuel identitet Danmarks Grundforskningsfond kunne i årets løb også præsentere sit nye logo. Med valget af Star of Excellence, som er 4

5 BERETNING I 2010 har fonden tilpasset centervirkemidlet for at gøre det endnu bedre i stand til at fostre ny og banebrydende viden. det bærende grafiske element, har Danmarks Grundforskningsfond fået et nyt og mere tidssvarende udtryk, der symboliserer det unikke, der skiller sig ud, og som samtidig er et billede på fokus, retning og netværk. Alt sammen elementer der kendetegner fremragende forskning. Efterfølgende er hjemmesiden også relanceret i nyt design. De rigtige folk med den rigtige ide i de rigtige rammer Det er ikke kun de ydre linjer, der har været genstand for fornyelse. I 2010 har bestyrelsen reflekteret over, hvordan fonden bedst bidrager til at skabe optimale rammer for ambitiøs og banebrydende forskning. Det har resulteret i en opdateret strategi, der er præsenteret på side i denne årsrapport. Der er ingen tvivl om, at verden bevæger sig hurtigt på vidensområdet. Samtidig er der heller ingen tvivl om, at verden i dag står over for kolossale udfordringer, som det kræver ny viden og indsigt for at løse. Det er derfor helt afgørende, at vi også i Danmark fortsætter med at satse massivt på forskning og at vi også tør satse på den uforudsigelige forskning. Danmarks Grundforskningsfond tror, at banebrydende resultater nås, hvis man satser på de rigtige folk med den rigtige idé og skaber de rigtige rammer for deres forskning også selv om man ikke altid på forhånd kan forudse resultatet. Forskning er uhyre konkurrencepræget, og det kendetegner fremragende forskere, at de er drevet af en kombination af nysgerrighed, passion og ambition. De har ikke noget ønske om at spilde hverken deres tid eller talent på noget ligegyldigt, men vil forfølge de store udfordringer. Fremragende forskning I dag er det inden for mange områder vanskeligt at trække et meningsfyldt skel mellem grundforskning og anvendt forskning. Danmarks Grundforskningsfond vil hellere tale om fremragende forskere og fremragende forskning, der kan forandre videnskaben og på sigt den måde, vi lever og forstår verden på. Center of Excellence virkemidlet udgør en optimal ramme for sådan forskning. I 2010 har fonden tilpasset centervirkemidlet for at gøre det endnu bedre til at fostre ny og potentiel banebrydende viden. Det er sket ved at udvide længden af den første bevillingsperiode fra fem til seks år, mens den maksimale støtte på ti år er fastholdt. Ved at tilbyde længere tid i den første fase håber fonden, at centrene i endnu højere grad vil kaste sig over helt nye og mere risikofyldte satsninger. Drømmeprojekter I forbindelse med annonceringen af den 7. ansøgningsrunde har fonden specifikt efterlyst ansøgninger om drømmeprojekter. Det er gjort ud fra en antagelse om, at den forskning fremragende forskere helst fordyber sig i, også er den forskning, der potentielt set rummer muligheden for de største resultater. Efterlysningen ser ud til at have vakt genklang hos ansøgerne. Således modtog fonden rekord mange (198) interessetilkendegivelser til fristen den 29. november. På siderne 8-9 kan der læses mere om 7. ansøgningsrunde. Udsyn og samspil Øget internationalisering af dansk forskning har fortsat været en mærkesag for Danmarks Grundforskningsfond. >> 5

6 BERETNING Forskning er uhyre konkurrencepræget, og det kendetegner fremragende forskere, at de er drevet af en kombination af nysgerrighed, passion og ambition. Internationalisering er nødvendig for at tiltrække de bedste folk og skabe dynamiske og kreative forskningsmiljøer og indgå i et samarbejde med de bedste forskere verden over. Udsyn og samspil med verden omkring os sikrer en stadig tilgang af nye ideer og perspektiver og forhindrer nepotisme og selvtilstrækkelighed, men det er ikke altid nemt. Internationalisering efterfulgt af spørgsmålene hvordan og hvorfor var derfor valgt som tema for fondens årsmøde i oktober. Mødet bød på mange gode eksempler på, hvordan internationaliseringsinitiativer kan gennemføres med succes. Det kan der læses mere om på siderne dansk-kinesiske forskningscentre Gruppen af fælles dansk-kinesiske forskningscentre blev i 2010 udvidet med to nye centre inden for området vedvarende energi. Herudover blev det besluttet at starte tre nye centre op inden for IKT-området. Disse centre vil for alvor gå i luften i løbet af till Alfred Nobels minne. Dale Mortensen har siden 2005 været Danmarks Grundforskningsfond Niels Bohr gæsteprofessor ved Aarhus Universitet. Niels Bohr programmet er et af fondens særlige internationaliseringsinitiativer, der har haft til formål at tiltrække fremragende forskningskapaciteter fra udlandet til berigelse af de danske forskningsmiljøer. Det må bestemt siges at være lykkedes i dette tilfælde tegner også til at blive spændende og udfordrende. Det bliver et år, hvor vurdering og udvælgelse af ansøgninger til 7. ansøgningsrunde vil stå højt på dagsorden, og hvor vi i slutningen af året vil kunne præsentere en ny generation af Centers of Excellence. Efteråret bød på en lejlighed til at besøge nogle af de involverede kinesiske forskningsmiljøer, hvor fonden med tilfredshed oplevede, at samarbejdet forløb godt. De kinesiske centre viste meget høje forskningsstandarder, og Kinas eksplosive vækst i investeringer til forskning og udvikling (432 % siden 2001), var tydelig og imponerende. Stor anerkendelse til Niels Bohr gæsteprofessor Sidst på året har Danmarks Grundforskningsfond kunnet glæde sig over, at professor Dale Mortensen er en af årets modtagere af Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap Klaus Bock Bestyrelsesformand Thomas Sinkjær Direktør 6

7 BERETNING Danmarks Grundforskningsfond mener, at banebrydende resultater nås, hvis man satser på de rigtige folk med den rigtige idé og skaber de rigtige rammer for deres forskning. 7

8 7. ANSØGNINGSRUNDE 7. ansøgningsrunde I august 2010 blev fondens 7. ansøgningsrunde skudt i gang med indkaldelse af forslag til nye Centers of Excellence. Forinden var der i løbet af foråret afholdt informationsmøder ved alle universiteterne. Her og i annonceringen i det hele taget er der blevet lagt stor vægt på centervirkemidlets fleksibilitet, og på at der ikke findes en fast opskrift for, hvordan et center skal se ud. Centre kan variere i størrelse og organiseringsform afhængig af fagområde og problemfelt mv. Et center kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om løsning af et komplekst forskningsspørgsmål. Det afgørende er, at centret deler en overordnet, ambitiøs idé eller vision og har en veldefineret og relevant struktur og sammensætning. I alt indkom 198 meget spændende interessetilkendegivelser til fristen den 29. november På modsatte side kan ses, hvordan interessetilkendegivelserne fordeler sig på fagområder, institution og centerleders køn/alder. Bedømmelses- og udvælgelsesproces 7. ansøgningsrunde Interessetilkendegivelserne er blevet behandlet på et møde i bestyrelsen først i februar Herefter er 27 ansøgere blevet inviteret til at indsende egentlige ansøgninger. I løbet af efteråret vil bestyrelsen træffe endelig afgørelse om, hvilke nye centre, der kan starte 1. januar Opslag Bedømmelse og udvælgelse Centerstart Frist for interessetilkendegivelser 29. november Frist for fulde ansøgninger 28. april Bedømmelser og partshøring Interview med ansøger Bedømmelsespaneler Kontraktforhandling 2010 AUGUST JANUAR 2012 Bestyrelsesbehandling Februar 2011 Bestyrelsesbehandling September 2011 VURDERINGSKRITERIER I vurderingen af interessetilkendegivelser og ansøgninger lægges der særlig vægt på følgende dimensioner: at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater. at centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt og besidder lederevner. at centret omfatter den rette personkreds og kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt at skabe et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der vil udgøre optimale rammer for forskeruddannelse og yngre forskere. at det foreslåede centers sigte, struktur og/eller størrelse muliggør forskning, der kun vanskeligt lader sig gennemføre inden for andre bevillingsmodeller.

9 7. ANSØGNINGSRUNDE Interessetilkendegivelser fordelt på fagområder Der opereres med fem overordnede fagområder. Inddelingen i fagområder skal tages med et vist forbehold, da mere end 40 procent af de foreslåede centre spreder sig over flere fagområder. Der kan noteres en stigning i ansøgninger fra områderne humaniora, samfundsvidenskab og teknisk videnskab i forhold til foregående runder. 7. ansøgningsrunde 198 interessetilkendegivelser 17% 17% 6% 41% FAGOMRÅDER Naturvidenskab Biovidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab 19% Køn og alder Den kønsmæssige fordeling af ansøgerfeltet er præcis den samme som i 6. ansøgningsrunde. 60 KØN Kvinder (36) 18% 50 Mænd (162) 82% ALDER Interessetilkendegivelser fordelt på værtsinstitutioner Sammenligninger med tidligere ansøgningsrunder er vanskeliggjort af fusionerne på universitetsområdet. Der forekommer dog at være sket en forøgelse af ansøgninger fra DTU VÆRTSINSTITUTIONER KU 34% AU 19% SDU 9% DTU 22% AAU 4% RUC 1% ITU 1% CBS 1% Sektorforskningsinstitutioner 2% Hospitaler 5% Øvrige 2% 9

10 INTERNATIONALISERING Internationalisering Hvorfor og hvordan Fredag d. 29. oktober 2010 var DGI-byen i København ramme for fondens årsmøde, der blev holdt under overskriften: Internationalization, how and why. Dagen var en anledning til at dele erfaringer om internationalisering på tværs af fagområder og virkemidler. En række bevillingshavere gav oplæg, og emnet blev debatteret livligt. Blandt de fremmødte var der ikke meget tvivl om, at forskning per definition foregår i et internationalt samspil, og at det ville være meningsløst at forestille sig andet. Selv om dansk forskning på mange punkter gør det godt, er det utænkeligt, at Danmark kan være selvforsynende som vidensgenerator. Forskning og ny viden skabes i samspil og samarbejde. Det er nødvendigt og naturligt, at der kigges ud over landegrænserne for at finde inspiration og nye ideer. Sådan udvikles forskningen i dag, hvor verden synes mindre og mere tilgængelig, men sådan har det alle dage været. Inden for videnskaben er resultater og ny viden altid blevet til og publiceret internationalt. Tiltrækning af internationale kapaciteter Spørgsmålet om, hvordan man skaber internationalisering, har flere svar. Danmarks Grundforskningsfond oplever, at internationalisering automatisk følger med, når man satser på eliteforskningsmiljøer. Centrene er attraktive samarbejdspartnere, der som magneter i høj grad formår at tiltrække andre fremragende topforskere inden for området. Men også unge talenter ph.d.studerende og postdocs tiltrækkes fra hele verden til centrene, hvor de er med til at skabe en fantastisk dynamik, kreativitet og engagement. Der er imidlertid også brug for særlige, målrettede tiltag for at fremme internationaliseringen af danske forskningsmiljøer eller for at styrke og opdyrke samarbejdsmuligheder inden for særlige områder. Derfor har fonden iværksat to professorprogrammer med det formål at tiltrække internationale topforskere til danske miljøer. Der var udbredt enighed om, at internationalt samarbejde er naturligt og helt nødvendigt for at skabe kreative og dynamiske forskningsmiljøer. 10

11 Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen deltog i fondens årsmøde, der satte fokus på nødvendigheden af internationalisering.

12 STRATEGI Strategi for Dansk Grundforskningsfond Fremragende forskere enestående forskning Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der blev oprettet af Folketinget i 1991 med det formål at styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne gennem finansiering af enestående forskning på internationalt niveau. Siden 1991 har fonden støttet danske forskningsmiljøer med over 5 mia. kr. i store og langsigtede bevillinger i form af oprettelse af Centers of Excellence. Forskning fra centrene har ført til mange markante resultater, ligesom centervirkemidlet har vist sig at være en effektiv og succesfuld måde at styrke dansk forskning på. Det forskningsfinansierende landskab Danmarks Grundforskningsfond er en blandt flere aktører, der yder støtte til dansk forskning. Ud over universiteterne og en række større private fonde tæller feltet også Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. 12

13 STRATEGI Det er Danmarks Grundforskningsfonds mål at udvælge og støtte fremragende forskere og forskning, der har potentiale til at kunne forandre videnskaben, skabe nye muligheder og dermed i sidste ende gøre en forskel for den måde, vi tænker og lever på. Danmarks Grundforskningsfonds aktiviteter retter sig mod støtte af fremragende frontforskning. Frontforskning beskrives af det Europæiske Forskningsråd (ERC) som banebrydende forskning, der ofte bevæger sig i grænselandet mellem forskellige forskningsdiscipliner og fagområder. Set i et historisk lys har forskningsgennembrud været helt afgørende for, hvordan livet former sig og leves i dag. Enhver fremsynet nation bør derfor forpligte sig til at støtte frontforskning. Danmarks Grundforskningsfond har valgt en uddelingsstrategi, der sigter mod at øge mulighederne for at nye, uventede og afgørende forskningsgennembrud kan finde sted. Højambitiøse ideer og fremragende forskere Det er Danmarks Grundforskningsfonds mål at udvælge og støtte fremragende forskere og forskning, der har potentiale til at kunne forandre videnskaben, skabe nye muligheder og dermed i sidste ende gøre en forskel for den måde, vi tænker og lever på. Forskningsideer skal derfor være ambitiøse, originale og dristige. Et Center of Excellence, og dermed Danmarks Grund- >> Det danske forskningsfinansierende system kan sammenlignes med et puslespil, hvor alle brikkerne er nødvendige for at danne sig det fulde billede. I forskningslandskabet bidrager alle aktører på afgørende og forskellig vis til udviklingen af dansk forskning. Danmarks Grundforskningsfond har tre overordnede kerneværdier: EXCELLENCE Excellence er et begreb der skal gennemstrømme hele organisationen. TILLID Tillid fremmer kreativ forskning. Derfor er det fondens filosofi, at centerlederne skal have betydelig frihed til at forvalte de store og fleksible bevillinger, de har til deres rådighed. GENNEMSIGTIGHED Gennemsigtighed, retfærdighed og kvalitet er nøgleord i bedømmelsesproceduren. Det er helt afgørende, at de omgivende forskningsmiljøer har tillid til bestyrelsens integritet og til de bedømmelses- og udvælgelsesprocesser, fonden anvender. 13

14 STRATEGI Igennem anerkendelse og tillid til deres talent forventes topforskere at skabe potentielt banebrydende resultater, og dermed øge dansk forsknings internationale konkurrenceevne og betydning. forskningsfond, må være parat til at tage chancer og gå ad uprøvede veje også selvom nogle af disse viser sig at være blindgyder. Internationalt udsyn Internationalisering er afgørende for at kunne tiltrække de bedste folk og sikre en konstant tilstrømning af ideer og nye perspektiver. Internationalisering fører til mangfoldighed, fremmer konkurrence og modvirker nepotisme. Danmarks Grundforskningsfond ønsker at fortsætte sit arbejde med at fremme internationaliseringen af danske forskningsmiljøer både inden for Center of Excellence-programmet og igennem andre målrettede programmer og tiltag. Kerneværdier Danmarks Grundforskningsfond er overbevist om, at man med store og langsigtede bevillinger til de bedste forskere skaber kreative og stærke forskningsmiljøer og dermed afsættet for fremragende forskning og forhåbentlig nye gennembrud. Centervirkemidlet Center of Excellence-virkemidlet er Grundforskningsfondens flagskib. Et Center of Excellence udgør et kreativt forskningsmiljø, hvor udveksling af ideer sker på tværs af generationer og fagområder. Mange af centrenes forskning foregår på tværs af eller imellem traditionelle forskningsdiscipliner og nye fagområder, hvor ny indsigt og gennembrud ofte finder sted. Centrene udgør optimale rammer for uddannelsen af fremtidens forskere. De formår i høj grad at tiltrække både talentfulde ph.d. studerende og topforskere fra hele verden og fremstår således som inspirerende forbilleder både i Danmark og udlandet. Center of Excellence-virkemidlet vil fortsat være fondens primære virkemiddel, og fonden vil til stadighed følge, udvikle og optimere dette virkemiddel. Bestyrelsen ønsker at balancere hensynet til på den ene side at have et stærkt kendskab til de enkelte centres udvikling samtidig med, at centerledere belastes mindst muligt med administration og afrapportering og i stedet gives mulighed for at koncentrere sig om deres forskning. Det er en stor opgave og udfordring at lede et Center of Excellence. Fonden vil derfor fortsat udvikle sit forskningsledelsesinitiativ. Derudover vil fonden arbejde for at skabe et forum og netværk, hvor centerledere kan udveksle erfaringer og lære af hinanden. Det er tanken, at et sådant forum ikke alene skal bruges til at adressere spørgsmål om ledelse, men også til at diskutere andre relevante emner, herunder eksempelvis forskningskommunikation og forskningens samfundsmæssige betydning. Andre virkemidler Fonden vil kun have ganske få virkemidler ud over Center of Excellence-programmet. Nye initiativer vil blive søsat, hvis og når fonden ser en mulighed for at tage fat på en særlig udfordring for dansk forskning. Excellence og forskningskvalitet skal fortsat være de helt overvejende evalueringskriterier, og de enkelte virkemidler skal være veldefinerede uden at underminere Centers of Excellence-virkemidlet. 14

15 STRATEGI For at bidrage yderligere til internationaliseringen af dansk forskning vil fonden opslå et antal Niels Bohr professorater med henblik på at tiltrække udenlandske topforskere til gentagne eller permanente ophold i Danmark. Det nye Niels Bohr program skal bygge på erfaringer fra det foregående Niels Bohr gæsteprofessor-program samt fra DG professorprogrammet. En investering i fremtiden Udfordringer af hidtil uset omfang og karakter truer verden i dag. Og løsningerne - det være sig tekniske eller samfundsmæssige - må komme fra forskningen. Derfor må Danmark og andre nationer fortsat investere i forskning og innovation for bedst at sikre fremgang, miljømæssig bæredygtighed og sundhed for borgerne. Ved at investere i fremragende forskere med ambitiøse ideer er Danmarks Grundforskningsfond af den overbevisning, at der investeres klogt i vores fælles fremtid. Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse vedtog i 2010 en ny strategi. Fra venstre ses: Gunnar Öquist (Sverige), Birte Svensson (Danmark), Bo Ernø Honoré (USA), Klaus Bock (Danmark), Eivind Hiis Hauge (Norge), Kirsten Hastrup (Danmark), Mogens Nielsen (Danmark), Pirjo Nuutila (Finland), Jörn Thiede (Tyskland) 15

16

17 Nobelprismodtager i økonomi Professor Dale Mortensen har siden 2006 været Niels Bohr gæsteprofessor ved Aarhus Universitet. AU Foto/Lars Kruse Niels Bohr programmet er et af fondens særlige internationaliseringsinitiativer, der har haft til formål at tiltrække fremragende forskningskapaciteter fra udlandet til berigelse af de danske forskningsmiljøer.

18 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Igangværende aktiviteter Centers of Excellence påbegyndt i 2001 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner Danmarks Tekniske Universitet Centerleder: Forskningsprofessor Henning Friis Poulsen Samlet bevilling: 70,2 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Nukleinsyre Center (NAC) Syddansk Universitet Centerleder: Professor Jesper Wengel Samlet bevilling: 66,9 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS) Syddansk Universitet Centerleder: Professor Ole G. Mouritsen Samlet bevilling: 65,6 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik (Quantop) Københavns Universitet (og Aarhus Universitet) Centerleder: Professor Eugene S. Polzik Samlet bevilling: 80,6 mio. kr. Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vand og Salt Aarhus Universitet Samlet bevilling: 65,9 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN) Aarhus Universitet (og Aarhus Universitetshospital) Centerleder: Professor Leif Østergaard Samlet bevilling: 76,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning Københavns Universitet Centerleder: Professor Niels Tommerup Samlet bevilling: 59,7 mio. kr. Centers of Excellence påbegyndt i 2002 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer Københavns Universitet Centerleder: Lektor Nils Holger Petersen Samlet bevilling: 27,5 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier Aarhus Universitet Centerleder: Lektor Pia Guldager Bilde Samlet bevilling: 34,9 mio. kr. 18

19 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning (CSR) Københavns Universitet Centerleder: Professor Dan Zahavi Samlet bevilling: 36,4 mio. kr. Centers of Excellence påbegyndt i 2005 Danmarks Grundforskningsfonds Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE) Syddansk Universitet (og Københavns Universitet) Centerleder: Professor Don Canfield Samlet bevilling: 89,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF) Danmarks Tekniske Universitet Centerleder: Professor Ib Chorkendorff Samlet bevilling: 84,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet (og Københavns Universitet) Centerleder: Professor Bente Klarlund Pedersen Samlet bevilling: 55,8 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Genotoksisk Stress Forskning (Genotoxic) Kræftens Bekæmpelse Centerleder: Professor Jiri Lukas Samlet bevilling: 80,5 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evolution (CSE) Københavns Universitet Centerleder: Professor Jacobus J. Boomsma Samlet bevilling: 77,8 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for mrnp Biogenese og Metabolisme Aarhus Universitet (og Syddansk Universitet) Centerleder: Professor Torben Heick Jensen Samlet bevilling: 79,7 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN) Aarhus Universitet (og Aalborg Universitet) Centerleder: Professor Niels Chr. Nielsen Samlet bevilling: 79,9 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Peter R. Ogilby Samlet bevilling: 50,2 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid) Roskilde Universitet Centerleder: Professor Jeppe Dyre Samlet bevilling: 68,4 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kosmologi (DARK) Københavns Universitet Centerleder: Professor Jens Hjorth Samlet bevilling: 114,2 mio. kr. 19

20 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART) Københavns Universitet Centerleder: Professor Frans Gregersen Samlet bevilling: 54,8 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) Københavns Universitet Centerleder: Professor Marie-Louise Nosch Samlet bevilling: 44,4 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Modeller af Liv (CMOL) Københavns Universitet Centerleder: Professor Kim Sneppen Samlet bevilling: 52,1 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi (DARC) Københavns Universitet (og Rigshospitalet) Centerleder: Professor Søren-Peter Olesen Samlet bevilling: 69,7 mio. kr. Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi (CSG) Danmarks Tekniske Universitet Samlet bevilling: 24,8 mio. kr. Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular Movies Danmarks Tekniske Universitet Samlet bevilling: 35,4 mio. kr. Centers of Excellence påbegyndt i 2007 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Niels Haldrup Samlet bevilling: 40,2 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Jens Stougaard Samlet bevilling: 45,6 mio. kr. Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Komparativ Genomforskning Københavns Universitet Samlet bevilling: 16,5 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for DNA Nanoteknologi (CDNA) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Kurt Vesterager Gothelf Samlet bevilling: 44,5 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik Københavns Universitet (og Syddansk Universitet) Centerleder: Professor Kristian Helin Samlet bevilling: 60,9 mio. kr. 20

21 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Danmarks Grundforskningsfonds Center for Is og Klima Københavns Universitet Centerleder: Professor Dorthe Dahl-Jensen Samlet bevilling: 61,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Lars Arge Samlet bevilling: 32,5 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Membranpumper i Celler og Sygdom - PUMPKIN Aarhus Universitet Centerleder: Professor Poul Nissen Samlet bevilling: 56,3 mio. kr. Centers of Excellence påbegyndt i 2009/2010 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Dorthe Berntsen Samlet bevilling: 42,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Particle Physics Phenomenology, CP3 - Origins Syddansk Universitet Centerleder: Professor Francesco Sannino Samlet bevilling: 40,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Partikelfysik - DISCOVERY Københavns Universitet Centerleder: Lektor Peter H. Hansen Samlet bevilling: 40,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Symmetri og Deformation (SYM) Københavns Universitet Centerleder: Professor Jesper Grodal Samlet bevilling: 50,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Materialekrystallografi (CMC) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Bo Brummerstedt Iversen Samlet bevilling: 50,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Geogenetik (AGE) Københavns Universitet Centerleder: Professor Eske Willerslev Samlet bevilling: 50,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM) Aarhus Universitet Centerleder: Professor Jørgen Ellegaard Andersen Samlet bevilling: 50,0 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) Københavns Universitet Centerleder: Professor Carsten Rahbek Samlet bevilling: 60,2 mio. kr. 21

22 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Danmarks Grundforskningsfonds Center for Stjerne og Planetdannelse (STARPLAN) Københavns Universitet Centerleder: Professor Martin Bizzarro Samlet bevilling: 34,0 mio. kr. Samfinansiering med andre fonde National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer Aarhus Universitet Leder: Professor Peter A. Andreasen Samlet bevilling: 11,5 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Brystkræftforskning Københavns Universitet Leder: Professor Nils Brünner Samlet bevilling: 12,7 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader Aarhus Universitet Leder: Professor Flemming Besenbacher Samlet bevilling: 14,8 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik Københavns Universitet Leder: Professor Thomas Bjørnholm Samlet bevilling: 14,5 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller Danmarks Tekniske Universitet Leder: Afdelingschef Dorte Juul Jensen Samlet bevilling: 13,6 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Intermediate Temperature Proton Conducting Systems Danmarks Tekniske Universitet Leder: Professor Niels Bjerrum Samlet bevilling: 14,9 mio. kr. National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Organic-based Photovoltaic Cells with Morphology Control Danmarks Tekniske Universitet Leder: Professor Frederik Christian Krebs Samlet bevilling: 15,0 mio. kr. Max Planck Society, Center for Geomikrobiologi Aarhus Universitet Leder: Professor Bo Barker Jørgensen Samlet bevilling: 24,0 mio. kr. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Samlet bevilling: (1,2 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor). National Science Foundation (NSF) Samlet bevilling: (0,5 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor) 22

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere