Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan"

Transkript

1 Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan i henhold til Fødevareministeriets bekendgørelse nr af Forord Denne vejledning beskriver de regler, der gælder i henhold til bekendtgørelse nr af 30. november 2010 om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin. Reglerne om smittebeskyttelse er en følge af, at fødevareministeren i foråret 2008 indgik en aftale med regeringspartierne og Dansk Folkeparti om at ophæve den dengang eksisterende grænse på 500 dyreenheder tilladt per staldanlæg. Aftalen om ophævelse af grænsen på de 500 dyreenheder var baseret på en rapport, udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fødevareministeriet, DTU Fødevareinstituttet, Landbrugsraadet, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen vurderede bl.a., at regler om obligatorisk smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder ville have en begrænsende effekt på medicinforbrug og på zoonotiske sygdomme i de berørte besætninger. I bekendtgørelsen nr af 30. november 2010 om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin, anvendes en række tærskelværdier for antallet af dyr. Tærskelværdierne er lagt tæt op af det antal dyr, der ville have udgjort 500 dyreenheder på tidspunktet for ikrafttrædelse af bestemmelserne om smittebeskyttelse. Antal dyr er valgt i stedet for dyreenheden, da det har vist sig, at dyreenheden ikke er en hensigtsmæssig parameter at anvende i denne sammenhæng. Det uhensigtsmæssige i anvendelse af dyreenheden drejer sig primært om, at dyreenheden er en enhed, der udregnes, når året er gået, baseret på gødningsindberetning. Således er det svært for såvel den ansvarlige for besætningen som for myndighederne at bestemme præcist hvor mange dyreenheder en besætning består af på et givet tidspunkt, og dermed om besætningen er omfattet af regler om smittebeskyttelse. 2. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr af 30. november 2010 om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin, skal besætninger, hvor antallet af dyr er større eller lig med en eller flere af nedenstående tærskelværdier, udarbejde en smittebeskyttelsesplan. Bekendtgørelsen indeholder også regler om karantæne og sektionering, begrænsning af antallet af leverandører samt forbud mod visse former af virksomhed på ejendomme med besætninger omfattet af bekendtgørelsens regler. 2.1 Formål Smittebeskyttelsesplanen skal sikre, at indretning og drift af besætningen gennemtænkes grundigt inden etablering eller udvidelse med henblik på minimering af risikoen for introduktion af smitsomme husdyrsygdomme i besætningen.

2 2.2 Hvem har ansvaret Det er den ansvarlige for besætningen, der har ansvaret for, at smittebeskyttelsesplanen udarbejdes og godkendes, samt at der foretages en årlig revidering. Udarbejdelsen bør ske i samarbejde mellem den ansvarlige for besætningen og dyrlæge/konsulent. Den praktiserende dyrlæge, der har kendskab til besætningen, skal godkende og underskrive planen, og planen skal derfor såvel være underskrevet af dyrlægen som af den ansvarlige for besætningen, når den fremsendes til fødevareregionen. Landbrugskonsulenter kan deltage ved udarbejdelse af smittebeskyttelsesplanen, men kan ikke underskrive planen på vegne af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen. 2.3 Grænser for antal dyr Følgende grænser er gældende, således at besætninger, hvor antallet af dyr er større eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier, er omfattet af reglerne om smittebeskyttelse: 1) 380 køer i mælkeproducerende besætninger, 2) 550 køer i kødproducerende besætninger, 3) slagtekalve, 4) kvier, 5) søer med produktion af smågrise op til 32 kg, 6) søer med produktion af smågrise op til 7 kg, 7) slagtesvin eller 8) smågrise. 2.4 Flere besætninger Ligeledes er flere besætninger med kvæg ejet af samme ejer, men med forskellig geografisk beliggenhed, omfattet af reglerne, hvis det samlede antal kvæg er større eller lig med en eller flere af de angivne tærskelværdier. Fødevarestyrelsen anbefaler, at besætninger, som ikke overstiger de angivne grænser for antal dyr, også har fokus på smittebeskyttelse. Udviklingen på området - såvel internationalt som nationalt - viser, at fokus øges på smittebeskyttelse og dermed forebyggelse mod at smitte føres ind i besætningerne. 2.5 Sæsonvariation Visse besætninger kan have flere end det angivne antal dyr i nogle perioder af året og færre i andre. I sådanne situationer vil den pågældende besætning være omfattet af reglerne om smittebeskyttelse i nogle perioder og ikke i andre. Fødevarestyrelsen anbefaler, at smittebeskyttelsesplanen også følges i de perioder, hvor antallet af dyr i besætningen ikke overstiger de angivne grænser.

3 3. Smittebeskyttelsesplan 3.1. Udformning At smittebeskyttelsesplanen er skrevet på en overskuelig måde og er logisk opsat, er ikke et formkrav, men vil være en fordel for både brugeren og de aktører, der skal vurdere planen. Planen kan med fordel opbygges med reference til punkterne i afsnit 3.3, som angiver forhold, der som minimum skal fremgå af planen. 3.2 Planen skal være underskrevet og indsendt før etablering En besætning med større antal dyr end angivet i afsnit 2.3 må ikke etableres, medmindre der er udarbejdet en smittebeskyttelsesplan. Planen skal tillige være indsendt til fødevareregionen med underskrift af den ansvarlige for besætningen samt af den besætningsdyrlæge, med hvem der er indgået aftale om sundhedsrådgivning. Dette gælder for såvel nyetableringer som ved udvidelser. 3.3 Indhold Smittebeskyttelsesplanen skal som minimum indeholde beskrivelse af nedenstående forhold: 1) Besætningsdata, herunder ejerens navn, adresse, CHR-nummer, antal dyr og driftsform 2) Information om sundhedsrådgivningsaftale indgået med praktiserende dyrlæge 3) Geografisk beliggenhed af den ejendom hvor besætningen befinder sig, med angivelse af nærliggende ejendomme med besætninger med modtagelige dyr 4) Afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer 5) Tilførsel af dyr og avlsmateriale til besætningen 6) Beskrivelse af flytninger af dyr internt, særligt hvor smittebeskyttelsesplanen omfatter mere end en besætning 7) Personers adgang til og i besætningen 8) Transportmidlers adgang til og kørselsruter i besætningen 9) Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle, insekter og bekæmpelse i fornødent omfang 10) Afgang af dyr til levebrug, slagtning og destruktion 11) Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved udendørsproduktion og interne flytninger 12) Forhold vedrørende leverandørbesætningers smittebeskyttelse og sundhedsovervågning som tages i betragtning ved indkøb af dyr 13) Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for rengøringsprocedurer, dokumentation for besøgende og sundhedsstatus for leverandørbesætninger.

4 De enkelte punkter uddybes i kapitel 4: Planen skal beskrive, hvordan man normalt udfører de enkelte procedurer - med fokus på smittebeskyttelse. Man skal være opmærksom på, at beskrivelserne bliver aktive og ikke passive, således at det tydeligt fremgår, hvad der gøres, og det ikke blot kommer til at fremstå, som om det forventes, at alt er i orden. Et eksempel på en passiv og en aktiv beskrivelse kunne være: Passiv: Klovbeskæreren kommer iført rene støvler og med rengjort værktøj. Aktiv: Den ansvarlige for besætningen har informeret klovbeskæreren om kravene til anvendelse af rengjort fodtøj og værktøj og følger jævnligt op på, at dette krav overholdes. Se i øvrigt afsnit Aftaler med eksterne parter Det kan være en god ide at have en aftale om, at f.eks. vognmanden sørger for at komme til besætningen som den første på ruten, eller at klovbeskæreren altid kommer med rent udstyr, idet den besætningsansvarlige selvfølgelig hele tiden skal være klar over. at det ikke er vognmanden eller klovbeskæreren, der har det overordnede ansvar for smittebeskyttelse i den pågældende besætning. Det er altid i sidste ende den ansvarlige for besætningen der bør sikre sig, at sådanne aftaler også rent faktisk overholdes. Dette bør ske ved løbende kontrol af aftalen. Aftalen, såvel som hvordan overholdelsen af den kontrolleres, bør beskrives i smittebeskyttelsesplanen. 3.5 Andre arter af husdyr på besætningsområdet Smittebeskyttelsesplanen skal omfatte alle arter af husdyr, der holdes på besætningsområdet. Det vil sige, at man også skal forholde sig til et evt. mindre hold af f.eks. får, geder eller fjerkræ. Ligesom en smittebeskyttelsesplan for kvægbesætninger med et mindre hold af svin, eller svinebesætninger med mindre hold af kvæg, skal beskrive dette forhold, samt hvorledes dette håndteres i relation til smittebeskyttelse. 3.6 SPF-godkendelse For svinebesætninger med SPF-godkendelse kan godkendelsesrapport med tilhørende bilag indgå som en del af smittebeskyttelsesplanen. 4. Uddybning af smittebeskyttelsesplanens indhold 4.1 Besætningsdata Overskuelig oplistning af relevante oplysninger om den/de pågældende besætning/besætninger. 4.2 Information om sundhedsrådgivningsaftale Her angives hvilken type af sundhedsrådgivningsaftale, der er indgået, og med hvilken dyrlæge aftalen er indgået.

5 4. 3 Geografisk beliggenhed Den geografiske beliggenhed af ejendommen, hvor besætningen befinder sig, beskrives i forhold til andre bedrifter. Både erhvervs- og hobbybesætninger angives. Derudover kan der med fordel angives placeringen af andet, der kan udgøre en risikofaktor, eksempelvis biogasanlæg eller slagteri. Beskrivelsen kan foretages på et vedlagt oversigtskort, der dækker et område på mindst 1 km i radius med ejendommen som centrum. På kortet opmærkes besætninger med modtagelige dyr mv. Beliggenhed er en faktor, der ikke kan ændres ved, men viden om nabobesætninger og øvrige virksomheder, som kan udgøre en risiko for smitte til besætningen, kan bidrage til at driften af egen besætning kan planlægges så hensigtsmæssig som muligt. F.eks. kan fastlæggelse af kørselsruter til og ved egen besætning, samt forhold vedrørende græsning, planlægges med hensynstagen til evt. smitterisiko fra nabobesætninger samt øvrige nærliggende virksomheder. 4.4 Besætningsområdet De fysiske grænser for den ejendom/det område, hvor besætningen befinder sig, angives og beskrives. Til dette kan der vedlægges planen en skitse eller et oversigtskort over besætningsområdet, hvor alle bygninger og udendørsarealer markeres, herunder også karantæneområder. Områderne, der anvendes til udendørsdrift, indgår som en del af besætningsområdet, uanset hvor langt disse ligger fra staldanlæggene. På skitsen anføres til- og frakørselsforhold til den ejendom, hvor besætningen befinder sig, samt kørselsruter på selve ejendommen. Ved planlægning af transportmidlers kørsel på besætningsområdet er det vigtigt at forholde sig til den smitterisiko, disse biler kan udgøre. Følgende anføres på skitsen/kortet, i den udstrækning det forefindes på besætningsområdet: Leveringsområde for tilførsel af levende dyr Adgangsforhold til besætningen for besøgende og servicemedarbejdere Udleveringsområde for afhentning af levende dyr Afhentnings- og opbevaringsplads for dyr til destruktion Afhentningsområde for mælk Leveringsområde for tilførsel af avlsmateriale Mødding Biogasanlæg Gylletank

6 Anvendte fold- og græsningsområder. 4.5 Tilførsel af dyr og avlsmateriale til besætningen Tilførsel af dyr er en væsentlig risikofaktor for introduktion af smitte til besætningen. Det er derfor afgørende, at der tages de nødvendige forholdsregler ved tilførsel af dyr til besætningen. Ligeledes kan tilførsel af avlsmateriale til besætningen udgøre en risiko for smitte til besætningen Tilførsel af dyr Det beskrives, hvordan levering af dyr foregår, herunder hvor i leveringsområdet chaufføren/leverandøren må færdes Det beskrives, om der er etableret faciliteter til omklædning for chaufføren, og om hvilke krav der stilles til chauffør og bil, der leverer dyr Det angives, i hvilken udstrækning der anvendes karantæne, samt hvordan indkøbte dyr føres til karantæne, samt hvordan og hvornår de efterfølgende overføres til besætningens øvrige staldafsnit Karantæne og holddrift Kalve til opfedning i kvægbesætninger kan kun indsættes, hvis det sker enten til en karantæneafdeling eller til en sektion, der er indrettet og anvendt til holddrift. Svin til besætninger med søer kan kun indsættes, hvis det sker til en karantæneafdeling. For både kalve og svin gælder, at overflytning fra karantæneafdeling til andet staldafsnit tidligst må ske efter 21 dage. Driften af karantæneafdelingen beskrives med oplysninger om lokalitet, drift, skift af tøj og fodtøj, arbejdsredskaber, personale, pasningsrutiner mv. For besætninger med holddrift angives det, hvordan indkøbte dyr tilføres den enkelte sektion, og hvor længe de befinder sig i sektionen. Det beskrives, hvordan sektionen tømmes, rengøres og desinficeres, førend et nyt hold dyr indsættes Tilførsel af avlsmateriale Der beskrives, hvilke krav der stilles til avlsmaterialets sundhedsstatus, samt hvordan leveringen foregår. 4.6 Beskrivelse af flytning af dyr i besætningen Flytning af dyr inden for besætningens afgrænsning vil oftest kun have betydning for den interne smittebeskyttelse. Dog er følgende flytninger af dyr inden for en besætning, eksempler på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for indførsel af smitte: Flytning til og fra græsningsarealer Flytning over interne, ofte anvendte kørselsruter for gyllevogne eller transportmidler til kørsel af levende dyr

7 Flytning mellem flere besætninger omfattet af samme smittebeskyttelsesplan over offentlige eller private kørselsveje eller med egne eller andres transportmidler. I sådanne tilfælde beskrives disse forhold, samt hvilke smittebeskyttende tiltag, der anvendes. 4.7 Personers adgang til og i besætningen Personer kan overføre smitte med det tøj og fodtøj de har på, hvis de i tiden op til besøget har haft kontakt til andre modtagelige dyr. Ligeledes kan mad af animalsk oprindelse overføre smitte. Dette er ikke ensbetydende med, at det er nødvendigt helt at forbyde besøgende i besætningen, blot at man skal være opmærksom på, hvem der kommer og sørge for god information til de besøgende om hvordan, de skal forholde sig. Dette gælder naturligvis også i besætninger, der er meget åbne, og hvor der er dyr på græs Skiltning Hvordan besøgende informeres om forholdsreglerne i besætningen er op til ejeren. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at der foretages en tydelig skiltning for besøgende, med retningslinjer for besøg, eller et telefonnummer der kan anvendes, hvis man ønsker at se nærmere på besætningen Registrering af besøgende Smittebeskyttelsesplanen skal indeholde dokumentation for bl.a. besøgende (se afsnit 4.13), i den hensigt at sikre hurtig sporing ved sygdomsudbrud. Af denne årsag er det vigtigt at registrere hvem og hvornår, der har været besøg i besætningen. Her er det som minimum nødvendigt at registrere de personer, der kommer lejlighedsvist. Registreringen kan foretages i en logbog, i en spiralkalender eller lignende Procedure for personadgang Der udarbejdes procedurer for personadgang til besætningen. Procedurer udarbejdes for såvel medarbejdere, servicepersonale og øvrige besøgende. Procedurerne skal tage højde for, hvordan adgangen til besætningen er, f.eks. hvad angår skift af tøj og sko/støvler samt vask. Endvidere bør det beskrives, hvordan det sikres, at den besøgende er klar over disse procedurer. En oplagt metode for information om procedurer, før besøg i besætningen, er tydelig skiltning i forrum m.v. Hvor det er relevant, beskrives det desuden, hvilke karantænetider der er for besøgende samt medarbejdere, som forudgående har haft kontakt med andre besætninger med modtagelige dyr, i Danmark såvel som i udlandet. 4.8 Transportmidlers adgang til og kørselsruter i besætningsområdet Også transportmidler kan være en væsentlig risikofaktor for introduktion af smitte til besætningen. Transportmidlerne kommer dog ikke i direkte kontakt med bedriften. Det er derfor den indirekte kontakt mellem transportmidlet og dyrene, der skal håndteres.

8 Transportmidlers adgang til og kørselsruter på besætningsområdet beskrives og angives på oversigtskort for besætningen (se afsnit 4.4). Transportmidlerne kan blandt andet omfatte: Tankbil til afhentning af mælk Bil til afhentning af døde dyr Gyllevogne/ gødning Foderleverancer Transportører, der bringer eller afhenter dyr til levebrug samt slagtning Dyrlæge Inseminør. Identitet på firmaer og vognmænd osv. bør anføres af hensyn til sporing af kontakter. 4.9 Skadedyrsbekæmpelse Skadedyr som mus, rotter og fluer kan udgøre en risiko for overførsel af sygdomme fra en besætning til en anden. Dette vil især være tilfældet, hvis der er et stort antal skadedyr. Forebyggelse samt bekæmpelse af skadedyr på besætningsområdet beskrives, og det angives, hvilke dyr der primært sikres mod. Er der indgået aftale med et firma e. lign. om skadedyrsbekæmpelse, angives dette Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion Udleveringsforholdene for levende dyr beskrives, herunder om der er lavet særlige faciliteter til chaufføren. Det angives, hvilke faciliteter der er til udleveringen, og det angives på skitsen/oversigtskortet over besætningen, hvor faciliteterne findes. Afhentningspladsen for dyr til destruktion angives ligeledes på skitsen over besætningen. Pladsens udformning og indretning - såsom angivelse af underlag, areal og overdækning - anføres Forhold vedr. dyr til levebrug eller slagtning Procedurer for håndtering af dyr, der afvises i forbindelse med udlevering eller læsning og derfor ikke kommer med transporten som ventet Hvilken del af besætningsområdet, der efter udlevering betragtes som uren, og hvordan dette område håndteres Procedurer for skift af tøj, fodtøj m.v. for personale, der har hjulpet med udlevering af dyr, inden de går tilbage til det rene staldområde Krav der stilles til chauffør og bil, der kommer for at afhente dyr, og hvordan det kontrolleres, at kravene overholdes.

9 Forhold vedr. dyr til destruktion Beskrivelse af hvordan dyrene transporteres til afhentningspladsen, og hvordan de opbevares der indtil afhentning Procedurer for rengøring af afhentningspladsen, transportmiddel, samt eventuelt anvendte containere eller andet materiel beskrives Kritiske punkter i forbindelse med smittebeskyttelse Der foretages en vurdering af de mulige risici for besætningens smittebeskyttelse i forbindelse med den daglige drift og en udpegning af, hvor disse risici kan opstå. De punkter, hvor risikoen kan nedbringes eller fjernes, udgør de kritiske punkter. For hvert kritisk punkt angives, hvilke foranstaltninger der anvendes for at nedbringe risikoen for besætningens smittebeskyttelse forbundet med punktet. Som et eksempel på et kritisk punkt kan nævnes direkte udlevering af levende dyr fra besætningen. Her er der risiko for overførsel af smitte fra transportmidlet direkte eller indirekte via chaufføren, eller fra personale, der bevæger sig fra transportmidlet tilbage til besætningen. I sådanne tilfælde beskrives de forholdsregler, der tages for at mindske risikoen for at evt. smitte slæbes med ind i besætningen, som f.eks. forbud mod at chaufføren går ind i stalden, rengøring og desinfektion af udleveringsområdet, skift af støvler og tøj m.v. hos personalet, der har deltaget ved udleveringen m.v.. Som et andet eksempel på et kritisk punkt kan nævnes modtagelse af nye dyr eller tilbageslusning af undslupne dyr fra udendørs drift. Her bør det beskrives, hvilke forholdsregler der tages med hensyn til smittebeskyttelsen i forbindelse med, at dyrene sluses ind/tilbage til besætningen. En sådan forholdsregel kunne f.eks. være karantæne Leverandørbesætninger For malkekvægsbesætninger og besætninger med søer, gælder det, jf. 11 i bekendtgørelse nr af 30. november om smittebeskyttelse, at der maksimalt må tilføres dyr fra tre forskellige leverandørbesætninger. Det angives, hvilke leverandørbesætninger der er modtaget dyr fra inden for de sidste 12 måneder. For at sikre sundhedsstatus i egen besætning er det vigtigt at forholde sig til sine leverandørbesætningers sundhedsstatus. For at gøre dette vurderes følgende faktorer i leverandørbesætningen, før der laves aftale om køb af dyr: Leverandørbesætningens sundhedsstatus Sundhedsovervågning i leverandørbesætningen Leverandørbesætningens smittebeskyttelse Kviehotel m.v. medregnes som leverandør Kviehoteller, fællesgræs eller anden midlertidig opstaldning af dyr på andre CHR numre, medregnes også som leverandører, med mindre der kun opstaldes dyr fra modtagerbesætningen på det pågældende CHR nummer.

10 Det angives i smittebeskyttelsesplanen, om der anvendes kviehotel, fællesgræs m.v., samt på hvilke vilkår Dokumentation Dokumentation er såvel ejerens mulighed for at bevise, at der tages stilling og handles efter et højt niveau af smittebeskyttelse, samt myndighedernes og andres mulighed for at følge med i niveauet af smittebeskyttelse i besætningen. Dokumentationen skal kunne fremvises til den praktiserende dyrlæge eller fødevareregionen ved deres besøg i besætningen. På flere af nedenstående områder er der krav om dokumentation i anden lovgivning. Den dokumentation, der føres i denne forbindelse, kan der henvises til, hvor dette er relevant Tilførsel af dyr til besætningen Dette registreres i CHR, jf. bekendtgørelse nr af 01/12/2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Staldblok samt besætningslister udtrukket fra CHR kan anvendes som dokumentation Tilførsel af sæd til besætningen Følgeseddel, som skal ledsage sæden jf. bekendtgørelse nr af 13/12/2004 om tyresæd og inseminering af kvæg, kan anvendes som dokumentation sammen med henvisning til afsnit Besøgende i besætningen Se afsnit Skadedyrsbekæmpelse Dokumentation i form af aftale om besøg og opsættelse af fælder m.v Afsendelse af dyr til levebrug og slagtning Dette registreres i CHR, jf. bekendtgørelse nr af 01/12/2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Staldblok samt besætningslister udtrukket fra CHR kan anvendes som dokumentation Afsendelse af dyr til destruktion Dette registreres i CHR, jf. bekendtgørelse nr af 01/12/2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Staldblok samt besætningslister udtrukket fra CHR kan anvendes som dokumentation. Årsagen, til at dyret er dødt eller aflivet, kan med fordel tilføjes, hvis denne kendes Leverandørbesætningers/indkøbte dyrs sundhedsstatus Se afsnit 4.12.

11 5. Årlig revidering af smittebeskyttelsesplanen Når smittebeskyttelsesplanen er lavet, er det vigtigt, at denne også følges og opdateres, når der viser sig processer og andet, der skal ændres. Smittebeskyttelsesplanen skal revideres mindst en gang årligt og skal, før den indsendes til fødevareregionen, underskrives af ejeren og dyrlægen Fornyet godkendelse ved større ændringer Ved større ændringer i form af en væsentlig udvidelse af bedriften med tilbygninger eller nybygninger, eller ved betydelige omlægninger af driften, skal den reviderede smittebeskyttelsesplan indsendes til fødevareregionen til fornyet godkendelse. Ved en fornyet godkendelse af en smittebeskyttelsesplan, vil fødevareregionen foretage en gennemlæsning og vurdering af planen, og om nødvendigt vil fødevareregionen foretage et besøg på besætningen Registrering ved ingen eller ubetydelige ændringer Er der ikke foretaget ændringer, eller er der kun foretaget ubetydelige ændringer i smittebeskyttelsesplanen, som f.eks. en mindre udvidelse af antallet af dyr indenfor de eksisterende faciliteter, skal den reviderede smittebeskyttelsesplan indsendes til fødevareregionen til registrering. Er man i tvivl om, i hvilket omfang ændringerne vedr. besætningen er at betragte som større eller mindre, tages der kontakt til den fødevareregion, hvor den oprindelige plan er blevet godkendt. Ved registrering af revideret smittebeskyttelsesplan, vil planen ikke blive gennemlæst eller vurderet. Det vil blot blive registreret, at planen er modtaget, og denne vil blive journaliseret. Hvis fødevareregionen i forbindelse med besøg af anden årsag på besætningen eller ved andre hændelser bliver opmærksom på, at den foreliggende smittebeskyttelsesplan ikke er dækkende for smittebeskyttelsen af besætningen, kan fødevareregionen påbyde at der foretages ændringer af planen. 6. Overgangsbestemmelser for besætninger der ikke tidligere har været omfattet af regler om smittebeskyttelse For besætninger der ikke var omfattet af bekendtgørelse nr. 372 af 23. maj 2008 om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder, men som er omfattet af bekendtgørelse nr af 30. november om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin, er der, jf. 18, stk. 2, angivet en frist frem til 1. maj 2011 til at udarbejde og fremsende en plan. 7. Fødevareregionens behandling af smittebeskyttelsesplanen Når fødevareregionen modtager de indsendte smittebeskyttelsesplaner, sendes disse til behandling i en veterinærafdeling. Fødevareregionen har 4 uger til at reagere på de indsendte smittebeskyttelsesplaner. Hvis indsender ikke har modtaget besked fra fødevareregionen inden for 4 uger efter fødevareregionens modtagelse af smittebeskyttelsesplanen, kan planen anses for godkendt.

12 Fødevareregionen kan inden for de 4 uger rette henvendelse til indsender med besked om, at der skal foretages ændringer i planen eller at der er områder af planen, regionen gerne vil diskutere nærmer, evt. ved et efterfølgende besøg i besætningen. Det aftales hvornår og hvordan dette forventes gennemført. En sådan henvendelse er at betragte som en reaktion fra fødevareregionen, hvorfor planen således ikke kan anses som godkendt, før eventuelle udeståender er afklaret. Fødevarestyrelsen, den 7. december 2010 Jan Mousing / Helle Kjær Nielsen

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

KvægKonferencen 2015, Billund Lars Pedersen Dyrlæge, SEGES SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKonferencen 2015, Billund Lars Pedersen Dyrlæge, SEGES SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKonferencen 2015, Billund Lars Pedersen Dyrlæge, SEGES SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING The veterinarian is seen as the main source of information concerning disease prevention and biosecurity,

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 374 af 27/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr., 2012-14-527-00594 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Drejervej 7, DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 96 46 00 Fax +45 76 96 47 06 www.spf-sus.dk CVR-nr. DK-2893 8632 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse Betegnelser

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1448 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00254 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr...

Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri. Retningslinjer når du indretter bygninger... 2. Kalve... 3. Ungdyr... Retningslinjer ved implementering af smittebeskyttelse ved byggeri Indhold Retningslinjer når du indretter bygninger... 2 Kalve... 3 Ungdyr... 8 Køer... 10 Goldkøer og kælvende... 14 Ekstern smittebeskyttelse...

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Hygiejne og adfærd. > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand. nye veje for vandet

Hygiejne og adfærd. > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand. nye veje for vandet Hygiejne og adfærd > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand nye veje for vandet Hvorfor denne folder? Zone-inddeling Herning Vand er inddelt i fire zoner: RØD ZONE GUL ZONE Denne folder beskriver

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1090 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-717-00091 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden!

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Klovbade til kvæg -Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt Thrane et@lvk.dk mobil 40 18 11

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Udkast til certificeringsprogram. for produktion af fjerkræ med mindre Campylobacter

Udkast til certificeringsprogram. for produktion af fjerkræ med mindre Campylobacter Udkast til certificeringsprogram for produktion af fjerkræ med mindre Campylobacter Forord Dette program giver fjerkrævirksomheder og uafhængige auditeringsorganer en komplet liste over foranstaltninger,

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Introduktion til Bedriftsbegrebet

Introduktion til Bedriftsbegrebet Introduktion til Bedriftsbegrebet Det er vigtigt at du læser dette dokument grundigt inden du anvender DMS! Udgivet September 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2003 J.nr.: 97-33/350-0286 LLK Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00040 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger

SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger Drejervej 7, DK 6600 Vejen Tlf. +45 33 39 45 00 Fax +45 33 39 48 71 www.spfsus.dk CVR-nr. DK-1273 9664 SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger gældende fra 1. maj 2015 ISSN: 1604-5874 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere