Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen"

Transkript

1 Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Registreringsnumre på Landsarkivet i Viborg. LK : 101/ : 101/ /8 9. maj 1889: Vedtaget at indstille at der fra 1. oktober ansættes en fast lærer for Hæsum og Estrup skoledistrikt. Der undersøgtes forskellige pladser til opførelse af den påtænkte ny skolebygning i Hæsum og gjordes forsøg på at køb af samme, men for dyrt udsættes til juli. 11. juli 1889: Vedtaget at anskaffe syngeprotokol og nodetavle til Hæsum skole. 10. oktober 1889: Ministeriet godkender oprettelse af fast skolelærerembede for en ugift i Hæsum med flg. Løn: Pengeløn 650, skolepenge 25, brændsel 30 Bolig 80, i alt 785 kr. 22. oktober1889: Indstillinger: Seminarist Niels Olesen, Jens Kr. Nielsen Krogh, Anders Mortensen. Vedtages at forsøge køb af jord til Skolen i Hæsum hos Jens Binderup, ved skellet mellem Estrup og Hæsum, ved søndre side af vejen. 2 skps. Land. 12. december 1889: Skolegrund for dyr intet køb. Man vedtog ikke at opføre den ny skole på Chr. Ryes Ejendom, imod at Chr. Rye forpligter sig til at betale Hornum 25 kr. at transportere de sten som er i den gamle skolebygning og hen til hvor den ny skole skal opføres, at afgive lokale til skolestue i den tid den ny skole er under opførelse og at afgive jord til en sti langs grøften mellem hans og Jens Kvists ejendomme vest for Hæsum således Chr. Rye har stien i 5 alen og Jens Kvist i andre 5 alen, ligeledes langs med samme grøft. Stien skal være 1½ alen bred. 22. januar 1890: Der spørges amtet om tilladelse til at licitere arbejdet med ny Hæsum skole. 1. maj 1890: Licitation over Hæsum skole. Den gamle tag ved Hæsum skole solgtes. 16. maj 1890: Stenene til Hæsum skole hentes i Annerup førstkommende torsdag. Tilsyn med byggeriet: Niels Buus og Laurs Kvist. 12. juni 1890: Lærer Olesen foreslår ordning, så børnene går i skole hver dag i vinterhalvåret, om sommeren ældste kun 1 dag, mens yngste 4 dage. Det mente sognerådet var for hårdt i skole hver dag! 20. Juni 1890: Sommerferien udsættes til september, hvor Olesen skal ind til militæret. 9. april 1891: Vedtages at købe 12 etnografiske billeder til Hornum og Hæsum skoler.

2 6. april 1898: Sognerådet lufter planer om opførelse af en ny skole i Øster Hornum med ansættelse af en lærerinde. 4. juli 1898: Sognerådet indkalder til borgermøde 8. juli om nyordning af kommunens skolevæsen. På mødet med deltagelse af mindst 80 af kommunens skatteydende beboere var der stemning for at bygge en ny skole og oprette et nyt lærerembede ved Øster Hornum skole. 28. juli 1898: Der indgås overenskomst med provsten om at der oprettes embede som andenlærer ved Øster Hornum Skole og at en ny og tidssvarende skolebygning med 2 klasseværelser opføres. Der oprettes bolig i den gamle skolebygning til andenlæreren. 10. februar 1899: Det vedtoges at anskaffe 10 stk. ny tomandsborde til kommunens skoler. Leveringen er overdraget til snedker Niels Chr. Pedersen af Molbjerg til 12 kr. stk. 13. marts 1899: Det vedtages at anskaffe 2 lamper til Hæsum skole til brug ved aftenskoleundervisning og bibellæsning. 8. april 1899: Sognerådet trækker i land og vil nu kun ansætte vinterlærer i Øster Hornum og lade undervisningen foregå i lejede lokaler. Begrundelsen er at man ikke mener børnetallet er så stort som først antaget. 14. juli 1899: Skoledirektionen fastholder at planen om udbygning skal fastholdes, men at man indtil den ny skole er færdig kan nøjes med at konstituere en lærer i stillingen og at man i samme tidsrum kan benytte lejede lokaler. 5. januar 1900: Det vedtages at tække den ny skole i ØH med skiffer, og det overdrages til byggeudvalget at opsætte konditionerne så vel for den ny skole som for forandringerne i den gamle skole. 10. februar 1900: Af de indkomne tilbud på arbejdet med opførelsen af den nye skolebygning i Øster Hornum modtoges tilbudene fra brdr. Thomas og Jakob Thrysøe på murerarbejdet 480 kr. og tækkearbejdet (skifer) med tillæg af søm og kit og hullerne laves i tavlerne til 140 kr. Lars Peter Andersen Abildgaard på snedker og tømrerarbejdet for 454 kr. Der rettes forespørgsel til ministeriet om der kan forventes statstilskud til den ny skole. Lærer Sivertsen, Hornum fremlagde et grundrids til en forandret indretning af boligen for andenlæreren i Øster Hornum. 17. april 1900: Skoledirektionen godkender ændringer i 2.lærerboligen. Det vedtages at udtrille kridt fra den til Hornum skole kjøbte byggegrund og opføre skolen i Øst og Vest 12 alen fra basen ved den gamle skole. Kridtet nedtrilles så der bliver en jævn byggegrund og plads til at færdes med materialerne vest og nord for husene, 49 alen i vest målt fra basen (broen?) atten fra det nordre skjel. Overtages af Chr. Pedersen Hornum at udføre inden første maj for 150 kr. Tørv til skolerne: Mark Sivertsen Nielsen Dalgaard 35000

3 Andersen Der betales 123,43 kr. for grunden til den ny skole til pastor Wested. Det besluttes at lade Kristian Pedersen, Øster Hornum, fremstille sten til skolen (og fattiggården der netop var brændt) til en pris af 8 kr. pr stk. 9. maj 1900: Anslåede udgifter: Skolebygning 4500, byggegrund og materiel 300, indretning af 2.lærerbolig 1000 kr. 7. februar 1901: Godkendelse af plan for tilbygning til Hæsum skole. Der anskaffes manglende kort til ØHS + noget til lærerbolig. 7. marts 1901: Dalgaard fået arbejde i Sørup Skole. Højgaard forhøres om han vil være vikar. 7. november 1915: Lærer Svendsen, Hæsum skole har sagt op. Skal være skoleleder i Vaarst. Som vikar i vakancetiden antages seminarist Anders Chr. Andersen af Sørup. Der bevilges 100 kr. til vikar for lærer Nielsen, Guldbæk, da denne er indkaldt til sikringsstyrken. 4. december 1915: Det godkendes, på lærer Nielsens anmodning, at seminarist Gunner Byrehl Hansen antages som vikar. Der nedsættes byggeudvalg til ny skole i Guldbæk. Formand Chr. A. Jensen (Guldbæk), Jens Chr. Madsen (Volstrup Mark), Jens Nielsen (Volstrup), Jens Nielsen (Volstrup). 18. december 1915: Det overlades til byggeudvalget at indkøbe byggematerialer til skolebyggeri inden yderligere prisstigninger. Udvalget skal osse finde en arkitekt. 30. december 1915: Der købes grund i Guldbæk af Gårdejer Chr. Olesen. Pris 800 kr. 12. februar 1916: En del beboere i Volstrup anmoder om at ny skole bygges i Volstrup til sommer. Der tilbydes gratis grund og materialerne frit kørt til grunden. Endvidere overlades det til skoleudvalget at få solgt Guldbæk skole. Indstilling til lærerembede i Hæsum: A. Chr. Andersen, Martin P. Birkbak, Ejner Nielsen. Tegninger til ny skole i Guldbæk godkendes. 1. marts 1916: Det godkendes at købe grund til ny skole for 800kr. Der er indkommet bud på 2000 kr. til overtagelse når ny skole i Volstrup er færdig. Sognerådet forbeholder sig ret til at sælge til anden side for bedre bud, hvis muligt. 10. marts 1916: Der godkendes bud fra håndværkere om bygning af Guldbæk skole. Arbejdet skal være færdigt senest 1 oktober dette år. Der fremlægges grundrids og tegning af ny skole i Volstrup. Godkendes. 29. marts 1916: Tilbud på opførelse af ny skole i Volstrup gennemgås og godkendes. Begyndelsesløn til lærerinde ved Volstrup skole ansættes til 700 kr. Byggeudvalget bemyndiges til at indkøbe materialer til bygning af Volstrup Skole.

4 3. apri1916: Skoledirektionen har ansat Birkbak i Hæsum pr. 15. april. Lærer Knudsen, ØH bevilges personligt løntillæg på 150 kr. for 1916/17 Lærer Nielsen Guldbæk bevilges tillæg på 100 kr. for 1916/ maj 1916: Jens Mark Sørensen bevilges ekstra 50 kr. til indkøb af kul i privaten. 15. juni 1916: Lærer Nielsen i Guldbæk vil også have bevilget ekstra penge til kul. Der besluttes at levere den nødvendige mængde brændsel til skolen og til lærer Nielsens egen bolig. 10. juli 1916: Der er indkommet kommentarer fra skoledirektionen om diverse tilretninger af planerne for de to ny skoler. Bl.a. om luftåbninger, at latrinerne skal forsynes med løse tønder og at det anses for misligt, at afledningen fra pissoirerne tilflyder Guldbækken. Det tages til efterretning. 21. september 1916: Birkbak i Hæsum bevilges100 kr. dyrtidstillæg. Guldbæk skole averteres til salg i Aalborg Amtstidende. 2. oktober 1916: Undervisningsministeriet vil ikke godkende at der ansættes forskolelærerinde i Vostrup. Det drejer sig om selvstændigt enelærerembede. Det vedtoges at udsætte sagen og forsøge en forhandling med beboerne i Volstrup og henstille til dem at yde et tilskud til lærerindelønnen i Volstrup på 200 kr. imod at den opretter et enelærerembede i Volstrup. 4. oktober 1916: Der optoges forhandling med en del af beboerne i Volstrup skoledistrikt om at disse skulle betale et årligt tilskud til lærerembedet indtil børnetallet bliver 25 (pt. 20). Da forhandlingerne bristede vedtoges det på ny at anmode ministeriet om at måtte ansætte en forskolelærerinde til 550 kr. årligt + brændsel + bolig + have. 20. oktober 1916: Skoledirektionen påpeget at et for stort antal børn forsømmer uden grund og at der ikke opkræves skolemulkt fra disse. Beboerne i Volstrup tilbyder 100 kr. årligt i 3 år når der oprettes enelærerembede til en ugift lærerinde. Begyndelseslønnen er 900 kr. Tilbuddet blev modtaget. 15. november 1916: Skoledirektionen gør opmærksom på at der mangler en del gymnastikredskaber ved alle tre skoler. 1. december 1916: Der bevilges 20 kr. til sognets børnebogssamling (v. Jens Mark Sørensen). 21. december 1916: Lærer Knudsen, Øster Hornum, fratræder ved udgangen af året. Seminarist Johannes Mark ansættes som vikar 7. februar 1917: Fra skoledirektionen forelå der skrivelse af 11. januar hvoraf det fremgår at undervisningsministeriet godkender den af sognerådet foreslåede deling af Guldbæk skoledistrikt og omlægning af grænserne for Godthåb skoledistrikt, samt oprettelse af et enelærerembede i Volstrup. Ministeriet vil imidlertid kræve at der foruden en begyndelsesløn af 900 kr. årligt tillægges enelærerembede anordningsmæssig bolig, brændsel og have for en gift lærer, idet man dog efter omstændighederne kan tillade at den nuværende boglig som er indrettet for en ugift, i 5 år fra 1. januar 1917 at regne forbliver uforandret på betingelse af at der ydes embedsindehaveren et årligt tillæg af 100 kr. indtil nævnte tidspunkter. Det

5 vedtoges at indrette anordningsmæssig bolig til en gift lærer i Volstrup skole. Det overlades til udvalget at foretage det fornødne der med. Det vedtoges at indvie Guldbæk skole når den er færdig til brug og at antage en vikar til Volstrup skole. Det overlades til formanden og provst Sommer at bestemme dagen for indvielsen. 21. februar 1917: Sammen med skolekommissionen vedtages at antage seminarist Niels Serlerup, Aalborg til vikar i Volstrup skole fra første marts at regne. Som vederlag erholde vikaren 50 kr. månedlig samt fri boglig og brændsel. Ligeledes vedtoges at indvie Guldbæk skole 1. marts Udvalget for opførelse af Guldbæk skole fremkom med oplysning om forskellige mangler ved opførelse af skolen. Det overlodes fremdeles byggeudvalget på bedste måde ved forhandling med håndværkerne at få skolen færdig snarest mulig. 25. april 1917: Indstillinger Øster Hornum, 2 lærere: Jens C Jensen, Aage Johansen, Jørgen Mosebo. Indstilling Volstrup: Dagmar Nielsen, Christine Thomsen, Ingeborg Knudsen. Tilsagn fra pastor Kiielerich om at det må tages kridt af bakken nord for skolebygningen i Øster Hornum mod at pladsen planeres bagefter. 2. maj 1917: Forhandling med lærerne om brændselsordning. Reinau, Birkbak og Nielsen får 350 kr., Mark 230 kr. til privat brug. Til skolen leveres af kommunen. 18. juli 1917 afholdes sognerådsmøde i Volstrup skole: Lærer Nielsen i Guldbæk skal igen i sikringsstyrken 75 kr. til vikar. Vikar: Niels Sæderup Kommunen vedtaget at beholde den gamle Guldbæk skole. 15. august 1917: Udvalg til bestemmelse af inventar til Volstrup skole. 8. oktober 1917: Man vil udleje 2 lejligheder i Guldbæk gl. skole. 14. november 1917: Der skal bygges hus til retirader og kulrum ved Øster Hornum Skole. 11. september 1939: Lærer Alsted bevilges afsked fra Volstrup skole. 13.oktober 1939: Skolekommissionen ønsker embedet i Volstrup normeret som enelærerindeembede, som det oprindelig var normeret til. Der ønskes fuldt uddannet lærerinde, som vil kunne optage håndarbejde for Volstrup og Godthåb skoler samt senere husholdningsundervisning. Den melding ønsker sognerådet at høre Volstrupborgerne om. 15. januar 1940: Peter Greve til Godthåb og Jens Mark til Hæsum. 12. februar 1940: Det vedtoges at lukke kommunens skoler for alle klasser indtil videre. 28. februar 1940: Der afholdtes sognerådsmøde på konditoriet i Øster Hornum: Der udarbejdedes en skoleplan for kommunen i henhold til den nye skolelov af Amtsskolekonsulent Pedersen var kommen til sted og efter forhandling enedes man om følgende plan:

6 1. Hæsum og Guldbæk skoler bibeholdes som enelærerembeder for børn indtil 12 års alderen og med centralisering af børnene fra 12 års alderen. Der restaureres ved disse skoler hvad der forlanges efter loven. 2. I Molbjerg og på Tranten bygges forskoler for børn fra 7 til 10 år med lærerindelejligheder begge steder. 3. Øster Hornum udbygges i henhold til den nye skolelov. Der bygges 3 klasselokaler, gymnastiksal, og de gamle skolelokaler indrettes til sløjd og skolekøkken. 4. Volstrup skole nedlægges og skoleforholdene i Godthåb ordnes efter afholdt møde med forældrerådene. Det vedtoges at henvende sig til en arkitekt og lade ham udarbejde tegning og overslag. 11.marts 1940: Det vedtoges at købe tørv og 30 rummeter bøge eller fyrrebrænde til kommunens skoler. 2. april 1940: Arkitekt Rudolf Rasmussen antages til at udarbejde tegninger og overslag til skolevæsenets udbygning. 15. maj 1940: Efter at sognerådet har været rundt ved kommunens skoler vedtages det at lade følgende arbejder udføre: Volstrup skole: Skolen kalkes udvendig og taget repareres. Ligeledes kalkes skolestuen og køkkenet. Godthåb Skole: Skolestuen kalkes. Guldbæk skole: Skolen kaldes udvendig, skolestue, køkken og kælder kalkes. Vinduerne udvendig males forneden. Hæsum skole: Skolen indvendig, skolestue, kælder kalkes. Dagligstuen og børnekammer tapetseres. Køkkenet males. Skolestuen og opholdsstuen repareres og males for neden. Der opsættes hegn foran VC erne. Murermester Anders Jørgensen overdrages kalkningen for 290 kr. 10. juni 1940: Jens Mark i Hæsum bevilges nyt komfur, da det gamle bruger uforholdsmæssigt meget brændsel. Niels Oluf Christensen Øster Hornum bevilges værelse i 2.lærerbolig istandsat. Niels Oluf Christensen bliver på samme møde ansættes som vikar ikke fast, da man jo er i gang med at forhandle struktur. 9. september 1940: Fra skolekommissionen forelå henvendelse til sognerådet om at gøre en ordentlig skolesti eller vej i stand fra amtsvejen til sognevejen i Estrup, da skolekommissionen så vil sørge for at få forældre, hvis børn hører til Hæsum skole, til at sende deres børn dertil. Den sag bliver udsat til nærmere undersøgelse. På samme møde vedtages at købe to læs lyng til kommunens skoler til optænding. Endvidere ønsker Thuesen belysning i legestuen. Sognerådet vil få en installatør til at ordne den sag. 11.november 1940: Skoledirektionen ønsker fast ansatte lærere i Øster Hornum og Volstrup i stedet for vikarer. Beboerne i Guldbæk og Hæsum ønsker (som beskæftigelsesarbejder) opført gymnastiksal og ungdomslokale ved skolerne. Sognerådet vil afholde ekstraordinært møde med deltagelse af skolekonsulent. 21. november 1940: Sognerådet opslår de ledige stillinger i Øster Hornum og Volstrup. Endnu en gang udsættes forslaget om gymnastiksal og ungdomslokale i Hæsum og Guldbæk der stilles forslag om lignende tilbygning i Volstrup.

7 9. december 1940: Skolekommissionen kan ikke tiltræde skoleplanen. Der skal afholdes borgermøde om tilbygninger i Hæsum Guldbæk og Volstrup. Som reaktion på sognerådets evindelige ønsker om at ansætte folk på så lavt lønniveau som muligt udtaler skolekommissionen: Desuden må man tilråde at lønningerne altid sættes højst mulig for at bevare dygtige lærerkræfter, ellers vil der blive en evindelig flytten og kun umuligheder bliver hængende i embederne til skade for os selv. 13. december: Der afholdes borgermøde, hvor flg. Resolution enstemmigt vedtoges: Borgermødet henstiller til sognerådet at optage nye forhandlinger om forslag til ny skoleplan for hele Øster Hornum kommune efter indhentet indstilling fra skolekommission og fælleslærerrådet og således at man i videre grad udnytter de nye tilskudslove. Sagen bedes fremmet hurtigst muligt. 13. januar 1941: Kaj Nielsen ansættes fra 1. januar som vikar. 27. januar 1941: Fra skolekommissionen forelå følgende udkast til skoleplan for Øster Hornum kommune, vedtaget d. 4. januar 1941: 1. Øster Hornum Skole lægges nord for byen ved landevejen som fælles skole for Øster Hornum, Molbjerg, Frendrup, Halvøen og præstevang. Skolen skal ligge på Øster Hornum grund. 2. Der oprettes et enelærerembede for Tranten og Abildgårde. Skolen lægges mellem Hornumgård og Chr. Jensens (Nornbergs) på højdedraget, så den kan ses af alle i distriktet og ingen vordende nybygger få for langt. 3. Hæsum og Guldbæk skoler bibeholdes og udbygges som enelærerembeder. 4. Godthåb og Volstrup skoler forbliver urørte, indtil forholdet meld Godthåb, Svenstrup sogn, afklares, hvilket sognerådet anmodes om at ville fremskynde, for så vidt det står til dette. 5. Angående lærerkræfterne menes man, at Øster Hornum skole vil kunne betjenes a én lærer og en forskolelærerinde der sandsynligt vil kunne arbejde bedst sammen. Lærerinden vil kunne bo i andenlærerlejligheden plus overværelserne. Særfagene for Øster Hornum, Tranten, Hæsum og Guldbæk skoler vil kunne gives i de gamle skolelokaler i Øster Hornum af en dertil uddannet forskolelærerinde, der vil kunne bo i den nuværende førstelærerbolig. Haven deles mellem lærerinderne. Modstræbende går fælleslærerrådet med til planen. Lærerne udtaler udtrykkeligt at de kun går ind for planen, da det er beboernes ønsker. Dog ønsker de fuldt uddannede lærere. 28. februar 1941: Sognerådet har ny plan: 1. Tranten: 1 skolestue og en lejlighed for en ugift bestående af 2 stuer, køkken og gæsteværelse. 2. Molbjerg: Som i Tranten. 3. Øster Hornum: 2 nye klasselokaler og en gymnastiksal (7 X 14m) og et lokale over baderummet beregnet til fx bibliotek, samt en lærerbolig. 4. Hæsum: 1 gymnastiksal i mindste dimensioner med lokale over omklædning og bad. 5. Guldbæk: Som i Hæsum. Der skal købes grund i Tranten, Molbjerg Øster Hornum (evt. skolejorden i Øster Hornum). I Hæsum og Guldbæk købes det nødvendige. Snarest gørligt vil sognerådet se på grundene sammen med arkitekten og amtsskolekonsulenten. 10. marts 1941: Der foreligger godkendelse af skoleplanen fra skolekommission og fælleslærerråd. 31. marts 1941: Det vedtoges at købe indtil stk. tørv af Niels Larsen i Hæsum til kommunens skoler. Sælgeren skal levere tørvene ved de forskellige skoler stk. til hver skole. 16. april 1941: Kaj Justesen indstilles enstemmigt til lærerembedet i Øster Hornum.

8 12. maj 1941: Sognerådet fastholder sin skoleplan. Det vedtages at indkøb tørv til kommunens skoler til levering inden 1. august. 7. juli 1941: Sognerådet godkender Rasmussens tegninger, som indsendes til godkendelse i undervisningsministeriet. 10. september 1941: Lærerne og skolekommissionen anbefaler der indkøbes et fælles lysbilledapparat til skolerne og til aftenskoler. Pris ca. 600 kr. Sognerådet udsætter sagen og søger oplysning om prisen på apparatet under normale tider. Der indkøbes 2 læs lyng til optænding. 10. oktober 1941: Det vedtages at bygge forskolerne på Tranten og i Molbjerg i én længe i stedet for to. Øvrige planer opretholdes. 13. oktober1941: 11 beboere i Øster Hornum anmoder om at skolejorden kan bruges til kolonihaver. Sognerådet er positivt, hvis der dannes forening. Det ansøgte lysbilledapparat bevilges. 10. november 1941: Skolekommissionen kan ikke godkende de ny planer for forskolerne i Tranten og Molbjerg. 19. november: Der foretages ændringer i tegningerne og der nedsættes forhandlingsudvalg. 15. december 1941: Der er enighed om skoleplanen. 1. Øster Hornum 3-årig forskole og 4-årig hovedskole. 2. Tranten forskole for Øster Hornum. 3. Molbjerg som Tranten. 4. Hæsum uændret 1-klasset. 5. Guldbæk som 2-klasset. 6. Volstrup og Godthåb afventer forhandlinger med Svenstrup. 13. februar 1942: Beboerne på Tranten protesterer mod placeringen af skolen. De ønsker den placeret mellem landevejen og Staunsholt. 25. marts 1942: Man enedes om at afholde licitationer over skolebyggerierne. 13. april 1942: Ansøgning fra Volstrup-borgerne om at få installeret elektrisk lys i skolen, da der ikke kan fås petroleum og af den grund kan der ikke afholdes aftenskoler eller møder for beboerne. Sognerådet vil kigge på sagen. Bevilges senere (970 kr.). 8. juni 1942: Skoledirektionen trækker i land. Der er forskellige problemer, sognerådet skal tage stilling til. Der købes nyt komfur til Volstrup skole. Skolerne bevilges kalkning.

9 22. juni 1942: Sognerådet godkender på ny planerne og fastholder oprindelig placering af skolen på Tranten. 25. juni 1942: Beboerne langs Guldbækken gør indsigelse mod placering af toiletter på Hæsum og Guldbæk skole, idet det vil ødelægge badevandet. 8. februar 1943 er der godkendelse fra ministeriet af planerne for Hæsum og Guldbæk, Molbjerg og Tranten. 10. februar 1948: J.W. Woller fra 1. marts er ansat som enelærer ved Volstrup skole. 10. maj 1948: Afslag til lærer Thuesens ønske om at købe flagstang og flag til skolen. 13. september 1948: Margrethe Nielsen ansættes i Øster Hornum som vikar/lærerinde. 15. november 1948: Jens Mark i Hæsum siger op, vil til Arden. Woller i Volstrup bevilges planter til udbedring af tjørnehækken og 15 træer til frugthaven. Han planter dem selv. 9. maj 1949: Betaling for rengøring af Øster Hornum skole forhøjes, nu 55 kr. pr måned. Man ønsker lærerindeembedet i Øster Hornum konverteret til lærerembede det vil undervisningsministeriet efterfølgende ikke være med til. 14. november 1947: Det bevilges lærerinde Thea Lund at få installeret gas i andenlærerboligen i Øster Hornum. 12.december 1949: Der bevilges fliser og gasbord i førstelærerboligen i Øster Hornum, Thuesen får kun 50 øre mod den ønskede krone for rengøring pr. aften efter aftenskole. Stig Nielsen får de ønskede 2 kr. pr. afholdt aftenskoleundervisning. Woller får ikke tilskud til aftenhøjskole. 14. januar 1950: Lærerrådet ønsker at anskaffe et filmapparat det vedtages at et sådan bliver demonstreret. 7. april 1952: Stig Nielsen i Guldbæk bevilges WC og håndvask i lejligheden. 17. juli 1952: Sognerådet måtte tage til efterretning af Franz Julius opsagde aftale om rengøring og opfyring af Hæsum skole. 13. oktober 1952: Det vedtages at lade opstille håndvask i Hæsum skole så beskedent og praktisk som muligt. 8. december 1952: Der opslås ledig stilling i Volstrup. 15. januar 1953: Stig Nielsen meddeler han stopper 1. marts. Stillingen opslås.

10 3. marts 1953: Volstupborgerne anmoder om at skolen ikke lukkes foreløbig. Sognerådet afventer skolekommissionens erklæring. Samtidig drøftedes forskellige planer vedrørende kommunens skoleplan. 27. marts: Skoleplan for Øster Hornum og Godthåb skoler godkendes. 31. marts1953: Der købes grund til skole af Anders Øland. Prisen er 75 kr. pr kvadratalen. Protest fra Guldbækborgere: De ønsker skolen bevaret og udbygget (underskrevet af 90 personer). Arkitekt Rasmussen forelagde reviderede tegninger for de to skoler. Godkendtes. 8. juni 1953: Sognerådet vedtager at ansøge skoledirektionen om at lukke skolen foreløbig og så længe skolen hviler, da at betale 75 kr. årligt til hvert skolesøgende barn i befordringsgodtgørelse. 12. oktober 1953: Arkitekt Rasmussen præsenterer tegninger over begge skoler. Det vedtoges at indsende materialeansøgninger til begge skoler. 23. november 1953: Skoledirektionen ønsker nærmere oplysninger om antal børn i distrikterne, tekniske oplysninger og forhold ang. Finansieringen. Rasmussen udarbejder svar på de tekniske spørgsmål. 12. december 1953: Rasmussens tekniske redegørelse behandles og det vedtages at dele udgifterne mellem finansårene 54/55 og 55/ maj 1954: Det vedtoges at søge kontakt med boligministeriet om materialetildelinger. Carl Qvist og Anders Andersen sendes til København. 8. juni 1954: Beboerne i Guldbæk ansøger om i givet fald at kunne overtage Guldbæk skole og drive den som privat skole. Sognerådet er positive, men vil have bindende tilsagn om beboernes deltagelse i finansieringen. 20. juli 1954: Der underskrives kontrakt med håndværkere om bygning af Øster Hornum Skole. 25. august 1954: Der kommer meddelelse fra skoledirektionen om at ministeriet har opbrugt kvoten for 54/55 for materialebevillinger. 13. september 1954: Der foreligger henstilling fra skolekommissionen om at sognerådet træffer en fast aftale om befordring af børnene under den ny skoleordning. Sognerådet vil undersøge hvor meget der kan fås godkendt til tilskud. 11. oktober 1954: Der bevilges 500 kr. i tilskud til båndoptager på Øster Hornum skole. 4. december 1954: Der holdes rejsegilde på Øster Hornum skole. Der blev indmuret et dokument. Efterfølgende var der smørrebrød og øl i forsamlingshuset. Dokumentet omtaler dato, sognerådets, ingeniørers håndværksmestres og arbejdernes tilstedeværelse ved højtideligheden.

11 12. december 1954: Det vedtoges at etablere (skolekørselsordning) når undervisningen i de nye skoler begynder, kørsel efter flg. Plan: Fra Guldbæk, Hæsum, Tranten, Molbjerg og Volstrup såfremt skoledirektionen kan godkende dette som tilskudsberettiget. 10. juni 1959: Sognerådet har vedtaget at tilbyde skolen til friskole og vedtaget at køre de børn der ikke søger denne til Godthåb centralskole. Skolen kan sælges for kr. Inventar der kan bruges i Godthåb undtages. Der er ikke enighed om prisen. En uge senere er man enige om kr.

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Skolevæsenets historie i Øster Hornum sogn fylder ikke meget hvad den ældste tid angår. Sognet havde en præst og en degn. Den sidstnævnte

Læs mere

Volstrup Skole med lærerbolig Skrevet 2005 Niels Nørgaard Nielsen

Volstrup Skole med lærerbolig Skrevet 2005 Niels Nørgaard Nielsen Volstrup Skole med lærerbolig Skrevet 2005 Niels Nørgaard Nielsen Den gamle Volstrup/Guldbæk skole lå midtvejs mellem Volstrup og Hæsum på Jordemodervej, nuværende Klingerhøjvej 22, og var skole for børnene

Læs mere

Guldbæk skole Skrevet 2005 af Poul Christensen og Niels Nørgaard Nielsen

Guldbæk skole Skrevet 2005 af Poul Christensen og Niels Nørgaard Nielsen Guldbæk skole Skrevet 2005 af Poul Christensen og Niels Nørgaard Nielsen Den gamle Guldbæk skole lå midtvejs mellem Volstrup og Hæsum på Jordemodervej, nuværende Klingerhøjvej 22, og var skole for børnene

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Transport fra hestevogne til forkromede biler

Transport fra hestevogne til forkromede biler Transport fra hestevogne til forkromede biler Mennesker har altid haft et behov for at flytte sig selv fra sted til sted og få varer transporteret til og fra det sted, hvor de boede. Der er på Arkivet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl. 19.00 i Mammen Forsamlingshus I alt ca. 35 deltagere var mødt op til den første ordinære generalforsamling i Mammen Friskole.

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

fast ved de bestående skoler.

fast ved de bestående skoler. 7/7-1950 Hovedskole i Gundsølille er det billigste Udvidelse af skolerne i vil koste 412.000 kr. Ågerup-Kirkerup sogneråd holdt i aftes et møde, hvor man drøftede kommunens skoleproblemer. Foruden sognerådet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget LEGEPLADS PROJEKTET Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget Status på projektet Projektet jk startet op i Bylaugets navn. Projektgruppen startet op i august 2009. Grunden undersøgt i Region

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl. 15.0018.00 Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs 1 Godkendelse af referat fra 15.3.2012 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt Opfølgning

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 19. september 2011 Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted(t.o.m.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. november 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere