Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader"

Transkript

1 Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Læsevejledning Interessenter Begrebsmodel Overordnede processer Rettighedsstyring Vedligeholdelse af kontaktoplysninger Vedligeholdelse af diverse koder Brug af diverse koder i virksomhedens ERP-system Indberetning Use Cases Aktører Metoden Use case 1. Vedligehold kontaktoplysninger Use case 2. Hent fil med landekoder Use case 3: Opdater landekoder Use case 4. Hent fil med varekoder Use case 5: Opdater varekoder Use case 6. Hent fil med tjenesteartskoder Use case 7: Opdater tjenesteartskoder Use case 8. Hent fil med transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 10: Foretag batchvalidering af VAT-numre Use case 11: Indlæs indberetningsfil Use case 12: Foretag manuel indberetning Use case 13: Foretag manuel fælles indberetning Use case 14: Vis indberetninger Use case 15: Rediger indberetning Use case 16: Godkend indberetning Use case 17: Rapporter fejl Use case 18: Rapporter fristoverskridelse Use case 19: Korriger godkendt indberetning Use case 20: Vis fejl Use case 21: Vis frister Use case 22: Vis fristoverskridelse Beskrivelse af DST-webservice Beskrivelse af SKAT-webservice Beskrivelse af indberetningsapplikationens webservice Beskrivelse af filformater Fil med varekoder Fil med tjenesteartskoder Fil med transaktionsartskoder Fil med landekoder Indberetningsfil Option vedrørende rettigheder på SE-numre Option vedrørende hentning af fil med fejlkoder Filformat for fejlrapportfil

4 1 Introduktion Det er besluttet at etablere en integreret indberetningsløsning til Intrastat, udenrigshandel med tjenester (UHT) og listesystemet for virksomhederne. Med løsningen skal virksomheder have mulighed for samtidig med faktureringen at opsamle oplysninger til brug for indberetninger af udenrigshandelsoplysninger til Danmarks Statistik og SKAT. Ved forberedelse og beslutning om projektet er det væsentligt, at brugerne skulle opleve en brugervenlig løsning og en klar serviceforbedring. Virksomhederne skal opleve, at de kun skal indberette oplysninger om udenrigshandelsoplysninger en gang til et sted. Samtidig skal de have let adgang til verifikation af oplysninger om bl.a. varekoder mv. Nedenfor er den samlede løsning beskrevet: ERP system Bruger filer Virk.dk Indberetningsapplikation web brugergrænseflade webservice Benyttes af ENS og XIS Skat webservice Danmarks Statistik webservice Kommunikerer med ENS Kommunikerer med XIS Indberetningsapplikationen består af to dele: 4

5 Webbrugergrænseflade, som oplysningsgiver benytter til at foretage indberetninger ved hjælp af. Det er hensigten, at webbrugergrænsefladen skal integreres med virk.dk, således at virk.dk bliver brugernes primære indgang til applikationen. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med de krav og foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne integrere webbrugergrænsefladen med virk.dk, jfr. i øvrigt bilag 17 (Virk.dk). Webservice, som myndighederne benytter til at vedligeholde visse data i systemet. Af grænseflader til eksterne systemer findes: ERP-system, som er det system, som virksomheden benytter til at foretage sin fakturering. Integrationen mellem ERP-systemet og indberetningsapplikationen foretages ved hjælp af filer, som brugeren up- og downloader mellem de to systemer. SKAT-webservice, som er en særlig webservice, som SKAT stiller til rådighed for indberetningsapplikationen med henblik på, at indberetningsapplikationen kan benytte den til overførsel af indberetningsoplysninger. DST-webservice, som er en særlig webservice, som Danmarks Statistik stiller til rådighed for indberetningsapplikationen med henblik på, at indberetningsapplikationen kan benytte den til overførsel af indberetningsoplysninger. ENS er SKAT s applikation til behandling af bl.a. indberetningsoplysninger. XIS er Danmarks Statistiks applikation til behandling af indberetningsoplysninger. Det er leverandørens opgave at udvikle og vedligeholde indberetningsapplikationen under hensyntagen til de grænseflader til eksterne systemer, som er beskrevet i denne kravspecifikation og øvrige kontraktsbestemmelser. Leverandøren kan tilvejebringe den ønskede funktionalitet ved videreudvikling af den eksisterende indberetningsapplikation IDEP, som er udviklet af firmaet Revolux i Luxembourg. Alternativt eller samtidig kan leverandøren vælge at udarbejde et løsningsforslag, der ikke baserer sig på videreudvikling af IDEP. 5

6 2 Læsevejledning Kravspecifikationen indledes med en overordnet gennemgang af de processer, indberetningsapplikationen skal understøtte. Herefter gennemgås de funktionelle krav ved en procesorienteret use case-metode. Use case-beskrivelserne suppleres med en gennemgang af de grænseflader til eksterne systemer, som indberetningsapplikationen skal leve op til. Til sidst gennemgås de ikke-funktionelle krav. De enkelte dele er for så vidt uafhængige af hinanden og rækkefølgen kan ikke tages som udtryk for en prioritering eller vægtning. 6

7 3 Interessenter Interessent SKAT Danmarks Statistik Leverandør Revolux Beskrivelse SKAT er den ene af de to kunder og fremtidige ejere af indberetningsløsningen Danmarks Statistik er den anden af de to kunder og fremtidige ejere af indberetningsløsningen Leverandør af indberetningsløsningen Revolux er leverandør af IDEP, som hidtil er blevet brugt til indberetning af Intrastatoplysninger. 7

8 4 Begrebsmodel Nedenfor er angivet et diagram over de begreber, som anvendes i indberetningsapplikationen. CVR-nummer 1 Bemærk, at dette er en mangetil-mange sammenhæng CVR-nummer SE-nummer Med mindre oplysningsgiver har bemyndiget tredjepart, er det oplysningspligtig som er oplysningsgiver 1 CVR-nummer SE-nummer P-nummer 1 Der findes følgende indberetningsområder: - IntraStat (import) - IntraStat (eksport) - UHT - Liste Navn Adresse Telefonnummer Status (kladde godkendt korrigeret fejl) * Linie ID Værdi: DKK Internt referencenummer Status (kladde godkendt korrigeret fejl) 0..1 Fejlbeskrivelse Kode Navn Nettovægt: (ja nej) Nettovægtenhed Supplerende mængde (ja nej) Supplerende mængde enhed 1 Type: (import eksport) Nettovægt Supplerende mængde VAT-nummer Trekantshandel: DKK Type: (indtægt udgift) 1 Kode Navn NegativVærdi (ja nej) Indtægt (ja nej) Udgift (ja nej) Kode Navn Bemærk at Landekoder, Varekoder, Tjenesteartskoder og Transaktionsartskoder opdateres jævnligt, hvorfor indberetningsapplikationen både skal holde styr på gældende og ikke-gældende koder Kode Navn Diagrammet benyttes ikke til at specificere krav til løsningen, men til at give et overblik over de begreber, som benyttes. 8

9 Begreb Virksomhed Oplysningspligtig Oplysningsgiver Kontaktoplysninger Indberetningsområde Referenceperiode Indberetning Indberetningslinie Aggregeret indberetningslinie Intrastatindberetningslinie Beskrivelse Virksomheden er den juridiske enhed, som er forpligtiget til at afgive oplysninger til myndighederne. Virksomheden identificeres ved CVRnr. Den oplysningspligtige er den juridiske enhed, som er forpligtiget til at afgive oplysninger til myndighederne. Den oplysningspligtige identificeres ved CVR-nr og SE-nr. Oplysningsgiver er den juridiske enhed, som afgiver oplysningerne på vegne af den oplysningspligtige. Det kan enten være den oplysningspligtige selv eller en tredjepart. Oplysningsgiver identificeres ved CVR-nr. Her angives oplysninger om, hvordan myndigheden kommer i kontakt med oplysningsgiver. Oplysningerne angives senest ved den første godkendelse af en indberetning Indberetningsområdet kan være IntrastatImport, IntrastatEksport, Udenrigshandel med tjenester (UHT) eller Listesystemet. Angiver det år og den måned, som indberetningen foretages for. Alle de omfattede indberetningsområder er i forbindelse med nærværende projekt blevet standardiseret således at det er muligt at indberette månedsvis. Hvis en virksomhed indberetter separat til Listesystemet eller UHT kan den dog vælge kvartalsindberetning. Samlet indberetning for en måned for et indberetningsområde. En indberetning indeholder både en header og nul eller flere indberetningslinjer. Når en indberetning bliver godkendt dannes derudover nul eller flere aggregerede indberetningslinier. En indberetningslinje er et sæt af sammenhørende informationer I forbindelse med godkendelse af en indberetning foretages der en summering af værdier, vægte og mængder således, at der kun optræder en aggregeret indberetningslinie pr. kode eller kodekombination. Således vil der f.eks. i en godkendt indberetning for Intrastat kun optræde én aggregeret indberetningslinie med en given kombination af varekode og transaktionsart. En indberetningslinie, som udover de generelle 9

10 Listeindberetningslinie UHT-indberetningslinie Fejl Tjenesteart Varekode Transaktionsart Land EU-Land oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for Intrastat En indberetningslinie, som udover de generelle oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for Listesystemet En indberetningslinie, som udover de generelle oplysninger indeholder særlige oplysninger til brug for UHT. Applikationen fejlsøger for absolutte fejl, der skal rettes inden indberetningen kan godkendes. Myndighederne fejlsøger efterfølgende indberetningerne for sandsynlige fejl, og meddeler disse til oplysningsgiveren. Oplysningsgiveren skal enten rette i indberetningslinjen eller godkende linjen en ekstra gang uden rettelse. Tjenesteart definerer en kategori af tjenester. Opdelingen i kategorier er bestemt af EU. Tjenesteart består af en kode på 1 6 cifre, fx , og en tilhørende beskrivende tekst. Koden er afgørende for om der kan indberettes et negativt tal og om der kan indberettes både en indtægt og en udgift. Varebetegnelsen i overensstemmelse med den 8-cifrede kode i den kombinerede nomenklatur, som fastlægges hvert år ved EU-forordning. Ved transaktionens art forstås de forskellige karakteristika (køb/salg, kontraktarbejde osv.), som anses for at være nyttige med henblik på at kunne skelne de forskellige transaktioner fra hinanden. I praksis er der tale om en tocifret kode. Der vedligeholdes en liste med lande og landekoder. Der er visse forskelle på landekoderne mellem de forskellige indberetningsområder (f.eks. Grækenland der har koden GR henholdsvis EL). Disse forskelle forudsættes løst i de respektive myndigheders webservices og er derfor ikke omfattet af nærværende udbud. For UHT skal det desuden være muligt at indberette på koderne 4A (EU-institutioner) og 7Z (Internationale organisationer undt. EU-inst.). Disse koder er bestemt af EU. Lande, som er medlem af EU. 10

11 5 Overordnede processer I det følgende beskrives de overordnede processer, som indberetningsløsningen skal kunne håndtere. En mere detaljeret gennemgang af processerne vil fremgå af afsnit 6, hvor de enkelte use cases vil blive gennemgået. 5.1 Rettighedsstyring I henhold til lovgivning skal virksomheder med en vis omsætning foretage indberetning af importog eksportoplysninger til såvel SKAT som Danmarks Statistik. Herudover kan Danmarks Statistik udvælge yderligere virksomheder, som skal foretage indberetning. Virksomhederne kan foretage disse indberetninger selv, men de kan også bemyndige tredjepart til at foretage indberetning på deres vegne. I processen rettighedsstyring, kan virksomheden angive overfor de respektive myndigheder, hvem de har bemyndiget til at foretage indberetning på deres vegne. Bemyndigelsen foretages i det brugerrettighedsstyringssystem (BRS), som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stiller til rådighed (henvisning til Procesbeskrivelse Brugerrettighedsstyringssystem E&S: Når oplysningsgiver logger på indberetningsapplikationen skal oplysningsgiver først benytte sin digitale signatur til at identificere sig overfor virk.dk. Derefter vælger oplysningsgiver den virksomhed som oplysningsgiver agerer på vegne af (Dette indgår i samspillet med BRS) og endelig det SE-nummer, som oplysningsgiver agerer på vegne af (dette identificerer entydigt den oplysningspligtige). I praksis har de fleste virksomheder kun et enkelt SE-nummer. Indberetningsapplikationen bør derfor af hensyn til brugervenligheden af systemet automatisk vælge SE-nummer, hvor der kun er et. SKAT stiller gennem deres webservice oplysninger til rådighed for indberetningsapplikationen om hvilke SE-numre, der er knyttet til en given virksomhed og til hvilke, der er knyttet indberetningspligt. Det er således ikke nødvendigt for oplysningsgiver at indtaste SE-nummeret, idet der blot skal vælges fra en liste. 5.2 Vedligeholdelse af kontaktoplysninger Fra tid til anden har myndigheden behov for at rette henvendelse til den person, der er ansvarlig for indberetningen. En sådan henvendelse kan f.eks. være elektronisk ( ), skriftlig eller telefonisk. For at myndigheden nemt kan finde den relevante person, kan virksomheden (eller tredjepart) vedligeholde kontaktoplysninger pr. indberetningsområde ved hjælp af indberetningsapplikationen. 5.3 Vedligeholdelse af diverse koder Indberetningsapplikationen benytter sig af en række koder, som er lovgivningsmæssigt bestemt. Det drejer sig om landekoder, varekoder, transaktionsartskoder samt tjenesteartskoder. Fra tid til anden ændres disse koder. Det er derfor nødvendigt for de respektive myndigheder at kunne vedligeholde 11

12 disse koder. Der skal derfor tilvejebringes et interface gennem indberetningsapplikationens webservice, så myndighederne kan uploade nye sæt af koder. 5.4 Brug af diverse koder i virksomhedens ERP-system For at gøre arbejdet med at foretage indberetning så let som muligt er det nødvendigt, at virksomhedens ERP-system kender de i afsnit 5.3 beskrevne koder. Dette gøres ved at virksomheden kan downloade en fil med disse koder fra indberetningsapplikationens webbrugergrænseflade (en fil pr. kodetype). Hvis ERP-systemet er forberedt for det, kan filen med koderne herefter læses ind i virksomhedens ERP-system. Herefter kan f.eks. varekoder tilknyttes de enkelte varer i ERP-systemets vareregister. 5.5 Indberetning Virksomheden (eller tredjepart) kan foretage indberetning på to måder: Enten ved at generere en fil (f.eks. ved hjælp af virksomhedens ERP-system) og indlæse den i indberetningsapplikationen eller ved at indtaste indberetningen manuelt ved hjælp af indberetningsapplikationens webbrugergrænseflade. Inden indberetningen sendes videre til myndigheden skal virksomheden godkende den. Efter at indberetningen er godkendt af virksomheden og sendt videre til den relevante myndighed kan virksomheden foretage korrektion af indberetningen. Dette vil typisk ske, hvis enten myndigheden eller virksomheden selv har fundet en fejl i indberetningen. For at tydeliggøre, at indberetningerne sendes til forskellige myndigheder, skal indberetningerne godkendes separat for hvert enkelt indberetningsområde, også selvom der er tale om en fælles indberetning. 12

13 6 Use Cases Følgende afsnit af kravspecifikationen indeholder en gennemgang af de funktionelle krav, der stilles til indberetningsapplikationen. Til beskrivelse af de funktionelle krav benyttes use case -metoden. Man kan oversætte betegnelsen use case til dansk som brugssituation, arbejdsopgave eller proces. Med andre ord vil det sige, at der tages udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som skal gennemføres i forbindelse med indberetning af import- og eksportoplysninger. Alle, der er involveret i at løse arbejdsopgaverne, betegnes som aktører. Aktører kan være både personer og it-systemer, f.eks. er oplysningsgiver og DST-webservice begge aktører i use case - terminologien. Herunder er udarbejdet et diagram med oversigt over de use cases, som løsningen skal understøtte, samt de involverede aktører. 13

14 Diagrammet benyttes ikke til at specificere krav til løsningen, men til at give et overblik over de use cases, som skal kunne gennemføres. 14

15 6.1 Aktører Aktør Oplysningsgiver Myndighed SKAT Danmarks Statistik Beskrivelse Oplysningsgiver er enten oplysningpligtig selv eller en tredjepart (f.eks. en revisor eller speditør), som oplysningspligtig har givet bemyndigelse til at indberette på virksomhedens vegne. Myndighed er fællesbetegnelsen for SKAT og Danmarks Statistik SKAT modtager indberetninger vedrørende listesystemet Danmarks Statistik modtager indberetninger vedrørende Intrastat og Udenrigshandel med tjenester (UHT) 6.2 Metoden I udformningen af use cases benyttes en use case -beskrivelse. Denne består af et skema, der beskriver use casen ved navn, formål, aktører, startbetingelser samt det forventede slutresultat. Derefter beskrives normalforløbet for use casen, det vil sige de trin, som den primære aktør typisk ville skulle gennemgå for at udføre den arbejdsopgave, som use casen beskriver. Normalforløbet består af to kolonner: I den første kolonne beskrives trinnet så godt som muligt, i den anden kolonne foretages en evt. uddybning af det, der kræves af indberetningsapplikationen. Som udgangspunkt er uddybningerne absolutte, hvorimod selve beskrivelserne tager udgangspunkt i en typisk anvendelse. Det vil således være nødvendigt at foretage en vis generalisering for at kunne udlede den ønskede funktionalitet ud fra beskrivelsen. Udover normalforløbet kan der også være angivet et antal alternative forløb. De alternative forløb angiver undtagelser fra normalforløbet, som kan forudsiges. Dette kan være særlige omstændigheder (f.eks. at oplysningsgiver ikke har noget at indberette) eller forudsigelige fejl (f.eks. fejlindtastning af CVR-nummer). Udover de beskrevne alternative forløb må leverandøren også forvente at skulle håndtere andre typer af uforudsete fejlsituationer, som måtte opstå (f.eks. netværksnedbrud). Det samlede billede af de funktionelle krav, der stilles til indberetningsapplikationen, fremkommer altså ved at sammenstille beskrivelser af normalforløb, uddybninger af krav samt beskriver af alternative forløb. 15

16 6.3 Use case 1. Vedligehold kontaktoplysninger UseCase nr. 1: Vedligehold kontaktoplysninger Formål Informere SKAT og Danmarks Statistik om hvem hos virksomheden myndigheden skal kommunikere med pr. indberetningsområde. Dette kan også være tredjepart. Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen, Dst-webservice, SKATwebservice Startbetingelser 1. Oplysningsgiver er oprettet på virk.dk 2. Oplysningsgiver ønsker at ændre kontaktoplysninger. Slutresultat Kontaktoplysninger er overført til SKAT og/eller Danmarks Statistik Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Såfremt oplysningsgiver ikke er virksomheden, angiver oplysningsgiver hvilken virksomhed han agerer på vegne af. Endelig angiver oplysningsgiver, såfremt der til den pågældende virksomhed er knyttet mere end ét SEnummer, det SE-nummer han agerer på vegne af. Uddybning: Indberetningsapplikationen skal være tilgængelig fra en internetbrowser gennem virk.dk. Leverandøren skal sikre, at indberetningsapplikationen er tilgængelig fra en computer med internetopkobling gennem virk.dk på samme vilkår som resten af virk.dk. Det skal være muligt for oplysningsgiver at angive det SEnummer, han agerer på vegne af. 2. Oplysningsgiver udvælger det indberetningsområde, som der skal vedligeholdes kontaktoplysninger for. 3. Oplysningsgiver vedligeholder følgende oplysninger om kontaktpersoner: SE-nummer Navn Adresse Telefonnummer Liste med mulige SE-numre tilvejebringes via SKATs webservice. Uddybning: Det skal være muligt at vedligeholde kontaktoplysninger pr. indberetningsområde. Følgende indberetningsområder skal være understøttet: Intrastat (import), Intrastat (eks- 16

17 port), Liste og UHT. Løsningen skal understøtte udenlandske kontaktoplysninger (f.eks. udenlandsk adresse eller udenlandsk telefonnummer) 4. Oplysningsgiver godkender ændringer Alternativt forløb 1A 5. Indberetningsapplikationen checker kontaktoplysninger for fejl 6. Indberetningsapplikationen sender kontaktoplysninger videre til DSTwebservice (for Intrastat og UHT) eller SKAT-webservice (for Liste) 7. Oplysningsgiver modtager acceptmeddelelse Hvis der findes fejl i trin 5, skal fejlmeddelelsen vises til brugeren. Oplysningsgiver kan herefter rette fejlen og udføre trin 4 igen. Uddybning: Kontaktoplysninger skal checkes for korrekt format (f.eks. mailadresse skal ). Alternativt forløb 1B Alternativt forløb 1C Undtagelser Note Hvis den kaldte webservice melder fejl i trin 6, skal fejlmeddelelsen vises til brugeren. Oplysningsgiver kan herefter udbedre fejlen og udføre trin 4 igen. Oplysningsgiver ønsker at angive den samme kontaktperson for samtlige indberetningsområder. 17

18 6.4 Use case 2. Hent fil med landekoder UseCase nr. 2: Hent fil med landekoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide landekoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret landekodeliste, dvs. at Use case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoder er gennemført Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede landekoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med landekoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med landekoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med landekoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Det skal være muligt at overføre en fil med landekoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.4 for beskrivelse af filens format og indhold Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af Use case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoderuse case 3: Opdater landekoder 18

19 6.5 Use case 3: Opdater landekoder UseCase nr. 3: Opdater landekoder Formål Danmarks Statistik og/eller SKAT skal have mulighed for at opdatere den liste med landekoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med landekoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, SKAT, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Myndigheden har en opdateret liste med landekoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye landekoder Normalforløb 1. Myndigheden kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med landekoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer de nye landekoder Uddybning: Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med landekoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Modtagelse af liste med nye landekoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de landekoder, som de allerede har. Undtagelser Note 19

20 6.6 Use case 4. Hent fil med varekoder UseCase nr. 4: Hent fil med varekoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide varekoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret varekodeliste, dvs. at use case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoder er gennemført Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede varekoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med varekoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med varekoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med varekoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Det skal være muligt at overføre en fil med varekoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.1 for beskrivelse af filens format og indhold Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af use case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoderuse case 5: opdater varekoder 20

21 6.7 Use case 5: Opdater varekoder UseCase nr. 5: Opdater varekoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med varekoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med varekoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med varekoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye varekoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med varekoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddbybning: de nye varekoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med varekoder gennem indberetningsapplikatinens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye varekoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperiode. Eksisterende indberetninger skal bevare de varekoder, som de allerede har 21

22 6.8 Use case 6. Hent fil med tjenesteartskoder UseCase nr. 6: Hent fil med tjenesteartskoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide tjenesteartskoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret tjenesteartskodeliste, dvs. at use case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoder er gennemført. Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede tjenesteartskoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med tjenesteartskoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med tjenesteartskoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med tjenesteartskoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af use case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoderuse case 7: opdater tjenesteartskoder Det skal være muligt at overføre en fil med tjenesteartskoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.2 for beskrivelse af filens format og indhold 22

23 6.9 Use case 7: Opdater tjenesteartskoder UseCase nr. 7: Opdater tjenesteartskoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med tjenesteartskoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med tjenesteartskoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med tjenesteartskoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye tjenesteartskoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med tjenesteartskoder 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddybning: de nye tjenesteartskoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med tjenesteartskoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye tjenesteartskoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de tjenesteartskoder, som de allerede har 23

24 6.10 Use case 8. Hent fil med transaktionsartskoder UseCase nr. 8: Hent fil med transaktionsartskoder Formål Oplysningsgiver ønsker at modtage en fil med valide transaktionsartskoder, som senere kan indlæses f.eks. i et ERP-system Aktører Oplysningsgiver, indberetningsapplikationen Startbetingelser Indberetningsapplikationen indeholder en opdateret transaktionsartskodeliste, dvs. at Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder er gennemført. Slutresultat Oplysningsgiver har modtaget en fil med opdaterede transaktionsartskoder. Normalforløb 1. Oplysningsgiver åbner indberetningsapplikationen gennem virk.dk. Uddybning: 2. Oplysningsgiver beder om en fil med transaktionsartskoder. 3. Indberetningsapplikationen genererer en fil med transaktionsartskoder 4. Filen overføres til brugeren Uddybning: Det kræver ikke særlige rettigheder at hente fil med transaktionsartskoder. Det er derfor ikke nødvendigt for oplysningsgiver at benytte rettighedsstyringen Undtagelser Note Det er også tilladt for indberetningsapplikationen at have genereret filen på forhånd, f.eks. som en del af Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Use case 9: Opdater transaktionsartskoder Det skal være muligt at overføre en fil med transaktionsartskoder til brugere af indberetningsapplikationen. Se afsnit 10.3 for beskrivelse af filens format og indhold 24

25 6.11 Use case 9: Opdater transaktionsartskoder UseCase nr. 9: Opdater transaktionsartskoder Formål Danmarks Statistik skal have mulighed for at opdatere den liste med transaktionsartskoder, som indberetningsapplikationen benytter. Listen med transaktionsartskoder er bestemt af EU og opdateres normalt en gang om året. Aktører Danmarks Statistik, indberetningsapplikationens webservice Startbetingelser Danmarks Statistik har en opdateret liste med transaktionsartskoder Slutresultat Indberetningsapplikationen har modtaget de nye transaktionsartskoder Normalforløb 1. Danmarks Statistik kalder indberetningsapplikationens webservice med en liste med transaktionsartskoder. 2. Indberetningsapplikationen gemmer Uddbybning: de nye transaktionsartskoder Det skal være muligt for myndighederne at overføre liste med transaktionsartskoder gennem indberetningsapplikationens webservice. Undtagelser Note Modtagelse af liste med nye transaktionsartskoder skal kun have virkning for fremtidige referenceperioder. Eksisterende indberetninger skal bevare de transaktionsartskoder, som de allerede har 25

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen 19 2830 Virum Tlf: +45 45 98 84 00 Direkte tlf: 45 98 84 68 Fax: 45 98 84 90 llp@ramboll-informatik.dk www.ramboll-informatik.dk CVR-nr. 41503912 Ny samlet indberetningsmodel

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere