f 4 B214600P RSL/PS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. juni 2014 af østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "f 4 B214600P RSL/PS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. juni 2014 af østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse,"

Transkript

1 DOM ØSTRE LANDSRETS DOMBOG AF UDSKRIFT B214600P RSL/PS / halvdel. cember 2001 af og 9 i fiellesskah, og de ejer hver en er erhvervet og ombygget for hendes srejernidler, og som følge deraf er sereje. Ejendommen blev ejvervet med overtagelsesdag den 1. de J Spørgsmâlet i denpsag er, om 1_ha1vde1 afejendommen, Supplerende sagsfremstihing Indstevnte,_.., harpâstâet stadfste1se. H om frifindelse. Helsingør Rets dom af 22. marts 2012 er anket afmed pâstand f 4 (advokat Finn Sandgaard) , mod (advokat Eva Tofteberg Persson) 17. afd. nr. B : Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). Afsagt den 24. juni 2014 af østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, DA

2 kr. og cr. gâr, at der er optaget 3 realkreditlan i ejendommen pa henholdsvis kr., cirka kr. pa ombygning afejendommen. Aftingbogsattest af 2. juni 2014 frem bet pa kr. blev deponeret. Parteme er enige om, at der eflerfølgende blev brugt Af ejendommes købesum pa kr. blev kr. betalt kontant, mens restbelø finansierede lejligheden ved srski1te IAn. Han var i 2001 sa1gschefi anføres, at han finansierede sit kob af en lejlighed med det omtalte lan pa cr. Han bar supplerende forkiaret bi.a., at det ikke er korrekt, nar det i byretsdommen 1 Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaringer. Forkiaringer formueforhold. Af disse fremgâr, at -qil under punktet Pengeinsti tutter/obl./pante i 2001 havde kr., i kr. og i kr. Der er endelig fremlagt en nekke.rsopgørelser forarteme for at belyse deres indt2egts- og en gevinstopsparing og kr. til en ratepension - begge konti ti1hørende,l/ arv. Der blev i perioden endvidere købt aictier for ,43 kr. og overført kr. til to kaldet arvekontoen. Afkontoudskrift nr. 3, der deldcer perioden 31. de &. iwl..oprettede i forbindelse med udbetaling af arven efter sin far kon LI deponering af restkøbesummen. beløb er a conto arv fra L far. Den 30. november 2001 blev der yderligere indsat ,43 kr., som hidrørte fra et lan, der blev optaget ved købet af hvet. Den 19. november 2001 blev der indsat kr., og der er enighed om, at dette 14. september 2001 gik i minus med kr., da den kontante del afkøbesummen blev skrifter for konto nr boligskift-konto fremg.r blandt andet, at kontoen den ejendommen, og sarnme dag blev der udstedt en check pa kr. i forbindelse med cember 2001 til 31. december 2002 fremgar blandt andet, at startsaldoen var 2.085,85 kr. Den 31. december 2003 var saldoen pa kontoen ,31 kr. Der er fremlagt udvalgte kontoudtog vedrørende nogle afpartemes konti. Afkontoud Den 14. juni og den 3. september 2002 blev der i alt indsat ,25 kr. hidrørende fra -2-

3 ejendom pâ i slutningen af9o erne. De købte aktier for en del afprovenuet fra boede i 1j _j i socialt boligbyggeri, før de købte ejendommen pa var da ledig. Han tjente i perioden fra De havde boet i i tre.r. De havde solgt en ideel anpart af en Ca. det dobbelte af, hvad hun tjente. De tilbageførsel til penge. Han har ikke haegen bil, han havde en firmabil. Det var hanken, der sørgede for ikke nogen indflydelse pa det. Han vidste, hvornâr hun fik udbetalt arv, men sà ikke konto større omfang og indskudt penge pa en ratepension. Hun har ogsâ købt en bil for faderens udtog. Han vidste ikke detaijer om anvendelsen, herunder ikke, at hun bar købt aktier i millioner kr. og bankrâdgiveren havde râdighed over arvekontoen, og han havde ning og til dagligt forbrug rejser etc. Han har ikke selv betalt kontante beløb i forbindelse holdt i 2008 op mejt betale pa huset. Hun bor der stadig, men huset er sat til salg for 6,7 med ombygningen. IJJSJhar dokumenterne om deres Ian. Hun bar fact alle papirer. Han De kr. kontant, som er hevet pa hendes arvekonto i 2003, er bade brugt til ombyg chekning af, at hun lagde ud til udbetaling. end nøclvendigt for at fá en buffer i forhold til den forventede udgift. Det yderligere l.n matte de betale yderligere Ca kr. til entreprenøren. Lânet pa 1,6 millioner kr., der pa kr. optog de for at kunne betale ekstraregningen for entreprisen og for fortsat at betaltes kvartalsvis, blev betalt afhans lønindkomst. Det sanime gjaldt ejendomsskatter og indkomst. Da de havde boet i huset ca. 2 r, besluttede de sig for at bygge om. Det var en toen, men ikke konti. Generelt har de optaget afdragsfrie Ian. Renter, der lang proces med flere arkitekter. Oprindeiig var tilbuddet 1 million kr., men da der ogsâ gjorde. Det var noget. de løbende drøftede. Han styrede den f1les økonomi og budgetkon er anvendt til betaling af ombygningen, er optaget i 2003 eller De optog et større l.n rentetilpasningslan pa kr. Desuden optog de senere ombygningsthn. De mange omprioriteringer var efter fielles beslutning. Han vidste ikke meget mere om dette, end hun blev mulighed for at udvide k&deren, steg prisen til ca. 1, 3 millioner kr. Efter en tvist De havde ikke ved købet af penge til udbetalingen. De fik en srskilt kre dit i banken. Restkøbesummen blev finansieret ved et lan i euro. Der blev udstedt en noget større check, og differencen kom fra arv. Eurolânet blev senere konverteret til et andre ejendomsudgifter, mens almindelige Ieveomkostninger blev betalt af Birgittes løn have en buffer.fik noget tilbage af sin an, Ca kr. Det var nok ogsâ til -3-

4 men derefter optog de nye lan, og pene blev betalt tilbage til hende. Entreprenøren fik ikke sikkerhed i lâneprovenuet. WL var med til alle møder om omprioritering. Køb af talingen, hvis I4ikke havde raet et arveforskud. De yule geme beholde aktierne, der for blev de ikke solgt. Regninger vedrørende ombygningen etc. blev først betalt af De havde en del aktier, da de købte De yule ikke have haft penge til udbe bankradgiveren radede dem til at investere friverdien i aktier. Pengene fra IAn i huset, det lige sa stor som hans. De havde et stort forhrug. Hun har ogsa betait penge md pa hans Appellanten styrede deres økonomi fra sin arbejdscomputer. Han havde helt bestemt adgang til hendes konti, herunder den s.ka1dte arvekonto. Da der ikke var Nemid dengang, aidrig talt om, at hun skulle have sit sreje tilbagehetalt. De kr., som indgik pa havde hun ingen indsigt i, hvad han foretog sig. Appellanten havde den direkte kontakt til banken, men hun har veret med til at sige ja til konverteringer og láneoptagelser. Det var endda af sin arv betalt udbetalingen pa hans iejlighed. Hun modtog løhende gayer fra sin prioriteringerne fandt sted sent i forløbet, da de allerede var ved at blive skilt. Hun har mor og en beskeden løn fra sin fars virksornhed, sa hendes nettoindtgt var nok mesten pensionsordning. Det var lidt tilf1digt pa hvilken konto, laneprovenu blev sat in De har vii sige de kr. og de kr. er dog gaet til almindeligt forbrug. Flere afom primert ham, der tog stilling til, hvad der skulle optages af IAn. Appellanten sagde, at klder og nyt tag, og der kom ekstraregninger pa Ca kr. I forbindelse med om kunne købe hus for kr. De havde ikke kunnet købe uden de kr., hun fik i bygningen betalte hun regninger for cirka kr. af sin arv. Efter en retstvist betalte aktier, de havde købt. De fik et boligkøbsbevis, da de skulle købe hus. De fik at vide, at de fling tilbage fra deres ejendomssalg, da de købte De havde allerede solgt de de et yderligere beløb, sa samlet kom ombygningen til at koste Ca kr. (lizle 1i_R har supplerende forkiaret bl.a., at der ikke var midler afbetyd a conto arv. De byggede orn for kr. De valgte efterfølgende yderligere at lave til et finansselskab efter dommen i Helsingør ret. Det underliggende ln er pa 1 ejendomsvrdiskat og truicket renter fra i skat. Han har udstedt et ejerpantebrev I - ( var ikke med til at beslutte, hvilke aktier hun købte til sin egen behoidning..- og million kr. hendes far var meget interesserede i aktier. Appellanten har efier fraflytning fortsat betalt flles aktier var en fielles beslutning, de talte ogsâ om hvilke aktier, de skulle købe. Han -4-

5 er sat til saig for 6,5 millioner kr. Der er 4,7 millioner kr. i pantege1d ud K hendes arvekonto, skulle blandt andet dkke hendes betaling af en rate til byggefirmaet i forbindelse med ombygningen. over det ejerpantebrev, som han har lyst. De yderligere lan pa i alt cr. var ikke til brug for byggeriet, men fordi de skulle belâne frivrdien. Det var i , da friwer pa kr. hidrørende fra arv. Efter bevisførelsen, herunder navnlig udskrift vedrørende boligskift-kontoen sammenholdt dommen der skete ved en kontant udbetaling pa hidrorende fra et IAn optaget af gtefllerne i forening med pant i ejendommen og et beløb kr. og en check pa cr., blev finansieret ved et laneprovenu pa cirka kr. med parternes forkiaringer lgger landsretten til grund, at betalingen for købet afejen Landsrettens begrundelse og resultat overensstemmelse hermed. Parterne har for landsretteri gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i Procedure et tidspunkt en bil kontant. Det billan, hun har indfriet, vedrørte appellantens bil. Det var Det kan dog godt vre, at hun selv har købt dem ved at ringe til banken. Hun har ultimo 2003, er ogsâ brugt til ombygningen. Hun husker ikke, hvem der købte aktieme i penge pa hendes gevinstopsparingskonto. Hun havde ikke selv noget billán, men købte pa ikke reelt en firmabil, firmaet betalte bare de løbende udgifter. Appellantens advokat, der appellanten I3emet disse dokumenter fra ejendommen pá og det kostede gifter til banken for at rekonstruere det. gen. Ombygningen var først helt frdig i 2004, og det indestaende, der var pa hendes konti dien var vokset hetydeligt. De blev ikke brugt til ombygning. De aktier, hun købte for cirka kr. af sin arv i 2002, blev solgt, og provenuet hlev brugt til betaling afombygnin selv indbetalt pa sin ratepension, men hun ved ikke, om det er hende selv, der har indsat førte sagen i byretten, har fact kopi af alle dokumenter og kontoucispifter. Forinclen havde stort besvr at ra dem tilbage. Der manglede nsten halvdelen, sá hun matte atholde ud a -5-

6 medgik til betaling afejendommen, tillige er anvendt til købet afejendommen. Allerede af denne grund kan af ej endommen, der blev erhvervet for en samlet købesum af kr., ikke anses for for størstedelens ved VI) IA icr., der blev indsat pa boligskift-kontoen, og de ovenmevnte kr., der utvivlsomt Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at differencen mellem a conto arven pa Udskriftens rigtighed bekraftes. østre Landsret, den (Sign.) Sagsomkostningeme forrentes efter rentelovens 8 a. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.. N I sagsomkostninger for begge retter skal betale til frifindes. Thi kendes for ret: varighed. kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fiistsatteisen afbeløbet til dekning af i alt kr. Beløbet omfatter kr. til dekning afudgift til retsafgift og J %f_ 1 skal betale sagsomkostninger for begge retterti1 med 7) fi-ifindelsespâstand tages herefter til følge. H udgifteme til advokatbistand er der ud over sagens vrdi taget hensyn til sagens omfang og AI sereje. kommende at vre erhvervet afhendes srejemid1er og tilhører hende derfor ikke som -6-

7 I Rtten I He&ngør skt.reten Udskrift af retsbogen DOM Afsagt den 22. marts 2012 i sag nr. SKS 477/2012: i gtef11eskifte mod Sagens baggrund og parternes pâstande Sagen, der er opstáet under deling af parternes flellesbo, vedrer alene spørgsmâlet om, hvorvidt sagsøger ii.1jj er berettiget til at udtage halvdelen af ejendommen _, IL - I- I1I_J som hendes sereje. Sagsøgeren r1 nedlagt pâstand om, at sagsøgte Al skal anerkende at den sagsøgeren tilhørende ideelle halvdel af ej endommen 1 I J.Lf1LaLJf J tilhører hende som hendes sreje og sâledes ikke skal indgâ i flellesbodelingen 0 Sagsøgte airhar p.stâet frifindelse. Oplysningerne i sagen Parterne indgik gteskab den 999. Den 30. januar 2008 hlev parterne skilt ved bevilling. r afgik ved døden den 26. juni henhold til testamente af22.januar 1998 havde han bestemt, at al arv, der tilfald.t hans døtre skulle vre fu1dstndigt sreje. Sagsøger arvede i alt fra faderen godt 2.6 mio. kr. i kontanter og en aktiebeholdning pa Ca kr. Ved endeligt skøde overtog gtefle den 1. december 2001 for Z840,000 kr ejendommen pa L. blev der foretaget en større ombygning af ejendonimen.ejendornrnen, der er vurderet ti] en verdi pa kr er belánt med ca kr. Bevisf9relse f S16-St4-STfl.I<209 1

8 havde tidligere solgt en ejendorn med et provenu, men før bun arvede, var kontoen t. Det var udelukkende hendes arv, der gjorde, at de kunne købe skulle købe ejendommen. Faderens ejendom var ikke solgt pa det tidspunkt. Til. Hun fik først udbetalt kr. a conto. Det var fordi, de EJ. bar forkiaret, at hun mødte sagsøgte i marts De boede 2 Side 2/4 Th%l.SU4.S1X,c.K299O3-T2,)M! RI lid halvdeien af ydeiserne, men yule ikke medvirke til en ompriorilering, før bar forkiaret, at de havde et provenu pa ca kr, fra salget Han fik mellem 28.- og kr. udbetalt i løn, mens ejendommen. Han var kiar over, at hendes am var sreje. Det er rigtigt, at pengene er gâet md. De er ikke gâet md pa bans konto. De kr. blev omlagt i 2005 iii et rentetilpasriingslãn. lânet pa kr. blev Provenuet gik irid pa en f1leskonto. De penge, som han brugte tii køh af lejligheden, troede han var et Ian, men del ser ud til, at de stammer fra lthiet pa de kr. De hvede beløb er gâet til forbrug. Han betalte i nogen optaget i Det var et egentlig in og ikke blot en omprioritering. kreditforeningsln til erstatning for dette indskud, Han ved ikke, hvor ij fik icr. i Der blev ikke talt om sreje, dade købte P4 arv blev brugt til finansieringen afombygningen. Der blev optaget af Tjørne. Han ved ikke om der var noget tilbage, da de købte alene modtaget de nvnte kr. Hun ved ikke, hvor resten er blevet ikke, at_. da tjente lige sâ meget, men senere fik han en højere løn end lejlighed. Af det provenu, der er fremkommet fra omprioriteringerne har hun hende. Hun har lânt Lars kr. aide kr., som hun modtog fra kr. fra arvekontoen til køb afmøbler. omprioritertingskontoen. Hun bar ikke 1nt ud til andre. Der er anvendt Ca. af I staxte afderes gteskab var hendes løn pa kr. Hun mener arvekontoen, hvor arven blev indsat. Da de v fardige med ombygningen srejet, hverken over for bank eller advokat. Ombygningen startede i 2003 forbindelse med købet. Huset blev købt, sâledes, at de hver stod for samlet 1.8 mio. kr. Arbejdet stod frdigt i starten af Bilag 7 er stod der Ca kr. pa kontoen. Det var der stod for de økonomiske 2004 blev der overført kr.til hendes arvekonto fra en halvdelen. Det talte de ikke om, ligesom der ikke blev nvnt noget om dispositioner. Hun ved ikke hvorfor, der blev ompriortieret flere gange. Det omprioriteringskonto. Disse penge er bl.a. anvendt til udbetalingen pamt1 endeligt. tidligere var han flyttet frem og tilbage. Den 15. oktober 2007 havde han købt sin lejlighed. Ved skilsmissen havde hun alene aktier for ca kr. Arvekontoen gik i nul ved udgangen af Den 30. december De kr. blev brugt som udbetaling og til at betale omkostninger i efter at hun havde Faet restarven udbetalt i Ombygningen kostede var nogetog banlcrádgiveren aftalte. Den 15. oktober 2007 flyttede indtil de købte ejendonimen pa j i et socialt boligbyggeri. De Udover de i sagen fremlagte bilag, bar bevisførelsen alene bestàet af partemes forkiaringer.

9 - f1. Side 3/4 14 der var opnàet en for1igsmessig iøsning. var ogsâ involveret I sável 1âneom1gninger som optageise af nye Ian. Nàr der blev oprettet sâ mange konti (14-24) skyidtes det bankrádgiveren og de mange 1aneom1gninger Alle omprioriteringskonti var med to ejere. Parternes synspunkter 3.4 har gj ort geldende, at hele udbetalingen til købet stammer fra hendes arv, idet egtef1lerne pa dette tidspunlct var uden andre midler. Ligeledes er hele ombygningen finansieret med hendes arv, der stort set var opbrugt, da ombygningen var tilendebragt. Det er derfor godtgjort, at en ti1strkke1ig stor del afudbetaling og betaling stammerfra SI.1 sreje, hvorfor det er ubetnke1igt at 1agge til grund, at hele hendes halvdel af ejendommen er sreje. De efterfølgende omprioriteringer og 1(ineoptagelser kan ikke føre til noget andet resultat, navnlig ikke, da det er, Y 4 der har forestâet disse, hvorfor den usikkerhed, der er forbundet hermed ma komme ham til skade. har gjort g1dende, at det er kreditforeningen og ikke 1 1 l i srejemid1er, der har finansieret handelen. Ingen ved, hvad pengene er brugt til og det ma komme hende til skade. Der er ikke i forløbet talt om srejet, der ikke er noteret pa ejendommen.. Rettens begrundelse og afgorelse Det ma anses for godtgjort, at samtlige idl;r til finansiering afkøbet og ombygningen stammer fra - reje. Betingelserne for at anses hele hendes halvdel som srej e er derfor opfyldt. At der ikke er noteret noget herom, kan, da der er tale om tredjemandsbestemt sreje, ikke ti11gges betydning parterne imellem. Skifteretten finder ikke, at de mange efterfølgende omprioriteringer og laneoptagelser, der i det vsent1ige er forestâet af sagsøgte, kan føre til noget andet resultat. Skifteretten tager derfor sagsøgers pâstand til t1ge. Vedrørende sagsomkostninger bestemmes, at til skal betale sagsomkostninger med kr., hvoraf kr. udgør retsafgift, mens resten vedrører udgift til advokatbistand. Der er ved omkostningsafgørelsen taget hensyn til, at sagsøger ikke er rnomsregistreret. Thi kendes for ret: Sagsøgte,4 tilpligtes at anerkende, at den sagsøgeren tilhørende ideelle halvdei af ejendommenr 1I]19j. Pit JL tilhører hende soni hendes sreje og sâledes ikke skal indgà i fiellesbodelingen. Inden 14 dage betaler sagsøgte i sagsomkostninger til sagsøger ,00 kr, sr)i Q1. r?1o-..{i9

10 Side i4/4 Fiemming Sorth retsassessor (Jdskriftens rigtighed bekrftes. Retten I I-Ielsingør,den 2L juni Fle retsassessor _)

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere