Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden"

Transkript

1 Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten og placeringen af orloven 1

2 Indledning Barselsreglerne er over årene blevet meget fleksible, hvilket helt overordnet er rigtig godt. Fleksibiliteten betyder, at mor og fars placeringen af barselsorloven kan strikkes sammen på en sådan måde, at rigtig mange situationer kan tilgodeses. Men den høje grad af fleksibilitet betyder samtidig, at det meget nemt kan blive uoverskueligt, netop fordi mulighederne er så mangeartede. Det bliver bestemt ikke lettere når forholdet omkring aflønning og regler om meddelelse om orlovens placering overfor arbejdsgiver bringes ind i billedet. Det skyldes, at aflønningen under orlov som altovervejende hovedregler ikke er den samme under hele orlovsforløbet, idet aflønningen i visse perioder kommer fra din arbejdsgiver og i andre i form af barselsdagpenge fra din kommune. Sidst men ikke mindst er der en række frister for, hvornår du senest skal oplyse din arbejdsgiver om graviditeten og om placeringen af din orlov. For at gøre det hele så overskueligt som muligt har vi derfor i KS udarbejdet denne vejledning, der kort præsenterer de muligheder du har for placering af din barselorlov. Endvidere beskriver vi, hvilke varslingsregler der gælder overfor din arbejdsgiver mht. afholdelse af orlov samt om, hvorledes du aflønnes under forløbet. Gennemgangen tager udgangspunkt i lovgivningen, herunder barselsloven og funktionærloven. Du kan have bedre vilkår, men så skal de følge af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller virksomhedens personalepolitik el.lign. Som allerede nævnt er reglerne omkring barselsorloven kompliceret og du er selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp. Orlovens længde I forbindelse med graviditet, fødsel og den efterfølgende orlov har du ret til fravær iht. barselsloven. Det er derimod ikke ensbetydende med, at der også er ret til løn under hele orlovsperioden. Din ret til løn afhænger bl.a. af, hvilke rettigheder du har opnået (individuel aftalt med din arbejdsgiver, om du er omfattet af funktionærloven eller af en overenskomst). Det er derfor væsentligt, at du er opmærksom på, at der er forskel på om der tales om ret til orlov og ret til løn under orlov. 2

3 Den samlede barselsorlov er opdelt i graviditets-, barsels-, fædre- samt forældreorlov. Graviditetsorlov Mor har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen. De 4 uger regnes fra det forventede fødselstidspunkt. Datoen for den forventede fødsel medregnes i de 4 uger før fødsel. Har du eksempelvis termin en tirsdag vil du kunne påbegynde graviditetsorlov om onsdagen 4 uger før. Barselsorlov Mor har ret og pligt til fravær i de 2 første uger efter en fødsel. Herefter har du ret til fravær i yderligere 12 uger, hvormed det samlede fravær udgør 14 uger. Forlængelse af barselsorloven (de 12 uger ud af de 14 uger) Med undtagelse af de 2 første uger er det muligt at forlænge barselsorloven ved indgåelse af aftale med din arbejdsgiver om delvis genoptagelse af arbejdet. Det er derimod ikke muligt at genoptage arbejdet på fuldt tid og samtidig udskyde orloven til senere afholdelse. Fædreorlov Far har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet. De 2 uger kan efter aftale med arbejdsgiveren ligge inden for de første 14 uger efter fødslen. Forlængelse af fædreorlov Det er muligt at forlænge fædreorloven ved indgåelse af aftale med din arbejdsgiver om delvis genoptagelse af arbejdet. Det er derimod ikke muligt at genoptage arbejdet på fuldt tid og samtidig udskyde orloven til senere afholdelse. Forældreorlov Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger, hvormed der tilsammen er ret til 64 uger med ret til at afholde orlov. Den mandlige lønmodtager har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 3

4 Forlængelse af forældreorlov Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med enten 8 uger (fra 32 uger til 40 uger) eller 14 uger (fra 32 uger til 46 uger). Udskydelse af forældreorlov Udskydelse af forældreorloven kan være enten retsbaseret eller aftalebaseret. Retsbaseret udskydelse Forældrene har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven. Retten til at udskyde forældreorloven kan kun benyttes af den ene af forældrene. Det udskudte fravær skal, når det udnyttes, holdes i en sammenhængende periode. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Aftalebaseret udskydelse Efter aftale med arbejdsgiveren kan én eller begge forældre genoptage arbejdet helt eller delvist for derved at udskyde muligheden for at afholde orloven på et senere tidspunkt. Udskudt fraværsret skal dog være udnyttet inden barnet fylder 9 år. I forbindelse med aftale om hel eller delvis genoptagelse af arbejdet under forældreorloven kan det aftales, at fraværsretten forlænges med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget. Varsling om udnyttelse af orlov Vi anbefaler at du skriftligt giver din arbejdsgiver besked om graviditet og ønske om placering af orlov. Dette skyldes, at du derved har sikkerhed for, at I begge under hele forløbet er klar over, hvad der er aftalt. Er der ikke på din arbejdsplads en standard formular i forbindelse med meddelelse om graviditet og placering af orlov er du meget velkommen til at benytte vores standard blanketter. Du finder dem bl.a. på vores hjemmeside. Graviditet & graviditetsorlov Du skal med 3 måneders varsel underrette din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt, og om du forventer at udnytte retten til fravær 4 uger før fødslen. 4

5 Fædreorlov En mandlig lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til 2 ugers fædreorlov, skal senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse underrette arbejdsgiveren herom og om længden heraf. Barsels-, forældre- samt retsbaseret udskydelse af forældreorlov Du skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår du ønsker at placere din orlov og dermed også hvornår du genoptager arbejdet (dvs. returnerer fra orlov). I tilfælde af at du har retsbaseret udskudt mellem 8 og 13 uger af forældreorloven og du ønsker at afholde denne skal dette varsles overfor din arbejdsgiver senest 16 uger før orloven ønskes afholdt. Løn under orlov Din hjemkommune udbetaler barselsdagpenge for de enkelte orlovsperioder. Det kræver imidlertid, at du opfylder det der i barselsloven kaldes beskæftigelseskravet, der bl.a. indbefatter 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet og 120 timers beskæftigelse inden for denne periode. Din arbejdsgiver udbetaler imidlertid hel eller delvis løn i et antal uger under hele eller dele af orlovsperioderne. Hvor meget og i hvor mange perioder afhænger af, hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Dette kan enten være i form af en individuel aftale eller i form af en fællesaftale for alle medarbejdere/medarbejdergrupper. Hvad du har ret til vil derfor enten fremgår af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog, overenskomst eller ved henvisning til funktionærloven. I de uger, hvor du modtager hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver, indtræder din arbejdsgiver i retten til barselsdagpenge. Retten til lønudbetaling fra arbejdsgiveren forudsætter derfor, at arbejdsgiveren er berettiget til den fulde refusion af barselsdagpengene. I de resterende uger af orlovsperioderne, hvor din arbejdsgiver ikke yder løn, vil der blive udbetalt barselsdagpenge fra din hjemkommune. Der ydes dog sammenlagt fulde barselsdagpenge for hele bar- 5

6 selsorlovsperioden i 52 uger. Mor og far kan derfor ikke modtage barselsdagene for en længere perioder. Da vores medlemmer som altovervejende hovedregel er omfattet af funktionærloven har vi nedenfor taget udgangspunkt i lovens bestemmelse omkring betaling under orlov. Funktionærloven er en minimumslov og indeholder en bestemmelse om halv løn under orlov til mor 4 uger før og 14 uger efter. Mor har derfor som funktionæransat som minimum ret til betaling efter denne lov bestemmelse. Du kan derfor sagtens have forhandlet dig frem til en bedre løsning, hvorfor du i så fald skal tage højde herfor, når du læser videre nedenfor. Er du ikke omfattet af funktionærloven og har du ikke opnået en aftale om ret til løn under barselsorlov, vil du forudsat at du opfylder barselslovens beskæftigelseskrav modtage barselsdagpenge fra din kommune under hele orlovsperioden. Graviditetsorlov Din arbejdsgiver udbetaler halv løn til dig under din ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, dog tidligst 4 uger før forventet fødsel. Denne ret til halv løn fremgår af funktionærloven. Barselsorlov Din arbejdsgiver udbetaler halv løn til dig under din ret til fravær fra arbejdet i de første 14 uger efter fødsel. Denne ret til halv løn fremgår af funktionærloven. Herefter er der iht. funktionærloven ikke ret til yderligere betaling. Forældreorlov Kommunen yder barselsdagpenge i 32 uger i alt i forældreorlovsperioden (dvs. at selvom du og din mand/kæreste hver har ret til at afholde 32 ugers orlov (64 uger i alt) ydes der barselsdagpenge i 32 af disse uger). Hvis du vælger at forlænge forældreorloven til 40 eller 46 uger ydes der stadig fulde barselsdagpenge i i alt 32 uger. Barselsdagpenge bliver dog fordelt ud på hele den udskudte periode eller fra det tidspunkt du oplyser kommunen om forlængelsen og den resterende del af orlovsperioden. 6

7 Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af at din arbejdsgiver yder løn under orlov er dette som hoveregel under forudsætning af, at din arbejdsgiver modtager refusion med den maksimale dagpengesats pr. time. Du skal derfor være særlig opmærksom på, at det kan få konsekvenser for din løn fra arbejdsgiver, hvis det påtænkes, at forlænge orloven. Du kan dog planlægge dig ud af problemet ved, at du meddeler din hjemkommune om, at barselsdagpengene først skal nedsættes, når perioden med løn fra din arbejdsgiver er ophørt. Barselsfond En barselsfond, er en fond, hvor arbejdsgivere indbetaler et bestemt beløb om året pr. medarbejder. Til gengæld modtager arbejdsgiveren refusion fra fonden, når en medarbejder er på barsel og hvis arbejdsgiveren udbetaler fuld eller delvis løn. En barselsfond er ikke ensbetydende med at du har eks. har ret til at få fuld løn men du kan bruge barselsfonden som argument over for din arbejdsgiver, ved forhandling om en bedre betaling under barsel. Det skyldes nemlig, at det bliver billigere for din arbejdsgiver at give dig fuld eller delvis løn under barsel, da arbejdsgiveren får dækket en del af udgiften via barselsfonden. Der findes forskellige modeller for barselsfonde, og de forskellige modeller varierer i indhold og dækningsgrad. De grundlæggende principper for de forskellige fonde er dog de samme. Er din arbejdsgiver ikke omfattet af en privat godkendt barselsordning eller af en offentlig barselsordning er din arbejdsgiver automatisk omfattet af Barsel.dk. Særligt om Barsel.dk For arbejdsgivere, der er omfattet af barsel.dk kan der opnås refusion fra barsel.dk for forskellen mellem barselsdagpengene fra udbetaling Danmark og løn under barsel op til 164,97 kr. pr. time. 7

8 En beregning af refusionen ser således ud: Timeløn (efter fradrag af AM-bidrag, ATP og pension) 146,64 kr. + 12,5 procent i feriepenge 18,33 kr. - barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark pr. 6. januar ,14 kr. = Maksimal refusion pr. time fra Barsel.dk 54,83 kr. Der kan modtages refusion i 33 uger fordelt således: 4 uger før forventet fødsel til moderen 2 ugers obligatorisk barselsorlov til moderen 2 ugers særlig fædreorlov til faderen 25 uger i alt til deling mellem moderen og faderen Du skal være opmærksom på, at de 25 uger er til deling mellem moderen og faderen. Hvis den ene forælder har modtaget dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark iht. barselsloven vil disse uger blive modregnet i de 25 uger iht. barsel.dk. Det er en god ide at du får talt med din arbejdsgiver om at få indskrevet en bestemmelse i ansættelseskontrakten der tager højde for barsel.dk. Din arbejdsgiver kan orientere sig mere om forholdene omkring barsel.dk på 8

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere