Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer"

Transkript

1 Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004

2 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk A/S Fotograf: John Ricky Molloy

3 Uddannelsens mål Uddannelsen til tømrer er et speciale i Træfagenes Byggeuddannelse. Uddannelsen består af skiftevis praktik i virksomheden og skoleundervisning. Målet med uddannelsen er, at den nyuddannede svend selvstændigt kan udføre arbejde inden for tømrerfaget. Uddannelsen kombinerer fagets traditioner med de nyeste metoder. Gennem uddannelsen skal lærlingen opnå tilstrækkelige teknisk-faglige færdigheder og almene kundskaber i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Lærlingen skal lære - selvstændigt og i samarbejde med andre - at vurdere, planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for tømrerfaget. Desuden skal den færdiguddannede svend have forståelse for arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse og kende reglerne på området. Værd at vide, før virksomheden ansætter en lærling 2 Virksomheden skal være godkendt som uddannelsessted 2 Virksomheden skal indgå en uddannelsesaftale med lærlingen med start- og slutdatoer 2 Lærlingen er omfattet af den gældende overenskomst 2 Lærlingen skal have løn for 37 timer om ugen, både under praktikophold i virksomheden, under skoleophold, i ferier og på helligedage 2 Lærlingen har ret til løn under sygdom 2 Lærlingen kan deltage i akkordarbejde 2 AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) yder lønrefusion under skoleophold og tilskud til lærlingens befordring til og fra uddannelsesstedet. Lønsatser og refusion for 2004 Satser for tømrerfaget Trin 1* Trin 2 Trin 3 Trin 4 Løn pr. time Lærlinge 45,35 kr. 54,85 kr. 62,46 kr. 75,35 kr. Voksenlærlinge 96,90 kr. 96,90 kr. 96,90 kr. 96,90 kr. AER, lønrefusion pr. uge Ferie Lærlinge med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har lærlingen, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår. Endvidere skal lærlingen have et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret. Ferietillæg udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan beløbet ikke kræves tilbagebetalt. Når øvrige medarbejdere yder lærlinge og voksenlærlinge akkordoverskud, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling lærlingene. Feriefridage Lærlinges 5 feriefridage betales med den aftalte lærlingeløn ved afholdelse af feriefridagene.de etablerede feriefridage placeres efter ferielovens regler om placering af restferie. Lærlinge kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret. Lærlinge, der påbegynder eller afslutter læreforhold, optjener ret til 1 2 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har lærlingen ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Lærlinge får kompensation for ikke afholdte feriefridage. Lærlinge kr kr kr kr. Voksenlærlinge kr kr kr kr. * Perioden svinger fra 6 måneder til 11 måneder Adgang til tømreruddannelsen Alle, der har gennemført 9. klasse eller tilsvarende, har adgang til tømreruddannelsens grundforløb. Grundforløbet er placeret under indgangen Bygge og anlæg, og tømreruddannelsen hører til i Træfamilien. 3

4 Senest ved afslutningen af grundforløbet skal lærlingen have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Herefter veksler uddannelsen mellem praktik i virksomheden og undervisning på skole. Uddannelsens struktur og varighed Tømreruddannelsen varer 3 år og 6-11 måneder og omfatter i alt 45 skoleuger. De er fordelt med 20 uger i grundforløbet og 25 uger i hovedforløbet, fordelt på 4 skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som omfatter en skriftlig og en praktisk opgave. Svendeprøven placeres i ugerne 13 og 38 uden for et skoleophold alt efter, hvornår uddannelsen er påbegyndt. Når virksomheden skal ansætte en lærling, er det vigtigt at kende lærlingens skolebaggrund, som kan være folkeskole, gymnasium, grundforløb på en erhvervsuddannelse eller andet. Bed om at se karakterer og udtalelser. Har lærlingen gennemgået grundforløbet, så læg særligt mærke til karaktererne i de uddannelsesrettede områdefag. Beslutter virksomheden at ansætte lærlingen, skal der indgås en skriftlig uddannelsesaftale på en særlig formular, der fås på de tekniske skoler. Uddannelsesaftalen kan være én af følgende typer 2 Ordinær uddannelsesaftale (- én virksomhed) 2 Kombinationsaftale (- to eller flere virksomheder) 2 Flex-kombinationsaftale (- forsøg) 2 En kort uddannelsesaftale (- forsøg) 2 Delaftale under skolepraktik Godkendelse som uddannelsessted Virksomheden være godkendt som uddannelsessted. Denne godkendelse søges hos det faglige udvalg, Træfagenes Byggeuddannelse, der har uddelegeret det praktiske arbejde i forbindelse med besigtigelse af virksomheder til det lokale uddannelsesudvalg/ fagkomitéen. Det er derfor det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen, der kontakter virksomheden om en besigtigelse af forholdene. Træfagenes Byggeuddannelse orienterer efterfølgende virksomheden, om den er blevet godkendt. Virksomheder med tilstrækkelig bredde i arbejdsopgaverne kan opnå fuld godkendelse som uddannelsessted. Kan virksomheden ikke tilbyde oplæring i alle fagets discipliner, er det muligt at indgå en kombinationsaftale, så virksomheden deler lærlingen med en anden virksomhed. Ansøgningsskema til godkendelse som lærested fås hos Træfagenes Byggeuddannelse på telefon Ansættelse af en lærling Der er flere måder at finde en lærling på. Hvis virksomheden modtager skoleelever i erhvervspraktik, kan der være potentielle lærlinge her. Virksomheden kan også kontakte teknisk skole og høre, om der er interesserede og kvalificerede elever på grundforløbet. Endelig kan virksomheden annoncere enten i aviser eller via internettet på hvor det er gratis at annoncere efter lærlinge. Ordinær uddannelsesaftale Normalt indgår lærlingen aftale med én virksomhed. Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet, og virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden. Kombinationsaftale Kombinationsaftaler involverer to eller flere virksomheder, f.eks. en tømrervirksomhed og en tækkemandsvirksomhed. Når der indgås kombinationsaftaler, angives dette i en særlig rubrik på uddannelsesaftalen. Hver virksomhed skal underskrive en uddannelsesaftale for sin delaftale, og delaftalerne skal tilsammen omfatte hele uddannelsesforløbet. Kombinationsaftalens delaftaler skal angive 2 samtlige deltagende virksomheder 2 delaftalernes varighed 2 delaftalernes tidsmæssige placering Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hver deres aftaleperiode. Der er kun én prøvetid. Senest 3 uger før prøvetiden udløber, skal samtlige virksomheder i fællesskab tage stilling til prøvetidens forløb. Det er altid den sidste virksomhed, som skal sikre, at lærlingen har nået målet med uddannelsen. 4

5 Flex-kombinationsaftale som forsøg Fra 2004 er det blevet muligt for en virksomhed, der ikke er fuldt godkendt, at indgå en flex-kombinationsaftale. Den adskiller sig fra almindelige kombinationsaftaler ved, at det samlede uddannelsesforløb ikke er aftalt ved starten af den første aftaleperiode. Skolen garanterer så, at lærlingen kan færdiggøre uddannelsen gennem nye aftaler. Bliver der perioder, som ikke er dækket af aftaler, tilbydes lærlingen skolepraktik. Den enkelte virksomhed har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar i sin egen aftaleperiode. Forsøg med korte uddannelsesaftaler Fra 2004 gennemføres forsøg med korte uddannelsesaftaler. Formålet er at aktivere virksomheder, der har en fuld godkendelse, men som af forskellige grunde ikke kan overskue et helt uddannelsesforløb. En kort uddannelsesaftale omfatter som minimum en praktikperiode og den efterfølgende skoleperiode eller omvendt. En kort uddannelsesaftale kan forlænges med tillægsaftaler, og lærlingen har ret til at blive optaget i skolepraktik, indtil der kan indgås en ny kort uddannelsesaftale. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i sin egen aftaleperiode. Prøvetid De første 3 måneder af praktikuddannelsen er en prøvetid, hvor både lærling og virksomhed frit kan opsige aftalen uden begrundelse eller varsel. Prøvetiden kan ikke forlænges, medmindre lærlingen har været fraværende i mere end 1 måned af prøvetiden. Skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden. Prøvetidens varighed gælder uanset aftaleform og varighed af uddannelsesforløbet. Bemærk venligst, at ferier tæller med i prøvetiden. Uddannelsesaftaler, der starter med praktik, bør indgås sådan, at praktikperioden ikke overstiger prøvetiden. Derved bliver det inden for prøvetiden - muligt at inddrage skolens vurdering af lærlingen i virksomhedens samlede bedømmelse af lærlingens egnethed. Under prøvetiden skal virksomheden vurdere, om lærlingen 2 har anlæg for faget 2 er motiveret for at lære og udvikle sine kvalifikationer 2 har tilfredsstillende karakterer fra skoleophold 2 møder til tiden og overholder aftaler 2 kan samarbejde og indgå i kunderelationer 2 kan gennemføre hele tømreruddannelsen. Ønskes uddannelsesaftalen ophævet i prøvetiden, skal dette meddeles skolen på en særlig blanket, som fås på skolen. Delaftaler under skolepraktik De lærlinge, der er optaget i skolepraktik, har ikke kunnet finde en læreplads. De må derfor gennemføre deres uddannelse på en teknisk skole, der sender dem i praktik i virksomheder. Ved delaftaler under skolepraktik udstationeres skolepraktikanter på virksomhederne i kortere eller længere forløb. Når der indgås delaftaler under skolepraktik, angives det i en særlig rubrik på uddannelsesaftalen. Valg af teknisk skole Normalt tilmeldes lærlingen den nærmeste tekniske skole. Har en lærling over 5 kvarters rejse til den nærmeste tekniske skole, kan virksomheden frit vælge uddannelsessted uden at betale for skolehjem. Ophævelse af uddannelsesaftalen Efter prøvetidens udløb kan uddannelsesaftalen kun ophæves, hvis 2 aftalen misligholdes 2 forudsætninger er bristet 2 begge parter er enige (gensidig ophævelse) 2 lærlingen udelukkes fra skoleundervisningen. (Husk at stoppe lønudbetalingen og sende bekræftelse til lærlingen og skolen om ophævelsen inden 1 måned, fra virksomheden er blev bekendt med bortvisningen af lærlingen.) Ensidig ophævelse meddeles modparten og Træfagenes Byggeuddannelse på en blanket, der fås hos erhvervsskolen. 5

6 Styr på uddannelsen Fra det faglige udvalg får lærlingen en uddannelseshåndbog, som indeholder en dagbog/logbog, som virksomheden og lærlingen løbende skal udfylde som dokumentation for lærlingens faktiske uddannelsesforløb. Uddannelseshåndbogen skal følge lærlingen under skoleophold og i praktikperioderne, så både skole og virksomhed løbende kan følge med i, om lærlingen kommer igennem alle uddannelsens discipliner. Værktøj Virksomheden udleverer værktøj i henhold til den af Træfagenes Byggeuddannelse udarbejdede værktøjsfortegnelse, og udgiften til værktøj afregnes efter aftale mellem parterne. Parterne indkaldes til et formelt møde, og hvis det ikke lykkes at forlige sagen, kan Træfagenes Byggeuddannelse anbefale, at sagen indbringes for Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af uddannelsesaftalen og erstatning til den skadelidte. Behandling af tvister om overenskomstmæssige spørgsmål som f.eks. løn og feriepenge er et anliggende for organisationerne. Adresser Det faglige udvalg Træfagenes Byggeuddannelse, Bygmestervej 5, 2., 2400 København NV. Telefon Fax Flere oplysninger fås hos Dansk Byggeris uddannelsesafdeling på telefon Forlængelse af uddannelsesaftalen Består lærlingen ikke eksamen/svendeprøven, kan det være nødvendigt at forlænge uddannelsesaftalen. Det samme gør sig gældende, hvis lærlingen er fraværende i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid. Forlængelse af uddannelsesaftaler skal godkendes af Træfagenes Byggeuddannelse. Svendeprøvegebyr Virksomheden betaler et gebyr for lærlingens deltagelse i svendeprøven. Gebyrets størrelse kan variere fra skole til skole. Spørg den stedlige fagkomité om gebyrets størrelse. Tvister En tvist mellem lærling og virksomhed kan indbringes for Træfagenes Byggeuddannelse, der skal søge at opnå et forlig. I praksis sker dette i den lokale fagkomité, som til vurdering af tvisten skaffer dokumentation i form af udtalelser fra skolen, fraværsstatistik og lærlingens uddannelsesbog. 6

7

8 Flere eksemplarer af denne folder fås hos: Dansk Byggeri Uddannelsesafdelingen Postboks København K Telefon Telefax

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse: Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf. 35 87 87 87 telefax 35 87 87 88 Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere