Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:"

Transkript

1 &9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området: Biblioteksafdeling, der omfatter administration samt edb- og katalogafdeling placeret i Odense Banegård Center Hovedbiblioteks- og centralbiblioteksfunktioner: - Hovedbibliotek/centralbibliotek i Odense Banegård Center - Musikbibliotek ved Brandts Klædefabrik - Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken 2 Lokalbiblioteker: - Bolbro - Dalum - Næsby - Rising - Sanderum - Tarup - Vollsmose - og integrerede folke-/skolebiblioteker i Holluf Pile og Højby Bogbus Biblioteket kommer-ordning og lydavis Biblioteksbetjening af børne- og ældreinstitutioner Samarbejdsaftaler: - Informations Center på Odense Universitetshospital - Biblioteker på Odense Seminarium, Fyns Pædagogseminarium og Den Sociale Højskole - Edb-registrering af bibliotek i Kunsthallen, Brandts Klædefabrik - Edb-registrering og drift af samlet biblioteksfunktion på Møntergården for Odense Bys Museer - Biblioteksbetjening af Odense Arrest - Biblioteksforsøg på AMU Fyn - Lydbogs-, musik- og videoaftaler med en række fynske biblioteker - IT-driftsaftaler med henholdsvis Otterup, Ullerslev, Ørbæk, Munkebo, Gudme, Hårby, Ejby, Årup og Nr. Aaby biblioteker - Edb-opkoblinger til centralbibliotekets base for øvrige fynske biblioteker 1ÅPKVYTTI Odense Centralbiblioteks tilbud om adgang til viden, information og kulturel oplevelse henvender sig til alle borgere i Odense Kommune. Hvem henvender biblioteket sig til: For funktionen som centralbibliotek for Fyns Amt er målgruppen alle kommunale biblioteker på Fyn.

2 Hvilke opgaver løses: *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ Odense Centralbiblioteks virksomhed baserer sig på den til enhver tid gældende bibliotekslov. I den nye lov om biblioteksvirksomhed, der i hovedsagen er trådt I kraft 1. juli 2000 hedder det om formålet: "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsresourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt." Hovedopgaven for kommunens biblioteksvæsen er således at formidle viden, information og kulturel oplevelse til alle kommunens borgere og at sikre alle borgere fri og lige adgang til biblioteksservice uanset alder og bopæl. De dertil egnede medietyper indkøbes efter kvalitet, alsidighed og aktualitet og formidles til brugerne i et sammenhængende netværk af hovedbiblioteksafdelinger, lokalbiblioteker, bogbudbetjening, biblioteket kommer-ordning og institutionsbetjening. Biblioteksbrugerne skal have den bedst mulige, tidssvarende biblioteksbetjening indenfor de givne økonomiske rammer. Folkebiblioteket kan desuden oprette og drive afdelinger i virksomheder eller institutioner. Centralbiblioteket har bl.a. indgået betjeningsoverenskomster herom med en række lokale uddannelsesinstitutioner. Som centralbibliotek for de fynske folkebiblioteker udføres - med statstilskud - en række støttefunktioner. Kernefunktionen heri er, via et landsdækkende bibliotekssamarbejde, at forsyne bibliotekerne med information og bogligt materiale, som de ikke selv råder over. Via en særlig kørselsordning sikres en god cirkulation heraf til og fra de øvrige fynske biblioteker. Igennem det sidste par år er udviklet et omfattende edb-samarbejde med en halv snes af de mindre fynske kommuner, hvis bibliotek nu får driftafviklet sit bibliotekssystem på centralbiblioteket efter særlig overenskomst. På landsplan er centralbiblioteksstrukturen i opbrud i kølvandet af den nye bibliotekslov. Nye samarbejdsformer skal afprøves, og hver enkelt centralbibliotekskommune skal i gang med forhandling af en 2-årig udviklingskontrakt med staten for årene -02. (IPQÅP Opfyldelsen af ovennævnte formål skal ske på en tidssvarende måde set i lyset af de skiftende krav, der stilles fra det samfund, som bibliotekerne er en del af: Delmål og nye krav til biblioteksopgaven Y den nye bibliotekslovs krav til "det udvidede biblioteksbegreb" Y nye krav fra videns- og informationssamfundet, herunder de uddannelsessøgende Y nye krav til bibliotekernes IT-mæssige udvikling Y nye krav fra borgerne, hvis medievaner er under stærk forandring Y nye krav fra brugerne af bibliotekerne om dialog på nettet

3 Y nye krav til lokalbibliotekerne som mødesteder og aktivitets- og kulturcentre i bydelene Y nye krav fra minoritetsgrupper af forskellig art til bibliotekernes service Y nye krav til det samarbejdende biblioteksvæsen i landet om fornyelse og ressourcedeling Y nye krav til centralbibliotekets rolle som dynamo for den regionale biblioteksudvikling og som samarbejdspartner i netværk med Vejle, Esbjerg og Åbenrå centralbiblioteker 6IWYPXEXOVEZ 1\ELEOLRWHNVORY: Resultatkrav Ligestilling af de nye medier med trykt materiale og bedre adgang til databaser for brugerne Handlinger Samlingsopbygning af multimedier og digitale medier samt etablering af flere internetarbejdspladser på bibliotekerne ODQHURJYLVLRQHU Ny bibliotekslov &HQWUDOELEOLRWHNVRSJDYHQ Synliggørelse og videreudvikling af ydelserne til de øvrige fynske folkebiblioteker Udviklingskontrakt med Biblioteksstyrelsen for årene Netværkssamarbejde med centralbibliotekerne i Vejle, Esbjerg og Åbenrå Centralbibliotek /RNDOELEOLRWHNVVWUXNWXU Konsulentbistand til analyse af filialstruktur og serviceniveau i lokalbibliotekerne Extern forvaltningsrevision Lokalbiblioteker,7RPUnGHW Brugerdialog via internettet. Selvbetjeningsmuligheder på nettet Forbedringer på den nye hjemmeside. Videreudvikling af services via hjemme-pc'en IT ('%VDPDUEHMGH Fortsat udbredelse af bibliotekssystemet til fynske biblioteker og uddannelsesinstitutioner EDB-driftsaftaler med yderligere interesserede folkebiblioteker og uddannelsesbiblioteker EDB-samarbejde 0DWHULDOHLQGN E EU-udbud m.v. 2. udbudsforretning vedr. bogindkøb EU-udbud

4 Lokaler /RNDOHU Sikre tidssvarende bibliotekslokaler i alle bydele Nyt design og nyindretning i Tarup Bibliotek Personale HUVRQDOH Personaleudvikling, omstilling og udvikling af traditionelt opsamlet viden til ny viden. En personalesammensætning, som i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i Odense Kommune. Personaleuddannelse rettet mod nye medier og nye samarbejdsrelationer på tværs af fag, institutioner og virksomheder, f.eks. biblioteker, arkiver og museer. Kulturbrobyggerprojekt med efterfølgende fastansættelse af 5-6 personer med anden etnisk baggrund end dansk. Miljø 0LOM OHGHOVH At øge miljøbevidstheden blandt medarbejderne i OC og forbedringer af arbejdsmiljøet. At opprioritere formidling af miljøviden og information over for borgerne og gøre miljøformidling til en del af OC's profil udadtil. Øge informationen, uddannelse og holdningsbearbejdning med henblik på at mindske energiforbrug og miljøbelastning i OC's afdelinger og ved at foretage miljøvenlige indkøb. At øge adgangen til og vejledningen i miljøinformation og viden via litteratur, databaser og OC's hjemmeside samt afholde flere aktiviteter om emnet i samarbejde med eksterne interessenter. Organisation 2UJDQLVDWLRQXGYLNOLQJ At gøre Odense Centralbibliotek til en fleksibel, serviceorienteret og kompetent organisation Ny ledelsesstruktur. Evaluering af gennemført EU-støttet ADAPT-projekt til udvikling af de ansattes faglige og personlige kompetencer. Forankring af resultaterne. Delegation af ledelsesansvar til teams og projektgrupper. Flygtninge- og indvandrere )O\JWQLQJHRJLQGYDQGUHUH Målrettet, IT-baseret information Deltagelse i nationalt FINFO-projekt med for etniske minoriteter i Odense Kommunelokale og regionale informationer for flygtninge og indvandrere på Nettet.

5 %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Regnskab overslag 200 Nøgletal Bogbestand pr. indbygger Musikenheder pr. indbygger Åbningstimer pr. uge (vinter) 9,5,5 Åbningstimer pr uge (sommer). 8,5 79,5 79, Besøgstal (mill.) Antal udlån pr. år (mill.),1 Antal udlån pr. indbygger Antal lånere, der p.g.a. handicap betjenes i eget hjem Abonnementer på lydavis Antal arrangementer Antal betjeninger - ældreinstitutioner Antal betjeninger - børneinstitutioner. %HV JVVWDWLVWLNÃ 8GOnQÃ Ã F]R KPIXEP 'ULIWVXGJLIWHURJLQGW JWHUWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW USULQGE\JJHU cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Bruttodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker Bruttodriftsindtægt til folke- og centralbiblioteker Nettodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker by nøgletal Anm. For Randers og Aalborg kommuner er tallene LQNOXVLYHbetjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. Randers Kommunebibliotek er det eneste bibliotek, som ikke har centralbiblioteksfunktion og modtager derfor ikke statstilskud

6 )RUGHOLQJDIEUXWWRGULIWVXGJLIWWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW USULQGE\JJHU cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Lønninger Materialer Andet ,DOW... Anm. For Randers, Esbjerg og Aalborg kommuner er tallenelqnoxvlyh betjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. 1 Lønudgifter eksklusive rengøring, pensionsforsikringspræmie til tjenestemænd og direkte udbetalte pensioner. 2 Andet indeholder udgifter til administration, kulturelle arrangementer, edb, tjenestevogne og bogbusser samt personaleudgifter til administration %XGJHWWHULQJVPHWRGH Der eksisterer ikke normer for tildeling af budgetbeløb for området. Den gældende bibliotekslov fra 2000 indeholder især rammebestemmelser og generelle krav til samlingsopbygning af nye medier for biblioteksområdet og for centralbiblioteksvirksomheden. tet er således en videreførelse af budget Indtægtsbudgettet fremkommer dog dels som følge af gældende takster og dels i forbindelse med centralbiblioteksvirksomheden, hvor indtægterne er baseret på tilskud fra staten. Dertil kommer indtægter vedr. betjeningsoverenskomster med en række forskellige institutioner, herunder aftaler om edb-samarbejde med andre fynske biblioteker. Huslejeudgifter på OBC reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog mindst pct. Fællesudgifter på OBC reguleres, i henhold til kontrakt, på basis af et af udlejer udarbejdet regnskab for centrets fællesomkostninger. Bevillinger og takster &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV kr. - Regnskab -priser overslag 200 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... I alt drift TIGMJMOEXMSR kr. - -priser Regnskab overslag 200 Lønninger Bøger m.m Andre udgifter... Indtægter Driftsudgifter i alt

7 &YHKIX RHVMRKIV I forhold til det korrigerede budget er der i budget med overslagsårene foretaget følgende ændringer: kr priser Ny bibliotekslov... Effektivisering og rationalisering, herunder en eventuel ændret lokal biblioteksstruktur, samt reduceret udbygning af bestanden af nye medier... Bevillingskontrol pr. 1/8-00 Husleje/fællesudgifter... Fordeling af sygedagpengerefusioner.. Dritsudgifter i alt... 0 RWYQ overslag kr. - -priser Regnskab overslag 200 Lønsum EOWXIV Takster i år - hele kr. - Hjemkaldelser. Betaling for overskredet lånetid : Overskredet lånetid uge efter afleveringsdatoen og (kviklån voksne) uge efter afleveringsdatoen.... uge efter afleveringsdatoen og indtil 1. hjemkaldelse Første hjemkaldelse... Sidste hjemkaldelse... Bud/regning... Voksne Børn

8

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: %8'*(7205c'(%,%/,27(.(5 %HVNULYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Biblioteksbetænkningen

Biblioteksbetænkningen Biblioteksbetænkningen 1979 AFGIVET AF BIBLIOTEKSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 878 KØBENHAVN 1979 ISBN 87-503-3009-8 J. H. Schultz Ka 00-15 bet. I Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedresumé 7 Kapitel 1.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere