Vejledning om Supplerende dagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Supplerende dagpenge"

Transkript

1 Vejledning om Supplerende dagpenge

2 Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse, legater m.m. 8 Forlagsaftaler 8 G-dage - Arbejdsgivergodtgørelse/1. og 2.ledighedsdag 9 Overskydende timer 10 Frigørelsesattest ugers reglen 12 Arbejde som underviser 12 Rådighed og supplerende dagpenge 13 Karantæne 14 Selvstændig bierhverv 15 Indsendelse af dagpengekortet 15 Udbetaling af dagpenge 2

3 Indviklede regler Når du arbejder - f.eks. som freelancer - samtidig med, at du modtager dagpenge, skal der ske fradrag i dine dagpenge. Reglerne for fradrag i dagpengene er ret komplicerede. Derfor har vi lavet denne pjece for at gøre dig opmærksom på dine pligter og rettigheder. Pjecen omfatter de væsentligste regler, men er du blot lidt i tvivl, så kontakt os. Du kan i øvrigt også få gode råd og vink ved at læse på hjemmesiderne og i Freelance håndbogen, som er udgivet af FreelanceGruppen i DJ. Det er Folketinget, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen, der bestemmer indholdet i loven og bekendtgørelser. Mens det er arbejdsløshedskassen, der skal administrere reglerne inden for lovens rammer. Pensionsstyrelsen kontrollerer, at vi administrerer efter reglerne. Derfor kan det godt komme til at virke lidt bureaukratisk en gang imellem, men det skyldes altså, at vi skal have dokumentation for de udbetalinger, vi foretager. Endelig, så er det Arbejdsskadestyrelsen, der er klageinstans for de afgørelser, som arbejdsløshedskassen træffer. Dagpengekortet med de vigtigste felter Dagpengekort udfyldes online via a-kassens hjemmeside Du skal altid skrive antallet af alle dine faktiske arbejdstimer på dagpengekortet, når du som arbejdsløs udfører et stykke arbejde. Timerne skal skrives på kortet ud for præcis den eller de dage, du har udført arbejdet. Dette gælder også, hvis du har arbejdet om aftenen, i weekenden og på helligdage. Det er således uden betydning, hvornår du får lønnen udbetalt, eller om du overhovedet får den udbetalt, da retten til supplerende dagpenge grundlæggende er et spørgsmål om arbejde frem for indtægt. Ud for hver enkelt arbejdsdag skal du også skrive hvor mange timer du har været beskæftiget, hvor meget du har tjent, navn og adresse på din arbejdsgiver, samt evt. titlen på din freelanceopgave. Arbejder du samtidig på flere opgaver, skal du markere hver opgave for sig, f.eks. med angivelse af om den strækker sig over flere dage, og hvornår den er afsluttet. Hvis du arbejder på nedsat tid og f.eks. får en fast månedsløn, vil du i nogle situationer få løn for timer, hvor du ikke arbejder. Det gælder typisk helligdage eller overenskomstmæssige fridage. Disse løntimer skal også skrives på dagpengekortet. Dagpengekortet har felter til to slags arbejde: Som lønmodtager og som selvstændig. Betingelsen for at få dagpenge når du arbejder som freelancer er, at 3

4 du som udgangspunkt altid arbejder på lønmodtager vilkår; og derfor oplyser alle dine arbejdstimer i feltet lønarbejde. Hvis du er i tvivl om du arbejder som lønmodtager eller ej, bør du altid rekvirere vores særlige pjece selvstændig virksomhed eller kontakte a-kassen. Enhver form for erhvervsarbejde under arbejdsløshed medfører, at vi trækker i dine dagpenge - også ulønnet arbejde. Så snart du blot har arbejdet en lille smule, skal vi beregne dine supplerende dagpenge for resten af den uge, hvor du har arbejdet - dette gælder også, hvis du har fået løn uden, at du har præsteret arbejde. Det kan ske på to måder, og det afhænger af, om dit arbejde er kontrollerbart eller ukontrollerbart. Se afsnittene om Kontrollabelt eller Ukontrollabelt arbejde. Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge under forudsætning af, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge: du står til rådighed for arbejdsmarkedet, du er arbejdssøgende til arbejde på fuldtid og du er lønmodtager i skattemæssig forstand. Hvis du er ansat i et ansættelsesforhold med et opsigelsesvarsel, gælder der særlige regler. Læs afsnittene 30 ugers reglen og Frigørelsesattest senere i pjecen. Fradrag i dagpenge At arbejde medfører fradrag i dine dagpenge, uanset om det er lønnet eller ulønnet. Hvis du har arbejdstimer i løbet af en uge, bliver du trukket 1/37 af en fuld uges dagpenge for hver arbejdstime, du har haft. På den højeste sats svarer det i 2012 til 106,50 kr. pr. arbejdstime. Du skal modregnes i den uge hvor du udfører arbejdet. Det har ingen betydning, hvornår du har modtaget lønnen. Det er derimod ikke afgørende arbejdet udføres på helligdage, uden for normal arbejdstid eller uden for dit faglige område arbejdet skal altid modregnes. 4

5 Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, timer fra ulønnet arbejde og indtægter fra de fleste offentlige og private hverv fratrækkes også. Regler for mindste udbetaling I løbet af en ledig uge skal der mindst være én dag, dvs. 7,4 timers dagpenge til udbetaling. Det betyder, at der ikke udbetales dagpenge, hvis du har haft over 29,6 timers arbejde i én uge. Kontrollabel arbejdstid For at dine arbejdstimer kan betragtes som kontrollable, er det en forudsætning, at din arbejdsgiver udbetaler din løn som A-indkomst. Det er også en forudsætning, at arbejdsgiveren indberetter din indkomst til indkomstregisteret som A-indkomst og med løntimer. Eksempel på modregning hvis dit arbejde er kontrollabelt: Hvis du arbejder 15 timer og får 350 kr. i timen (indtægt = kr ) Modregning i dagpengene: Du vil blive modregnet 15 timer a 106,50 = kr ,5 Ukontrollabelt arbejde Ukontrollabelt arbejde er arbejde, der ikke falder ind under begrebet kontrollabel arbejdstid. Det vil sige arbejde, hvor arbejdsgiveren ikke har indberettet indtægt som A- indkomst og løntimer til indkomstregisteret. Det vil typisk sige arbejde, der udbetales som B-indkomst, honorar, vederlag og lign. Hvis dit arbejde er ukontrollabelt, skal vi omregne din indtægt ved arbejdet til timer, som skal fradrages i dagpengene. Ved omregningen benyttes en omregningssats på kr. 209,63. Eksempel 1: Hvis du arbejder 15 timer og får kr. 350 i timen (indtægt = kr ) Modregning i dagpengene: Du får omregnet indtægten til timer (kr : 209,63) = 25,0 timer Du vil blive modregnet 25,0 timer á kr. 106,50 = kr Eksempel 2: Hvis du arbejder 15 timer og får kr. 150 i timen (indtægt = kr ) Modregning i dagpengene: Du får omregnet indtægten til timer (kr : 205,52) = 10,7 timer. Du vil blive modregnet 10,7 timer á kr. 106,50 = kr

6 Særligt om undervisning Hvis du har job som underviser, hvor du får løn for forberedelsestid, skal den samlede tid du får løn for, trækkes fra dine dagpenge. Hvis der ikke findes en overenskomst, der fastsætter forberedelsestiden, skal arbejdstiden beregnes ud fra din løn med den gældende omregningssats. Oplysning på dagpengekortet Når du arbejder ukontrollabelt og skal have supplerende dagpenge, er de vigtigt, at du oplyser om antallet af faktiske arbejdstimer, lønindtægten og arbejdsgiverens navn på dagpengekortet. Husk, at arbejdet skal påføres ud for den dag, hvor arbejdet rent faktisk er udført og ikke først, når du modtager løn Skattemæssige fradrag inden omregning Hvis du en dag har haft arbejde og samtidig har haft skattemæssigt anerkendte lønmodtagerudgifter i forbindelse med dette konkrete stykke arbejde, kan du trække dem fra i det beløb, du skriver på dagpengekortet (husk at oplyse om bruttobeløbet, udgiftsbeløbet og hvilken slags udgift, der er tale om). Dette gælder kun udgifter, som anerkendes af skattevæsenet som fradragsberettigede for lønmodtagere. Dokumentation for, hvilke udgifter Skattevæsenet har godkendt som fradragsberettigede skal indsendes til os, evt. i form af tidligere årsopgørelser eller en skriftlig bekræftelse fra Told & Skat. Hvis du først får din lønseddel efter at du har sendt dagpengekortet ind, skal den fradragsberettigede udgift meget tydeligt skrives på lønsedlen ud for det optjente bruttobeløb, når du sender lønsedlen ind til os. Er du i tvivl, bør du altid kontakte enten a-kassen eller din revisor. Læs i øvrigt nærmere om Skatten i FreelanceHåndbogen, som kan findes på journalistforbundet.dk under freelanceportalen. Ophavsrettigheder, genanvendelse, legater m.m. Der skal ikke ske fradrag for indtægter i forbindelse med ophavsrettigheder. Det gælder eksempelvis licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda og Gramexafgifter. 6

7 Hvis du modtager betaling for genanvendelse af f.eks. bøger, fotografier eller lignende, som du tidligere har lavet også selvom arbejdet er udført før du ledigmeldte dig skal der ske fradrag i dine dagpenge. Da der ikke er udført arbejde i umiddelbar tilknytning til udbetalingen af genanvendelseshonoraret, skal fradraget foretages efter anvendelse af den gældende omregningssats, som er på 209,63. Fradraget foretages på det tidspunkt, hvor indtægten er modtaget. Du skal derfor huske at oplyse om evt. udbetalte genanvendelseshonorarer på dit dagpengekort ud for den dag, hvor du har modtaget honoraret. Indtægter for afkald på udnyttelsesretten, herunder førsteudsendelse af et værk eller førsteudsendelse af f.eks. et fotografi medfører fradrag og skal derfor fradrages på det tidspunkt, hvor indtægten modtages. Modtagelse af legater kan være selvstændig virksomhed. Hvis du søger et legat til et konkret projekt, hvor dit honorar er bestemt af de udgifter, der er forbundet med arbejdet, betragtes arbejdet som udgangspunkt for selvstændig virksomhed. Årsagen er, at du betragtes som din egen arbejdsgiver og at du ikke nødvendigvis er sikret en indtægt for arbejdet uanset, at du regner med at afsætte penge til din egen løn. Men hvis du selv skal dække udgifter til dit arbejde, og dette kan have direkte indflydelse på din løn, så arbejder du for egen regning og risiko. Legater, hvor der ikke er knyttet en arbejdsforpligtelse, har ingen indflydelse på dine dagpenge. Du skal dog altid oplyse om de legater, som du modtager. Herefter er det op til a-kassen at vurdere, hvilken indflydelse det har på din ret til dagpenge. Modtager du et rejselegat, stipendiat eller tilskud til residency ophold, så kontakt a-kassen for nærmere vejledning. 7

8 Forlagsaftaler Indgåelse af en forlagsaftale om f.eks. udgivelse af en bog eller udgivelse af 2. udgave, bliver ofte betragtet som selvstændig virksomhed. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os inden du indgår en forlagsaftale for at få klarlagt, hvilken konsekvenser det vil få for din fortsatte ret til dagpenge. Nogle af de ting, der bl.a. bliver lagt vægt på, ved vurderingen af hvorvidt indgåelse af en forlagsaftale skal betragtes som selvstændig virksomhed, er f.eks. om du angiver over-/underskud af virksomhed på selvangivelsen, om du er momsregistreret, om du anvender egne driftsmidler, arbejdet udføres fra egne lokaler og du selv afholder udgifterne i forbindelse med arbejdets udførelse. Derudover skal der foretages en konkret rådighedsvurdering, for at få vurderet om du kan anses for værende til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejdssøgende i den periode forlagsaftalen dækker. G-dage/Arbejdsgivergodtgørelse på 1., 2. og 3. ledighedsdag Hvis du ophører med opgave- og tidsbestemte opgaver, eller du fratræder et ansættelsesforhold, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse på både den 1., 2. og 3. ledige dag, og vi skal derfor trække dig for 3 G-dage ( 3 x 7,4 timer). G-dage udløses hver gang, du inden for de sidste 4 uger har arbejdet sammenlagt 74 timer eller derover for den samme arbejdsgiver. Hvis du arbejder med ukontrollabelt arbejde anvendes de omregnede timer ved bedømmelsen af, hvorvidt der skal ske fradrag for arbejdsgivergodtgørelse (G-dage). Vores træk i dine dagpenge er lig med dit krav på godtgørelse hos den tidligere arbejdsgiver. Prisen for en G-dag svarer til et dagpengefradrag på 7,4 timer og du har ret til 788,- kr. pr. dag fra din tidligere arbejdsgiver. Fradraget skal foretages i dine dagpenge, uanset om du konkret får din godtgørelse fra arbejdsgiveren eller ej. Arbejdsopgaver for den samme arbejdsgiver kan højst komme til at udløse i alt 16 G-dage pr. kalenderår. Hvis du har problemer med at få udbetalt godtgørelsen fra din tidligere arbejdsgiver, bistår vi gerne med at få udbetalt pengene. 8

9 Overskydende timer Når du tilmelder dig som ledig på Jobcentret og anmoder om dagpenge, skal vi undersøge, hvor mange arbejdstimer du har haft indenfor de sidste 12 uger for timelønnede/3 måneder for månedslønnede forud for din tilmelding på Jobcentret. Hvis det viser sig, at du har haft mere end 444 timer/481 timer indenfor nævnte periode, skal der ske fradrag for overskydende timer i din dagpengeudbetaling. Du vil altså blive sat til at afspadsere de timer, som du ikke nåede at afspadsere inden du ophørte. Reglen gælder også, når du er begyndt at modtage dagpenge, og i en enkelt uge har mere end 37 timer med arbejde. Ved ukontrollabel arbejdstid skal indtægten omregnes til timer, før regnestykket gøres op. Ved omregningen benyttes omregningssatsen på 209,63 ved en indtægt på op til kroner i en uge. Den forhøjede omregningssats, der skal benyttes, hvis din indtægt ved ukontrollabelt arbejde i en uge udgør mere end kroner (37 timer x 209,63), er således forhøjet til 314,45 kroner (1,5 x 209,63). Den forhøjede omregningssats anvendes kun for den del af indtægten, der er større end 7.756kroner. Hvis indtægten eksempelvis i en uge med ukontrollabelt arbejde er kroner, vil antallet af overskydende timer se således ud: kroner svarer til 37 timer i ugen, d.v.s. at kroner( minus 7.756) skal divideres med den forhøjede omregningssats på 314,45. Antallet af overskydende timer til fradrag i den/de efterfølgende uger vil således være 7,8 timer. Er timerne ikke afspadseret indenfor 5 uger, bortfalder de. Hvis du kan anses for selvforskyldt ledig og derfor skal have karantæne i de første 185 dagpengeberettigede timer, påbegyndes karantænen først efter at evt. overskydende timer er afviklet. Holder du ferie med feriedagpenge umiddelbart efter, at du har haft overtimer, vil overtimerne vente på, at du er færdig med at holde ferie, hvorefter afviklingen påbegynder. Kort sagt betyder det, at den periode du holder ferie med feriedagpenge forlænger den periode indenfor hvilken overtimerne skal afspadseres tilsvarende. 9

10 Frigørelsesattest Hvis du er ansat i et ansættelsesforhold, hvor du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få dagpenge. Ved sin underskrift på attesten erklærer arbejdsgiveren, at vedkommende til enhver tid vil acceptere, at du opsiger dit arbejde uden varsel, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid. Frigørelsesattesten skal enten gives på en særlig blanket, som fås hos os eller fremgå af en ansættelseskontrakt. Du kan også hente blanketten på adressen ajks.dk. Erklæringen skal være os i hænde senest 5 uger efter ansættelsesforholdet er begyndt, for at du kan få supplerende dagpenge fra den første dag. Får vi erklæringen senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager den. Husk at du altid skal være til rådighed for fuldtidsarbejde, og at du skal kunne dokumentere, at du søger arbejde på fuld tid. Læs afsnittet Rådighed og supplerende dagpenge. Vær opmærksom på, at hvis du arbejder på funktionærlignende vilkår, i mere end 8 timer om ugen i en måned, bliver du automatisk omfattet af et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Opsigelsesvarslet træder i kraft ved udgangen af den første måned. 30 ugers reglen Hvis du har arbejde og skal have udbetalt supplerende dagpenge for en del af ugen, er der en begrænsning i retten til supplerende dagpenge: Når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for de sidste 104 uger, bortfalder retten til supplerende dagpenge. Begrænsningen af supplerende dagpenge gælder for alt arbejde, uanset om du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Det er dog kun uger hvor du både arbejder (lønarbejde) og samtidig modtager supplerende dagpenge der tæller med til de 30 uger. Hvis du mister retten til supplerende dagpenge, kan du optjene en ny ret til supplerende dagpenge. 10

11 Du får en ny ret, når du som månedslønnet, inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger til indkomstregisteret. Eller du som ugelønnet har fået indberettet mere end 30 løntimer i hver af 26 uge-indberetninger eller som 14-dages lønnet har fået indberettet mere end 60 løntimer i hver af dages-indberetninger, Er du deltidsforsikret, får du en ny ret ved som månedslønnet, inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet et antal løntimer, som mindst svarer til den gennemsnitlige arbejdstid før ledigheden i hver af 6 månedsindberetninger. Eller du som ugelønnet har fået indberettet fået indberettet et antal løntimer, som mindst svarer til den gennemsnitlige arbejdstid før ledigheden i hver af 26 ugeindberetninger eller som 14-dages lønnet har fået indberettet et antal løntimer, som mindst svarer til den gennemsnitlige arbejdstid før ledigheden i hver af dages-indberetninger. Særligt ved fast arbejde : Vi giver dig skriftlig besked, inden de 30 uger er gået. Så har du mulighed for at opsige dit deltidsarbejde med udgangen af den 30. uge med supplerende dagpenge uden dagpengemæssige konsekvenser (karantæne). Opsigelsen skal være begrundet i, at du mister retten til supplerende dagpenge, og ophøret skal ske i forbindelse med at retten til supplerende dagpenge bortfalder. Opsiger du arbejdet inden der er gået 30 uger, vil du som udgangspunkt være selvforskyldt ledig og dermed få en effektiv karantæne på 111 timer(3 uger). Vær opmærksom på, at der er en gentagelsesvirkning, hvis du 2 gange indenfor 1 år har fået karantæne på grund af selvforskyldt ledighed. Hvis det er tilfældet, vil du miste retten til dagpenge, indtil du har haft mere end 300 løntimer inden for en 10-ugers periode. Vælger du at melde dig fuldt ledig, har du ret til at fortsætte på almindelige dagpenge, men ikke til at få supplerende dagpenge. Vælger du at fortsætte med arbejdet og dermed acceptere at retten til supplerende dagpenge er bortfaldet, skal du være klar over, at en evt. senere ny beregning af dagpengesatsen vil ske på grundlag af, hvad du har tjent, mens du arbejdede på nedsat arbejdstid. Hvis du fortsætter med deltidsarbejdet, efter at du har mistet retten til supplerende dagpenge, vil du kunne opsige arbejdet de næste 26 uger uden at får karantæne hvis du fratræder inden for de 26 uger. 11

12 Arbejde som underviser fradrag Arbejde som underviser er som udgangspunkt ukontrollabelt, da der altid vil være forberedelse forud for undervisningen, som normalt udføres i hjemmet. I de fleste overenskomster om undervisning dækker lønnen både undervisningstiden og forberedelse, og det er fastsat, hvor lang tids forberedelse, man får løn for pr. lektion. I så fald skal der kun ske fradrag for lektionen og for den lønnede forberedelse. Den lønnede forberedelsestid kan variere alt efter hvilken overenskomst, man er omfattet af, men er ofte på 1,6 time. Hvis undervisningsarbejdet ikke er omfattet af en overenskomst, hvor forberedelsestiden er fastsat og lønnet, skal det behandles som ukontrollabelt arbejde, hvor indtægten omregnes til arbejdstimer med den gældende omregningssats (se afsnittet om ukontrollabelt arbejde) Hvis er ude som foredragsholder, gælder tilsvarende regler. Det vil sige at honoraret som udgangspunkt vil blive omregnet som ved ukontrollabelt arbejde, med mindre du er lønnet efter en overenskomst, hvor der er taget stilling til forberedelsestiden. Rådighed og supplerende dagpenge Som ledig har du pligt til altid at være arbejdssøgende til lønarbejde på fuld tid. Du må altså ikke alene ønske at stå til rådighed for freelancearbejde, men har pligt til både at søge og evt. med dags varsel direkte at tage anvist arbejde som almindelig ansat lønmodtager. Hvis du indkaldes til en samtale, vejledning eller lignende hos enten os, på jobcentret eller hos anden aktør, skal du også kunne møde op med dags varsel - i princippet uanset, om du f.eks. er på arbejde den pågældende dag. Hvis du har kompetencer på et andet arbejdsområde, hvor der er mangel på arbejdskraft (flaskehalsområde), vil du blive pålagt at søge arbejde på dette område. Du står til rådighed, når du - er tilmeldt Jobcentret - er aktivt arbejdssøgende - er klar til at påtage dig arbejde fra i morgen - en gang om dagen er orienteret om indholdet af din daglige post 12

13 - løbende orienterer Jobcentret om dine ferieplaner og andre forhold af betydning for, hvorvidt du er til rådighed eller ej og således af betydning for formidling af arbejde og afgivelse af tilbud - Du skal møde frem til de samtaler arbejdsløshedskassen indkalder dig til. Arbejdsløshedskassen skal indkalde dig til en samtale hver 3. måned. Du kan ikke få dagpenge, hvis du - har selvstændig virksomhed som hovederhverv - er under uddannelse - opholder dig i udlandet - andre forhold, der begrænser din rådighed C.V.-jobnet - Når du bliver ledig har du pligt til at lægge dit CV ind på adressen senest 3 uger efter du er blevet ledig. - C.V et.: er en præsentation med oplysninger om dine jobønsker, erfaring, kvalifikationer o.lign. - På Jobcentret har du mulighed for at få udleveret et forbehandlingsskema, som oplyser om hvilke oplysninger der skal lægges ind i CV-banken - Formålet med Jobnet er, at arbejdsgivere som skal ansætte arbejdskraft hurtigt kan lokalisere relevante ansøgere til jobs. - Du skal være opmærksom på, at du løbende skal ajourføre dit C.V. Karantæne Opsigelse: Hvis du opsiger dit arbejde uden gyldig grund, vil du normalt få karantæne i 111 timer (3 uger). Kontakt derfor altid os eller din faglige organisation inden du opsiger dit arbejde. Bliver du opsagt af din arbejdsgiver, vil du normalt ikke få karantæne, med mindre du er skyld i at du blevet opsagt. Husk accepter ikke et kortere opsigelsesvarsel, end det du har krav på! Karantænen er effektiv. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge i 111 timer, hvor du ellers ville have været berettiget til dagpenge. D.v.s. at karantænen først begynder at blive afviklet fra og med den dag, du har tilmeldt dig Jobcentret. Meld dig derfor på Jobcentret straks du bliver ledig. Er karantænen ikke afviklet senest 3 måneder efter arbejdsophøret, anses karantænen for 13

14 udstået. Hvis du har mindst 185 timers ustøttet arbejde efter arbejdsophøret, som udløste karantænen, anses karantænen også for udstået/bortfaldet. Afslag: Hvis du udebliver fra eller afslår at deltage i en formidlingssamtale eller andre samtaler på Jobcentret eller med en arbejdsgiver, så bliver du idømt 111 timers (3 uger) effektiv karantæne. Det gælder også, såfremt du ved samtalen udviser en adfærd, der bevirker, at du ikke formidles arbejdet eller ansættes af arbejdsgiveren. Afslår du at medvirke til udarbejdelse eller revision af din Jobplan, bliver du idømt 111 timers (3 uger) effektiv karantæne. Det gælder også, såfremt du ved samtalen udviser en adfærd, der bevirker, at du ikke får udarbejdet en Jobplan. Hvis du udebliver fra et tilbud, der er aftalt i din Jobplan, bliver du idømt 111 timers (3 uger) effektiv karantæne. Såfremt du indenfor 12 måneder er idømt 2 effektive karantæner, mister du din ret til dagpenge, indtil du har haft mere end 300 løntimer inden for en 10- ugers periode. Arbejdssøgning og formidling: Du har pligt til at påtage dig og søge rimeligt arbejde - også udenfor dit fagområde fra første ledige dag. Rimeligt arbejde er arbejde, som du vil kunne varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis det kan varetages efter et kortere uddannelsesforløb, og hvis du får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med formidlingen. Selvstændigt bierhverv Selvstændig virksomhed anses som bibeskæftigelse hvis der ikke er tale om en hovedbeskæftigelse. Du skal ved ledighedens indtræden, eller ved påbegyndelse af din virksomhed kunne sandsynliggøre over for os at du faktisk er, og kan være fuldt, normalt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager, og at arbejdet med din virksomhed kan udføres udenfor fagets normale arbejdstid. Virksomheden må på intet tidspunkt være baseret på, at din arbejdsindsats skal ligge indenfor normal arbejdstid. Hvis dette er tilfældet, kan du ikke få dagpenge. 14

15 Driver du selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, kan du dog fortsat være medlem hos Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, i det vi også arbejdsløshedsforsikrer selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du kun modtage dagpenge i 78 uger. Det er kun uger, hvor du får udbetalt dagpenge, der tæller med i opgørelsen af de 78 uger. Herefter skal du enten ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse, gøre det til din hovedbeskæftigelse eller vælge at frasige dagpengene. Hvis du vælger at ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse, generhverver du din almindelige dagpengeret. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at give os meddelelse om en eventuel udvidelse af den selvstændige virksomhed eller andre forhold, som du ikke tidligere har oplyst os om. Læs endvidere vores pjece Vejledning om selvstændig virksomhed om din forsikringsstatus Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller søge information på ajks.dk. Indsendelse af dagpengekort Husk altid at indsende dit online-dagpengekort straks efter dagpengeperiodens udløb Dagpengesatser: Maksimumsats (100 %): 788 kr./dag kr./uge Dimittendsats (82 %) 646 kr./dag kr./uge Vi modtager automatisk dit skattekort fra SKAT. Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag af dagpengene. Udbetaling af dagpenge: Dagpengene udbetales til din nemkonto. Vi skal benytte dit ugefradrag fuldt ud, hvis du er ledig hele ugen og reduceret, hvis du er delvist ledig. Det betyder, at dit ugefradrag omregnes til et 15

16 timefradrag, der ganges med det antal timer, som du skal have dagpenge for, hvis du ikke skal have dagpenge for hele ugen. Tal altid med A-kassen Vi håber med denne pjece at have løst nogle problemer, så du ikke får problemer undervejs. Men hvis pjecen giver sig anledning til yderligere spørgsmål, eller den slet ikke løser dit problem, så kontakt os, inden du kaster dig ud i dit nye forehavende. Er det sådan, at du tænker på at rejse til udlandet for at arbejde eller for at søge et arbejde, vil vi anbefale at du henvender dig til os. Flytter du adresse, skal dette straks meddeles skriftligt til dit Jobcenter. Husk samtidig at meddele din nye adresse til medlems- og kontingentafdelingen, evt. pr. mail på adressen: eller Derfor ring, kom forbi eller skriv til os, når du er i tvivl. Vi henviser samtidig ajks.dk, hvor du kan hente yderligere oplysninger om a-kassen, pjecer, arbejdsgivererklæringer mv. 10. april

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere