Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression"

Transkript

1 Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression Rita Fjeldsted, cand.psych., MPH Kaj Sparle Christensen, læge, ph.d.

2 1 Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression Version 1.1 Versionsdato Format: pdf ISBN nummer: Rapporten er udarbejdet af: Rita Fjeldsted og Kaj Sparle Christensen Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Rapporten er udarbejdet for: Danske Regioner Rapporten citeres således: Fjeldsted R, Christensen KS. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, (www.alm.au.dk) Taksigelse: Tak til medvirkende patienter, psykologer og læger, samt til medarbejdere ved de 5 regioners praksisenheder for et stort arbejde med fremskaffelse af nødvendige data. 2011, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Danske Regioner. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. 1

3 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om denne rapport... 4 Resumé... 4 Baggrund... 6 Formål... 9 Grundlaget for denne evaluering... 9 Udfordringer relateret til evalueringens gennemelse Metoder Spørgeskemaopgørelser Registerdata Audit Godkendelser Resultater Spørgeskemaopgørelser Spørgeskemaer besvaret af klienter behandlet under den nuværende ordning Antidepressiv medicin og diagnose Sygemelding Ventetidseffekten Karakteristika for respondenter ved ophør med psykologbehandlingen Ændringer i respondenternes selvvurderede helbred og funktionsniveau Karakteristika for uafsluttede klienter Sammenhæng mellem antal konsultationer og depression Sygemelding, depression, antidepressiv medicin og antal psykologbehandlinger Spørgeskemaer besvaret af klienter som opfølgning på forsøgsordningen fra Spørgeskemaer besvaret af privat praktiserende psykologer Frafaldsanalyse psykologer Spørgeskemaer besvaret af praktiserende læger Resultater registerdata Henvisninger over gruppe 10, let til moderat depression Analyser forbrug sundhedsydelser Betydning af iværksat psykologbehandling for ydelsesforbrug og regionale udgifter

4 3 Resultater ydelsesforbrug henviste og referencegrupper Resultater ydelsesforbrug opfølgningsgruppe Samfundsøkonomiske konsekvenser af iværksat psykologbehandling Analyser af DREAM-data Resultater DREAM-data Resultater arbejdsfastholdelse henviste og referencegrupper Resultater arbejdsfastholdelse opfølgningsgruppe Audit Resultater audit Generelle overvejelser i audit-panelet i forbindelse med henvisningspraksis Auditpanelets overordnede anbefalinger: Diskussion af resultater Patientgruppens sammensætning, diagnoser og problemstillinger Henvisningsrater og forbrug af psykologydelser Ventetider Effekt af psykologbehandling Recidiv af depression Forbrug af psykologydelser, lægeydelser og medicin Forbrug af sygedage og sygedagpenge Fastholdelse af arbejde og uddannelse Overgang til kommunale ydelser og tidspension Brugertilfredshed og samarbejdsrelationer, praktiserende psykologer og læger Patienttilfredshed Konklusion Perspektivering Forslag til fremtidig evaluering af området Overvejelser om modernisering af ordningen Referenceliste Appendiks

5 4 Om denne rapport Danske Regioner har ønsket en evaluering af den pr. 1. april 2008 etablerede ordning med tilskud til psykologbehandling i praksissektoren af personer med let til moderat depression. Evalueringen er en opfølgning på den tidligere gennemte evaluering af forsøg med psykologbehandling af let og moderat depression i Fyns og Århus amter med to forskellige organiseringer (1). Ordningen omfatter personer mellem 18 og 37 år med let til moderat depression, der er henvist af egen læge til behandling hos praktiserende psykologer tilsluttet overenskomst om psykologhjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening. Denne rapport evaluerer den tilskudsberettigede ordning med psykologbehandling af let til moderat deprimerede, og er skrevet af Rita Fjeldsted og Kaj Sparle Christensen for Danske Regioner. Rapporten indeholder en statistisk og kvalitativ bearbejdning af forløb, diagnoser, behandlingseffekt, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning, en audit på udvalgte patientforløb og en brugertilfredshedsundersøgelse. Evalueringen er skrevet, så den kan læses af alle med interesse for emnet og evalueringen. Rapportens indhold er disponeret og udformet af forfatterne, men har været drøftet med projektets følgegruppe undervejs i evalueringsforløbet. Rapportens konklusioner står forfatterne for, og kun hvor der har været tale om åbenlyse misforståelser og faktuelle fejl har der været mulighed for at foreslå ændringer. Evalueringens data tilhører Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus. Evalueringen er finansieret af de 5 regioner. Resumé Herværende rapport evaluerer den pr indte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykologer og læger, registerundersøgelse af forbrug af direkte sundhedsudgifter, ledighedsydelser og sociale ydelser, og audit af udvalgte patientforløb. Den har undersøgt 2 populationer, dels de patienter, som er henvist til psykologbehandling i en etårig periode i , dels de patienter, der indgik i tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden personer i alderen år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden , svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe. Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet let til moderat depression på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær depression. Selv med mulig bedring i ventetiden fra henvisning til påbegyndt behandling vurderes det, at en stor del af de henviste falder udenfor den fastsatte målgruppe. Ventetiden fra henvisning til start på psykologbehandling er i gennemsnit 29,8 dage. Ved behandlingsstart var 41 % i antidepressiv medicinsk behandling, 36 % af disse havde for daværende ingen depression. De henviste er i øvrigt karakteriseret ved lav trivsel og dårligt selvvurderet helbred. Flertallet har været udsat for alvorligt belastende hændelser, 77 % indenfor det sidste år. 4

6 5 Der er i spørgeskemadata fundet effektstørrelser på samme niveau som fandtes i evalueringen fra Remissionsraten for personer med depression ved behandlingsstart er 87 % målt med MDI. Patienters selvrapporterede effekt er 95 %. I opfølgningsgruppen har 89 % ingen depression 3 år afsluttet behandling, 56 % har oplevet mindst én ny depressionsepisode indenfor samme periode, 80 % oplever fortsat at have udbytte af psykologbehandlingen i Registerundersøgelsen viser, at for henviste øges de til formålet udvalgte direkte udgifter (psykologydelser, lægeydelser, medicin) til det dobbelte fra 6-4 måneder til 4-6 måneder påbegyndt behandling, og at psykologydelser vægter mest i perioden. Der forefindes udgifter til psykologydelser også i perioden (på andre henvisningskriterier); udgift til lægeydelser falder kun let i perioden og medicinudgifter øges. Sidstnævnte vurderes at hænge sammen med en forholdsvis høj forekomst af kombinationsbehandling (psykologbehandling + antidepressiv medicinsk behandling). Sammenholdes resultater for gruppen af henviste med to referencegrupper, en gruppe testet for depression med psykometrisk test, og en gruppe med incident (nyiværksat)antidepressiv medicinsk behandling, anskueliggøres, at udgifter ligger højere for henvistgruppen end for de to andre grupper, både (x 2-2½) og (x 3-3½) igangsat behandling/testning. Testgruppen og medicingruppen ligner hinanden meget udgiftsmæssigt. For opfølgningsgruppen findes en klart nedadgående tendens over tid i samlede sundhedsudgifter for begge køn, og der ses et fald på 40 % for kvinder og 70 % for mænd over de givne 3 år. Tidsperspektivet er for denne gruppe mere relevant for overordnet vurdering, men der savnes en sammenligningsgruppe. Ifølge spørgeskemadata øges andelen af personer, der er i arbejde, selvforsørgelse eller på SU fra 42 % til 54 % fra start til afslutning af psykologbehandling. Udtræk af ledigheds- og sociale ydelser viser, at henviste ligger højere i arbejdsfastholdelse end test- og især medicingruppe, i både - og periode, men forskellen øges over tid (10-12 mdr.). For opfølgningsgruppen bevares arbejdsfastholdelsen i en periode på 4 år på niveau for afsluttet behandling til trods for tilbagefald af depression. Overgang til kommunale ydelser og tidspension fandtes 1½-2½ gange højere i test- og medicingruppe end for de henviste, øgende over tid. Gældende for både psykologer og læger er der høj tilfredshed med ordningen, det samme gælder samarbejdet. En høj procentdel i begge grupper ønsker ophævelse af aldersbegrænsningen i henvisningskriteriet. Lægerne lyser flere informationer i epikriser fra psykologerne. Patienttilfredsheden er meget høj (94 %), et niveau der ligger på højde med evalueringen af forsøgsordningen i Blandt enkelte utilfredse peger auditundersøgelsen på et muligt behov for en mere specialiseret psykiatrisk behandling og/eller social indsats. Der er overordnet i denne evaluering fundet, at psykologbehandling har en positiv effekt for personer med depression på linje med tidligere evaluering fra Undersøgelsen har ikke kunnet levere sikker evidens for, at udgift til psykologbehandling af depression modsvares af besparelser på øvrige sundhedsudgifter og udgifter til ledigheds- og sociale ydelser. Der er dog fundet indikationer på, at dette kunne være tilfældet over et længere tidsperspektiv. 5

7 6 Baggrund Ser man indledende på det samlede billede for psykologbehandling, idet der tages udgangspunkt i data leveret fra Danske Regioner, fremgår det, at antal behandlede i de tidligere 9 eksisterende henvisningsgrupper er stabiliseret, mens gruppen af patienter i behandling henvist over gruppen let til moderat depression er fortsat stigende (figur 1). Dette vurderet ud fra en oversigt over antal behandlede patienter i de forskellige henvisningsgrupper i perioden 2006 til For enkelte grupper har der været en ganske let nedgang (trafik- og ulykkesofre, pårørende ved dødsfald, og personer, der har forsøgt selvmord). Figur 1 Antal patienter behandlet hos psykolog Røveri-, volds- og voldtægtsofre (1) Trafik- og ulykkesofre (2) Pårørende til alvorligt psykisk syge personer (3) Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (4) Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (5) Pårørende ved dødsfald (6) Personer, der har forsøgt selvmord (7) Kvinder, der får foretaget provokeret abort p.g.a. misdannelse (8) Personer som har været udsat for seksuelleovergreb 18 år (9) Let til moderat depression(18-37 år) udt psykometri (10) Ikke valid hovedgruppe til henvisningsårsag Total Der behandledes i 2010 i alt personer hos privatpraktiserende psykolog, heraf under gruppe 10, let til moderat depression. Med baggrund i samme data belyses i figur 2 udviklingen i udgifter for regionerne i forbindelse med psykologordningen, og det fremgår, at udviklingen stort set følger patienttilgangen. 6

8 7 Figur 2 Bruttoudgifter psykologordning kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.0, Røveri-, volds- og voldtægtsofre (1) Trafik- og ulykkesofre (2) Pårørende til alvorligt psykisk syge personer (3) Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (4) Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (5) Pårørende ved dødsfald (6) Personer, der har forsøgt selvmord (7) Kvinder, der får foretaget provokeret abort p.g.a. misdannelse (8) Personer som har været udsat for seksuelleovergreb 18 år (9) Let til moderat depression(18-37 år) udt psykometri (10) Ikke valid hovedgruppe til henvisningsårsag Total De samlede udgifter i ordningen var i 2010 i alt 195 mio., hvoraf de 79 mio. vedrørte behandlinger over gruppe 10. Det ses også i disse tal, at en brat stigning fra start i 2008 frem til 2009, er der sket en udfladning af kurven frem mod Den lette nedgang for enkelte grupper ses ikke afspejlet her. Dog er der sket en halvering af udgifterne i gruppen Ikke valid hovedgruppe til henvisningsårsag, hvilket angiveligt i høj grad er sammenhængende med, at regionerne er blevet bedre til at afvise regninger, som ikke er udfyldt korrekt. Med udtræk fra Danske Regioner kan desuden anskueliggøres, hvor mange konsultationer den enkelte henviste modtager over de forskellige henvisningsgrupper. Det er til forståelse af nedenstående tabel 1 vigtigt at være klar over, at data ikke giver mulighed for at udskille det enkelte henvisningsforløb, idet der ikke indgår information omkring påbegyndelse af nye forløb. Der kan med andre ord i antal ydelser indgå konsultationer vedrørende en eller flere henvisninger. Det enkelte cpr-nummer indgår kun en gang i opgørelse pr. år eller totalt, men kan indgå i flere kategorier. Desuden vedrører tabellen et udtræk for perioden , hvor gruppe 10, personer med let til moderat depression, kun indgår i data i perioden med i alt 2,75 år, og gennemsnit for denne gruppe er beregnet herudfra. 7

9 8 Tabel 1. Antal ydelser og honorar , fordelt på henvisningskategorier Henvisningsgruppe Antal ydelser pr. person pr. år Honorar pr. person pr. år Antal ydelser pr. person Honorar pr. person Ikke valid henvisningsårsag 3,48 kr 1.506,94 3,73 kr 1.602, Røveri-, volds- og voldtægtsofre 4,97 kr 2.202,97 6,40 kr 2.833, Trafik- og ulykkesofre 4,84 kr 2.148,12 6,21 kr 2.742, Pårørende til alvorligt psykisk syge personer 5,19 kr 2.304,09 7,07 kr 3.149, Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 5,28 kr 2.328,08 7,15 kr 3.169, Pårørende til personer ramt af alv. invalid. sygdom 5,07 kr 2.251,53 6,90 kr 3.074, Pårørende ved dødsfald 5,03 kr 2.227,31 6,66 kr 2.943, Personer, der har forsøgt selvmord 5,19 kr 2.304,64 6,67 kr 2.948, Kvinder, fået foretaget provokeret abort 4,77 kr 2.123,58 5,95 kr 2.646, Personer under 18 år, udsat for incest 5,70 kr 2.519,50 7,79 kr 3.448, Let til moderat depression (18-37 år) 6,58 kr 3.066,80 8,23 kr 3.854,78 Total alle grupper pr. unik person 5,63 kr 2.500,16 8,10 kr 3.637,82 Det ses af tabellen, at personer henvist over gruppe 10 har det højeste gennemsnitlige antal ydelser og honorar pr. person, såvel pr. år som på den samlede periode, men vi kan ikke ud fra data afgøre, om det er på baggrund af højere udnyttelsesgrad (flere af mulige 12 konsultationer) i det enkelte forløb eller genhenvisning. Det højere antal ydelser er forventeligt, da der for gruppe 10 er tale om en diagnose og ikke en specifik udløsende hændelse. Omfanget af genhenvisninger kan i stedet til en vis grad belyses ved hjælp af et supplerende udtræk fra Danske Regioner. Da det ikke har været overkommeligt at foretage et udtræk for hele landet pga. meget store datamængder er der leveret stikprøver for 5 større kommuner, Næstved, Odense, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, og Aalborg, en kommune i hver region. Der er ikke viden om, hvorvidt valgte kommuner er repræsentative. Udtræk er foretaget for årene , hvor mulighed for henvisning over gruppe 10 har eksisteret. Tabel 2 angiver tal for alle5 udvalgte kommuner. Tabel 2. Antal henvisningsårsager, hele perioden Antal henvisningsårsager I alt Antal patienter Andel af population 89,7 % 9,3 % 0,9 % 0,1 % 0,0 % 100,0 % Da der ikke er fundet væsentlige forskelle i fordelingen mellem de enkelte år, er der i tabel 2 kun angivet samlede tal for hele den 3-årige periode. Det fremgår, at langt størstedelen af de henviste (90 %) kun henvises 1 gang i perioden, 9 % er rehenvist 1 gang, og kun 1 % rehenvises mere end 1 gang. 8

10 9 Formål Målet for evalueringen er at belyse udviklingen og konsekvenserne af den iværksatte psykologbehandling, herunder sundheds- og samfundsøkonomiske konsekvenser og brugertilfredshed. Evalueringen vil på det foreliggende grundlag kunne bidrage til at belyse konsekvenser for: 1. Patientgruppens sammensætning, diagnoser og problemstillinger, henvisningsrater, udvikling over tid, ventetider og sammenhæng med antal sygedage 2. Effektstørrelser og recidiv 3. Forbrug af psykologydelser, lægeydelser og medicin, herunder om psykologbehandling meder reduktion i forbrug af ydelser fra praktiserende læge og medicinforbrug 4. Samfundsøkonomiske konsekvenser belyst ved ændring i antal sygedage, forbrug af sundhedsydelser og sygedagpenge 5. Fastholdelse af uddannelse og arbejde, overgang til sociale ydelser eller tidspensionering 6. Brugertilfredshed og samarbejdsrelationer mellem praktiserende læger og psykologer 7. Patienttilfredshed Grundlaget for denne evaluering Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, blev i året 2007 kontaktet fra Danske Regioner i forbindelse med foreløbige overvejelser angående et udvidet forsøgsprojekt vedrørende psykologbehandling af let og moderat depression. Baggrunden herfor var blandt andet den tidligere gennemte Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende psykologbehandling af personer med lette og moderat svære depressioner i Fyns og Århus Amter. Man ønskede at drøfte en mulig opfølgende evaluering på den planlagte udvidelse. Efter indgåelse af overenskomst med Dansk Psykolog Forening i januar 2008 blev der i februar 2008 afholdt møde med repræsentanter for Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og primærsektoren for at afklare rammerne for en sådan evaluering. Ønsker til evalueringens indhold fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og primærsektoren blev fremlagt og diskuteret, og et forslag til imødekommelse heraf blev udarbejdet. Vægtningen var især lagt på vurdering af effekt og samfundsøkonomiske konsekvenser af den aftalte ordning med adgang til psykologbehandling af let og moderat depression. Den planlagte evaluering blev senere bragt i udbud i overensstemmelse med EU-reglerne, og i oktober 2008 blev evalueringen tildelt Forskningsenheden for Almen Praksis (FAP), ansvarlige for evalueringen Rita Fjeldsted og Kaj Sparle Christensen. En følgegruppe er nedsat til at følge og bistå evalueringen bestående af en repræsentant for FAP, Peter Vedsted, to repræsentanter for Dansk Psykolog Forenings praksissektion, Kirsten Bjerregaard Kristiansen og Merete Strømming, en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, Dorthe Goldschmidt/Bente Møller og en repræsentant for Danske Regioner, Tine Torslev From. Projektsekretær for projektet, Hanne Beyer, FAP. Det er aftalt, at regionernes praksissektioner leverer data til brug for evalueringen. 9

11 10 Udfordringer relateret til evalueringens gennemelse Evalueringen af psykologbehandling af personer med let til moderat depression har helt fra starten været udsat for udfordringer af logistisk, etisk/holdningsmæssig og fagpolitisk art, der har givet anledning til manglende opbakning og kritik fra de praktiserende psykologer, som evalueringen har været rettet imod. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at herværende evaluering er en af de ste af sin art, som er gennemt over for den samlede gruppe af praktiserende psykologer, bortset fra den i gennemte Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende psykologbehandling af personer med lette og moderat svære depressioner i Fyns og Århus Amter. Desuden er den i modsætning til klinisk forskning i kontrollerede design en evaluering bestilt fra politisk/administrativ side, som har fokus på natural settings /faktisk ukontrollerbar daglig praksis, og som betjener sig af ydre, kvantitative mål indhentet vha. spørgeskemaer og registerudtræk, suppleret med enkelte kvalitative delelementer. Kritikken har været rettet mod 3 felter: 1) Psykologerne har ikke følt sig tilstrækkeligt inddraget i planlægning og udformning af evalueringen, og de har følt sig utilstrækkeligt informerede forud for evalueringens igangsættelse. 2) Psykologerne har protesteret over at skulle medvirke i evalueringen med en ekstra arbejdsindsats, som ikke blev selvstændigt honoreret. 3) Bekymring for negativ påvirkning af psykolog-klient relationen på baggrund af spørgeskemahåndtering og for klientrettigheder relateret til medvirken og videregivelse af patientinformationer. Kritikken har været drøftet ved flere møder i evalueringens følgegruppe, og der er gjort opmærksom på, at krav om evalueringens gennemelse indgik som en del af overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn omkring inddragelse af denne henvisningsgruppe. Der har været forhåndsorienteret via Psykolog Nyt og kurser omkring depressionsbehandling, og der er som følge af kritikken suppleret med ekstra informationsskrivelser til den enkelte privatpraktiserende psykolog og informationsmøder i hver af de 5 regioner. Ophævelserne omkring forskningsetiske forhold og beskyttelse af klientrettigheder har givet anledning til ændring af en del af proceduren omkring spørgeskema 1. Der er fra start indhentet forskriftsmæssig tilladelse fra Datatilsynet, spørgeskemabesvarelse er fra klientside frivillig, der kræves ikke klientsamtykke, idet der ikke indgår forsøg, og der sker anonymisering af data i alle offentliggjorte resultater, herunder ingen resultatpræsentation på individuelt niveau, hverken relateret til klienter, psykologer eller læger. Kritikken er således blevet hørt og håndteret, og der er etableret et positivt samarbejde med psykologerne, men som det vil fremgå senere i rapporten, er de opnåede resultater af spørgeskemadelen af evalueringen formodentlig betydeligt påvirket heraf, idet der har været en lav besvarelsesprocent blandt henviste depressive. Besvarelsesprocenten af spørgeskemaer rettet mod psykologerne selv er betydeligt højere. Erfaringen fra herværende evaluering må til fremtidige være, at det kan være nødvendigt i højere grad at afsætte ressourcer til at forhåndsinformere og inddrage psykologerne for at undgå unødvendig modstand og dermed optimere samarbejde, besvarelsesprocenter og dermed i sidste ende sikre resultaternes validitet. 10

12 11 Metoder Undersøgelsen er planlagt som et kohortestudie med brug af spørgeskemaer, registerdata og audit som resultatmål. Det har ikke været muligt at anvende randomisering som metode til at tilvejebringe en egentlig kontrolgruppe, som de henviste til psykologbehandling kan sammenlignes med. Spørgeskemaopgørelser Sammenhængende med, at herværende evaluering er aftalt i forbindelse med indgåelse af overenskomst med Dansk Psykolog Forening omkring inddragelse af en ny henvisningsgruppe, er privatpraktiserende psykologer forudsat at medvirke til håndtering af dataindsamling i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse. Det er også af økonomiske årsager overordnet valgt ikke at inddrage praktiserende læger, udover i forbindelse med besvarelse af spørgeskema omkring samarbejde med psykologerne. Dette har den konsekvens, at der ikke foreligger oplysninger omkring antal oprindeligt udfærdigede henvisninger til psykolog fra lægeside, og tidspunkt for samme. Oplysninger omkring ventetid mellem henvisning fra læge og ste konsultation hos psykolog baserer sig på klientbesvarelse af spørgeskema. Følgende spørgeskemaer indgår i undersøgelsen: Spørgeskemaer overfor alle inkluderede i perioden (max patienter), kortere revideret udgave af spørgeskema anvendt i tidligere evaluering, start og ved afslutning af behandling (depression, tilfredshed). Spørgeskema udleveres af psykologerne ved ste konsultation, og psykologen indsender oplysning til Forskningsenheden for Almen Praksis om påbegyndelse af behandlingsforløb. Opfølgende spørgeskema overfor inkluderede i forsøgsordningen fra (depression, detaljer omkring langtidseffekt). Kortfattet spørgeskema overfor medvirkende læger og psykologer, ved afslutning af dataindsamlingsperiode (tilfredshed). Spørgeskemaer er behandlet af Hanne Beyer, sekretær og datamanager ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Returnerede spørgeskemaer er indlæst til computer ved hjælp af Teleform, et modul til optisk datafangst. Data er behandlet i statistikprogrammet STATA af Kaj Sparle Christensen. Hvor det er relevant, er der i tabellerne ant standard deviation (SD) på middelværdier og medianværdier for ikkenormalfordelte data. Der er i analyserne anvendt t-test på normalfordelte data og non-parametriske test på ikke-normalfordelte data. Grænsen for statistisk signifikans er sat til 5 %, angivet som p<0.05 (= ikke tilfældig variation). Registerdata Registerundersøgelsen baseres på udtræk fra regionale databaser over forbrug af sundhedsydelser og nationale opgørelser af ledighedsydelser og sociale ydelser. I mangel af en egentlig kontrolgruppe vælges to aldersmatchede referencegrupper, som er karakteriseret ved IKKE at være henvist til psykolog over gruppe 10 og ved ste registrering af 1) at have medtaget ydelse 2149 (psykometrisk test) og/eller 2) at have fået ordineret antidepressiva hos den praktiserende læge. 11

13 12 I registerundersøgelsen indgår følgende: Procesmål: henvisningsrater, rehenvisningsrater Omkostningsanalyse, direkte omkostninger o Forbrug sundhedsydelser primærsektoren, regionernes afregnings- og lægemiddelregistre (lægeydelser, psykologydelser, medicin) Forbrug ledighedsydelser og sociale ydelser, DREAM-databasen, om nødvendigt suppleret med originale databaser (antal dage m. sygedagpengeydelse, fleksydelse, kontanthjælp etc.) Forløbsanalyse arbejdsmarkedsdata, DREAM-databasen (fastholdelse af arbejdstilknytning/uddannelse, overgang til ledighed, sygedagpenge, løn, kontanthjælp, tidspension etc.) Der er foretaget stratificering for køn og alder. Ansvarlig for indhentning og bearbejdning af registerdata, i excel og statistikprogrammet STATA er Rita Fjeldsted, datamanager Jakob Hjorth ved Center for Folkesundhed (DREAM data) og statistiker Morten Fenger Grøn ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Audit Der planlægges audit på et mindre antal (10-15) patientforløb repræsenterende både velfungerende og uhensigtsmæssige patientforløb. Patientforløbene udvælges på baggrund af de af patienterne besvarede spørgeskemaer. Auditpanelet forventes at bestå af rapportens to forfattere, to praktiserende læger, to repræsentanter fra psykologforeningen og en repræsentant fra depressionsforeningen. Konkret søges i audit gennemdrøftet, hvilke ting, der kan have været medvirkende til, at der har været gode og dårlige forløb, og forsøg på at finde forslag til, hvorledes håndtering og procedurer kunne ændres, så bedst mulig behandling opnås, samt måske forslag til, hvorledes klienter, som falder ved siden af dette tilbud kan tilbydes anden behandling. Måske også at lokalisere faktorer udenfor selve behandlingen, som kan være hindrende eller befordrende. Ansvarlig for ledelsen og analysen af audit er Rita Fjeldsted. Godkendelser Projektet er anmeldt til og godkendt af Datatilsynet (journal nummer ). 12

14 13 Resultater Spørgeskemaopgørelser Følgende spørgeskemaer ligger til grund for denne del af undersøgelsen: 1. Spørgeskemaer besvaret af klienter behandlet under den nuværende ordning a. Spørgeskema udleveret af psykologen til klienter ved påbegyndelse af behandling (Spørgeskema 1) b. Spørgeskema udleveret af psykologen til klienter ved afslutningen af behandling (Spørgeskema 2) c. Spørgeskema udsendt til klienter som har påbegyndt, men ikke afsluttet behandlingen med indsendelse af spørgeskema 2 (Spørgeskema 2u) 2. Spørgeskema besvaret af klienter som opfølgning på forsøgsordningen fra 2007 (Spørgeskema 3) 3. Spørgeskema besvaret af privat praktiserende psykologer (Spørgeskema P) 4. Spørgeskema besvaret af privat praktiserende læger (Spørgeskema L) Spørgeskemaer besvaret af klienter behandlet under den nuværende ordning I 2009 startede i alt patienter i behandling hos privatpraktiserende psykolog henvisning fra egen læge til behandling under henvisningsgrundlagets punkt 10; let og moderat deprimerede i alderen år, udt psykometrisk test. Af de henviste inkluderede ydernummerpsykologer 1567 (8.5 %) af klienterne i spørgeskemaundersøgelsen, heraf besvarede 1407 klienter (89.8 %) spørgeskema 1. Som det fremgår af tabel 1 er det overvejende kvinder (78 %) som har deltaget. Respondenternes gennemsnitsalder er omkring 29 år. Den gennemsnitlige ventetid på psykologbehandling er 29.8 dage (median 21 dage). Blandt respondenterne er kvinderne oftere gift eller samlevende og har hjemmeboende børn, ligeledes har kvinderne gennemgående længere uddannelse end mændene. Ved behandlingsstart er 42 % af respondenterne i arbejde på fuld tid, 7 % er i arbejde på nedsat tid og 29 % er sygemeldt. 13

15 14 Tabel 3. Spørgeskema 1 Køn Kvinder (%) Mænd (%) Total (%) Range P-værdi Besvarelse af skema (78.3) 305 (21.7) 1407 (100) - Alder, gennemsnit i år 28.8 (SD 5.9) 29.1 (SD 5.5) 28.9 (SD 5.8) Ventetid på behandling mean i dage 30.1 (SD 32.2) 28.3 (SD 30.2) 29.8 (SD 31.8) Ventetid på behandling median i dage Ægteskabelig status Ugift 467 (42.5) 178 (58.4) 645 (46.0) Gift eller samlevende 557 (50.7) 109 (35.7) 666 (47.5) Fraskilt eller separeret 70 (6.4) 17 (5.6) 87 (6.2) Enke eller enkemand 4 (0.4) 1 (0.3) 5 (0.4) Total 1098 (100) 305 (100) 1403 (100) <0.001 Hjemmeboende børn Ja 504 (45.9) 80 (26.3) 584 (41.7) Nej 594 (54.1) 224 (73.7) 818 (58.3) Total 1098 (100) 304 (100) 1402 (100) <0.001 Bor alene Ja 332 (30.2) 125 (41.0) 457 (32.6) Nej 766 (69.8) 180 (59.0) 946 (67.4) Total 1098 (100) 305 (100) 1403 (100) <0.001 Uddannelse Op til 8 års skolegang 8 (0.7) 2 (0.7) 10 (0.7) 9 eller 10 år 355 (32.5) 158 (52.2) 513 (36.7) Gymnasial uddannelse 670 (61.2) 134 (44.2) 804 (57.6) Ingen af ovenstående 61 (5.6) 9 (3.0) 70 (5.0) Total 1094 (100) 303 (100) 1397 (100) <0.001 Erhvervsuddannelse Ingen 225 (20.7) 58 (19.3) 283 (20.4) Under uddannelse 171 (15.8) 52 (17.3) 223 (16.1) Op til 2 år 109 (10.0) 18 (6.0) 127 (9.2) Mellem 2 og 5 år 491 (45.2) 153 (50.8) 644 (46.4) Mere end 5 år 70 (6.5) 16 (5.3) 86 (6.2) Ingen af ovenstående 20 (1.8) 4 (1.3) 24 (1.7) Total 1086 (100) 301 (100) 1387 (100) Nuværende jobstatus Arbejdsledig 163 (16.6) 69 (23.5) 232 (18.2) Førtidspensionist 7 (0.7) 5 (1.7) 12 (0.9) Ansat i fleksjob 21 (2.1) 8 (2.7) 29 (2.3) Sygemeldt mere end 3 mdr. 127 (13.0) 28 (9.5) 155 (12.2) Sygemeldt op til 3 mdr. 177 (18.1) 40 (13.6) 217 (17.0) I arbejde på nedsat tid 81 (8.3) 10 (3.4) 91 (7.1) I arbejde på fuld tid 404 (41.2) 132 (44.9) 536 (42.1) Pension/løn 0 (0) 2 (0.7) 2 (0.16) Total 980 (100) 294 (100) 1274 (100) <

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest RAPPORT RAPPORT Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2013 Evaluering af lærings- og mestringsforløb

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen. Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator

Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen. Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone,

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere