Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015"

Transkript

1 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Formål med tilsynet Tilsynsperioden Krav til tilsynet Krav til tilsynsaftalen Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Krav til tilsynsorganet Krav til tilsynsrapporten Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn... 5 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer... 7 Registreringer... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer... 8 Særlige krav for tilsyn med armaturer... 8 Registreringer... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark... 8 Stikprøveudtagning... 8 Krav til testrapporter Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger Registreringer Stikprøveudtagning Migrationsprøvning Krav til testrapporter Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Side 1 af 15

3 1. Indledning og læsevejledning Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand, herunder tilsyn med godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram. Vejledningen, der retter sig både til godkendelsesindehaverne og de akkrediterede tilsynsorgan, der udfører tilsyn, består i følgende: Indledning med de generelle krav til tilsyn, tilsynsaftale og tilsynsrapport m.v. Bilag A, B og C, som indeholder de konkrete anvisninger på, hvordan der skal udføres tilsyn for bestemte grupper af byggevarer Bilag D: Eksempel på en aftale om et årligt tilsyn. Du skal som godkendelsesindehaver sætte dig ind i hele vejledningen for at sikre dig, at tilsynet bliver udført korrekt, og at du overholder betingelserne for en fortsat godkendelse af byggevaren. 1.1 Formål med tilsynet Det er en betingelse for en godkendelse af en byggevare i kontakt med drikkevand, at der føres årligt tilsyn med om byggevaren markedsføres på de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. Dvs. at den byggevare, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse i hele godkendelsesperioden har de sundhedsmæssige egenskaber, som ligger til grund for godkendelsen. Formålet med tilsynet er derfor at dokumentere sporbarheden fra tilsynet tilbage til den oprindeligt godkendte byggevare. 1.2 Tilsynsperioden Med årligt tilsyn menes, at tilsynet skal udføres én gang pr. kalenderår på hvert produktionssted/tilsynssted. Det første tilsyn i godkendelsesperioden skal udføres senest 11 måneder efter udstedelsen af godkendelsen. Der skal udføres tre tilsyn i godkendelsesperioden jævnt fordelt ud over perioden. Der må ikke overspringes et kalenderår mellem to tilsyn. Tilsynsrapporten skal fremsendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder efter tilsynet. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorganet og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet dog straks rapportere direkte til godkendelsessekretariatet. 1.3 Krav til tilsynet Tilsynet foretages på baggrund af tilsynsaftalen mellem godkendelsesindehaveren og tilsynsorganet og udføres enten på det produktionssted, der står anført i tilsynsaftalen, eller hos en importør. Tilsynet kan dog kun ske hos importør, hvis størstedelen af de relevante processer kan dokumenteres i form af procedurer og registreringer, og hvis alle byggevarer til det danske marked går igennem importørens lager, eller hvis der føres tilsyn på samtlige lokationer, hvor varen ankommer til Danmark. Hvis der vælges en anden tilsynslokation end den, der er nævnt i tilsynsaftalen, skal det begrundes i tilsynsrapporten, hvorfor dette er mere hensigtsmæssigt i forhold til at udføre tilsynet på det sted, som er anført i tilsynsaftalen. Side 2 af 15

4 Tilsynet udføres som udgangspunkt som en dokumentgennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder modtage- og færdigvarekontrol. Det skal udfra registreringer kunne påvises, at der anvendes de samme materialer i byggevaren, og at den fortsat har den samme konstruktion, som lå til grund for godkendelsen. Dokumentkontrollen omfatter de registreringer, der fremkommer ved måling, vejning og visuel kontrol, samt en kontrol af sporbarheden fra produkt til materialecertifikat. Dokumentkontrollen kan dermed omfatte udskrifter eller forevisning af lister i virksomhedens ERP-system. Endvidere omfatter dokumentkontrollen de procedurer, der er nedskrevet for at instruere dem, der udfører egenkontrollen. Tilsyn for armaturer skal ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 13, stk. 4, desuden omfatte test i henhold til godkendelsesbekendtgørelses bilag 1, hvilket er nærmere specificeret i bilag B. Tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger skal desuden omfatte stikprøveudtagning på byggepladsen/produktionsstedet, hvilket er nærmere specificeret i bilag C. 1.4 Krav til tilsynsaftalen Du skal som godkendelsesindehaver indgå en aftale om årligt tilsyn med et akkrediteret tilsynsorgan. Kravet om, at der skal foreligge en tilsynsaftale, kan også anses for opfyldt, hvis du på ansøgningstidspunktet har indgået en gensidig aftale med et tilsynsorgan om akkrediteret inspektion under vilkår af, at der opnås en godkendelse af byggevaren. Tilsynsaftalen skal vedlægges ansøgningen som dokumentation, men dokumentationen herfor kan undtagelsesvis bestå i, at du indsender en erklæring på tro og love herom i forbindelse med ansøgningen. Hvis du har indgået en betinget tilsynsaftale eller indsendt en erklæring herom, skal du indsende den endelige tilsynsaftale til sekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynsaftalen skal leve op til følgende form- og indholdskrav, for at den kan anvendes som grundlag for en godkendelse af byggevaren: Aftalen skal sikre, at der udføres et årligt tilsyn iht. til nærværende vejledning, og at tilsynsorganet har adgang til relevante produktions- og lagerfaciliteter i hele godkendelsesperioden. Tilsynsaftalen skal tydeligt angive en entydig identifikation af, hvilke byggevarer der er omfattet, i form af produktnavn, type, modelnummer, vare-/serienummer el.lign., eller henvise til den produkt- /versionsliste, der var vedlagt ansøgningen. Tilsagnsaftalen skal tydeligt angive, hvor tilsynet udføres. Tilsynsorganets akkreditering skal tydeligt fremgå af tilsynsaftalen. Aftalen skal være dateret og underskrevet af både tilsynsorgan og ansøger. 1.5 Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Sekretariatet gennemgår tilsynsaftalen som led i sin behandling af din ansøgning og kontrollerer, at aftalen opfylder de aftalemæssige krav. Såfremt tilsynsaftalen ikke opfylder kravene, beder sekretariatet dig fremsende en redigeret aftale og vejleder dig om, hvad der mangler. Side 3 af 15

5 Såfremt du først vil fremsende en endelig tilsynsaftale, efter du har fået udstedt en godkendelse, og senest 2 måneder før første tilsyn skal udføres, vejleder sekretariatet dig samtidig om de eventuelle konsekvenser, som den manglende tilsynsaftale kan have på udførelsen af tilsyn eller opretholdelsen af din godkendelse. 1.6 Krav til tilsynsorganet Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Det betyder, at tilsynsorganet skal være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC til at udføre inspektion og samtidig også være akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Dette skal fremgå af den akkreditering, som tilsynsorganet har. Du kan få oplyst hos det akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet, hvad den pågældende akkreditering omfatter. I Danmark er det nationale akkrediteringsorgan DANAK, der på sin hjemmeside har oplysninger om akkrediterede tilsynsorganer. For udenlandske tilsynsorganer kan oplysningerne om akkrediteringen fås hos det nationale akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet. Tilsynsorganet skal desuden være uvildigt i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariatet. Du kan se nærmere om godkendelsesekretariatets uvildighed i afsnit 11 i Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. Tilsynsorganet skal i forbindelse med det årlige tilsyn med egenkontrollen kontrollere, at byggevaren fortsat har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Tilsynsorganet påser derfor som en del af tilsynet, at der forefindes et egenkontrolprogram og at dette har været anvendt i forhold til byggevarens godkendelse, såfremt der har været anledning til det. For armaturer skal der desuden udtages stikprøver til testning. 1.7 Krav til tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport for det årlige tilsyn skal udarbejdes i overensstemmelse med tilsynsorganets akkreditering, og således, at sekretariatet som minimum kan læse følgende ud af rapporten: Sammenfatning fra tilsynsorganet af, om den godkendte byggevare ud fra tilsynet fortsat overholder betingelserne for godkendelse til at være i kontakt med drikkevand og kan markedsføres på det grundlag (sammenfatningen må gerne være synligt placeret først eller sidst i rapporten) Eventuelle særlige bemærkninger fra tilsynsorganet, affødt af det udførte tilsyn Såfremt tilsynet udføres på et eller flere andre steder end oplyst i tilsynsaftalen: Tilsynsorganets begrundelse for, at tilsynet er udført andre steder, og begrundelse for, at dette er sket i overensstemmelse med reglerne for tilsyn Rapporten skal endvidere henvise til den pågældende byggevares godkendelsesnummer. Det skal tydeligt fremgå af tilsynsrapportens forside, hvilke godkendelsesnumre der valideres af den aktuelle rapport. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser, skal det klart fremgå af rapporten, hvilke bemærkninger der vedrører de enkelte godkendelsesnumre. Tilsynsrapporten, der skal indsendes til sekretariatet, skal foreligge på enten dansk eller engelsk. Tilsynsorganet skal reagere med en negativ tilsynsrapport, Side 4 af 15

6 hvis godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram ikke fungerer, eller det på anden vis er tydeligt for tilsynsorganet, at godkendelsesindehaveren ikke sørger for den fornødne afhjælpning, hvis egenkontrolprogrammet viser, at byggevaren ikke lever op til betingelserne for godkendelse hvis tilsynsorganet ikke via registreringer som nævnt i bilag A-C eller andre objektive beviser kan påvise sporbarhed fra den godkendte byggevare til den oprindeligt godkendte byggevare. Rapporten (positiv eller negativ) sendes til godkendelsesindehaveren, der sender den til godkendelsessekretariatet. Godkendelsesindehaveren kan dog skriftligt bemyndige tilsynsorganet til at fremsende tilsynsrapporten direkte til godkendelsessekretariatet. Rapporten skal i disse tilfælde senest samtidig være sendt til godkendelsesindehaveren. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i tilsynsaftalen ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet straks rapportere det direkte til godkendelsessekretariatet. 1.8 Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Når du har fået udført tilsyn, skal du sørge for, at rapporten bliver sendt til sekretariatet. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser af byggevarer i kontakt med drikkevand, skal du oplyse, hvilke godkendelser rapporten skal vedlægges, eller sende rapporten ind på en mail for hver godkendelse, den skal bruges til. Sekretariatet vurderer, om rapporten er tilstrækkelig dokumentation for, at byggevaren overholder kravene i godkendelsesbekendtgørelsen. Såfremt tilsynsorganets rapport viser, at den aftale om tilsyn, der er indgået, overholdes, og såfremt rapporten bekræfter, at byggevaren overholder kravene for godkendelsen, kan rapporten blive lagt til grund for en fortsat opretholdelse af godkendelse. Hvis sekretariatet vurderer, at der er behov for yderligere dokumentation for tilsynet, kan sekretariatet pålægge dig at fremsende yderligere dokumentation, f.eks. fra inspektion, prøvetagning, migrationsprøvning og vejning. I disse tilfælde vil du som udgangspunkt få fire uger til at dokumentere de nødvendige forhold. Fristen kan eventuelt strækkes længere, hvis fremskaffelsen af den yderligere dokumentation kræver det, dog med respekt af rettidig indsendelse af fyldestgørende tilsynsrapport, jf. nedenfor. 1.9 Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn Det er dit ansvar som ansøger og godkendelsesindehaver at sørge for, at tilsynsaftalen indgås og lever op til betingelserne for det årlige tilsyn. Du skal desuden sørge for at holde tilsynsorganet orienteret om eventuelle ændringer i din godkendelse af byggevaren, som har betydning for det årlige tilsyn og vedligeholdelse af godkendelsen, således at tilsynet til enhver tid kan sikre, at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Du skal ligeledes underrette godkendelsessekretariatet med det samme, hvis tilsynsaftalen opsiges. Hvis aftalen misligholdes af godkendelsesindehaver eller tilsynsorgan, kan det i værste fald føre til tilbagekaldelse af godkendelsen af den berørte byggevare, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 17. Tilbagekaldelsen vil have den konsekvens, at godkendelsen fjernes fra ordningens hjemmeside, og at du skal sørge for, at den berørte byggevare trækkes tilbage fra markedet. Side 5 af 15

7 Godkendelsen af byggevaren fjernes dog først fra hjemmesiden, når klagefristen vedrørende tilbagekaldelsen er udløbet og en eventuel klagesag er færdigbehandlet. I mellemtiden kan godkendelsen fremfindes på hvor den vil stå markeret som tilbagekaldt. Side 6 af 15

8 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype eller råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark. Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagelsesdato. Registrering og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at den godkendte byggevare er korrekt mærket i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Andre registreringer, der fremkommer ved måling, vejning eller visuel kontrol af byggevaren. Side 7 af 15

9 Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Særlige krav for tilsyn med armaturer For armaturer gælder desuden, at der én gang årligt skal udtages stikprøver til migrationsprøvning iht. bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype og råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagedato. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Registreringer og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontrakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at de godkendte byggevarer er korrekt mærket iht. godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Registrering af armaturernes vægt og sammenligning med foregående sending. Andre registreringer, der fremkommer ved måling eller visuel kontrol af de modtagne byggevarer. Stikprøveudtagning Stikprøver udtages, så vidt det er muligt, samtidig med tilsynet. Tilsynsorganet udtager et repræsentativt udsnit af produktprogrammet til test. Et produktprogram forstås som samtlige de armaturer fra samme producent, der er omfattet af en eller flere godkendelser. Udtagningen foretages ved at inddele armaturerne i stikprøvefamilier og dermed udvælge et antal stikprøver, der kan validere en hel stikprøvefamilie. Udvælgelsen af armaturer sker Side 8 af 15

10 efter følgende fremgangsmåde: 1. Armaturerne opdeles i tre kategorier: Et-greb, To-greb og Elektronisk aktiverede. 2. Disse tre kategorier opdeles igen i HV (håndvask), KV (køkkenvask). 3. Der afkrydses i kolonnerne udfor den kategori, den aktuelle byggevare og godkendelsesnummer hører under. 4. Stikprøvefamilierne nummereres fortløbende. 5. Der kan maksimalt defineres seks stikprøvefamilier. 6. Der udtages et armatur for hver påbegyndt stikprøvefamilie, og en stikprøvestørrelse, der svarer til kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Hvis en stikprøvefamilie indeholder mere end 10 byggevarer, udtages et nyt armatur for hver påbegyndt dekade. 7. Der udtages, så vidt det er praktisk muligt, forskellige armaturer for hvert årligt tilsyn. Nedenstående skema er et værktøj til at sikre, at der ved stikprøveudtagningen udtages et repræsentativt udvalg af godkendelsesindehaverens produktprogram, og samtidig udtages forskellige armaturer i løbet af godkendelsesperioden. (Stikprøvestørrelsen fra hver påbegyndt stikprøvefamilie eller dekade er defineret i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, andet skema, kolonnen med Bemærkninger. Heraf fremgår stikprøvestørrelser på tre stk. til nikkeltest og ét stk. til bly/cadmium test). Skemaet skal samtidig indgå som en del af rapporteringen overfor godkendelsessekretariatet. HV = Håndvask KV = Køkkenvask Godkendelsesnummer Et-grebsarmaturer To-grebsarmaturer Elektroniske armaturer Produktfamilie Senest udtaget til kontrol. Årstal HV KV HV KV HV KV x 1 10 x 1 11 x 1 12 x 2 10 x 3 10 Xx x 4 0 Side 9 af 15

11 Krav til testrapporter Testning og testdokumentation skal generelt udføres ved årlige stikprøver iht. de anførte testmetoder i skema 2 i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige for bly, cadmium og nikkel. Side 10 af 15

12 Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Den endelige byggevare, der er genstand for godkendelsen, opstår først, når delkomponenterne til tætningsprodukter eller rørforinger blandes på byggepladsen. Byggevaren kan derfor først gøres til genstand for test, når tætningsproduktet eller rørforingen er endeligt afhærdet. Byggevaren defineres derfor som alle de processer, der går forud for påføring af coatingmaterialet, og indtil dette er endeligt hærdet, dvs. de samme processer og den dokumentation for testning, der ligger til grund for godkendelsen. Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger For coatingmaterialer og rørforinger foretages tilsynet som en kombination af en dokumentationsgennemgang og en inspektion af de fysiske processer. Som en del af tilsynet udtages desuden prøver af rør med coatning, som repræsenterer coatningens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug og for testversionen ( worst case ). Dette testes i henhold til et testprogram, der er opdateret i forhold til eventuel ny lovgivning eller krav om ændret sammensætning af materialet/materialerne. Registreringer Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch: Registrering af modtagne materialer. Kontrol af, om der er overensstemmelse mellem det modtagne og det oprindeligt godkendte materiale. Dokumentation af sporbarhed til: o Produktnavn, produktionsdato og ordrenummer o Batch nummer o Råvaretype og råvarecertifikat Tilsynsorganet skal særligt være opmærksomt på følgende ting: Kontrol af godkendelse og -mærkning Dokumentation for uændret eller ny materialesammensætning Gennemgang af skriftlige procedurer og brugsanvisning Producentens interne ansvarsforhold Blandeproces, blandingsforhold, vejning Sporbarhed til oprindeligt godkendte materialer Hærdeproces og hærdningstiden Medarbejdernes kompetencer Klager over produktet og håndteringen heraf i egenkontrolprogrammet Registreringer Prøveudtagning Stikprøveudtagning Prøveudtagningen bliver foretaget af tilsynsorganet, imens processen kører, og prøverne bliver udtaget direkte efter blandeprocessen, og umiddelbart inden materialet ledes ind i drikkevandssystemet. Prøverne afsættes i et Side 11 af 15

13 jævnt lag på glasplader, og disse placeres derefter i en ovn med luftcirkulation ved 40 C i to timer. Denne prøveudtagning foretages, medmindre en anden procedure anvendes i fremstillingsprocessen. I givet fald skal prøverne udføres i overensstemmelse med fremstillingsprocessen. Såfremt det er angivet i tilsynsaftalen, kan prøverne udtages som de rørstykker (produceret på ejendomme), som tilsynsorganet i henhold til "Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørføringer" skal udtage under normalt brug, og som repræsenterer coatingens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug. Prøverne sendes herefter til et akkrediteret laboratorium, der udfører migrationsprøvning og analyser af de hærdede prøver. Migrationsprøvning Migrationsprøvning udføres iht. krav og metoder i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Der udføres de analyser, som indgik i det testprogram for godkendelsen, som ansøgers toksikologiske rådgiver udarbejdede, og testningen udføres på den definerede testversion af byggevaren. Krav til testrapporter Testning og testdokumentation herfor skal udføres på samme vilkår som i forbindelse med ansøgningen om godkendelse. Side 12 af 15

14 Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Nedenstående aftale er et eksempel på, hvorledes en aftale om årligt tilsyn kan udformes. Det kan dog frit vælges at anvende en anden tilsynsaftale, hvis den lever op til form- og indholdskravene til tilsynsaftalen, som er anført i afsnit 1.4 ovenfor. Aftale om årligt tilsyn for byggevare godkendt til drikkevand og <godkendelsesindehaverens navn> <godkendelsesindehaverens adresse> <godkendelsesindehaverens CVR-nr./VAT-nr.> ( Godkendelsesindehaveren ) <tilsynsorganets navn> <tilsynsorganets adresse> <tilsynsorganets CVR-nr./VAT-nr.> ( Tilsynsorganet ) har indgået følgende tilsynsaftale om tilsyn af byggevarer godkendt til drikkevand i henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand: 1. Aftale om årligt tilsyn vedrørende byggevare godkendt til drikkevand Aftalen omfatter det årlige tilsyn, der i hele godkendelsesperioden skal udføres for nedennævnte byggevare, jf. gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. <oplysninger om tilsynsorganets relevante akkreditering(er) og akkrediteringsnr.> 2. Omfattede byggevarer Aftalen om årligt tilsyn vedrører følgende byggevare: Produktnavn/Entydig identifikation af den enkelte byggevare omfattet af godkendelsen: <byggevarens overordnede produktbetegnelse, som angiver brand navn og produktnavn, evt. type og modelnummer, overordnet vare-/serienummer el.lign.> Serienumre eller anden identifikation af omfattede versioner af byggevaren: <alle omfattede vare-/serienumre el.lign.>. <Alternativt kan der henvises til den oversigt over omfattede produkter/versioner, som er anført i godkendelsen af byggevaren, eller vedlægges en liste over de omfattede produktnavne og serienumre som bilag til aftalen.> Side 13 af 15

15 3. Formålet med tilsynet Det årlige tilsyn skal sikre, at godkendelsesindehaveren overholder kravene for godkendelsen af byggevaren i hele byggevarens godkendelsesperiode, herunder at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som blev lagt til grund for godkendelse, og at godkendelsesindehaveren fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram. 4. Tilsynets indhold og gennemførelse Det årlige tilsyn med den godkendte byggevare skal i hele godkendelsesperioden gennemføres i overensstemmelse med kravene herom i gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere skal tilsynet udføres i henhold til tilsynsvejledningen i den til enhver tid gældende Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, bilag <A/B/C>, fra Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand (godkendelsessekretariatet). 5. Tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport fra det årlige tilsyn skal i sin form og sit indhold følge de relevante punkter herom i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. 6. Tilsynssted(er) Tilsynet udføres på følgende lokation(er): <angiv virksomhed(er) og adresse(r) for tilsynet>. <Alternativt kan der henvises til og vedlægges en liste over tilsynsstederne som bilag til aftalen.> 7. Godkendelsesindehaverens forpligtelser Godkendelsesindehaveren skal sørge for, at tilsynsorganet kan få adgang til de relevante lokaler, produktions- og lagerfaciliteter under tilsynet, den relevante dokumentation og nødvendigt personale er til rådighed for tilsynsorganet under tilsynet, tilsynsorganet kan foretage den fornødne inspektion, prøveudtagning, migrationsprøvning og vejning, tilsynsorganet underrettes om ændringer vedrørende tilsynssted(er), <producentens accept af aftalen indhentes, hvis tilsynsaktiviteter skal foregå hos producenten,> <...>. 8. Tilsynsorganets forpligtelser Tilsynsorganet skal sørge for, at det årlige tilsyn udføres og tilsynsrapporten fremsendes til godkendelsesindehaveren, så denne kan overholde de frister for indsendelse af den årlige tilsynsrapport, der er angivet i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, Side 14 af 15

16 godkendelsessekretariatet underrettes straks, såfremt det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i denne aftale ikke er opfyldt, <...>. 9. Vederlag <Aftalte bestemmelser om vederlag mv.> 10. Gyldighedsperiode og opsigelse <Aftalen er betinget af, at den omfattede byggevare godkendes i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.> Aftalen om årligt tilsyn træder i kraft fra byggevarens godkendelsesdato og er gældende i hele byggevarens godkendelsesperiode. Aftalen kan opsiges med <mindst 6> måneders varsel til udgangen af en måned. Godkendelsesindehaveren underretter ved opsigelse med det samme Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand, om opsigelse af aftalen. <Aftalen er udarbejdet i <antal> enslydende eksemplarer.> Sted: Dato: For <tilsynsorganets navn>: Sted: Dato: For <godkendelsesindehaverens navn>: <navn på underskriver> <navn på underskriver> Side 15 af 15

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere