Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand."

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgiftssag FV , afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt den timeløn, som er gældende i henhold til 3F s overenskomster med Dansk Byggeri. Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale skyldig løn, SH/FF penge, feriepenge og pension, i alt ,58 kr. Indklagede har påstået frifindelse. Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Der blev afgivet forklaring af opmåler Rasmus Barfod, faglig sekretær Per Nielsen, opmåler Paul Jentzsch, opmåler Tommy Jensen og direktør Ibraim Redepi. Baggrunden for sagen Virksomheden har, efter det oplyste som underentreprenør for HEFA Wallsystems Denmark A/S, udført facadeisolering, herunder opsætning af isoleringsbatts, armeringsnet og facadepuds, på 6 byggepladser beliggende i Lyngby, Stenløse, Kolt, Stautrup, Slagelse og Borup. De ansatte har alle

2 2 været udenlandske arbejdstagere, fortrinsvis polakker. Virksomheden er efter det oplyste tidligere blevet drevet under navnet I. R. Bau GmbH. Der har siden september 2012 været afholdt gentagne organisationsmøder, hvor virksomheden er blevet pålagt at fremsende dokumentation i form af ansættelsesbeviser, løn og timesedler, evt. akkordaftaler, lønoverførsler, ferie og SH/FF opgørelser og pensionsindbetalinger mv., og senest på et organisationsmøde den 28. november 2012 blev virksomheden for mangelfuld dokumentation pålagt en bod på kr., der endnu ikke er blevet betalt. Klagers betalingskrav er opgjort som timelønsarbejde med udgangspunkt i fremsendte lønsedler for perioden uge i 2012 vedrørende arbejdspladsen i Lyngby, der er den eneste af de omhandlede pladser, som klager forud for voldgiftssagen havde modtaget dokumentation for. Klager har beregnet timelønnen som svendetimer i henhold til Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten, dvs. 136,25 kr. Klagers krav er for så vidt angår pladsen i Lyngby opgjort som det beløb, der for den omhandlede periode efter klagers opfattelse i alt yderligere skulle være betalt til medarbejderne, herunder pensionsbidrag, ferie og SH/FF penge af hele lønsummen, idet klager heller ikke for denne plads har modtaget dokumentation for betaling af disse tilgodehavender. Arbejdets omfang er for de øvrige pladser opgjort efter et fagligt skøn, og da klager ikke forud for voldgiftssagen havde modtaget dokumentation for udbetalt løn vedrørende disse pladser, er kravene i det hele opgjort som det beløb, der i alt i henhold til Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomstens satser for svendetimer skulle være betalt til medarbejderne. Lønberegningerne er lavet ud fra en overenskomstmæssig arbejdsuge på 37 timer, og timer herudover er opgjort som overarbejde. Lønkravet (excl. pensionsbidrag, ferie og SH/FF penge af hele lønsummen for de enkelte pladser) er herefter opgjort således: Lyngby hvor virksomheden forudsættes at have betalt ,50 kr.) ,75 kr. Stenløse (4 mand i 1334 timer) ,50 kr. Kolt (5 mand i 2775 timer) ,75 kr. Stautrup (6 mand i 9586 timer) ,00 kr. Borup (13 mand i 7007 timer) ,75 kr. Slagelse 4 mand i 2220 timer) ,00 kr. I alt ,55 kr. Hertil kommer feriegodtgørelse med i alt ,63 kr., SH/FF godtgørelse ,42 kr. og pension i alt ,98 kr., alt beregnet af den således beregnede lønsum. Klager har erklæret at ville tilpasse sit krav for den efterfølgende periode efter nærværende voldgiftsafgørelse.

3 3 Indklagede har med svarskriftet fremlagt yderligere dokumentation navnlig i form af lønsedler for alle pladserne samt kvitteringer for de ansattes modtagelsen af lønnen. Af disse lønsedler fremgår, at virksomheden for alle pladserne har betalt en løn på i alt ,35 kr. (excl. ferie og SH/FFtillæg mv. samt pensionsbidrag). Opgørelsen er dog mangelfuld, idet der mangler lønsedler for adskillige uger. Forklaringer Rasmus Barfod har forklaret, at han i slutningen af juni 2012 besøgte byggepladsen i Lyngby, hvor 12 mand da var beskæftiget med facadeisolering. De oplyste, at de fik 10 euro i timen, men han ved ikke, om det var brutto eller netto. Han har også senere besøgt arbejdspladsen, der blev afsluttet medio december Per Nielsen har forklaret, at han i slutningen af juli 2012 besøgte arbejdspladsen i Stenløse sammen med faglig konsulent Marcin Novakowski. Der var da 3 mand beskæftiget med facadeisolering. De fortalte, at de fik 10 euro i timen, men han ved ikke, og der var brutto eller netto. Han har igen besøgt pladsen i december, og der var da 6 8 mans beskæftiget med arbejdet. Han har konstateret, at der nu igen går 3 mand på pladsen. Paul Jentzsch har forklaret, at han den 4. september 2012 med en BAT patrulje besøgte pladsen i Kolt, hvor der da for den indklagede virksomhed arbejdede 4 slovakker, der ikke var udlærte murere. De oplyste, at de fik 9 euro i timen. Han ved ikke, om det var brutto eller netto. Den 20. oktober var han igen med en patrulje på pladsen, hvor der da arbejdede 2 slovakker. De fortalte, at de arbejdede 9 timer dagligt mandag fredag og 5 timer hver lørdag. I hvert fald den 1. marts 2013 var arbejdet på denne plads afsluttet. Den 10. november 2011 var vidnet på pladsen i Stautrup, hvor facadeisoleringen dengang blev udført af HEFA Wallsystems. I uge var han igen på pladsen, hvor der da arbejdede 12 mand for I. R. Bau. Rezart Bau har afsluttet arbejdet på den plads i oktober/november Tommy Jensen har forklaret, at han i juli 2012 var på pladsen i Slagelse, hvor han mødte 3 polakker, som han pga. sproget ikke kunne tale med. Han var igen på pladsen omkring den 1. august, og der var da fortsat 3 4 mand beskæftiget med facadeisoleringsarbejde. Han opmålte de synlige facader og skønnede, at der var arbejde til 3 4 mand i 3 måneder. Omkring den 1. september 2012 var han første gang på arbejdspladsen i Borup. Under et efterfølgende 48 timers møde blev det oplyst, at 13 mand på pladsen var beskæftiget med facadeisolering

4 4 mv., men under sit besøg lykkedes det ham ikke at få oplysninger fra folkene om arbejdsvilkårene. Han ved ikke, hvor mange af folkene der var ansat hos Rezart Bau. Marcin Novakowski har til brug for sagen afgivet en skriftlig erklæring vedrørende arbejdspladsen i Stenløse, i det væsentlige svarende til indholdet af Per Nielsens forklaring. Ibraim Redepi, der er albansk statsborger, har under medvirken af tolk forklaret, at han formentlig har haft 13 mand beskæftiget i Borup. Det kunne variere fra dag til dag. På alle pladserne vidste hans ansatte selv, hvad de skulle lave, og det var hans sekretær, der i fornødent omfang styrede pladserne. Han ved, at der, som det fremgår af fremlagte lønbilag, er betalt løn efter forskellig sats, alt efter arbejdets karakter. Nogle af de ansatte blev betalt kontant, andre fik lønnen indsat på lønkonto. De er alle blevet betalt i euro og har, i hvert fald i langt de fleste tilfælde, kvitteret for lønnen på lønsedlerne. Anbringender Klager har navnlig gjort gældende, at virksomheden i henhold til overenskomstens bestemmelser om udenlandske arbejderes løn og arbejdsforhold skal kunne dokumentere, at der er betalt løn i henhold til overenskomsten, og at overenskomstens øvrige bestemmelser er overholdt. Men virksomheden har ikke levet op til dette beviskrav. Dels er overenskomstens regler om 37 timers arbejdsuge ikke overholdt, og der er ikke fremlagt arbejdstidsaftaler om anden beskæftigelse, dels er lønsedlerne misvisende, idet der ikke fremgår betaling af pension og lønoverførsler mv., og de må i øvrigt for en stor del antages at være lavet til lejligheden, ligesom der som erkendt af indklagede mangler adskillige lønsedler, dels mangler der fortsat for perioden før den 6. december 2012 dokumentation for betaling af feriepenge mv., jf. herved overenskomstens 52 med tilhørende bilag 5 om ferie og SH regler for bl.a. medarbejdere, som midlertidigt arbejder i Danmark, dels er pensionsbidrag endnu slet ikke blevet indbetalt. I øvrigt mangler der også uddannelsesbeviser i dokumentationsgrundlaget. Indklagede har heroverfor gjort gældende, at der er betalt for det antal timer, der er præsteret arbejde for på de omhandlede arbejdspladser. Arbejdet er udført som timelønsarbejde i henhold til både Bygge og Anlægsoverenskomsten og Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten ud fra en fordeling på 70/30, og der er afregnet med korrekt timesats for det arbejde, der er udført i henhold til hver af disse overenskomster. Det erkendes, at virksomheden endnu ikke har foretaget indbetaling af pensionsbidrag, men dette vil ske snarest muligt.

5 5 Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Opmandens begrundelse og resultat I henhold til Murer og Arbejdsmandsoverenskomstens 66 om udenlandske arbejderes løn og arbejdsforhold jf. de tilsvarende bestemmelser i Bygge og Anlægsoverenskomstens 84 bør alt arbejde inden for bygge og anlægsbranchen i Danmark foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres, jf. 66, stk. 2. I henhold til overenskomstens 66, stk. 8, påhviler det endvidere virksomheden at bevise, at overenskomstens bestemmelser er overholdt. Bevisførelsen under sagen giver ikke det fornødne grundlag for at fastslå, hvor stor en del af facadeisoleringsarbejderne der kan opgøres hhv. efter Bygge og Anlægsoverenskomsten og efter Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten. Det må dog kunne lægges til grund, at arbejdet kun for en del vil kunne opgøres til svendetimeløn efter Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten, men i øvrigt vil kunne aflønnes med timeløn i henhold til Bygge og Anlægsoverenskomsten. Også under denne forudsætning er det imidlertid utvivlsomt, at den indklagede virksomhed ikke har godtgjort, at den ved sin aflønning af de omhandlede medarbejdere har levet op til de gældende danske overenskomstmæssige vilkår. Klager har opgjort sit yderligere krav vedrørende arbejdspladsen i Lyngby stort set svarende til det af virksomheden betalte lønbeløb. Klagers krav må imidlertid reduceres som følge af det foran anførte, hvorefter en ikke ubetydelig del af timelønsarbejdet alene vil kunne henføres til Bygge og Anlægsoverenskomsten. Klagers krav må endvidere reduceres væsentligt for så vidt angår medtagne overtidstillæg. I denne forbindelse henvises navnlig til, at der som anført af opmanden i faglig voldgiftskendelse af 4. januar 2013 vel må tages udgangspunkt i en arbejdsuge på 37 timer, men at kravet kan reduceres som følge af aftalt frihed eller andet fravær. Hertil kommer, at klagers skøn over omfanget af arbejdet der ikke hviler på egentlig opmåling af det faktisk udførte facadeisoleringsarbejde er behæftet med en betydelig usikkerhed. På dette grundlag må klagers yderligere krav vedrørende arbejdspladsen i Lyngby skønsmæssigt reduceres til et beløb svarende til ca. halvdelen af den af virksomheden udbetalte lønsum. Den samlede lønsum for pladsen, hvoraf der skal beregnes feriegodtgørelse og pensionsbidrag mv., må følgelig nedsættes tilsvarende, således at klagers krav følgelig svarer til ca. en tredjedel af denne samlede lønsum.

6 6 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at virksomheden modsat hvad klager har lagt til grund for opgørelsen af sit krav også for facadeisoleringsarbejderne på de andre pladser end i Lyngby har udbetalt løn til de ansatte. Det må endvidere antages, at den af virksomheden for disse andre pladser udbetalte løn har udgjort et større beløb end det beløb, indklagede umiddelbart har kunnet oplyse på grundlag nu fremlagte ufuldstændige lønsedler. Overføres beregningsmåden foran for pladsen i Lyngby til de øvrige arbejdspladser, hvor det i mangel af tilstrækkelige oplysninger om størrelsen af den udbetalte lønsum endvidere lægges til grund, at virksomheden i samme forhold har udbetalt løn til de ansatte, resulterer det i et samlet yderligere lønkrav fra klages side på ca kr. for disse pladser. Hertil kommer så feriegodtgørelse og pensionsbidrag mv. af den samlede lønsum. Under hensyn til den usikkerhed, der også i øvrigt er forbundet med opgørelsen af klagers krav, findes kravet for alle 6 arbejdspladser, dvs. inkl. feriegodtgørelse, ferie og SH/FF tillæg samt pensionsbidrag af den samlede lønsum, skønsmæssigt at kunne fastsættes til i alt 1,5 mio. kr. Efter det således anførte tages klagers krav herefter til følge for et beløb på 1,5 mio. kr. Herefter bestemmes: Indklagede, Rezart Bau GmbH, skal for det facadeisoleringsarbejde på pladserne i Lyngby, Stenløse, Kolt, Stautrup, Slagelse og Borup, som sagen angår, dvs. for tiden indtil uge 51 i 2012, til klageren, Fagligt Fælles Forbund, betale 1,5 mio. kr. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. Poul Sørensen

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere