Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Leverancebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING UNDERBILAG FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER BAGGRUND FOR UDBUDDET SAMLET UDBUDSPLAN VISION FOR DEN SAMLEDE FORRETNINGSLØSNING KUNDEN I CENTRUM (TILFREDSE BORGERE OG VIRKSOMHEDER) ORDENTLIG OG SIKKER OVERGANG ØGET KONKURRENCE I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSER REALISERET BUSINESS CASE EFFEKTIVE OG DRIFTSSIKRE ARBEJDSGANGE MÅLSÆTNINGER FOR SYSTEMET MANTRAER FOR SYSTEMET MANTRA 1 EFFEKTIV UDVIKLING OG DRIFT MANTRA 2 FORENKLING AF ORDNINGERNE MANTRA 3 LETTILGÆNGELIG SELVBETJENING MANTRA 4 AUTOMATISERING AF SAGSBEHANDLINGEN MANTRA 5 KUNDESERVICE EFTER BEHOV HVAD SKAL ANSKAFFES? Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 1 af 28

3 6.1.1 SYSTEMET INTEGRATIONER KONVERTERING UDDANNELSE IDRIFTSÆTTELSE DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT, SAMT VIDEREUDVIKLING OPHØRSBISTAND FORRETNINGSMÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK IT-MÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK GENERELLE ARKITEKTURPRINCIPPER OVERSIGT OVER ARKITEKTURPRINCIPPERNE ARKITEKTURPRINCIP 1: FORRETNINGSBEHOV OG -STRATEGI DRIVER OG DEFINERER LØSNINGER, SÅ ATP S INVESTERINGER SIKRES BEDST MULIGT ARKITEKTURPRINCIP 2: KRAV TIL SIKKERHED OG FINANSIELLE TRANSAKTIONER OPFYLDES, FOR AT SIKRE TILLIDEN TIL KORREKT FORVALTNING I ATP ARKITEKTURPRINCIP 3: BETRAGT LØSNINGER SOM INVESTERING, SÅ DE GIVER FORRETNINGSMÆSSIG VÆRDI BÅDE NU OG I FREMTIDEN ARKITEKTURPRINCIP 4: LØSNINGER OPTIMERES OG AUTOMATISERES, MED FOKUS PÅ OMKOSTNINGER ARKITEKTURPRINCIP 5: INFORMATION OG FUNKTIONALITET GENBRUGES, FOR AT OPNÅ STORDRIFTSFORDELE ARKITEKTURPRINCIP 6: LØSNINGER BASERES PÅ LØST KOBLEDE SYSTEMER, DER INTEGRERES VIA STANDARDMØNSTRE, FOR AT MAKSIMERE UAFHÆNGIGHEDEN MELLEM SYSTEMER ARKITEKTURPRINCIP 7: FÆLLESOFFENTLIGE STANDARDER OG ARKITEKTURER ANVENDES ARKITEKTURPRINCIP 8: ATP S LØSNINGER SKAL BIDRAGE TIL ATP S ANSEELSE SOM PÅLIDELIG OG KOMPETENT Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 2 af 28

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 3 af 28

5 2 Indledning Dette bilag udgør, sammen med bilag 3A (Behovsopgørelse), med tilhørende underbilag og bilag 3B (Løsningsbeskrivelse), den samlede Leverancebeskrivelse. Bilaget giver en introduktion til baggrunden for udbuddet af nyt System til administration af pension. Endvidere redegøres for visionen og målsætningerne for det nye System. Herudover indeholder bilaget en overordnet redegørelse for Leverancens indhold og de øvrige ydelser, der er omfattet af udbuddet. 2.1 Underbilag Bilaget har følgende underbilag: Bilag Bilag 3A (Behovsopgørelse) Bilag 3A.1 (Kravliste) Bilag 3A.2 (Løsningsflows) Bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) Bilag 3A.4 (Informationsmodeller) Bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller) Bilag 3A.6 (Integrationer) Indhold Bilaget indeholder en overordnet beskrivelse af ATP s krav til det nye System og øvrige krav til Leverandøren. Bilaget indeholder en liste over ATP s krav til Leverancen, hvor Leverandøren skal angive opfyldelsesgrad mv. i overensstemmelse med vejledningen til bilaget. Bilaget skal for en del af de funktionelle krav læses i sammenhæng med de øvrige underbilag til bilag 3A (Behovsopgørelse). Bilaget indeholder de løsningsflows, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder UML modeller af de begreber og de informationer, som vedrører indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder standardiserede modeller af de regler af lovgivningsmæssig og anden karakter forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 4 af 28

6 Bilag Bilag 3A.7 (Wireframes) Bilag 3A.8 (Oversigter) Bilag 3B (Løsningsbeskrivelse) Indhold Indgår ikke i denne markedsdialog. Bilaget indeholder wireframes for brugergrænseflader, der har til formål at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladerne i Systemet Bilaget indeholder følgende oversigter: Brevoversigt Bilaget indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Tabel 1 Underbilag til bilag 3 (Leverancebeskrivelse) 2.2 Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer I dette bilag optræder en række arkitekturdiagrammer. Der er på tværs af alle disse figurer anvendt en farvekodning, som siger noget om, hvem der ejer eller anskaffer et system/komponent. Betydningen af farverne fremgår af Figur 1. Figur 1: Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 5 af 28

7 3 Baggrund for udbuddet I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark har ATP etableret et program, som skal sikre, at ATP lever op til udbudspligten ved at konkurrenceudsætte de it-løsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne: barseldagpenge, pension, boligstøtte, familieydelser, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Dette udbud omfatter anskaffelse af et nyt system til indberetning, administration og udbetaling af pension. Systemet indgår som en del af den samlede Forretningsløsning, som ATP benytter til administration og udbetaling af pension for Udbetaling Danmark. 3.1 Samlet udbudsplan Udbudsplanen for it-løsningerne til Udbetaling Danmark sigter på at skabe konkurrence. ATP samarbejder med KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen om at fremme den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder at skabe regelforenklinger, standardisere grænseflader og udvikle fælleskomponenter. ATP er endvidere i dialog med markedet (markedsafdækning/inspiration) om hvad der skal til for at skabe attraktiv konkurrence hvad markedet kan byde ind med af løsninger hvordan det samlede systemlandskab kan designes Parallelt hermed opbygger ATP forretningskompetencer til udvikling af ydelsesområderne og specifikation af krav til it-løsningerne. Før it-løsningerne udbydes, har ATP optimeret TO-BE-processer for ydelsesområderne med henblik på centraliseret stordrift og understøttelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og med borgeren i centrum designet det samlede systemlandskab specificeret beregningsregler og forretningsmæssige krav aftalt åbning af nødvendige midlertidige grænseflader til de nuværende løsninger hos nuværende leverandør Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 6 af 28

8 ATP har et tæt samarbejde med KOMBIT, som er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med Udbetaling Danmark. Derfor har ATP og KOMBIT indgået aftale om en fælles udbudsplan. Den samlede udbudsplan fremgår af nedenstående figur: Figur 2 Udbudsplan for it-løsninger til Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 7 af 28

9 4 Vision for den samlede Forretningsløsning ATP har formuleret en vision for den samlede Forretningsløsning. Formålet med denne vision er at definere retningen for arbejdet med at konkurrenceudsætte de itløsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne. Visionen anvendes til at forventningsafstemme med kravstillere og beslutningstagere og tjener samtidig et formidlingsformål for omverden såvel for projektet. Visionen er udtrykt i form af en ledestjerne, jf. Figur 3 nedenfor, der beskriver succeskriterierne for videreudviklingen af Udbetaling Danmark disse modsvares af risici, udtrykt i form af den anden stjerne. Figur 3 Succeskriterier og risici for videreudviklingen af Udbetaling Danmark Kunden i centrum (tilfredse borgere og virksomheder) I de efterspurgte løsninger skal det være nemt for borgere og virksomheder at betjene sig selv. Der lægges derfor stor vægt på, at de kommende løsninger har en absolut brugervenlig grænseflade og anvendelighed. Men lige så centralt er det, Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 8 af 28

10 at borgeren eller virksomheden kan tilgå alle oplysninger, der er relevant for vedkommendes sag. Fx at så snart en udbetalingskørsel er kørt, skal oplysningerne om den kommende udbetaling være tilgængelige for borgeren digitalt via selvbetjening. Udbetaling Danmark lægger således stor vægt på at leve op til den offentlige digitaliseringsstrategi, og gøre borgere og virksomheder selvhjulpne ved at stille relevante oplysninger til rådighed. Der lægges endvidere vægt på at de kommende løsninger giver mulighed for god kundebetjening. Et centralt element i god kundebetjening er gennemsigtighed i de oplysninger, der er til rådighed for kunderådgiveren i systemet og de oplysninger, der udstilles for borgeren eller virksomheden Ordentlig og sikker overgang Ydelserne i de systemer, der konkurrenceudsættes, er forsørgelsesgrundlag for en stor gruppe af den danske befolkning. Det er derfor essentielt at de nye løsninger kan ibrugtages uden at borgere og virksomheder mærker nogen nedgang i serviceniveau. Det er ligeledes centralt, at der ved kommende lovændringer kan ibrugtages ny funktionalitet på en sikker måde, så hverken den interne produktivitet eller servicen overfor borgere og virksomheder påvirkes negativt. Mere systemnært kan succeskriterierne også formuleres som krav om at undgå nedetid fx ved fejl eller opgraderinger. At der er sikre procedurer for driften her specielt håndteringen af korrekte udbetalinger til tiden hver gang der ønskes ikke en løsning, der ikke kan leve op til dette. Det er naturligvis et krav, at de efterspurgte løsninger understøtter interne regnskabs- og revisionsprocedurer og på enkel vis kan dokumentere lovmedholdelighed Øget konkurrence i forbindelse med anskaffelser Det er beskrevet i lovgrundlaget for Udbetaling Danmark at den nuværende monopolsituation på IT-løsninger til Udbetaling Danmarks forretningsområder skal brydes. ATP ønsker, at der med de kommende udbud skabes en reel markedskonkurrence, både initielt med de udbud der gennemføres i perioden 2014 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 9 af 28

11 til 2015,men også at der fastholdes konkurrence på lang sigt ved at tilrettelægge udbuddene så genudbud er mulige dette er først og fremmest repræsenteret ved kravene til flytbarhed, men også ved krav om løsninger, der har en markedsmæssig udbredelse, og derfor kan vedligeholdes og driftes af mere end en leverandør. ATP har tillige i sin udarbejdelse af udbudsmaterialet lagt vægt på et markedskonformt udbud, og der er lagt vægt på en balanceret ansvarsdeling mellem kunde og leverandør. ATP ønsker at være en aktiv part i implementeringen, og har gennem inkludering af en længere afklaringsfase ønsket at vise, at det er centralt at der opnås mest mulig standardiseret løsning indenfor de formkrav et EU-udbud muliggør. Ydermere ønsker ATP ved sin aktive medvirken at signalere, at det, man efterspørger, er professionelt kunde-leverandør forhold Realiseret Business Case Ved etableringen af Udbetaling Danmark blev besparelsespotentielt ved at samle opgaverne fra kommunerne i en central myndighed beregnet og dette er dokumenteret i en aftalt business case. Business casen bygger på en total cost of ownership (TCO) betragtning. Der er det ikke kun den initielle anskaffelsespris, der er central men i lige så høj grad omkostninger til drift, vedligehold og videreudvikling af systemet i hele systemets levetid. Et centralt element i business casen er bedre og billigere systemunderstøttelse af Udbetaling Danmarks forretning. Med bedre systemunderstøttelse skal forstås systemunderstøttelse, der i højere grad understøtter Udbetaling Danmarks måde at arbejde på i form af masseadministration. Derudover findes en række fagsystem specifikke drivere, der er gennemgået i afsnit 3.0 Målsætninger for ny forretningsløsning. Med billigere systemunderstøttelse skal forstås en forventning til at markedet kan tilvejebringe signifikant lavere priser på licenser, drift og videreudvikling end tilfældet er i dag. Dette understøttes ved, at ATP efterspørger en standardiseret ydelse på markedet. For at ATP kan sikre overholdelsen af business casen i hele levetiden er det centralt, at der ikke forekommer økonomiske overraskelser i forløbet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 10 af 28

12 4.1.5 Effektive og driftssikre arbejdsgange Udbetaling Danmark skal være en effektiv administrationsmaskine. Fokus er at anskaffe en løsning, der understøtter effektive arbejdsgange fra dag et. Med dette menes først og fremmest automatisering af al sagsbehandling, som det økonomisk vil være fordelagtigt og juridisk muligt at automatisere men ikke automatisering for automatiseringens skyld. Det er centralt i udbuddene, at motorvejene defineres som, der hvor de store sagsmængder er, og at disse skal automatiseres. For den sagsbehandling, der ikke kan automatiseres fuldt ud, skal der være en så god systemunderstøttelse som mulig, således at sagsbehandlingen kan foregå hurtigt og korrekt. Det er centralt, at løsningen også på enkel vis kan ændres ved nye behov. Dette kan være i form af regelkonfigurerering ved ændret lovgivning. Men det er også i form at ledelsesværktøjer, der løbende kan monitorere sagsbehandlingens effektivitet, og hermed kan give input til optimeringen af løsningen. Endelig skal løsningen understøtte relevante statistikudtræk, der løbende kan give input til optimering af forretningen samt afdække svagheder. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 11 af 28

13 5 Målsætninger for Systemet Der skal etableres en mere enkel pensionsløsning, der både sikrer en mere effektiv administration og samtidig sikrer en større gennemskuelighed for borgerne (såvel kommende som nuværende pensionister). Dette vil primært ske gennem: En mere brugervenlig selvbetjeningsløsning, hvor borgeren i højere grad guides og vejledes (skal opfylde lovgivning om obligatorisk selvbetjening). Reducering af manuelle kontroller ved i højere grad at anvende data fra autoritative registre og systemer Højere grad af egen konfigurerbarhed i forhold til forretningskritiske områder, som breve og forretningsparametre. Digitalisering og optimering af opgavesnit mellem Pension, udbetaling, opkrævning og boligstøtte Opsamling af data/informationer, der understøtter drifts- og ledelsesstyring Ændringerne i pensionsløsningen skal reducere udfordringer i nuværende løsning og i stedet resultere i en løsning hvor: Kommende og nuværende pensionister bliver præsenteret for relevante oplysninger på en enkel måde og har på den baggrund mulighed for at skabe sig et overblik over deres økonomiske situation inden for de ydelsesområder, som Udbetaling Danmark administrerer. Borgerne i højere grad bliver guidet/understøttet i deres brug af de digitale løsninger herunder at sikre de nødvendige værktøjer/muligheder for kunderådgiverne (digitale ambassadører) Relevant data for en given beregning er til stede og er både objektiv og målbar for på den måde at skabe grundlag for en høj grad af automatisering Kunderådgiverne primært skal fokusere og arbejde med sager med høj kompleksitet 5.1 Mantraer for Systemet Målsætningerne for Systemet tager afsæt i 5 centrale mantraer, som er formuleret for at sikre, at de samlede gevinster ved konkurrenceudsættelsen af it-løsningerne til understøttelse af opgaverne i Udbetaling Danmark realiseres i praksis. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 12 af 28

14 Mantraerne er vist i nedenstående figur og beskrevet efterfølgende. Figur 4 De 5 mantraer De 5 mantraer udmønter sig på følgende måde i forhold til det nye System: Mantra 1 Effektiv udvikling og drift ATP har stor erfaring med standardisering og stordrift af offentlige ydelser, og vi har gennem mange år specialiseret os i sagsproduktion. Når vi taler om effektiv drift, tænker vi på kunderådgiverens opgaver som optimeret sags- og hændelseshåndtering, hvor behandlingen af hver sag er personuafhængig. Fordi vi har klare og definerede instrukser, som er koblet tæt sammen med vores processer, betyder dette konkret, at sagen kan være startet op af én kunderådgiver og uden problemer kan genoptages/overgå til andre kunderådgivere. Der sikres hermed en smidigere sags- og hændelsesbehandling og objektiv sagsbehandling, som er forudsætningen for en god kundeservice. Den effektive udvikling og drift af vores administration sker på en omkostningseffektiv it-platform ved anvendelse af eksisterende fællesoffentlige services og branchestandarder, der rummer muligheder for løbende omstillinger, herunder forretningsmæssige ændringer og ændringer i teknologien: Lov og regler forankres i regel- og beslutningsmodeller, som i videst muligt omfang kan konfigureres af ATP i Systemet Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 13 af 28

15 Der stilles krav om, at Systemet skal understøtte konfigurering af parametre og løbende effektivisering af arbejdsgange, sådan at ATP i videst muligt omfang selv kan ændre og tilføje regler og beslutninger. Der stilles krav om, at ny lovgivning kan implementeres i Systemet med minimal indsats fra Leverandøren Mantra 2 Forenkling af ordningerne ATP har fokus på at afskaffe det tunge, både ved at lytte til brugerne og ved at samarbejde tæt med lovgiverne for at ændre love til gavn for vores brugere, så vi administrerer på et så objektivt og gennemskueligt grundlag som muligt. Historisk set har ATP gode erfaringer med at være en proaktiv medspiller og sparringspartner for lovgiverne. Vi samarbejder med ressort ministerierne om regeltilpasninger for at se, hvor man kan forenkle processerne og tydeliggøre reglerne. Denne tilgang er også relevant for Udbetaling Danmark. Fokus i den første periode af Udbetaling Danmark har været på Sikker drift. Der er således bevidst foretaget så få ændringer som muligt i de kørende systemer, og lagt os ind som kommune 100 i det kommunale system set-up. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen, er vi meget opmærksomme på ikke at sætte sikker drift overstyr Mantra 3 Lettilgængelig selvbetjening ATP anvender enkle og digitale løsninger. Det gælder også en lettilgængelig selvbetjening for brugerne. Derfor spørger vi ikke om dét, vi ved i forvejen, men forudfylder med de relevante data, som det offentlige allerede har og har ret til at anvende. Ved at trække data fra autoritative registre, letter vi samspillet mellem personer og virksomheder og sikrer samtidigt en høj datakvalitet. Datadeling og afbureaukratisering reducerer brugernes behov for kommunikation med det offentlige. Dette gør ikke kun vores systemer omkostningseffektive, men understøtter også Danmarks digitale vision, som er udmøntet i Det Digitale Danmark. For den nye løsning betyder dette konkret: Borgerens mulighed for selvbetjening øges, gennem brugervenlige og enkle løsninger Der etableres én indgang for borgeren o Indhente tilgængelige og relevante informationer/data Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 14 af 28

16 o Gemme og udstille borgerens udbetalingsplan historiske data fra indeværende kalenderår samt førstkommende udbetaling o Give borgeren mulighed for at skabe overblik over sine ydelser fra Udbetaling Danmark o At borgeren altid kan følge sin sag (status og proces) o Sikre rettidig information til borgerne o Henvisning til Pensinsinfo Udvikle selvbetjeningsløsningen via prototyper med inddragelse af brugerrepræsentanter undervejs og med fuld fokus på brugervenlighed Validere input så tæt på brugeren som muligt Mantra 4 Automatisering af sagsbehandlingen Vort mål er at effektivisere administrationen via udnyttelse af stordriftsfordele. Stordriftsfordelene opnår vi ved at forenkle de ordninger Udbetaling Danmark administrerer og ved genbrug af services og data på tværs af ordningerne. Sideløbende optimerer vi kunderådgivernes arbejdsrutiner og sikrer optimal systemunderstøttelse heraf, så driften bliver omkostningseffektiv og administrationen smidigere. Vi har fokus på: de store mængder de kriterier der ligger til grund for objektiv sagsbehandling hvilke data, der er tilgængelige i de autoritative registre. Vi måler på it-udgifterne til udvikling og drift, og på udgifterne til kundeservicedriften. Automatisering af sagsbehandlingen sker desuden på kanaler, som er mest omkostningseffektive, samtidig med at digitalisering og borgernær service skal gå hånd i hånd. Vi opnår en enkel og effektiv administration, der i sidste ende sikrer korrekt udbetaling på korrekt grundlag. For den nye løsning betyder det: Indsamle og anvende relevante data og fastlægge objektive tilkendelseskriterier Al kommunikation og udveksling af information som hovedregel er digital (digital post, portal) Udnytte og anvende allerede tilgængelige data (registre) Udarbejde processer med fokus på hændelses-håndtering, med automatisering af alle motorveje Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 15 af 28

17 o almindelige folkepensionsansøgninger o almindelig kontrol af retten til pension, bopælsår, samlivsforhold o almindelige advis er, som flytninger, samlivs- og indtægtsændringer o start af nye førtidspensioner og automatisering af lande- og bjergveje, der hvor det er muligt Udarbejde en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne på kritiske eller forretningstunge områder Understøtte det automatiske sags spor ved effektivt at kunne lægge manuelle opgaver tilbage i sporet Automatisere partshøringer, hvor det er muligt Mantra 5 Kundeservice efter behov God kundeservice er digital, men ATP automatiserer ikke dér, hvor det ikke kan betale sig. Det gælder fx ved sager, hvor der er behov for et skøn fra en kunderådgiver, eller hvor de oplysninger vi skal bruge til kontrol, ikke er tilgængelige i de autoritative registre. Nogle brugere har vanskeligheder ved at betjene sig selv og kommer aldrig til det. Dem yder vi service efter behov. Og der er områder, hvor der er så få sager, at automatisering ikke er omkostningseffektiv. På disse små specialistområder har vores Kunderådgivere en høj faglighed og erfaring. For den nye løsning betyder det: Understøttelse af effektive arbejdsgange ved at sikre, at arbejdsprocesser kan konfigureres i Systemet. Hvor der er behov for manuel behandling, skal Systemet effektivt understøtte dette, ligesom det tilstræbes, hvor det er muligt, at også disse sager behandles automatisk fx jf. udbetalingsprocessen. Processer udarbejdes med fokus på hændelses-håndtering, med høj grad af automatisering af alle motorveje og med en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne for øvrige processer på landeveje og bjergveje. Begreberne motorveje, landeveje og bjergveje er knyttet til procesbeskrivelserne for forretningsprocesserne og er nærmere beskrevet i bilag 3A.2 (Løsningsflows). Kunderådgiver kan se og beregne det samme som borgeren og kommunen Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 16 af 28

18 6 Hvad skal anskaffes? Det System, som skal anskaffes, omfatter et fagsystem til administration og udbetaling af pension og en borgervendt selvbetjeningsløsning, der skal ligge på borger.dk. Desuden skal Systemet indeholde brugergrænseflader til kunderådgivere og forretningsadministratorer. Herudover skal Systemet integreres til en række omkringliggende støttesystemer. Systemet og integrationerne til de omkringliggende støttesystemer er vist i figuren nedenfor. Figur 5 Systemet består af et fagsystem og en selvbetjeningsløsning, hvorfra der skal integreres til en række omkringliggende systemer. Samlet set er Leverandøren ansvarlig for at levere følgende: 1. Systemet, bestående af et fagsystem med brugergrænseflade til kunderådgivere og forretningsadministratorer samt en selvbetjeningsløsning til borgere. 2. Integrationer fra Systemet til de omkringliggende systemer. 3. Konvertering af data til nyt System baseret på dataudtræk fra eksisterende løsning, leveret af eksisterende leverandør. 4. Uddannelse. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 17 af 28

19 5. Idriftsættelse. 6. Drift, herunder etablering af lokaliteter og driftsmiljø, vedligehold og support, samt videreudvikling Systemet Systemet foretager med fagsystemet alle beregninger og valideringer, og understøtter i videst muligt omfang konfigurering af parametre, herunder validerings-, beregnings-, beslutnings- og flowregler, som ATP kan udvikle og vedligeholde. Systemet har ansvaret for sags- og dokumenthåndtering samt journalisering. Fagsystemet skal ligeledes håndtere styringen og eksekveringen af interne og eksterne Hændelser. Det skal både kunne eksekvere automatiseret sagsbehandling baseret på hændelser, fx ændringer i persondata, ligesom det skal kunne klargøre data, som kan føde de omkringliggende støttesystemer, fx udbetalingskomponent og datawarehouse. Systemet skal have flere brugergrænseflader, fx hvor kunderådgivere kan tilgå og behandle pension-sagerne, Opgaveindbakke, hvor kunderådgiver kan tage deres opgaver, samt Tværgående overbliksbillede, som primært anvendes i forbindelse med telefonbetjeningen. Systemet skal desuden via en brugergrænseflade give ATP s forretningsadministratorer adgang til at opsætte og vedligeholde parametre i Systemet fx forretningsregler og beskedformularer. Den borgervendte selvbetjeningsløsning skal integreres i borger.dk, og log-in skal ske via NemLog-in. Selvbetjeningsløsningen skal sikre borgeren et fuldt overblik over dennes pensionssag. Borgerens interaktion med Udbetaling Danmark skal også primært gå via selvbetjeningsløsningen, sådan at det politisk besluttede krav om obligatorisk digital selvbetjening imødekommes Integrationer Foruden Systemet indgår der en række andre systemer i den samlede Forretningsløsning, som Leverandøren har ansvaret for at Systemet integreres til. Væsentlige eksempler herpå er: KMD Indkomst, KMD Udbetaling, SKAT eindkomst. Eksterne-/Interne registre såsom Huslejeregistret, Beriget Grunddata. Støttesystemer fra den fælleskommunale rammearkitektur Den fællesoffentlige fjernprintløsning Datawarehouse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 18 af 28

20 6.2 Konvertering Leverandøren skal gennemføre transformation og indlæsning af data fra Eksisterende Løsning til det nye System. Udtræk af data fra Eksisterende Løsning foretages af den Eksisterende Leverandør. 6.3 Uddannelse Leverandøren skal levere følgende uddannelse med tilhørende uddannelsesmateriale: ATP s projektteam skal uddannes indenfor leverandør-, løsnings- og metodespecifikke områder, således at ATP s projektteam bliver i stand til at deltage effektivt i projektet omkring design, udvikling og ibrugtagning af Systemet. ATP s forretningsadministratorer skal uddannes i opsætning, konfigurering og tilpasning af Systemet ATP s undervisere skal uddannes, således at de er i stand til at uddanne øvrige brugere af Systemet ( train-the-trainer -princippet). I relation til uddannelsen skal Leverandøren levere uddannelsesmiljø med et repræsentativt sæt af uddannelsesdata. 6.4 Idriftsættelse Leverandøren skal varetage planlægningen og gennemførelsen af idriftsættelsen af Systemet. Idriftsættelsen foregår trinvist over en periode på ca 3 måneder. 6.5 Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Leverandøren skal sikre etablering af lokaliteter og Driftsmiljø, samt levere Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Disse ydelser er nærmere præciseret i bilag 3A (Behovsopgørelse) Ophørsbistand Leverandøren skal levere ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør. Ydelserne er nærmere beskrevet i bilag 20 (Ophørsbistand). Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 19 af 28

21 7 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark I dette afsnit beskrives forretningsmålarkitekturen for Udbetaling Danmark. Forretningsmålarkitekturen; tilkendegiver hvilke forretningsmæssige elementer, der skal indgå i itløsningerne, men stiller ikke konkrete krav til it-løsningerne beskriver den generelle og endelige forretningsarkitektur for Udbetaling Danmark. Med generel menes arkitekturen for alle ydelsesområder (Barseldagpenge, Familieydelser, Førtids-, Folke- og International pension, Boligstøtte, samt Opkrævning og HelhedsOrienteret Kontrol) og med endelig menes, at billedet repræsenterer det endelige målbillede og ikke viser vejen (transitionen) dertil. benytter i videst muligt omfang fælles-offentlige løsninger benytter KOMBIT s rammearkitektur til dataudveksling med kommunerne. Figur 6 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 20 af 28

22 Forretningsmålarkitekturen er grupperet i følgende områder. Kommunikation med Borgere, Virksomheder og Myndigheder Al generel vejledning og selvbetjening skal ske via borger.dk og virk.dk. Konkrete henvendelser til Udbetaling Danmark kan ske via Call center løsningen, digital eller fysisk post. For kommuner og øvrige myndigheder er der etableret en kviklinie, så der kan etableres hurtig kontakt til en kunderådgiver. Breve til borgere, virksomheder og myndigheder sendes via den fælles offentlige printløsning, og der anvendes i videst muligt omfang digital post. Automatiseret og manuel sagsbehandling Sagsbehandling, såvel manuel som automatisk sker via fagsystemerne. Sagsbehandlingen ønskes i videst mulig omfang automatiseret, når mængden af sager er stor, og kriterierne for ydelsen er objektive. Manuel sagsbehandling vil være nødvendig i sager med høj kompleksitet og ved mindre mængder af data, eller i sager, hvor der er behov for et skøn. Udbetaling Selve udbetalingen af ydelserne skal ske via NemKonto. Forfaldne opkrævninger af f.eks. for meget udbetalt ydelse skal kunne inddrives. Økonomiopfølgning og regnskab håndteres i ATP s økonomisystem. Intern rapportering og Viden Data fra fagsystemerne skal kunne trækkes ud til intern rapportering. Viden om regler og procedurer formidles til kunderådgiverne via en tværgående vidensløsning. Autoritative registre Data fra de autoritative registre anvendes i videst muligt omfang, så borgeren slipper for at sende oplysninger vi kan få andre steder. Data fra fagsystemerne skal desuden kunne sendes til de autoritative registre. Dataudveksling med kommuner Data som er relevant for kommunerne skal kunne udveksles, herunder skal visse udbetalinger af ydelser udstilles til kommunerne. Rapportering og data til eksterne Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 21 af 28

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Tid Dagsorden 5 min Præsentation af mødedeltagerne 20 min Leverandørens præsentation jf.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Referater af leverandørmøder:

Referater af leverandørmøder: Referater af leverandørmøder: Spørgsmål fra leverandører Forventer ATP selv at drifte applikationerne i de kommende udbud? Hvilket system ejer data (DKC eller fagsystem)? Skal eksisterende fagsystemer

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet N O TAT Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder,

Læs mere

Opsamling af leverandørdialog

Opsamling af leverandørdialog Opsamling af leverandørdialog November 2012 januar 2013 Teknisk afklaringsdialog: Opsamling (1) Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområdet KOMBIT og ATP undersøger i øjeblikket mulighederne

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere