Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom"

Transkript

1 Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1

2 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Jesper Lykkegaard, Merete Willemoes Nielsen og Anders Munck Lay-out: Susanne Berntsen Print: Print & Sign SDU Oplag: 15 2

3 Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Indholdsfortegnelse: Indledning Samlede resultater i tabelform - læger Samlede resultater i tabelform - praksispersonale Samlede resultater Antal registreringer per praksis Samlede resultater - læger Samlede resultater - praksispersonale Undersøgelser - læger Behandling - læger Diverse - læger Hyppigheder - praksispersonale Variation på praksisniveau (ydernummer) læger Variation på praksisniveau (ydernummer) praksispersonale Hovedansvarlig Registreringsskemaer Vejledninger til registreringsskemaer

4 Baggrund Psykiske sygdomme er udbredte i befolkningen. Således oplever omkring % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd en behandlingskrævende depression i løbet af livet. Livstidsrisikoen for skizofreni er ca. 1 %. 1 At have en sindslidelse, der har medført indlæggelse, forkorter den forventede levetid med cirka 15 år for kvinder og 2 år for mænd i forhold til almenbefolkningen. Forskning peger på, at ca. 4 % af overdødeligheden skyldes selvmord og ulykker mv., og at ca. 6 % skyldes fysisk sygdom. Hjertekarsygdomme bidrager mest til overdødeligheden, mens sygdomme som diabetes, luftvejssygdomme og infektioner bidrager i mindre grad. Alle psykiatriske diagnosegrupper er forbundet med en grad af overdødelighed. 2 Psykiatriske sygdomme er kroniske sygdomme, der således på linje med fx diabetes væsentligt øger risikoen for hjertekarsygdom. Udvikling af hjertekarsygdom samt risikofaktorer bør følges og søges behandlet med samme systematik som ved diabetes. Desuden bør indikationen for den medicinske behandling jævnligt revurderes. Der er forskellige barrierer for at få behandlet somatiske sygdomme hos psykiatriske patienter. Ensomhed, isolation og misbrug som følge af sindslidelse kan medføre, at patienten ikke kommer til læge. Sindslidelsen kan stjæle lægens og patientens fokus fra somatisk sygdom. Ved opstart og ved ændringer i behandling med antidepressiva, skal der foretages forskellige undersøgelser afhængig af præparatvalg, patientens situation mm. 3 For nogle præparater kræves fx optagelse af EKG mhp at opdage evt forlængelse af QTc, som kan forårsage livstruende hjertearytmier. Patienter i varig behandling med antidepressiva (>2 år), bør vurderes mindst en gang om året mhp. ovenstående, herunder om der fortsat er behandlingsindikation. 4 Ifølge vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal lægen ved længerevarende behandling med antipsykotika udføre metabolisk screening og monitorere for andre bivirkninger mindst en gang årligt 5. Behandling med psykofarmaka udgør en betydelig del af hverdagen i almen praksis. Lægemidlerne har ofte mange bivirkninger og interaktioner, og der er tale om en sårbar patientgruppe med mange forskellige udfordringer. Behandling med psykofarmaka er endvidere et felt, hvor ansvarsfordelingen mellem psykiatrien og almen praksis for den enkelte patient kan være uafklaret, fx i forhold til receptfornyelse, behandlingsplan og monitorering af bivirkninger. Alle disse aspekter understreger relevansen af at sætte fokus på området. Formål for audit at sætte fokus på opfølgning på ordination af psykofarmaka i almen praksis i Region Syddanmark. at kortlægge og optimere omfanget af årskontroller og metabolisk screening, herunder vurdering af EKG er, for patienter i behandling med psykofarmaka i almen praksis i Region Syddanmark. at afdække den faktiske ansvarsfordeling mellem almen praksis og psykiatrien ved ordination af og opfølgning på behandling med psykofarmaka. 4

5 Proces for APO audit Alle læger og personale i alle almene lægepraksis i Region Syddanmark blev pr brev inviteret til at deltage. Deltagerne udfyldte i 4 uger et afkrydsningsskema (se side 34 og 35). Personalet udfyldte skemaet ved hver kontakt til patient angående recept på psykofarmaka. Lægerne udfyldte skemaet ved hver konsultation, med en patient, som var i behandling med psykofarmaka. Den 2. februar 216 fremlægges resultaterne af audit for deltagerne på en kursusdag med oplæg fra psykiater og klinisk farmakolog John Teilmann Larsen, kardiolog Axel Brandes og praktiserende læge Bjarne Lühr Hansen. På kurset er der gruppearbejde om kvalitetsudvikling med udgangspunkt i de deltagende praksis individuelle resultater. Arbejdsgruppe Projektgruppen består af: Jesper Lykkegaard, praktiserende læge, APO, Forskningsenheden for almen praksis (FEA) Anders Munck, praktiserende læge, APO Palle Mark Christensen, praktiserende læge, lægemiddelkonsulent, kvalitetskonsulent Jan Nielsen, praktiserende læge, praksiskoordinator for psykiatrien Christian Valentiner-Branth, praktiserende læge Mette Lundberg Frandsen, farmaceut, Psykiatriens Medicinrådgivning, Telepsykiatrisk Center John Teilmann Larsen, specialeansvarlig overlæge, Psykiatriens Medicinrådgivning, Telepsykiatrisk Center Merete Willemoes Nielsen, farmaceut, Psykiatriens Medicinrådgivning, Telepsykiatrisk Center Finansiering Projektet finansieres i fællesskab af kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark og Psykiatriens Medicinrådgivning forankret i Telepsykiatrisk Center, Odense. Resultat Fra den 9. november til den 4. december 215 registrerede 9 deltagere (5 læger og 4 praksispersonaler) fra 24 praksis i alt 1714 patienter for lægerne og 83 patienter for personalet. Resultaterne præsenteres i denne rapport, dels i skemaer over de samlede resultater, dels i en række søjlediagrammer visende sammenhænge mellem de registrerede forhold, og endelig i variationsdiagrammer, hvor hver praksis kan sætte sit eget resultat i forhold til de øvrige deltagende praksisser. Referencer 1. Lægehåndbogen. Tilgået august Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Re gion Syddanmark, Region Syddanmark, Praksisplan for almen praksis Tilgået au gust Baggrundsnotat. Medicinsk behandling af unipolar depression hos voksne. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. Vejl. Nr af 6/5/214. Sundhedsstyrelsen. 5

6 Samlede resultater i tabelform - læger PSYKOFARMAKA I ALMEN PRAKSIS 215 LÆGESKEMA - SAMLET RESULTAT Alle registreringer Mænd Kvinder Antal Procent Antal Procent Antal Procent PSYKOFARMAKA Sertralin ,2% 94 16,8% ,9% Citalopram, escitalopram, venlafaxin ,8% ,7% 42 35,8% Tricykliske antidepressiva 131 7,6% 44 7,9% 8 7,1% Lithium 25 1,5% 1 1,8% 14 1,2% Andet antidepressivum ,5% ,2% 24 21,4% Benzodiazepiner, benzo-lignende stoffer ,3% ,9% 32 26,9% Quetiapin, risperidon, paliperidon, amisulprid ,9% 16 19,% ,3% Chlorprothixen, levomepromazin 58 3,4% 19 3,4% 36 3,2% Olanzapin 45 2,6% 25 4,5% 19 1,7% Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 21 1,2% 12 2,2% 9,8% Andre antipsykotika 94 5,4% 3 5,4% 61 5,4% Uoplyst 22 1,3% 7 1,3% 15 1,3% I alt ,8% ,% ,2% DIAGNOSE Depression/bipolar sygdom ,9% 31 55,6% ,% Komplekse smerter 13 7,6% 43 7,7% 82 7,3% Angst ,1% 11 18,1% ,1% Søvnproblemer ,7% 9 16,1% ,5% Skizofreni/psykose 122 7,1% 54 9,7% 67 6,% Demens/oligofreni 54 3,2% 25 4,5% 28 2,5% Anden psykisk sygdom/psykisk problem ,2% 89 15,9% ,8% Uoplyst 13,8% 4,7% 7,6% I alt ,5% ,3% ,9% HOVEDANSVARLIG Egen læge ,6% ,% ,3% FOR BEH. AF PT. Psykiatrien/anden ekstern instans ,9% 86 15,4% ,8% Uvis ansvarsfordeling 22 1,3% 13 2,3% 8,7% Uoplyst 55 3,2% 18 3,2% 35 3,1% I alt ,% 558 1,% ,% FØLGES PTs BEH. Ja ,% ,% 91 81,% TILPAS TÆT Nej ,9% 89 15,9% ,% Uoplyst 129 6,1% 34 6,1% 9 8,% I alt ,% 558 1,% ,% US. INDENFOR Blodprøve (HBA1C, lipider, elektrolytter, thyreoideatal) ,4% ,9% 93 8,4% SENESTE ÅR Serummonitorering af lægemiddel 85 5,% 35 6,3% 47 4,2% EKG ,9% ,4% ,4% Blodtryk ,5% 34 6,9% ,7% Vægt/højde BMI ,6% ,4% ,5% Taljeomfang 78 4,6% 21 3,8% 56 5,% Ingen af førnævnte ,8% 94 16,8% ,4% Uoplyst 43 2,5% 8 1,4% 35 3,1% I alt ,1% , ,6% KENDTE RISIKOFAKTORER Diabetes 177 1,3% 62 11,1% 113 1,1% Tidligere blodprop i hjerte/hjerne 116 6,8% 44 7,9% 71 6,3% Hypertension ,7% 14 18,6% ,1% Hyperkoleæsterolæmi 127 7,4% 41 7,3% 85 7,6% BMI> ,4% 45 8,1% 78 6,9% Ingen af førnævnte ,9% 281 5,4% ,5% Uoplyst 64 3,7% 22 3,9% 42 3,7% I alt ,2% ,3% ,2% HANDLING Ny tid i praksis ,6% ,% 89 72,% Henv. til psykiatrien 6 3,5% 26 4,7% 31 2,8% Henv. kommunal forebyggelse 13,8% 8 1,4% 5,4% Ingen af førnævnte ,2% ,4% ,% Uoplyst 29 1,7% 6 1,1% 23 2,% I alt ,8% ,5% ,2% 6

7 Samlede resultater i tabelform - praksispersonale PSYKOFARMAKA I ALMEN PRAKSIS 215 PRAKSISPERSONALESKEMA - SAMLET RESULTAT Alle registreringer Mænd Kvinder Antal Procent Antal Procent Antal Procent PSYKOFARMAKA Sertralin 11 12,6% 25 9,8% 73 13,8% Citalopram, escitalopram, venlafaxin 21 26,2% 67 26,4% ,1% Tricykliske antidepressiva 5 6,2% 14 5,5% 35 6,6% Lithium 1 1,2% 5 2,% 5,9% Andet antidepressivum ,6% 48 18,9% 98 18,5% Benzodiazepiner, benzo-lignende stoffer ,7% 68 26,8% ,1% Quetiapin, risperidon, paliperidon, amisulprid 19 13,6% 38 15,% 68 12,9% Chlorprothixen, levomepromazin 19 2,4% 11 4,3% 8 1,5% Olanzapin 16 2,% 6 2,4% 7 1,3% Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 3,4% 1,4% 2,4% Andre antipsykotika 2 2,5% 9 3,5% 11 2,1% Uoplyst 1 1,2% 4 1,6% 6 1,1% I alt ,4% ,5% ,3% KONSULTATION SENESTE ÅR? Ja ,8% ,4% ,1% Nej ,% 82 32,3% ,8% Ved ikke 27 3,4% 11 4,3% 15 2,8% Uoplyst 7,9%,% 7 1,3% I alt 83 1,% 254 1,% 529 1,% OPMÆRKSOMHED Ja ,1% 51 2,1% 97 18,3% Nej ,7% ,3% ,2% Uoplyst 18 2,2% 4 1,6% 13 2,5% I alt 83 1,% 254 1,% 529 1,% NY TID? Ja 166 2,7% 55 21,7% 19 2,6% Nej ,6% ,6% 41 77,5% Uoplyst 14 1,7% 2,8% 1 1,9% I alt 83 1,% 254 1,% 529 1,% 7

8 Samlede resultater Både hos lægerne og praksispersonalet var der samlet ca. dobbelt så mange ordinationer til kvinder som til mænd. 16 % af alle registreringer Alder og køn lægeregistreringer 14 13, ,6 1,3 1 9,1 9,1 8 7, ,9 4,5 6,2 4,9 5 4,5 3,9 2 2,1 29 år 3 39 år 4 49 år 5 59 år 6 69 år 7 79 år 8+ år Aldersgrupper mænd kvinder 16 % af alle registreringer Alder og køn praksispersonalereigstreringer 14, ,3 11,7 1,6 1 9,5 8 6,7 6,5 6 5,2 5,2 4,5 4 3,1 3,7 2 1,9 1,7 29 år 3 39 år 4 49 år 5 59 år 6 69 år 7 79 år 8+ år Aldersgrupper mænd kvinder 8

9 Samlede resultater Det samlede registreringer pr. praksis varierede fra 18 ril 236. Både hos læger og praksispersonale udgjorde den samlede udskrivning af antidepressiva den største andel ( hhv. ved 8% og 64% af kontakter med ordination af psykofarmaka ). Benzodiazepiner og benzo-lignende stoffer udgjorde hos begge grupper 27%. Antipsykotika tegnede sig samlet for hhv. 25 og 21%. 25 Antal registreringer Antal registreringer per praksis Praksis deltagernummer lægeregistreringer praksispersonaleregistreringer 4 35 % af alle registreringer 35, ,2 21,4 26,926,7 2 18, ,9 12,6 14,3 13, ,1 6,2 1,2 1,2 9 3,2 2,4 1,7 2,8,4 5,4 2, Læger 1. Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid Praksispersonale 1,3 1,2

10 Samlede resultater - læger Langt den hyppigste diagnose var depression efterfulgt af angst og søvnproblemer. Skizofreni/psykose og demens/oligofremi udgjorde samlet 1%. Der var procentvis overvægt af kvinder i gruppen depression, angst og søvnproblemer, mens der var flest mænd i gruppen skizofreni/psykose og demens/oligofreni. 7 % af registreringer Diagnose 6 57, ,1 2 16,7 13,2 1 7,6 7,1 Depression/ bipolar sygdom Komplekse smerter Angst Søvnproblemer Skizofreni/ psykose 3,2 Demens/ oligofreni Anden psykisk sygdom/psykisk problem,8 Uoplyst 7 % af registreringer Diagnose / køn , ,1 2 18,1 17,5 16,1 15,9 1 Depression/ bipolar sygdom 7,3 7,7 Komplekse smerter Kvinder 1 6 9,7 Angst Søvnproblemer Skizofreni/ psykose Mænd 2,5 4,5 Demens/ oligofreni 11,8 Anden psykisk sygdom/psykisk problem,6,7 Uoplyst

11 Samlede resultater - læger Almen praksis er hovedansvarlig i 82% af tilfældene, psykiatrien i 14% mens der er uvis ansvarsfordeling hos godt 1%. Deltagerne vurderede at patienterne blev fulgt passende tæt i 8% af tilfældene. 9 8 % af registreringer 81,6 Hovedansvarlig for behandling af patienten ,9 1 Egen læge Psykiatrien/anden ekstern instans Uvis ansvarsfordeling Uoplyst 1,3 3,2 9 8 % af registreringer 79,9 Følges patientens behandling tilpas tæt ,5 7,5 Ja Nej Uoplyst 11

12 Samlede resultater - læger Hos 8% var der taget blodprøver indenfor det sidste år, 63% havde fået taget BT og 44% EKG. Den hyppigste risikofaktor var hypertension (22%). Diabetes, tidligere blodprop, hyperkolesterolæmi samt fedme lå alle mellem 7 og 1% - halvdelen havde ingen af førnævnte risikofaktorer. Der var ingen væsentlig forskel på om patienten blev fulgt i praksis eller i psykiatrien. 9 8 % af registreringer 79,4 Undersøgelser inden for det seneste år , ,9 38, Blodprøve (HBA1C, Serummonitorering lipider, elektrolytter, af lægemiddel thyreoideatal) 5 13,8 4,6 2,5 EKG Blodtryk Vægt/højde BMI Taljeomfang Ingen af førnævnte Uoplyst 6 % af registreringer Kendte risikofaktorer 5 49, ,9 1 1,3 6,8 7,4 7,4 3,7 Diabetes Tidligere blodprop i hjerte/hjerne Hypertension Hyperkoleæsterolæmi BMI>35 Ingen af førnævnte Uoplyst 12

13 Samlede resultater - læger 72% af patienterne fik ny tid, 3.5% blev henvist til psykiatrien og 1% til kommunen. 8 7 % af registreringer 71,6 Handling , ,5,8 1,7 Ny tid i praksis Henv. til psykiatrien Henv. kommunal forebyggelse Ingen af førnævnte Uoplyst 13

14 Samlede resultater - praksispersonale Ved receptfornyelser ved praksispersonalet havde 32% ikke været hos lægen inden for seneste år. Hos 19% gjorde praksispersonalet lægen ekstra opmærksom på patienten. 9 Konsultation hos lægen om den psykiske sygdom inden for det seneste år % af registreringer , Ja Nej Ved ikke Uoplyst 3,4,9 Gør du lægen ekstra opmærksom på patienten 9 % af registreringer 8 78, ,1 1 Ja Nej Uoplyst 2,2 14

15 Samlede resultater - praksispersonale Ved 2% af receptfornyelserne gav praksispersonalet en tid hos lægen. 9 % af registreringer Giver du eller har pt. en tid hos lægen mhp. den psykiske sygdom 8 77, ,7 1 Ja Nej Uoplyst 1,7 15

16 Undersøgelser - læger Der var kun beskeden forskel mellem de forskellige præparater i hvor hyppigt der var taget blodprøve inden for det seneste år. Hyppigheden af serummonitorering var generelt lav. Hyppighed af blodprøve i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer ,6 78,8 8, ,3 86,9 75,7 75,6 76, , Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 15 1 % af alle registreringer Hyppighed af serummonitorering af lægemiddel i forhold til psykofarmaka ,9 3,6 15,3 4,4 4,6 9,6 8, ,6 9,5 1. Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid

17 Undersøgelser - læger Variationen i hvor hyppigt der var taget EKG varierede mellem 31% og 57% for de forskellige psykofarmaka. Der var meget beskeden variation i hvor hyppigt der var taget BT. Hyppighed af EKG i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer ,8 51,1 4 47,9 46,5 46, ,4 57,1 41,5 4, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 17 Hyppighed af blodtryk i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer ,8 61,1 6 63,2 72,6 6,7 55,2 66,7 66, , Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 18 17

18 Undersøgelser - læger Patienter i behandling med antipsykotika fik lidt hyppigere målt vægt/højde/talje end de øvrige patienter. Hyppighed af vægt/højde BMI i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer , ,3 32,1 28 4,2 43,5 44,5 48,3 46,7 48,9 36, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 19 Hyppighed af taljeomfang i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer ,6 3,4 3,8 5,2 6,5 8,8 3,4 4,4 4, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 6,4 2 18

19 Undersøgelser - læger Hyppigheden af Ingen undersøgelse var generelt lav. Den nederste figur og figurerne på de kommende 3 sider viser ordinationsmønstret i de tilfælde, hvor psykofamakaordinationerne kun var ledsaget af en enkelt diagnose. Hyppigste antidepressivum ved depression var citalopram. 1 % af alle registreringer Hyppighed af ingen undersøgelse i forhold til psykofarmaka ,6 13,3 12,2 4 12,7 1,6 17,3 1,3 13,3 14,3 13, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 22,7 21 Behandling af depression (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=65) 6 5 5, , ,4 1,2,4 2,6, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 22 19

20 Diagnose/psykofarmaka - læger Ved komplekse smerter udgjorde tricykliske antidepressiva 2/3 af den samlede psykofarmakologiske behandling. Ved angst udgjorde antidepressiva mere end 6% - benzodiazepiner godt 3%. Behandling af komplekse smerter (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=95) 67, ,4 1 2,6 9 3,8 1, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 23 Behandling af Angst (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=243) ,5 29, ,5 1 1,5 2 2,5 2, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 2 24

21 Diagnose/psykofarmaka - læger Ved enkeltdiagnosen søvnproblemer udgjorde benzodiazepiner 2/3 af ordinationerne. Ved skizofreni som enkeltdiagnose blev der udelukkende givet antipsykotika. Behandling af Søvnproblemer (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=28) 66, ,8 1 3,1 1 2,6 6,8 1, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 1,6 25 Behandling af skizofreni/psykose (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=52) 6 56, ,5 2 15, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 2 26

22 Diagnose/psykofarmaka - læger Ved demens /oligogreni som enkeltdiagnose blev der brugt et bredt spektrum af psykofarmaka. Det samme var tilfældet ved anden psykisk sygdom/problem. Behandling af Demens/oligofreni (kun en diagnose) 7 % af tilfælde (n=36) , ,7 17,6 2, ,8 11,8 5,9 1. Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 2, % af tilfælde (n=131) Behandling af anden psykisk sygdom/psykisk problem (kun en diagnose) ,7 11,5 1,5,8 21,4 19, ,5 7,6 3,8 1. Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 9,2 28

23 Diverse I mere end 8% af de tilfælde, hvor der blev ordineret depressionsmedicin eller benzodiazepiner var det egen læge, der var hovedansvarlig for behandlingen. Ved lithiumbehandling og behandling med antipsykotika var den gennemsnitlige hyppighed betydeligt lavere. Det var den overvejende vurdering, at patienterne blev fulgt tilpas tæt. 1 % af alle registreringer Hyppighed af egen læge er hovedansvarlig for beh. i forhold til psykofarmaka ,8 86,7 72, ,8 83,9 62,5 65,5 61,7 77,3 5 46, , Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 29 1 % af alle registreringer Hyppighed af ja, pt s beh. følges tilpas tæt i forhold til psykofarmaka , , ,1 75,9 71,1 76, , Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 23 3

24 Diverse De, der hyppigst fik ny tid i praksis, var patienter i behandling med antidepressiva, benzodiazepiner og lithium, mens patienter i behandling med antipsykotika kun fik ny til i ca. 2/3 af tilfældene. Hyppighed af ny tid i praksis i forhold til psykofarmaka 1 % af alle registreringer , ,7 71,8 73,5 66,5 56,9 62,2 66,7 71,3 63, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 31 24

25 Praksispersonale Bortset fra fornyelse af præparaterne i chlorprothixingruppen var det hyppigst kvinder der fik fornyet deres psykofarmaka. Der var betydelig variation mellem de forskellige psykofarmakagrupper i hvor mange, der havde haft en konsultation inden for det seneste år. 1 % af alle registreringer Hyppighed af mand/kvinde i forhold til psykofarmaka Praksispersonale registreringer ,8 72,3 31,9 65, ,8 64,5 32,2 31,8 34,9 62,4 57,9 42,1 43,8 37,5 33,3 66, mænd kvinder Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 32 1 % af alle registreringer Hyppighed af ja, kons. indenfor det seneste år i forhold til psykofarmaka ,3 57, , ,2 62, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 25 33

26 Praksispersonale Der var ingen væsentlig forskel mellem psykofarmakagrupperne mht om lægen blev gjort ekstra opmærksom eller pt fik en ny tid. 1 % af alle registreringer Hyppighed af ja, jeg gør lægen ekstra opmærksom på pt. i forhold til psykofarmaka ,7 14, ,1 25,7 25,7 21, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 34 1 % af alle registreringer Hyppighed af ja, pt. har eller får en tid hos lægen i forhold til psykofarmaka ,7 24, ,5 18,2 14,7 21, Clozapin, sertindol, ziprasidon, haloperidol, pimozid 35 26

27 Variationsdiagrammer - læger Figurerne på denne side og den følgende 5 sider viser den procentvise variation på udvalgte variable mellem de deltagende praksis. Deltagerne kan finde deres praksis ved det angivne deltagernummer og markere sin position med en pil. Har man få registreringer vil det oftest være tilfældigt hvor man ligger. Citalopram, escitalopram, venlafaxin 1 Procent af registreringer , ,6 26,2 27,8 27,8 29,7 3,8 31,1 31,3 31,4 31, ,4 35, , ,5 13,2 13, , Praksisnummer Andet antipsykotikum 1 Procent af registreringer ,4 44,6 45,9 4 35,8 38,5 39, ,2 13, ,5 21,1 21,3 22,2 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 23,1 25,6 26,8 28,2 29, Praksisnummer 27

28 Variationsdiagrammer - læger Egen læge hovedansvarlig for beh. af pt Procent af registreringer 75 75,3 76,9 77,6 78,8 8,3 81,2 83,8 84,3 84, ,2 88,9 89,4 89,5 92,3 92, ,7 67,9 69, Praksisnummer 1 Procent af registreringer Undersøgelse inden for det seneste år: blodprøve 94,6 95, ,9 72,2 72,3 74,2 75,2 75,6 75,8 76,7 76,9 77,3 8 82,2 82,3 83,3 83,8 84,6 84,9 87,9 88,2 6 57, Praksisnummer 28

29 Variationsdiagrammer - læger 9 Procent af registreringer Undersøgelse inden for det seneste år: Serummonitorering af lægemiddel , ,5 1,5 1,8 1,8 1,9 2,6 2,6 3,3 3,4 3, ,3 5,4 5,6 5,6 6, Praksisnummer 7,7 1, Procent af registreringer Undersøgelse inden for det seneste år: EKG 66,3 66, ,4 63,6 6,7 55,6 54,1 5,8 43,2 43,3 39,3 35,9 69,8 72,5 82,5 3 26,1 26,3 31,1 2 17,4 17, Praksisnummer 29

30 Variationsdiagrammer - læger Henv. til psykiatrien 2 Procent af registreringer , ,8 1,3 1,8 2,2 2,4 2,4 2, ,1 3,4 3,9 5 5,6 5,9 7,5 7, Praksisnummer Henv. kommunal forebyggelse 2 Procent af registreringer ,6,8,9 1,3 1,4 1,6 1, Praksisnummer 2,2 3,8 3

31 Variationsdiagrammer - praksispersonale Citalopram, escitalopram, venlafaxin 1 Procent af registreringer ,9 45,5 49, ,5 26,9 28,1 28,6 29, ,7 34,7 2 14,3 15,8 16,7 16,7 18,8 19,4 1 5, Praksisnummer Andet antipsykotikum 1 Procent af registreringer ,4 13,6 14,3 14,3 15, ,6 19,2 2,4 21,3 22,6 26,7 27,3 27, Praksisnummer 28,9 31,3 33,3 31

32 Variationsdiagrammer - praksispersonale Ja, gør lægen ekstra opmærksom på pt. 1 Procent af registreringer , ,9 5 52,8 4 38, ,7 3,3 6,1 7 7,1 9,1 13,2 15,2 21,1 22, Praksisnummer 26,5 28 3,2 Ja, pt. har eller får en tid hos lægen 1 Procent af registreringer , ,9 52,8 56, ,1 8,8 9,1 9,5 11,8 16,7 18,8 22,2 23, Praksisnummer 28,6 34,6 32

33 Hovedansvarlig Figurerne på denne side viser hvem der er ansvarlig for behandling - dels i forhold til alder, dels i forhold til diagnose. 1% 9% 8% Hovedansvarlig for behandling af pt. I forhold til alder 2,1 5 2,8 1,6 3,8 2,6 2,4,5 1,1 4 2,2 1,3 1,4 1,1 8,2 7,2 9,1 12,1 21,9 19,9 29,3 7% % af registreringer 6% 5% 4% 74,3 74,8 83, ,8 87,4 3% 64,3 2% 1% % 29 år 3 39 år 4 49 år 5 59 år 6 69 år 7 79 år 8+ år egen læge psykiatrien el. anden uvis ansvar uoplyst 1% 9% 8% 7% Hovedansvarlig for behandling af pt. i forhold til diagnose 3,1 3,4, ,9 4,1,8 5,6 3,3 11,1,8 12, ,7 36,9 29,6 3,1 1,8 27 % af registreringer 6% 5% 4% 3% 83,7 74,6 81,8 92,7 55,7 59,3 68,1 2% 1% % Depression/ bipolar sygdom Komplekse smerter Angst Søvnproblemer Skizofreni/ psykose Demens/ oligofreni egen læge psykiatrien el. anden uvis ansvar uoplyst Anden psykisk sygdom/psykisk problem 33

34 Registreringsskema - læger Dato: Fødselsår Køn M K Audit om patienter i behandling med psykofarmaka lægeskema 215 Diagnose Hovedansvarlig pt s beh. Følges for beh. af tilpas patienten tæt Undersøgelser inden for det seneste år (minus i dag) Kendte risikotilstande Handling 1 højest 1X 1 højest 7X Kun 1X 1X 1 højest 6X 1 højst 5X 1 højest 3X Copyright: Audit projekt Odense, Winsløws Vej 9A, 1. 5 Odense C 34

35 Registreringsskema - praksispersonale Audit om patienter i behandling med psykofarmaka - Personaleskema Navn: Konsultation seneste år? Opmærksomhed Ny tid? 1 højest 1X Kun 1X Konsultation hos lægen om den psykiske sygdom inden for det seneste år? Kun 1X Kun 1X Gør du lægen ekstra opmærksom på patienten? Giver du eller har patienten en tid hos lægen mhp den psykiske sygdom? Dato: 1 5 Fødselsår Køn M K Copyright: Audit projekt Odense, Winsløws Vej 9A, 1. 5 Odense C 35

36 Registreringsvejledning - læger Behandling med psykofarmaka i almen praksis - fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Vejledning til udfyldelse af læge-skema Registreringen starter mandag den 9. november. Der registreres i 2 arbejdsdage i perioden frem til og med fredag den 4. december. Du bedes registrere alle psykofarmaka behandlede patienter, som kommer i din konsultation. Telefonkonsultationer skal ikke registreres. omfatter de lægemidler, der kan registreres i skemaet, således ikke ADHD eller demens-specifikke lægemidler. Er du væk fra praksis mere end en uge i registreringsperioden, kan du forlænge registreringen med en uge. Patienter som henvender sig flere gange i registreringsperioden, skal kun registreres en gang. Der udfyldes en linje for hver patient. Vi anbefaler, at registreringen udføres umiddelbart efter konsultationen. Dato Fødselsår Køn Diagnose Hovedansvarlig for behandlingen af patientens psykiske lidelse? Følges patienten tilpas tæt for den psykiske sygdom? Undersøgelser inden for det seneste år (excl. i dag) Kendte risikotilstande Handling Der startes på et nyt skema hver dag, hvis der ikke er plads, fortsættes på et nyt skema. Angiv patientens fødselsår Afkryds patientens køn. Mindst 1 kryds. Patienten skal være i behandling med lægemidlet forud for dagens konsultation. Mindst 1 kryds. Patientens psykiatriske diagnoser afkrydses. Andre psykiske lidelser omfatter bl.a.: Alkoholisme og andre former for misbrug, ADHD. 1 kryds. Hvis patienten er afsluttet fra psykiatrien, men behandlingen følges i praksis (receptfornyelse og eventuelle kontroller), angives det, at egen læge er hovedansvarlig for behandlingen (også selvom psykiatrien har opstartet behandlingen). 1 kryds. Det har ingen betydning her, om patienten går til kontrol i praksis eller i psykiatrien, der sættes kryds i Ja, hvis patienten følges tilpas tæt af praksis/psykiater til vurdering af hjertekar-risiko, bivirkninger og indikation for fortsat behandling med psykofarmaka. Mindst 1 kryds. Undersøgelser foretaget på registreringsdatoen skal ikke medtages. Mindst 1 kryds. Tilstande, som først bliver bekendt på registreringsdatoen, skal ikke medtages. 3 krydser. Ny tid i praksis afkrydses, hvis der ved konsultationens afslutning er indgået en konkret aftale med patienten om, hvornår der skal følges op på behandlingen med psykofarmaka i din praksis. Henv. til psykiatrien afkrydses, hvis patienten skal følges op i psykiatrien. Henv. kommunal forebyggelse afkrydses hvis dagens konsultation indebærer enhver henvendelse til kommunen, som relaterer sig til patientens psykiatriske sygdom, hjertekar- risiko eller psykosociale situation. 36

37 Registreringsvejledning - praksispersonale Behandling med psykofarmaka i almen praksis - fokus på opfølgning og screening for metabolisk syndrom Vejledning til udfyldelse af personale-skema Registreringen starter mandag den 9. november. Der registreres i 2 arbejdsdage i perioden frem til og med fredag den 4. december. Patienter i behandling med psykofarmaka skal registreres: Du bedes registrere alle patienter, der ringer eller mailer med henblik på at få fornyet deres recept på psykofarmaka: omfatter de lægemidler, der kan registreres i skemaet, således ikke ADHD eller demens-specifikke lægemidler. Se i oversigten præcist hvilke præparater der er omfattet af registreringen. Patienter som henvender sig flere gange i registreringsperioden, skal kun registreres en gang. Der udfyldes en linje for hver patient. Vi anbefaler, at registreringen udføres umiddelbart efter patienten har henvendt sig. Dato Fødselsår Køn Konsultation hos lægen om den psykiske sygdom inden for det seneste år? Gør du lægen ekstra opmærksom på patienten? Giver du eller har patienten en tid hos lægen mhp den psykiske sygdom? Der startes på et nyt skema hver dag, hvis der ikke er plads, fortsættes på et nyt skema. Patientens fødselsår Afkryds patientens køn. Mindst 1 kryds. Patienten skal henvende sig for at forny recept på mindst en af de nævnte typer psykofarmaka, for at skemaet skal udfyldes. 1 kryds. 1 kryds. Krydses ja, hvis lægen gøres opmærksom på patienten på anden måde end blot ved at skulle godkende recepten. Eksempel vis hvis der gives mundtlig besked, lægges en seddel eller patienten sættes på lægens arbejdsprogram. 1 kryds. Her svares også bekræftende, hvis der gives tid til blodprøver, EKG, BT måling eller lignende, som forventes efterfulgt af en lægekonsultation. 37

38 Noter: 38

39 39

40 4

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center.

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center. Oplæg om medicinering i psykiatrien Kontaktforum for Handicap, Region Syddanmark, 3.3.2016 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kan man tale livsstil og ændre livsstil med en kronisk psykiatrisk patient det tværsektorielle samarbejde? fysisk sygdom, metabolisk syndrom hos psykisk syge

Læs mere

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 13/7334 Dato: 15. august 2013 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Tangkærundersøgelsen. Poul Videbech. Lotte Buxbom. Ulrik Gerdes. Jan Frederiksen. Johanne Lønstrup. Elisabeth Tehrani. Version 2.2 3.10.2008.

Tangkærundersøgelsen. Poul Videbech. Lotte Buxbom. Ulrik Gerdes. Jan Frederiksen. Johanne Lønstrup. Elisabeth Tehrani. Version 2.2 3.10.2008. Tangkærundersøgelsen af Poul Videbech Lotte Buxbom Ulrik Gerdes Jan Frederiksen Johanne Lønstrup Elisabeth Tehrani Version 2.2 3.10.2008. 1 Indledning I forbindelse med omfattende medieomtale af nogle

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov Psykoser og brug af antipsykotika 21.09. 2017 Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov CASE del 1 Hanna Nielsen f. 1974 er en 35-årig kvinde, som har været tilknyttet praksis siden 1993. Gift med Peter på

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Læringsseminar d. 29/9: Parathed, modenhed og medarbejderinvolvering Program: Udvikling

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Oplæg Psykiatrisk Dialogforum den 28. november 2013 Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Forskningsresultater omkring overdødelighed

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Lidt om antipsykotisk medicin...3

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger Audit om Stress Undgå at blive stresset af dine stressede patienter Svarrapport 9 læger Region Syddanmark 16 1 Kolofon: Audit om Stress Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Indhold. Oplæg om medicinering i psykiatrien Psykiatrisk Dialogforum, Region Syddanmark,

Indhold. Oplæg om medicinering i psykiatrien Psykiatrisk Dialogforum, Region Syddanmark, Oplæg om medicinering i psykiatrien Psykiatrisk Dialogforum, Region Syddanmark, 3.9.2015 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Systematisk opfølgning af somatisk comorbiditet med fokus på kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med skizofreni

Systematisk opfølgning af somatisk comorbiditet med fokus på kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med skizofreni Systematisk opfølgning af somatisk comorbiditet med fokus på kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med skizofreni Et kvalitetssikringsstudie i almen praksis Forfattere: Clara Hauge Vinther Maja

Læs mere

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser 2015 Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser Michael Thinggaard Juhl Region Hovedstaden 04-11-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Opdragsholder til audit... 2 1.2 Baggrund for audit...

Læs mere

Nye veje i psykiatrien

Nye veje i psykiatrien Nye veje i psykiatrien Håndtering af somatiske problematikker i psykiatrien Pilotforsøg med sundhedsklinik Professor Bent Nielsen Psykiatrisk afdeling, Odense Figur 1. Udviklingen i forventet levetid (fra

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Jesper Revsholm Læge Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Kvalitetssikringsprojektet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Resumé Baggrund Antipsykotika Datamateriale og metode Resultater Diskussion Referencer Bilag Resumé Forbruget af antipsykotika blandt

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Oversigtsnotat: Initiativer der har til formål at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse

Oversigtsnotat: Initiativer der har til formål at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 14. februar 2012 Udarbejdet af: Asger Krogager Kjellerup E mail: Asger.K.Kjellerup@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ALLIANCEPROGRAMMET. Et tværsektorielt patientforløbsprogram for mennesker med skizofreni

ALLIANCEPROGRAMMET. Et tværsektorielt patientforløbsprogram for mennesker med skizofreni ALLIANCEPROGRAMMET Et tværsektorielt patientforløbsprogram for mennesker med skizofreni Baggrund Mange fagpersoner/sektorer involveret Over halvdelen genindlægges indenfor det første år efter udskrivelsen

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Forbruget af antipsykotika

Forbruget af antipsykotika Louise Herbild og Marie Kruse Forbruget af antipsykotika En registerbaseret kortlægning af forbruget samt ordinationsmønstre blandt debuterende patienter Publikationen Forbruget af antipsykotika kan downloades

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Besvaret: 932 Sprunget over: 0 Ja Nej Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 98,18% 915 1,07% 10 0,75% 7 I alt 932 1 / 12

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb Merete Nordentoft Formand for arbejdsgruppen mn@dadlnet.dk Forventet livslængde for mænd med skizofreni

Læs mere

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression Medicinsk behandling af demens nu og i fremtiden Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression 2. Maj 2011 Demensdagene Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, phd. Demensklinikken og Psykiatrisk afd.

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Til voksne INFORMATION OM MEDICIN MOD PSYKOSER. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Til voksne INFORMATION OM MEDICIN MOD PSYKOSER. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Til voksne INFORMATION OM MEDICIN MOD PSYKOSER Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en psykose? 05 Hvad er medicin mod psykoser? 06 Hvordan indtager man medicinen? 07 Hvilken medicin

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Set fra almen praksis 1 Hvilke psykiatriske tilbud er der til mine patienter i en provinsby i Vestjylland? Psykiatrisk afdeling på byens Central sygehus (Holstebro)

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere