HUSORDEN Amagergade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, dvs. den er fri for spekulation. Der er ingen enkeltpersoner eller kredse af personer, der ved at tilegne sig et eventuelt overskud skal tjene på driften af boligforeningens ejendomme, og der er heller ikke nogen, der kan tilegne sig gevinst ved salg eller omprioritering af ejendommene. Lejer i en boligforening: Som lejer i en boligforening er man medlem af et økonomisk fællesskab, der omfatter den afdeling, man bor i. Afdelingen er uafhængig af andre afdelinger. Den er en økonomisk enhed, der helt og holdent må klare sig selv. Et eventuelt underskud bliver ikke dækket af en anden kasse, og et eventuelt overskud går ikke ud af afdelingen. Afdelingen har ikke andre indtægter end den husleje, beboerne betaler, og afdelingen har ikke andre udgifter end dem, der nødvendigvis må afholdes. Renter, afdrag af prioriteter, offentlige afgifter, skatter, forsikringer og lignende er faste beløb, medens en post som vedligeholdelse kan variere en hel del. Vedligeholdelse af haveanlæg og bygninger kommer på regnskabet som udgifter, og disse skal fuldt ud betales gennem den af beboerne indbetalte husleje. Beboerne er derfor økonomisk medinteresserede i afdelingens ve og vel og har et ansvar overfor sin egen pengepung. Vær derfor med til at værne om bygninger, grønne områder og afdelingens øvrige værdier. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vi håber du/i vil blive glade for at bo i Boligforeningen Vanggården og Amagergade. Side 1 af 7

2 For opnåelse af dette er der fastsat følgende regler for husorden: Affald: Daglig renovation/husholdningsaffald, papir/pap og flasker/glas skal i henholdsvis hver deres molok placeret flere steder i gaden. Af hygiejniske grunde skal husholdningsaffald være pakket ind i affaldsposer. Husk venligst af lukke molokkerne for at undgå dårlig lugt. Der må ikke henstilles husholdningsaffald, papir, reklamer, aviser, kasser eller lignende i opgange, kælderareal eller ved molokker På containerpladsen overfor opgang 25 kan brændbart materiale smides væk i den opstillede container, her dog undtaget mindre stykker papir og pap, der skal i molok. Ikke brændbart henstilles ved siden af container. Altaner: Altankasser må gerne opsættes udvendigt på altanerne, men farven skal være mørk/mørkegrå eller i Zink Afdelingsbestyrelsen kan i efterår/vinterperioden bestemme at altankasser af sikkerhedshensyn skal fjernes af hensyn til vind og vejr. Det er ikke tilladt at opsætte et fuglebur/fuglebræt og lignende da vi ikke ønsker at tiltrække fugle af forskellig art med de store gener det giver. Brug af grill på altan er forbudt, brug af elektrisk grill er dog tilladt. Det er ikke tilladt at opsætte altansejl eller lign. på altaner bagpå ejendom. Antenner/Parabol: Der er mulighed for tilslutning til fællesantenne. Afdelingen får sit tv-signal fra Aalborg- Nørresundby Antenneforening. Beboerne må kun opsætte udvendige antenner/paraboler efter forudgående skriftlig ansøgning til boligforeningen. I Amagergade skal afdelingsbestyrelsen søges skriftlig. Der gives kun tilladelse i særlige tilfælde og under alle omstændigheder er det ALTID alene boligforeningen der afgør den endelige placering af antenne/parabol. Parabol/antenne må aldrig være synlig fra Amagergade dvs. over altanhøjde. Intet arbejde må påbegyndes før der er givet skriftlig tilladelse fra boligforeningen/ afdelingsbestyrelsen. Side 2 af 7

3 Bad toilet: For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til Vanggårdens beboerservice. Der må ikke bores ting op i brusenichen. Dette for at undgå problemer med fugt og skimmelsvamp. Barnevogne, knallerter, cykler og legeredskaber udendørs: Disse skal henstilles således at de ikke er til gene for andre. Tingene skal henstilles i cykelskure udendørs og i de rum i kælderen, der er indrettet dertil. Benzindrevne køretøjer må aldrig placeres i kælderen. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden forbudt på gangstier, fortove og flisearealer. Mindre reparationer, herunder dækskifte, på motorkøretøjer og knallerter/scooter 45 mv. skal foregå på p-pladserne. Beskadigelser: Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar, skal straks anmeldes til beboerservice Husdyrhold: Det er forbudt at holde husdyr som hund eller kat. Mindre dyr som fugle i bur, akvariefisk mv. som ikke er til gene for øvrige beboere er tilladt. Der kan efter forudgående skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen gives tilladelse til pasning af hund eller kat i en kort periode. Førerhunde til blinde personer eller såkaldte servicehunde til andre grupper af handicappede er tilladt efter bestyrelsens godkendelse. Forsikringer: Vi gør Dem venligst opmærksom på, at skader på indbo ikke er dækket af boligforeningens forsikringer. Men skal dækkes af beboerens egen indboforsikring. Boligforeningens forsikring dækker ødelagt glas og sanitet, hvor skaden ikke er forvoldt med uforsvarlig adfærd. Vi anbefaler at indbo opbevaret i kælderrum skal hæves 10 cm fra jorden for at Deres indboforsikring med sikkerhed dækker eventuelle skader. Forurening og skader: Er en beboer eller nogen af dennes husstand skyld i forurening eller skader på ejendommene, trapper, haveanlæg eller legeplads mv., bærer beboeren det fulde økonomiske ansvar. side 3 af 7

4 Fordring af dyr: Fodring af fugle, katte og lignende er ikke tilladt i gaden, da vi ikke ønsker at tiltrække disse dyr. Undlad at henkaste brød eller fuglefoder og sørg for at kælderdøre holdes lukkede og vær med til at give rotter og andre skadedyr så dårlige livsvilkår hos os som muligt. Effekter på trapper/gange: Alle trapper og gange skal være frie og ryddelige, da de har status som brand/flugtveje og der skal derfor være helt fri fremkommelighed. Der må ikke anbringes genstande af nogen art, her kan nævnes barnevogne, cykler og legeredskaber eller ting til opladning. Fodtøj skal være placeret på et lavt skostativ, i modsat fald skal påtale fra afdelingsbestyrelsen straks følges. Placering af kørestole og andre nødvendige hjælpemidler i relation til handicap/sygdom, vurderes af afdelingsbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Klager: Forsøg altid først at tale med dine medbeboere om evt. problemer. Hvis du ønsker at klage, skal dette altid ske skriftligt til kontoret eller direkte til afdelingsbestyrelsen, som altid behandler klagesagerne i første omgang. Kælderrum: Alle kælderrum skal være aflåst, også selvom de ikke benyttes Der udleveres ved indflytning en hængelås til gadens nøglesystem. Rummene skal fremstå ryddelige. Der må ikke etableres el-stik i kælderrum uden ansøgning til og godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Godkendelse gives når el-stik etableres af autoriseret håndværker, på lejerens egen regning og kobles på lejerens egen el-måler. Husk at slukke lys når rummet forlades. Leg og boldspil: Leg og ophold på trapper, elevator, kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være til væsentlig gene for beboerne, må ikke finde sted. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens fliser, træ - og murværk og på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Beboeren kan drages økonomisk til ansvar for sådanne skader. Boldspil henvises til de dertil indrettede pladser. Brug af f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler, softguns og lignende er forbudt på boligforeningens område. Side 4 af 7

5 Parkering og motorkørsel: Amagergade er en privat fællesvej og vi har eget P-licens system. Der udleveres af afdelingsbestyrelsen en P-licens til privat køretøj, hvis et sådan haves og to gæstekort pr. lejlighed. Kortene skal afleveres ved fraflytning. Der foretages P-kontrol i gaden af Aalborg Kommune. Parkering af personbiler og motorcykler er kun tilladt indenfor de afmærkede p - båse. I motorcykelsæsonen er der etableret særlige p-pladser til motorcykler. Last-, campingvogne og trailere må ikke henstilles i boligområdet/gaden Firmabiler spørg afdelingsbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til særskilte regler om P-licens-systemet. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene. Al kørsel med, samt parkering af motorkøretøjer på brandvejene er, som det fremgår af skiltene forbudt. Disse veje er forbeholdt brandvæsenet samt ambulancer. Overtrædelse af disse forhold vil blive anmeldt til politiet. Rygning: Tobaksrygning er forbudt på trappeopgange, i kælder, på responser samt i elevator. Du bedes undlade at smide dine skodder på jorden, men benytte de udendørs æskebægre ved opgangene. Skiltning: Navneskilte ved døre må kun opsættes af ejendomsfunktionæren. Det er forbudt at opklæbe eller opsætte anden form for skiltning på entredør og postkasser hverken af politisk, religiøs eller reklamemæssig karakter. Kun boligforeningen/afdelingsbestyrelsen/ejendomsfunktionæren har tilladelse til at montere noget på vægge eller døre i trappeopgangene. Opslagstavler i opgange/elevatorer/udendørs må kun benyttes til henvendelser i boligforeningens regi. Støj og larm: Slagboremaskiner og andet støjende elektrisk værktøj må benyttes alle hverdage fra kl til kl og lørdage/søndage fra kl til kl Brug af radio, fjernsyn, musikinstrumenter og lignende skal naturligvis ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Efter kl må De udvise særlig hensyn til naboer ved at dæmpe ned, så De ikke forstyrrer den almindelige nattero. I særlige tilfælde, f.eks. en fest (dvs. dans/høj musik), bør De sikre, at naboerne er indforståede med støj efter kl Tekniske installationer i lejlighederne: For at få fuld udnytte af de tekniske installationer, såsom komfur, emhætte, vaskemaskine og tørretumbler skal brugsanvisningerne nøje følges. I tvivlstilfælde kan man rådføre sig med ejendomsfunktionæren. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af afdelingen, såfremt disse er installeret af boligforeningen eller af en beboer i forbindelse med dennes udnyttelse af råderetsbestemmelserne (jf. lov om leje af almene boliger). Skader som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne. side 5 af 7

6 Trappevask/rengøring: I opgang 1-11 og opgang klares rengøring af alle trapper og elevator af rengøringsselskab. I opgang klares rengøring af elevator og bagtrappe af rengøringsselskab. Responser/afsatser til elevator på de enkelte etager skal rengøres af beboerne selv på etagen efter indbyrdes aftale. Hvis dette giver problemer mellem beboerne kontaktes afdelingsbestyrelsen. Hyppighed af rengøring foretaget af rengøringsselskab afgøres af boligforening/afdelingsbestyrelse. Spørg afdelingsbestyrelsen om oplysninger. Dog beder vi beboerne om at hjælpe til med at holde trapper og elevator rene og pæne i dagligdagen. Vandhaner cisterner: Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - og fordyrende - merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Sådanne forhold anmeldes straks til beboerservice. Vask tøjtørring: Ved vask og tørring af tøj indendørs skal der foretages rigelig udluftning for at undgå fugtskader i lejligheden. Luftning af sengetøj samt tørring af vasketøj kan foregå på lukkede altaner, men det skal foregå, så det ikke kan ses fra anlæg eller gade. Det er ikke tilladt at trække synlige snore til brug for tøjtørring. Selv om lejligheden har ventilationssystem skal dette suppleres med en effektiv udluftning gennem vinduer og døre helst flere gange dagligt 5-10 minutter af gangen. Vinduer: Afdelingen sørger for udskiftning af punkterede/ituslåede ruder. Beboerservice kontaktes. Beboeren er dog erstatningsansvarlig for skader der forvoldes ved uforsvarlig adfærd. Ændring af lejligheden/råderet: Ændringer af lejligheden må kun ske i henhold til råderets bestemmelserne i lov om leje af almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser. Ved henvendelse på boligforeningens kontor, udleveres materiale ligesom det findes på boligforeningens hjemmeside. Der er ret vide rammer for hvad der må laves. Der skal altid ansøges skriftligt hos afdelingsbestyrelsen inden arbejdet påbegyndes. Side 6 af 7

7 VI HJÆLPER DEM GERNE! Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionærerne i gaden igennem beboerservice. Beboerservice kan kontaktes på tlf De har ved indflytning modtaget en kontaktliste til gadens afdelingsbestyrelse. Efter det årlige afdelingsmøde revideres kontaktlisten og uddeles til alle gadens beboere. Afdelingsbestyrelsen har kontor i kælderen ved opgang 11 og postkasse i fællesskab med viceværten ved opgang 23. Her har viceværten også kontor i kælderen. De er naturligvis også meget velkommen på boligforeningens kontor, hvis der skulle opstå problemer som andre ikke kan hjælpe Dem med. Kontorets adresse er: Alabu Bolig / Boligforeningen Vanggården Brohusgade 2B 9000 Aalborg Tlf: Åbningstid: Mandag Tirsdag - Torsdag mellem kl Onsdag mellem kl Fredag kl.09:00-12:00. Ændring af reglement for husorden i Amagergade Vedtaget på afdelingsmødet 12. september 2012 Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle og lovkravsmæssige ændringer, som løbende måtte fremkomme Ole Henriksen Afdelingsformand Amagergade Jørgen Dyrholm Jensen - LLO Dirigent

8 Side 7 af 7

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere