Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leksikon. Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse."

Transkript

1 Leksikon Følgende leksikon giver forklaringer på en række anvendte fagspecifikke begreber og forkortelse. A Administration: Rette lægemiddel gives til rette patient i rette dosis og form på rette tidspunkt efter ordination Administrationsform: Den form lægemidlet optræder i fx tablet, suppositorier, injektionsvæske Administrationsliste: Liste over den medicin, der skal udleveres til patienten Administrationstidspunkt: Tidspunkt, hvor lægemidlet udleveres til patienten ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line Afdeling: Del af et sygehus, der er under fælles lægelig-administrativ ledelse eller afdelingsledelse Afsnit: Del af en afdeling bestemt for én eller få afgrænsede funktioner Aktionsdiagnose: Diagnose, der ved afslutning af en kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om Akut patient: Patient, der er modtaget uden iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner Algoritme: Handlingsplan for en indsats Ambulant besøg: Ambulant patients fremmøde på stamafsnit Ambulant kontakt: Kontakt med et ambulatorieafsnit som stamafsnit Ambulatorium: Afsnit, der varetager undersøgelse, behandling og kontrol af ambulante patienter Analogpræparat: Præparat indenfor samme hovedgruppe med samme indikation men forskelligt indholdsstof Anamnese: Sygdomshistorie om tidligere og nuværende problemer efter en fastlagt skabelon API: Application Program Interface Applikation: Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet Arbejdsopgave: Beskriver de konkrete opgaver, der skal udføres. En arbejdsopgave kan bestå af mange delopgaver Assistance: Procedure, hvor producenten er forskellig fra stamafdelingen ATC-kode: Anatomic Therapeutic Chemical kode AUP: Apotekets Udsalgspris B BAC: Blodtypekontrol, Antistofscreentest og Computerforlig. Gælder for patienter uden irregulære blodtypeantistoffer Backup- og restorefunktion: Facilitet, der forhindrer tab af data ved tekniske fejl Begreb: Tankeenhed dannet gennem abstraktion på basis af fælles egenskaber ved et sæt af objekter. Objekterne kan omfatte fx individer, ting, handlinger, forhold og fænomener Begrebsmodel: Sæt af begreber og relationer, der beskriver en konkret eller abstrakt del af verden. En begrebsmodel kan danne grundlag for én eller flere forskellige datamodeller Behandling: Procedure med kurativt, palliativt eller profylaktisk sigte BF: Blodtypekontrol og Forligeligheds-undersøgelse. Gælder for patienter med irregulære blodtype-antistoffer Bidiagnose: Diagnose, der supplerer beskrivelsen af den afsluttede kontakt Billeddiagnostik: Alle former for billeddannende undersøgelser, fx røntgen- og ultralydsundersøgelser Bivirkning: Utilsigtet/uønsket effekt af lægemiddel BMI: Body Mass Index, kropsmasseindex (vægt i kg divideret med kvadrat på højde i meter) Browser: Generelt system til læsning og registrering af data, især kendt fra Internettet

2 Brugergrænseflade: Den del af et system, som brugeren ser og arbejder med på skærmen, herunder brugerdialogen og hjælpefaciliteterne Brugergrænsefladeintegration. At brugergrænsefladen, fx skærmdialogen, funktionstasternes anvendelse, hjælpefunktioner, makroer og præsentationslayout i de systemer, man anvender, er stort set ens BT-måling: Blodtryksmåling C Cambio Healtcare Systems: Svensk firma, der står bag udviklingen af det elektroniske patientjournalsystem COSMIC, som indføres på Odense Universitetshospital. Læs mere om Cambio her Cardiotokografi: Forkortes CTG, der betyder Cardio for barnets hjerte, Toco for veer, og Grafi for at tegne. Med andre ord et apparat, der registrerer barnets hjertelyd, veer, og tegne det på en kurve. Cave: Faktorer, der udgør en risiko for patienten Client/server-løsning: En måde at opbygge IT-systemer på, hvor data, funktionalitet og brugergrænseflade er integreret i en todelt platform, hvor afvikling af programmel og databaseforespørgsler sker på serveren, medens registrering og præsentation af data sker på brugerens pc CNS: Central Nerve Systemet Content management system (CMS): System til effektiv opbygning og vedligeholdelse af Internettjenester COSMIC: Navnet på det elektroniske patientjournalsystem, der indføres på Odense Universitetshospital CT-scanning: Computer-tomografi D Data: Repræsentation af information på en formaliseret måde, der er egnet til kommunikation, fortolkning, lagring eller behandling. Betydningsindholdet af data er således information Datafelt: Felt, hvori informationer tilføjes Dataintegration. Ved dataintegration forstår man, at data, når de én gang er registreret, er tilgængelige for alle andre relevante systemer til alle relevante formål Datamodel: Beskrivelse af bl.a. begreber, relationer og attributter/datafelter, der er så detaljeret, at den kan danne grundlag for opbygningen af et konkret informationssystem Datastruktur: Beskrivelse af de enkelte informationselementer på en formaliseret måde bl.a. ved at klassificere indholdet og relatere informationselementet til en begrebsmodel Delopgave: Udgør en del af en arbejdsopgave. En delopgave kan have varianter Diagnose: Patientens sygdomme, såvel formodede som konstaterede. Svarer til SKS klassifikationen af sygdomme Diagnosehierarki: Prioriteret sammenstilling af diagnoser Diagnosetype: Katalog over de forskellige typer diagnose - uafhængigt af patienten. Brugerne vil vælge diagnoser fra dette katalog. Diagnosetypen angiver diagnosens navn og SKS-kode (hvor muligt), vejledning, og typiske standardpakker af ydelser. Ændres løbende af Amtet ud fra erfaringer DICOM: Standard for udveksling af digitale billeder mellem billedbehandlingssystemer Dispensering: Der fremtages eller blandes en dosis af det ordinerede lægemiddel til patienten Dispenseringsform: Emballering af det dispenserede lægemiddel klargjort til patienten Dispenseringsliste: Liste med oversigt over de lægemidler, der skal doseres/blandes til patienten Dobbeltmedicinering: Utilsigtet gentagelse af medicineringsproces Dokumentering: Sikring af at informationer, data og lignende bevares til fremtidigt brug Dosisdispensering: Lægemiddel doseret og pakket enkeltvis DRG: Diagnose Relaterede Grupper. Metode til opdeling af patienter efter "tyngde". Benyttes til produktivitetssammenligninger og afregning mellem amterne for udenamtspatienter DRUG-id: Entydig identifikation af et lægemiddel Døgndosis: Dosis af lægemiddel pr. døgn E EDI: Electronic Data Interchange EDIFACT: International standard for udformning af meddelelser. Danner grundlag for MedCom-projektets meddelelser EEG: Elektroencefalografi EKG: Elektrokardiografi, måling af hjertets elektriske aktivitet

3 Ekstern vejledning: Vejledning, der er lavet eksternt og opdateres eksternt Elektronisk recept: Elektronisk medicinrekvisition til privat apotek til enkelt patient Epikrise: Lægebrev, der giver resumé af sygdom og behandlingsforløb til patient og læge EPJ: Elektronisk patientjournal. IT-system, der behandler og lagrer den samling af patientdata, som man normalt vil opfatte som patientens journal ERP: Enterprise Resource Planning F F-LPR: Forløbsorienteret Landspatientregister FAQ: Frequently Asked Questions Fastende: Patient, som ikke må indtage fast og/eller flydende føde i et af en sundhedsfaglig person nærmere afgrænset tidsrum Forløbsorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle data relateres til et bestemt patientforløb R-PAS: Ribe Amts Patientadministrative system. Fraseliste: Liste over hyppige brugte ord og vendinger Færdigbehandling: Når patienten afslutter forhandlingsforløbet Færdigregistrering: Særlig, afsluttende validering af data inden disse indberettes til LPR G GEPJ: Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal. National, dansk standard for fremtidige elektroniske patientjournaler. Udvikles af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om GEPJ her. Generisk: Lægemiddelstoffets navn GUI: Graphical User Interface H Handelsnavn: Navn som lægemidlet sælges under Henvisning: Anmodning fra en henvisende instans til et afsnit/sygehus om at modtage en patient Henvisningsdato: Den dato hvor patienten er henvist til fx indlæggelse eller ambulant behandling Henvisningsdiagnose: Diagnose, der angives af henvisende instans som årsag til henvisningen Henvisningsmåde: Angivelse af fra hvilken instans patienten er henvist Henvisningsperiode: Periode fra henvisningsdatoen til dato for første fremmøde på sygehuset HISA: Hospital Information System Architecture. Europæisk standard for sygehusinformationssystemer HL-7: Health Level 7. Amerikansk kommunikationsstandard Hændelse: Ting, der sker, eller en egenskab, der konstateres, i relation til et sygdomsforløb I ICD-10: International Sygdomsklassifikation 10.udgave ICPC: International Classification of Primary Care. Sygdomsklassifikationssystem for den primære sundhedssektor IHE: Integration of Healthcare Enterprise. Proces og værktøj, der beskriver og fastlægger integrationsstandarder Implementering: Installation og ibrugtagning af et it-system, herunder fx planlægning, arbejdsgangsanalyser, undervisning samt installation af computere, programmer og netværk Indberetning af bivirkning: Systematisk viderebringning af patientdata om bivirkninger, i henhold til gældende regler. Se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, Indlæggelse: Påbegyndelse af en kontakt med et sengeafsnit som stamafsnit med anvendelse af normeret sengeplads Indscanning: Elektronisk lagring af papirjournaler ved indlæsning af disse vha. scanner. Der gemmes som regel alene et grafisk billede af papirsiden, og man kan derfor ikke fremsøge data på samme måde som ved almindelig, elektronisk tekstbehandling Information: Viden vedrørende ting som facts, begreber, objekter, begivenheder og ideer

4 Informationselement: Den mindste enhed af information, der giver mening. Det kan fx være svaret på et spørgsmål, en observation, resultatet af en måling, en behandling, en tabel, et billede eller en lydoptagelse Infrastruktur: De komponenter og ydelser, der skal til for at få et IT-system til at fungere, herunder fx edbarbejdspladser (arbejdsstationer), netværk, servere, undervisning og brugerhjælp (hotline) Infusion: Parentoral indgift af lægemiddelstof opblandet i væske INR: International Normaliseret Ratio Integration: Det forhold, at flere systemer eller funktioner arbejder sammen på en sådan måde, at de af brugeren opleves som ét system, der fungerer mere hensigtsmæssigt, end hvis de enkelte delkomponenter anvendes uafhængigt af hinanden Integrationsmaskine: Et system, der i et vist omfang kan kommunikere data mellem systemer, der anvender forskellig datastruktur Integrationsplatform: En måde at opbygge it-systemer på, hvor data, EPJ-funktionalitet og brugergrænseflade er helt adskilt. Data ligger i en fælles database, og kan anvendes af alle relevante systemer og brugere. Integrationen mellem den elektroniske patientjournal og sygehusets øvrige it-systemer sker via en meddelelsesbaseret mekanisme, der løbende sørger for at relevante data i et system, via den fælles database, gøres tilgængeligt i et andet. På denne måde danner integrationsplatformen grundlaget for en sammenhængende it-arkitektur Interaktion: Samspil med ét eller flere lægemidler, der påvirker lægemidlets farmakokinetik og dynamik Intern vejledning: Vejledning udarbejdet i afdelingen af afdelingen selv Intranet: Et internt "Internet" med begrænset adgang for "omverdenen" ISBT128: International Society of Blood Transfusion (128 = stregkode). International standard for mærkning af blodkomponenter IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. Kodesystem primært udviklet til brug for registrering af klinisk, biokemisk laboratorieanalyse IV pumpe: Pumpe til automatisk intravenøs administration af infusionsvæske IV vejledning: Vejledning til intravenøs medicingivning, indeholder bl.a. oplysninger om holdbarhed, hastighed for indgift, blandingsinstruks m.v. K KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling (Sygehus Fyn) KIA: Klinisk Immunologisk Afdeling KKA: Klinisk Kemisk Afdeling (Odense Universitetshospital) Klassifikation: Systematisk og formålsbestemt gruppering af begreber i klasser efter et eller flere kriterier, som anvendes til at beskrive og inddele objekter Klassifikationselementer: Del af en klassifikation fx tekst eller kode Klinisk arbejde: Den undersøgelse, behandling og pleje, der foregår i direkte kontakt med patienten på sengeafdelinger og ambulatorier, i modsætning til paraklinisk arbejde, dvs. fx laboratoriearbejde og billeddiagnostik Klinisk database: Database, der indeholder udvalgte kliniske og administrative data om en udvalgt gruppe af patientforløb, med det formål at muliggøre tværgående analyser af især behandlingens kvalitet og serviceniveau Klinisk proces: Den arbejdsproces (planlægning og opgaveløsning), som gennem undersøgelse, behandling og pleje fører patienten gennem sygdomsforløbet Kliniske projekter: Kliniske procedurer, der ikke følger normale rutiner, og som er beskrevet i protokolform KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Komplikation: Tilstand, som er en utilsigtet følge af en procedure Kontakt: Den patientadministrative indberetningsenhed i Landspatientregisteret (LPR) Kopipligtig medicin: Medicin, der er beskrevet i bekendtgørelser om lægemidler/receptbehandling. Der er særlige krav til udlevering, og de skal registreres specielt Kravspecifikation: Beskrivelse af, hvad et ønsket system skal kunne Kronikertilskud: Økonomisk tilskud til lægemiddel til patient med kronisk sygdom L LAN: Local Area Network LL: LandsLandsdel LPR: Landspatientregisteret. Sundhedsstyrelsens register over alle udskrivninger og ambulante kontakter Lægemiddelkataloget: Katalog over registrerede lægemidler i Danmark. Udgivet af Dansk Lægemiddelinformation. Ny version hvert år

5 M MDS: Kodesystem udviklet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Århus med henblik på kodning af mikrobiologiske prøver MediCare: EPJ-system, som gennem en årrække har været anvendt primært i Sygehus Fyn Medicinliste: Oversigt over igangværende medicin med indikationer Medicinprofil: Opdateret aktuelt medicinforbrug på ethvert givent tidspunkt Medicintilskud: Økonomisk tilskud fra amt, kommune eller forsikringsordning til patienten til betaling af lægemiddel Medikoteknisk udstyr: Undersøgelsesapparatur, der i dag fortrinsvis er baseret på computerteknik Modul: Delsystem, dvs. afgrænset del af et større (integreret) system MR-scanning: Magnetic Resonance scanning: Dannelse af billede af kroppens indre ved radiobølger N NIP: Det Nationale Indikator Projekt Notater: Kortere eller længere informationer om patientforløb. Et notat kan henvise til diagnoser, ydelser, samt andre kliniske oplysninger O Observationsskema: Systematisk registrering af patientdata OCES-certifikat: Et certifikat er et digitalt identitetsbevis, der udstedes at et certificeringscenter og rummer en række oplysninger om brugeren. OCES: Offentlige Certifikater til Elektronisk Service, er en standard for sådanne digitale signaturer Op-, ned- og udtrapning: Successiv øgning, sænkning eller afslutning af medicinering, således uønskede bivirkninger undgås Open source: Model for ophavsret til software kildekode Operation: Procedure klassificeret i gældende operationsklassifikation Ordination: Lægelig beslutning om at give en patient et specifikt lægemiddel i en specifik dosis med et bestemt tidsinterval i en specifik behandlingslængde Overdosering; Tilførsel af lægemiddel i en dosis, der medfører utilsigtede bivirkninger Overdrage: Patientforløb, der videregives fra et afsnit til et andet Overflytning: Udskrivning fra et sengeafsnit med umiddelbart efterfølgende indlæggelse på et andet sengeafsnit P PACS-systemer: Picture Archiving and Communications System. Arkivsystem for digitaliserede billeder og tilhørende kommunikationsfaciliteter Pakningsstørrelse: Antallet af enheder fx tabletter i en pakning Parkere: Patientforløb, der i kortere eller længere tid sættes på standby PAS: Patient Administrativt System Patient: Person, der på grund af et aktuelt, tidligere eller potentielt helbredsproblem, har en kontakt med sundhedsvæsenet Patientadministrativt system: IT-system, hvori registreres basale data om fx patienternes indlæggelser, ambulante besøg, operationer og diagnoser, samt en række administrative oplysninger såsom navn, adresse og egen læge. De patientadministrative systemer varetager traditionelt indberetningen til LPR Patientforløb: Periode i hvilken en patient har en eller flere kontakter med sundhedsvæsenet med henblik undersøgelse, behandling og/eller pleje af helbredsproblem Patienthotel: Afsnit på eller i tilknytning til sygehuset, der alene yder det til opholdet hørende kost og logi Patientjournal: Ordnet optegnelse, som oplyser om patientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser, behandlinger, observationer, pleje, mv. af patienten Patienttype: Angivelse af en patients administrative relation til sygehuset: indlagt, ambulant eller skadestuepatient Pc: Personlig computer. Dvs. en it-arbejdsstation med egen databehandlingskraft Pcr: Polymerase Chain Reaction PDA: Pocket Data Administration system PDM: Patient Data Management

6 PEM: Personlige Elektroniske Medicinprofil Pilotprojekt: Mindre IT-projekt, hvor et system afprøves under nogenlunde realistiske forhold Planlagt patient: Patient, der modtages med iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelsesog aftalerutiner PN-medicin: Medicin, der ikke anvendes i fast dosering, men varierer med patientens behov Portal: Fælles og ensartet adgang til data fra mange forskellige systemer og/eller databaser. Portaler er i dag som regel baseret på Internet/intranetteknologi Pris: Apotekets udsalgspris (AUP) Problemorientering: Måde at strukturere data på, hvor alle eller udvalgte behandlinger og undersøgelser relateres til en indikation fx en diagnose eller et problem Procedure: Alt, hvad man kan give til eller gøre ved en patient PRODAT: Produkt data ProSang: Edb-system i blodbanken Prototyping: Systemudvikling vha. prototyper, dvs. ufærdige prøveversioner/modeller af systemet Push-kommunikation: Afsenderen fremsender efter aftale med modtageren meddelelser i bestemte situationer R Recept: Autoriseret rekvisition af medicin til brug for udlevering af medicin til enkel patient på apotek Red flag: Advisering om et kritisk forhold. Ved hjælp af en given fag eller symbol gøres brugeren opmærksom på, at der er fx en abnorm værdi Redispensere: Dispensering igen af allerede dispenseret lægemiddel Rekommanderede: Sortiment af lægemidler, som anbefales anvendt som 1.valgspræparater, fx på et sygehus Rekvisition: Anmodning om udførelse af en procedure RIS: Røntgen Informations System RoS: Rekvisition og Svar S Samlet sortiment: De lægemidler, der er i specialitetstaksten samt i egenproduktion Semantisk integration: At modtageren af data ved en dataoverførsel forstår datas betydningsindhold informationen på samme måde som afsenderen Seponering: Afslutning af behandling med lægemiddel Server: Større computer, der lagrer fælles data fra lokale computere og evt. udfører databehandlingsopgaver for disse SKS: Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem. Nationalt klassifikationssystem, der med tiden skal omfatte alle relevante klassifikationer SKS-kode: Officiel kode registreret i SKS-systemet Specialitetstaksten: Oversigt over lægemidler godkendt af lægemiddelstyrelsen til anvendelse i Danmark Stamafdeling: Afdeling, der har det lægelige ansvar for den aktuelle kontakt, og som har ansvaret for journalføring samt gennemførelse af de krævede registreringer og indberetninger Standardpakker: Pakke af forskellige lægemidler, der er klar til administration til særligt definerede patientgrupper Standardsortiment: Sortiment af lægemidler, som anvendes rutinemæssigt på en afdeling Styrke: mg/stk IE/stk.(International Enhed) mol Aktivitet / Mængden af aktivt stof / Enhed Sundhedsdatanettet: Landsdækkende datanet opbygget af MedCom, der varetager meddelelsesbaseret kommunikation mellem sundhedsvæsenets mange interessenter Sundhedsportal: Fælles offentlig informations- og kommunikationssystem på internetadressen der giver adgang til basisinformation om det danske sundhedsvæsen og mulighed for elektronisk kommunikation med sundhedsvæsenet SUP: Standardiseret Udtræk af Patientdata. Metode til udveksling og analyse af data mellem forskellige sundheds-it-systemer Support: Hjælp og understøttelse til brugerne af et it-system Sygdomsforløb: Periode i hvilken en person har en sygdom eller et andet helbredsproblem Synonympræparat: Samme indholdsstof men forskelligt handelsnavn T

7 TDM: Therapeutic Drug Monitoring Telefonordination: Ordination givet pr. telefon Telemedicin: Arbejdsform, hvor en sundhedsfaglig person ved hjælp af telekommunikation (udover telefon og elektroniske meddelelser) hen over en fysisk afstand fx undersøger og behandler patienter, vurderer en patientjournal eller et undersøgelsesresultat, eller kommunikerer med andre sundhedsfaglige personer, fx via videokonference Terapistyring (TDM): Dosering af lægemiddel efter farmakodynamiske eller -farmakokinetiske parametre Terminal: IT-arbejdsstation uden egne databehandlingskraft og som derfor alene bruges til at kommunikere med en større, centralt placeret computer (en server), hvor selve databehandlingen foregår Terminalerklæring: Erklæring, der giver patienten visse rettigheder økonomisk og behandlingsmæssigt i forbindelse med terminalfasen Tilladelsespræparater: Præparater, der ikke er registreret i Danmark, men som kan indkøbes og anvendes efter speciel tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen Tillægskode: SKS-kode, der supplerer betydningen af den første kode i en SKS-registrering Tilsyn: Observation, undersøgelse og/eller behandling af en indlagt patient foretaget af en læge fra en anden afdeling end patientens stamafdeling TMS: Transfusionsmedicinske Standarder TNM-status: Tumor, Node, Metastaser Tvangsmedicinering: Medicinering af patient mod dennes vilje Tværfaglig journal: Fælles journal for alle behandlere og plejere, der medvirker ved behandling eller pleje af patienten U Udredning: Indledende afklaring af hvilken undersøgelse og behandling en henvisning skal føre til Udskrivning: Afslutning af indlæggelsesperiode Ulykke: Ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen Undersøgelse: Procedure med plejemæssigt sigte V Validering: Kontrol af datas kvalitet Ventende patient: Patient, som afventer behandling VPN: Virtual Private Networks. Ikke-offentligt tilgængeligt netværk, der anvender et offentligt net (fx internettet) til sin kommunikation W W-LAN: Wireless LAN, trådløst netværk WAN: Wide Area Network. Netværk, der strækker sig over et større geografisk område X XML: Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i Internetsammenhæng Y Ydelse: Alt hvad der måles på patienten, udføres på patienten eller gives til patienten. Omfatter såvel planlagte som udførte ydelser, simple ydelser og sammensatte pakker Ydelsestype: Katalog over de forskellige typer ydelse - uafhængigt af patienten. Brugerne vælger ydelser fra dette katalog. Ydelsestypen beskriver visningsformater, standardværdier som brugerne kan vælge mellem, vejledninger, mv. Ændres løbende af Amtet så forretningsgange og standardpakker kan udvikles og tilpasses Å Åbne forløb: Patientforløb der er aktivt

8

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Patientdatas anvendelser

Patientdatas anvendelser Kursusgang 1 Patientdatas anvendelser Forelæsning og opgaver Dansk registertradition og LandsPatientRegisteret, LPR LPR-datas oprindelse og primære anvendelser Opgaveløsning Præsentation af opgaveløsninger

Læs mere

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Status på standardisering Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Disposition Model-aktiviteten EPJ kommunikation og EPJ arkitektur Systemmodellerne (DOM, DHE) Kommunikationsmodellerne (SST, SUP) Anbefalinger

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges?

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? Primær sektoren hvad er nået? XML EPJ Kommunikations projektet MedComs SUP Projekt MedCom her går det godt 1768 almene praksis - 81% 365 spec.lægepraksis

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Lagring, ajourføring, kommunikation og deling af patientdata Sten Christophersen Informatikdirektør

Lagring, ajourføring, kommunikation og deling af patientdata Sten Christophersen Informatikdirektør Lagring, ajourføring, kommunikation og deling af patientdata Sten Christophersen Informatikdirektør 1 Den politiske vision IT skal bidrage til at sikre, at den enkelte borger/patient oplever ét kontinuert

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot Pa.wichmann.madsen@systematic.com Agenda Præsentation af Systematic Baggrund for indføring af medicinrobot og integration til Columna Præsentation

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Medicinering og overleveringssituationer. Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce

Medicinering og overleveringssituationer. Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce Medicinering og overleveringssituationer Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce Vision for Projekt Digital Forvaltning Visionen for den digitale forvaltning er, at digitale teknologier

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Velkommen til 3. kursusdag i kurset

Velkommen til 3. kursusdag i kurset Velkommen til 3. kursusdag i kurset Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer Program for tredie kursusdag eftermiddag 13.00-13.45 Datamodeller 13.45-14.45 Opgave om modellering 14.45-15.30

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Ændringer i OPUS Journal version 4.5

Ændringer i OPUS Journal version 4.5 Nr. 10 oktober 2003 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Journal version 4.5 i forhold til 4.4 Vi udsender hermed nyhedsbrev nummer 10, der omhandler

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Patientforløb. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Patientforløb. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Patientforløb Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 PATIENTFORLØB... 3 6.1.1 Henvisninger... 3 6.1.2

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng

Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng TietoEnator 2006 Page 1 presentation TietoEnator 2004 Page 2 Formål med sundheds-it

Læs mere

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Tjekliste for Risikobaseret tilsyn-akut Tilbud. Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Forkortelser: MVV: Medarbejdernet-Værktøjer-vejledninger.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel

Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel i Fyns Amt EPJ-observatoriets årskonference 2006 Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel Henrik Lindholm EPJ-konsulent, MI henl@epj.fyns-amt.dk Disposition Baggrund Hvad er EPJ-rammen Standardarbejdsgange

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Shared Care Service- I

Shared Care Service- I Business Unit or Product Name S CS Shared Care Service- I Integration Udfordringer og muligheder jbsvendsen@dk.ibm.com 07-03-07 2003 IBM Corporation Vision for Shared Care Service Integration Ambulatorier

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 Arne Kverneland Tidligere strategier!1995: IT-politisk handlingsplan MedCom Elektroniske Patientjournaler!1996: Handlingsplan for elektronisk patientjournal

Læs mere

Et IT journaliseringssystem

Et IT journaliseringssystem Structura-IT ApS er en dansk virksomhed, der udvikler IT systemer til det danske sundhedsvæsen. Vort speciale er, at servicere danske speciallæger og private sygehuse. Vi har siden 1995 fokuseret på at

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur. EPJ-observatoriets årskonference november 2003

Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur. EPJ-observatoriets årskonference november 2003 Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur EPJ-observatoriets årskonference 28-29 november 2003 Side2 Fakta og fremtiden Information og tjenester samlet på tværs af organisationer og forvaltningsniveauer

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper Integration og sammenhæng imellem systemer, data, services og kliniske processer: Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper for EPJ Esben Dalsgaard Cand. Scient. Datalogi og matematik IT-leder, Psykiatri-

Læs mere

Sundhedsfagligt indhold (SFI)

Sundhedsfagligt indhold (SFI) Sundhedsfagligt indhold (SFI) - den bløde ende af informationsarkitektur i sundheds-it Gert Galster SFI i EpjObservatoriets statusrapport 2004 SFI er skabeloner til dokumentationsstøtte, processtøtte og

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen

og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Acknowledgement Følgende har stået til rådighed for diskussion af hvordan arketyper kunne anvendes under danske forhold, har leveret arketypeværktøjer

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Patientadministration

Patientadministration Patientadministration Systematic Columna Patientadministration sikrer effektiv understøttelse af arbejdsgange, fuld integration mellem forskellige systemer og overblik over sygehusenes aktiviteter. Overblik

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom E-Journal fra pilot til national opslagsløsning national opslagsløsning Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Agenda Dataflow fra paraklinik til EPJ/PAS til E-Journal Dækning og anvendelse landkort/hønseskrik

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Johan Kjærgaard Ledende overlæge, dr.med. Enhed for Klinisk Kvalitet Hovedstadens Sygehusfællesskab jk02@bbh.hosp.dk

Læs mere

til digitalisering af sundhedsvæsenet

til digitalisering af sundhedsvæsenet Internationale ti erfaringer med udgifter til digitalisering af sundhedsvæsenet hvad koster det? Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk EPJ Observatoriets årsmøde 22. oktober 2008 MEDIQ 1 Status for IT i

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

MedCom og den nye IT strategi

MedCom og den nye IT strategi 23. maj 2007/Lars Hulbæk/HBJ MedCom og den nye IT strategi Notat om potentielle MedCom opgaver i lyset af rapporten Strategiske udviklingsveje for EPJ eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde MedCom

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere