BYENS STØRSTE BYGGEPROJEKT ER GODT I GANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS STØRSTE BYGGEPROJEKT ER GODT I GANG"

Transkript

1 URBAN MEDIASPACE AARHUS JUNI 2012 BYENS STØRSTE BYGGEPROJEKT ER GODT I GANG INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 2. FASE

2 URBAN MEDIASPACE AARHUS URBAN MEDIASPACE AARHUS ET HUS TAGER FORM I juni 2011 tog vi det første officielle spadestik i byggeprojektet Urban Mediaspace Aarhus og markerede dermed byggeriets opstart. Nu er byggeriet godt i gang. Byggeriet har allerede nu efter et år ændret området ved åens udløb markant, og denne gradvise forvandling vil fortsætte de kommende år. Et nyt, levende og aktivt byrum vokser frem ved havnen i Aarhus i takt med, at Multimediehuset og p-anlægget bliver opført, infrastrukturen i området bliver ændret, og vi får anlagt de nye, store pladser. DET GÅR PLANMÆSSIGT FREM I det forløbne år er de gamle kajkanter, spidsen af Pier 1 og den gamle færgepier blevet brudt ned. Og som alle i Aarhus midtby ikke mindst naboerne til byggepladsen har kunnet følge med i, har vi banket spuns ned til byggegruben og de nye kajkanter. I foråret 2012 er vi i fuld gang med at udgrave byggegruben, montere de såkaldte jordankre, der skal holde byggegruben på plads, og banke pæle ned til at holde fundamentet. Vi er også ved at etablere den bro, der skal føre fra Mindet til det kommende Multimediehus. OVERBLIK OVER BYGGERIET Denne brochure giver dig et overblik over byggeprojektet fra byggeriets opstart i juni 2011, frem til hele projektet står færdigt ved udgangen af Brochuren fokuserer dog særligt på anden fase af byggeriet perioden fra sommeren 2012 til foråret Det er i denne periode, at råhuset kommer til syne, og det omfattende vejarbejde i området for alvor går i gang. På vores hjemmeside kan du læse mere om projektet og løbende følge med i udviklingen. Du kan også gå en tur rundt i vores 3D-model og få et indtryk af, hvad vi bygger. Kig ind på Venlig hilsen Projektsekretariatet for Urban Mediaspace Aarhus 02-03

3 FAKTA OM PROJEKTET BILLEDE: Aarhus Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania og Realdania Byg byggeprojektet Urban Mediaspace Aarhus. Projektet omfatter: Multimediehuset Automatisk p-anlæg med 1000 pladser Nye havnepladser Klimasikring af midtbyen Frilægning af den sidste del af Aarhus Å Omlægning af infrastrukturen i området Forberedelser til letbanen Multimediehuset bliver Aarhus nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje. Havnepladserne bliver et nyt fristed i midtbyen, hvor borgere og besøgende kan opleve byens møde med vandet og få mulighed for nye kulturelle aktiviteter, ophold, oplevelser og leg. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

4 URBAN MEDIASPACE AARHUS OVERORDNET TIDSPLAN FÅ OVERBLIK Opførelsen af Urban Mediaspace Aarhus blev skudt i gang i juni 2011, og arbejdet vil fortsætte frem til årsskiftet Projektet er inddelt i fire faser, hvoraf første fase er veloverstået. SOMMER 2011 SOMMER 2012 SOMMER 2012 FORÅR 2013 FORÅR 2013 EFTERÅR 2014 EFTERÅR 2014 EFTERÅR 2015 Nedbrydning af gamle kajkanter, spidsen af Pier 1 og den gamle færgepier Nedbankning af spuns og pæle Udgravning af byggegrube Montering af jordankre Opfyldning af områderne, hvor de nye kajkanter ligger ude i havnebassinet Etablering af bro fra Mindet til det kommende Multimediehus Omlægning af vejene omkring Europaplads Omlægning af kabler og ledninger Udgravning af byggegrube Montering af jordankre Nedbankning af pæle Opførelse af kælder og råhus Frilægning af Aarhus Å Etablering af slusebygværk Færdiggørelse af råhus Indvendig indretning af bygningen Frilægning af Aarhus Å Vejomlægninger af Kystvejen, Skolebakken, Skolegyde, Havnegade, Åboulevarden og Mindet Installering af det automatiske p-anlæg Multimediehuset og p-anlægget er klar til brug i slutningen af 2014 Færdiggørelse af vejomlægninger Nedbrydning af den resterende del af Pier 1 Etablering af havnepladser Veje og pladser er klar til brug i slutningen af

5 Illustrationplan hove PROJEKTOMRÅDE Projektgrænse Nuværende kajkant Bestseller Navitas Park Aarhus Havnebassin Å udløb Nørreport Multimediehuset HAVNEPLADSEN Havnepladsen Hack Kampmanns Plads Pakhus 13 Toldboden Trin Europahuset

6 URBAN MEDIASPACE AARHUS VEJARBEJDER OG INFRASTRUKTUR OMLÆGNING TIL LETTERE TRAFIK Projektets vejarbejder indgår i en større plan for Aarhus midtby. Formålet er at binde byen og vandet sammen og skabe bedre adgang til havnefronten fra midtbyen. Samtidig skabes der plads til den kommende letbane. Med til vejarbejderne hører omlægning af Kystvejsstrækningen. Der vil fortsat køre biler ad Kystvejen men i fremtiden vil der kun være ét spor i hver retning. ET BLØDT TRAFIKALT KNUDEPUNKT Fremover vil du på arealerne omkring Multimediehuset og de nye havnepladser opleve blødere overgange mellem de forskellige trafikformer. Området bliver et delt rum, hvor bilister, cyklister og gående færdes side om side. Letbanen kommer til at køre i spor, der er nedfældet i belægningen, så den ikke spærrer for adgangen til vandet. Byens borgere og besøgende får samtidig glæde af en ny, rekreativ promenade med gå- og cykelsti langs hele strækningen. VEJARBEJDERNE KOMMER PRIMÆRT TIL AT BERØRE FØLGENDE VEJE: Mindet Havnegade Europaplads Dynkarken Mindebrogade Skolebakken Kystvejen Skolegyde Vi nedlægger følgende veje: Nordhavnsgade Skibbrogade Åboulevarden mellem Mindebrogade og Europaplads 06-07

7 » ARBEJDERNE ER DEL AF EN STØRRE OMLÆGNING AF TRAFIKKEN I MIDTBYEN, OG DET VIL TAGE TID, INDEN NYE FÆRDSELSMØNSTRE OG TRAFIKVANER FALDER PÅ PLADS. «STOR AKTIVITET OMKRING EUROPAPLADS I første omgang arbejder vi i området omkring Europaplads, hvor vi fra august 2012 starter på omlægningen af Mindebrogade og den sydlige ende af Havnegade. Vi begynder her for at etablere en ny vejadgang til blandt andet Fredens Torv og Sallings parkeringshus, så vi senere kan nedlægge vejadgangen via Åboulevarden og begynde på åbningen af Aarhus Å. Ombygningen af Havnegade omfatter dels en hævning af vejen og dels en ændring af vejens profil, så der fremover kun er ét spor i hver retning. Mindebrogade bliver ændret fra ensrettet til dobbeltrettet vej og bliver tilsluttet Havnegade i et nyt, signalreguleret kryds. Fortovsarealer og heller langs Havnegade og Mindebrogade bliver først etableret i sin endelige udformning i en senere fase af byggeriet. Det er både billigere og sikrer en ensartet, sammenhængende belægning i hele området. FØLG LØBENDE MED I VEJARBEJDET Du kan via trafikradioen og på hjemmesiden løbende følge med i, hvor i området der er afspærringer og vejarbejde. Vi informerer desuden med tydelig skiltning i området.

8 OVERSIGT OVER VEJÆNDRINGER Byggepladshegn PIER 1 NY BRO MINDET Midlertidig spuns Byggegrube SKOLEGYDE SKIBBROGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODG KYSTVEJEN SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN HAVNEGADE SKOLEGADE MINDEBROGADE AARHUS Å MINDEGADE Omlægning af veje Nedlægning af veje KANNIKEGADE 08-09

9 GENER FOR NABOER Vi kan desværre ikke undgå, at vejarbejderne vil medføre gener for dem, der bor i området. Som nabo vil du kunne opleve gener i form af støj, vibrationer og spild fra de maskiner, som entreprenøren bruger i forbindelse med arbejdet. Entreprenøren vil bestræbe sig på at anvende de metoder, som generer mindst muligt. Entreprenøren skal sikre adgang til ejendommene langs de berørte veje. Det kan dog ikke helt undgås, at der vil ske kortvarige lokale lukninger af adgange. I disse tilfælde skal entreprenøren i god tid informere ejere og beboere om lukningens omfang, tidspunkt og varighed. GENER FOR TRAFIKANTER Vejarbejderne vil også give gener for de trafikanter, der plejer at færdes i området. Arbejderne er del af en større omlægning af trafikken i midtbyen, og det vil tage tid, inden nye færdselsmønstre og trafikvaner falder på plads. Som bilist skal du indstille dig på, at Havnegade fra august 2012 kun vil være farbar med én vognbane i hver retning. Derudover bliver Mindebrogade lukket for gennemkørende trafik frem til foråret Det samme bliver adgangen fra Mindebrogade til Skolegade og adgangen fra Mindebrogade til promenaden langs åen. Vi anbefaler, at du kun kører ind i området, hvis du har et ærinde i midtbyen. Hvis du i stedet plejer at køre ad Kystvejsstrækningen på vej mellem nord og syd, foreslår vi, at du i stedet benytter dig af Ringgaden og Ringvejen. Begge vejsystemer bliver forbedret og opgraderet til at kunne håndtere mere trafik. Vi opretholder i hele perioden en korridor for cyklister og fodgængere mellem Åboulevarden og Skolegade, så der bliver mulighed for at passere området. LEDNINGSARBEJDE I forbindelse med vejarbejderne skal der flyttes og omlægges ledninger i undergrunden. Der er ikke færre end 17 forskellige ledningsejere, som har kabler, vandledninger, varmeledninger og kloakledninger i området. En del af dem benytter også lejligheden til at få udskiftet gamle ledninger, når vejene alligevel er gravet op. Hvis du oplever problemer med adgang til fx vand, strøm, tv-signal eller internettet, skal du kontakte din udbyder.

10 10-11» HAVNEPLADSERNE BLIVER ET NYT FRISTED I MIDTBYEN, HVOR BORGERE OG BESØGENDE KAN OPLEVE BYENS MØDE MED VANDET OG FÅ MULIGHED FOR NYE KULTURELLE AKTIVITETER, OPHOLD, OPLEVELSER OG LEG. «

11 URBAN MEDIASPACE AARHUS ØVRIGE AKTIVITETER I BYGGERIET RÅHUSET SKYDER OP Sideløbende med vejarbejderne arbejder vi videre med opførelsen af Multimediehuset. I perioden fra sommeren 2012 til foråret 2013 laver vi byggegruben færdig og begynder på opførelsen af råhuset. Vi opstiller fire store tårnkraner på byggepladsen. Den største af kranerne er cirka 80 meter høj faktisk er den højere end Europahuset, selv om den står nede i den otte meter dybe byggegrube. Frem til begyndelsen af 2013 vil arbejdet foregå i kælderen. Men herefter begynder råhuset at skyde op over terræn. Det er også på dette tidspunkt, at vi starter på installeringen af det automatiske p-anlæg. Først laver vi reolsystemet, som skal opbevare de 1000 biler, anlægget får plads til. Senere tager vi fat på mekanikken. Blandt andet skal der installeres 20 elevatorer, som tager imod bilerne og automatisk sænker dem ned i anlægget. Sidst, men ikke mindst, begynder vi i starten af 2013 at åbne den del af Aarhus Å, der stadig er tildækket. Vi tager også fat på at etablere det store sluseanlæg, der skal ligge ved åens udmunding. Anlægget skal sikre midtbyen mod oversvømmelse. ARKÆOLOGISK OVERVÅGNING Arkæologer fra Moesgård følger byggeriet, såfremt der dukker noget af arkæologisk værdi op, mens vi udgraver byggegruben. Det har endnu ikke været tilfældet, men det bliver spændende, når vi begynder på gravearbejdet omkring åens udmunding. Her grundlagde vikingerne nemlig i sin tid byens første havn.

12 URBAN MEDIASPACE AARHUS STØJ OG VIBRATIONER VIL FOREKOMME Også byggeriets anden fase vil desværre medføre gener i form af støj og vibrationer for især naboerne til byggepladsen. I løbet af sommeren 2012 skal vi nedbanke i alt 34 km pæle. Vi tager de midler i brug, som bedst muligt reducerer omfanget af støj og vibrationer. For eksempel bliver der boret huller i jorden, hvor pælene skal stå, så de kan bankes ned med færre slag. På grund af forholdene i jordbunden og af hensyn til bæreevnen kan vi dog ikke forbore i pælenes fulde længde, men er nødt til at udføre en del af arbejdet med rambuk, og det vil give de karakteristiske, dumpe slag. Nedbankningen kan desuden medføre vibrationer i undergrunden. Arbejdet med nedbankning sker i hverdage i tidsrummet I hele perioden fra sommeren 2012 til foråret 2013 vil der være en hel del lastbilkørsel med byggematerialer til og fra byggepladsen. VI HOLDER ØJE MED NABOEJENDOMMENE Vi har fortsat vibrationsmålere på udvalgte bygninger i området, så vi løbende kan følge vibrationsniveauet. Vi har desuden fotoregistreret nærliggende ejendomme, så det efterfølgende kan afgøres, om byggeriet har medført revnedannelser. BYGGERIET I PROCES JUN 2011» AUG 2011» OKT 2011» DEC 2012» MAR 2012» JUN 2012»

13 PIER 1 AKTIVITETER I BYGGERIET Midlertidig spuns Byggegrube NY BRO MINDET SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN SKOLEGYDE SKIBBROGADE HAVNEGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 MINDEBROGADE AARHUS Å HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN MINDEGADE EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODGADE Nedbankning af pæle i byggegruben Nedbrydning af de eksisterende kajkanter, som vi ikke genanvender Opførelse af Multimediehuset Omlægning af kabler, ledninger og veje Montering af jordankre Frilægning af Aarhus Å Udgravning af byggegrube Omlægning af vejene omkring Europaplads Etablering af slusebygværk APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

14 URBAN MEDIASPACE AARHUS HVAD SKER DER FRA FORÅRET 2013? VEJOMLÆGNINGER, FACADER OG P-ANLÆG Fra foråret 2013 arbejder vi i de områder, du kan se på kortet. Som det fremgår, tager vi blandt andet hul på de resterende vejarbejder i projektet. Det drejer sig om strækningen fra den nordlige ende af Havnegade over Skolebakken til Kystvejen, som vi omlægger fra fire til to spor. Vi lægger også ny belægning på Skolegyde og starter på ombygningen af Mindet. MULTIMEDIEHUSET INDRETTES I foråret 2013 er vi ved at være så langt med råhuset, at vi kan begynde på montering af facaderne og den indvendige del af huset. Vi fortsætter også med monteringen af det automatiske p-anlæg og etablering af slusen til højvandssikring af midtbyen

15 PROJEKTETS VEJARBEJDER Byggepladshegn MINDET PIER 1 NY BRO Midlertidig spuns Byggegrube SKOLEGYDE SKIBBROGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODGADE KYSTVEJEN SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN HAVNEGADE SKOLEGADE MINDEBROGADE AARHUS Å MINDEGADE Marts 2013-Marts 2014 Marts 2013-Juni 2014 August 2012-Februar 2013 Marts 2013-September 2014 KANNIKEGADE

16 URBAN MEDIASPACE AARHUS PARKERING I BYGGEPERIODEN PLADS NOK TIL ALLE Aarhus Kommune har undersøgt parkeringsbehovet i havneområdet. I de mest spidsbelastede perioder har vi talt 450 parkerede biler på havnen. For at imødekomme dette behov sørger vi for, at der under hele byggeperioden vil være 550 p-pladser i området. På kortet kan du se de områder, hvor du kan parkere i byggeperioden. MODERNE P-ANLÆG Vi nedlægger først de nuværende p-pladser i området, når det automatiske p-anlæg under Multimediehuset står færdigt i Her får byens beboere og gæster glæde af hele 1000 nye p-pladser tæt på midtbyen.» UNDER HELE BYGGEPERIODEN VIL DER VÆRE 550 P-PLADSER I OMRÅDET. «16-17

17 PARKERING I BYGGEPERIODEN PIER 1 Byggegrube NY BRO MINDET SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN SKOLEGYDE SKIBBROGADE Indkørsel til parkering HAVNEGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 MINDEBROGADE HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODGADE Områder med offentlig parkering MINDEGADE

18 URBAN MEDIASPACE AARHUS FAKTA OM URBAN MEDIASPACE AARHUS DET ER OS, DER BYGGER AKTØRERNE BAG Aarhus Kommune er bygherre for Urban Mediaspace Aarhus. Projektet gennemføres i partnerskab med Realdania og Realdania Byg, der indgår i etableringen af havnepladserne og det automatiske p-anlæg. Arkitektfirmaet schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver på projektet og har tegnet Multimediehuset. De har tilknyttet Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Alectia A/S som underrådgivere. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har tegnet havnepladserne, mens Alectia A/S står for den ingeniørfaglige del af arbejdet. Rambøll Danmark er bygherrerådgiver på projektet, mens COWI har ansvaret for byggeledelsen. PÅ BYGGEPLADSEN I byggeriets første fase har du primært set medarbejdere fra NCC og Per Aarsleff A/S på byggepladsen. NCC skal opføre det såkaldte råhus. Det vil sige Multimediehusets vægge, søjler, bjælker, etagedæk, facader og tag. Desuden har NCC ansvaret for at frilægge den sidste del af Aarhus Å samt etablere og lede byggepladsen for hele projektet frem til Per Aarsleff A/S har til opgave at udgrave byggegruben til Multimediehuset og opføre en ny kajfront. Det er også Per Aarsleff A/S, der står for nedbankning af spuns og pæle. I byggeriets anden fase får en række nye entreprenører deres daglige gang på byggepladsen. Den tyske virksomhed Lödige begynder på monteringen af p-anlægget, og vejentreprenørerne tager fat på vejarbejderne. I løbet af efteråret 2012 finder vi ud af, hvilke virksomheder der får til opgave at udføre en række fagentrepriser som for eksempel projektets tømrer-, maler- og installationsarbejder

19

20 URBAN MEDIASPACE AARHUS KONTAKT OPLEVER DU PROBLEMER I FORBINDELSE MED BYGGERIET? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET? Du er altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til Aarhus Kommunes projekt chef, Niels Vad Sørensen. Vi tager hånd om din henvendelse så hurtigt som muligt. KONTAKTOPLYSNINGER: Projektchef Niels Vad Sørensen Telefon: Mail: MERE INFORMATION Følg løbende med i projektets udvikling på BIDRAGSYDERE: Aarhus Kommune bidrager med cirka 1,2 milliarder kroner. Realdania bidrager med cirka 200 millioner kroner til etablering af havne pladser. Realdania Byg bidrager med cirka 500 millioner kroner, som er en filantropisk investering i køb af p-anlægget.

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

urban mediaspace aarhus

urban mediaspace aarhus urban mediaspace aarhus Multimediehuset og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. Urban MediaSpace Aarhus 5 Urban Mediaspace Aarhus Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udtalelse. Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4 Aktiviteter og partnerskaber i. i Multimediehuset.

Udtalelse. Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4 Aktiviteter og partnerskaber i. i Multimediehuset. Udtalelse Til Kulturudvalget Den 13. september 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4

Læs mere

urban mediaspace aarhus

urban mediaspace aarhus urban mediaspace aarhus Dokk og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. Urban MediaSpace Aarhus 5 Urban Mediaspace Aarhus Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus Kommunes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Albanigade og Benediktsgade. 21. marts Odense Rådhus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Albanigade og Benediktsgade. 21. marts Odense Rådhus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Albanigade og Benediktsgade 21. marts 2018 Odense Rådhus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S VEJE, CYKELSTIER,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS For mere information: Projektdirektør Niels Vad Sørensen, nvs@aarhus.dk Projektleder Marie Østergård, mao@aarhus.dk / Læs mere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde på Østre og Vestre Stationsvej. 16. januar Odense Rådhus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde på Østre og Vestre Stationsvej. 16. januar Odense Rådhus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde på Østre og Vestre Stationsvej 16. januar 2018 Odense Rådhus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Infomøde for Albanigade

Infomøde for Albanigade ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Albanigade LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

Infomøde for Stadionvej

Infomøde for Stadionvej ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Stadionvej LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Som led i en realisering af Politik for Skanderborg Midtby, er der igangsat forprojektering af trafikomlægninger i midtbyen.

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde på Rismarksvej og Højstrupvej. 12. september Tarup Bibliotek

Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde på Rismarksvej og Højstrupvej. 12. september Tarup Bibliotek Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde på Rismarksvej og Højstrupvej 12. september 2017 Tarup Bibliotek Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS DOKK1 OG HAVNEBYRUM URBAN MEDIASPACE AARHUS 4 DOKK1 OG HAVNEBYRUM Dokk1 og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. DOKK1 OG HAVNEBYRUM 5 DOKK1 OG DE NYE HAVNEBYRUM

Læs mere

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018

Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Fælledgården Det skal du vide om renoveringen Januar 2018 Indhold Ventilationsanlæg i alle rum... 4 Nye elinstallationer i lejligheden... 5 Entrédørene skiftes på én dag... 5 Nøgleboks når håndværkeren

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde i Hjallese. 23. august Hjalleseskolen

Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde i Hjallese. 23. august Hjalleseskolen Velkommen til informationsmøde om anlægsarbejde i Hjallese 23. august 2017 Hjalleseskolen Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE I HJALLESE v/ Claus

Læs mere

Nu bliver Aarhus Ø, en ø

Nu bliver Aarhus Ø, en ø Nu bliver Aarhus Ø, en ø Frem mod 2020 bliver Aarhus Ø nærmest en helt ny by i byen. En ny og levende bydel med både boliger, erhverv og rekreative områder i byen. En bydel, som er tæt på centrum, og som

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro 31. januar 2018 Odense Kultur- & Idrætshus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE I BOLBRO

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej. 1. november Ørbækvej 100

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej. 1. november Ørbækvej 100 Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej 1. november 2017 Ørbækvej 100 Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE

Læs mere

UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM

UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM Den 26. april 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE Benediktsgade i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG

Læs mere

Aarhus Light rail I/S

Aarhus Light rail I/S Velkommen på byggepladsen Author: KISI Revison: 2 Date: 12/05/2016 De Bynære Havnearealer Multimediehuset (2014) Navitas Park (2014) Lighthouse (2012) Z-huset (2012) Isbjerget (2013) Grundfos Kollegiet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF AV-UDSTYR TIL DOKK1

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF AV-UDSTYR TIL DOKK1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF AV-UDSTYR TIL DOKK1 25. NOVEMBER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Den udbudte kontrakt... 3 3. Ordregiver... 5 4. Generelle krav... 6 5. Udelukkelsesgrunde...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Information om letbanebyggeriet nu og i anlægsfasen. 21. marts 2017 / Rebekka Nymark

Information om letbanebyggeriet nu og i anlægsfasen. 21. marts 2017 / Rebekka Nymark Information om letbanebyggeriet nu og i anlægsfasen 21. marts 2017 / Rebekka Nymark 2 Letbanen binder hovedstadsområdet sammen På tværs af fingerplanen Kører gennem 8 kommuner: 28 km og 28 stationer fra

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Nyhedsbrev - Det ny H.C. Andersens Hus

Nyhedsbrev - Det ny H.C. Andersens Hus Nyhedsbrev - Det ny H.C. Andersens Hus KÆRE NYHEDSBREVMODTAGER Tak for din tålmodighed! Der skal lyde en stor tak til alle naboer for jeres udholdenhed. Nedrivningen af en stor museumsbygning med tykke

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG VURDERING AF ETAPEOPDELING AF UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20.

Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20. Anna-Mette Monnelly - Bæredygtighedschef/ NCC Danmark, annmon@ncc.dk Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20. september

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 GENFORM DRONNINGLUND

MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 GENFORM DRONNINGLUND MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 MIDTBYRÅDSMØDE 27. SEPTEMBER 2018 GENFORM DRONNINGLUND DAGSORDEN Velkomst v. Karsten Frederiksen Godkendelse af referat fra sidste møde Lokalplan og designguide for Slotsgade

Læs mere

Information til beboerne i Bispehaven om Tryghedsrenoveringen

Information til beboerne i Bispehaven om Tryghedsrenoveringen Information til beboerne i Bispehaven om Tryghedsrenoveringen INFOBLAD #16 OKTOBER 2018 Velkommen til oktobers infoblad Her får du det 16. infoblad om Tryghedsrenoveringen i Bispehaven. Denne gang kan

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Indstilling. Urban Mediaspace Aarhus status og bevilling 2013

Indstilling. Urban Mediaspace Aarhus status og bevilling 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. august 2013 Aarhus Kommune 1. Resume Projektet Urban Mediaspace Aarhus består bl.a. af: Etablering af Dokk1 (nyt hovedbibliotek)

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning ODENSE LETBANE Ørbækvej, nordlig strækning LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen INDLEDENDE ARBEJDER v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009

BESLUTNINGSGRUNDLAG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009 BESLUTNINGSGRUNDLAG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009 INDHOLD 1/ BESLUTNINGSGRUNDLAG 2/ SAMMENFATNING BRUTTOLISTE INDEHOLDT I

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Vi ændrer kloakeringen i Skolegade, Sjællandsgade, Fynsgade, Finlandsgade og Danmarksgade i Sindal i 2018

Vi ændrer kloakeringen i Skolegade, Sjællandsgade, Fynsgade, Finlandsgade og Danmarksgade i Sindal i 2018 «Ejer» «Adresse»«By» «Post_nr» «Att» Dato: 2. januar 2018 Sagsnr: 634197 Vi ændrer kloakeringen i Skolegade, Sjællandsgade, Fynsgade, Finlandsgade og Danmarksgade i Sindal i 2018 Klimaet ændrer sig og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF TEATERTEKNIK TIL MULTISALE I DOKK1

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF TEATERTEKNIK TIL MULTISALE I DOKK1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER BEGRÆNSET UDBUD AF TEATERTEKNIK TIL MULTISALE I DOKK1 25. NOVEMBER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Den udbudte kontrakt... 3 3. Ordregiver... 5 4. Generelle

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Salling Letbane 2017 BELIGGENHED

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane

Læs mere

VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER I HERLEV KOMMUNE

VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER I HERLEV KOMMUNE VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER I HERLEV KOMMUNE Generelt GENERELT Gravearbejdet skal overholde Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje oktober 2016, se link ORIENTERING AF NABOER Ledningsejeren skal

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Nu bygger vi letbanen. information til virksomheder og medarbejdere

Nu bygger vi letbanen. information til virksomheder og medarbejdere Nu bygger vi letbanen information til virksomheder og medarbejdere 1 Her ses en visualisering af letbanen ved Vallensbæk Station. Hovedstaden får en ny forbindelse Hillerød Holte Hovedstadens Letbane åbner

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord Nedenstående beskriver detaljeret, hvilke arbejder der ønskes igangsat for fortsat at kunne udvikle Aarhus Ø. Disse arbejder ønskes igangsat i forbindelse med etablering af Rekreativ forbindelse Nord.

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

BYGGEFAKTA. Byggeperiode: april 2016 december 2017

BYGGEFAKTA. Byggeperiode: april 2016 december 2017 BYGGEFAKTA Byggeperiode: april 2016 december 2017 Areal: 4.436 m 2 + kælder 566 m 2 Bygherre: Diakonissestiftelsen Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingeniører: Tyréns og DEM-Esbensen Landskab: Marianne

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER

DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER CASE: URBAN MEDIASPACE AARHUS / DOKK1 LARS PEDER PEDERSEN, PROJEKTDIREKTØR, RAMBØLL DANMARK A/S PROJEKTOMRÅDET STATUS BYGGESTART 2011 2 PROJEKTOMRÅDET STATUS 2015

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere