R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009"

Transkript

1 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende.

2 The English text of these Terms and Conditions is the legally binding one. The Danish translation of parts of these Terms and Conditions is for convenience only. Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk resumé af Final Terms for de to valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 og 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super Resuméet er således et supplement til det egentlige prospekt. Samtlige vilkår for obligationerne, er beskrevet i Final Terms dateret den 5. oktober 2005 for hver af de to obligationer samt Prospectus dateret den 1. juli 2005 med tilhørende dansk resumé. Disse dokumenter udgør tilsammen prospektet. Alle disse dokumenter kan rekvireres hos Danske Andelskassers Bank A/S samt udbydende pengeinstitutter. Valutaindekserede obligationer Obligationsudstedelsen består af to obligationsserier - 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 og 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super Indfrielseskursen på obligationsserierne afhænger for begges vedkommende af kursudviklingen på brasilianske real (BRL) i forhold til danske kroner (DKK). Obligationerne oppebærer ingen rente, men indfries i stedet ved udløb til en kurs, der afhænger af kursudviklingen i BRL overfor DKK (BRL/DKK) i den mellemliggende periode. Jo højere kurs på BRL/DKK, jo højere indfrielseskurs. Indfrielseskursen kan ikke blive lavere end 100,0. Forskellen på de to obligationsserier er frem for alt startkursen på det underliggende valutakryds, jf. afsnittet BRL/DKK start, Deltagelsesgraden, jf. afsnittet Deltagelsesgrad samt Emissionskursen, jf. afsnittet Emissionskurs. Udsteder Eksportfinans ASA Dronning Mauds gate 15 Postboks 1601 Vika NO-0119 Oslo Norge Eksportfinans er et specialinstitut som yder lån til norske eksportvirksomheder og kommuner. Eksportfinans ejes af den norske stat (15 %) og en række store norske pengeinstitutter. Eksportfinans er tildelt den højest opnåelige kreditvurdering Aaa af Moody s Investors Service og Fitch Ratings og kreditvurderingen AA+ af Standard & Poor s. Yderligere information omkring Eksportfinans er tilgængelig på internet adressen Valuta Danske Kroner (DKK). Nominelt beløb Det samlede beløb bestemmes af Udsteder og Arrangør efter udløb af Tegningsperioden. Skulle der ikke blive tegnet for som minimum DKK 10 mio. i hver af obligationsserierne 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 og 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 bortfalder udsteders forpligtelse til at gennemføre den samlede emission. Emissionskurs De endelige Emissionskurser fastsættes den 22. november Emissionskurserne vil afhænge af markedsvilkårene på denne dag, herunder renteniveauet i Brasilien og i Danmark samt valutakursen på BRL/DKK m.v. Såfremt det ikke viser sig muligt at opnå en Emissionskurs for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 på maksimalt 104,0 og for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 på maksimalt 108,0 vil udstedelsen/udstedelserne ikke blive gennemført. Baseret på markedsvilkårene pr. den 5. oktober 2005 ville Emissionskursen på 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 kunne fastsættes til ca. 100,0 mens den på 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 ville være ca. 104,0. Den faktiske Emissionskurs kan blive såvel højere som lavere end de estimerede niveauer. Stykstørrelse og registrering Obligationerne registreres i Værdipapircentralen (VP) i andele á nominelt DKK Der vil ikke blive udstedt fysiske obligationer. Udstedelsesdato 2. december 2005.

3 Indfrielsesdato 2. december Notering Obligationerne er godkendt til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag den 2. december ISIN koder Obligationsserien 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 : DK Obligationsserien 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 : DK Indfrielsesbeløb Hver obligation á DKK indfries på Indfrielsesdatoen med et beløb, der er det højeste af: Kurs pari, dvs. DKK pr. styk eller En værdi, der beregnes af Beregningsagenten, som følger: DKK (DKK Deltagelsesgrad BRL/DKK udvikling ) Deltagelsesgrad Den procentdel som investor modtager af BRL/DKK udvikling. Deltagelsesgraderne for de to obligationsserier er på forhånd fastsat til henholdsvis 100,0 % for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 og 400,0 % for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super BRL/DKK udvikling Beregnes af Beregningsagenten efter følgende formel: (BRL/DKK slut / BRL/DKK start ) - 1 BRL/DKK Valutakursen på BRL overfor DKK kvoteret som prisen i DKK for 1 (én) BRL. Den 30. september var BRL/DKK valutakursen 2,7950, hvilket er et udtryk for at 1 (én) BRL pr. denne dato kostede 2,7950 DKK. Kursen på BRL/DKK fastsættes på diskretionær basis af Beregningsagenten på baggrund af valutakursen mellem BRL og amerikanske dollar (USD), som kvoteret via Reuters på siden PTAX kl New York tid, og mellem USD og DKK som kvoteret via Reuters på siden 1FEE kl New York tid. BRL/DKK start For 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 vil BRL/DKK start blive fastsat af Beregningsagenten som det simple, aritmetiske gennemsnit af BRL/DKK på hver af de tre dage nævnt under Vurderingsdage start, divideret med 1,2. Udgør det aritmetiske gennemsnit på BRL/DKK eksempelvis 2,7950, vil BRL/DKK start blive fastsat til 2,3292. For 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 vil BRL/DKK start blive fastsat af Beregningsagenten som det simple, aritmetiske gennemsnit af BRL/DKK på hver af de tre dage nævnt under Vurderingsdage start. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 har således en lavere startkurs på BRL/DKK end 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 og vil således genere positivt afkast fra et lavere BRL/DKK niveau. BRL/DKK slut BRL/DKK slut vil blive fastsat af Beregningsagenten som det simple, aritmetiske gennemsnit af BRL/DKK på hver af de fem dage nævnt under Vurderingsdage slut. Vurderingsdage start 22. november 2005, 23. november 2005 og 24. november Såfremt én af de pågældende dage ikke er en Handelsdag, vil den efterfølgende Handelsdag blive anvendt i stedet. Vurderingsdage slut 9. november 2009, 10. november 2009, 11. november 2009, 12. november 2009 og 13. november Såfremt én af de pågældende dage ikke er en Handelsdag, vil den efterfølgende Handelsdag blive anvendt i stedet.

4 Handelsdag En dag hvor valutakursen mellem BRL og USD og valutakursen mellem USD og DKK kvoteres via de under BRL/DKK angivne kilder. Beregningsagent Beregningsagenten vil blive udpeget af Udsteder i forbindelse med fastlæggelsen af Emissionskurserne den 22. november 2005 og vil efterfølgende blive meddelt via Københavns Fondsbørs. Kuponrente Obligationerne bærer ikke kuponrente. Omkostninger I forbindelse med udstedelsen foreligger følgende anslåede omkostninger. Ved beregning af omkostningerne er der antaget en samlet udstedelse på i alt DKK 50 millioner. De endelige omkostninger og udstedelsesbeløb er ikke kendt ved prospektets tilblivelse. Tegningsprovision til tegningssteder: ca. 0,75 % p.a. Arrangør honorar: ca. 0,33 % p.a. % Markedsføringsomkostninger, herunder bl.a. annoncering, brochurer og trykning af prospekt: ca. 0,15 % p.a. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S samt registrering i Værdipapircentralen: ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,25 % p.a. Brasilianske real BRL er den officielle valuta i Brasilien. BRL er en flydende valuta, som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Den brasilianske centralbank, Banco Central do Brasil, har ikke offentliggjort noget officielt mål for valutakursen, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere inflationen. Historisk set har kursen på BRL været ganske volatil. Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på BRL/DKK lå pr. den 30. september 2005 på 17,36 %. Den historiske kursudvikling på BRL/DKK fremgår af nedenstående graf. Figur 1. BRL/DKK, januar 2000 til september 2005 Udvikling i BRL/DKK 5 4,5 4 BRL/DKK 3,5 3 2,5 2 1,5 jan-00 maj-00 sep-00 jan-01 maj-01 sep-01 jan-02 maj-02 sep-02 jan-03 maj-03 sep-03 jan-04 maj-04 sep-04 jan-05 maj-05 sep-05 Year BRL/DKK Kilde: Bloomberg Skattemæssige forhold Dette afsnit, der beskriver Arrangørens opfattelse af gældende skatteregler, gælder primært investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Fuldt skattepligtige personer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde mv. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående regler er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere.

5 Skattemæssig definition af valutaindekserede obligationer Obligationerne anses skattemæssigt for at være sortstemplede obligationer. Personer Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst og eventuelle tab kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Gevinster er kun skattepligtige og tab kan kun fradrages i det omfang de overstiger kr ,0. for det pågældende indkomstår. Der gøres opmærksom på at den såkaldte virksomhedsordning ikke kan anvendes. Selskaber, fonde mv. Ved investering i valutaindekserede obligationer beskattes selskabet af hele kursgevinsten, og selskabet har fradrag for kurstab. Gevinst og tab beskattes normalt ved realisation. Investering for pensionsmidler Investering kan tillige foretages af investorer omfattet af Lov om pensionsafkastbeskatning (Pensionsafkastbeskatningsloven), f.eks. for midler placeret i pengeinstitutternes pensionsordninger og forsikringsselskaber. Afkastet vil være omfattet af Pensionsafkastbeskatningsloven og beskattes med 15 %. Der gøres opmærksom på, at obligationen er underlagt 20 %-grænsen for en enkelt emittent. Beskatning af investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark Udenlandske investorer, som ikke driver virksomhed her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet af valutaindekserede obligationer. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af de lokale regler i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelsen af valutaindekserede obligationer kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark, og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Risikofaktorer Markedsværdien på obligationerne kan blive påvirket af en række faktorer frem til udløb herunder: Udsteders kreditværdighed Kursen på BRL/DKK Renteniveauet i Danmark og Brasilien Likviditeten i det sekundære marked Obligationernes restløbetid Økonomiske, finansielle eller politiske begivenheder der påvirker de finansielle markeder Kursen på obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen kan blive påvirket af ovenstående faktorer, hvilket kan afstedkomme en markedskurs under 100,0. Det skal derfor understreges, at den garanterede indfrielseskurs på 100,0 alene gælder på Indfrielsesdagen. Tegningssted Ordrer om tegning af obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter (se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende institut. Arrangør Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K

6 Udstedende Pengeinstitut HSH Nordbank, Copenhagen Branch Kalvebod Brygge København V Tegning Tegningsperioden løber fra 31. oktober til 18. november 2005, begge dage inklusive. Mindste tegningsbeløb er nominelt DKK pr. serie. Størrelsen af udstedelserne vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb. Udstedelserne vil dog som minimum udgøre DKK 10 mio. pr. obligationsserie. Såfremt disse minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen af den/de pågældende serier blive annulleret. Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, hvis der ikke kan fastsættes en Emissionskurs for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 på højest 104,00 eller for 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 på højest 108,00, jf. afsnittet Emissionskurs. Udsteder og Arrangøren kan beslutte at lukke for tegningen, når dette minimumsbeløb er tegnet, dog tidligst 1. tegningsdag kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver 2. december 2005, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Udsteder og Arrangøren forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 18. november 2005 kl og vil straks blive meddelt Københavns Fondsbørs A/S. Betaling Afregning af de tildelte obligationer sker mod registrering i Værdipapircentralen den 2. december Afkastsimulering Afkastet på obligationerne er afhængig af udviklingen i BRL/DKK. En eventuel lavere værdi af BRL/DKK slut end BRL/DKK start vil således betyde, at obligationerne ved udløb indfries til minimumskursen 100,00. Omvendt vil en højere værdi af BRL/DKK slut end BRL/DKK start betyde, at obligationerne indfries til en kurs, der er højere end 100,00. Eksempel 1. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 Antages BRL/DKK start fastsat til 2,3292 (2,7950 / 1,2), BRL/DKK slut til 3,3000 og Emissionskursen til 100,00, vil hver obligation á DKK i obligationsserien 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 blive indfriet med et beløb modsvarende: 3, 3000 DKK DKK ,00% 1 = DKK , , svarende til en indfrielseskurs på 141,68 og et årligt afkast på 9,10 % (IRR) før skat, jf. tabel 1. Eksempel 2. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Antages BRL/DKK start fastsat til 2,7950, BRL/DKK slut til 3,3000 og Emissionskursen til 104,00, vil hver obligation á DKK i obligationsserien 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 blive indfriet med et beløb modsvarende: 3, 3000 DKK DKK ,00% 1 = DKK , , svarende til en indfrielseskurs på 172,27 og et årligt afkast på 13,45 % (IRR) før skat, jf. tabel 1.

7 Tabel 1. Afkastsimulering (forventede Emissionskurser) BRL/DKK slut Extra (Emissionskurs 100,0) Super (Emissionskurs 104,0) Indfrielseskurs Årligt afkast (IRR) Indfrielseskurs Årligt afkast (IRR) 2,20 100,00 0,00 % 100,00-0,98 % 2,30 100,00 0,00 % 100,00-0,98 % 2,40 103,04 0,75 % 100,00-0,98 % 2,50 107,33 1,79 % 100,00-0,98 % 2,60 111,63 2,79 % 100,00-0,98 % 2,70 115,92 3,76 % 100,00-0,98 % 2, ,00 4,66 % 100,00-0,98 % 2,80 120,21 4,71 % 100,72-0,80 % 2,90 124,51 5,63 % 115,03 2,55 % 3,00 128,80 6,53 % 129,34 5,60 % 3,10 133,09 7,41 % 143,65 8,41 % 3,20 137,39 8,26 % 157,96 11,01 % 3,30 141,68 9,10 % 172,27 13,45 % 3,40 145,98 9,92 % 186,58 15,73 % 3,50 150,27 10,72 % 200,89 17,89 % 3,60 154,56 11,50 % 215,21 19,94 % 3,70 158,85 12,27 % 229,52 21,88 % 3,80 163,15 13,02 % 243,83 23,74 % 3,90 167,44 13,75 % 258,14 25,52 % 4,00 171,74 14,48 % 272,45 27,22 % Ovenstående afkastsimulering er beregnet som afkast før skat men efter emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet depotomkostninger.

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 KOMMUNALBANKEN AS indekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Globale r 2013 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 15. december 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Bedst-af-3 VALUTA Basis 2009 0 % Kommuninvest Bedst-af-3 VALUTA Super 2009 Informationsmateriale

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 7. februar 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0,05 % Kommuninvest Højrente Valuta II 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. april 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest BRIK Valuta 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Infrastruktur 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 12. december 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Højrente Valuta III 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

DB Tech Sprinter 2018

DB Tech Sprinter 2018 DB Tech Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer Prospekt 3. maj 2005 0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere