Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse."

Transkript

1 Leksikon Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse. A Administration: Rette lægemiddel gives til rette patient i rette dosis og form på rette tidspunkt efter ordination Administrationsform: Den form lægemidlet optræder i fx tablet, suppositorier, injektionsvæske Administrationsliste: Liste over den medicin, der skal udleveres til patienten Administrationstidspunkt: Tidspunkt, hvor lægemidlet udleveres til patienten ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line Afdeling: Del af et sygehus, der er under fælles lægelig-administrativ ledelse eller afdelingsledelse Afsnit: Del af en afdeling bestemt for én eller få afgrænsede funktioner Aktionsdiagnose: Diagnose, der ved afslutning af en kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om Akut patient: Patient, der er modtaget uden iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner Algoritme: Handlingsplan for en indsats Ambulant besøg: Ambulant patients fremmøde på stamafsnit Ambulant kontakt: Kontakt med et ambulatorieafsnit som stamafsnit Ambulatorium: Afsnit, der varetager undersøgelse, behandling og kontrol af ambulante patienter Analogpræparat: Præparat indenfor samme hovedgruppe med samme indikation men forskelligt indholdsstof Anamnese: Sygdomshistorie om tidligere og nuværende problemer efter en fastlagt skabelon API: Application Program Interface Applikation: Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet Arbejdsopgave: Beskriver de konkrete opgaver, der skal udføres. En arbejdsopgave kan bestå af mange delopgaver Assistance: Procedure, hvor producenten er forskellig fra stamafdelingen ATC-kode: Anatomic Therapeutic Chemical kode AUP: Apotekets Udsalgspris B BAC: Blodtypekontrol, Antistofscreentest og Computerforlig. Gælder for patienter uden irregulære blodtypeantistoffer Backup- og restorefunktion: Facilitet, der forhindrer tab af data ved tekniske fejl Begreb: Tankeenhed dannet gennem abstraktion på basis af fælles egenskaber ved et sæt af objekter. Objekterne kan omfatte fx individer, ting, handlinger, forhold og fænomener Begrebsmodel: Sæt af begreber og relationer, der beskriver en konkret eller abstrakt del af verden. En begrebsmodel kan danne grundlag for én eller flere forskellige datamodeller Behandling: Procedure med kurativt, palliativt eller profylaktisk sigte BF: Blodtypekontrol og Forligeligheds-undersøgelse. Gælder for patienter med irregulære blodtype-antistoffer Bidiagnose: Diagnose, der supplerer beskrivelsen af den afsluttede kontakt Billeddiagnostik: Alle former for billeddannende undersøgelser, fx røntgen- og ultralydsundersøgelser Bivirkning: Utilsigtet/uønsket effekt af lægemiddel BMI: Body Mass Index, kropsmasseindex (vægt i kg divideret med kvadrat på højde i meter) Browser: Generelt system til læsning og registrering af data, især kendt fra Internettet

2 Brugergrænseflade: Den del af et system, som brugeren ser og arbejder med på skærmen, herunder brugerdialogen og hjælpefaciliteterne Brugergrænsefladeintegration. At brugergrænsefladen, fx skærmdialogen, funktionstasternes anvendelse, hjælpefunktioner, makroer og præsentationslayout i de systemer, man anvender, er stort set ens BT-måling: Blodtryksmåling C Cambio Healtcare Systems: Svensk firma, der står bag udviklingen af det elektroniske patientjournalsystem COSMIC, som indføres på Odense Universitetshospital. Læs mere om Cambio her Cardiotokografi: Forkortes CTG, der betyder Cardio for barnets hjerte, Toco for veer, og Grafi for at tegne. Med andre ord et apparat, der registrerer barnets hjertelyd, veer, og tegne det på en kurve. Cave: Faktorer, der udgør en risiko for patienten Client/server-løsning: En måde at opbygge IT-systemer på, hvor data, funktionalitet og brugergrænseflade er integreret i en todelt platform, hvor afvikling af programmel og databaseforespørgsler sker på serveren, medens registrering og præsentation af data sker på brugerens pc CNS: Central Nerve Systemet Content management system (CMS): System til effektiv opbygning og vedligeholdelse af Internettjenester COSMIC: Navnet på det elektroniske patientjournalsystem, der indføres på Odense Universitetshospital CT-scanning: Computer-tomografi D Data: Repræsentation af information på en formaliseret måde, der er egnet til kommunikation, fortolkning, lagring eller behandling. Betydningsindholdet af data er således information Datafelt: Felt, hvori informationer tilføjes Dataintegration. Ved dataintegration forstår man, at data, når de én gang er registreret, er tilgængelige for alle andre relevante systemer til alle relevante formål Datamodel: Beskrivelse af bl.a. begreber, relationer og attributter/datafelter, der er så detaljeret, at den kan danne grundlag for opbygningen af et konkret informationssystem Datastruktur: Beskrivelse af de enkelte informationselementer på en formaliseret måde bl.a. ved at klassificere indholdet og relatere informationselementet til en begrebsmodel Delopgave: Udgør en del af en arbejdsopgave. En delopgave kan have varianter Diagnose: Patientens sygdomme, såvel formodede som konstaterede. Svarer til SKS klassifikationen af sygdomme Diagnosehierarki: Prioriteret sammenstilling af diagnoser Diagnosetype: Katalog over de forskellige typer diagnose - uafhængigt af patienten. Brugerne vil vælge diagnoser fra dette katalog. Diagnosetypen angiver diagnosens navn og SKS-kode (hvor muligt), vejledning, og typiske standardpakker af ydelser. Ændres løbende af Amtet ud fra erfaringer DICOM: Standard for udveksling af digitale billeder mellem billedbehandlingssystemer Dispensering: Der fremtages eller blandes en dosis af det ordinerede lægemiddel til patienten Dispenseringsform: Emballering af det dispenserede lægemiddel klargjort til patienten Dispenseringsliste: Liste med oversigt over de lægemidler, der skal doseres/blandes til patienten Dobbeltmedicinering: Utilsigtet gentagelse af medicineringsproces Dokumentering: Sikring af at informationer, data og lignende bevares til fremtidigt brug Dosisdispensering: Lægemiddel doseret og pakket enkeltvis DRG: Diagnose Relaterede Grupper. Metode til opdeling af patienter efter "tyngde". Benyttes til produktivitetssammenligninger og afregning mellem amterne for udenamtspatienter DRUG-id: Entydig identifikation af et lægemiddel Døgndosis: Dosis af lægemiddel pr. døgn E EDI: Electronic Data Interchange EDIFACT: International standard for udformning af meddelelser. Danner grundlag for MedCom-projektets meddelelser EEG: Elektroencefalografi EKG: Elektrokardiografi, måling af hjertets elektriske aktivitet

3 Ekstern vejledning: Vejledning, der er lavet eksternt og opdateres eksternt Elektronisk recept: Elektronisk medicinrekvisition til privat apotek til enkelt patient Epikrise: Lægebrev, der giver resumé af sygdom og behandlingsforløb til patient og læge EPJ: Elektronisk patientjournal. IT-system, der behandler og lagrer den samling af patientdata, som man normalt vil opfatte som patientens journal ERP: Enterprise Resource Planning F F-LPR: Forløbsorienteret Landspatientregister FAQ: Frequently Asked Questions Fastende: Patient, som ikke må indtage fast og/eller flydende føde i et af en sundhedsfaglig person nærmere afgrænset tidsrum Forløbsorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle data relateres til et bestemt patientforløb R-PAS: Ribe Amts Patientadministrative system. Fraseliste: Liste over hyppige brugte ord og vendinger Færdigbehandling: Når patienten afslutter forhandlingsforløbet Færdigregistrering: Særlig, afsluttende validering af data inden disse indberettes til LPR G GEPJ: Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal. National, dansk standard for fremtidige elektroniske patientjournaler. Udvikles af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om GEPJ her. Generisk: Lægemiddelstoffets navn GUI: Graphical User Interface H Handelsnavn: Navn som lægemidlet sælges under Henvisning: Anmodning fra en henvisende instans til et afsnit/sygehus om at modtage en patient Henvisningsdato: Den dato hvor patienten er henvist til fx indlæggelse eller ambulant behandling Henvisningsdiagnose: Diagnose, der angives af henvisende instans som årsag til henvisningen Henvisningsmåde: Angivelse af fra hvilken instans patienten er henvist Henvisningsperiode: Periode fra henvisningsdatoen til dato for første fremmøde på sygehuset HISA: Hospital Information System Architecture. Europæisk standard for sygehusinformationssystemer HL-7: Health Level 7. Amerikansk kommunikationsstandard Hændelse: Ting, der sker, eller en egenskab, der konstateres, i relation til et sygdomsforløb I ICD-10: International Sygdomsklassifikation 10.udgave ICPC: International Classification of Primary Care. Sygdomsklassifikationssystem for den primære sundhedssektor IHE: Integration of Healthcare Enterprise. Proces og værktøj, der beskriver og fastlægger integrationsstandarder Implementering: Installation og ibrugtagning af et it-system, herunder fx planlægning, arbejdsgangsanalyser, undervisning samt installation af computere, programmer og netværk Indberetning af bivirkning: Systematisk viderebringning af patientdata om bivirkninger, i henhold til gældende regler. Se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, Indlæggelse: Påbegyndelse af en kontakt med et sengeafsnit som stamafsnit med anvendelse af normeret sengeplads Indscanning: Elektronisk lagring af papirjournaler ved indlæsning af disse vha. scanner. Der gemmes som regel alene et grafisk billede af papirsiden, og man kan derfor ikke fremsøge data på samme måde som ved almindelig, elektronisk tekstbehandling Information: Viden vedrørende ting som facts, begreber, objekter, begivenheder og ideer

4 Informationselement: Den mindste enhed af information, der giver mening. Det kan fx være svaret på et spørgsmål, en observation, resultatet af en måling, en behandling, en tabel, et billede eller en lydoptagelse Infrastruktur: De komponenter og ydelser, der skal til for at få et IT-system til at fungere, herunder fx edbarbejdspladser (arbejdsstationer), netværk, servere, undervisning og brugerhjælp (hotline) Infusion: Parentoral indgift af lægemiddelstof opblandet i væske INR: International Normaliseret Ratio Integration: Det forhold, at flere systemer eller funktioner arbejder sammen på en sådan måde, at de af brugeren opleves som ét system, der fungerer mere hensigtsmæssigt, end hvis de enkelte delkomponenter anvendes uafhængigt af hinanden Integrationsmaskine: Et system, der i et vist omfang kan kommunikere data mellem systemer, der anvender forskellig datastruktur Integrationsplatform: En måde at opbygge it-systemer på, hvor data, EPJ-funktionalitet og brugergrænseflade er helt adskilt. Data ligger i en fælles database, og kan anvendes af alle relevante systemer og brugere. Integrationen mellem den elektroniske patientjournal og sygehusets øvrige it-systemer sker via en meddelelsesbaseret mekanisme, der løbende sørger for at relevante data i et system, via den fælles database, gøres tilgængeligt i et andet. På denne måde danner integrationsplatformen grundlaget for en sammenhængende it-arkitektur Interaktion: Samspil med ét eller flere lægemidler, der påvirker lægemidlets farmakokinetik og dynamik Intern vejledning: Vejledning udarbejdet i afdelingen af afdelingen selv Intranet: Et internt "Internet" med begrænset adgang for "omverdenen" ISBT128: International Society of Blood Transfusion (128 = stregkode). International standard for mærkning af blodkomponenter IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. Kodesystem primært udviklet til brug for registrering af klinisk, biokemisk laboratorieanalyse IV pumpe: Pumpe til automatisk intravenøs administration af infusionsvæske IV vejledning: Vejledning til intravenøs medicingivning, indeholder bl.a. oplysninger om holdbarhed, hastighed for indgift, blandingsinstruks m.v. K KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling (Sygehus Fyn) KIA: Klinisk Immunologisk Afdeling KKA: Klinisk Kemisk Afdeling (Odense Universitetshospital) Klassifikation: Systematisk og formålsbestemt gruppering af begreber i klasser efter et eller flere kriterier, som anvendes til at beskrive og inddele objekter Klassifikationselementer: Del af en klassifikation fx tekst eller kode Klinisk arbejde: Den undersøgelse, behandling og pleje, der foregår i direkte kontakt med patienten på sengeafdelinger og ambulatorier, i modsætning til paraklinisk arbejde, dvs. fx laboratoriearbejde og billeddiagnostik Klinisk database: Database, der indeholder udvalgte kliniske og administrative data om en udvalgt gruppe af patientforløb, med det formål at muliggøre tværgående analyser af især behandlingens kvalitet og serviceniveau Klinisk proces: Den arbejdsproces (planlægning og opgaveløsning), som gennem undersøgelse, behandling og pleje fører patienten gennem sygdomsforløbet Kliniske projekter: Kliniske procedurer, der ikke følger normale rutiner, og som er beskrevet i protokolform KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Komplikation: Tilstand, som er en utilsigtet følge af en procedure Kontakt: Den patientadministrative indberetningsenhed i Landspatientregisteret (LPR) Kopipligtig medicin: Medicin, der er beskrevet i bekendtgørelser om lægemidler/receptbehandling. Der er særlige krav til udlevering, og de skal registreres specielt Kravspecifikation: Beskrivelse af, hvad et ønsket system skal kunne Kronikertilskud: Økonomisk tilskud til lægemiddel til patient med kronisk sygdom L LAN: Local Area Network LL: LandsLandsdel LPR: Landspatientregisteret. Sundhedsstyrelsens register over alle udskrivninger og ambulante kontakter Lægemiddelkataloget: Katalog over registrerede lægemidler i Danmark. Udgivet af Dansk Lægemiddelinformation. Ny version hvert år

5 M MDS: Kodesystem udviklet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Århus med henblik på kodning af mikrobiologiske prøver MediCare: EPJ-system, som gennem en årrække har været anvendt primært i Sygehus Fyn Medicinliste: Oversigt over igangværende medicin med indikationer Medicinprofil: Opdateret aktuelt medicinforbrug på ethvert givent tidspunkt Medicintilskud: Økonomisk tilskud fra amt, kommune eller forsikringsordning til patienten til betaling af lægemiddel Medikoteknisk udstyr: Undersøgelsesapparatur, der i dag fortrinsvis er baseret på computerteknik Modul: Delsystem, dvs. afgrænset del af et større (integreret) system MR-scanning: Magnetic Resonance scanning: Dannelse af billede af kroppens indre ved radiobølger N NIP: Det Nationale Indikator Projekt Notater: Kortere eller længere informationer om patientforløb. Et notat kan henvise til diagnoser, ydelser, samt andre kliniske oplysninger O Observationsskema: Systematisk registrering af patientdata OCES-certifikat: Et certifikat er et digitalt identitetsbevis, der udstedes at et certificeringscenter og rummer en række oplysninger om brugeren. OCES: Offentlige Certifikater til Elektronisk Service, er en standard for sådanne digitale signaturer Op-, ned- og udtrapning: Successiv øgning, sænkning eller afslutning af medicinering, således uønskede bivirkninger undgås Open source: Model for ophavsret til software kildekode Operation: Procedure klassificeret i gældende operationsklassifikation Ordination: Lægelig beslutning om at give en patient et specifikt lægemiddel i en specifik dosis med et bestemt tidsinterval i en specifik behandlingslængde Overdosering; Tilførsel af lægemiddel i en dosis, der medfører utilsigtede bivirkninger Overdrage: Patientforløb, der videregives fra et afsnit til et andet Overflytning: Udskrivning fra et sengeafsnit med umiddelbart efterfølgende indlæggelse på et andet sengeafsnit P PACS-systemer: Picture Archiving and Communications System. Arkivsystem for digitaliserede billeder og tilhørende kommunikationsfaciliteter Pakningsstørrelse: Antallet af enheder fx tabletter i en pakning Parkere: Patientforløb, der i kortere eller længere tid sættes på standby PAS: Patient Administrativt System Patient: Person, der på grund af et aktuelt, tidligere eller potentielt helbredsproblem, har en kontakt med sundhedsvæsenet Patientadministrativt system: IT-system, hvori registreres basale data om fx patienternes indlæggelser, ambulante besøg, operationer og diagnoser, samt en række administrative oplysninger såsom navn, adresse og egen læge. De patientadministrative systemer varetager traditionelt indberetningen til LPR Patientforløb: Periode i hvilken en patient har en eller flere kontakter med sundhedsvæsenet med henblik undersøgelse, behandling og/eller pleje af helbredsproblem Patienthotel: Afsnit på eller i tilknytning til sygehuset, der alene yder det til opholdet hørende kost og logi Patientjournal: Ordnet optegnelse, som oplyser om patientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser, behandlinger, observationer, pleje, mv. af patienten Patienttype: Angivelse af en patients administrative relation til sygehuset: indlagt, ambulant eller skadestuepatient Pc: Personlig computer. Dvs. en it-arbejdsstation med egen databehandlingskraft Pcr: Polymerase Chain Reaction PDA: Pocket Data Administration system PDM: Patient Data Management

6 PEM: Personlige Elektroniske Medicinprofil Pilotprojekt: Mindre IT-projekt, hvor et system afprøves under nogenlunde realistiske forhold Planlagt patient: Patient, der modtages med iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner PN-medicin: Medicin, der ikke anvendes i fast dosering, men varierer med patientens behov Portal: Fælles og ensartet adgang til data fra mange forskellige systemer og/eller databaser. Portaler er i dag som regel baseret på Internet/intranetteknologi Pris: Apotekets udsalgspris (AUP) Problemorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle eller udvalgte behandlinger og undersøgelser relateres til en indikation fx en diagnose eller et problem Procedure: Alt, hvad man kan give til eller gøre ved en patient PRODAT: Produkt data ProSang: Edb-system i blodbanken Prototyping: Systemudvikling vha. prototyper, dvs. ufærdige prøveversioner/modeller af systemet Push-kommunikation: Afsenderen fremsender efter aftale med modtageren meddelelser i bestemte situationer R Recept: Autoriseret rekvisition af medicin til brug for udlevering af medicin til enkel patient på apotek Red flag: Advisering om et kritisk forhold. Ved hjælp af en given fag eller symbol gøres brugeren opmærksom på, at der er fx en abnorm værdi Redispensere: Dispensering igen af allerede dispenseret lægemiddel Rekommanderede: Sortiment af lægemidler, som anbefales anvendt som 1.valgspræparater, fx på et sygehus Rekvisition: Anmodning om udførelse af en procedure RIS: Røntgen Informations System RoS: Rekvisition og Svar S Samlet sortiment: De lægemidler, der er i specialitetstaksten samt i egenproduktion Semantisk integration: At modtageren af data ved en dataoverførsel forstår datas betydningsindhold informationen på samme måde som afsenderen Seponering: Afslutning af behandling med lægemiddel Server: Større computer, der lagrer fælles data fra lokale computere og evt. udfører databehandlingsopgaver for disse SKS: Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem. Nationalt klassifikationssystem, der med tiden skal omfatte alle relevante klassifikationer SKS-kode: Officiel kode registreret i SKS-systemet Specialitetstaksten: Oversigt over lægemidler godkendt af lægemiddelstyrelsen til anvendelse i Danmark Stamafdeling: Afdeling, der har det lægelige ansvar for den aktuelle kontakt, og som har ansvaret for journalføring samt gennemførelse af de krævede registreringer og indberetninger Standardpakker: Pakke af forskellige lægemidler, der er klar til administration til særligt definerede patientgrupper Standardsortiment: Sortiment af lægemidler, som anvendes rutinemæssigt på en afdeling Styrke: mg/stk IE/stk.(International Enhed) mol Aktivitet / Mængden af aktivt stof / Enhed Sundhedsdatanettet: Landsdækkende datanet opbygget af MedCom, der varetager meddelelsesbaseret kommunikation mellem sundhedsvæsenets mange interessenter Sundhedsportal: Fælles offentlig informations- og kommunikationssystem på internetadressen der giver adgang til basisinformation om det danske sundhedsvæsen og mulighed for elektronisk kommunikation med sundhedsvæsenet SUP: Standardiseret Udtræk af Patientdata. Metode til udveksling og analyse af data mellem forskellige sundheds-it-systemer Support: Hjælp og understøttelse til brugerne af et it-system Sygdomsforløb: Periode i hvilken en person har en sygdom eller et andet helbredsproblem Synonympræparat: Samme indholdsstof men forskelligt handelsnavn T

7 TDM: Therapeutic Drug Monitoring Telefonordination: Ordination givet pr. telefon Telemedicin: Arbejdsform, hvor en sundhedsfaglig person ved hjælp af telekommunikation (udover telefon og elektroniske meddelelser) hen over en fysisk afstand fx undersøger og behandler patienter, vurderer en patientjournal eller et undersøgelsesresultat, eller kommunikerer med andre sundhedsfaglige personer, fx via videokonference Terapistyring (TDM): Dosering af lægemiddel efter farmakodynamiske eller -farmakokinetiske parametre Terminal: IT-arbejdsstation uden egne databehandlingskraft og som derfor alene bruges til at kommunikere med en større, centralt placeret computer (en server), hvor selve databehandlingen foregår Terminalerklæring: Erklæring, der giver patienten visse rettigheder økonomisk og behandlingsmæssigt i forbindelse med terminalfasen Tilladelsespræparater: Præparater, der ikke er registreret i Danmark, men som kan indkøbes og anvendes efter speciel tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen Tillægskode: SKS-kode, der supplerer betydningen af den første kode i en SKS-registrering Tilsyn: Observation, undersøgelse og/eller behandling af en indlagt patient foretaget af en læge fra en anden afdeling end patientens stamafdeling TMS: Transfusionsmedicinske Standarder TNM-status: Tumor, Node, Metastaser Tvangsmedicinering: Medicinering af patient mod dennes vilje Tværfaglig journal: Fælles journal for alle behandlere og plejere, der medvirker ved behandling eller pleje af patienten U Udredning: Indledende afklaring af hvilken undersøgelse og behandling en henvisning skal føre til Udskrivning: Afslutning af indlæggelsesperiode Ulykke: Ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen Undersøgelse: Procedure med plejemæssigt sigte V Validering: Kontrol af datas kvalitet Ventende patient: Patient, som afventer behandling VPN: Virtual Private Networks. Ikke-offentligt tilgængeligt netværk, der anvender et offentligt net (fx internettet) til sin kommunikation W W-LAN: Wireless LAN, trådløst netværk WAN: Wide Area Network. Netværk, der strækker sig over et større geografisk område X XML: Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i Internetsammenhæng Y Ydelse: Alt hvad der måles på patienten, udføres på patienten eller gives til patienten. Omfatter såvel planlagte som udførte ydelser, simple ydelser og sammensatte pakker Ydelsestype: Katalog over de forskellige typer ydelse - uafhængigt af patienten. Brugerne vælger ydelser fra dette katalog. Ydelsestypen beskriver visningsformater, standardværdier som brugerne kan vælge mellem, vejledninger, mv. Ændres løbende af Amtet så forretningsgange og standardpakker kan udvikles og tilpasses Å Åbne forløb: Patientforløb der er aktivt

8

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

Lægepraksissystem specielt for Otologer

Lægepraksissystem specielt for Otologer Lægepraksissystem specielt for Otologer ...er et fuldt integreret speciallæge-praksissystem, der kan varetage de daglige arbejdsrutiner i enhver dansk speciallægepraksis. ÆSKULAP OTO er et 100% dansk produkt,

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Sundhedsinformatik i klinisk praksis

Sundhedsinformatik i klinisk praksis Sundhedsinformatik i klinisk praksis RedigeR et af Lone W IThen e rdmann Jura It-sikkerhed Bioinformatik Kliniske informationssystemer Telemedicin Kvalitetsudvikling Sundhedsinformatik informationskompetence

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem.

Opgave: I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske sundhedssystem. Opgave: A N A L Y S E O G D E S I G N A F E T N Y T F Æ L L E S M E D I C I N K O R T. I skal i grupper analysere og designe dele af et nyt fælles medicinkort, eller et andet delsystem indenfor det elektroniske

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Systemovervågning. 1 Introduktion

Systemovervågning. 1 Introduktion Systemovervågning MADS MENU: RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) Revideret 29-07-2011 1 Introduktion Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og databasebackup sidst

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Introduktiontil FællesMedicinKort Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Et lilleeksperiment Brug2 minuttertilat noteredine bud på: Forskellene og lighederne mellem: 1. Kontoudtoget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere