Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009"

Transkript

1 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse om at opkræve børnebidrag hos ham. Det sociale nævn afviste at behandle klagen. Nævnet henviste til at det ikke havde kompetence til at behandle klager over bidragsafgørelser. Da nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagens realitet, mente nævnet heller ikke at det havde kompetence til at behandle en indsigelse om eventuel manglende partshøring. 27. oktober 2009 Forvaltningsret Ombudsmanden mente at det var kritisabelt at det sociale nævn havde afvist at behandle klagen over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opkrævningen af børnebidraget hos faren. Ombudsmanden konstaterede at faren efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag kunne klage over kommunens afgørelse til det sociale nævn. Det sociale nævn kan og skal behandle isolerede klager over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af børnebidrag hvis sagsbehandlingsklagen angår forhold der efter deres karakter har betydning for afgørelsens indhold. Partshøring er en garantiforskrift og kan have betydning for afgørelsens indhold. (J.nr ). A, der boede på Færøerne, blev af X Kommune opkrævet forskudsvis udbetalt børnebidrag. A klagede til mig over at det sociale nævn (på ny) havde afvist at behandle hans klage over kommunen. Det fremgik af A s tidligere sag (mit j.nr ) at jeg i brev af 19. april 2007 skrev til A at jeg havde forstået hans henvendelse til mig (i brev og fax af 23. november 2006) som bl.a. en klage over sagsbehandlingen i (X) Kommune i forbindelse med at kommunen af Dem har indkrævet forskudsvis udbetalte børnebidrag til Deres tidligere samlever/ægtefælle. Jeg har endvidere forstået at De ønsker at klage over at Det Sociale Nævn for (Y) Amt den 24. oktober 2005 og Den Sociale Ankestyrelse den 25. november 2005 afviste at behandle sagen. I brevet skrev jeg bl.a. også:

2 Det Sociale Nævn Ombudsmanden kan ikke behandle en klage over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed før denne myndighed har truffet afgørelse ( 14 i ombudsmandsloven). Heri ligger også at myndigheden skal have haft lejlighed til at forholde sig til det som borgeren ønsker at ombudsmanden skal tage stilling til. Det fremgår af Det Sociale Nævns afgørelse af 24. oktober 2005 at nævnet alene afviste sagen under henvisning til at man ikke har kompetence til at behandle klager over bidragsresolutioner. De havde imidlertid også klaget over (X) Kommunes sagsbehandling i forbindelse med sagen om indkrævning af forskudsvis udbetalte børnebidrag. De havde bl.a. gjort gældende at De var part i sagen, og at der ikke var sket partshøring. Da Det Sociale Nævn ikke har taget stilling til Deres øvrige indsigelser vedrørende (X) Kommunes sagsbehandling, har jeg fundet det mest korrekt i første omgang at sende Deres klage med bilag til nævnet (nu Statsforvaltningen (Z), Det Sociale Nævn) med henblik på at nævnet tager stilling til om det kan behandle de klager over kommunens sagsbehandling som De har anført i Deres oprindelige klage af 17. august 2005 til (X) Kommune og i Deres klage til mig. I brevet bad jeg A vente på Det Sociale Nævns kommende svar og at udnytte eventuelle klagemuligheder før han tog stilling om der var grundlag for at klage til mig. A klagede i telefax af 30. august 2007 til mig over Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Z s afgørelse af 9. august Jeg svarede A i brev af 18. september 2007 (mit j.nr ) at jeg havde besluttet at sende sagen til Ankestyrelsen. Jeg skrev bl.a. følgende til A: Den 9. august 2007 traf Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z), afgørelse og meddelte Dem at nævnet ikke kan behandle klagen. Nævnet anførte at nævnet havde lagt til grund at De den 17. august 2005 klagede over grundlaget for (X) Kommunes indkrævning af børnebidrag, og da nævnet ikke har kompetence til at behandle sagens realitet, har nævnet heller ikke kompetence til at behandle en formalitetsindsigelse som den foreliggende. Nævnet oplyste endvidere at det falder uden for nævnets kompetence at behandle klager over kommunens sagsbehandling i almindelighed. 2/9

3 Det Sociale Nævn vejledte Dem om at afgørelsen var endelig, men at Ankestyrelsen dog har mulighed for at optage en sag til behandling når styrelsen skønner at sagen er af principiel eller generel betydning. Efter 5, stk. 2, jf. stk. 1, i bekendtgørelse nr af 8. december 2006 om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i Danmark (bidragsinddrivelsesbekendtgørelsen) opkræver den kommune hvor den bidragsberettigede bor eller opholder sig, fordringen og tager stilling til indsigelser om fordringen i tilfælde hvor skyldneren hverken har bopæl eller ophold her i landet. Efter bekendtgørelsens 18 behandles klager over kommunernes afgørelser efter 5 af Det Sociale Nævn, jf. 23 a, stk. 1, i lov om inddrivelse af underholdsbidrag. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed før denne myndighed har truffet afgørelse ( 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Jeg har derfor i dag sendt en kopi af Deres telefax af 30. august 2007 til Ankestyrelsen som en anmodning fra Dem om at styrelsen tager stilling til Det Sociale Nævns afgørelse af 9. august 2007 om afvisning af Deres klage. Til orientering for Ankestyrelsen har jeg endvidere vedlagt en kopi af Deres brev til mig af 23. november 2006 og mit brev til Dem af 19. april I forbindelse med oversendelsen har jeg over for Ankestyrelsen bemærket at jeg har forstået Deres klage således at De (også) har ønsket at klage over sagsbehandlingen i (X) Kommune i forbindelse med kommunens behandling af inddrivelsessagen og ikke alene grundlaget for kommunens afgørelse, dvs. rigsombudsmandens og Civildirektoratets afgørelser om bidragspligt. Jeg sendte ligeledes den 18. september 2007 materialet til Ankestyrelsen. I brevet til Ankestyrelsen skrev jeg bl.a.: Jeg bemærker at jeg har forstået klagen således at (A) (også) har ønsket at klage over sagsbehandlingen i (X) Kommune i forbindelse med kommunens behandling af inddrivelsessagen og ikke alene grundlaget for kommunens afgørelse, dvs. rigsombudsmandens og Civilretsdirektoratets afgørelser om bidragspligt. 3/9

4 Jeg henviser i den forbindelse til det som jeg har anført i brevet til klageren. I brev af 10. december 2007 klagede A på ny over Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Z s afgørelse af 9. august A har i klagen yderligere oplyst at sagsbehandleren i X Kommune da sagen startede, informerede ham om at hun var vidende om at A havde det ene barn boende hos sig, og at hun på trods heraf ikke inddrog dette i sagen. A vedlagde sin klage Ankestyrelsens afgørelse af 9. november Det fremgår heraf at Ankestyrelsen havde besluttet ikke at behandle A s klage. Den 28. april 2008 bad jeg Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Z om en udtalelse til sagen. Jeg bad nævnet om særligt at udtale sig om følgende: Jeg har forstået (A) sådan at han mener at (X) Kommune ikke havde det fornødne grundlag for at opkræve børnebidraget hos ham, bl.a. var han ikke blevet partshørt. Jeg henviste i mit brev til 2 og 23 a i lov om inddrivelse af underholdsbidrag og til de bemærkninger der fremgik af det lovforslag som lå til grund for bestemmelserne. Jeg henviste også til 5 og 18 i bekendtgørelsen om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i Danmark. Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Z kom i brev af 4. juni 2008 med en udtalelse til mig. Følgende fremgår bl.a. af det sociale nævns udtalelse: Nævnet finder fortsat, at en klage over formaliteten først kan behandles i forbindelse med en eventuel klage over realiteten, at nævnet i givet fald ville have kompetence til at behandle klage over kommunens opkrævning, og at nævnet i forbindelse med en sådan klage også ville have forholdt sig til inddrivelsesgrundlaget (indsigelser mod kravet), og om de forvaltningsretlige regler i form af partshøring m.v. havde været overholdt, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til kommunens sagsbehandling i almindelighed, og at nævnet har forstået sagen som en klage over kommunens sagsbehandling, hvorfor nævnet ikke har fundet at have kompetence til at behandle sagen. 4/9

5 I min afsluttende udtalelse til sagen skrev jeg følgende til A: Ombudsmandens udtalelse Min undersøgelse i denne sag har alene omfattet spørgsmålet om Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) i sin afgørelse af 9. august 2007 kunne afvise at realitetsbehandle din klage over (X) Kommunes sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af børnebidrag. 1. Retsgrundlaget 1.1. Det sociale nævns kompetence Regler om det sociale nævns kompetence er fastsat i retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). 44, stk. 1, i retssikkerhedsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007 som var gældende den 9. august 2007 da det sociale nævn traf afgørelse i din sag) har følgende ordlyd: Det sociale nævn behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunen i det omfang, det er fastsat i loven. Af 20, stk. 1, i den retssikkerhedsbekendtgørelse (bekendtgørelsen nr af 12. december 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område som var gældende den 9. august 2007 da det sociale nævn traf afgørelse i din sag), fremgår: Det sociale nævn behandler klager over afgørelser truffet efter: lov om inddrivelse af underholdsbidrag, Af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed mv. fremgår bl.a. følgende: 188. Afgørelser truffet af en kommune () kan indbringes for det sociale nævn (). Klageadgangen omfatter kun egentlige afgørelser. Ved en afgørelse forstås en beslutning, der træffes af en forvaltningsmyndighed (kommunen, staten i jobcentret, nævnet eller Ankestyrelsen) i en konkret sag, og som i forhold til den enkelte borger og/eller myndighed tilsigter at have retsvirkning 5/9

6 efter sit indhold. Det vil sige, at afgørelsen bindende regulerer borgerens eller kommunens rettigheder og pligter i sagen. Der er også tale om en afgørelse, hvis myndigheden beslutter at afslutte en sag, fx ved et afslag på genoptagelse og afvisning af en sag. Der kan klages over indholdet af en afgørelse (realiteten) og/eller den måde, en sag er behandlet på (formaliteten). Ved realiteten forstås afgørelsens resultat, fx om en ansøger er berettiget til pension, og i givet fald, hvilken pensionstype. Ved en formalitetsklage forstås en klage over myndighedens tilsidesættelse af regler om behandlingen af sagen. Der kan klages over formaliteten i forbindelse med en afgørelse, selv om realiteten ikke påklages Lov om inddrivelse af underholdsbidrag Loven om inddrivelse af underholdsbidrag (lovbekendtgørelse nr. 946 af 10. oktober 2005 som var gældende den 9. august 2007 da det sociale nævn traf afgørelse i din sag) indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 2. Kommunalbestyrelsen opkræver efter anmodning krav på underholdsbidrag. 23 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til det sociale nævn. Bestemmelserne blev indsat ved 25, nr. 3 og 8, i lov nr. 430 af 6. juni I bemærkningerne til det lovforslag der lå til grund for loven, er bl.a. følgende anført (lovforslag nr. L 113, , 2. samling, fremsat den 24. februar 2005): Til 25 Til nr. 1 og 3 Som led i samlingen af inddrivelsen i staten foreslås det, at restanceinddrivelsesmyndigheden varetager inddrivelsen efter de regler, der følger af lovens 3-9, mens det fortsat er kommunalbestyrelsen, der forestår den indledende opkrævning af fordringen, samt tager stilling til kravets eksistens og størrelse. 6/9

7 Den omstændighed, at der er tale om et privatretligt krav indebærer, at der kan opstå problemer i forbindelse med opgørelsen af kravet, som ikke normalt opstår ved inddrivelse af offentlige fordringer. Eksempelvis sker det, at parterne indgår aftale om ændring af fremtidige bidrag. Herved ændres bidragsafgørelsen, også selvom aftalen ikke noteres på den oprindelige afgørelse. Hvis den bidragspligtige påberåber sig, at bidraget er bortfaldet ved aftale eller betaling, vil dette spørgsmål vedrøre opgørelsen af kravet, og således henhøre under den opkrævende myndigheds opgaver. Til nr. 8 () Adgangen til at indbringe kommunalbestyrelsens afgørelser for det sociale nævn foreslås videreført, () Af bekendtgørelse nr af 8. december 2006 om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i Danmark (der var gældende den 9. august 2007 da det sociale nævn traf afgørelse i din sag) fremgår bl.a.: 5. Den kommune, hvor skyldneren bor eller opholder sig, opkræver fordringen og tager stilling til indsigelser om fordringen 18. Klage over kommunens afgørelser efter 5 behandles af det sociale nævn, jf. lovens 23 a, stk Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) s afgørelse af 9. august 2007 Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) har i afgørelse af 9. august 2007 afvist at behandle din klage over sagsbehandlingen i (X) Kommune i forbindelse med kommunens opkrævning af børnebidrag. Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) har i sin afgørelse lagt vægt på at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over bidragsafgørelser, idet en sådan klage hører under Familiestyrelsen. Nævnet har også henvist til at da nævnet ikke har kompetence til at behandle sagens realitet, har nævnet heller ikke kompetence til at behandle en formalitetsindsigelse. Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) har i sin udtalelse af 4. juni 2008 fastholdt at en klage over formaliteten først kan behandles i forbindelse med 7/9

8 en eventuel klage over realiteten, og at nævnet derfor hvis der var klaget over realiteten ville kunne have forholdt sig til klagen. 3. Ombudsmandens opfattelse Det er antaget at særlige ved lov etablerede rekursinstanser (der ikke har almindelige overordnelsesbeføjelser, herunder tilsynsbeføjelser over underinstansen) ikke kan behandle isolerede sagsbehandlingsklager der efter deres art ikke har betydning for afgørelsens indhold. Jeg henviser til Karsen Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 994 ff. Heri ligger at rekursinstansen ikke kan tage stilling til klager over underinstansens sagsbehandling som ikke fremsættes samtidig med en klage over underinstansens afgørelse, medmindre klagen over sagsbehandlingen vedrører forhold der efter deres art har betydning for afgørelsens indhold. I den situation kan rekursinstansen behandle en isoleret sagsbehandlingsklage selv om klagen over sagsbehandlingen ikke er fremsat samtidig med en klage over underinstansens afgørelse. De krav til sagsbehandling mv. som stilles til en forvaltningsmyndighed når forvaltningsmyndigheden skal træffe afgørelse i en sag, opdeles ofte i garantiforskrifter og ordensforskrifter. Jeg henviser til Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, 2. udgave (2006) s. 539 ff, og til Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 857 ff. Garantiforskrifterne har til formål at sikre at forvaltningsmyndigheden træffer en afgørelse som er indholdsmæssig korrekt og lovlig. Med andre ord skal garantiforskrifterne tjene som garanti for at afgørelsen er korrekt og lovlig. Som eksempler på garantiforskrifter nævnes ofte bl.a. saglig kompetence, sagsoplysning og partshøring. Ordensforskrifterne har derimod ikke på samme måde (som garantiforskrifterne) til formål at garantere at afgørelsen er korrekt og lovlig. Det har derfor ikke samme betydning for afgørelsens indhold (om den er korrekt og lovlig) hvis ordensforskrifterne ikke er overholdt. Som eksempler på ordensforskrifter nævnes ofte bl.a. afgørelsens form (skriftlig eller mundtlig) og klagevejledning. Også andre krav til forvaltningsmyndigheden, herunder f.eks. krav om hurtig sagsbehandling, sprogbrug og optræden, tjener andre formål end at sikre en korrekt og lovlig afgørelse. Du har i din klage over (X) Kommunes sagsbehandling bl.a. gjort gældende at du ikke er blevet partshørt forud for at kommunen traf sin afgørelse om opkrævning af børnebidrag. 8/9

9 Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) har den 9. august 2007 truffet afgørelse om at afvise din (isolerede) klage over sagsbehandlingen i (X) Kommune under henvisning til at nævnet ikke kan behandle din klage over bidragsafgørelsen. Nævnet har videre den 4. juni 2008 udtalt at nævnet først kan behandle en klage over formaliteten (sagsbehandlingen) i forbindelse med en klage over realiteten (afgørelsen). Det er jeg ikke enig i. Efter 23 a i (den dagældende) lov om inddrivelse af underholdsbidrag er det sociale nævn rekursmyndighed i forhold til en kommunes afgørelse om opkrævning af børnebidrag. Jeg mener at det sociale nævn derfor (også) kan og skal behandle isolerede klager over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af børnebidrag hvis sagsbehandlingsklagen angår forhold der efter deres art har betydning for afgørelsens indhold. Det gælder uanset om der (samtidig) også er klaget over kommunes afgørelse om opkrævning af børnebidrag. Partshøring er som nævnt ovenfor en garantiforskrift og har efter sin art betydning for afgørelsens indhold. Det skyldes at formålet med en partshøring bl.a. er at få sagen så tilstrækkeligt oplyst at myndigheden kan træffe en korrekt og lovlig afgørelse. Jeg henviser til Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, 2. udgave (2006) s. 449 ff. Hvis partshøring ikke finder sted, kan det have den betydning at afgørelsen træffes på et ufuldstændigt grundlag, og at oplysninger (fra den part der ikke er hørt) som myndigheden burde have inddraget i afgørelsen, ikke er blevet inddraget. På den baggrund er det min opfattelse at Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (X)ikke (når du i din klage over (X) Kommunes sagsbehandling bl.a. har oplyst at du ikke var blevet partshørt forud for kommunens afgørelse) burde have afvist at behandle din klage over kommunes sagsbehandling i forbindelse med kommunes afgørelse om opkrævning af børnebidrag. Jeg mener således at det er kritisabelt at Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z) ikke behandlede din klage over (X) Kommunes sagsbehandling i forbindelse med kommunens afgørelse om at opkræve børnebidrag. Jeg har derfor henstillet at Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen (Z), nu genoptager sagen og realitetsbehandler din klage over (X) Kommunes sagsbehandling i forbindelse med kommunes afgørelse om at opkræve børnebidrag. 9/9

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning.

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. FOB 05.434 Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. Dispensation fra klagefrist En kvinde klagede over at kommunen og det sociale nævn havde nedsat hendes kontanthjælp fordi hun havde

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens principafgørelse 93 16 ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens overvejelser i forbindelse med den nye principafgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen for manglende

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema FOB 05.441 Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema En kommune traf afgørelse om støtte til medicinudgifter mv. og om kontanthjælp. Borgeren og hans fagforbund

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16.

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16. 2009 9-2 Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører Klagegebyr Et rådgivningsfirma klagede til ombudsmanden over at det ikke fremgik af en gebyropkrævning fra Naturklagenævnet

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag

Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag CIS nr 9021 af 29/01/2009 Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Justitsmin. Familiestyrelsen, j.nr. 2008-5011-00007 Senere ændringer til forskriften VEJ nr

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Resumé 7. juni 2019 Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag

Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag FOU nr 2009.0402 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag Resumé To

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft En mor havde forældremyndigheden over parrets fælles

Læs mere

14-4. Forvaltningsret

14-4. Forvaltningsret 14-4. Forvaltningsret 1121.1 1121.5 1123.1 1133.2 114.3 114.5 1146.9 115.3 11.9 13.1 2511.1. Børneydelser i udlandet. Videresendelse af henvendelse. Partshøring. Sagsoplysning. Meddelelse af afgørelse.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse

Gebyr ved anmodning om genoptagelse Gebyr ved anmodning om genoptagelse En advokat klagede til ombudsmanden over at Naturklagenævnet havde afkrævet ham et gebyr på 500 kr. for at tage stilling til hans indsigelser mod nævnets behandling

Læs mere

Etablering af en ekstra overkørsel

Etablering af en ekstra overkørsel DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 12. maj 2010 09/14107 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Vej Øverødvej 2 2840 Holte Etablering af en ekstra overkørsel

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Ruby Kristensen 017-544 Dato: 4-08-017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advokathuset

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - tandlægekonsulent - inhabilitet

Ankestyrelsens principafgørelse om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - tandlægekonsulent - inhabilitet KEN nr 10434 af 23/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: J.nr.: 6200261-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Resumé 6. marts 2019 På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

FOB Kontanthjælp eller integrationsydelse til hjemløs. Dokumentation af opholdssted. Vejledning

FOB Kontanthjælp eller integrationsydelse til hjemløs. Dokumentation af opholdssted. Vejledning FOB 2018-31 Kontanthjælp eller integrationsydelse til hjemløs. Dokumentation af opholdssted. Vejledning Resumé For at være berettiget til at modtage kontanthjælp skal man som udgangspunkt kunne dokumentere

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Folketinget, Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Til orientering for Folketingets Skatteudvalg kan jeg oplyse, at jeg i dag har indstillet

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere