Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen"

Transkript

1 Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Registreringsnumre på Landsarkivet i Viborg. LK : 101/ : 101/ /8 9. maj 1889: Vedtaget at indstille at der fra 1. oktober ansættes en fast lærer for Hæsum og Estrup skoledistrikt. Der undersøgtes forskellige pladser til opførelse af den påtænkte ny skolebygning i Hæsum og gjordes forsøg på at køb af samme, men for dyrt udsættes til juli. 11. juli 1889: Vedtaget at anskaffe syngeprotokol og nodetavle til Hæsum skole. 10. oktober 1889: Ministeriet godkender oprettelse af fast skolelærerembede for en ugift i Hæsum med flg. Løn: Pengeløn 650, skolepenge 25, brændsel 30 Bolig 80, i alt 785 kr. 22. oktober1889: Indstillinger: Seminarist Niels Olesen, Jens Kr. Nielsen Krogh, Anders Mortensen. Vedtages at forsøge køb af jord til Skolen i Hæsum hos Jens Binderup, ved skellet mellem Estrup og Hæsum, ved søndre side af vejen. 2 skps. Land. 12. december 1889: Skolegrund for dyr intet køb. Man vedtog ikke at opføre den ny skole på Chr. Ryes Ejendom, imod at Chr. Rye forpligter sig til at betale Hornum 25 kr. at transportere de sten som er i den gamle skolebygning og hen til hvor den ny skole skal opføres, at afgive lokale til skolestue i den tid den ny skole er under opførelse og at afgive jord til en sti langs grøften mellem hans og Jens Kvists ejendomme vest for Hæsum således Chr. Rye har stien i 5 alen og Jens Kvist i andre 5 alen, ligeledes langs med samme grøft. Stien skal være 1½ alen bred. 22. januar 1890: Der spørges amtet om tilladelse til at licitere arbejdet med ny Hæsum skole. 1. maj 1890: Licitation over Hæsum skole. Den gamle tag ved Hæsum skole solgtes. 16. maj 1890: Stenene til Hæsum skole hentes i Annerup førstkommende torsdag. Tilsyn med byggeriet: Niels Buus og Laurs Kvist. 12. juni 1890: Lærer Olesen foreslår ordning, så børnene går i skole hver dag i vinterhalvåret, om sommeren ældste kun 1 dag, mens yngste 4 dage. Det mente sognerådet var for hårdt i skole hver dag! 20. Juni 1890: Sommerferien udsættes til september, hvor Olesen skal ind til militæret. 9. april 1891: Vedtages at købe 12 etnografiske billeder til Hornum og Hæsum skoler.

2 6. april 1898: Sognerådet lufter planer om opførelse af en ny skole i Øster Hornum med ansættelse af en lærerinde. 4. juli 1898: Sognerådet indkalder til borgermøde 8. juli om nyordning af kommunens skolevæsen. På mødet med deltagelse af mindst 80 af kommunens skatteydende beboere var der stemning for at bygge en ny skole og oprette et nyt lærerembede ved Øster Hornum skole. 28. juli 1898: Der indgås overenskomst med provsten om at der oprettes embede som andenlærer ved Øster Hornum Skole og at en ny og tidssvarende skolebygning med 2 klasseværelser opføres. Der oprettes bolig i den gamle skolebygning til andenlæreren. 10. februar 1899: Det vedtoges at anskaffe 10 stk. ny tomandsborde til kommunens skoler. Leveringen er overdraget til snedker Niels Chr. Pedersen af Molbjerg til 12 kr. stk. 13. marts 1899: Det vedtages at anskaffe 2 lamper til Hæsum skole til brug ved aftenskoleundervisning og bibellæsning. 8. april 1899: Sognerådet trækker i land og vil nu kun ansætte vinterlærer i Øster Hornum og lade undervisningen foregå i lejede lokaler. Begrundelsen er at man ikke mener børnetallet er så stort som først antaget. 14. juli 1899: Skoledirektionen fastholder at planen om udbygning skal fastholdes, men at man indtil den ny skole er færdig kan nøjes med at konstituere en lærer i stillingen og at man i samme tidsrum kan benytte lejede lokaler. 5. januar 1900: Det vedtages at tække den ny skole i ØH med skiffer, og det overdrages til byggeudvalget at opsætte konditionerne så vel for den ny skole som for forandringerne i den gamle skole. 10. februar 1900: Af de indkomne tilbud på arbejdet med opførelsen af den nye skolebygning i Øster Hornum modtoges tilbudene fra brdr. Thomas og Jakob Thrysøe på murerarbejdet 480 kr. og tækkearbejdet (skifer) med tillæg af søm og kit og hullerne laves i tavlerne til 140 kr. Lars Peter Andersen Abildgaard på snedker og tømrerarbejdet for 454 kr. Der rettes forespørgsel til ministeriet om der kan forventes statstilskud til den ny skole. Lærer Sivertsen, Hornum fremlagde et grundrids til en forandret indretning af boligen for andenlæreren i Øster Hornum. 17. april 1900: Skoledirektionen godkender ændringer i 2.lærerboligen. Det vedtages at udtrille kridt fra den til Hornum skole kjøbte byggegrund og opføre skolen i Øst og Vest 12 alen fra basen ved den gamle skole. Kridtet nedtrilles så der bliver en jævn byggegrund og plads til at færdes med materialerne vest og nord for husene, 49 alen i vest målt fra basen (broen?) atten fra det nordre skjel. Overtages af Chr. Pedersen Hornum at udføre inden første maj for 150 kr. Tørv til skolerne: Mark Sivertsen Nielsen Dalgaard 35000

3 Andersen Der betales 123,43 kr. for grunden til den ny skole til pastor Wested. Det besluttes at lade Kristian Pedersen, Øster Hornum, fremstille sten til skolen (og fattiggården der netop var brændt) til en pris af 8 kr. pr stk. 9. maj 1900: Anslåede udgifter: Skolebygning 4500, byggegrund og materiel 300, indretning af 2.lærerbolig 1000 kr. 7. februar 1901: Godkendelse af plan for tilbygning til Hæsum skole. Der anskaffes manglende kort til ØHS + noget til lærerbolig. 7. marts 1901: Dalgaard fået arbejde i Sørup Skole. Højgaard forhøres om han vil være vikar. 7. november 1915: Lærer Svendsen, Hæsum skole har sagt op. Skal være skoleleder i Vaarst. Som vikar i vakancetiden antages seminarist Anders Chr. Andersen af Sørup. Der bevilges 100 kr. til vikar for lærer Nielsen, Guldbæk, da denne er indkaldt til sikringsstyrken. 4. december 1915: Det godkendes, på lærer Nielsens anmodning, at seminarist Gunner Byrehl Hansen antages som vikar. Der nedsættes byggeudvalg til ny skole i Guldbæk. Formand Chr. A. Jensen (Guldbæk), Jens Chr. Madsen (Volstrup Mark), Jens Nielsen (Volstrup), Jens Nielsen (Volstrup). 18. december 1915: Det overlades til byggeudvalget at indkøbe byggematerialer til skolebyggeri inden yderligere prisstigninger. Udvalget skal osse finde en arkitekt. 30. december 1915: Der købes grund i Guldbæk af Gårdejer Chr. Olesen. Pris 800 kr. 12. februar 1916: En del beboere i Volstrup anmoder om at ny skole bygges i Volstrup til sommer. Der tilbydes gratis grund og materialerne frit kørt til grunden. Endvidere overlades det til skoleudvalget at få solgt Guldbæk skole. Indstilling til lærerembede i Hæsum: A. Chr. Andersen, Martin P. Birkbak, Ejner Nielsen. Tegninger til ny skole i Guldbæk godkendes. 1. marts 1916: Det godkendes at købe grund til ny skole for 800kr. Der er indkommet bud på 2000 kr. til overtagelse når ny skole i Volstrup er færdig. Sognerådet forbeholder sig ret til at sælge til anden side for bedre bud, hvis muligt. 10. marts 1916: Der godkendes bud fra håndværkere om bygning af Guldbæk skole. Arbejdet skal være færdigt senest 1 oktober dette år. Der fremlægges grundrids og tegning af ny skole i Volstrup. Godkendes. 29. marts 1916: Tilbud på opførelse af ny skole i Volstrup gennemgås og godkendes. Begyndelsesløn til lærerinde ved Volstrup skole ansættes til 700 kr. Byggeudvalget bemyndiges til at indkøbe materialer til bygning af Volstrup Skole.

4 3. apri1916: Skoledirektionen har ansat Birkbak i Hæsum pr. 15. april. Lærer Knudsen, ØH bevilges personligt løntillæg på 150 kr. for 1916/17 Lærer Nielsen Guldbæk bevilges tillæg på 100 kr. for 1916/ maj 1916: Jens Mark Sørensen bevilges ekstra 50 kr. til indkøb af kul i privaten. 15. juni 1916: Lærer Nielsen i Guldbæk vil også have bevilget ekstra penge til kul. Der besluttes at levere den nødvendige mængde brændsel til skolen og til lærer Nielsens egen bolig. 10. juli 1916: Der er indkommet kommentarer fra skoledirektionen om diverse tilretninger af planerne for de to ny skoler. Bl.a. om luftåbninger, at latrinerne skal forsynes med løse tønder og at det anses for misligt, at afledningen fra pissoirerne tilflyder Guldbækken. Det tages til efterretning. 21. september 1916: Birkbak i Hæsum bevilges100 kr. dyrtidstillæg. Guldbæk skole averteres til salg i Aalborg Amtstidende. 2. oktober 1916: Undervisningsministeriet vil ikke godkende at der ansættes forskolelærerinde i Vostrup. Det drejer sig om selvstændigt enelærerembede. Det vedtoges at udsætte sagen og forsøge en forhandling med beboerne i Volstrup og henstille til dem at yde et tilskud til lærerindelønnen i Volstrup på 200 kr. imod at den opretter et enelærerembede i Volstrup. 4. oktober 1916: Der optoges forhandling med en del af beboerne i Volstrup skoledistrikt om at disse skulle betale et årligt tilskud til lærerembedet indtil børnetallet bliver 25 (pt. 20). Da forhandlingerne bristede vedtoges det på ny at anmode ministeriet om at måtte ansætte en forskolelærerinde til 550 kr. årligt + brændsel + bolig + have. 20. oktober 1916: Skoledirektionen påpeget at et for stort antal børn forsømmer uden grund og at der ikke opkræves skolemulkt fra disse. Beboerne i Volstrup tilbyder 100 kr. årligt i 3 år når der oprettes enelærerembede til en ugift lærerinde. Begyndelseslønnen er 900 kr. Tilbuddet blev modtaget. 15. november 1916: Skoledirektionen gør opmærksom på at der mangler en del gymnastikredskaber ved alle tre skoler. 1. december 1916: Der bevilges 20 kr. til sognets børnebogssamling (v. Jens Mark Sørensen). 21. december 1916: Lærer Knudsen, Øster Hornum, fratræder ved udgangen af året. Seminarist Johannes Mark ansættes som vikar 7. februar 1917: Fra skoledirektionen forelå der skrivelse af 11. januar hvoraf det fremgår at undervisningsministeriet godkender den af sognerådet foreslåede deling af Guldbæk skoledistrikt og omlægning af grænserne for Godthåb skoledistrikt, samt oprettelse af et enelærerembede i Volstrup. Ministeriet vil imidlertid kræve at der foruden en begyndelsesløn af 900 kr. årligt tillægges enelærerembede anordningsmæssig bolig, brændsel og have for en gift lærer, idet man dog efter omstændighederne kan tillade at den nuværende boglig som er indrettet for en ugift, i 5 år fra 1. januar 1917 at regne forbliver uforandret på betingelse af at der ydes embedsindehaveren et årligt tillæg af 100 kr. indtil nævnte tidspunkter. Det

5 vedtoges at indrette anordningsmæssig bolig til en gift lærer i Volstrup skole. Det overlades til udvalget at foretage det fornødne der med. Det vedtoges at indvie Guldbæk skole når den er færdig til brug og at antage en vikar til Volstrup skole. Det overlades til formanden og provst Sommer at bestemme dagen for indvielsen. 21. februar 1917: Sammen med skolekommissionen vedtages at antage seminarist Niels Serlerup, Aalborg til vikar i Volstrup skole fra første marts at regne. Som vederlag erholde vikaren 50 kr. månedlig samt fri boglig og brændsel. Ligeledes vedtoges at indvie Guldbæk skole 1. marts Udvalget for opførelse af Guldbæk skole fremkom med oplysning om forskellige mangler ved opførelse af skolen. Det overlodes fremdeles byggeudvalget på bedste måde ved forhandling med håndværkerne at få skolen færdig snarest mulig. 25. april 1917: Indstillinger Øster Hornum, 2 lærere: Jens C Jensen, Aage Johansen, Jørgen Mosebo. Indstilling Volstrup: Dagmar Nielsen, Christine Thomsen, Ingeborg Knudsen. Tilsagn fra pastor Kiielerich om at det må tages kridt af bakken nord for skolebygningen i Øster Hornum mod at pladsen planeres bagefter. 2. maj 1917: Forhandling med lærerne om brændselsordning. Reinau, Birkbak og Nielsen får 350 kr., Mark 230 kr. til privat brug. Til skolen leveres af kommunen. 18. juli 1917 afholdes sognerådsmøde i Volstrup skole: Lærer Nielsen i Guldbæk skal igen i sikringsstyrken 75 kr. til vikar. Vikar: Niels Sæderup Kommunen vedtaget at beholde den gamle Guldbæk skole. 15. august 1917: Udvalg til bestemmelse af inventar til Volstrup skole. 8. oktober 1917: Man vil udleje 2 lejligheder i Guldbæk gl. skole. 14. november 1917: Der skal bygges hus til retirader og kulrum ved Øster Hornum Skole. 11. september 1939: Lærer Alsted bevilges afsked fra Volstrup skole. 13.oktober 1939: Skolekommissionen ønsker embedet i Volstrup normeret som enelærerindeembede, som det oprindelig var normeret til. Der ønskes fuldt uddannet lærerinde, som vil kunne optage håndarbejde for Volstrup og Godthåb skoler samt senere husholdningsundervisning. Den melding ønsker sognerådet at høre Volstrupborgerne om. 15. januar 1940: Peter Greve til Godthåb og Jens Mark til Hæsum. 12. februar 1940: Det vedtoges at lukke kommunens skoler for alle klasser indtil videre. 28. februar 1940: Der afholdtes sognerådsmøde på konditoriet i Øster Hornum: Der udarbejdedes en skoleplan for kommunen i henhold til den nye skolelov af Amtsskolekonsulent Pedersen var kommen til sted og efter forhandling enedes man om følgende plan:

6 1. Hæsum og Guldbæk skoler bibeholdes som enelærerembeder for børn indtil 12 års alderen og med centralisering af børnene fra 12 års alderen. Der restaureres ved disse skoler hvad der forlanges efter loven. 2. I Molbjerg og på Tranten bygges forskoler for børn fra 7 til 10 år med lærerindelejligheder begge steder. 3. Øster Hornum udbygges i henhold til den nye skolelov. Der bygges 3 klasselokaler, gymnastiksal, og de gamle skolelokaler indrettes til sløjd og skolekøkken. 4. Volstrup skole nedlægges og skoleforholdene i Godthåb ordnes efter afholdt møde med forældrerådene. Det vedtoges at henvende sig til en arkitekt og lade ham udarbejde tegning og overslag. 11.marts 1940: Det vedtoges at købe tørv og 30 rummeter bøge eller fyrrebrænde til kommunens skoler. 2. april 1940: Arkitekt Rudolf Rasmussen antages til at udarbejde tegninger og overslag til skolevæsenets udbygning. 15. maj 1940: Efter at sognerådet har været rundt ved kommunens skoler vedtages det at lade følgende arbejder udføre: Volstrup skole: Skolen kalkes udvendig og taget repareres. Ligeledes kalkes skolestuen og køkkenet. Godthåb Skole: Skolestuen kalkes. Guldbæk skole: Skolen kaldes udvendig, skolestue, køkken og kælder kalkes. Vinduerne udvendig males forneden. Hæsum skole: Skolen indvendig, skolestue, kælder kalkes. Dagligstuen og børnekammer tapetseres. Køkkenet males. Skolestuen og opholdsstuen repareres og males for neden. Der opsættes hegn foran VC erne. Murermester Anders Jørgensen overdrages kalkningen for 290 kr. 10. juni 1940: Jens Mark i Hæsum bevilges nyt komfur, da det gamle bruger uforholdsmæssigt meget brændsel. Niels Oluf Christensen Øster Hornum bevilges værelse i 2.lærerbolig istandsat. Niels Oluf Christensen bliver på samme møde ansættes som vikar ikke fast, da man jo er i gang med at forhandle struktur. 9. september 1940: Fra skolekommissionen forelå henvendelse til sognerådet om at gøre en ordentlig skolesti eller vej i stand fra amtsvejen til sognevejen i Estrup, da skolekommissionen så vil sørge for at få forældre, hvis børn hører til Hæsum skole, til at sende deres børn dertil. Den sag bliver udsat til nærmere undersøgelse. På samme møde vedtages at købe to læs lyng til kommunens skoler til optænding. Endvidere ønsker Thuesen belysning i legestuen. Sognerådet vil få en installatør til at ordne den sag. 11.november 1940: Skoledirektionen ønsker fast ansatte lærere i Øster Hornum og Volstrup i stedet for vikarer. Beboerne i Guldbæk og Hæsum ønsker (som beskæftigelsesarbejder) opført gymnastiksal og ungdomslokale ved skolerne. Sognerådet vil afholde ekstraordinært møde med deltagelse af skolekonsulent. 21. november 1940: Sognerådet opslår de ledige stillinger i Øster Hornum og Volstrup. Endnu en gang udsættes forslaget om gymnastiksal og ungdomslokale i Hæsum og Guldbæk der stilles forslag om lignende tilbygning i Volstrup.

7 9. december 1940: Skolekommissionen kan ikke tiltræde skoleplanen. Der skal afholdes borgermøde om tilbygninger i Hæsum Guldbæk og Volstrup. Som reaktion på sognerådets evindelige ønsker om at ansætte folk på så lavt lønniveau som muligt udtaler skolekommissionen: Desuden må man tilråde at lønningerne altid sættes højst mulig for at bevare dygtige lærerkræfter, ellers vil der blive en evindelig flytten og kun umuligheder bliver hængende i embederne til skade for os selv. 13. december: Der afholdes borgermøde, hvor flg. Resolution enstemmigt vedtoges: Borgermødet henstiller til sognerådet at optage nye forhandlinger om forslag til ny skoleplan for hele Øster Hornum kommune efter indhentet indstilling fra skolekommission og fælleslærerrådet og således at man i videre grad udnytter de nye tilskudslove. Sagen bedes fremmet hurtigst muligt. 13. januar 1941: Kaj Nielsen ansættes fra 1. januar som vikar. 27. januar 1941: Fra skolekommissionen forelå følgende udkast til skoleplan for Øster Hornum kommune, vedtaget d. 4. januar 1941: 1. Øster Hornum Skole lægges nord for byen ved landevejen som fælles skole for Øster Hornum, Molbjerg, Frendrup, Halvøen og præstevang. Skolen skal ligge på Øster Hornum grund. 2. Der oprettes et enelærerembede for Tranten og Abildgårde. Skolen lægges mellem Hornumgård og Chr. Jensens (Nornbergs) på højdedraget, så den kan ses af alle i distriktet og ingen vordende nybygger få for langt. 3. Hæsum og Guldbæk skoler bibeholdes og udbygges som enelærerembeder. 4. Godthåb og Volstrup skoler forbliver urørte, indtil forholdet meld Godthåb, Svenstrup sogn, afklares, hvilket sognerådet anmodes om at ville fremskynde, for så vidt det står til dette. 5. Angående lærerkræfterne menes man, at Øster Hornum skole vil kunne betjenes a én lærer og en forskolelærerinde der sandsynligt vil kunne arbejde bedst sammen. Lærerinden vil kunne bo i andenlærerlejligheden plus overværelserne. Særfagene for Øster Hornum, Tranten, Hæsum og Guldbæk skoler vil kunne gives i de gamle skolelokaler i Øster Hornum af en dertil uddannet forskolelærerinde, der vil kunne bo i den nuværende førstelærerbolig. Haven deles mellem lærerinderne. Modstræbende går fælleslærerrådet med til planen. Lærerne udtaler udtrykkeligt at de kun går ind for planen, da det er beboernes ønsker. Dog ønsker de fuldt uddannede lærere. 28. februar 1941: Sognerådet har ny plan: 1. Tranten: 1 skolestue og en lejlighed for en ugift bestående af 2 stuer, køkken og gæsteværelse. 2. Molbjerg: Som i Tranten. 3. Øster Hornum: 2 nye klasselokaler og en gymnastiksal (7 X 14m) og et lokale over baderummet beregnet til fx bibliotek, samt en lærerbolig. 4. Hæsum: 1 gymnastiksal i mindste dimensioner med lokale over omklædning og bad. 5. Guldbæk: Som i Hæsum. Der skal købes grund i Tranten, Molbjerg Øster Hornum (evt. skolejorden i Øster Hornum). I Hæsum og Guldbæk købes det nødvendige. Snarest gørligt vil sognerådet se på grundene sammen med arkitekten og amtsskolekonsulenten. 10. marts 1941: Der foreligger godkendelse af skoleplanen fra skolekommission og fælleslærerråd. 31. marts 1941: Det vedtoges at købe indtil stk. tørv af Niels Larsen i Hæsum til kommunens skoler. Sælgeren skal levere tørvene ved de forskellige skoler stk. til hver skole. 16. april 1941: Kaj Justesen indstilles enstemmigt til lærerembedet i Øster Hornum.

8 12. maj 1941: Sognerådet fastholder sin skoleplan. Det vedtages at indkøb tørv til kommunens skoler til levering inden 1. august. 7. juli 1941: Sognerådet godkender Rasmussens tegninger, som indsendes til godkendelse i undervisningsministeriet. 10. september 1941: Lærerne og skolekommissionen anbefaler der indkøbes et fælles lysbilledapparat til skolerne og til aftenskoler. Pris ca. 600 kr. Sognerådet udsætter sagen og søger oplysning om prisen på apparatet under normale tider. Der indkøbes 2 læs lyng til optænding. 10. oktober 1941: Det vedtages at bygge forskolerne på Tranten og i Molbjerg i én længe i stedet for to. Øvrige planer opretholdes. 13. oktober1941: 11 beboere i Øster Hornum anmoder om at skolejorden kan bruges til kolonihaver. Sognerådet er positivt, hvis der dannes forening. Det ansøgte lysbilledapparat bevilges. 10. november 1941: Skolekommissionen kan ikke godkende de ny planer for forskolerne i Tranten og Molbjerg. 19. november: Der foretages ændringer i tegningerne og der nedsættes forhandlingsudvalg. 15. december 1941: Der er enighed om skoleplanen. 1. Øster Hornum 3-årig forskole og 4-årig hovedskole. 2. Tranten forskole for Øster Hornum. 3. Molbjerg som Tranten. 4. Hæsum uændret 1-klasset. 5. Guldbæk som 2-klasset. 6. Volstrup og Godthåb afventer forhandlinger med Svenstrup. 13. februar 1942: Beboerne på Tranten protesterer mod placeringen af skolen. De ønsker den placeret mellem landevejen og Staunsholt. 25. marts 1942: Man enedes om at afholde licitationer over skolebyggerierne. 13. april 1942: Ansøgning fra Volstrup-borgerne om at få installeret elektrisk lys i skolen, da der ikke kan fås petroleum og af den grund kan der ikke afholdes aftenskoler eller møder for beboerne. Sognerådet vil kigge på sagen. Bevilges senere (970 kr.). 8. juni 1942: Skoledirektionen trækker i land. Der er forskellige problemer, sognerådet skal tage stilling til. Der købes nyt komfur til Volstrup skole. Skolerne bevilges kalkning.

9 22. juni 1942: Sognerådet godkender på ny planerne og fastholder oprindelig placering af skolen på Tranten. 25. juni 1942: Beboerne langs Guldbækken gør indsigelse mod placering af toiletter på Hæsum og Guldbæk skole, idet det vil ødelægge badevandet. 8. februar 1943 er der godkendelse fra ministeriet af planerne for Hæsum og Guldbæk, Molbjerg og Tranten. 10. februar 1948: J.W. Woller fra 1. marts er ansat som enelærer ved Volstrup skole. 10. maj 1948: Afslag til lærer Thuesens ønske om at købe flagstang og flag til skolen. 13. september 1948: Margrethe Nielsen ansættes i Øster Hornum som vikar/lærerinde. 15. november 1948: Jens Mark i Hæsum siger op, vil til Arden. Woller i Volstrup bevilges planter til udbedring af tjørnehækken og 15 træer til frugthaven. Han planter dem selv. 9. maj 1949: Betaling for rengøring af Øster Hornum skole forhøjes, nu 55 kr. pr måned. Man ønsker lærerindeembedet i Øster Hornum konverteret til lærerembede det vil undervisningsministeriet efterfølgende ikke være med til. 14. november 1947: Det bevilges lærerinde Thea Lund at få installeret gas i andenlærerboligen i Øster Hornum. 12.december 1949: Der bevilges fliser og gasbord i førstelærerboligen i Øster Hornum, Thuesen får kun 50 øre mod den ønskede krone for rengøring pr. aften efter aftenskole. Stig Nielsen får de ønskede 2 kr. pr. afholdt aftenskoleundervisning. Woller får ikke tilskud til aftenhøjskole. 14. januar 1950: Lærerrådet ønsker at anskaffe et filmapparat det vedtages at et sådan bliver demonstreret. 7. april 1952: Stig Nielsen i Guldbæk bevilges WC og håndvask i lejligheden. 17. juli 1952: Sognerådet måtte tage til efterretning af Franz Julius opsagde aftale om rengøring og opfyring af Hæsum skole. 13. oktober 1952: Det vedtages at lade opstille håndvask i Hæsum skole så beskedent og praktisk som muligt. 8. december 1952: Der opslås ledig stilling i Volstrup. 15. januar 1953: Stig Nielsen meddeler han stopper 1. marts. Stillingen opslås.

10 3. marts 1953: Volstupborgerne anmoder om at skolen ikke lukkes foreløbig. Sognerådet afventer skolekommissionens erklæring. Samtidig drøftedes forskellige planer vedrørende kommunens skoleplan. 27. marts: Skoleplan for Øster Hornum og Godthåb skoler godkendes. 31. marts1953: Der købes grund til skole af Anders Øland. Prisen er 75 kr. pr kvadratalen. Protest fra Guldbækborgere: De ønsker skolen bevaret og udbygget (underskrevet af 90 personer). Arkitekt Rasmussen forelagde reviderede tegninger for de to skoler. Godkendtes. 8. juni 1953: Sognerådet vedtager at ansøge skoledirektionen om at lukke skolen foreløbig og så længe skolen hviler, da at betale 75 kr. årligt til hvert skolesøgende barn i befordringsgodtgørelse. 12. oktober 1953: Arkitekt Rasmussen præsenterer tegninger over begge skoler. Det vedtoges at indsende materialeansøgninger til begge skoler. 23. november 1953: Skoledirektionen ønsker nærmere oplysninger om antal børn i distrikterne, tekniske oplysninger og forhold ang. Finansieringen. Rasmussen udarbejder svar på de tekniske spørgsmål. 12. december 1953: Rasmussens tekniske redegørelse behandles og det vedtages at dele udgifterne mellem finansårene 54/55 og 55/ maj 1954: Det vedtoges at søge kontakt med boligministeriet om materialetildelinger. Carl Qvist og Anders Andersen sendes til København. 8. juni 1954: Beboerne i Guldbæk ansøger om i givet fald at kunne overtage Guldbæk skole og drive den som privat skole. Sognerådet er positive, men vil have bindende tilsagn om beboernes deltagelse i finansieringen. 20. juli 1954: Der underskrives kontrakt med håndværkere om bygning af Øster Hornum Skole. 25. august 1954: Der kommer meddelelse fra skoledirektionen om at ministeriet har opbrugt kvoten for 54/55 for materialebevillinger. 13. september 1954: Der foreligger henstilling fra skolekommissionen om at sognerådet træffer en fast aftale om befordring af børnene under den ny skoleordning. Sognerådet vil undersøge hvor meget der kan fås godkendt til tilskud. 11. oktober 1954: Der bevilges 500 kr. i tilskud til båndoptager på Øster Hornum skole. 4. december 1954: Der holdes rejsegilde på Øster Hornum skole. Der blev indmuret et dokument. Efterfølgende var der smørrebrød og øl i forsamlingshuset. Dokumentet omtaler dato, sognerådets, ingeniørers håndværksmestres og arbejdernes tilstedeværelse ved højtideligheden.

11 12. december 1954: Det vedtoges at etablere (skolekørselsordning) når undervisningen i de nye skoler begynder, kørsel efter flg. Plan: Fra Guldbæk, Hæsum, Tranten, Molbjerg og Volstrup såfremt skoledirektionen kan godkende dette som tilskudsberettiget. 10. juni 1959: Sognerådet har vedtaget at tilbyde skolen til friskole og vedtaget at køre de børn der ikke søger denne til Godthåb centralskole. Skolen kan sælges for kr. Inventar der kan bruges i Godthåb undtages. Der er ikke enighed om prisen. En uge senere er man enige om kr.

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Skolevæsenets historie i Øster Hornum sogn fylder ikke meget hvad den ældste tid angår. Sognet havde en præst og en degn. Den sidstnævnte

Læs mere

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og 1908. Undersøgelsen bygger på de

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

ALMTOFT KIELLERUP VANDVÆRK 19o5-2oo5. loo-års-jubilæum

ALMTOFT KIELLERUP VANDVÆRK 19o5-2oo5. loo-års-jubilæum ALMTOFT KIELLERUP VANDVÆRK 19o5-2oo5 loo-års-jubilæum rf Forord Almtoft Kj elle rup Vandv æ rk I 90 5-2 00 5. Sammendrag fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger gennem 100 å. Desuden notater fra datidens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Minder fra en skoletid

Minder fra en skoletid Minder fra en skoletid 100 års jubilæumsskrift 19122012 TITEL PÅ HISTORIE af navn navnesen Minder fra vores skoletid Ikast Vestre Skole 19122012 Udgivet af Ikast Vestre Skole Grafiske design og produktion:

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD 100 års jubilæum FOR BORUP KIRKES SELVEJE 7.FEBRUAR 2012 SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD Den 7. februar 2012 kan Borup sogn fejre 100-året for, at kirken overgik til selveje

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget.

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget. 12. september 1938 Efter opfordring fra lærer Rasmussen ydes 10 kr. til en præmie til havebrugsforeningen.. 3. marts 1939 Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads med sandkasse og vipper og vil evt.

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før 1924 3 Fritidsakt. 1920 24 14 En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere