Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader"

Transkript

1 Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Læsevejledning Interessenter Begrebsmodel Overordnede processer Rettighedsstyring Vedligeholdelse af kontaktoplysninger Vedligeholdelse af diverse koder Brug af diverse koder i virksomhedens ERP-system Indberetning Use Cases Aktører Metoden Use case 1. Vedligehold kontaktoplysninger Use case 2. Hent fil med landekoder Use case 3: Opdater landekoder Use case 4. Hent fil med varekoder Use case 5: Opdater varekoder Use case 6. Hent fil med tjenesteartskoder Use case 7: Opdater tjenesteartskoder Use case 8. Hent fil med transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 10: Foretag batchvalidering af VAT-numre Use case 11: Indlæs indberetningsfil Use case 12: Foretag manuel indberetning Use case 13: Foretag manuel fælles indberetning Use case 14: Vis indberetninger Use case 15: Rediger indberetning Use case 16: Godkend indberetning Use case 17: Rapporter fejl Use case 18: Rapporter fristoverskridelse Use case 19: Korriger godkendt indberetning Use case 20: Vis fejl Use case 21: Vis frister Use case 22: Vis fristoverskridelse Beskrivelse af DST-webservice Beskrivelse af SKAT-webservice Beskrivelse af indberetningsapplikationens webservice Beskrivelse af filformater Fil med varekoder Fil med tjenesteartskoder Fil med transaktionsartskoder Fil med landekoder Indberetningsfil Option vedrørende rettigheder på SE-numre Option vedrørende hentning af fil med fejlkoder Filformat for fejlrapportfil

4 1 Introduktion Det er besluttet at etablere en integreret indberetningsløsning til Intrastat, udenrigshandel med tjenester (UHT) og listesystemet for virksomhederne. Med løsningen skal virksomheder have mulighed for samtidig med faktureringen at opsamle oplysninger til brug for indberetninger af udenrigshandelsoplysninger til Danmarks Statistik og SKAT. Ved forberedelse og beslutning om projektet er det væsentligt, at brugerne skulle opleve en brugervenlig løsning og en klar serviceforbedring. Virksomhederne skal opleve, at de kun skal indberette oplysninger om udenrigshandelsoplysninger en gang til et sted. Samtidig skal de have let adgang til verifikation af oplysninger om bl.a. varekoder mv. Nedenfor er den samlede løsning beskrevet: ERP system Bruger filer Virk.dk Indberetningsapplikation web brugergrænseflade webservice Benyttes af ENS og XIS Skat webservice Danmarks Statistik webservice Kommunikerer med ENS Kommunikerer med XIS Indberetningsapplikationen består af to dele: 4

5 Webbrugergrænseflade, som oplysningsgiver benytter til at foretage indberetninger ved hjælp af. Det er hensigten, at webbrugergrænsefladen skal integreres med virk.dk, således at virk.dk bliver brugernes primære indgang til applikationen. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med de krav og foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne integrere webbrugergrænsefladen med virk.dk, jfr. i øvrigt bilag 17 (Virk.dk). Webservice, som myndighederne benytter til at vedligeholde visse data i systemet. Af grænseflader til eksterne systemer findes: ERP-system, som er det system, som virksomheden benytter til at foretage sin fakturering. Integrationen mellem ERP-systemet og indberetningsapplikationen foretages ved hjælp af filer, som brugeren up- og downloader mellem de to systemer. SKAT-webservice, som er en særlig webservice, som SKAT stiller til rådighed for indberetningsapplikationen med henblik på, at indberetningsapplikationen kan benytte den til overførsel af indberetningsoplysninger. DST-webservice, som er en særlig webservice, som Danmarks Statistik stiller til rådighed for indberetningsapplikationen med henblik på, at indberetningsapplikationen kan benytte den til overførsel af indberetningsoplysninger. ENS er SKAT s applikation til behandling af bl.a. indberetningsoplysninger. XIS er Danmarks Statistiks applikation til behandling af indberetningsoplysninger. Det er leverandørens opgave at udvikle og vedligeholde indberetningsapplikationen under hensyntagen til de grænseflader til eksterne systemer, som er beskrevet i denne kravspecifikation og øvrige kontraktsbestemmelser. Leverandøren kan tilvejebringe den ønskede funktionalitet ved videreudvikling af den eksisterende indberetningsapplikation IDEP, som er udviklet af firmaet Revolux i Luxembourg. Alternativt eller samtidig kan leverandøren vælge at udarbejde et løsningsforslag, der ikke baserer sig på videreudvikling af IDEP. 5

6 2 Læsevejledning Kravspecifikationen indledes med en overordnet gennemgang af de processer, indberetningsapplikationen skal understøtte. Herefter gennemgås de funktionelle krav ved en procesorienteret use case-metode. Use case-beskrivelserne suppleres med en gennemgang af de grænseflader til eksterne systemer, som indberetningsapplikationen skal leve op til. Til sidst gennemgås de ikke-funktionelle krav. De enkelte dele er for så vidt uafhængige af hinanden og rækkefølgen kan ikke tages som udtryk for en prioritering eller vægtning. 6

7 3 Interessenter Interessent SKAT Danmarks Statistik Leverandør Revolux Beskrivelse SKAT er den ene af de to kunder og fremtidige ejere af indberetningsløsningen Danmarks Statistik er den anden af de to kunder og fremtidige ejere af indberetningsløsningen Leverandør af indberetningsløsningen Revolux er leverandør af IDEP, som hidtil er blevet brugt til indberetning af Intrastatoplysninger. 7

8 4 Begrebsmodel Nedenfor er angivet et diagram over de begreber, som anvendes i indberetningsapplikationen. CVR-nummer 1 Bemærk, at dette er en mangetil-mange sammenhæng CVR-nummer SE-nummer Med mindre oplysningsgiver har bemyndiget tredjepart, er det oplysningspligtig som er oplysningsgiver 1 CVR-nummer SE-nummer P-nummer 1 Der findes følgende indberetningsområder: - IntraStat (import) - IntraStat (eksport) - UHT - Liste Navn Adresse Telefonnummer Status (kladde godkendt korrigeret fejl) * Linie ID Værdi: DKK Internt referencenummer Status (kladde godkendt korrigeret fejl) 0..1 Fejlbeskrivelse Kode Navn Nettovægt: (ja nej) Nettovægtenhed Supplerende mængde (ja nej) Supplerende mængde enhed 1 Type: (import eksport) Nettovægt Supplerende mængde VAT-nummer Trekantshandel: DKK Type: (indtægt udgift) 1 Kode Navn NegativVærdi (ja nej) Indtægt (ja nej) Udgift (ja nej) Kode Navn Bemærk at Landekoder, Varekoder, Tjenesteartskoder og Transaktionsartskoder opdateres jævnligt, hvorfor indberetningsapplikationen både skal holde styr på gældende og ikke-gældende koder Kode Navn Diagrammet benyttes ikke til at specificere krav til løsningen, men til at give et overblik over de begreber, som benyttes. 8

9 Begreb Virksomhed Oplysningspligtig Oplysningsgiver Kontaktoplysninger Indberetningsområde Referenceperiode Indberetning Indberetningslinie Aggregeret indberetningslinie Intrastatindberetningslinie Beskrivelse Virksomheden er den juridiske enhed, som er forpligtiget til at afgive oplysninger til myndighederne. Virksomheden identificeres ved CVRnr. Den oplysningspligtige er den juridiske enhed, som er forpligtiget til at afgive oplysninger til myndighederne. Den oplysningspligtige identificeres ved CVR-nr og SE-nr. Oplysningsgiver er den juridiske enhed, som afgiver oplysningerne på vegne af den oplysningspligtige. Det kan enten være den oplysningspligtige selv eller en tredjepart. Oplysningsgiver identificeres ved CVR-nr. Her angives oplysninger om, hvordan myndigheden kommer i kontakt med oplysningsgiver. Oplysningerne angives senest ved den første godkendelse af en indberetning Indberetningsområdet kan være IntrastatImport, IntrastatEksport, Udenrigshandel med tjenester (UHT) eller Listesystemet. Angiver det år og den måned, som indberetningen foretages for. Alle de omfattede indberetningsområder er i forbindelse med nærværende projekt blevet standardiseret således at det er muligt at indberette månedsvis. Hvis en virksomhed indberetter separat til Listesystemet eller UHT kan den dog vælge kvartalsindberetning. Samlet indberetning for en måned for et indberetningsområde. En indberetning indeholder både en header og nul eller flere indberetningslinjer. Når en indberetning bliver godkendt dannes derudover nul eller flere aggregerede indberetningslinier. En indberetningslinje er et sæt af sammenhørende informationer I forbindelse med godkendelse af en indberetning foretages der en summering af værdier, vægte og mængder således, at der kun optræder en aggregeret indberetningslinie pr. kode eller kodekombination. Således vil der f.eks. i en godkendt indberetning for Intrastat kun optræde én aggregeret indberetningslinie med en given kombination af varekode og transaktionsart. En indberetningslinie, som udover de generelle 9

10 Listeindberetningslinie UHT-indberetningslinie Fejl Tjenesteart Varekode Transaktionsart Land EU-Land oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for Intrastat En indberetningslinie, som udover de generelle oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for Listesystemet En indberetningslinie, som udover de generelle oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for UHT. Applikationen fejlsøger for absolutte fejl, der skal rettes inden indberetningen kan godkendes. Myndighederne fejlsøger efterfølgende indberetningerne for sandsynlige fejl, og meddeler disse til oplysningsgiveren. Oplysningsgiveren skal enten rette i indberetningslinjen eller godkende linjen en ekstra gang uden rettelse. Tjenesteart definerer en kategori af tjenester. Opdelingen i kategorier er bestemt af EU. Tjenesteart består af en kode på 1 6 cifre, fx , og en tilhørende beskrivende tekst. Koden er afgørende for om der kan indberettes et negativt tal og om der kan indberettes både en indtægt og en udgift. Varebetegnelsen i overensstemmelse med den 8-cifrede kode i den kombinerede nomenklatur, som fastlægges hvert år ved EU-forordning. Ved transaktionens art forstås de forskellige karakteristika (køb/salg, kontraktarbejde osv.), som anses for at være nyttige med henblik på at kunne skelne de forskellige transaktioner fra hinanden. I praksis er der tale om en tocifret kode. Der vedligeholdes en liste med lande og landekoder. Der er visse forskelle på landekoderne mellem de forskellige indberetningsområder (f.eks. Grækenland der har koden GR henholdsvis EL). Disse forskelle forudsættes løst i de respektive myndigheders webservices og er derfor ikke omfattet af nærværende udbud. For UHT skal det desuden være muligt at indberette på koderne 4A (EU-institutioner) og 7Z (Internationale organisationer undt. EU-inst.). Disse koder er bestemt af EU. Lande, som er medlem af EU. 10

11 5 Overordnede processer I det følgende beskrives de overordnede processer, som indberetningsløsningen skal kunne håndtere. En mere detaljeret gennemgang af processerne vil fremgå af afsnit 6, hvor de enkelte use cases vil blive gennemgået. 5.1 Rettighedsstyring I henhold til lovgivning skal virksomheder med en vis omsætning foretage indberetning af importog eksportoplysninger til såvel SKAT som Danmarks Statistik. Herudover kan Danmarks Statistik udvælge yderligere virksomheder, som skal foretage indberetning. Virksomhederne kan foretage disse indberetninger selv, men de kan også bemyndige tredjepart til at foretage indberetning på deres vegne. I processen rettighedsstyring, kan virksomheden angive overfor de respektive myndigheder, hvem de har bemyndiget til at foretage indberetning på deres vegne. Bemyndigelsen foretages i det brugerrettighedsstyringssystem (BRS), som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stiller til rådighed (henvisning til Procesbeskrivelse Brugerrettighedsstyringssystem E&S: Når oplysningsgiver logger på indberetningsapplikationen skal oplysningsgiver først benytte sin digitale signatur til at identificere sig overfor virk.dk. Derefter vælger oplysningsgiver den virksomhed som oplysningsgiver agerer på vegne af (Dette indgår i samspillet med BRS) og endelig det SE-nummer, som oplysningsgiver agerer på vegne af (dette identificerer entydigt den oplysningspligtige). I praksis har de fleste virksomheder kun et enkelt SE-nummer. Indberetningsapplikationen bør derfor af hensyn til brugervenligheden af systemet automatisk vælge SE-nummer, hvor der kun er et. SKAT stiller gennem deres webservice oplysninger til rådighed for indberetningsapplikationen om hvilke SE-numre, der er knyttet til en given virksomhed og til hvilke, der er knyttet indberetningspligt. Det er således ikke nødvendigt for oplysningsgiver at indtaste SE-nummeret, idet der blot skal vælges fra en liste. 5.2 Vedligeholdelse af kontaktoplysninger Fra tid til anden har myndigheden behov for at rette henvendelse til den person, der er ansvarlig for indberetningen. En sådan henvendelse kan f.eks. være elektronisk ( ), skriftlig eller telefonisk. For at myndigheden nemt kan finde den relevante person, kan virksomheden (eller tredjepart) vedligeholde kontaktoplysninger pr. indberetningsområde ved hjælp af indberetningsapplikationen. 5.3 Vedligeholdelse af diverse koder Indberetningsapplikationen benytter sig af en række koder, som er lovgivningsmæssigt bestemt. Det drejer sig om landekoder, varekoder, transaktionsartskoder samt tjenesteartskoder. Fra tid til anden ændres disse koder. Det er derfor nødvendigt for de respektive myndigheder at kunne vedligeholde 11

12 disse koder. Der skal derfor tilvejebringes et interface gennem indberetningsapplikationens webservice, så myndighederne kan uploade nye sæt af koder. 5.4 Brug af diverse koder i virksomhedens ERP-system For at gøre arbejdet med at foretage indberetning så let som muligt er det nødvendigt, at virksomhedens ERP-system kender de i afsnit 5.3 beskrevne koder. Dette gøres ved at virksomheden kan downloade en fil med disse koder fra indberetningsapplikationens webbrugergrænseflade (en fil pr. kodetype). Hvis ERP-systemet er forberedt for det, kan filen med koderne herefter læses ind i virksomhedens ERP-system. Herefter kan f.eks. varekoder tilknyttes de enkelte varer i ERP-systemets vareregister. 5.5 Indberetning Virksomheden (eller tredjepart) kan foretage indberetning på to måder: Enten ved at generere en fil (f.eks. ved hjælp af virksomhedens ERP-system) og indlæse den i indberetningsapplikationen eller ved at indtaste indberetningen manuelt ved hjælp af indberetningsapplikationens webbrugergrænseflade. Inden indberetningen sendes videre til myndigheden skal virksomheden godkende den. Efter at indberetningen er godkendt af virksomheden og sendt videre til den relevante myndighed kan virksomheden foretage korrektion af indberetningen. Dette vil typisk ske, hvis enten myndigheden eller virksomheden selv har fundet en fejl i indberetningen. For at tydeliggøre, at indberetningerne sendes til forskellige myndigheder, skal indberetningerne godkendes separat for hvert enkelt indberetningsområde, også selvom der er tale om en fælles indberetning. 12

13 6 Use Cases Følgende afsnit af kravspecifikationen indeholder en gennemgang af de funktionelle krav, der stilles til indberetningsapplikationen. Til beskrivelse af de funktionelle krav benyttes use case -metoden. Man kan oversætte betegnelsen use case til dansk som brugssituation, arbejdsopgave eller proces. Med andre ord vil det sige, at der tages udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som skal gennemføres i forbindelse med indberetning af import- og eksportoplysninger. Alle, der er involveret i at løse arbejdsopgaverne, betegnes som aktører. Aktører kan være både personer og it-systemer, f.eks. er oplysningsgiver og DST-webservice begge aktører i use case - terminologien. Herunder er udarbejdet et diagram med oversigt over de use cases, som løsningen skal understøtte, samt de involverede aktører. 13

14 Diagrammet benyttes ikke til at specificere krav til løsningen, men til at give et overblik over de use cases, som skal kunne gennemføres. 14

15 6.1 Aktører Aktør Oplysningsgiver Myndighed SKAT Danmarks Statistik Beskrivelse Oplysningsgiver er enten oplysningpligtig selv eller en tredjepart (f.eks. en revisor eller speditør), som oplysningspligtig har givet bemyndigelse til at indberette på virksomhedens vegne. Myndighed er fællesbetegnelsen for SKAT og Danmarks Statistik SKAT modtager indberetninger vedrørende listesystemet Danmarks Statistik modtager indberetninger vedrørende Intrastat og Udenrigshandel med tjenester (UHT) 6.2 Metoden I udformningen af use cases benyttes en use case -beskrivelse. Denne består af et skema, der beskriver use casen ved navn, formål, aktører, startbetingelser samt det forventede slutresultat. Derefter beskrives normalforløbet for use casen, det vil sige de trin, som den primære aktør typisk ville skulle gennemgå for at udføre den arbejdsopgave, som use casen beskriver. Normalforløbet består af to kolonner: I den første kolonne beskrives trinnet så godt som muligt, i den anden kolonne foretages en evt. uddybning af det, der kræves af indberetningsapplikationen. Som udgangspunkt er uddybningerne absolutte, hvorimod selve beskrivelserne tager udgangspunkt i en typisk anvendelse. Det vil således være nødvendigt at foretage en vis generalisering for at kunne udlede den ønskede funktionalitet ud fra beskrivelsen. Udover normalforløbet kan der også være angivet et antal alternative forløb. De alternative forløb angiver undtagelser fra normalforløbet, som kan forudsiges. Dette kan være særlige omstændigheder (f.eks. at oplysningsgiver ikke har noget at indberette) eller forudsigelige fejl (f.eks. fejlindtastning af CVR-nummer). Udover de beskrevne alternative forløb må leverandøren også forvente at skulle håndtere andre typer af uforudsete fejlsituationer, som måtte opstå (f.eks. netværksnedbrud). Det samlede billede af de funktionelle krav, der stilles til indberetningsapplikationen, fremkommer altså ved at sammenstille beskrivelser af normalforløb, uddybninger af krav samt beskriver af alternative forløb. 15

16 6.3 Use case 1. Vedligehold kontaktoplysninger UseCase nr. 1: Vedligehold kontaktoplysninger Formål Informere SKAT og Danmarks Statistik om hvem hos virksomheden myndigheden skal kommunikere med pr. indberetningsområde. Dette kan også være tredjepart. Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen, Dst-webservice, SKATwebservice Startbetingelser 1. Oplysningsgiver er oprettet på virk.dk 2. Oplysningsgiver ønsker at ændre kontaktoplysninger. Slutresultat Kontaktoplysninger er overført til SKAT og/eller Danmarks Statistik Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Såfremt oplysningsgiver ikke er virksomheden, angiver oplysningsgiver hvilken virksomhed han agerer på vegne af. Endelig angiver oplysningsgiver, såfremt der til den pågældende virksomhed er knyttet mere end ét SEnummer, det SE-nummer han agerer på vegne af. Uddybning: Indberetningsapplikationen skal være tilgængelig fra en internetbrowser gennem virk.dk. Leverandøren skal sikre, at indberetningsapplikationen er tilgængelig fra en computer med internetopkobling gennem virk.dk på samme vilkår som resten af virk.dk. Det skal være muligt for oplysningsgiver at angive det SEnummer, han agerer på vegne af. 2. Oplysningsgiver udvælger det indberetningsområde, som der skal vedligeholdes kontaktoplysninger for. 3. Oplysningsgiver vedligeholder følgende oplysninger om kontaktpersoner: SE-nummer Navn Adresse Telefonnummer Liste med mulige SE-numre tilvejebringes via SKATs webservice. Uddybning: Det skal være muligt at vedligeholde kontaktoplysninger pr. indberetningsområde. Følgende indberetningsområder skal være understøttet: Intrastat (import), Intrastat (eks- 16

17 port), Liste og UHT. Løsningen skal understøtte udenlandske kontaktoplysninger (f.eks. udenlandsk adresse eller udenlandsk telefonnummer) 4. Oplysningsgiver godkender ændringer Alternativt forløb 1A 5. Indberetningsapplikationen checker kontaktoplysninger for fejl 6. Indberetningsapplikationen sender kontaktoplysninger videre til DSTwebservice (for Intrastat og UHT) eller SKAT-webservice (for Liste) 7. Oplysningsgiver modtager acceptmeddelelse Hvis der findes fejl i trin 5, skal fejlmeddelelsen vises til brugeren. Oplysningsgiver kan herefter rette fejlen og udføre trin 4 igen. Uddybning: Kontaktoplysninger skal checkes for korrekt format (f.eks. mailadresse skal ). Alternativt forløb 1B Alternativt forløb 1C Undtagelser Note Hvis den kaldte webservice melder fejl i trin 6, skal fejlmeddelelsen vises til brugeren. Oplysningsgiver kan herefter udbedre fejlen og udføre trin 4 igen. Oplysningsgiver ønsker at angive den samme kontaktperson for samtlige indberetningsområder. 17

18 6.4 Use case 2. Hent fil med landekoder UseCase nr. 2: Hent fil med landekoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide landekoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret landekodeliste, dvs. at Use case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoder er gennemført Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede landekoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med landekoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med landekoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med landekoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Det skal være muligt at overføre en fil med landekoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.4 for beskrivelse af filens format og indhold Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af Use case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoder 18

19 6.5 Use case 3: Opdater landekoder UseCase nr. 3: Opdater landekoder Formål Danmarks Statistik og/eller SKAT skal have mulighed for at opdatere den liste med landekoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med landekoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, SKAT, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Myndigheden har en opdateret liste med landekoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye landekoder Normalforløb 1. Myndigheden kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med landekoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer de nye landekoder Uddybning: Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med landekoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Modtagelse af liste med nye landekoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de landekoder, som de allerede har. Undtagelser Note 19

20 6.6 Use case 4. Hent fil med varekoder UseCase nr. 4: Hent fil med varekoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide varekoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret varekodeliste, dvs. at use case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoder er gennemført Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede varekoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med varekoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med varekoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med varekoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Det skal være muligt at overføre en fil med varekoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.1 for beskrivelse af filens format og indhold Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af use case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoder 20

21 6.7 Use case 5: Opdater varekoder UseCase nr. 5: Opdater varekoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med varekoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med varekoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med varekoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye varekoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med varekoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddbybning: de nye varekoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med varekoder gennem indberetningsapplikatinens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye varekoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperiode. Eksisterende indberetninger skal bevare de varekoder, som de allerede har 21

22 6.8 Use case 6. Hent fil med tjenesteartskoder UseCase nr. 6: Hent fil med tjenesteartskoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide tjenesteartskoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret tjenesteartskodeliste, dvs. at use case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoder er gennemført. Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede tjenesteartskoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med tjenesteartskoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med tjenesteartskoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med tjenesteartskoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af use case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoder Det skal være muligt at overføre en fil med tjenesteartskoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.2 for beskrivelse af filens format og indhold 22

23 6.9 Use case 7: Opdater tjenesteartskoder UseCase nr. 7: Opdater tjenesteartskoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med tjenesteartskoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med tjenesteartskoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med tjenesteartskoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye tjenesteartskoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med tjenesteartskoder 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddybning: de nye tjenesteartskoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med tjenesteartskoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye tjenesteartskoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de tjenesteartskoder, som de allerede har 23

24 6.10 Use case 8. Hent fil med transaktionsartskoder UseCase nr. 8: Hent fil med transaktionsartskoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide transaktionsartskoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret transaktionsartskodeliste, dvs. at Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder er gennemført. Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede transaktionsartskoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med transaktionsartskoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med transaktionsartskoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med transaktionsartskoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Det skal være muligt at overføre en fil med transaktionsartskoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.3 for beskrivelse af filens format og indhold 24

25 6.11 Use case 9: Opdater transaktionsartskoder UseCase nr. 9: Opdater transaktionsartskoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med transaktionsartskoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med transaktionsartskoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med transaktionsartskoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye transaktionsartskoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med transaktionsartskoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddbybning: de nye transaktionsartskoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med transaktionsartskoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye transaktionsartskoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de transaktionsartskoder, som de allerede har 25

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen 19 2830 Virum Tlf: +45 45 98 84 00 Direkte tlf: 45 98 84 68 Fax: 45 98 84 90 llp@ramboll-informatik.dk www.ramboll-informatik.dk CVR-nr. 41503912 Ny samlet indberetningsmodel

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber

Digitalisering af grønne regnskaber Digitalisering af grønne regnskaber Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere