Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk"

Transkript

1 Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard Med mindre andet er nævnt, er der løbende ansøgningsfrist. A.P.Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal Fonden støtter videnskabelige formål, herunder særlig lægevidenskaben (hovedsagelig ved apparaturanskaffelser). Fonden støtter endvidere almenvelgørende formål eller på anden måde almennyttige formål. Bemærk: Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration og indsamlinger. Ej heller til enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser. Der findes ikke ansøgningsskema. Bemærk, at AU og AUH er undtaget fra bestemmelsen om at indsende senest reviderede årsregnskab. Der må påregnes svartider på mindst tre fem uger. Aase og Ejnar Danielsens Fond Lægevidenskabelig forskning Støtter sundhedsvidenskabelig forskning bredt; herunder udstyr til projekter, som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling i Danmark. Det er fondens målsætning at støtte bredt. Desuden støttes projekter indenfor alternativ behandling. For at søge støtte benyttes ansøgningsskema, som downloades som word fil. Skemaet og supplerende materiale sendes til Fonden med post eller pr. mail. 4.aspx Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Yder støtte til læreanstalter og hospitaler, hvor der foregår videnskabelig forskning. Også tilskud til indkøb af apparatur og instrumenter. Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: 1

2 Direktør Ib Henriksens Fond Fondens formål er at yde støtte til videnskabelig forskning. Fonden støtter i et bredt regi: Naturvidenskab, teknik, sundhedsvidenskab, jordbrugs og veterinærvidenskab, men også anden videnskab kommer i betragtning. Fonden støtter blandt andet universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner med støtte til videnskabelige forskning herunder til køb af apparatur, løn og driftsudgifter mv. Fonden støtter ligeledes videreuddannelse indenfor videnskab, industri, handel og håndværk, især i form af tilskud til studier i udlandet. Der ydes ikke støtte til kortvarige studie, praktik og udvekslingsophold eller til kortvarige grupperejser og kongresrejser. Budget: 5 mill. kr til rådighed (legatsum ca ) Intet ansøgningsskema til forskningsprojekter. Hvad angår tilskud til uddannelse i udlandet findes der et særligt ansøgningsskema, som kan findes på hjemmesiden. Familien Hede Nielsens Fond Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau. Budget: 5 8 mio. kr. årligt Intet ansøgningsskema. Se særlige ansøgningskrav på fondens hjemmeside. Handelsgartner Ove William Buhl Olesen og ægtefælle fru Edith Buhl Olesens Mindelegat Fonden yder støtte sygdomsbekæmpelse, herunder navnlig forskning. Intet ansøgningsskema. Ansøgning skal være så kort som mulig, og indeholde beskrivelse af projektet samt budget. Indsendes i et eksemplar pr post til: Højesteretssagfører Mads Thyregod Thyregod & Schaumburg Advokater Hammerensgade 6, København K 2

3 Knud Højgaards Fond Fonden yder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning. Endvidere uddeler fonden midler til Ph.D'eres kongresdeltagelse. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Fondens støtte til uddannelse kan ydes som studielån, tilskud til rejser, publikationer eller lignende. Ansøgningsskema er obligatorisk og kan downloades fra hjemmesiden, eller rekvireres ved kontakt til Knud Højgaards Fond. Smedemester Niels Hansen og hustru Johanne, født Frederiksens Legat Fonden støtter forskning generelt. Budget: Ca kr. årligt Intet ansøgningsskema. Kort og god beskrivelse; max 2 3 sider. I bestyrelsen sidder en advokat og to læger. Som regel modtager fonden mange ansøgninger. Den årlige uddeling i foråret tilfalder typisk 1 2 ansøgere. Kontakt: Advokat Jørgen Elmer Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, c/o Adv. Jørgen Elmer Kalvebod Brygge København V Fonden til Lægevidenskabens Fremme Projektstøtte til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter herunder laborantaflønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgsmateriale og dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Fonden blev oprettet i 1956 som en tilføjelse til fundatsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers fond til almene Formaal. Der anvendes ansøgningsskema se hjemmesiden. Deadline: 1. oktober 3

4 Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond) Fonden yder støtte til medicinsk forskning, herunder i særlig grad til bekæmpelse af øjensygdomme og synshandicap. Virker desuden i velgørende og humant øjemed. Uddeling en gang årligt efter bestyrelsesmøde i efteråret. Intet ansøgningsskema. Ansøgning skal være så kort som muligt, og indeholde beskrivelse af projektet samt budget. Indsendes i et eksemplar pr post: Højesteretssagfører Mads Thyregod Thyregod & Schaumburg Advokater Hammerensgade 6, København K Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis Legat Fonden yder støtte til medicinsk forskning generelt. Uddeling af midler sker på 2 årlige uddelingsmøder i juni og december. Der findes ikke ansøgningsskema, men fonden forventer, at ansøgningen indeholder forskningsprotokol, budget og tidslinje, publiceringsliste og relevant cv for ansøger. Ansøgning plus bilag indsendes i to eksemplarer til: Advokat Søren Bagger Bruun & Hjejle Amagertorv København K Grosserer L.F. Foghts Fond Fonden yder navnlig støtte til følgende velgørende formål: Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis indkøb af udstyr og andet materiel. Billedkunstneres og designeres udstillingsprojekter og uddannelse. Håndværkeres uddannelse. Handicapgruppers aktiviteter. 4

5 Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond Fonder yder støtte til forskning i Danmark samt til uddannelse, herunder fortrinsvist personer under postgraduat uddannelse. Halvdelen af legatet går til forskning, den resterende halvdel til uddannelse. Budget: Ca kr. pr. år Intet ansøgningsskema. Ansøgninger kan indsendes løbende. Claus Christiansen Rosenfeldt alle Gentofte Snedkermester Sophus Jacobsen & Hustru Astrid Jacobsens Fond Fonden støtter medicinsk forskning generelt, dog særligt inden for kardiologi. Intet ansøgningsskema. Ansøgningen skal vedlægges budget og projektbeskrivelse. Fonden kan søges løbende. Uddeling foretages sædvanligvis efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket vil sige 3 4 gange årligt. Advokat Jens Anker Hansen Qvortrup Advokatfirma Sortedam Dossering København N Søster og Verner Lipperts Fond Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning i Danmark (medicinsk og kirurgisk). Primært støtte til anskaffelse af lægeligt apparatur. Støtter endvidere fortrinsvist forskning i Aarhus Amt. Budget: kr./året. Intet ansøgningsskema. Ingen formkrav, men oplys gerne om finansiering i øvrigt. Ansøgning i lægmandssprog. Oplys egen e mail adresse på ansøgningen. Indkomne ansøgninger behandles løbende. Niels Møller Ordrupvej 30, 8000 Århus C 5

6 Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk kurativ, kulturel eller social art, gerne af betydning for en større kreds. Ved ansøgning om støtte til større medicinske drifts eller forskningsprojekter anbefales, at der vedlægges en udtalelse fra direktion/institution med en oversigt over den samlede finansiering af indkøb og drift. Da fonden har løbende udbetaling anbefales ligeledes, at der vedlægges en status for projektet på ansøgningstidspunktet. For yderligere information se hjemmesiden. Budget: ca. 2 mio. kr. Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved benyttelse af fondets online formular. Ansøgninger der ikke kommer i betragtning, vil kun blive besvaret, såfremt der til ansøgningen, er vedlagt frankeret svarkuvert. Fondens bestyrelse afholder bestyrelsesmøder 6 8 gange om året, hvorfor der ikke er bestemte ansøgningsfrister. Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond Fonden yder støtte til naturvidenskabelig, medicinsk og teknisk forskning, herunder anskaffelse af apparatur, studierejser og/ eller ophold ved danske og udenlandske universiteter eller tilsvarende institutioner af min. et halvt års varighed. Overhead kan søges. Følg retningslinjerne fra dit fakultet Ansøgning med relevante oplysninger og bilag fremsendes i 4 eksemplarer. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Advokat Janne Glæsel Gorrissen Federspiel H. C. Andersens Boulevard København V 6

7 Vissing Fonden (Mogens og Jenny Vissings legat til den medicinske og tekniske videnskabs fremme) Fonden støtter lægevidenskabelig forskning herunder særligt inden for kræft og diabetes. Desuden støttes også den tekniske forskning, herunder særligt forskning til udvikling af nye og alternative energikilder. Budget: Uddelingens størrelse varierer Der forefindes ikke ansøgningsskema. Ingen særlige ansøgningskrav, indsendes i 1 eksemplar. Ansøgningen forfattes i lægmandssporg, og kan indsendes hele året. Der sidder ikke fagfolk i bestyrelsen. Behandling af ansøgninger sker ca. hvert kvartal i forbindelse med bestyrelsesmøder i fonden. Advokat Torben Voss Advodan Aalborg A/S Mølleå Aalborg Inge og Jørgen Larsens Mindelegat (1. december 2012) Legatet uddeler midler til lægevidenskabelig forskning inden for kræftsygdomme. Budget: Ca kr Intet ansøgningsskema. Skal indeholde oplysninger om navn, stilling og bopæl samt cpr. nr. eller CVR. nr. samt kort redegørelse for hidtidigt forskningsarbejde eller studieforløb samt redegørelse for påtænkt anvendelse af legatet. Indsendes i 1 eksemplar. Advokat Henning Kastel Hovedgaden Hørsholm P. Carl Petersens Fond (31. januar 2013) Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom. For uddelingsåret 2012/2013, uddeles: Kandidatstipendier ansøgningsfrist november (se opslag i vejledningen på hjemmesiden) 2. Et mindre antal Scholarstipendier. 3. Nogle få Introduktionsstipendier (op til 6 måneder), der gives til fritagelse for rutinemæsssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning. 7

8 Ansøgningsskemaer forefindes på fondens hjemmeside, hvor også ansøgningsvejledning og retningslinjerne fremgår. fond.dk/index.html Novo Nordisk Fonden Hallas Møller Stipendium (1. februar, 2013) Fonden tildeler femårige stipendier for seniorforskere til forskning inden for dansk læge og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning i Danmark. Der uddeles to stipendier pr. år. Den samlede udbetaling under stipendieperioden udgør 11 mio. kr. Der kan udbetales op til 2,2 mio.kr. om året. Beløbet er til dækning af egen løn samt driftsomkostninger op til 1,5 mio. kr. pr. år. Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning findes på hjemmesiden fra 17. december Ansøgere, der har dansk som modersmål SKAL udarbejde ansøgninger på dansk. Kun ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, må udarbejde ansøgninger på engelsk. Arvid Nilsson's Fond (1. marts, 2013) Fondens formål er at støtte sygdomsbekæmpelse, herunder fortrinsvis bekæmpelse af kræft og hjertesygdomme på den måde, som efter bestyrelsens skøn er mest hensigtsmæssig. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal dog som minimum indeholde beskrivelse af projektet, et budget samt CV og anbefaling for ansøger/ansøgere. Caroline Stjernstrøm Nielsen Bruun & Hjejle Nørregade København K 8

9 Karen Elise Jensens Fond (1. marts 2013) Karen Elise Jensens Fond yder støtte til forskning inden for lægevidenskaben samt støtte til undersøgelse, behandling og forebyggelse af sygdomme. Især projekter med forskning inden for områderne leukæmi og nyre og hjertesygdomme kommer i første række, i særdeleshed klinisk forskning. Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn. Fonden har herunder støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru og Grønland. Støtte ydes ikke til: Studerende eller ansøgninger fra ph.d. studerende, hvor ansøgningen indsendes af den pågældende direkte til fonden. Studierejser eller rejser til faglige kongresser. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Se specifikke krav til ansøgningen på hjemmesiden. Ansøgninger på beløb under kr. modtages ikke. Riisfort Fonden (1. marts og 1. september) Fondens formål er at yde støtte til undervisning og forskning indenfor lægevidenskaben eller hermed ligestillede formål til forbedring af folkesundheden. Berettiget til at modtage støtte er forskere ved i Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorledes støtten skal ydes og skal sikre sig, at den anvendes i overensstemmelse med formålet. Støtten kan ydes til ansøgere, men også gives uden ansøgning. Budget: Mellem og 1 mio. kr. årligt Der anvendes ikke ansøgningsskema. Fonden behandler ikke ansøgninger, der er fremsendt som e mail eller pr. fax. Bestyrelsen for Fonden har fastlagt følgende betingelser for at søge om støtte: 1) Der ydes kun støtte til projekter, hvor projektlederen har gennemgået en forskeruddannelse, d. v. s. som minimum har en ph.d. grad. 2) Ansøgninger sendes direkte til Fonden i 4 eksemplarer 3) Ansøgninger behandles 2 gange om året i første og tredje kvartal. 4) Ansøgningsterminerne ligger henholdsvis 1. marts & 1. september. 5) Ansøgningen skal indeholde: 9

10 Lægmandsbeskrivelse af projektet. Budget CV Detaljeret beskrivelse af projektet. Såfremt Fonden yder støtte til et projekt, påhviler det modtageren, at indrykke en annonce i Århus Stiftstidende samt Jyllandsposten. Deadline: 01/03/2013 og 01/09/2013 fonden.aspx Torben og Alice Frimodts Fond (15. marts, 2013) Fonden støtter forskning, der kan fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål. Fonden støtter kun undtagelsesvis personer, der er yngre end 30 år. Budget: Uddeler ca. 1,5 mio. kr. pr. år af op til kr. Kontakt fonden for overhead Der benyttes ikke skema. Ansøgninger skal være skriftlige og fremsendt pr. post i et eksemplar. Formålet skal være klart beskrevet og indeholde budget og tidsplan for gennemførelse. Videnskabelige ansøgninger skal indeholde en lægmandsbeskrivelse. Ansøgerens cpr.nr skal angives, eller hvis formålet udføres i regi af en institution, forening, virksomhed eller lign, skal dennes CVRnr. angives. Ansøgerens CV og kvalifikationer skal anføres, evt. suppleret med anbefalinger fra relevante personer. Ansøgerens e mail adresse skal anføres. Kun ansøgere, der kommer i betragtning, får svar. Direktør Niels Skibsted Egernskoven Græsted Main: (+45)

11 Jyllandspostens Fond (15. marts) Ifølge fundatsen for Jyllands Postens Fond kan Fondsstyrelsen yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp eller ikke har mulighed for at hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke ydes støtte til uddannelse, studierejser, foreningsjubilæer o.l. Der ydes ikke social støtte til enkeltpersoner. Fonden har mulighed for løbende uddelinger, men den store ansøgningsrunde løber fra februar 2013 og frem til ansøgningsfristen den 15. marts Uddelingerne finder sted i forbindelse med Fondens årsmøde medio maj. posten.org/priser og legater/jps fond legater.php Hørslev Fonden (31. marts) Hørslev Fonden har som formål at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det farmaceutiske og lægevidenskabelige område, herunder apoteksvæsenet. Overhead kan søges. Følg retningslinjerne fra dit fakultet fonden.dk/ Gangstedfonden (30. april) Fonden støtter: forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder anskaffelse af apparatur, indretning af klinikker og revalideringscentre m.v. juridisk videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser samt universitetsophold andre former for samfundsforskning eller offentligt virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund støttes. Budget: 2,6 mio. Deadline: Ansøgninger om støtte til sygdom og sygdoms bekæmpelse behandles 1 gang årligt og modtages mellem 1. marts og 30. april. 11

12 Illum Fondet (1. maj 2013) Fonden støtter erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og andre samfundsgavnlige formål. Institutioner, undervisningsanstalter, selskaber, foreninger samt enkeltpersoner støttes. Støtte kan ikke opnås til studieophold og studierejser i udlandet. Budget: Varierer små portioner. Intet ansøgningsskema. Advokat Søren Juul Valkendorfsgade København K Main: (+45) Direktør Werner Richter og Hustrus Legat (1. juni 2013) Tilskud til dyreværn og vanskelig stillede samfundsgrupper (ikke enkeltpersoner). Endvidere til videnskabelig forskning. Ansøgninger til studierejser og andre rejseformål imødekommes ikke. Ansøgere bedes opgive cpr./cvr. nr. Intet ansøgningsskema. Projektet må ikke inkludere dyreforsøg. Skal vedlægges budget samt oplysninger om eventuelle andre fonde, der er søgt. Dir. Werner Richter og Hustrus Legat c/o Danfitex Postbox Hellerup Den Bøhmske Fond (30. Juni, 2013) Almennyttig støtte til forskningsmæssige aktiviteter samt til humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende foranstaltninger. Endvidere til kunstneriske og musikalske formål, fortrinsvis indenfor den klassiske sang og musik. Intet ansøgningsskema. Ansøgningskrav og frist bliver opslået i aviserne omkring juni; Jyllands Posten, Politiken og Berlingske Tidende. Der kan kun søges støtte til projekter, der tidligst igangsættes efter det kommende årsskifte. 12

13 Indsend udførlig beskrivelse af projektet, bilagt kopier af de seneste 2 årsrapporter samt oplysning om anden støtte. Oplys kontonummer. Uddeling finder sted i November Lone Henriksen Valdal Advokatfirma Øster Allé København Ø Main: (+45) Fax: (+45) Clara Hansens Mindelegat (1. september, 2013) Legatet giver støtte til gigtforskning og andre videnskabelige formål samt til kulturelle og sociale formål. Budget: til rådighed Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Der kan benyttes ansøgningsskema. Ansøgningsskema forefindes på hjemmesiden. Uddeles ultimo september. Esbjerg Kommune, Fællesforvaltningen, Økonomi Torvegade Esbjerg Main: (+45) kommunen/fonde og legater.aspx#clara_hansens_mindelegat Direktør Peder Mortensen og Hustru Marry Mortensens Fond (1. september, 2013) Støtter almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål af social art, kulturel og videnskabelig karakter. Til sociale formål skal henhøre støtte til betrængte mennesker og til unge under uddannelse. I de senere år er ansøgere fra Fyn blevet prioriteret. Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen kan indsendes i perioden 1/5 1/9 hvert år. Advokat Per Jørgensen 13

14 Fisketorvet Odense C Main: (+45)

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Navn og hjemsted Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Formål Fondens formål er at yde legater til

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere