Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk"

Transkript

1 Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard Med mindre andet er nævnt, er der løbende ansøgningsfrist. A.P.Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal Fonden støtter videnskabelige formål, herunder særlig lægevidenskaben (hovedsagelig ved apparaturanskaffelser). Fonden støtter endvidere almenvelgørende formål eller på anden måde almennyttige formål. Bemærk: Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration og indsamlinger. Ej heller til enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser. Der findes ikke ansøgningsskema. Bemærk, at AU og AUH er undtaget fra bestemmelsen om at indsende senest reviderede årsregnskab. Der må påregnes svartider på mindst tre fem uger. Aase og Ejnar Danielsens Fond Lægevidenskabelig forskning Støtter sundhedsvidenskabelig forskning bredt; herunder udstyr til projekter, som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling i Danmark. Det er fondens målsætning at støtte bredt. Desuden støttes projekter indenfor alternativ behandling. For at søge støtte benyttes ansøgningsskema, som downloades som word fil. Skemaet og supplerende materiale sendes til Fonden med post eller pr. mail. 4.aspx Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Yder støtte til læreanstalter og hospitaler, hvor der foregår videnskabelig forskning. Også tilskud til indkøb af apparatur og instrumenter. Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: 1

2 Direktør Ib Henriksens Fond Fondens formål er at yde støtte til videnskabelig forskning. Fonden støtter i et bredt regi: Naturvidenskab, teknik, sundhedsvidenskab, jordbrugs og veterinærvidenskab, men også anden videnskab kommer i betragtning. Fonden støtter blandt andet universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner med støtte til videnskabelige forskning herunder til køb af apparatur, løn og driftsudgifter mv. Fonden støtter ligeledes videreuddannelse indenfor videnskab, industri, handel og håndværk, især i form af tilskud til studier i udlandet. Der ydes ikke støtte til kortvarige studie, praktik og udvekslingsophold eller til kortvarige grupperejser og kongresrejser. Budget: 5 mill. kr til rådighed (legatsum ca ) Intet ansøgningsskema til forskningsprojekter. Hvad angår tilskud til uddannelse i udlandet findes der et særligt ansøgningsskema, som kan findes på hjemmesiden. Familien Hede Nielsens Fond Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau. Budget: 5 8 mio. kr. årligt Intet ansøgningsskema. Se særlige ansøgningskrav på fondens hjemmeside. Handelsgartner Ove William Buhl Olesen og ægtefælle fru Edith Buhl Olesens Mindelegat Fonden yder støtte sygdomsbekæmpelse, herunder navnlig forskning. Intet ansøgningsskema. Ansøgning skal være så kort som mulig, og indeholde beskrivelse af projektet samt budget. Indsendes i et eksemplar pr post til: Højesteretssagfører Mads Thyregod Thyregod & Schaumburg Advokater Hammerensgade 6, København K 2

3 Knud Højgaards Fond Fonden yder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning. Endvidere uddeler fonden midler til Ph.D'eres kongresdeltagelse. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Fondens støtte til uddannelse kan ydes som studielån, tilskud til rejser, publikationer eller lignende. Ansøgningsskema er obligatorisk og kan downloades fra hjemmesiden, eller rekvireres ved kontakt til Knud Højgaards Fond. Smedemester Niels Hansen og hustru Johanne, født Frederiksens Legat Fonden støtter forskning generelt. Budget: Ca kr. årligt Intet ansøgningsskema. Kort og god beskrivelse; max 2 3 sider. I bestyrelsen sidder en advokat og to læger. Som regel modtager fonden mange ansøgninger. Den årlige uddeling i foråret tilfalder typisk 1 2 ansøgere. Kontakt: Advokat Jørgen Elmer Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, c/o Adv. Jørgen Elmer Kalvebod Brygge København V Fonden til Lægevidenskabens Fremme Projektstøtte til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter herunder laborantaflønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgsmateriale og dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Fonden blev oprettet i 1956 som en tilføjelse til fundatsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers fond til almene Formaal. Der anvendes ansøgningsskema se hjemmesiden. Deadline: 1. oktober 3

4 Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond) Fonden yder støtte til medicinsk forskning, herunder i særlig grad til bekæmpelse af øjensygdomme og synshandicap. Virker desuden i velgørende og humant øjemed. Uddeling en gang årligt efter bestyrelsesmøde i efteråret. Intet ansøgningsskema. Ansøgning skal være så kort som muligt, og indeholde beskrivelse af projektet samt budget. Indsendes i et eksemplar pr post: Højesteretssagfører Mads Thyregod Thyregod & Schaumburg Advokater Hammerensgade 6, København K Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis Legat Fonden yder støtte til medicinsk forskning generelt. Uddeling af midler sker på 2 årlige uddelingsmøder i juni og december. Der findes ikke ansøgningsskema, men fonden forventer, at ansøgningen indeholder forskningsprotokol, budget og tidslinje, publiceringsliste og relevant cv for ansøger. Ansøgning plus bilag indsendes i to eksemplarer til: Advokat Søren Bagger Bruun & Hjejle Amagertorv København K Grosserer L.F. Foghts Fond Fonden yder navnlig støtte til følgende velgørende formål: Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis indkøb af udstyr og andet materiel. Billedkunstneres og designeres udstillingsprojekter og uddannelse. Håndværkeres uddannelse. Handicapgruppers aktiviteter. 4

5 Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond Fonder yder støtte til forskning i Danmark samt til uddannelse, herunder fortrinsvist personer under postgraduat uddannelse. Halvdelen af legatet går til forskning, den resterende halvdel til uddannelse. Budget: Ca kr. pr. år Intet ansøgningsskema. Ansøgninger kan indsendes løbende. Claus Christiansen Rosenfeldt alle Gentofte Snedkermester Sophus Jacobsen & Hustru Astrid Jacobsens Fond Fonden støtter medicinsk forskning generelt, dog særligt inden for kardiologi. Intet ansøgningsskema. Ansøgningen skal vedlægges budget og projektbeskrivelse. Fonden kan søges løbende. Uddeling foretages sædvanligvis efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket vil sige 3 4 gange årligt. Advokat Jens Anker Hansen Qvortrup Advokatfirma Sortedam Dossering København N Søster og Verner Lipperts Fond Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning i Danmark (medicinsk og kirurgisk). Primært støtte til anskaffelse af lægeligt apparatur. Støtter endvidere fortrinsvist forskning i Aarhus Amt. Budget: kr./året. Intet ansøgningsskema. Ingen formkrav, men oplys gerne om finansiering i øvrigt. Ansøgning i lægmandssprog. Oplys egen e mail adresse på ansøgningen. Indkomne ansøgninger behandles løbende. Niels Møller Ordrupvej 30, 8000 Århus C 5

6 Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk kurativ, kulturel eller social art, gerne af betydning for en større kreds. Ved ansøgning om støtte til større medicinske drifts eller forskningsprojekter anbefales, at der vedlægges en udtalelse fra direktion/institution med en oversigt over den samlede finansiering af indkøb og drift. Da fonden har løbende udbetaling anbefales ligeledes, at der vedlægges en status for projektet på ansøgningstidspunktet. For yderligere information se hjemmesiden. Budget: ca. 2 mio. kr. Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved benyttelse af fondets online formular. Ansøgninger der ikke kommer i betragtning, vil kun blive besvaret, såfremt der til ansøgningen, er vedlagt frankeret svarkuvert. Fondens bestyrelse afholder bestyrelsesmøder 6 8 gange om året, hvorfor der ikke er bestemte ansøgningsfrister. Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond Fonden yder støtte til naturvidenskabelig, medicinsk og teknisk forskning, herunder anskaffelse af apparatur, studierejser og/ eller ophold ved danske og udenlandske universiteter eller tilsvarende institutioner af min. et halvt års varighed. Overhead kan søges. Følg retningslinjerne fra dit fakultet Ansøgning med relevante oplysninger og bilag fremsendes i 4 eksemplarer. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Advokat Janne Glæsel Gorrissen Federspiel H. C. Andersens Boulevard København V 6

7 Vissing Fonden (Mogens og Jenny Vissings legat til den medicinske og tekniske videnskabs fremme) Fonden støtter lægevidenskabelig forskning herunder særligt inden for kræft og diabetes. Desuden støttes også den tekniske forskning, herunder særligt forskning til udvikling af nye og alternative energikilder. Budget: Uddelingens størrelse varierer Der forefindes ikke ansøgningsskema. Ingen særlige ansøgningskrav, indsendes i 1 eksemplar. Ansøgningen forfattes i lægmandssporg, og kan indsendes hele året. Der sidder ikke fagfolk i bestyrelsen. Behandling af ansøgninger sker ca. hvert kvartal i forbindelse med bestyrelsesmøder i fonden. Advokat Torben Voss Advodan Aalborg A/S Mølleå Aalborg Inge og Jørgen Larsens Mindelegat (1. december 2012) Legatet uddeler midler til lægevidenskabelig forskning inden for kræftsygdomme. Budget: Ca kr Intet ansøgningsskema. Skal indeholde oplysninger om navn, stilling og bopæl samt cpr. nr. eller CVR. nr. samt kort redegørelse for hidtidigt forskningsarbejde eller studieforløb samt redegørelse for påtænkt anvendelse af legatet. Indsendes i 1 eksemplar. Advokat Henning Kastel Hovedgaden Hørsholm P. Carl Petersens Fond (31. januar 2013) Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom. For uddelingsåret 2012/2013, uddeles: Kandidatstipendier ansøgningsfrist november (se opslag i vejledningen på hjemmesiden) 2. Et mindre antal Scholarstipendier. 3. Nogle få Introduktionsstipendier (op til 6 måneder), der gives til fritagelse for rutinemæsssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning. 7

8 Ansøgningsskemaer forefindes på fondens hjemmeside, hvor også ansøgningsvejledning og retningslinjerne fremgår. fond.dk/index.html Novo Nordisk Fonden Hallas Møller Stipendium (1. februar, 2013) Fonden tildeler femårige stipendier for seniorforskere til forskning inden for dansk læge og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning i Danmark. Der uddeles to stipendier pr. år. Den samlede udbetaling under stipendieperioden udgør 11 mio. kr. Der kan udbetales op til 2,2 mio.kr. om året. Beløbet er til dækning af egen løn samt driftsomkostninger op til 1,5 mio. kr. pr. år. Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning findes på hjemmesiden fra 17. december Ansøgere, der har dansk som modersmål SKAL udarbejde ansøgninger på dansk. Kun ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, må udarbejde ansøgninger på engelsk. Arvid Nilsson's Fond (1. marts, 2013) Fondens formål er at støtte sygdomsbekæmpelse, herunder fortrinsvis bekæmpelse af kræft og hjertesygdomme på den måde, som efter bestyrelsens skøn er mest hensigtsmæssig. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal dog som minimum indeholde beskrivelse af projektet, et budget samt CV og anbefaling for ansøger/ansøgere. Caroline Stjernstrøm Nielsen Bruun & Hjejle Nørregade København K 8

9 Karen Elise Jensens Fond (1. marts 2013) Karen Elise Jensens Fond yder støtte til forskning inden for lægevidenskaben samt støtte til undersøgelse, behandling og forebyggelse af sygdomme. Især projekter med forskning inden for områderne leukæmi og nyre og hjertesygdomme kommer i første række, i særdeleshed klinisk forskning. Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn. Fonden har herunder støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru og Grønland. Støtte ydes ikke til: Studerende eller ansøgninger fra ph.d. studerende, hvor ansøgningen indsendes af den pågældende direkte til fonden. Studierejser eller rejser til faglige kongresser. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Se specifikke krav til ansøgningen på hjemmesiden. Ansøgninger på beløb under kr. modtages ikke. Riisfort Fonden (1. marts og 1. september) Fondens formål er at yde støtte til undervisning og forskning indenfor lægevidenskaben eller hermed ligestillede formål til forbedring af folkesundheden. Berettiget til at modtage støtte er forskere ved i Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorledes støtten skal ydes og skal sikre sig, at den anvendes i overensstemmelse med formålet. Støtten kan ydes til ansøgere, men også gives uden ansøgning. Budget: Mellem og 1 mio. kr. årligt Der anvendes ikke ansøgningsskema. Fonden behandler ikke ansøgninger, der er fremsendt som e mail eller pr. fax. Bestyrelsen for Fonden har fastlagt følgende betingelser for at søge om støtte: 1) Der ydes kun støtte til projekter, hvor projektlederen har gennemgået en forskeruddannelse, d. v. s. som minimum har en ph.d. grad. 2) Ansøgninger sendes direkte til Fonden i 4 eksemplarer 3) Ansøgninger behandles 2 gange om året i første og tredje kvartal. 4) Ansøgningsterminerne ligger henholdsvis 1. marts & 1. september. 5) Ansøgningen skal indeholde: 9

10 Lægmandsbeskrivelse af projektet. Budget CV Detaljeret beskrivelse af projektet. Såfremt Fonden yder støtte til et projekt, påhviler det modtageren, at indrykke en annonce i Århus Stiftstidende samt Jyllandsposten. Deadline: 01/03/2013 og 01/09/2013 fonden.aspx Torben og Alice Frimodts Fond (15. marts, 2013) Fonden støtter forskning, der kan fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål. Fonden støtter kun undtagelsesvis personer, der er yngre end 30 år. Budget: Uddeler ca. 1,5 mio. kr. pr. år af op til kr. Kontakt fonden for overhead Der benyttes ikke skema. Ansøgninger skal være skriftlige og fremsendt pr. post i et eksemplar. Formålet skal være klart beskrevet og indeholde budget og tidsplan for gennemførelse. Videnskabelige ansøgninger skal indeholde en lægmandsbeskrivelse. Ansøgerens cpr.nr skal angives, eller hvis formålet udføres i regi af en institution, forening, virksomhed eller lign, skal dennes CVRnr. angives. Ansøgerens CV og kvalifikationer skal anføres, evt. suppleret med anbefalinger fra relevante personer. Ansøgerens e mail adresse skal anføres. Kun ansøgere, der kommer i betragtning, får svar. Direktør Niels Skibsted Egernskoven Græsted Main: (+45)

11 Jyllandspostens Fond (15. marts) Ifølge fundatsen for Jyllands Postens Fond kan Fondsstyrelsen yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp eller ikke har mulighed for at hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke ydes støtte til uddannelse, studierejser, foreningsjubilæer o.l. Der ydes ikke social støtte til enkeltpersoner. Fonden har mulighed for løbende uddelinger, men den store ansøgningsrunde løber fra februar 2013 og frem til ansøgningsfristen den 15. marts Uddelingerne finder sted i forbindelse med Fondens årsmøde medio maj. posten.org/priser og legater/jps fond legater.php Hørslev Fonden (31. marts) Hørslev Fonden har som formål at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det farmaceutiske og lægevidenskabelige område, herunder apoteksvæsenet. Overhead kan søges. Følg retningslinjerne fra dit fakultet fonden.dk/ Gangstedfonden (30. april) Fonden støtter: forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder anskaffelse af apparatur, indretning af klinikker og revalideringscentre m.v. juridisk videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser samt universitetsophold andre former for samfundsforskning eller offentligt virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund støttes. Budget: 2,6 mio. Deadline: Ansøgninger om støtte til sygdom og sygdoms bekæmpelse behandles 1 gang årligt og modtages mellem 1. marts og 30. april. 11

12 Illum Fondet (1. maj 2013) Fonden støtter erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og andre samfundsgavnlige formål. Institutioner, undervisningsanstalter, selskaber, foreninger samt enkeltpersoner støttes. Støtte kan ikke opnås til studieophold og studierejser i udlandet. Budget: Varierer små portioner. Intet ansøgningsskema. Advokat Søren Juul Valkendorfsgade København K Main: (+45) Direktør Werner Richter og Hustrus Legat (1. juni 2013) Tilskud til dyreværn og vanskelig stillede samfundsgrupper (ikke enkeltpersoner). Endvidere til videnskabelig forskning. Ansøgninger til studierejser og andre rejseformål imødekommes ikke. Ansøgere bedes opgive cpr./cvr. nr. Intet ansøgningsskema. Projektet må ikke inkludere dyreforsøg. Skal vedlægges budget samt oplysninger om eventuelle andre fonde, der er søgt. Dir. Werner Richter og Hustrus Legat c/o Danfitex Postbox Hellerup Den Bøhmske Fond (30. Juni, 2013) Almennyttig støtte til forskningsmæssige aktiviteter samt til humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende foranstaltninger. Endvidere til kunstneriske og musikalske formål, fortrinsvis indenfor den klassiske sang og musik. Intet ansøgningsskema. Ansøgningskrav og frist bliver opslået i aviserne omkring juni; Jyllands Posten, Politiken og Berlingske Tidende. Der kan kun søges støtte til projekter, der tidligst igangsættes efter det kommende årsskifte. 12

13 Indsend udførlig beskrivelse af projektet, bilagt kopier af de seneste 2 årsrapporter samt oplysning om anden støtte. Oplys kontonummer. Uddeling finder sted i November Lone Henriksen Valdal Advokatfirma Øster Allé København Ø Main: (+45) Fax: (+45) Clara Hansens Mindelegat (1. september, 2013) Legatet giver støtte til gigtforskning og andre videnskabelige formål samt til kulturelle og sociale formål. Budget: til rådighed Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Der kan benyttes ansøgningsskema. Ansøgningsskema forefindes på hjemmesiden. Uddeles ultimo september. Esbjerg Kommune, Fællesforvaltningen, Økonomi Torvegade Esbjerg Main: (+45) kommunen/fonde og legater.aspx#clara_hansens_mindelegat Direktør Peder Mortensen og Hustru Marry Mortensens Fond (1. september, 2013) Støtter almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål af social art, kulturel og videnskabelig karakter. Til sociale formål skal henhøre støtte til betrængte mennesker og til unge under uddannelse. I de senere år er ansøgere fra Fyn blevet prioriteret. Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen kan indsendes i perioden 1/5 1/9 hvert år. Advokat Per Jørgensen 13

14 Fisketorvet Odense C Main: (+45)

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November 2003 1 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere