Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Hansen, J., (2015). Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden, Nr / , 11 s., aug. 04, (IFRO Udredning; Nr. 2015/18). Download date: 03. Aug. 2016

2 Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Jens Hansen 2015 / 18

3 IFRO Udredning 2015 / 18 Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Forfattere: Jens Hansen Udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i henhold til aftale mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsberedskab. IFRO Udredning 2015/18 er en opfølgning på IFRO Udredning 2014/9 Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling. Udgivet juni 2015 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Jens Hansen Captianr / Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden 1) Nærværende notat, der er en opfølgning på notatet "Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling." (Hansen og Andersen, 2013), er udarbejdet efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen. Notatets formål er kort sagt at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange jordbrugsbedrifter med god soliditet bliver insolvente som resultat af mulige ændringer af enkeltbetalingen? Hvor mange af de jordbrugsbedrifter, der befinder sig på grænsen mellem teknisk solvens og teknisk insolvens, bliver teknisk insolvente i høj grad som følge af mulige ændringer af enkeltbetalingen? Hvilke jordbrugsbedrifter eller brugerfamilier kan blive presset til at afhænde deres jordbrug som følge af en eventuel beslutning om overflytning af midler fra Søjle 1 til Søjle 2? Som baggrund for besvarelse af de to første spørgsmål er det samlede antal jordbrugsbedrifter omfattet af "Regnskabsstatistik for Jordbrug 2011" (Danmarks Statistik a) opdelt efter deres egenkapitalandel ultimo 2011 og efter nedgangen i egenkapitalandelen som følge af reformens negative effekt på nutidsværdien af enkeltbetalingen. (se tabel 1 og tabel 2). Ovennævnte fordelinger er beregnet med anvendelse af en nominel kalkulationsrente såvel på 6 pct. (tabel 1) som på 4 pct. (tabel 2) under følgende fem alternative forudsætninger: Ingen overflytning af midler fra Søjle 1 til Søjle 2 samt overflytning af henholdsvis 5 pct., 7 pct., 10 pct. og 15 pct. Af de knap jordbrugsbedrifter som regnskabsstatistikken omfattede i 2011 havde godt en tredjedel en egenkapitalandel under 30 pct., mens de resterende knap to tredjedele havde en egenkapitalandel over dette niveau, jf. de to tabeller.

5 2 Tabel 1. Antal jordbrugsbedrifter fordelt efter egenkapitalandel ultimo 2011 samt efter nedgangen i egenkapitalandelen som følge af reformens negative effekt på enkeltbetalingens nutidsværdi. (opgjort med en nominel kalkulationsrente på 6 pct. under forskellige forudsætninger om overflytning af midler fra Søjle 1 til Søjle 2) Egenkapitalandel, pct. ultimo Mindre end minus 10 Minus 10 til og derover Reduktion i egenkapitalandel, pct.point, uden overflytning af midler fra Søjle I alt Ved overflytning af 5 % Ved overflytning af 7 % Ved overflytning af 10 % Ved overflytning af 15 % ilde: Danmarks Statistik (a).

6 3 Tabel 2. Antal jordbrugsbedrifter fordelt efter egenkapitalandel ultimo 2011 samt efter nedgangen i egenkapitalandelen som følge af reformens negative effekt på enkeltbetalingens nutidsværdi (opgjort med en nominel kalkulationsrente på 4 pct. under forskellige forudsætninger om overflytning af midler fra Søjle 1 til Søjle 2) Egenkapitalandel, pct. ultimo Mindre end minus 10 Minus 10 til og derover Reduktion i egenkapitalandel, pct.point, uden overflytning til midler fra Søjle I alt Ved overflytning af 5 % Ved overflytning af 7 % Ved overflytning af 10 % Ved overflytning af 15 % Kilde: Danmarks Statistik (a).

7 4 Egenkapitalandelen også kaldet soliditetsgraden giver en indikation af virksomhedens eller i nærværende sammenhæng snarere af brugerfamiliens evne til at modstå år med svigtende indtjening. Set i lyset af den store usikkerhed, som det enkelte jordbrugs fremtidige indtjening er behæftet med, må en soliditetsgrad under 30 pct. anses som problematisk. I alle jordbrug, der havde en soliditetsgrad over 30 pct. ultimo 2011, forringes soliditeten som resultat af enkeltbetalingsreformen med mindre end 30 pct. point, jf. de to tabeller 2. Ingen af disse godt jordbrug med god eller rimelig god soliditet bliver således teknisk insolvente som konsekvens af enkeltbetalingsreformen. Dette gælder, selv om 15 pct. af midlerne flyttes fra Søjle 1 til Søjle 2, og uanset om opgørelsen foretages med en nominel kalkulationsrente er 6 pct. eller 4 pct. Af de jordbrug forringes soliditeten i bedrifter med mindre end 2 pct. point uden overflytning af midler fra Søjle 1, faldende til ved en overflytning på 15 pct., såfremt opgørelsen foretages med en nominel kalkulationsrente på 6 pct., jf. tabel 1. Med en nominel kalkulationsrente på 4 pct. i stedet for 6 pct. falder antallet med en så lille forringelse af soliditeten fra uden overflytning til ved overflytning af 15 pct., jf. tabel 2. Af de jordbrug forringes soliditeten i 14 bedrifter med mere end 5 pct. pct. point uden overflytning, stigende til 382 ( ) med en overflytning på 15 pct., opgjort med en nominel kalkulationsrente på 6 pct. Med en kalkulationsrente på 4 pct. stiger antallet med en så stor forringelse fra 104 uden overflytning til ( ) ved en overflytning på 15 pct. Af tabellerne fremgår endvidere, at 650 jordbrug havde en soliditetsgrad under minus 10 pct. ultimo 2011, mens soliditetsgraden i jordbrug ( ) var mellem minus 10 pct. og plus 10 pct. Af de sidstnævnte godt jordbrug forringes soliditeten i 18 bedrifter med mere end 10 pct. point uden overflytning, stigende til 30 (12 +18) ved en overflytning af 15 pct., opgjort med en kalkulationsrente på 6 pct. Med en nominel kalkulationsrente på 4 pct. i stedet for 6 pct. stiger antallet med en så stor forringelse af soliditeten fra 18 uden overflytning til 138 ( ) med 15 pct. overflytning. Af de godt jordbrugsbedrifter, der befinder sig på grænsen mellem teknisk solvens og teknisk insolvens (en soliditet mellem minus 10 pct. og plus 10 pct.), er der således relativt få, der får soliditeten forringet i betydeligt omfang (over 10 pct.). Det gælder navnlig, hvis der ikke eller kun i mindre omfang overflyttes midler fra Søjle 1.

8 5 Af de godt jordbrug forringes soliditeten i ( ) bedrifter med mindre end 2 pct. points uden overflytning af midler fra Søjle 1, faldende til 466 ( ) ved overflytning af 15 pct., forudsat at beregningen foretages med en nominel kalkulationsrente på 6 pct. Med en nominel kalkulationsrente på 4 pct. i stedet for 6 pct. falder antallet med en så lille forringelse af soliditetsgraden fra ( ) uden overflytning til 260 ( ) ved en overflytning af 15 pct. Ved nærmere betragtning af tallene i de to tabeller ses, at enkeltbetalingsreformen generelt medfører større forringelser af soliditeten i jordbrug med ringe eller mindre god soliditet end i jordbrug med god soliditet. Den væsentligste forklaring på denne tendens er, at heltidskvægbrugene er overrepræsenterede blandt jordbrug med ringe eller mindre god soliditet, og at reformen rammer heltidskvægbrugene forholdsvis hårdt. Enkeltbetalingsreformen påvirker udover jordbrugenes soliditet også indtjeningen fra jordbrugene og hermed brugerfamiliernes samlede indkomster og følgelig deres muligheder for at servicere (forrente og afdrage) gælden. Inden disse forhold omtales, kan det imidlertid være nyttigt at se nærmere på jordbrugernes opsparing i 2011 og 2012, idet opsparingen giver en god indikation af, om indkomsten er tilstrækkelig stor til, at produktionsapparatet kan holdes intakt, samt at renter, privatforbrug og skatter kan betales, uden forøgelse af gælden. Til belysning af brugerfamiliernes opsparing i 2011 og 2012 er fordelingen af det samlede antal jordbrug efter egenkapitalandel, samt efter om opsparingen var positiv eller negativ vist i tabel 3 og tabel 4 sammen med den gennemsnitlige opsparing i disse grupper af jordbrug. Af de knap jordbrugsbedrifter (familier) som regnskabsstatistikken omfattede i 2011 havde knap (eller 54 pct.) en positiv opsparing, mens de resterende godt (46 pct.) havde en negativ opsparing. I 2012 havde knap 60 pct. en positiv opsparing og godt 40 pct. en negativ opsparing. For alle bedrifter under ét udgjorde opsparingen minus kr. pr bedrift i 2011 og plus kr. pr. bedrift i Set i forhold til årene er opsparingen væsentlig større ikke blot i 2012, men også i Som det ses af de to tabeller, falder opsparingen generelt med faldende egenkapitalandel. I jordbrug med en soliditetsgrad under minus 10 pct. beløb opsparingen sig til minus kr. i gennemsnit i 2011 og minus i gennemsnit i 2012, mens opsparingen i jordbrugsbedrifter med en soliditet over 30 pct. beløb sig til henholdsvis kr. og kr. pr. bedrift. At opsparingen falder kraftigt i takt med forringelse af soliditeten, skyldtes dog ikke blot, at renteudgifter vægter tungere i jordbrug med ringe soliditet (stor

9 6 gældsandel) end i jordbrug med god soliditet (lille gældsandel), men også at heltidskvægbrugene er overrepræsenterede blandt heltidsbedrifter med ringe eller mindre god soliditet, mens heltidspelsdyrbedrifterne er underrepræsenterede, samtidig med at heltidskvægbrugene havde en lav indtjening og heltidspelsdyrbrugene en høj indtjening i 2011 og I 2011 havde også heltidssvinebrugere, som ligeledes er overrepræsenterede blandt lidet solide jordbrug, en lav indtjening. Trods tendensen til, at opsparingen falder med faldende soliditet, havde en del jordbrugsbedrifter med en soliditetsgrad under 10 pct. dog en positiv opsparing i 2011 og endnu flere havde det i 2012, jf. tabel 3 og tabel 4. Tabel 3. Antal jordbrugsbedrifter fordelt efter egenkapitalandel ultimo 2011 samt efter størrelsen af opsparingen i 2011 Egenkapitalandel, pct. ultimo 2011 Mindre end minus 10 Minus 10 til og derover Antal jordbrugsbedrifter Heraf med positiv opsparing med negativ opsparing I alt Opsparing kr. pr. bedrift Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Kilde: Danmarks Statistik (a). Tabel 4. Antal jordbrugsbedrifter fordelt efter egenkapitalandel ultimo 2012 samt efter størrelsen af opsparingen i 2012 Egenkapitalandel, pct. ultimo 2012 Mindre end minus 10 Minus 10 til og derover Antal jordbrugsbedrifter Heraf med positiv opsparing med negativ opsparing I alt Opsparing kr. pr. bedrift Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Kilde: Danmarks Statistik (a). Store forskelle mellem nettoindtjeningen fra bedriften samt mellem brugerfamiliernes opsparing er ikke nyt i dansk landbrug, selv om disse forskelle er vokset i takt med væksten i

10 7 størrelsen af jordbrugene. Nyt i forhold til årene før krisen satte ind er derimod, at mange jordbrugsbedrifter som følge af ringe soliditet har begrænsede muligheder for at optage lån, hvilket i kombination med svigtende indtjening kan presse familier til at afhænde bedriften. Hvor mange jordbrugere, der presses hertil i de kommende år kan ikke forudsiges, da det hovedsageligt afhænger af udviklingen i landbrugets bytteforhold og af udviklingen i renten, og da udviklingen både i bytteforholdet og i renten er vanskeligt af forudsige. Nedgangen i indtjeningen som følge af enkeltbetalingsreformen er vist i tabel 5 for jordbrug opdelt efter egenkapitalandel ultimo 2011 og efter om opsparingen var positiv eller negativ. Tabel 5. Nedgang i indtjeningen opgjort under forskellige forudsætninger om eventuel overflytning af midler fra Søjle 1 for jordbrugsbedrifter fordelt efter egenkapitalandel ultimo 2011 samt efter størrelsen af opsparingen kr. pr. bedrift. Egenkapitalandel, pct. ultimo Mindre end minus 10 Minus 10 til og derover Uden overflytning af midler fra Søjle 1 Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing I alt Ved overflytning af 5 % Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Ved overflytning af 7 % Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Ved overflytning af 10 % Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Ved overflytning af 15 % Alle jordbrug Jordbrug med positiv opsparing Jordbrug med negativ opsparing Kilde: Danmarks Statistik (a). For alle landbrug under ét ses nedgangen i indtjeningen at stige fra kr. i gennemsnit pr. bedrift uden overflytning af midler fra Søjle 1 til kr. pr. bedrift ved maksimal overflytning. Disse gennemsnit dækker imidlertid over store forskelle bl.a. afhængig af be-

11 8 driftens størrelse og dens driftsform, jf. tabel 3 i (Hansen og Andersen, 2013). For alle heltidsjordbrug er nedgangen under de to forudsætninger henholdsvis kr. pr. bedrift og kr. pr. bedrift mod henholdsvis kr. og kr. i gennemsnit for alle deltidsjordbrug. For heltidsplantebrugene er nedgangen henholdsvis kr. pr. bedrift og kr. pr. bedrift, for heltidskvægbrugene henholdsvis kr. og kr. og for heltidssvinebrugene henholdsvis kr. og kr. Reformens negative effekt på jordbrugenes egenkapitalandel og på deres indtjening vil uden tvivl bidrage til at forværre den krise, som et betydeligt antal jordbrugsbedrifter fortsat befinder sig i. Det gælder navnlig, hvis der i væsentlig omfang flyttes midler fra Søjle 1. Hvor mange flere jordbrugere, der som følge af reformen presses til at afhænde deres jordbrugsbedrift i de kommende år, kan ikke angives præcist. Konklusionen er kort sagt som følger: Knap to tredjedele af alle jordbrug omfattet af regnskabsstatistikken for 2011 havde en egenkapitalandel over 30 pct. ultimo 2011, og ingen af disse jordbrug med en god eller ganske god soliditet bliver insolvente som direkte følge af reduktionen i enkeltbetalingen. Omkring jordbrugsbedrifter befandt sig ultimo 2011 på grænsen mellem teknisk insolvens og solvens (en egenkapitalandel mellem minus 10 pct. og plus 10 pct.). Af disse forringes soliditeten i 18 jordbrug med mere end 10 procent point uden overflytning af midler fra Søjle 1, stigende til 30 ved maksimal overflytning opgjort med en nominel kalkulationsrente på 6 pct. Kun få af disse ca jordbrug får således deres soliditet forringet i betydeligt omfang. For alle landbrug under ét medfører reformen af enkeltbetalingen isoleret betragtet en reduktion i indtjeningen på kr. i gennemsnit pr. bedrift uden overflytning af midler fra Søjle 1 stigende til en reduktion på kr. pr. bedrift ved maksimal overflytning. Af alle knap jordbrugsbedrifter, omfattet af regnskabsstatistikken for 2011, havde godt 8 pct. en egenkapital under 10 pct., mens knap 27 pct. havde en soliditet mellem 10 og 30 pct. Set i lyset af den ringe soliditet i mange jordbrugsbedrifter er det vurderingen, at reformen trods dens begrænsede negative effekt på egenkapitalandelen og på indtjeningen vil medvirke til en vis forøgelse i antallet af jordbrugere, der presses til at afhænde deres jordbrugsbedrift. Det gælder navnlig, hvis der gøres brug af muligheden for overflytning af midler fra Søjle 1 i væsentlig omfang.

12 9 1. Nærværende notat er en revideret version af et tilsvarende notat af Revisionen omfatter primært tilføjelse af effekten af en flytning af 7 pct. af midlerne fra Søjle 1 til Søjle 2 2. Det skal understreges, at alle tabeller er udarbejdet på grundlag af den stikprøve af jordbrugsbedrifter, der danner grundlag for "Regnskabsstatistik for jordbrug" (Danmarks Statistik, a). Da tallene således er baseret på en stikprøve og ikke på hele populationen er de behæftet med nogen sikkerhed. Det gælder især, hvor der er få jordbrugsbedrifter (færre end et par hundrede) i den pågældende "celle". En mere præcis opgørelse ville forudsætte, at tabellerne blev udarbejdet på grundlag af hele populationen af jordbrugsbedrifter. Referencer Danmarks Statistik (a) Regnskabsstatistik for jordbrug samt egne beregninger på grundlag af den stikprøve af regnskaber med tilhørende opregningsfaktorer, der danner grundlag for denne statistik. Hansen, Jens og Johnny M. Andersen (2013). Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling. Udredning nr. 2014/9, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

13 APPENDIX 1 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Jens Hansen Captianr / Notits om forudsætninger bag IFROs beregninger af konsekvenser af mulige ændringer i enkeltbetalingen I nedenstående notater har IFRO foretaget konsekvensberegninger af mulige ændringer i enkeltbetalingen. Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling Udredning nr. 9/2014. Spredningsanalyse af konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling, Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden. Revideret den Under udarbejdelsen af disse notater var der usikkerhed om den fremtidige anvendelse af midlerne under Søjle 1 efter eventuel overflytning af midler til Søjle 2. Bl.a. var det usikkert om ordningen med handyrpræmier ville blive videreført samt om muligheden for ekstra enkeltbetaling til yngre nyetablerede jordbrugere ville blive udnyttet. På baggrund af den manglende afklaring forudsattes samtlige midler under Søjle 1 efter eventuel overflytning fordelt som afkoblet enkeltbetaling uden ekstra beløb til yngre nyetablerede jordbrugere. Med regeringens beslutning om videreførelse af handyrpræmierne i form af slagtepræmier samt om ekstra enkeltbetaling til yngre nyetablerede jordbrugere holder denne forudsætning ikke, hvilket man ved anvendelsen af de nævnte notater selvsagt skal være opmærksom på.

14 APPENDIX 2 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Jens Hansen Captianr / Ny tabel 9 til IFRO s notat af Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling 1 med tilføjelse af effekten af overflytning af 7 pct. af midlerne fra Søjle 1 til Søjle 2. Tabel 9. Egenkapitalandel ultimo 2011 for forskellige typer jordbrug samt ændringen heri som resultat af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling Egenkapitalandel, pct. ultimo Uden overflytning fra Søjle 1 Ændring i egenkapitalandel, procentpoints Med overflytning af 5 % 7 % 10 % 15 % Ved beregning af enkeltbetalingens nutidsværdi med en nominel kalkulationsrente på 6 pct. Heltidsplantebrug 38,0-1,2-1,9-2,2-2,6-3,3 Heltidskvægbrug 20,4-2,5-3,5-3,9-4,5-5,6 Heltidssvinebrug 18,5-0,6-1,1-1,3-1,7-2,2 Andre heltidslandbrug 31,4-0,8-1,3-1,5-1,8-2,3 Heltidsgartnerier 35,5-0,6-0,9-1,1-1,3-1,6 Alle heltidsjordbrug 25,7-1,4-2,1-2,4-2,8-3,5 Deltidsjordbrug 48,8-1,4-2,0-2,2-2,5-3,1 Alle jordbrug 32,9-1,3-2,0-2,2-2,6-3,3 Ved beregning af enkeltbetalingens nutidsværdi med en nominel kalkulationsrente på 4 pct. Heltidsplantebrug 38,0-1,8-2,8-3,3-3,9-4,9 Heltidskvægbrug 20,4-3,7-5,3-5,9-6,8-8,4 Heltidssvinebrug 18,5-1,0-1,7-2,1-2,5-3,3 Andre heltidslandbrug 31,4-1,3-2,0-2,3-2,7-3,4 Heltidsgartnerier 35,5-0,9-1,4-1,6-1,9-2,4 Alle heltidsjordbrug 25,7-2,0-3,1-3,5-4,1-5,2 Deltidsjordbrug 48,8-2,1-2,9-3,3-3,8-4,7 Alle jordbrug 32,9-2,0-3,0-3,4-4,0-5,0 1. I Regnskabsstatistik for jordbrug er egenkapitalen fra og med 2011 i modsætning til tidligere opgjort efter fradrag af udskudt skat, dvs. skat der ville forfalde, hvis virksomheden blev afhændet til de bogførte værdier. I kolonne 1 et tallene ligeledes efter fradrag af udskudt skat. Uden dette fradrag ville egenkapitalandelen for alle jordbrug have udgjort 44,9 pct. altså væsentligt mere end ovenstående 32,9 pct. Kilde: Egne beregninger baseret på IFRO (2013). 1 IFRO Udredning 2014/9

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens

Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens Publication date: 2009 Document

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens Publication date: 2014

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Hansen,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020

NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020 NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020 CAP 2020 Status og perspektiver NaturErhvervstyrelsen Peter Andersen (Søjle I) Titel Knud Bjerre (Søjle II) Disposition Ca. 35 min. indlæg og 10 min. spm. Status

Læs mere

University of Copenhagen. Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2018

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager Driftsresultatet i væksthusgrønsager steg fra 1.120.000 kroner i 2014 til 1.431.000 kroner i 2015 pr. gartneri. Det fremgår af gartneridelen af Regnskabsstatistik for Jordbrug. Foto: Colourbox. DRIFTSØKONOMI

Læs mere

2016 et rigtig godt år for gartnerierne

2016 et rigtig godt år for gartnerierne Væksthusgrønsagsgartnerierne havde i 2016 det absolut største driftsresultat blandt gartnerierhvervets fem driftsformer. Potteplantegartnerierne havde den største fremgang, men også gartnerier med frilandsgrønsager,

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af 01-07-08 Hansen, Jens Publication date:

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område (jf. BEK nr. 391 af 16/04/2010,

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Dansk svineproduktion og slagteriindustri - er der tegn på vækst? Hansen, Jens; Zobbe, Henrik

Dansk svineproduktion og slagteriindustri - er der tegn på vækst? Hansen, Jens; Zobbe, Henrik university of copenhagen University of Copenhagen Dansk svineproduktion og slagteriindustri - er der tegn på vækst? Hansen, Jens; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005 R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-25 Af Jens Bonke Oktober 29 1 Formål Formålet med notatet er at belyse udviklingen i

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund university of copenhagen University of Copenhagen Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

University of Copenhagen. Udvikling og status på indtjeningen i landbruget Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Udvikling og status på indtjeningen i landbruget Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Udvikling og status på indtjeningen i landbruget Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

University of Copenhagen. Udvidet notat om landbrugsbedrifter på randen af konkurs Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: 2016

University of Copenhagen. Udvidet notat om landbrugsbedrifter på randen af konkurs Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen Udvidet notat om landbrugsbedrifter på randen af konkurs Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009 university of copenhagen Københavns Universitet Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Kommentarer til indspil fra Dansk Gartneri med titlen Udviklingsplan 2011 Jacobsen, Brian H.

Kommentarer til indspil fra Dansk Gartneri med titlen Udviklingsplan 2011 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Kommentarer til indspil fra Dansk Gartneri med titlen Udviklingsplan 2011 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere