Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015"

Transkript

1 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Formål med tilsynet Tilsynsperioden Krav til tilsynet Krav til tilsynsaftalen Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Krav til tilsynsorganet Krav til tilsynsrapporten Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn... 5 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer... 7 Registreringer... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer... 8 Særlige krav for tilsyn med armaturer... 8 Registreringer... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark... 8 Stikprøveudtagning... 8 Krav til testrapporter Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger Registreringer Stikprøveudtagning Migrationsprøvning Krav til testrapporter Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Side 1 af 15

3 1. Indledning og læsevejledning Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand, herunder tilsyn med godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram. Vejledningen, der retter sig både til godkendelsesindehaverne og de akkrediterede tilsynsorgan, der udfører tilsyn, består i følgende: Indledning med de generelle krav til tilsyn, tilsynsaftale og tilsynsrapport m.v. Bilag A, B og C, som indeholder de konkrete anvisninger på, hvordan der skal udføres tilsyn for bestemte grupper af byggevarer Bilag D: Eksempel på en aftale om et årligt tilsyn. Du skal som godkendelsesindehaver sætte dig ind i hele vejledningen for at sikre dig, at tilsynet bliver udført korrekt, og at du overholder betingelserne for en fortsat godkendelse af byggevaren. 1.1 Formål med tilsynet Det er en betingelse for en godkendelse af en byggevare i kontakt med drikkevand, at der føres årligt tilsyn med om byggevaren markedsføres på de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. Dvs. at den byggevare, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse i hele godkendelsesperioden har de sundhedsmæssige egenskaber, som ligger til grund for godkendelsen. Formålet med tilsynet er derfor at dokumentere sporbarheden fra tilsynet tilbage til den oprindeligt godkendte byggevare. 1.2 Tilsynsperioden Med årligt tilsyn menes, at tilsynet skal udføres én gang pr. kalenderår på hvert produktionssted/tilsynssted. Det første tilsyn i godkendelsesperioden skal udføres senest 11 måneder efter udstedelsen af godkendelsen. Der skal udføres tre tilsyn i godkendelsesperioden jævnt fordelt ud over perioden. Der må ikke overspringes et kalenderår mellem to tilsyn. Tilsynsrapporten skal fremsendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder efter tilsynet. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorganet og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet dog straks rapportere direkte til godkendelsessekretariatet. 1.3 Krav til tilsynet Tilsynet foretages på baggrund af tilsynsaftalen mellem godkendelsesindehaveren og tilsynsorganet og udføres enten på det produktionssted, der står anført i tilsynsaftalen, eller hos en importør. Tilsynet kan dog kun ske hos importør, hvis størstedelen af de relevante processer kan dokumenteres i form af procedurer og registreringer, og hvis alle byggevarer til det danske marked går igennem importørens lager, eller hvis der føres tilsyn på samtlige lokationer, hvor varen ankommer til Danmark. Hvis der vælges en anden tilsynslokation end den, der er nævnt i tilsynsaftalen, skal det begrundes i tilsynsrapporten, hvorfor dette er mere hensigtsmæssigt i forhold til at udføre tilsynet på det sted, som er anført i tilsynsaftalen. Side 2 af 15

4 Tilsynet udføres som udgangspunkt som en dokumentgennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder modtage- og færdigvarekontrol. Det skal udfra registreringer kunne påvises, at der anvendes de samme materialer i byggevaren, og at den fortsat har den samme konstruktion, som lå til grund for godkendelsen. Dokumentkontrollen omfatter de registreringer, der fremkommer ved måling, vejning og visuel kontrol, samt en kontrol af sporbarheden fra produkt til materialecertifikat. Dokumentkontrollen kan dermed omfatte udskrifter eller forevisning af lister i virksomhedens ERP-system. Endvidere omfatter dokumentkontrollen de procedurer, der er nedskrevet for at instruere dem, der udfører egenkontrollen. Tilsyn for armaturer skal ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 13, stk. 4, desuden omfatte test i henhold til godkendelsesbekendtgørelses bilag 1, hvilket er nærmere specificeret i bilag B. Tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger skal desuden omfatte stikprøveudtagning på byggepladsen/produktionsstedet, hvilket er nærmere specificeret i bilag C. 1.4 Krav til tilsynsaftalen Du skal som godkendelsesindehaver indgå en aftale om årligt tilsyn med et akkrediteret tilsynsorgan. Kravet om, at der skal foreligge en tilsynsaftale, kan også anses for opfyldt, hvis du på ansøgningstidspunktet har indgået en gensidig aftale med et tilsynsorgan om akkrediteret inspektion under vilkår af, at der opnås en godkendelse af byggevaren. Tilsynsaftalen skal vedlægges ansøgningen som dokumentation, men dokumentationen herfor kan undtagelsesvis bestå i, at du indsender en erklæring på tro og love herom i forbindelse med ansøgningen. Hvis du har indgået en betinget tilsynsaftale eller indsendt en erklæring herom, skal du indsende den endelige tilsynsaftale til sekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynsaftalen skal leve op til følgende form- og indholdskrav, for at den kan anvendes som grundlag for en godkendelse af byggevaren: Aftalen skal sikre, at der udføres et årligt tilsyn iht. til nærværende vejledning, og at tilsynsorganet har adgang til relevante produktions- og lagerfaciliteter i hele godkendelsesperioden. Tilsynsaftalen skal tydeligt angive en entydig identifikation af, hvilke byggevarer der er omfattet, i form af produktnavn, type, modelnummer, vare-/serienummer el.lign., eller henvise til den produkt- /versionsliste, der var vedlagt ansøgningen. Tilsagnsaftalen skal tydeligt angive, hvor tilsynet udføres. Tilsynsorganets akkreditering skal tydeligt fremgå af tilsynsaftalen. Aftalen skal være dateret og underskrevet af både tilsynsorgan og ansøger. 1.5 Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Sekretariatet gennemgår tilsynsaftalen som led i sin behandling af din ansøgning og kontrollerer, at aftalen opfylder de aftalemæssige krav. Såfremt tilsynsaftalen ikke opfylder kravene, beder sekretariatet dig fremsende en redigeret aftale og vejleder dig om, hvad der mangler. Side 3 af 15

5 Såfremt du først vil fremsende en endelig tilsynsaftale, efter du har fået udstedt en godkendelse, og senest 2 måneder før første tilsyn skal udføres, vejleder sekretariatet dig samtidig om de eventuelle konsekvenser, som den manglende tilsynsaftale kan have på udførelsen af tilsyn eller opretholdelsen af din godkendelse. 1.6 Krav til tilsynsorganet Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Det betyder, at tilsynsorganet skal være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC til at udføre inspektion og samtidig også være akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Dette skal fremgå af den akkreditering, som tilsynsorganet har. Du kan få oplyst hos det akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet, hvad den pågældende akkreditering omfatter. I Danmark er det nationale akkrediteringsorgan DANAK, der på sin hjemmeside har oplysninger om akkrediterede tilsynsorganer. For udenlandske tilsynsorganer kan oplysningerne om akkrediteringen fås hos det nationale akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet. Tilsynsorganet skal desuden være uvildigt i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariatet. Du kan se nærmere om godkendelsesekretariatets uvildighed i afsnit 11 i Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. Tilsynsorganet skal i forbindelse med det årlige tilsyn med egenkontrollen kontrollere, at byggevaren fortsat har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Tilsynsorganet påser derfor som en del af tilsynet, at der forefindes et egenkontrolprogram og at dette har været anvendt i forhold til byggevarens godkendelse, såfremt der har været anledning til det. For armaturer skal der desuden udtages stikprøver til testning. 1.7 Krav til tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport for det årlige tilsyn skal udarbejdes i overensstemmelse med tilsynsorganets akkreditering, og således, at sekretariatet som minimum kan læse følgende ud af rapporten: Sammenfatning fra tilsynsorganet af, om den godkendte byggevare ud fra tilsynet fortsat overholder betingelserne for godkendelse til at være i kontakt med drikkevand og kan markedsføres på det grundlag (sammenfatningen må gerne være synligt placeret først eller sidst i rapporten) Eventuelle særlige bemærkninger fra tilsynsorganet, affødt af det udførte tilsyn Såfremt tilsynet udføres på et eller flere andre steder end oplyst i tilsynsaftalen: Tilsynsorganets begrundelse for, at tilsynet er udført andre steder, og begrundelse for, at dette er sket i overensstemmelse med reglerne for tilsyn Rapporten skal endvidere henvise til den pågældende byggevares godkendelsesnummer. Det skal tydeligt fremgå af tilsynsrapportens forside, hvilke godkendelsesnumre der valideres af den aktuelle rapport. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser, skal det klart fremgå af rapporten, hvilke bemærkninger der vedrører de enkelte godkendelsesnumre. Tilsynsrapporten, der skal indsendes til sekretariatet, skal foreligge på enten dansk eller engelsk. Tilsynsorganet skal reagere med en negativ tilsynsrapport, Side 4 af 15

6 hvis godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram ikke fungerer, eller det på anden vis er tydeligt for tilsynsorganet, at godkendelsesindehaveren ikke sørger for den fornødne afhjælpning, hvis egenkontrolprogrammet viser, at byggevaren ikke lever op til betingelserne for godkendelse hvis tilsynsorganet ikke via registreringer som nævnt i bilag A-C eller andre objektive beviser kan påvise sporbarhed fra den godkendte byggevare til den oprindeligt godkendte byggevare. Rapporten (positiv eller negativ) sendes til godkendelsesindehaveren, der sender den til godkendelsessekretariatet. Godkendelsesindehaveren kan dog skriftligt bemyndige tilsynsorganet til at fremsende tilsynsrapporten direkte til godkendelsessekretariatet. Rapporten skal i disse tilfælde senest samtidig være sendt til godkendelsesindehaveren. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i tilsynsaftalen ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet straks rapportere det direkte til godkendelsessekretariatet. 1.8 Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Når du har fået udført tilsyn, skal du sørge for, at rapporten bliver sendt til sekretariatet. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser af byggevarer i kontakt med drikkevand, skal du oplyse, hvilke godkendelser rapporten skal vedlægges, eller sende rapporten ind på en mail for hver godkendelse, den skal bruges til. Sekretariatet vurderer, om rapporten er tilstrækkelig dokumentation for, at byggevaren overholder kravene i godkendelsesbekendtgørelsen. Såfremt tilsynsorganets rapport viser, at den aftale om tilsyn, der er indgået, overholdes, og såfremt rapporten bekræfter, at byggevaren overholder kravene for godkendelsen, kan rapporten blive lagt til grund for en fortsat opretholdelse af godkendelse. Hvis sekretariatet vurderer, at der er behov for yderligere dokumentation for tilsynet, kan sekretariatet pålægge dig at fremsende yderligere dokumentation, f.eks. fra inspektion, prøvetagning, migrationsprøvning og vejning. I disse tilfælde vil du som udgangspunkt få fire uger til at dokumentere de nødvendige forhold. Fristen kan eventuelt strækkes længere, hvis fremskaffelsen af den yderligere dokumentation kræver det, dog med respekt af rettidig indsendelse af fyldestgørende tilsynsrapport, jf. nedenfor. 1.9 Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn Det er dit ansvar som ansøger og godkendelsesindehaver at sørge for, at tilsynsaftalen indgås og lever op til betingelserne for det årlige tilsyn. Du skal desuden sørge for at holde tilsynsorganet orienteret om eventuelle ændringer i din godkendelse af byggevaren, som har betydning for det årlige tilsyn og vedligeholdelse af godkendelsen, således at tilsynet til enhver tid kan sikre, at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Du skal ligeledes underrette godkendelsessekretariatet med det samme, hvis tilsynsaftalen opsiges. Hvis aftalen misligholdes af godkendelsesindehaver eller tilsynsorgan, kan det i værste fald føre til tilbagekaldelse af godkendelsen af den berørte byggevare, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 17. Tilbagekaldelsen vil have den konsekvens, at godkendelsen fjernes fra ordningens hjemmeside, og at du skal sørge for, at den berørte byggevare trækkes tilbage fra markedet. Side 5 af 15

7 Godkendelsen af byggevaren fjernes dog først fra hjemmesiden, når klagefristen vedrørende tilbagekaldelsen er udløbet og en eventuel klagesag er færdigbehandlet. I mellemtiden kan godkendelsen fremfindes på hvor den vil stå markeret som tilbagekaldt. Side 6 af 15

8 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype eller råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark. Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagelsesdato. Registrering og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at den godkendte byggevare er korrekt mærket i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Andre registreringer, der fremkommer ved måling, vejning eller visuel kontrol af byggevaren. Side 7 af 15

9 Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Særlige krav for tilsyn med armaturer For armaturer gælder desuden, at der én gang årligt skal udtages stikprøver til migrationsprøvning iht. bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype og råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagedato. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Registreringer og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontrakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at de godkendte byggevarer er korrekt mærket iht. godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Registrering af armaturernes vægt og sammenligning med foregående sending. Andre registreringer, der fremkommer ved måling eller visuel kontrol af de modtagne byggevarer. Stikprøveudtagning Stikprøver udtages, så vidt det er muligt, samtidig med tilsynet. Tilsynsorganet udtager et repræsentativt udsnit af produktprogrammet til test. Et produktprogram forstås som samtlige de armaturer fra samme producent, der er omfattet af en eller flere godkendelser. Udtagningen foretages ved at inddele armaturerne i stikprøvefamilier og dermed udvælge et antal stikprøver, der kan validere en hel stikprøvefamilie. Udvælgelsen af armaturer sker Side 8 af 15

10 efter følgende fremgangsmåde: 1. Armaturerne opdeles i tre kategorier: Et-greb, To-greb og Elektronisk aktiverede. 2. Disse tre kategorier opdeles igen i HV (håndvask), KV (køkkenvask). 3. Der afkrydses i kolonnerne udfor den kategori, den aktuelle byggevare og godkendelsesnummer hører under. 4. Stikprøvefamilierne nummereres fortløbende. 5. Der kan maksimalt defineres seks stikprøvefamilier. 6. Der udtages et armatur for hver påbegyndt stikprøvefamilie, og en stikprøvestørrelse, der svarer til kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Hvis en stikprøvefamilie indeholder mere end 10 byggevarer, udtages et nyt armatur for hver påbegyndt dekade. 7. Der udtages, så vidt det er praktisk muligt, forskellige armaturer for hvert årligt tilsyn. Nedenstående skema er et værktøj til at sikre, at der ved stikprøveudtagningen udtages et repræsentativt udvalg af godkendelsesindehaverens produktprogram, og samtidig udtages forskellige armaturer i løbet af godkendelsesperioden. (Stikprøvestørrelsen fra hver påbegyndt stikprøvefamilie eller dekade er defineret i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, andet skema, kolonnen med Bemærkninger. Heraf fremgår stikprøvestørrelser på tre stk. til nikkeltest og ét stk. til bly/cadmium test). Skemaet skal samtidig indgå som en del af rapporteringen overfor godkendelsessekretariatet. HV = Håndvask KV = Køkkenvask Godkendelsesnummer Et-grebsarmaturer To-grebsarmaturer Elektroniske armaturer Produktfamilie Senest udtaget til kontrol. Årstal HV KV HV KV HV KV x 1 10 x 1 11 x 1 12 x 2 10 x 3 10 Xx x 4 0 Side 9 af 15

11 Krav til testrapporter Testning og testdokumentation skal generelt udføres ved årlige stikprøver iht. de anførte testmetoder i skema 2 i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige for bly, cadmium og nikkel. Side 10 af 15

12 Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Den endelige byggevare, der er genstand for godkendelsen, opstår først, når delkomponenterne til tætningsprodukter eller rørforinger blandes på byggepladsen. Byggevaren kan derfor først gøres til genstand for test, når tætningsproduktet eller rørforingen er endeligt afhærdet. Byggevaren defineres derfor som alle de processer, der går forud for påføring af coatingmaterialet, og indtil dette er endeligt hærdet, dvs. de samme processer og den dokumentation for testning, der ligger til grund for godkendelsen. Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger For coatingmaterialer og rørforinger foretages tilsynet som en kombination af en dokumentationsgennemgang og en inspektion af de fysiske processer. Som en del af tilsynet udtages desuden prøver af rør med coatning, som repræsenterer coatningens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug og for testversionen ( worst case ). Dette testes i henhold til et testprogram, der er opdateret i forhold til eventuel ny lovgivning eller krav om ændret sammensætning af materialet/materialerne. Registreringer Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch: Registrering af modtagne materialer. Kontrol af, om der er overensstemmelse mellem det modtagne og det oprindeligt godkendte materiale. Dokumentation af sporbarhed til: o Produktnavn, produktionsdato og ordrenummer o Batch nummer o Råvaretype og råvarecertifikat Tilsynsorganet skal særligt være opmærksomt på følgende ting: Kontrol af godkendelse og -mærkning Dokumentation for uændret eller ny materialesammensætning Gennemgang af skriftlige procedurer og brugsanvisning Producentens interne ansvarsforhold Blandeproces, blandingsforhold, vejning Sporbarhed til oprindeligt godkendte materialer Hærdeproces og hærdningstiden Medarbejdernes kompetencer Klager over produktet og håndteringen heraf i egenkontrolprogrammet Registreringer Prøveudtagning Stikprøveudtagning Prøveudtagningen bliver foretaget af tilsynsorganet, imens processen kører, og prøverne bliver udtaget direkte efter blandeprocessen, og umiddelbart inden materialet ledes ind i drikkevandssystemet. Prøverne afsættes i et Side 11 af 15

13 jævnt lag på glasplader, og disse placeres derefter i en ovn med luftcirkulation ved 40 C i to timer. Denne prøveudtagning foretages, medmindre en anden procedure anvendes i fremstillingsprocessen. I givet fald skal prøverne udføres i overensstemmelse med fremstillingsprocessen. Såfremt det er angivet i tilsynsaftalen, kan prøverne udtages som de rørstykker (produceret på ejendomme), som tilsynsorganet i henhold til "Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørføringer" skal udtage under normalt brug, og som repræsenterer coatingens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug. Prøverne sendes herefter til et akkrediteret laboratorium, der udfører migrationsprøvning og analyser af de hærdede prøver. Migrationsprøvning Migrationsprøvning udføres iht. krav og metoder i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Der udføres de analyser, som indgik i det testprogram for godkendelsen, som ansøgers toksikologiske rådgiver udarbejdede, og testningen udføres på den definerede testversion af byggevaren. Krav til testrapporter Testning og testdokumentation herfor skal udføres på samme vilkår som i forbindelse med ansøgningen om godkendelse. Side 12 af 15

14 Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Nedenstående aftale er et eksempel på, hvorledes en aftale om årligt tilsyn kan udformes. Det kan dog frit vælges at anvende en anden tilsynsaftale, hvis den lever op til form- og indholdskravene til tilsynsaftalen, som er anført i afsnit 1.4 ovenfor. Aftale om årligt tilsyn for byggevare godkendt til drikkevand og <godkendelsesindehaverens navn> <godkendelsesindehaverens adresse> <godkendelsesindehaverens CVR-nr./VAT-nr.> ( Godkendelsesindehaveren ) <tilsynsorganets navn> <tilsynsorganets adresse> <tilsynsorganets CVR-nr./VAT-nr.> ( Tilsynsorganet ) har indgået følgende tilsynsaftale om tilsyn af byggevarer godkendt til drikkevand i henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand: 1. Aftale om årligt tilsyn vedrørende byggevare godkendt til drikkevand Aftalen omfatter det årlige tilsyn, der i hele godkendelsesperioden skal udføres for nedennævnte byggevare, jf. gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. <oplysninger om tilsynsorganets relevante akkreditering(er) og akkrediteringsnr.> 2. Omfattede byggevarer Aftalen om årligt tilsyn vedrører følgende byggevare: Produktnavn/Entydig identifikation af den enkelte byggevare omfattet af godkendelsen: <byggevarens overordnede produktbetegnelse, som angiver brand navn og produktnavn, evt. type og modelnummer, overordnet vare-/serienummer el.lign.> Serienumre eller anden identifikation af omfattede versioner af byggevaren: <alle omfattede vare-/serienumre el.lign.>. <Alternativt kan der henvises til den oversigt over omfattede produkter/versioner, som er anført i godkendelsen af byggevaren, eller vedlægges en liste over de omfattede produktnavne og serienumre som bilag til aftalen.> Side 13 af 15

15 3. Formålet med tilsynet Det årlige tilsyn skal sikre, at godkendelsesindehaveren overholder kravene for godkendelsen af byggevaren i hele byggevarens godkendelsesperiode, herunder at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som blev lagt til grund for godkendelse, og at godkendelsesindehaveren fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram. 4. Tilsynets indhold og gennemførelse Det årlige tilsyn med den godkendte byggevare skal i hele godkendelsesperioden gennemføres i overensstemmelse med kravene herom i gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere skal tilsynet udføres i henhold til tilsynsvejledningen i den til enhver tid gældende Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, bilag <A/B/C>, fra Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand (godkendelsessekretariatet). 5. Tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport fra det årlige tilsyn skal i sin form og sit indhold følge de relevante punkter herom i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. 6. Tilsynssted(er) Tilsynet udføres på følgende lokation(er): <angiv virksomhed(er) og adresse(r) for tilsynet>. <Alternativt kan der henvises til og vedlægges en liste over tilsynsstederne som bilag til aftalen.> 7. Godkendelsesindehaverens forpligtelser Godkendelsesindehaveren skal sørge for, at tilsynsorganet kan få adgang til de relevante lokaler, produktions- og lagerfaciliteter under tilsynet, den relevante dokumentation og nødvendigt personale er til rådighed for tilsynsorganet under tilsynet, tilsynsorganet kan foretage den fornødne inspektion, prøveudtagning, migrationsprøvning og vejning, tilsynsorganet underrettes om ændringer vedrørende tilsynssted(er), <producentens accept af aftalen indhentes, hvis tilsynsaktiviteter skal foregå hos producenten,> <...>. 8. Tilsynsorganets forpligtelser Tilsynsorganet skal sørge for, at det årlige tilsyn udføres og tilsynsrapporten fremsendes til godkendelsesindehaveren, så denne kan overholde de frister for indsendelse af den årlige tilsynsrapport, der er angivet i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, Side 14 af 15

16 godkendelsessekretariatet underrettes straks, såfremt det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i denne aftale ikke er opfyldt, <...>. 9. Vederlag <Aftalte bestemmelser om vederlag mv.> 10. Gyldighedsperiode og opsigelse <Aftalen er betinget af, at den omfattede byggevare godkendes i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.> Aftalen om årligt tilsyn træder i kraft fra byggevarens godkendelsesdato og er gældende i hele byggevarens godkendelsesperiode. Aftalen kan opsiges med <mindst 6> måneders varsel til udgangen af en måned. Godkendelsesindehaveren underretter ved opsigelse med det samme Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand, om opsigelse af aftalen. <Aftalen er udarbejdet i <antal> enslydende eksemplarer.> Sted: Dato: For <tilsynsorganets navn>: Sted: Dato: For <godkendelsesindehaverens navn>: <navn på underskriver> <navn på underskriver> Side 15 af 15

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til Version 2.0 af 22. maj 2015 Indledning og læsevejledning Ansøgningsvejledningen beskriver, hvordan du ansøger om godkendelse af en byggevare, der er i kontakt

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 666 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2014/3262 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5 Indhold Indledning og læsevejledning... 3 Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4 Ansøgers forpligtelser... 5 Ansøgers ansvar for at ansøgningen er korrekt... 6 Ansøgningsprocessen... 6 Stamdata,

Læs mere

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 3.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 3 1.1 Regelgrundlag... 3 1.2 Vejledninger, testkravskema, materialespecifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Agenda Baggrund for Godkendt til drikkevand

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 1007 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS 0702-00076

Læs mere

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 gdv@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Version 4.0 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 For VA-godkendelse af armaturer med elektronisk åbne-lukkefunktion Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 03/00012 Udstedt: 10. juni 2014 Udløber: 9. juni 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 03/00052 Udstedt: 9. marts 2016 Udløber: 8. marts 2019 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER Side 1 af 8 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Teltdug, brandmæssig egnet

Teltdug, brandmæssig egnet MK 6.00/016 8. udgave Januar 2014 Teltdug, brandmæssig egnet MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-03 For VA-godkendelse af et-grebs blandearmaturer. Page 1 of 12 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER/TILFØJELSER... 3 REFERENCER... 4

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere