OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2."

Transkript

1 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen OIOUBL version 2.02 Juli 2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Brug af referencer Generelt om OIOUBL OIOUBL og OIOXML elektronisk regning OIOUBL version OIOUBL version OIOUBL og North European Subset Det fælles klassebibliotek Dokumentguidelines Tværgående guidelines Party EndpointID Kodelister Profiler Scenariebeskrivelser...12 Side 3

4 1.0 Introduktion Dette dokument introducerer den samlede pakke af dokumenter i OIOUBL fælles standard for e- handelsdokumenter, version Formålet med dokumentet er, at give en generel introduktion til hele OIOUBL pakken og en overordnet beskrivelse af de elementer, som findes i den samlede pakke. Som bilag til denne introduktion findes en samlet dokumentoversigt (Ref. I02) over samtlige dokumenter i OIOUBL pakken. 1.1 Formål og målgruppe Dokumentet har til hensigt at give en overordnet forståelse for indholdet i og sammenhængen mellem de forskellige dokumenter i OIOUBL. For yderligere specifikationer af de forskellige delelementer i pakken henvises til Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios (Ref S01), OIOUBL Guideline Datatyper (Ref G29) og OIOUBL Guideline Profiler (Ref G26). Målgruppen er primært tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-procurement, samt udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERP-systemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Dokumentet kan dog også bruges til at få et overordnet, ikke teknisk, overblik over indholdet i OIOUBL pakken. 1.2 Sådan bruges dette dokument Alle dokumenter i OIOUBL pakken er baseret på omfattende dataindsamling hos relevante aktører i både den offentlige og private sektor. Kilderne, som ligger til grund for denne indsamling, er ikke angivet i pakkerne, men kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen. Nærværende dokument er inddelt i følgende afsnit: Generel introduktion til OIOUBL Indholdet i OIOUBL herunder: o OIOUBL Klassebibliotek o OIOUBL Guidelines o OIOUBL Kodelister o OIOUBL Profiler OIOUBL Scenariebeskrivelser 1.3 Forudsætninger Overordnet kendskab til brug af standardiserede e-handelsdokumenter baseret på XML. OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 4

5 1.4 Brug af referencer Når der i dette og de øvrige dokumenter i OIOUBL pakken, refereres til andre dokumenter i pakken sker det ved reference til dokumentets navn og evt. referencenummer. Begge dele fremgår af OIOUBL dokumentlisten (I02). Side 5

6 2.0 Introduktion til OIOUBL OIOUBL indeholder standarder for alle væsentlige forretningsdokumenter til understøttelse af handelsprocessen fra katalog til faktura. Pakken indeholder både vejledende og normative beskrivelser, samt eksempler på brug af forretningsdokumenterne. OIOUBL pakken indeholder de forretningsdokumenter som understøtter den såkaldt basale indkøbsproces, som alle, også de mindre virksomheder og små offentlige institutioner, forventes at kunne understøtte (se også afsnittet om Profiler). Det drejer sig om følgende 15 forretningsdokumenter: -Katalogforespørgsel -Katalog -Sletning af katalog -Opdatering af katalogelement -Opdatering af katalogpriser -Ordre -Simpel Ordrebekræftelse -Ordreannullering -Faktura -Kreditnota -Rykker -Applikationsmeddelelse Herudover indeholder pakken også beskrivelser af en række ekstra forretningsdokumenter til understøttelse af mere avancerede ordreprocesser: -Ordreændring -Ordrebekræftelse -Kontoudtog. 2.1 Generelt om OIOUBL OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale standard UBL 2.0 fra standardiseringsorganet OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) til danske forretningskrav. De dokumenter, der er medtaget i OIOUBL, og som udgør en delmængde af UBL 2.0 dokumenterne, er udvalgt i samråd med Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel. De umiddelbare fordele ved brugen af OIOUBL dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL 2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumenterne anvendes på tværs af landegrænser. Fordelene ved at anvende OIOUBL er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matches automatisk, og dermed medvirke til besparelser på de medarbejderressourcer, der normalt anvendes til manuel behandling af forretningsdokumenter OIOUBL og OIOXML elektronisk regning Fakturadokumentet i OIOUBL er en videreudbygning af det format for en elektronisk regning, som indgår i Bekendtgørelsen om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 6

7 afregning med offentlige myndigheder. OIOUBL er baseret på UBL 2.0, som er en nyere version af den standard, som ligger bag OIOXML elektronisk regning nemlig UBL 0.7. Fakturaen i OIOUBL giver de samme anvendelsesmuligheder som OIOXML elektronisk regning samt en del flere. Der er fra IT- og Telestyrelsen udviklet værktøjer til mapning mellem UBL version 0.7 og 2.0x OIOUBL version 2.01 OIOUBL 2.01 er en revision af den OIOUBL version, som udkom 13. november Den indeholder en række ændringer, der er nødvendige for at være kompatibel med det Nordeuropæiske subset af UBL (NES se afsnit 2.1.4). Herudover er revisionen brugt som anledning til at rette op på nogle fejl og mangler, som blev fundet efter offentliggørelsen af OIOUBL i november, og som ITog Telestyrelsen har vurderet, at det har været hensigtsmæssigt at rette, mens implementeringen af OIOUBL stadig var i sin vorden. Der er udarbejdet en liste over de ændringer, der er foretaget i OIOUBL se Reference I04. IT_ og Telestyrelsen anbefaler, at man ved nye implementeringer af OIOUBL tager udgangspunkt i OIOUBL version 2.02 se nedenfor OIOUBL version 2.02 OIOUBL 2.02 er en revision af OIOUBL version Årsagen er, at Styrelsen i forbindelse med indarbejdelsen af OIOUBL i bekendtgørelsen om elektronisk regning, har ønsket at udbedre de fejl og mangler, som er fundet i de første implementeringer af OIOUBL standarden i diverse ERP-systemer. Alle ændringerne er bagudkompatible, idet der er tale om lempelser af krav, f.eks. obligatoriske felter, der er gjort frivillige. On-line validatoren og Schematron er udformet således, at den kan acceptere CustomizationID for både OIOUBL-2.01 og OIOUBL-2.02 Der er udarbejdet en liste over de ændringer, der er foretaget i OIOUBL se Reference I OIOUBL og North European Subset OIOUBL er som nævnt koordineret med de øvrige nordiske lande samt Storbritannien i et samarbejde kaldet North European Subset (NES), som er et initiativ, hvor de involverede lande samarbejder omkring indhold og brug af elektroniske forretningsdokumenter, baseret på UBL 2.0 standarden. OIOUBL er udformet, så den kan fungere i samspil med de guidelines og profiler, som forefindes i North European Subset. Der er enkelte forskelle mellem de to implementeringer. De fremgår af listen over forskelle mellem NES og OIOUBL, se reference I03. Side 7

8 Det er væsentligt bemærke, at hvis man bruger NESUBL med CustomizationID OIOUBL-2.0x, skal der anvendes danske kodelister. For mere information om NES generelt, se OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 8

9 3. Indhold i OIOUBL-pakken OIOUBL pakken indeholder en række forskellige elementer som beskrives i det følgende. Materialet findes i en dansk og en engelsk version. Der findes en on-line vejledning til hele pakken på 3.1 Det fælles klassebibliotek Rygraden i OIOUBL er guidelinen for det fælles Klassebibliotek (Ref G30). Biblioteket indeholder generelle beskrivelser af samtlige af de klasser, som indgår i de forskellige forretningsdokumenter. Filosofien bag biblioteket er ønsket om så høj grad af genanvendelse som muligt af de forskellige komponenter. De typer, som informationselementerne i hver klasse refererer til, er beskrevet i guidelinen for datatyper (ref. G29). Klasser, der anvendes ens i alle forretningsdokumenterne, er alene beskrevet i det fælles klassebibliotek (Ref. G30). 3.2 Dokumentguidelines For hvert enkelt af de 15 forretningsdokumenter, fra katalog til kontoudtog, er der udarbejdet en dokumentguideline, som beskriver dokumentet som en overordnet klasse, indeholdende de elementer og klasser fra klassebiblioteket (Ref G30), der indgår i den pågældende klasse. Hvis der er elementer og klasser, som anvendes anderledes end beskrevet i Klassebiblioteket, vil det være udspecificeret i den pågældende dokumentguideline. 3.3 Tværgående guidelines Herudover findes der en række tværgående guidelines, som beskriver udvalgte klassers anvendelse på tværs af forskellige forretningsdokumenter. Årsagen til, at de pågældende klasser har fået en speciel guideline er, at de enten er komplicerede at anvende og derfor kræver en uddybende forklaring, eller at de skal bruges forskelligt i de enkelte forretningsdokumenter og de forskellige profiler, dvs. de er kontekstafhængige. I det følgende er uddybet et par af de klasser og felter, som har væsentlig betydning for forståelsen af OIOUBL Party Til hvert enkelt OIOUBL dokument er der defineret to obligatoriske parter, nemlig den part der afsender dokumentet, og den der skal modtage dokumentet. Herudover kan et dokument indeholde flere andre parter, der har betydning for behandling af indholdet i dokumentet. Parterne har forskellige navne i de forskellige dokumenter. Det er et udtryk for de forskellige roller, de indtager i forretningsprocessen. F.eks. hedder kunden i en ordre BuyerCustomerParty og en debitor i en faktura AccountingCustomerParty. Begge parter er af typen CustomerParty, idet Buyer og Accounting er et udtryk for rollen hos kunden. Til en part skal der angives såvel en identifikation af parten som en angivelse af den juridiske virksomhed. F.eks. kan en part anvende et EAN-nummer til identifikation og et CVR-nummer til angivelse af den juridiske enhed. På denne måde kan der administreres forskellige enheder inden for Side 9

10 samme juridiske virksomhed EndpointID EndpointID er en entydig identifikation af det sted, hvor det elektroniske dokument skal afleveres. EndpointID skal angives for de to parter, der udveksler dokumentet og kan angives for de øvrige parter, der har betydning for indholdet af dokumentet. EndpointID skal registreres i de etablerede adresseregister, således at modtageren entydigt kan bestemmes. IT -og Telestyrelsen etablerer i efteråret 2007 et fælles tværoffentligt adresseregister (UDDI), som også kan indeholde endpoints for private virksomheder. Læs mere på adressen: 3.4 Kodelister Et andet væsentligt element i OIOUBL er kodelister. Kodelister bruges i udbredt grad i UBL 2.0 til at administrere en række fastdefinerede udfaldsrum inden for et givent fagområde, f.eks. valutakoder og landekoder. Målet er at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og mulighed for på forhånd at lægge tjek ind i diverse IT-systemer, med henblik på kun at acceptere koder inden for de tilladte udfaldsrum og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange. Såfremt der er mulighed for at angive mere end en værdi i et kode- eller ID-felt er der anvendt kodelister. Kodetyper anvendes helt specifikt til at afgrænse tilladte værdier for et element (BBIE) blandt en liste af muligheder. OIOUBL opererer med fire typer af koder: Statiske koder, der er indlejret i standarden. Offentlige kendte koder, der kan opdateres, f.eks. ISO OIOUBL definerede koder, der kan opdateres, f.eks. TaxSchemeID Bilateralt aftalte koder Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister, f.eks. TaxSchemeID, som bruges til angivelse af pligtkoder i forbindelse med skatter og afgifter. I alle situationer, hvor der er defineret brug af offentligt kendte kodelister eller OIOUBL kodelister, skal listenavnet angives i forbindelse med brugen af koden. Denne definering anvendes til at skelne mellem koder, der tilhører OIOUBL standarden og bilateralt aftalte koder. I visse situationer er der givet mulighed for at anvende flere forskellige kodelister i et element. Det er f.eks. muligt i forbindelse med angivelse af identifikation af en partner og endpoints. Her kan der f.eks. angives CVR, SE, DUNS m.fl. I disse tilfælde er det defineret, hvilken forkortelse der specificerer den angivne kodeliste. OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 10

11 3.5 Profiler Der lægges i OIOUBL op til anvendelsen af profiler, med det formål at sender og modtager af forretningsdokumenterne kan angive, hvilke dokumenter de kan understøtte og forventer at modtage i en given kontekst. En Profil er en overordnet beskrivelse af en eller flere sammenhørende forretningsprocesser, hvor der i hver proces indgår et eller flere dokumenter. En profil fastlægger rammerne for gennemførelse af en forretningstransaktion, herunder, hvilken rolle en part (Party) indtager i forretningsprocessen hvilke dokumenter en given part skal kunne henholdsvis sende og modtage. samt hvilke processer parterne skal understøtte. Profilerne I OIOUBL er udarbejdet på grundlag af den overordnede forretningsmodel for UBL 2.0 Profilerne er udarbejdet med udgangspunkt i en logisk afgrænsning af, hvilke forretningsdokumenter der er naturligt sammenhørende, og hvilke der skal kunne understøttes på et givet niveau. Opdelingen i niveauer har taget udgangspunkt i, at den elektroniske forretningsproces skal understøtte såvel den simple forretningsproces som den mere avancerede. Der findes tre såkaldte minimumsprofiler i OIOUBL, som udgør mindstekravet for de offentlige kunder og deres leverandører, som ønsker at anvende OIOUBL. De tre profiler vedrører simpel fakturering (Procurement-BilSim), et simpelt ordre til faktura flow (Procurement-OrdSimR-BilSim) og basal katalogudveksling (Catalogue-CatBas). Herudover er der en minimumsprofil, som den offentlige organisation skal tilbyde at understøtte, hvis deres leverandører ønsker at modtage katalogforespørgsler elektronisk (Catalogue-CatSim) I den tværgående guideline for profiler (Ref. G26) findes en uddybende beskrivelse af de forskellige profiler og deres anvendelse. Side 11

12 3.6 Scenariebeskrivelser Et vigtigt element i OIOUBL er scenariepakkerne. De har til formål at illustrere indkøbsprocessen set fra et forretningsperspektiv og vise, hvordan disse processer kan implementeres med brug af OIOUBL-dokumenterne. Ved udarbejdelsen af OIOUBL har erfaringen vist, at det er alt for kompliceret at udarbejde en beskrivelse af indkøbsprocessen som én samlet proces. Der findes ganske enkelt for mange mulige kombinationer i anvendelsen af dokumenterne. I stedet har løsningen været at beskrive disse muligheder i form af scenarier. Scenarierne kan ses som beskrivelser af, hvordan afsender og modtager forventes at reagere i de situationer, der beskrives i scenariet. Scenariepakkerne komplementerer de øvrige elementer i OIOUBL pakken og er i modsætning til disse ikke normative for brugen af OIOIUBL. Som det fremgår af introduktionen til de seks scenariebeskrivelser (Ref. S01) er der udarbejdet i alt seks scenariepakkersom dækker følgende områder: -Basale indkøbsforløb (Ref. S03) -Avancerede Ordrer (Ref. S02) -Komplekse leveringer (Ref. S05) -Indkøb i komplekse Organisationer (Ref. S06) -Komplekse betalingsprocesser (Ref. S07) -Udveksling af kataloger (Ref. S04) Der er udarbejdet en række xml-eksempler til de forskellige scenariebeskrivelser og de forskellige udfaldsrum i hvert scenarie. OIOUBL Introduktion Version 1.2 Side 12

13 3.6 Scenariebeskrivelser 4. Kreditering Følgende har bidraget med udviklingen af OIOUBL 2.02 pakken: Peter L. Borresen, IT- og Telestyrelsen Helle Schade-Sørensen IT- og Telestyrelsen Joachim Florentz Boye, IT og Telestyrelsen Ole Ellerbæk Madsen, IT- og Telestyrelsen Alan Lemming, WM-data Danmark A/S Sven Rasmussen, WM-data Danmark A/S Jan Eliasen, WM-data Danmark A/S Charlotte Dahl Skovhus, mysupply ApS Finn Christensen, mysupply ApS Flemming Beltoft, mysupply ApS Jesper Henckel, KMD Med faglige bidrag og sparring fra en lang række private og offentlige aktører, herunder den danske UBL lokaliseringskomite ehandelsgruppen under OIO-udvalget for e-handel. Side 13

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere