Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Leverancebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING UNDERBILAG FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER BAGGRUND FOR UDBUDDET SAMLET UDBUDSPLAN VISION FOR DEN SAMLEDE FORRETNINGSLØSNING KUNDEN I CENTRUM (TILFREDSE BORGERE OG VIRKSOMHEDER) ORDENTLIG OG SIKKER OVERGANG ØGET KONKURRENCE I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSER REALISERET BUSINESS CASE EFFEKTIVE OG DRIFTSSIKRE ARBEJDSGANGE MÅLSÆTNINGER FOR SYSTEMET MANTRAER FOR SYSTEMET MANTRA 1 EFFEKTIV UDVIKLING OG DRIFT MANTRA 2 FORENKLING AF ORDNINGERNE MANTRA 3 LETTILGÆNGELIG SELVBETJENING MANTRA 4 AUTOMATISERING AF SAGSBEHANDLINGEN MANTRA 5 KUNDESERVICE EFTER BEHOV HVAD SKAL ANSKAFFES? Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 1 af 28

3 6.1.1 SYSTEMET INTEGRATIONER KONVERTERING UDDANNELSE IDRIFTSÆTTELSE DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT, SAMT VIDEREUDVIKLING OPHØRSBISTAND FORRETNINGSMÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK IT-MÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK GENERELLE ARKITEKTURPRINCIPPER OVERSIGT OVER ARKITEKTURPRINCIPPERNE ARKITEKTURPRINCIP 1: FORRETNINGSBEHOV OG -STRATEGI DRIVER OG DEFINERER LØSNINGER, SÅ ATP S INVESTERINGER SIKRES BEDST MULIGT ARKITEKTURPRINCIP 2: KRAV TIL SIKKERHED OG FINANSIELLE TRANSAKTIONER OPFYLDES, FOR AT SIKRE TILLIDEN TIL KORREKT FORVALTNING I ATP ARKITEKTURPRINCIP 3: BETRAGT LØSNINGER SOM INVESTERING, SÅ DE GIVER FORRETNINGSMÆSSIG VÆRDI BÅDE NU OG I FREMTIDEN ARKITEKTURPRINCIP 4: LØSNINGER OPTIMERES OG AUTOMATISERES, MED FOKUS PÅ OMKOSTNINGER ARKITEKTURPRINCIP 5: INFORMATION OG FUNKTIONALITET GENBRUGES, FOR AT OPNÅ STORDRIFTSFORDELE ARKITEKTURPRINCIP 6: LØSNINGER BASERES PÅ LØST KOBLEDE SYSTEMER, DER INTEGRERES VIA STANDARDMØNSTRE, FOR AT MAKSIMERE UAFHÆNGIGHEDEN MELLEM SYSTEMER ARKITEKTURPRINCIP 7: FÆLLESOFFENTLIGE STANDARDER OG ARKITEKTURER ANVENDES ARKITEKTURPRINCIP 8: ATP S LØSNINGER SKAL BIDRAGE TIL ATP S ANSEELSE SOM PÅLIDELIG OG KOMPETENT Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 2 af 28

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 3 af 28

5 2 Indledning Dette bilag udgør, sammen med bilag 3A (Behovsopgørelse), med tilhørende underbilag og bilag 3B (Løsningsbeskrivelse), den samlede Leverancebeskrivelse. Bilaget giver en introduktion til baggrunden for udbuddet af nyt System til administration af pension. Endvidere redegøres for visionen og målsætningerne for det nye System. Herudover indeholder bilaget en overordnet redegørelse for Leverancens indhold og de øvrige ydelser, der er omfattet af udbuddet. 2.1 Underbilag Bilaget har følgende underbilag: Bilag Bilag 3A (Behovsopgørelse) Bilag 3A.1 (Kravliste) Bilag 3A.2 (Løsningsflows) Bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) Bilag 3A.4 (Informationsmodeller) Bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller) Bilag 3A.6 (Integrationer) Indhold Bilaget indeholder en overordnet beskrivelse af ATP s krav til det nye System og øvrige krav til Leverandøren. Bilaget indeholder en liste over ATP s krav til Leverancen, hvor Leverandøren skal angive opfyldelsesgrad mv. i overensstemmelse med vejledningen til bilaget. Bilaget skal for en del af de funktionelle krav læses i sammenhæng med de øvrige underbilag til bilag 3A (Behovsopgørelse). Bilaget indeholder de løsningsflows, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder UML modeller af de begreber og de informationer, som vedrører indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder standardiserede modeller af de regler af lovgivningsmæssig og anden karakter forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 4 af 28

6 Bilag Bilag 3A.7 (Wireframes) Bilag 3A.8 (Oversigter) Bilag 3B (Løsningsbeskrivelse) Indhold Indgår ikke i denne markedsdialog. Bilaget indeholder wireframes for brugergrænseflader, der har til formål at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladerne i Systemet Bilaget indeholder følgende oversigter: Brevoversigt Bilaget indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Tabel 1 Underbilag til bilag 3 (Leverancebeskrivelse) 2.2 Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer I dette bilag optræder en række arkitekturdiagrammer. Der er på tværs af alle disse figurer anvendt en farvekodning, som siger noget om, hvem der ejer eller anskaffer et system/komponent. Betydningen af farverne fremgår af Figur 1. Figur 1: Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 5 af 28

7 3 Baggrund for udbuddet I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark har ATP etableret et program, som skal sikre, at ATP lever op til udbudspligten ved at konkurrenceudsætte de it-løsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne: barseldagpenge, pension, boligstøtte, familieydelser, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Dette udbud omfatter anskaffelse af et nyt system til indberetning, administration og udbetaling af pension. Systemet indgår som en del af den samlede Forretningsløsning, som ATP benytter til administration og udbetaling af pension for Udbetaling Danmark. 3.1 Samlet udbudsplan Udbudsplanen for it-løsningerne til Udbetaling Danmark sigter på at skabe konkurrence. ATP samarbejder med KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen om at fremme den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder at skabe regelforenklinger, standardisere grænseflader og udvikle fælleskomponenter. ATP er endvidere i dialog med markedet (markedsafdækning/inspiration) om hvad der skal til for at skabe attraktiv konkurrence hvad markedet kan byde ind med af løsninger hvordan det samlede systemlandskab kan designes Parallelt hermed opbygger ATP forretningskompetencer til udvikling af ydelsesområderne og specifikation af krav til it-løsningerne. Før it-løsningerne udbydes, har ATP optimeret TO-BE-processer for ydelsesområderne med henblik på centraliseret stordrift og understøttelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og med borgeren i centrum designet det samlede systemlandskab specificeret beregningsregler og forretningsmæssige krav aftalt åbning af nødvendige midlertidige grænseflader til de nuværende løsninger hos nuværende leverandør Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 6 af 28

8 ATP har et tæt samarbejde med KOMBIT, som er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med Udbetaling Danmark. Derfor har ATP og KOMBIT indgået aftale om en fælles udbudsplan. Den samlede udbudsplan fremgår af nedenstående figur: Figur 2 Udbudsplan for it-løsninger til Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 7 af 28

9 4 Vision for den samlede Forretningsløsning ATP har formuleret en vision for den samlede Forretningsløsning. Formålet med denne vision er at definere retningen for arbejdet med at konkurrenceudsætte de itløsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne. Visionen anvendes til at forventningsafstemme med kravstillere og beslutningstagere og tjener samtidig et formidlingsformål for omverden såvel for projektet. Visionen er udtrykt i form af en ledestjerne, jf. Figur 3 nedenfor, der beskriver succeskriterierne for videreudviklingen af Udbetaling Danmark disse modsvares af risici, udtrykt i form af den anden stjerne. Figur 3 Succeskriterier og risici for videreudviklingen af Udbetaling Danmark Kunden i centrum (tilfredse borgere og virksomheder) I de efterspurgte løsninger skal det være nemt for borgere og virksomheder at betjene sig selv. Der lægges derfor stor vægt på, at de kommende løsninger har en absolut brugervenlig grænseflade og anvendelighed. Men lige så centralt er det, Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 8 af 28

10 at borgeren eller virksomheden kan tilgå alle oplysninger, der er relevant for vedkommendes sag. Fx at så snart en udbetalingskørsel er kørt, skal oplysningerne om den kommende udbetaling være tilgængelige for borgeren digitalt via selvbetjening. Udbetaling Danmark lægger således stor vægt på at leve op til den offentlige digitaliseringsstrategi, og gøre borgere og virksomheder selvhjulpne ved at stille relevante oplysninger til rådighed. Der lægges endvidere vægt på at de kommende løsninger giver mulighed for god kundebetjening. Et centralt element i god kundebetjening er gennemsigtighed i de oplysninger, der er til rådighed for kunderådgiveren i systemet og de oplysninger, der udstilles for borgeren eller virksomheden Ordentlig og sikker overgang Ydelserne i de systemer, der konkurrenceudsættes, er forsørgelsesgrundlag for en stor gruppe af den danske befolkning. Det er derfor essentielt at de nye løsninger kan ibrugtages uden at borgere og virksomheder mærker nogen nedgang i serviceniveau. Det er ligeledes centralt, at der ved kommende lovændringer kan ibrugtages ny funktionalitet på en sikker måde, så hverken den interne produktivitet eller servicen overfor borgere og virksomheder påvirkes negativt. Mere systemnært kan succeskriterierne også formuleres som krav om at undgå nedetid fx ved fejl eller opgraderinger. At der er sikre procedurer for driften her specielt håndteringen af korrekte udbetalinger til tiden hver gang der ønskes ikke en løsning, der ikke kan leve op til dette. Det er naturligvis et krav, at de efterspurgte løsninger understøtter interne regnskabs- og revisionsprocedurer og på enkel vis kan dokumentere lovmedholdelighed Øget konkurrence i forbindelse med anskaffelser Det er beskrevet i lovgrundlaget for Udbetaling Danmark at den nuværende monopolsituation på IT-løsninger til Udbetaling Danmarks forretningsområder skal brydes. ATP ønsker, at der med de kommende udbud skabes en reel markedskonkurrence, både initielt med de udbud der gennemføres i perioden 2014 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 9 af 28

11 til 2015,men også at der fastholdes konkurrence på lang sigt ved at tilrettelægge udbuddene så genudbud er mulige dette er først og fremmest repræsenteret ved kravene til flytbarhed, men også ved krav om løsninger, der har en markedsmæssig udbredelse, og derfor kan vedligeholdes og driftes af mere end en leverandør. ATP har tillige i sin udarbejdelse af udbudsmaterialet lagt vægt på et markedskonformt udbud, og der er lagt vægt på en balanceret ansvarsdeling mellem kunde og leverandør. ATP ønsker at være en aktiv part i implementeringen, og har gennem inkludering af en længere afklaringsfase ønsket at vise, at det er centralt at der opnås mest mulig standardiseret løsning indenfor de formkrav et EU-udbud muliggør. Ydermere ønsker ATP ved sin aktive medvirken at signalere, at det, man efterspørger, er professionelt kunde-leverandør forhold Realiseret Business Case Ved etableringen af Udbetaling Danmark blev besparelsespotentielt ved at samle opgaverne fra kommunerne i en central myndighed beregnet og dette er dokumenteret i en aftalt business case. Business casen bygger på en total cost of ownership (TCO) betragtning. Der er det ikke kun den initielle anskaffelsespris, der er central men i lige så høj grad omkostninger til drift, vedligehold og videreudvikling af systemet i hele systemets levetid. Et centralt element i business casen er bedre og billigere systemunderstøttelse af Udbetaling Danmarks forretning. Med bedre systemunderstøttelse skal forstås systemunderstøttelse, der i højere grad understøtter Udbetaling Danmarks måde at arbejde på i form af masseadministration. Derudover findes en række fagsystem specifikke drivere, der er gennemgået i afsnit 3.0 Målsætninger for ny forretningsløsning. Med billigere systemunderstøttelse skal forstås en forventning til at markedet kan tilvejebringe signifikant lavere priser på licenser, drift og videreudvikling end tilfældet er i dag. Dette understøttes ved, at ATP efterspørger en standardiseret ydelse på markedet. For at ATP kan sikre overholdelsen af business casen i hele levetiden er det centralt, at der ikke forekommer økonomiske overraskelser i forløbet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 10 af 28

12 4.1.5 Effektive og driftssikre arbejdsgange Udbetaling Danmark skal være en effektiv administrationsmaskine. Fokus er at anskaffe en løsning, der understøtter effektive arbejdsgange fra dag et. Med dette menes først og fremmest automatisering af al sagsbehandling, som det økonomisk vil være fordelagtigt og juridisk muligt at automatisere men ikke automatisering for automatiseringens skyld. Det er centralt i udbuddene, at motorvejene defineres som, der hvor de store sagsmængder er, og at disse skal automatiseres. For den sagsbehandling, der ikke kan automatiseres fuldt ud, skal der være en så god systemunderstøttelse som mulig, således at sagsbehandlingen kan foregå hurtigt og korrekt. Det er centralt, at løsningen også på enkel vis kan ændres ved nye behov. Dette kan være i form af regelkonfigurerering ved ændret lovgivning. Men det er også i form at ledelsesværktøjer, der løbende kan monitorere sagsbehandlingens effektivitet, og hermed kan give input til optimeringen af løsningen. Endelig skal løsningen understøtte relevante statistikudtræk, der løbende kan give input til optimering af forretningen samt afdække svagheder. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 11 af 28

13 5 Målsætninger for Systemet Der skal etableres en mere enkel pensionsløsning, der både sikrer en mere effektiv administration og samtidig sikrer en større gennemskuelighed for borgerne (såvel kommende som nuværende pensionister). Dette vil primært ske gennem: En mere brugervenlig selvbetjeningsløsning, hvor borgeren i højere grad guides og vejledes (skal opfylde lovgivning om obligatorisk selvbetjening). Reducering af manuelle kontroller ved i højere grad at anvende data fra autoritative registre og systemer Højere grad af egen konfigurerbarhed i forhold til forretningskritiske områder, som breve og forretningsparametre. Digitalisering og optimering af opgavesnit mellem Pension, udbetaling, opkrævning og boligstøtte Opsamling af data/informationer, der understøtter drifts- og ledelsesstyring Ændringerne i pensionsløsningen skal reducere udfordringer i nuværende løsning og i stedet resultere i en løsning hvor: Kommende og nuværende pensionister bliver præsenteret for relevante oplysninger på en enkel måde og har på den baggrund mulighed for at skabe sig et overblik over deres økonomiske situation inden for de ydelsesområder, som Udbetaling Danmark administrerer. Borgerne i højere grad bliver guidet/understøttet i deres brug af de digitale løsninger herunder at sikre de nødvendige værktøjer/muligheder for kunderådgiverne (digitale ambassadører) Relevant data for en given beregning er til stede og er både objektiv og målbar for på den måde at skabe grundlag for en høj grad af automatisering Kunderådgiverne primært skal fokusere og arbejde med sager med høj kompleksitet 5.1 Mantraer for Systemet Målsætningerne for Systemet tager afsæt i 5 centrale mantraer, som er formuleret for at sikre, at de samlede gevinster ved konkurrenceudsættelsen af it-løsningerne til understøttelse af opgaverne i Udbetaling Danmark realiseres i praksis. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 12 af 28

14 Mantraerne er vist i nedenstående figur og beskrevet efterfølgende. Figur 4 De 5 mantraer De 5 mantraer udmønter sig på følgende måde i forhold til det nye System: Mantra 1 Effektiv udvikling og drift ATP har stor erfaring med standardisering og stordrift af offentlige ydelser, og vi har gennem mange år specialiseret os i sagsproduktion. Når vi taler om effektiv drift, tænker vi på kunderådgiverens opgaver som optimeret sags- og hændelseshåndtering, hvor behandlingen af hver sag er personuafhængig. Fordi vi har klare og definerede instrukser, som er koblet tæt sammen med vores processer, betyder dette konkret, at sagen kan være startet op af én kunderådgiver og uden problemer kan genoptages/overgå til andre kunderådgivere. Der sikres hermed en smidigere sags- og hændelsesbehandling og objektiv sagsbehandling, som er forudsætningen for en god kundeservice. Den effektive udvikling og drift af vores administration sker på en omkostningseffektiv it-platform ved anvendelse af eksisterende fællesoffentlige services og branchestandarder, der rummer muligheder for løbende omstillinger, herunder forretningsmæssige ændringer og ændringer i teknologien: Lov og regler forankres i regel- og beslutningsmodeller, som i videst muligt omfang kan konfigureres af ATP i Systemet Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 13 af 28

15 Der stilles krav om, at Systemet skal understøtte konfigurering af parametre og løbende effektivisering af arbejdsgange, sådan at ATP i videst muligt omfang selv kan ændre og tilføje regler og beslutninger. Der stilles krav om, at ny lovgivning kan implementeres i Systemet med minimal indsats fra Leverandøren Mantra 2 Forenkling af ordningerne ATP har fokus på at afskaffe det tunge, både ved at lytte til brugerne og ved at samarbejde tæt med lovgiverne for at ændre love til gavn for vores brugere, så vi administrerer på et så objektivt og gennemskueligt grundlag som muligt. Historisk set har ATP gode erfaringer med at være en proaktiv medspiller og sparringspartner for lovgiverne. Vi samarbejder med ressort ministerierne om regeltilpasninger for at se, hvor man kan forenkle processerne og tydeliggøre reglerne. Denne tilgang er også relevant for Udbetaling Danmark. Fokus i den første periode af Udbetaling Danmark har været på Sikker drift. Der er således bevidst foretaget så få ændringer som muligt i de kørende systemer, og lagt os ind som kommune 100 i det kommunale system set-up. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen, er vi meget opmærksomme på ikke at sætte sikker drift overstyr Mantra 3 Lettilgængelig selvbetjening ATP anvender enkle og digitale løsninger. Det gælder også en lettilgængelig selvbetjening for brugerne. Derfor spørger vi ikke om dét, vi ved i forvejen, men forudfylder med de relevante data, som det offentlige allerede har og har ret til at anvende. Ved at trække data fra autoritative registre, letter vi samspillet mellem personer og virksomheder og sikrer samtidigt en høj datakvalitet. Datadeling og afbureaukratisering reducerer brugernes behov for kommunikation med det offentlige. Dette gør ikke kun vores systemer omkostningseffektive, men understøtter også Danmarks digitale vision, som er udmøntet i Det Digitale Danmark. For den nye løsning betyder dette konkret: Borgerens mulighed for selvbetjening øges, gennem brugervenlige og enkle løsninger Der etableres én indgang for borgeren o Indhente tilgængelige og relevante informationer/data Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 14 af 28

16 o Gemme og udstille borgerens udbetalingsplan historiske data fra indeværende kalenderår samt førstkommende udbetaling o Give borgeren mulighed for at skabe overblik over sine ydelser fra Udbetaling Danmark o At borgeren altid kan følge sin sag (status og proces) o Sikre rettidig information til borgerne o Henvisning til Pensinsinfo Udvikle selvbetjeningsløsningen via prototyper med inddragelse af brugerrepræsentanter undervejs og med fuld fokus på brugervenlighed Validere input så tæt på brugeren som muligt Mantra 4 Automatisering af sagsbehandlingen Vort mål er at effektivisere administrationen via udnyttelse af stordriftsfordele. Stordriftsfordelene opnår vi ved at forenkle de ordninger Udbetaling Danmark administrerer og ved genbrug af services og data på tværs af ordningerne. Sideløbende optimerer vi kunderådgivernes arbejdsrutiner og sikrer optimal systemunderstøttelse heraf, så driften bliver omkostningseffektiv og administrationen smidigere. Vi har fokus på: de store mængder de kriterier der ligger til grund for objektiv sagsbehandling hvilke data, der er tilgængelige i de autoritative registre. Vi måler på it-udgifterne til udvikling og drift, og på udgifterne til kundeservicedriften. Automatisering af sagsbehandlingen sker desuden på kanaler, som er mest omkostningseffektive, samtidig med at digitalisering og borgernær service skal gå hånd i hånd. Vi opnår en enkel og effektiv administration, der i sidste ende sikrer korrekt udbetaling på korrekt grundlag. For den nye løsning betyder det: Indsamle og anvende relevante data og fastlægge objektive tilkendelseskriterier Al kommunikation og udveksling af information som hovedregel er digital (digital post, portal) Udnytte og anvende allerede tilgængelige data (registre) Udarbejde processer med fokus på hændelses-håndtering, med automatisering af alle motorveje Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 15 af 28

17 o almindelige folkepensionsansøgninger o almindelig kontrol af retten til pension, bopælsår, samlivsforhold o almindelige advis er, som flytninger, samlivs- og indtægtsændringer o start af nye førtidspensioner og automatisering af lande- og bjergveje, der hvor det er muligt Udarbejde en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne på kritiske eller forretningstunge områder Understøtte det automatiske sags spor ved effektivt at kunne lægge manuelle opgaver tilbage i sporet Automatisere partshøringer, hvor det er muligt Mantra 5 Kundeservice efter behov God kundeservice er digital, men ATP automatiserer ikke dér, hvor det ikke kan betale sig. Det gælder fx ved sager, hvor der er behov for et skøn fra en kunderådgiver, eller hvor de oplysninger vi skal bruge til kontrol, ikke er tilgængelige i de autoritative registre. Nogle brugere har vanskeligheder ved at betjene sig selv og kommer aldrig til det. Dem yder vi service efter behov. Og der er områder, hvor der er så få sager, at automatisering ikke er omkostningseffektiv. På disse små specialistområder har vores Kunderådgivere en høj faglighed og erfaring. For den nye løsning betyder det: Understøttelse af effektive arbejdsgange ved at sikre, at arbejdsprocesser kan konfigureres i Systemet. Hvor der er behov for manuel behandling, skal Systemet effektivt understøtte dette, ligesom det tilstræbes, hvor det er muligt, at også disse sager behandles automatisk fx jf. udbetalingsprocessen. Processer udarbejdes med fokus på hændelses-håndtering, med høj grad af automatisering af alle motorveje og med en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne for øvrige processer på landeveje og bjergveje. Begreberne motorveje, landeveje og bjergveje er knyttet til procesbeskrivelserne for forretningsprocesserne og er nærmere beskrevet i bilag 3A.2 (Løsningsflows). Kunderådgiver kan se og beregne det samme som borgeren og kommunen Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 16 af 28

18 6 Hvad skal anskaffes? Det System, som skal anskaffes, omfatter et fagsystem til administration og udbetaling af pension og en borgervendt selvbetjeningsløsning, der skal ligge på borger.dk. Desuden skal Systemet indeholde brugergrænseflader til kunderådgivere og forretningsadministratorer. Herudover skal Systemet integreres til en række omkringliggende støttesystemer. Systemet og integrationerne til de omkringliggende støttesystemer er vist i figuren nedenfor. Figur 5 Systemet består af et fagsystem og en selvbetjeningsløsning, hvorfra der skal integreres til en række omkringliggende systemer. Samlet set er Leverandøren ansvarlig for at levere følgende: 1. Systemet, bestående af et fagsystem med brugergrænseflade til kunderådgivere og forretningsadministratorer samt en selvbetjeningsløsning til borgere. 2. Integrationer fra Systemet til de omkringliggende systemer. 3. Konvertering af data til nyt System baseret på dataudtræk fra eksisterende løsning, leveret af eksisterende leverandør. 4. Uddannelse. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 17 af 28

19 5. Idriftsættelse. 6. Drift, herunder etablering af lokaliteter og driftsmiljø, vedligehold og support, samt videreudvikling Systemet Systemet foretager med fagsystemet alle beregninger og valideringer, og understøtter i videst muligt omfang konfigurering af parametre, herunder validerings-, beregnings-, beslutnings- og flowregler, som ATP kan udvikle og vedligeholde. Systemet har ansvaret for sags- og dokumenthåndtering samt journalisering. Fagsystemet skal ligeledes håndtere styringen og eksekveringen af interne og eksterne Hændelser. Det skal både kunne eksekvere automatiseret sagsbehandling baseret på hændelser, fx ændringer i persondata, ligesom det skal kunne klargøre data, som kan føde de omkringliggende støttesystemer, fx udbetalingskomponent og datawarehouse. Systemet skal have flere brugergrænseflader, fx hvor kunderådgivere kan tilgå og behandle pension-sagerne, Opgaveindbakke, hvor kunderådgiver kan tage deres opgaver, samt Tværgående overbliksbillede, som primært anvendes i forbindelse med telefonbetjeningen. Systemet skal desuden via en brugergrænseflade give ATP s forretningsadministratorer adgang til at opsætte og vedligeholde parametre i Systemet fx forretningsregler og beskedformularer. Den borgervendte selvbetjeningsløsning skal integreres i borger.dk, og log-in skal ske via NemLog-in. Selvbetjeningsløsningen skal sikre borgeren et fuldt overblik over dennes pensionssag. Borgerens interaktion med Udbetaling Danmark skal også primært gå via selvbetjeningsløsningen, sådan at det politisk besluttede krav om obligatorisk digital selvbetjening imødekommes Integrationer Foruden Systemet indgår der en række andre systemer i den samlede Forretningsløsning, som Leverandøren har ansvaret for at Systemet integreres til. Væsentlige eksempler herpå er: KMD Indkomst, KMD Udbetaling, SKAT eindkomst. Eksterne-/Interne registre såsom Huslejeregistret, Beriget Grunddata. Støttesystemer fra den fælleskommunale rammearkitektur Den fællesoffentlige fjernprintløsning Datawarehouse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 18 af 28

20 6.2 Konvertering Leverandøren skal gennemføre transformation og indlæsning af data fra Eksisterende Løsning til det nye System. Udtræk af data fra Eksisterende Løsning foretages af den Eksisterende Leverandør. 6.3 Uddannelse Leverandøren skal levere følgende uddannelse med tilhørende uddannelsesmateriale: ATP s projektteam skal uddannes indenfor leverandør-, løsnings- og metodespecifikke områder, således at ATP s projektteam bliver i stand til at deltage effektivt i projektet omkring design, udvikling og ibrugtagning af Systemet. ATP s forretningsadministratorer skal uddannes i opsætning, konfigurering og tilpasning af Systemet ATP s undervisere skal uddannes, således at de er i stand til at uddanne øvrige brugere af Systemet ( train-the-trainer -princippet). I relation til uddannelsen skal Leverandøren levere uddannelsesmiljø med et repræsentativt sæt af uddannelsesdata. 6.4 Idriftsættelse Leverandøren skal varetage planlægningen og gennemførelsen af idriftsættelsen af Systemet. Idriftsættelsen foregår trinvist over en periode på ca 3 måneder. 6.5 Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Leverandøren skal sikre etablering af lokaliteter og Driftsmiljø, samt levere Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Disse ydelser er nærmere præciseret i bilag 3A (Behovsopgørelse) Ophørsbistand Leverandøren skal levere ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør. Ydelserne er nærmere beskrevet i bilag 20 (Ophørsbistand). Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 19 af 28

21 7 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark I dette afsnit beskrives forretningsmålarkitekturen for Udbetaling Danmark. Forretningsmålarkitekturen; tilkendegiver hvilke forretningsmæssige elementer, der skal indgå i itløsningerne, men stiller ikke konkrete krav til it-løsningerne beskriver den generelle og endelige forretningsarkitektur for Udbetaling Danmark. Med generel menes arkitekturen for alle ydelsesområder (Barseldagpenge, Familieydelser, Førtids-, Folke- og International pension, Boligstøtte, samt Opkrævning og HelhedsOrienteret Kontrol) og med endelig menes, at billedet repræsenterer det endelige målbillede og ikke viser vejen (transitionen) dertil. benytter i videst muligt omfang fælles-offentlige løsninger benytter KOMBIT s rammearkitektur til dataudveksling med kommunerne. Figur 6 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 20 af 28

22 Forretningsmålarkitekturen er grupperet i følgende områder. Kommunikation med Borgere, Virksomheder og Myndigheder Al generel vejledning og selvbetjening skal ske via borger.dk og virk.dk. Konkrete henvendelser til Udbetaling Danmark kan ske via Call center løsningen, digital eller fysisk post. For kommuner og øvrige myndigheder er der etableret en kviklinie, så der kan etableres hurtig kontakt til en kunderådgiver. Breve til borgere, virksomheder og myndigheder sendes via den fælles offentlige printløsning, og der anvendes i videst muligt omfang digital post. Automatiseret og manuel sagsbehandling Sagsbehandling, såvel manuel som automatisk sker via fagsystemerne. Sagsbehandlingen ønskes i videst mulig omfang automatiseret, når mængden af sager er stor, og kriterierne for ydelsen er objektive. Manuel sagsbehandling vil være nødvendig i sager med høj kompleksitet og ved mindre mængder af data, eller i sager, hvor der er behov for et skøn. Udbetaling Selve udbetalingen af ydelserne skal ske via NemKonto. Forfaldne opkrævninger af f.eks. for meget udbetalt ydelse skal kunne inddrives. Økonomiopfølgning og regnskab håndteres i ATP s økonomisystem. Intern rapportering og Viden Data fra fagsystemerne skal kunne trækkes ud til intern rapportering. Viden om regler og procedurer formidles til kunderådgiverne via en tværgående vidensløsning. Autoritative registre Data fra de autoritative registre anvendes i videst muligt omfang, så borgeren slipper for at sende oplysninger vi kan få andre steder. Data fra fagsystemerne skal desuden kunne sendes til de autoritative registre. Dataudveksling med kommuner Data som er relevant for kommunerne skal kunne udveksles, herunder skal visse udbetalinger af ydelser udstilles til kommunerne. Rapportering og data til eksterne Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 21 af 28

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere