Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse."

Transkript

1 Leksikon Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse. A Administration: Rette lægemiddel gives til rette patient i rette dosis og form på rette tidspunkt efter ordination Administrationsform: Den form lægemidlet optræder i fx tablet, suppositorier, injektionsvæske Administrationsliste: Liste over den medicin, der skal udleveres til patienten Administrationstidspunkt: Tidspunkt, hvor lægemidlet udleveres til patienten ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line Afdeling: Del af et sygehus, der er under fælles lægelig-administrativ ledelse eller afdelingsledelse Afsnit: Del af en afdeling bestemt for én eller få afgrænsede funktioner Aktionsdiagnose: Diagnose, der ved afslutning af en kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om Akut patient: Patient, der er modtaget uden iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner Algoritme: Handlingsplan for en indsats Ambulant besøg: Ambulant patients fremmøde på stamafsnit Ambulant kontakt: Kontakt med et ambulatorieafsnit som stamafsnit Ambulatorium: Afsnit, der varetager undersøgelse, behandling og kontrol af ambulante patienter Analogpræparat: Præparat indenfor samme hovedgruppe med samme indikation men forskelligt indholdsstof Anamnese: Sygdomshistorie om tidligere og nuværende problemer efter en fastlagt skabelon API: Application Program Interface Applikation: Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet Arbejdsopgave: Beskriver de konkrete opgaver, der skal udføres. En arbejdsopgave kan bestå af mange delopgaver Assistance: Procedure, hvor producenten er forskellig fra stamafdelingen ATC-kode: Anatomic Therapeutic Chemical kode AUP: Apotekets Udsalgspris B BAC: Blodtypekontrol, Antistofscreentest og Computerforlig. Gælder for patienter uden irregulære blodtypeantistoffer Backup- og restorefunktion: Facilitet, der forhindrer tab af data ved tekniske fejl Begreb: Tankeenhed dannet gennem abstraktion på basis af fælles egenskaber ved et sæt af objekter. Objekterne kan omfatte fx individer, ting, handlinger, forhold og fænomener Begrebsmodel: Sæt af begreber og relationer, der beskriver en konkret eller abstrakt del af verden. En begrebsmodel kan danne grundlag for én eller flere forskellige datamodeller Behandling: Procedure med kurativt, palliativt eller profylaktisk sigte BF: Blodtypekontrol og Forligeligheds-undersøgelse. Gælder for patienter med irregulære blodtype-antistoffer Bidiagnose: Diagnose, der supplerer beskrivelsen af den afsluttede kontakt Billeddiagnostik: Alle former for billeddannende undersøgelser, fx røntgen- og ultralydsundersøgelser Bivirkning: Utilsigtet/uønsket effekt af lægemiddel BMI: Body Mass Index, kropsmasseindex (vægt i kg divideret med kvadrat på højde i meter) Browser: Generelt system til læsning og registrering af data, især kendt fra Internettet

2 Brugergrænseflade: Den del af et system, som brugeren ser og arbejder med på skærmen, herunder brugerdialogen og hjælpefaciliteterne Brugergrænsefladeintegration. At brugergrænsefladen, fx skærmdialogen, funktionstasternes anvendelse, hjælpefunktioner, makroer og præsentationslayout i de systemer, man anvender, er stort set ens BT-måling: Blodtryksmåling C Cambio Healtcare Systems: Svensk firma, der står bag udviklingen af det elektroniske patientjournalsystem COSMIC, som indføres på Odense Universitetshospital. Læs mere om Cambio her Cardiotokografi: Forkortes CTG, der betyder Cardio for barnets hjerte, Toco for veer, og Grafi for at tegne. Med andre ord et apparat, der registrerer barnets hjertelyd, veer, og tegne det på en kurve. Cave: Faktorer, der udgør en risiko for patienten Client/server-løsning: En måde at opbygge IT-systemer på, hvor data, funktionalitet og brugergrænseflade er integreret i en todelt platform, hvor afvikling af programmel og databaseforespørgsler sker på serveren, medens registrering og præsentation af data sker på brugerens pc CNS: Central Nerve Systemet Content management system (CMS): System til effektiv opbygning og vedligeholdelse af Internettjenester COSMIC: Navnet på det elektroniske patientjournalsystem, der indføres på Odense Universitetshospital CT-scanning: Computer-tomografi D Data: Repræsentation af information på en formaliseret måde, der er egnet til kommunikation, fortolkning, lagring eller behandling. Betydningsindholdet af data er således information Datafelt: Felt, hvori informationer tilføjes Dataintegration. Ved dataintegration forstår man, at data, når de én gang er registreret, er tilgængelige for alle andre relevante systemer til alle relevante formål Datamodel: Beskrivelse af bl.a. begreber, relationer og attributter/datafelter, der er så detaljeret, at den kan danne grundlag for opbygningen af et konkret informationssystem Datastruktur: Beskrivelse af de enkelte informationselementer på en formaliseret måde bl.a. ved at klassificere indholdet og relatere informationselementet til en begrebsmodel Delopgave: Udgør en del af en arbejdsopgave. En delopgave kan have varianter Diagnose: Patientens sygdomme, såvel formodede som konstaterede. Svarer til SKS klassifikationen af sygdomme Diagnosehierarki: Prioriteret sammenstilling af diagnoser Diagnosetype: Katalog over de forskellige typer diagnose - uafhængigt af patienten. Brugerne vil vælge diagnoser fra dette katalog. Diagnosetypen angiver diagnosens navn og SKS-kode (hvor muligt), vejledning, og typiske standardpakker af ydelser. Ændres løbende af Amtet ud fra erfaringer DICOM: Standard for udveksling af digitale billeder mellem billedbehandlingssystemer Dispensering: Der fremtages eller blandes en dosis af det ordinerede lægemiddel til patienten Dispenseringsform: Emballering af det dispenserede lægemiddel klargjort til patienten Dispenseringsliste: Liste med oversigt over de lægemidler, der skal doseres/blandes til patienten Dobbeltmedicinering: Utilsigtet gentagelse af medicineringsproces Dokumentering: Sikring af at informationer, data og lignende bevares til fremtidigt brug Dosisdispensering: Lægemiddel doseret og pakket enkeltvis DRG: Diagnose Relaterede Grupper. Metode til opdeling af patienter efter "tyngde". Benyttes til produktivitetssammenligninger og afregning mellem amterne for udenamtspatienter DRUG-id: Entydig identifikation af et lægemiddel Døgndosis: Dosis af lægemiddel pr. døgn E EDI: Electronic Data Interchange EDIFACT: International standard for udformning af meddelelser. Danner grundlag for MedCom-projektets meddelelser EEG: Elektroencefalografi EKG: Elektrokardiografi, måling af hjertets elektriske aktivitet

3 Ekstern vejledning: Vejledning, der er lavet eksternt og opdateres eksternt Elektronisk recept: Elektronisk medicinrekvisition til privat apotek til enkelt patient Epikrise: Lægebrev, der giver resumé af sygdom og behandlingsforløb til patient og læge EPJ: Elektronisk patientjournal. IT-system, der behandler og lagrer den samling af patientdata, som man normalt vil opfatte som patientens journal ERP: Enterprise Resource Planning F F-LPR: Forløbsorienteret Landspatientregister FAQ: Frequently Asked Questions Fastende: Patient, som ikke må indtage fast og/eller flydende føde i et af en sundhedsfaglig person nærmere afgrænset tidsrum Forløbsorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle data relateres til et bestemt patientforløb R-PAS: Ribe Amts Patientadministrative system. Fraseliste: Liste over hyppige brugte ord og vendinger Færdigbehandling: Når patienten afslutter forhandlingsforløbet Færdigregistrering: Særlig, afsluttende validering af data inden disse indberettes til LPR G GEPJ: Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal. National, dansk standard for fremtidige elektroniske patientjournaler. Udvikles af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om GEPJ her. Generisk: Lægemiddelstoffets navn GUI: Graphical User Interface H Handelsnavn: Navn som lægemidlet sælges under Henvisning: Anmodning fra en henvisende instans til et afsnit/sygehus om at modtage en patient Henvisningsdato: Den dato hvor patienten er henvist til fx indlæggelse eller ambulant behandling Henvisningsdiagnose: Diagnose, der angives af henvisende instans som årsag til henvisningen Henvisningsmåde: Angivelse af fra hvilken instans patienten er henvist Henvisningsperiode: Periode fra henvisningsdatoen til dato for første fremmøde på sygehuset HISA: Hospital Information System Architecture. Europæisk standard for sygehusinformationssystemer HL-7: Health Level 7. Amerikansk kommunikationsstandard Hændelse: Ting, der sker, eller en egenskab, der konstateres, i relation til et sygdomsforløb I ICD-10: International Sygdomsklassifikation 10.udgave ICPC: International Classification of Primary Care. Sygdomsklassifikationssystem for den primære sundhedssektor IHE: Integration of Healthcare Enterprise. Proces og værktøj, der beskriver og fastlægger integrationsstandarder Implementering: Installation og ibrugtagning af et it-system, herunder fx planlægning, arbejdsgangsanalyser, undervisning samt installation af computere, programmer og netværk Indberetning af bivirkning: Systematisk viderebringning af patientdata om bivirkninger, i henhold til gældende regler. Se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, Indlæggelse: Påbegyndelse af en kontakt med et sengeafsnit som stamafsnit med anvendelse af normeret sengeplads Indscanning: Elektronisk lagring af papirjournaler ved indlæsning af disse vha. scanner. Der gemmes som regel alene et grafisk billede af papirsiden, og man kan derfor ikke fremsøge data på samme måde som ved almindelig, elektronisk tekstbehandling Information: Viden vedrørende ting som facts, begreber, objekter, begivenheder og ideer

4 Informationselement: Den mindste enhed af information, der giver mening. Det kan fx være svaret på et spørgsmål, en observation, resultatet af en måling, en behandling, en tabel, et billede eller en lydoptagelse Infrastruktur: De komponenter og ydelser, der skal til for at få et IT-system til at fungere, herunder fx edbarbejdspladser (arbejdsstationer), netværk, servere, undervisning og brugerhjælp (hotline) Infusion: Parentoral indgift af lægemiddelstof opblandet i væske INR: International Normaliseret Ratio Integration: Det forhold, at flere systemer eller funktioner arbejder sammen på en sådan måde, at de af brugeren opleves som ét system, der fungerer mere hensigtsmæssigt, end hvis de enkelte delkomponenter anvendes uafhængigt af hinanden Integrationsmaskine: Et system, der i et vist omfang kan kommunikere data mellem systemer, der anvender forskellig datastruktur Integrationsplatform: En måde at opbygge it-systemer på, hvor data, EPJ-funktionalitet og brugergrænseflade er helt adskilt. Data ligger i en fælles database, og kan anvendes af alle relevante systemer og brugere. Integrationen mellem den elektroniske patientjournal og sygehusets øvrige it-systemer sker via en meddelelsesbaseret mekanisme, der løbende sørger for at relevante data i et system, via den fælles database, gøres tilgængeligt i et andet. På denne måde danner integrationsplatformen grundlaget for en sammenhængende it-arkitektur Interaktion: Samspil med ét eller flere lægemidler, der påvirker lægemidlets farmakokinetik og dynamik Intern vejledning: Vejledning udarbejdet i afdelingen af afdelingen selv Intranet: Et internt "Internet" med begrænset adgang for "omverdenen" ISBT128: International Society of Blood Transfusion (128 = stregkode). International standard for mærkning af blodkomponenter IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. Kodesystem primært udviklet til brug for registrering af klinisk, biokemisk laboratorieanalyse IV pumpe: Pumpe til automatisk intravenøs administration af infusionsvæske IV vejledning: Vejledning til intravenøs medicingivning, indeholder bl.a. oplysninger om holdbarhed, hastighed for indgift, blandingsinstruks m.v. K KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling (Sygehus Fyn) KIA: Klinisk Immunologisk Afdeling KKA: Klinisk Kemisk Afdeling (Odense Universitetshospital) Klassifikation: Systematisk og formålsbestemt gruppering af begreber i klasser efter et eller flere kriterier, som anvendes til at beskrive og inddele objekter Klassifikationselementer: Del af en klassifikation fx tekst eller kode Klinisk arbejde: Den undersøgelse, behandling og pleje, der foregår i direkte kontakt med patienten på sengeafdelinger og ambulatorier, i modsætning til paraklinisk arbejde, dvs. fx laboratoriearbejde og billeddiagnostik Klinisk database: Database, der indeholder udvalgte kliniske og administrative data om en udvalgt gruppe af patientforløb, med det formål at muliggøre tværgående analyser af især behandlingens kvalitet og serviceniveau Klinisk proces: Den arbejdsproces (planlægning og opgaveløsning), som gennem undersøgelse, behandling og pleje fører patienten gennem sygdomsforløbet Kliniske projekter: Kliniske procedurer, der ikke følger normale rutiner, og som er beskrevet i protokolform KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Komplikation: Tilstand, som er en utilsigtet følge af en procedure Kontakt: Den patientadministrative indberetningsenhed i Landspatientregisteret (LPR) Kopipligtig medicin: Medicin, der er beskrevet i bekendtgørelser om lægemidler/receptbehandling. Der er særlige krav til udlevering, og de skal registreres specielt Kravspecifikation: Beskrivelse af, hvad et ønsket system skal kunne Kronikertilskud: Økonomisk tilskud til lægemiddel til patient med kronisk sygdom L LAN: Local Area Network LL: LandsLandsdel LPR: Landspatientregisteret. Sundhedsstyrelsens register over alle udskrivninger og ambulante kontakter Lægemiddelkataloget: Katalog over registrerede lægemidler i Danmark. Udgivet af Dansk Lægemiddelinformation. Ny version hvert år

5 M MDS: Kodesystem udviklet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Århus med henblik på kodning af mikrobiologiske prøver MediCare: EPJ-system, som gennem en årrække har været anvendt primært i Sygehus Fyn Medicinliste: Oversigt over igangværende medicin med indikationer Medicinprofil: Opdateret aktuelt medicinforbrug på ethvert givent tidspunkt Medicintilskud: Økonomisk tilskud fra amt, kommune eller forsikringsordning til patienten til betaling af lægemiddel Medikoteknisk udstyr: Undersøgelsesapparatur, der i dag fortrinsvis er baseret på computerteknik Modul: Delsystem, dvs. afgrænset del af et større (integreret) system MR-scanning: Magnetic Resonance scanning: Dannelse af billede af kroppens indre ved radiobølger N NIP: Det Nationale Indikator Projekt Notater: Kortere eller længere informationer om patientforløb. Et notat kan henvise til diagnoser, ydelser, samt andre kliniske oplysninger O Observationsskema: Systematisk registrering af patientdata OCES-certifikat: Et certifikat er et digitalt identitetsbevis, der udstedes at et certificeringscenter og rummer en række oplysninger om brugeren. OCES: Offentlige Certifikater til Elektronisk Service, er en standard for sådanne digitale signaturer Op-, ned- og udtrapning: Successiv øgning, sænkning eller afslutning af medicinering, således uønskede bivirkninger undgås Open source: Model for ophavsret til software kildekode Operation: Procedure klassificeret i gældende operationsklassifikation Ordination: Lægelig beslutning om at give en patient et specifikt lægemiddel i en specifik dosis med et bestemt tidsinterval i en specifik behandlingslængde Overdosering; Tilførsel af lægemiddel i en dosis, der medfører utilsigtede bivirkninger Overdrage: Patientforløb, der videregives fra et afsnit til et andet Overflytning: Udskrivning fra et sengeafsnit med umiddelbart efterfølgende indlæggelse på et andet sengeafsnit P PACS-systemer: Picture Archiving and Communications System. Arkivsystem for digitaliserede billeder og tilhørende kommunikationsfaciliteter Pakningsstørrelse: Antallet af enheder fx tabletter i en pakning Parkere: Patientforløb, der i kortere eller længere tid sættes på standby PAS: Patient Administrativt System Patient: Person, der på grund af et aktuelt, tidligere eller potentielt helbredsproblem, har en kontakt med sundhedsvæsenet Patientadministrativt system: IT-system, hvori registreres basale data om fx patienternes indlæggelser, ambulante besøg, operationer og diagnoser, samt en række administrative oplysninger såsom navn, adresse og egen læge. De patientadministrative systemer varetager traditionelt indberetningen til LPR Patientforløb: Periode i hvilken en patient har en eller flere kontakter med sundhedsvæsenet med henblik undersøgelse, behandling og/eller pleje af helbredsproblem Patienthotel: Afsnit på eller i tilknytning til sygehuset, der alene yder det til opholdet hørende kost og logi Patientjournal: Ordnet optegnelse, som oplyser om patientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser, behandlinger, observationer, pleje, mv. af patienten Patienttype: Angivelse af en patients administrative relation til sygehuset: indlagt, ambulant eller skadestuepatient Pc: Personlig computer. Dvs. en it-arbejdsstation med egen databehandlingskraft Pcr: Polymerase Chain Reaction PDA: Pocket Data Administration system PDM: Patient Data Management

6 PEM: Personlige Elektroniske Medicinprofil Pilotprojekt: Mindre IT-projekt, hvor et system afprøves under nogenlunde realistiske forhold Planlagt patient: Patient, der modtages med iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner PN-medicin: Medicin, der ikke anvendes i fast dosering, men varierer med patientens behov Portal: Fælles og ensartet adgang til data fra mange forskellige systemer og/eller databaser. Portaler er i dag som regel baseret på Internet/intranetteknologi Pris: Apotekets udsalgspris (AUP) Problemorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle eller udvalgte behandlinger og undersøgelser relateres til en indikation fx en diagnose eller et problem Procedure: Alt, hvad man kan give til eller gøre ved en patient PRODAT: Produkt data ProSang: Edb-system i blodbanken Prototyping: Systemudvikling vha. prototyper, dvs. ufærdige prøveversioner/modeller af systemet Push-kommunikation: Afsenderen fremsender efter aftale med modtageren meddelelser i bestemte situationer R Recept: Autoriseret rekvisition af medicin til brug for udlevering af medicin til enkel patient på apotek Red flag: Advisering om et kritisk forhold. Ved hjælp af en given fag eller symbol gøres brugeren opmærksom på, at der er fx en abnorm værdi Redispensere: Dispensering igen af allerede dispenseret lægemiddel Rekommanderede: Sortiment af lægemidler, som anbefales anvendt som 1.valgspræparater, fx på et sygehus Rekvisition: Anmodning om udførelse af en procedure RIS: Røntgen Informations System RoS: Rekvisition og Svar S Samlet sortiment: De lægemidler, der er i specialitetstaksten samt i egenproduktion Semantisk integration: At modtageren af data ved en dataoverførsel forstår datas betydningsindhold informationen på samme måde som afsenderen Seponering: Afslutning af behandling med lægemiddel Server: Større computer, der lagrer fælles data fra lokale computere og evt. udfører databehandlingsopgaver for disse SKS: Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem. Nationalt klassifikationssystem, der med tiden skal omfatte alle relevante klassifikationer SKS-kode: Officiel kode registreret i SKS-systemet Specialitetstaksten: Oversigt over lægemidler godkendt af lægemiddelstyrelsen til anvendelse i Danmark Stamafdeling: Afdeling, der har det lægelige ansvar for den aktuelle kontakt, og som har ansvaret for journalføring samt gennemførelse af de krævede registreringer og indberetninger Standardpakker: Pakke af forskellige lægemidler, der er klar til administration til særligt definerede patientgrupper Standardsortiment: Sortiment af lægemidler, som anvendes rutinemæssigt på en afdeling Styrke: mg/stk IE/stk.(International Enhed) mol Aktivitet / Mængden af aktivt stof / Enhed Sundhedsdatanettet: Landsdækkende datanet opbygget af MedCom, der varetager meddelelsesbaseret kommunikation mellem sundhedsvæsenets mange interessenter Sundhedsportal: Fælles offentlig informations- og kommunikationssystem på internetadressen der giver adgang til basisinformation om det danske sundhedsvæsen og mulighed for elektronisk kommunikation med sundhedsvæsenet SUP: Standardiseret Udtræk af Patientdata. Metode til udveksling og analyse af data mellem forskellige sundheds-it-systemer Support: Hjælp og understøttelse til brugerne af et it-system Sygdomsforløb: Periode i hvilken en person har en sygdom eller et andet helbredsproblem Synonympræparat: Samme indholdsstof men forskelligt handelsnavn T

7 TDM: Therapeutic Drug Monitoring Telefonordination: Ordination givet pr. telefon Telemedicin: Arbejdsform, hvor en sundhedsfaglig person ved hjælp af telekommunikation (udover telefon og elektroniske meddelelser) hen over en fysisk afstand fx undersøger og behandler patienter, vurderer en patientjournal eller et undersøgelsesresultat, eller kommunikerer med andre sundhedsfaglige personer, fx via videokonference Terapistyring (TDM): Dosering af lægemiddel efter farmakodynamiske eller -farmakokinetiske parametre Terminal: IT-arbejdsstation uden egne databehandlingskraft og som derfor alene bruges til at kommunikere med en større, centralt placeret computer (en server), hvor selve databehandlingen foregår Terminalerklæring: Erklæring, der giver patienten visse rettigheder økonomisk og behandlingsmæssigt i forbindelse med terminalfasen Tilladelsespræparater: Præparater, der ikke er registreret i Danmark, men som kan indkøbes og anvendes efter speciel tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen Tillægskode: SKS-kode, der supplerer betydningen af den første kode i en SKS-registrering Tilsyn: Observation, undersøgelse og/eller behandling af en indlagt patient foretaget af en læge fra en anden afdeling end patientens stamafdeling TMS: Transfusionsmedicinske Standarder TNM-status: Tumor, Node, Metastaser Tvangsmedicinering: Medicinering af patient mod dennes vilje Tværfaglig journal: Fælles journal for alle behandlere og plejere, der medvirker ved behandling eller pleje af patienten U Udredning: Indledende afklaring af hvilken undersøgelse og behandling en henvisning skal føre til Udskrivning: Afslutning af indlæggelsesperiode Ulykke: Ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen Undersøgelse: Procedure med plejemæssigt sigte V Validering: Kontrol af datas kvalitet Ventende patient: Patient, som afventer behandling VPN: Virtual Private Networks. Ikke-offentligt tilgængeligt netværk, der anvender et offentligt net (fx internettet) til sin kommunikation W W-LAN: Wireless LAN, trådløst netværk WAN: Wide Area Network. Netværk, der strækker sig over et større geografisk område X XML: Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i Internetsammenhæng Y Ydelse: Alt hvad der måles på patienten, udføres på patienten eller gives til patienten. Omfatter såvel planlagte som udførte ydelser, simple ydelser og sammensatte pakker Ydelsestype: Katalog over de forskellige typer ydelse - uafhængigt af patienten. Brugerne vælger ydelser fra dette katalog. Ydelsestypen beskriver visningsformater, standardværdier som brugerne kan vælge mellem, vejledninger, mv. Ændres løbende af Amtet så forretningsgange og standardpakker kan udvikles og tilpasses Å Åbne forløb: Patientforløb der er aktivt

8

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt... 3 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning)...

Læs mere

Kravspecifikation for ICPC-2-DK

Kravspecifikation for ICPC-2-DK Kravspecifikation for ICPC-2-DK International Klassifikation for den Primære Sundhedstjeneste Anden udgave April 2008 Kravspecifikationen er udarbejdet af: Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) Dampfærgevej

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere