Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015"

Transkript

1 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Formål med tilsynet Tilsynsperioden Krav til tilsynet Krav til tilsynsaftalen Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Krav til tilsynsorganet Krav til tilsynsrapporten Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn... 5 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer... 7 Registreringer... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 7 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer... 8 Særlige krav for tilsyn med armaturer... 8 Registreringer... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet... 8 Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark... 8 Stikprøveudtagning... 8 Krav til testrapporter Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger Registreringer Stikprøveudtagning Migrationsprøvning Krav til testrapporter Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Side 1 af 15

3 1. Indledning og læsevejledning Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand, herunder tilsyn med godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram. Vejledningen, der retter sig både til godkendelsesindehaverne og de akkrediterede tilsynsorgan, der udfører tilsyn, består i følgende: Indledning med de generelle krav til tilsyn, tilsynsaftale og tilsynsrapport m.v. Bilag A, B og C, som indeholder de konkrete anvisninger på, hvordan der skal udføres tilsyn for bestemte grupper af byggevarer Bilag D: Eksempel på en aftale om et årligt tilsyn. Du skal som godkendelsesindehaver sætte dig ind i hele vejledningen for at sikre dig, at tilsynet bliver udført korrekt, og at du overholder betingelserne for en fortsat godkendelse af byggevaren. 1.1 Formål med tilsynet Det er en betingelse for en godkendelse af en byggevare i kontakt med drikkevand, at der føres årligt tilsyn med om byggevaren markedsføres på de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. Dvs. at den byggevare, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse i hele godkendelsesperioden har de sundhedsmæssige egenskaber, som ligger til grund for godkendelsen. Formålet med tilsynet er derfor at dokumentere sporbarheden fra tilsynet tilbage til den oprindeligt godkendte byggevare. 1.2 Tilsynsperioden Med årligt tilsyn menes, at tilsynet skal udføres én gang pr. kalenderår på hvert produktionssted/tilsynssted. Det første tilsyn i godkendelsesperioden skal udføres senest 11 måneder efter udstedelsen af godkendelsen. Der skal udføres tre tilsyn i godkendelsesperioden jævnt fordelt ud over perioden. Der må ikke overspringes et kalenderår mellem to tilsyn. Tilsynsrapporten skal fremsendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder efter tilsynet. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorganet og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet dog straks rapportere direkte til godkendelsessekretariatet. 1.3 Krav til tilsynet Tilsynet foretages på baggrund af tilsynsaftalen mellem godkendelsesindehaveren og tilsynsorganet og udføres enten på det produktionssted, der står anført i tilsynsaftalen, eller hos en importør. Tilsynet kan dog kun ske hos importør, hvis størstedelen af de relevante processer kan dokumenteres i form af procedurer og registreringer, og hvis alle byggevarer til det danske marked går igennem importørens lager, eller hvis der føres tilsyn på samtlige lokationer, hvor varen ankommer til Danmark. Hvis der vælges en anden tilsynslokation end den, der er nævnt i tilsynsaftalen, skal det begrundes i tilsynsrapporten, hvorfor dette er mere hensigtsmæssigt i forhold til at udføre tilsynet på det sted, som er anført i tilsynsaftalen. Side 2 af 15

4 Tilsynet udføres som udgangspunkt som en dokumentgennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder modtage- og færdigvarekontrol. Det skal udfra registreringer kunne påvises, at der anvendes de samme materialer i byggevaren, og at den fortsat har den samme konstruktion, som lå til grund for godkendelsen. Dokumentkontrollen omfatter de registreringer, der fremkommer ved måling, vejning og visuel kontrol, samt en kontrol af sporbarheden fra produkt til materialecertifikat. Dokumentkontrollen kan dermed omfatte udskrifter eller forevisning af lister i virksomhedens ERP-system. Endvidere omfatter dokumentkontrollen de procedurer, der er nedskrevet for at instruere dem, der udfører egenkontrollen. Tilsyn for armaturer skal ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 13, stk. 4, desuden omfatte test i henhold til godkendelsesbekendtgørelses bilag 1, hvilket er nærmere specificeret i bilag B. Tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger skal desuden omfatte stikprøveudtagning på byggepladsen/produktionsstedet, hvilket er nærmere specificeret i bilag C. 1.4 Krav til tilsynsaftalen Du skal som godkendelsesindehaver indgå en aftale om årligt tilsyn med et akkrediteret tilsynsorgan. Kravet om, at der skal foreligge en tilsynsaftale, kan også anses for opfyldt, hvis du på ansøgningstidspunktet har indgået en gensidig aftale med et tilsynsorgan om akkrediteret inspektion under vilkår af, at der opnås en godkendelse af byggevaren. Tilsynsaftalen skal vedlægges ansøgningen som dokumentation, men dokumentationen herfor kan undtagelsesvis bestå i, at du indsender en erklæring på tro og love herom i forbindelse med ansøgningen. Hvis du har indgået en betinget tilsynsaftale eller indsendt en erklæring herom, skal du indsende den endelige tilsynsaftale til sekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynsaftalen skal leve op til følgende form- og indholdskrav, for at den kan anvendes som grundlag for en godkendelse af byggevaren: Aftalen skal sikre, at der udføres et årligt tilsyn iht. til nærværende vejledning, og at tilsynsorganet har adgang til relevante produktions- og lagerfaciliteter i hele godkendelsesperioden. Tilsynsaftalen skal tydeligt angive en entydig identifikation af, hvilke byggevarer der er omfattet, i form af produktnavn, type, modelnummer, vare-/serienummer el.lign., eller henvise til den produkt- /versionsliste, der var vedlagt ansøgningen. Tilsagnsaftalen skal tydeligt angive, hvor tilsynet udføres. Tilsynsorganets akkreditering skal tydeligt fremgå af tilsynsaftalen. Aftalen skal være dateret og underskrevet af både tilsynsorgan og ansøger. 1.5 Sekretariatets gennemgang af tilsynsaftalen Sekretariatet gennemgår tilsynsaftalen som led i sin behandling af din ansøgning og kontrollerer, at aftalen opfylder de aftalemæssige krav. Såfremt tilsynsaftalen ikke opfylder kravene, beder sekretariatet dig fremsende en redigeret aftale og vejleder dig om, hvad der mangler. Side 3 af 15

5 Såfremt du først vil fremsende en endelig tilsynsaftale, efter du har fået udstedt en godkendelse, og senest 2 måneder før første tilsyn skal udføres, vejleder sekretariatet dig samtidig om de eventuelle konsekvenser, som den manglende tilsynsaftale kan have på udførelsen af tilsyn eller opretholdelsen af din godkendelse. 1.6 Krav til tilsynsorganet Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Det betyder, at tilsynsorganet skal være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC til at udføre inspektion og samtidig også være akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Dette skal fremgå af den akkreditering, som tilsynsorganet har. Du kan få oplyst hos det akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet, hvad den pågældende akkreditering omfatter. I Danmark er det nationale akkrediteringsorgan DANAK, der på sin hjemmeside har oplysninger om akkrediterede tilsynsorganer. For udenlandske tilsynsorganer kan oplysningerne om akkrediteringen fås hos det nationale akkrediteringsorgan, der har akkrediteret tilsynsorganet. Tilsynsorganet skal desuden være uvildigt i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariatet. Du kan se nærmere om godkendelsesekretariatets uvildighed i afsnit 11 i Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. Tilsynsorganet skal i forbindelse med det årlige tilsyn med egenkontrollen kontrollere, at byggevaren fortsat har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Tilsynsorganet påser derfor som en del af tilsynet, at der forefindes et egenkontrolprogram og at dette har været anvendt i forhold til byggevarens godkendelse, såfremt der har været anledning til det. For armaturer skal der desuden udtages stikprøver til testning. 1.7 Krav til tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport for det årlige tilsyn skal udarbejdes i overensstemmelse med tilsynsorganets akkreditering, og således, at sekretariatet som minimum kan læse følgende ud af rapporten: Sammenfatning fra tilsynsorganet af, om den godkendte byggevare ud fra tilsynet fortsat overholder betingelserne for godkendelse til at være i kontakt med drikkevand og kan markedsføres på det grundlag (sammenfatningen må gerne være synligt placeret først eller sidst i rapporten) Eventuelle særlige bemærkninger fra tilsynsorganet, affødt af det udførte tilsyn Såfremt tilsynet udføres på et eller flere andre steder end oplyst i tilsynsaftalen: Tilsynsorganets begrundelse for, at tilsynet er udført andre steder, og begrundelse for, at dette er sket i overensstemmelse med reglerne for tilsyn Rapporten skal endvidere henvise til den pågældende byggevares godkendelsesnummer. Det skal tydeligt fremgå af tilsynsrapportens forside, hvilke godkendelsesnumre der valideres af den aktuelle rapport. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser, skal det klart fremgå af rapporten, hvilke bemærkninger der vedrører de enkelte godkendelsesnumre. Tilsynsrapporten, der skal indsendes til sekretariatet, skal foreligge på enten dansk eller engelsk. Tilsynsorganet skal reagere med en negativ tilsynsrapport, Side 4 af 15

6 hvis godkendelsesindehaverens egenkontrolprogram ikke fungerer, eller det på anden vis er tydeligt for tilsynsorganet, at godkendelsesindehaveren ikke sørger for den fornødne afhjælpning, hvis egenkontrolprogrammet viser, at byggevaren ikke lever op til betingelserne for godkendelse hvis tilsynsorganet ikke via registreringer som nævnt i bilag A-C eller andre objektive beviser kan påvise sporbarhed fra den godkendte byggevare til den oprindeligt godkendte byggevare. Rapporten (positiv eller negativ) sendes til godkendelsesindehaveren, der sender den til godkendelsessekretariatet. Godkendelsesindehaveren kan dog skriftligt bemyndige tilsynsorganet til at fremsende tilsynsrapporten direkte til godkendelsessekretariatet. Rapporten skal i disse tilfælde senest samtidig være sendt til godkendelsesindehaveren. Hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i tilsynsaftalen ikke er opfyldt, skal tilsynsorganet straks rapportere det direkte til godkendelsessekretariatet. 1.8 Sekretariatets gennemgang af tilsynsrapporten Når du har fået udført tilsyn, skal du sørge for, at rapporten bliver sendt til sekretariatet. Hvis tilsynsrapporten omfatter flere godkendelser af byggevarer i kontakt med drikkevand, skal du oplyse, hvilke godkendelser rapporten skal vedlægges, eller sende rapporten ind på en mail for hver godkendelse, den skal bruges til. Sekretariatet vurderer, om rapporten er tilstrækkelig dokumentation for, at byggevaren overholder kravene i godkendelsesbekendtgørelsen. Såfremt tilsynsorganets rapport viser, at den aftale om tilsyn, der er indgået, overholdes, og såfremt rapporten bekræfter, at byggevaren overholder kravene for godkendelsen, kan rapporten blive lagt til grund for en fortsat opretholdelse af godkendelse. Hvis sekretariatet vurderer, at der er behov for yderligere dokumentation for tilsynet, kan sekretariatet pålægge dig at fremsende yderligere dokumentation, f.eks. fra inspektion, prøvetagning, migrationsprøvning og vejning. I disse tilfælde vil du som udgangspunkt få fire uger til at dokumentere de nødvendige forhold. Fristen kan eventuelt strækkes længere, hvis fremskaffelsen af den yderligere dokumentation kræver det, dog med respekt af rettidig indsendelse af fyldestgørende tilsynsrapport, jf. nedenfor. 1.9 Konsekvenser af manglende aftale eller tilsyn Det er dit ansvar som ansøger og godkendelsesindehaver at sørge for, at tilsynsaftalen indgås og lever op til betingelserne for det årlige tilsyn. Du skal desuden sørge for at holde tilsynsorganet orienteret om eventuelle ændringer i din godkendelse af byggevaren, som har betydning for det årlige tilsyn og vedligeholdelse af godkendelsen, således at tilsynet til enhver tid kan sikre, at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen. Du skal ligeledes underrette godkendelsessekretariatet med det samme, hvis tilsynsaftalen opsiges. Hvis aftalen misligholdes af godkendelsesindehaver eller tilsynsorgan, kan det i værste fald føre til tilbagekaldelse af godkendelsen af den berørte byggevare, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 17. Tilbagekaldelsen vil have den konsekvens, at godkendelsen fjernes fra ordningens hjemmeside, og at du skal sørge for, at den berørte byggevare trækkes tilbage fra markedet. Side 5 af 15

7 Godkendelsen af byggevaren fjernes dog først fra hjemmesiden, når klagefristen vedrørende tilbagekaldelsen er udløbet og en eventuel klagesag er færdigbehandlet. I mellemtiden kan godkendelsen fremfindes på hvor den vil stå markeret som tilbagekaldt. Side 6 af 15

8 Bilag A: Særlige krav til tilsyn for slanger, rør, fittings mv., ventiler mv., maskiner og apparater samt øvrige byggevarer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype eller råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark. Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagelsesdato. Registrering og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at den godkendte byggevare er korrekt mærket i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Andre registreringer, der fremkommer ved måling, vejning eller visuel kontrol af byggevaren. Side 7 af 15

9 Bilag B: Særlige krav til tilsyn for armaturer Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Særlige krav for tilsyn med armaturer For armaturer gælder desuden, at der én gang årligt skal udtages stikprøver til migrationsprøvning iht. bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Registreringer Krav til registreringer, når tilsyn foretages på produktionsstedet Godkendelsesindehaveren skal for den godkendte byggevare kunne dokumentere: Registrering af produktnavn, produktionsdato og ordrenummer. Registrering af antal af Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer leveret til godkendelsesindehaver. Sporbarhed fra Godkendt til drikkevand -mærkede byggevarer til materialetype og råvarecertifikat på de dele af byggevaren, der er i kontakt med drikkevand. Godkendelsesindehaveren er ansvarlig for at sikre, at der findes tilgængelige skriftlige instruktioner og procedurer vedrørende egenkontrolprogrammet på det sprog, der er relevant for produktionsstedet. Krav til registreringer, når tilsyn foretages på lager i Danmark Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch med Godkendt til drikkevand -mærkning: Registrering af antal modtagne byggevarer. Registrering af produktnavn, ordrenummer og modtagedato. Kontrol af, om der foreligger en gyldig godkendelse for byggevaren med et tilhørende Godkendt til drikkevand -nummer. Registreringer og kontrol af materialer via certifikater eller anden sporbarhed til de materialer, der indgår i den godkendte byggevare i henhold til den udstedte godkendelse. Kontrol af, om eventuelt enkeltkomponenter, der er i kontrakt med drikkevand, er godkendt som del af byggevaren eller med en selvstændig godkendelse, som fortsat er gyldig på tidspunktet for tilsynets udførelse. Kontrol af, at de godkendte byggevarer er korrekt mærket iht. godkendelsesbekendtgørelsens 7, jf. bilag 2. Registrering af armaturernes vægt og sammenligning med foregående sending. Andre registreringer, der fremkommer ved måling eller visuel kontrol af de modtagne byggevarer. Stikprøveudtagning Stikprøver udtages, så vidt det er muligt, samtidig med tilsynet. Tilsynsorganet udtager et repræsentativt udsnit af produktprogrammet til test. Et produktprogram forstås som samtlige de armaturer fra samme producent, der er omfattet af en eller flere godkendelser. Udtagningen foretages ved at inddele armaturerne i stikprøvefamilier og dermed udvælge et antal stikprøver, der kan validere en hel stikprøvefamilie. Udvælgelsen af armaturer sker Side 8 af 15

10 efter følgende fremgangsmåde: 1. Armaturerne opdeles i tre kategorier: Et-greb, To-greb og Elektronisk aktiverede. 2. Disse tre kategorier opdeles igen i HV (håndvask), KV (køkkenvask). 3. Der afkrydses i kolonnerne udfor den kategori, den aktuelle byggevare og godkendelsesnummer hører under. 4. Stikprøvefamilierne nummereres fortløbende. 5. Der kan maksimalt defineres seks stikprøvefamilier. 6. Der udtages et armatur for hver påbegyndt stikprøvefamilie, og en stikprøvestørrelse, der svarer til kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Hvis en stikprøvefamilie indeholder mere end 10 byggevarer, udtages et nyt armatur for hver påbegyndt dekade. 7. Der udtages, så vidt det er praktisk muligt, forskellige armaturer for hvert årligt tilsyn. Nedenstående skema er et værktøj til at sikre, at der ved stikprøveudtagningen udtages et repræsentativt udvalg af godkendelsesindehaverens produktprogram, og samtidig udtages forskellige armaturer i løbet af godkendelsesperioden. (Stikprøvestørrelsen fra hver påbegyndt stikprøvefamilie eller dekade er defineret i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, andet skema, kolonnen med Bemærkninger. Heraf fremgår stikprøvestørrelser på tre stk. til nikkeltest og ét stk. til bly/cadmium test). Skemaet skal samtidig indgå som en del af rapporteringen overfor godkendelsessekretariatet. HV = Håndvask KV = Køkkenvask Godkendelsesnummer Et-grebsarmaturer To-grebsarmaturer Elektroniske armaturer Produktfamilie Senest udtaget til kontrol. Årstal HV KV HV KV HV KV x 1 10 x 1 11 x 1 12 x 2 10 x 3 10 Xx x 4 0 Side 9 af 15

11 Krav til testrapporter Testning og testdokumentation skal generelt udføres ved årlige stikprøver iht. de anførte testmetoder i skema 2 i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige for bly, cadmium og nikkel. Side 10 af 15

12 Bilag C: Særlige krav til tilsyn for tætningsprodukter og rørforinger Tilsynet udføres i overensstemmelse med de generelle afsnit ovenfor og nedenstående konkrete krav. Den endelige byggevare, der er genstand for godkendelsen, opstår først, når delkomponenterne til tætningsprodukter eller rørforinger blandes på byggepladsen. Byggevaren kan derfor først gøres til genstand for test, når tætningsproduktet eller rørforingen er endeligt afhærdet. Byggevaren defineres derfor som alle de processer, der går forud for påføring af coatingmaterialet, og indtil dette er endeligt hærdet, dvs. de samme processer og den dokumentation for testning, der ligger til grund for godkendelsen. Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørforinger For coatingmaterialer og rørforinger foretages tilsynet som en kombination af en dokumentationsgennemgang og en inspektion af de fysiske processer. Som en del af tilsynet udtages desuden prøver af rør med coatning, som repræsenterer coatningens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug og for testversionen ( worst case ). Dette testes i henhold til et testprogram, der er opdateret i forhold til eventuel ny lovgivning eller krav om ændret sammensætning af materialet/materialerne. Registreringer Følgende er minimumkravene for de registreringer, der skal foreligge for hver sending/batch: Registrering af modtagne materialer. Kontrol af, om der er overensstemmelse mellem det modtagne og det oprindeligt godkendte materiale. Dokumentation af sporbarhed til: o Produktnavn, produktionsdato og ordrenummer o Batch nummer o Råvaretype og råvarecertifikat Tilsynsorganet skal særligt være opmærksomt på følgende ting: Kontrol af godkendelse og -mærkning Dokumentation for uændret eller ny materialesammensætning Gennemgang af skriftlige procedurer og brugsanvisning Producentens interne ansvarsforhold Blandeproces, blandingsforhold, vejning Sporbarhed til oprindeligt godkendte materialer Hærdeproces og hærdningstiden Medarbejdernes kompetencer Klager over produktet og håndteringen heraf i egenkontrolprogrammet Registreringer Prøveudtagning Stikprøveudtagning Prøveudtagningen bliver foretaget af tilsynsorganet, imens processen kører, og prøverne bliver udtaget direkte efter blandeprocessen, og umiddelbart inden materialet ledes ind i drikkevandssystemet. Prøverne afsættes i et Side 11 af 15

13 jævnt lag på glasplader, og disse placeres derefter i en ovn med luftcirkulation ved 40 C i to timer. Denne prøveudtagning foretages, medmindre en anden procedure anvendes i fremstillingsprocessen. I givet fald skal prøverne udføres i overensstemmelse med fremstillingsprocessen. Såfremt det er angivet i tilsynsaftalen, kan prøverne udtages som de rørstykker (produceret på ejendomme), som tilsynsorganet i henhold til "Særlige krav til tilsyn med coatingmaterialer og rørføringer" skal udtage under normalt brug, og som repræsenterer coatingens anvendelse i kontakten med drikkevandet under normalt brug. Prøverne sendes herefter til et akkrediteret laboratorium, der udfører migrationsprøvning og analyser af de hærdede prøver. Migrationsprøvning Migrationsprøvning udføres iht. krav og metoder i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Der udføres de analyser, som indgik i det testprogram for godkendelsen, som ansøgers toksikologiske rådgiver udarbejdede, og testningen udføres på den definerede testversion af byggevaren. Krav til testrapporter Testning og testdokumentation herfor skal udføres på samme vilkår som i forbindelse med ansøgningen om godkendelse. Side 12 af 15

14 Bilag D: Eksempel på aftale om årligt tilsyn Nedenstående aftale er et eksempel på, hvorledes en aftale om årligt tilsyn kan udformes. Det kan dog frit vælges at anvende en anden tilsynsaftale, hvis den lever op til form- og indholdskravene til tilsynsaftalen, som er anført i afsnit 1.4 ovenfor. Aftale om årligt tilsyn for byggevare godkendt til drikkevand og <godkendelsesindehaverens navn> <godkendelsesindehaverens adresse> <godkendelsesindehaverens CVR-nr./VAT-nr.> ( Godkendelsesindehaveren ) <tilsynsorganets navn> <tilsynsorganets adresse> <tilsynsorganets CVR-nr./VAT-nr.> ( Tilsynsorganet ) har indgået følgende tilsynsaftale om tilsyn af byggevarer godkendt til drikkevand i henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand: 1. Aftale om årligt tilsyn vedrørende byggevare godkendt til drikkevand Aftalen omfatter det årlige tilsyn, der i hele godkendelsesperioden skal udføres for nedennævnte byggevare, jf. gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. <oplysninger om tilsynsorganets relevante akkreditering(er) og akkrediteringsnr.> 2. Omfattede byggevarer Aftalen om årligt tilsyn vedrører følgende byggevare: Produktnavn/Entydig identifikation af den enkelte byggevare omfattet af godkendelsen: <byggevarens overordnede produktbetegnelse, som angiver brand navn og produktnavn, evt. type og modelnummer, overordnet vare-/serienummer el.lign.> Serienumre eller anden identifikation af omfattede versioner af byggevaren: <alle omfattede vare-/serienumre el.lign.>. <Alternativt kan der henvises til den oversigt over omfattede produkter/versioner, som er anført i godkendelsen af byggevaren, eller vedlægges en liste over de omfattede produktnavne og serienumre som bilag til aftalen.> Side 13 af 15

15 3. Formålet med tilsynet Det årlige tilsyn skal sikre, at godkendelsesindehaveren overholder kravene for godkendelsen af byggevaren i hele byggevarens godkendelsesperiode, herunder at byggevaren har de sundhedsmæssige egenskaber, som blev lagt til grund for godkendelse, og at godkendelsesindehaveren fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram. 4. Tilsynets indhold og gennemførelse Det årlige tilsyn med den godkendte byggevare skal i hele godkendelsesperioden gennemføres i overensstemmelse med kravene herom i gældende bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere skal tilsynet udføres i henhold til tilsynsvejledningen i den til enhver tid gældende Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, bilag <A/B/C>, fra Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand (godkendelsessekretariatet). 5. Tilsynsrapporten Tilsynsorganets rapport fra det årlige tilsyn skal i sin form og sit indhold følge de relevante punkter herom i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand. 6. Tilsynssted(er) Tilsynet udføres på følgende lokation(er): <angiv virksomhed(er) og adresse(r) for tilsynet>. <Alternativt kan der henvises til og vedlægges en liste over tilsynsstederne som bilag til aftalen.> 7. Godkendelsesindehaverens forpligtelser Godkendelsesindehaveren skal sørge for, at tilsynsorganet kan få adgang til de relevante lokaler, produktions- og lagerfaciliteter under tilsynet, den relevante dokumentation og nødvendigt personale er til rådighed for tilsynsorganet under tilsynet, tilsynsorganet kan foretage den fornødne inspektion, prøveudtagning, migrationsprøvning og vejning, tilsynsorganet underrettes om ændringer vedrørende tilsynssted(er), <producentens accept af aftalen indhentes, hvis tilsynsaktiviteter skal foregå hos producenten,> <...>. 8. Tilsynsorganets forpligtelser Tilsynsorganet skal sørge for, at det årlige tilsyn udføres og tilsynsrapporten fremsendes til godkendelsesindehaveren, så denne kan overholde de frister for indsendelse af den årlige tilsynsrapport, der er angivet i den til enhver tid gældende Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand, Side 14 af 15

16 godkendelsessekretariatet underrettes straks, såfremt det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i denne aftale ikke er opfyldt, <...>. 9. Vederlag <Aftalte bestemmelser om vederlag mv.> 10. Gyldighedsperiode og opsigelse <Aftalen er betinget af, at den omfattede byggevare godkendes i henhold til bekendtgørelsen om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.> Aftalen om årligt tilsyn træder i kraft fra byggevarens godkendelsesdato og er gældende i hele byggevarens godkendelsesperiode. Aftalen kan opsiges med <mindst 6> måneders varsel til udgangen af en måned. Godkendelsesindehaveren underretter ved opsigelse med det samme Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand, om opsigelse af aftalen. <Aftalen er udarbejdet i <antal> enslydende eksemplarer.> Sted: Dato: For <tilsynsorganets navn>: Sted: Dato: For <godkendelsesindehaverens navn>: <navn på underskriver> <navn på underskriver> Side 15 af 15

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere