Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Leverancebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING UNDERBILAG FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER BAGGRUND FOR UDBUDDET SAMLET UDBUDSPLAN VISION FOR DEN SAMLEDE FORRETNINGSLØSNING KUNDEN I CENTRUM (TILFREDSE BORGERE OG VIRKSOMHEDER) ORDENTLIG OG SIKKER OVERGANG ØGET KONKURRENCE I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSER REALISERET BUSINESS CASE EFFEKTIVE OG DRIFTSSIKRE ARBEJDSGANGE MÅLSÆTNINGER FOR SYSTEMET MANTRAER FOR SYSTEMET MANTRA 1 EFFEKTIV UDVIKLING OG DRIFT MANTRA 2 FORENKLING AF ORDNINGERNE MANTRA 3 LETTILGÆNGELIG SELVBETJENING MANTRA 4 AUTOMATISERING AF SAGSBEHANDLINGEN MANTRA 5 KUNDESERVICE EFTER BEHOV HVAD SKAL ANSKAFFES? Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 1 af 28

3 6.1.1 SYSTEMET INTEGRATIONER KONVERTERING UDDANNELSE IDRIFTSÆTTELSE DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT, SAMT VIDEREUDVIKLING OPHØRSBISTAND FORRETNINGSMÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK IT-MÅLARKITEKTUR FOR UDBETALING DANMARK GENERELLE ARKITEKTURPRINCIPPER OVERSIGT OVER ARKITEKTURPRINCIPPERNE ARKITEKTURPRINCIP 1: FORRETNINGSBEHOV OG -STRATEGI DRIVER OG DEFINERER LØSNINGER, SÅ ATP S INVESTERINGER SIKRES BEDST MULIGT ARKITEKTURPRINCIP 2: KRAV TIL SIKKERHED OG FINANSIELLE TRANSAKTIONER OPFYLDES, FOR AT SIKRE TILLIDEN TIL KORREKT FORVALTNING I ATP ARKITEKTURPRINCIP 3: BETRAGT LØSNINGER SOM INVESTERING, SÅ DE GIVER FORRETNINGSMÆSSIG VÆRDI BÅDE NU OG I FREMTIDEN ARKITEKTURPRINCIP 4: LØSNINGER OPTIMERES OG AUTOMATISERES, MED FOKUS PÅ OMKOSTNINGER ARKITEKTURPRINCIP 5: INFORMATION OG FUNKTIONALITET GENBRUGES, FOR AT OPNÅ STORDRIFTSFORDELE ARKITEKTURPRINCIP 6: LØSNINGER BASERES PÅ LØST KOBLEDE SYSTEMER, DER INTEGRERES VIA STANDARDMØNSTRE, FOR AT MAKSIMERE UAFHÆNGIGHEDEN MELLEM SYSTEMER ARKITEKTURPRINCIP 7: FÆLLESOFFENTLIGE STANDARDER OG ARKITEKTURER ANVENDES ARKITEKTURPRINCIP 8: ATP S LØSNINGER SKAL BIDRAGE TIL ATP S ANSEELSE SOM PÅLIDELIG OG KOMPETENT Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 2 af 28

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 3 af 28

5 2 Indledning Dette bilag udgør, sammen med bilag 3A (Behovsopgørelse), med tilhørende underbilag og bilag 3B (Løsningsbeskrivelse), den samlede Leverancebeskrivelse. Bilaget giver en introduktion til baggrunden for udbuddet af nyt System til administration af pension. Endvidere redegøres for visionen og målsætningerne for det nye System. Herudover indeholder bilaget en overordnet redegørelse for Leverancens indhold og de øvrige ydelser, der er omfattet af udbuddet. 2.1 Underbilag Bilaget har følgende underbilag: Bilag Bilag 3A (Behovsopgørelse) Bilag 3A.1 (Kravliste) Bilag 3A.2 (Løsningsflows) Bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) Bilag 3A.4 (Informationsmodeller) Bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller) Bilag 3A.6 (Integrationer) Indhold Bilaget indeholder en overordnet beskrivelse af ATP s krav til det nye System og øvrige krav til Leverandøren. Bilaget indeholder en liste over ATP s krav til Leverancen, hvor Leverandøren skal angive opfyldelsesgrad mv. i overensstemmelse med vejledningen til bilaget. Bilaget skal for en del af de funktionelle krav læses i sammenhæng med de øvrige underbilag til bilag 3A (Behovsopgørelse). Bilaget indeholder de løsningsflows, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder UML modeller af de begreber og de informationer, som vedrører indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder standardiserede modeller af de regler af lovgivningsmæssig og anden karakter forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget indeholder uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 4 af 28

6 Bilag Bilag 3A.7 (Wireframes) Bilag 3A.8 (Oversigter) Bilag 3B (Løsningsbeskrivelse) Indhold Indgår ikke i denne markedsdialog. Bilaget indeholder wireframes for brugergrænseflader, der har til formål at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladerne i Systemet Bilaget indeholder følgende oversigter: Brevoversigt Bilaget indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Tabel 1 Underbilag til bilag 3 (Leverancebeskrivelse) 2.2 Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer I dette bilag optræder en række arkitekturdiagrammer. Der er på tværs af alle disse figurer anvendt en farvekodning, som siger noget om, hvem der ejer eller anskaffer et system/komponent. Betydningen af farverne fremgår af Figur 1. Figur 1: Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 5 af 28

7 3 Baggrund for udbuddet I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark har ATP etableret et program, som skal sikre, at ATP lever op til udbudspligten ved at konkurrenceudsætte de it-løsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne: barseldagpenge, pension, boligstøtte, familieydelser, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Dette udbud omfatter anskaffelse af et nyt system til indberetning, administration og udbetaling af pension. Systemet indgår som en del af den samlede Forretningsløsning, som ATP benytter til administration og udbetaling af pension for Udbetaling Danmark. 3.1 Samlet udbudsplan Udbudsplanen for it-løsningerne til Udbetaling Danmark sigter på at skabe konkurrence. ATP samarbejder med KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen om at fremme den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder at skabe regelforenklinger, standardisere grænseflader og udvikle fælleskomponenter. ATP er endvidere i dialog med markedet (markedsafdækning/inspiration) om hvad der skal til for at skabe attraktiv konkurrence hvad markedet kan byde ind med af løsninger hvordan det samlede systemlandskab kan designes Parallelt hermed opbygger ATP forretningskompetencer til udvikling af ydelsesområderne og specifikation af krav til it-løsningerne. Før it-løsningerne udbydes, har ATP optimeret TO-BE-processer for ydelsesområderne med henblik på centraliseret stordrift og understøttelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og med borgeren i centrum designet det samlede systemlandskab specificeret beregningsregler og forretningsmæssige krav aftalt åbning af nødvendige midlertidige grænseflader til de nuværende løsninger hos nuværende leverandør Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 6 af 28

8 ATP har et tæt samarbejde med KOMBIT, som er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med Udbetaling Danmark. Derfor har ATP og KOMBIT indgået aftale om en fælles udbudsplan. Den samlede udbudsplan fremgår af nedenstående figur: Figur 2 Udbudsplan for it-løsninger til Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 7 af 28

9 4 Vision for den samlede Forretningsløsning ATP har formuleret en vision for den samlede Forretningsløsning. Formålet med denne vision er at definere retningen for arbejdet med at konkurrenceudsætte de itløsninger, som benyttes til de forvaltningsområder, som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunerne. Visionen anvendes til at forventningsafstemme med kravstillere og beslutningstagere og tjener samtidig et formidlingsformål for omverden såvel for projektet. Visionen er udtrykt i form af en ledestjerne, jf. Figur 3 nedenfor, der beskriver succeskriterierne for videreudviklingen af Udbetaling Danmark disse modsvares af risici, udtrykt i form af den anden stjerne. Figur 3 Succeskriterier og risici for videreudviklingen af Udbetaling Danmark Kunden i centrum (tilfredse borgere og virksomheder) I de efterspurgte løsninger skal det være nemt for borgere og virksomheder at betjene sig selv. Der lægges derfor stor vægt på, at de kommende løsninger har en absolut brugervenlig grænseflade og anvendelighed. Men lige så centralt er det, Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 8 af 28

10 at borgeren eller virksomheden kan tilgå alle oplysninger, der er relevant for vedkommendes sag. Fx at så snart en udbetalingskørsel er kørt, skal oplysningerne om den kommende udbetaling være tilgængelige for borgeren digitalt via selvbetjening. Udbetaling Danmark lægger således stor vægt på at leve op til den offentlige digitaliseringsstrategi, og gøre borgere og virksomheder selvhjulpne ved at stille relevante oplysninger til rådighed. Der lægges endvidere vægt på at de kommende løsninger giver mulighed for god kundebetjening. Et centralt element i god kundebetjening er gennemsigtighed i de oplysninger, der er til rådighed for kunderådgiveren i systemet og de oplysninger, der udstilles for borgeren eller virksomheden Ordentlig og sikker overgang Ydelserne i de systemer, der konkurrenceudsættes, er forsørgelsesgrundlag for en stor gruppe af den danske befolkning. Det er derfor essentielt at de nye løsninger kan ibrugtages uden at borgere og virksomheder mærker nogen nedgang i serviceniveau. Det er ligeledes centralt, at der ved kommende lovændringer kan ibrugtages ny funktionalitet på en sikker måde, så hverken den interne produktivitet eller servicen overfor borgere og virksomheder påvirkes negativt. Mere systemnært kan succeskriterierne også formuleres som krav om at undgå nedetid fx ved fejl eller opgraderinger. At der er sikre procedurer for driften her specielt håndteringen af korrekte udbetalinger til tiden hver gang der ønskes ikke en løsning, der ikke kan leve op til dette. Det er naturligvis et krav, at de efterspurgte løsninger understøtter interne regnskabs- og revisionsprocedurer og på enkel vis kan dokumentere lovmedholdelighed Øget konkurrence i forbindelse med anskaffelser Det er beskrevet i lovgrundlaget for Udbetaling Danmark at den nuværende monopolsituation på IT-løsninger til Udbetaling Danmarks forretningsområder skal brydes. ATP ønsker, at der med de kommende udbud skabes en reel markedskonkurrence, både initielt med de udbud der gennemføres i perioden 2014 Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 9 af 28

11 til 2015,men også at der fastholdes konkurrence på lang sigt ved at tilrettelægge udbuddene så genudbud er mulige dette er først og fremmest repræsenteret ved kravene til flytbarhed, men også ved krav om løsninger, der har en markedsmæssig udbredelse, og derfor kan vedligeholdes og driftes af mere end en leverandør. ATP har tillige i sin udarbejdelse af udbudsmaterialet lagt vægt på et markedskonformt udbud, og der er lagt vægt på en balanceret ansvarsdeling mellem kunde og leverandør. ATP ønsker at være en aktiv part i implementeringen, og har gennem inkludering af en længere afklaringsfase ønsket at vise, at det er centralt at der opnås mest mulig standardiseret løsning indenfor de formkrav et EU-udbud muliggør. Ydermere ønsker ATP ved sin aktive medvirken at signalere, at det, man efterspørger, er professionelt kunde-leverandør forhold Realiseret Business Case Ved etableringen af Udbetaling Danmark blev besparelsespotentielt ved at samle opgaverne fra kommunerne i en central myndighed beregnet og dette er dokumenteret i en aftalt business case. Business casen bygger på en total cost of ownership (TCO) betragtning. Der er det ikke kun den initielle anskaffelsespris, der er central men i lige så høj grad omkostninger til drift, vedligehold og videreudvikling af systemet i hele systemets levetid. Et centralt element i business casen er bedre og billigere systemunderstøttelse af Udbetaling Danmarks forretning. Med bedre systemunderstøttelse skal forstås systemunderstøttelse, der i højere grad understøtter Udbetaling Danmarks måde at arbejde på i form af masseadministration. Derudover findes en række fagsystem specifikke drivere, der er gennemgået i afsnit 3.0 Målsætninger for ny forretningsløsning. Med billigere systemunderstøttelse skal forstås en forventning til at markedet kan tilvejebringe signifikant lavere priser på licenser, drift og videreudvikling end tilfældet er i dag. Dette understøttes ved, at ATP efterspørger en standardiseret ydelse på markedet. For at ATP kan sikre overholdelsen af business casen i hele levetiden er det centralt, at der ikke forekommer økonomiske overraskelser i forløbet. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 10 af 28

12 4.1.5 Effektive og driftssikre arbejdsgange Udbetaling Danmark skal være en effektiv administrationsmaskine. Fokus er at anskaffe en løsning, der understøtter effektive arbejdsgange fra dag et. Med dette menes først og fremmest automatisering af al sagsbehandling, som det økonomisk vil være fordelagtigt og juridisk muligt at automatisere men ikke automatisering for automatiseringens skyld. Det er centralt i udbuddene, at motorvejene defineres som, der hvor de store sagsmængder er, og at disse skal automatiseres. For den sagsbehandling, der ikke kan automatiseres fuldt ud, skal der være en så god systemunderstøttelse som mulig, således at sagsbehandlingen kan foregå hurtigt og korrekt. Det er centralt, at løsningen også på enkel vis kan ændres ved nye behov. Dette kan være i form af regelkonfigurerering ved ændret lovgivning. Men det er også i form at ledelsesværktøjer, der løbende kan monitorere sagsbehandlingens effektivitet, og hermed kan give input til optimeringen af løsningen. Endelig skal løsningen understøtte relevante statistikudtræk, der løbende kan give input til optimering af forretningen samt afdække svagheder. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 11 af 28

13 5 Målsætninger for Systemet Der skal etableres en mere enkel pensionsløsning, der både sikrer en mere effektiv administration og samtidig sikrer en større gennemskuelighed for borgerne (såvel kommende som nuværende pensionister). Dette vil primært ske gennem: En mere brugervenlig selvbetjeningsløsning, hvor borgeren i højere grad guides og vejledes (skal opfylde lovgivning om obligatorisk selvbetjening). Reducering af manuelle kontroller ved i højere grad at anvende data fra autoritative registre og systemer Højere grad af egen konfigurerbarhed i forhold til forretningskritiske områder, som breve og forretningsparametre. Digitalisering og optimering af opgavesnit mellem Pension, udbetaling, opkrævning og boligstøtte Opsamling af data/informationer, der understøtter drifts- og ledelsesstyring Ændringerne i pensionsløsningen skal reducere udfordringer i nuværende løsning og i stedet resultere i en løsning hvor: Kommende og nuværende pensionister bliver præsenteret for relevante oplysninger på en enkel måde og har på den baggrund mulighed for at skabe sig et overblik over deres økonomiske situation inden for de ydelsesområder, som Udbetaling Danmark administrerer. Borgerne i højere grad bliver guidet/understøttet i deres brug af de digitale løsninger herunder at sikre de nødvendige værktøjer/muligheder for kunderådgiverne (digitale ambassadører) Relevant data for en given beregning er til stede og er både objektiv og målbar for på den måde at skabe grundlag for en høj grad af automatisering Kunderådgiverne primært skal fokusere og arbejde med sager med høj kompleksitet 5.1 Mantraer for Systemet Målsætningerne for Systemet tager afsæt i 5 centrale mantraer, som er formuleret for at sikre, at de samlede gevinster ved konkurrenceudsættelsen af it-løsningerne til understøttelse af opgaverne i Udbetaling Danmark realiseres i praksis. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 12 af 28

14 Mantraerne er vist i nedenstående figur og beskrevet efterfølgende. Figur 4 De 5 mantraer De 5 mantraer udmønter sig på følgende måde i forhold til det nye System: Mantra 1 Effektiv udvikling og drift ATP har stor erfaring med standardisering og stordrift af offentlige ydelser, og vi har gennem mange år specialiseret os i sagsproduktion. Når vi taler om effektiv drift, tænker vi på kunderådgiverens opgaver som optimeret sags- og hændelseshåndtering, hvor behandlingen af hver sag er personuafhængig. Fordi vi har klare og definerede instrukser, som er koblet tæt sammen med vores processer, betyder dette konkret, at sagen kan være startet op af én kunderådgiver og uden problemer kan genoptages/overgå til andre kunderådgivere. Der sikres hermed en smidigere sags- og hændelsesbehandling og objektiv sagsbehandling, som er forudsætningen for en god kundeservice. Den effektive udvikling og drift af vores administration sker på en omkostningseffektiv it-platform ved anvendelse af eksisterende fællesoffentlige services og branchestandarder, der rummer muligheder for løbende omstillinger, herunder forretningsmæssige ændringer og ændringer i teknologien: Lov og regler forankres i regel- og beslutningsmodeller, som i videst muligt omfang kan konfigureres af ATP i Systemet Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 13 af 28

15 Der stilles krav om, at Systemet skal understøtte konfigurering af parametre og løbende effektivisering af arbejdsgange, sådan at ATP i videst muligt omfang selv kan ændre og tilføje regler og beslutninger. Der stilles krav om, at ny lovgivning kan implementeres i Systemet med minimal indsats fra Leverandøren Mantra 2 Forenkling af ordningerne ATP har fokus på at afskaffe det tunge, både ved at lytte til brugerne og ved at samarbejde tæt med lovgiverne for at ændre love til gavn for vores brugere, så vi administrerer på et så objektivt og gennemskueligt grundlag som muligt. Historisk set har ATP gode erfaringer med at være en proaktiv medspiller og sparringspartner for lovgiverne. Vi samarbejder med ressort ministerierne om regeltilpasninger for at se, hvor man kan forenkle processerne og tydeliggøre reglerne. Denne tilgang er også relevant for Udbetaling Danmark. Fokus i den første periode af Udbetaling Danmark har været på Sikker drift. Der er således bevidst foretaget så få ændringer som muligt i de kørende systemer, og lagt os ind som kommune 100 i det kommunale system set-up. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen, er vi meget opmærksomme på ikke at sætte sikker drift overstyr Mantra 3 Lettilgængelig selvbetjening ATP anvender enkle og digitale løsninger. Det gælder også en lettilgængelig selvbetjening for brugerne. Derfor spørger vi ikke om dét, vi ved i forvejen, men forudfylder med de relevante data, som det offentlige allerede har og har ret til at anvende. Ved at trække data fra autoritative registre, letter vi samspillet mellem personer og virksomheder og sikrer samtidigt en høj datakvalitet. Datadeling og afbureaukratisering reducerer brugernes behov for kommunikation med det offentlige. Dette gør ikke kun vores systemer omkostningseffektive, men understøtter også Danmarks digitale vision, som er udmøntet i Det Digitale Danmark. For den nye løsning betyder dette konkret: Borgerens mulighed for selvbetjening øges, gennem brugervenlige og enkle løsninger Der etableres én indgang for borgeren o Indhente tilgængelige og relevante informationer/data Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 14 af 28

16 o Gemme og udstille borgerens udbetalingsplan historiske data fra indeværende kalenderår samt førstkommende udbetaling o Give borgeren mulighed for at skabe overblik over sine ydelser fra Udbetaling Danmark o At borgeren altid kan følge sin sag (status og proces) o Sikre rettidig information til borgerne o Henvisning til Pensinsinfo Udvikle selvbetjeningsløsningen via prototyper med inddragelse af brugerrepræsentanter undervejs og med fuld fokus på brugervenlighed Validere input så tæt på brugeren som muligt Mantra 4 Automatisering af sagsbehandlingen Vort mål er at effektivisere administrationen via udnyttelse af stordriftsfordele. Stordriftsfordelene opnår vi ved at forenkle de ordninger Udbetaling Danmark administrerer og ved genbrug af services og data på tværs af ordningerne. Sideløbende optimerer vi kunderådgivernes arbejdsrutiner og sikrer optimal systemunderstøttelse heraf, så driften bliver omkostningseffektiv og administrationen smidigere. Vi har fokus på: de store mængder de kriterier der ligger til grund for objektiv sagsbehandling hvilke data, der er tilgængelige i de autoritative registre. Vi måler på it-udgifterne til udvikling og drift, og på udgifterne til kundeservicedriften. Automatisering af sagsbehandlingen sker desuden på kanaler, som er mest omkostningseffektive, samtidig med at digitalisering og borgernær service skal gå hånd i hånd. Vi opnår en enkel og effektiv administration, der i sidste ende sikrer korrekt udbetaling på korrekt grundlag. For den nye løsning betyder det: Indsamle og anvende relevante data og fastlægge objektive tilkendelseskriterier Al kommunikation og udveksling af information som hovedregel er digital (digital post, portal) Udnytte og anvende allerede tilgængelige data (registre) Udarbejde processer med fokus på hændelses-håndtering, med automatisering af alle motorveje Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 15 af 28

17 o almindelige folkepensionsansøgninger o almindelig kontrol af retten til pension, bopælsår, samlivsforhold o almindelige advis er, som flytninger, samlivs- og indtægtsændringer o start af nye førtidspensioner og automatisering af lande- og bjergveje, der hvor det er muligt Udarbejde en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne på kritiske eller forretningstunge områder Understøtte det automatiske sags spor ved effektivt at kunne lægge manuelle opgaver tilbage i sporet Automatisere partshøringer, hvor det er muligt Mantra 5 Kundeservice efter behov God kundeservice er digital, men ATP automatiserer ikke dér, hvor det ikke kan betale sig. Det gælder fx ved sager, hvor der er behov for et skøn fra en kunderådgiver, eller hvor de oplysninger vi skal bruge til kontrol, ikke er tilgængelige i de autoritative registre. Nogle brugere har vanskeligheder ved at betjene sig selv og kommer aldrig til det. Dem yder vi service efter behov. Og der er områder, hvor der er så få sager, at automatisering ikke er omkostningseffektiv. På disse små specialistområder har vores Kunderådgivere en høj faglighed og erfaring. For den nye løsning betyder det: Understøttelse af effektive arbejdsgange ved at sikre, at arbejdsprocesser kan konfigureres i Systemet. Hvor der er behov for manuel behandling, skal Systemet effektivt understøtte dette, ligesom det tilstræbes, hvor det er muligt, at også disse sager behandles automatisk fx jf. udbetalingsprocessen. Processer udarbejdes med fokus på hændelses-håndtering, med høj grad af automatisering af alle motorveje og med en intuitiv brugergrænseflade for kunderådgiverne for øvrige processer på landeveje og bjergveje. Begreberne motorveje, landeveje og bjergveje er knyttet til procesbeskrivelserne for forretningsprocesserne og er nærmere beskrevet i bilag 3A.2 (Løsningsflows). Kunderådgiver kan se og beregne det samme som borgeren og kommunen Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 16 af 28

18 6 Hvad skal anskaffes? Det System, som skal anskaffes, omfatter et fagsystem til administration og udbetaling af pension og en borgervendt selvbetjeningsløsning, der skal ligge på borger.dk. Desuden skal Systemet indeholde brugergrænseflader til kunderådgivere og forretningsadministratorer. Herudover skal Systemet integreres til en række omkringliggende støttesystemer. Systemet og integrationerne til de omkringliggende støttesystemer er vist i figuren nedenfor. Figur 5 Systemet består af et fagsystem og en selvbetjeningsløsning, hvorfra der skal integreres til en række omkringliggende systemer. Samlet set er Leverandøren ansvarlig for at levere følgende: 1. Systemet, bestående af et fagsystem med brugergrænseflade til kunderådgivere og forretningsadministratorer samt en selvbetjeningsløsning til borgere. 2. Integrationer fra Systemet til de omkringliggende systemer. 3. Konvertering af data til nyt System baseret på dataudtræk fra eksisterende løsning, leveret af eksisterende leverandør. 4. Uddannelse. Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 17 af 28

19 5. Idriftsættelse. 6. Drift, herunder etablering af lokaliteter og driftsmiljø, vedligehold og support, samt videreudvikling Systemet Systemet foretager med fagsystemet alle beregninger og valideringer, og understøtter i videst muligt omfang konfigurering af parametre, herunder validerings-, beregnings-, beslutnings- og flowregler, som ATP kan udvikle og vedligeholde. Systemet har ansvaret for sags- og dokumenthåndtering samt journalisering. Fagsystemet skal ligeledes håndtere styringen og eksekveringen af interne og eksterne Hændelser. Det skal både kunne eksekvere automatiseret sagsbehandling baseret på hændelser, fx ændringer i persondata, ligesom det skal kunne klargøre data, som kan føde de omkringliggende støttesystemer, fx udbetalingskomponent og datawarehouse. Systemet skal have flere brugergrænseflader, fx hvor kunderådgivere kan tilgå og behandle pension-sagerne, Opgaveindbakke, hvor kunderådgiver kan tage deres opgaver, samt Tværgående overbliksbillede, som primært anvendes i forbindelse med telefonbetjeningen. Systemet skal desuden via en brugergrænseflade give ATP s forretningsadministratorer adgang til at opsætte og vedligeholde parametre i Systemet fx forretningsregler og beskedformularer. Den borgervendte selvbetjeningsløsning skal integreres i borger.dk, og log-in skal ske via NemLog-in. Selvbetjeningsløsningen skal sikre borgeren et fuldt overblik over dennes pensionssag. Borgerens interaktion med Udbetaling Danmark skal også primært gå via selvbetjeningsløsningen, sådan at det politisk besluttede krav om obligatorisk digital selvbetjening imødekommes Integrationer Foruden Systemet indgår der en række andre systemer i den samlede Forretningsløsning, som Leverandøren har ansvaret for at Systemet integreres til. Væsentlige eksempler herpå er: KMD Indkomst, KMD Udbetaling, SKAT eindkomst. Eksterne-/Interne registre såsom Huslejeregistret, Beriget Grunddata. Støttesystemer fra den fælleskommunale rammearkitektur Den fællesoffentlige fjernprintløsning Datawarehouse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 18 af 28

20 6.2 Konvertering Leverandøren skal gennemføre transformation og indlæsning af data fra Eksisterende Løsning til det nye System. Udtræk af data fra Eksisterende Løsning foretages af den Eksisterende Leverandør. 6.3 Uddannelse Leverandøren skal levere følgende uddannelse med tilhørende uddannelsesmateriale: ATP s projektteam skal uddannes indenfor leverandør-, løsnings- og metodespecifikke områder, således at ATP s projektteam bliver i stand til at deltage effektivt i projektet omkring design, udvikling og ibrugtagning af Systemet. ATP s forretningsadministratorer skal uddannes i opsætning, konfigurering og tilpasning af Systemet ATP s undervisere skal uddannes, således at de er i stand til at uddanne øvrige brugere af Systemet ( train-the-trainer -princippet). I relation til uddannelsen skal Leverandøren levere uddannelsesmiljø med et repræsentativt sæt af uddannelsesdata. 6.4 Idriftsættelse Leverandøren skal varetage planlægningen og gennemførelsen af idriftsættelsen af Systemet. Idriftsættelsen foregår trinvist over en periode på ca 3 måneder. 6.5 Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Leverandøren skal sikre etablering af lokaliteter og Driftsmiljø, samt levere Drift, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling. Disse ydelser er nærmere præciseret i bilag 3A (Behovsopgørelse) Ophørsbistand Leverandøren skal levere ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør. Ydelserne er nærmere beskrevet i bilag 20 (Ophørsbistand). Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 19 af 28

21 7 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark I dette afsnit beskrives forretningsmålarkitekturen for Udbetaling Danmark. Forretningsmålarkitekturen; tilkendegiver hvilke forretningsmæssige elementer, der skal indgå i itløsningerne, men stiller ikke konkrete krav til it-løsningerne beskriver den generelle og endelige forretningsarkitektur for Udbetaling Danmark. Med generel menes arkitekturen for alle ydelsesområder (Barseldagpenge, Familieydelser, Førtids-, Folke- og International pension, Boligstøtte, samt Opkrævning og HelhedsOrienteret Kontrol) og med endelig menes, at billedet repræsenterer det endelige målbillede og ikke viser vejen (transitionen) dertil. benytter i videst muligt omfang fælles-offentlige løsninger benytter KOMBIT s rammearkitektur til dataudveksling med kommunerne. Figur 6 Forretningsmålarkitektur for Udbetaling Danmark Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 20 af 28

22 Forretningsmålarkitekturen er grupperet i følgende områder. Kommunikation med Borgere, Virksomheder og Myndigheder Al generel vejledning og selvbetjening skal ske via borger.dk og virk.dk. Konkrete henvendelser til Udbetaling Danmark kan ske via Call center løsningen, digital eller fysisk post. For kommuner og øvrige myndigheder er der etableret en kviklinie, så der kan etableres hurtig kontakt til en kunderådgiver. Breve til borgere, virksomheder og myndigheder sendes via den fælles offentlige printløsning, og der anvendes i videst muligt omfang digital post. Automatiseret og manuel sagsbehandling Sagsbehandling, såvel manuel som automatisk sker via fagsystemerne. Sagsbehandlingen ønskes i videst mulig omfang automatiseret, når mængden af sager er stor, og kriterierne for ydelsen er objektive. Manuel sagsbehandling vil være nødvendig i sager med høj kompleksitet og ved mindre mængder af data, eller i sager, hvor der er behov for et skøn. Udbetaling Selve udbetalingen af ydelserne skal ske via NemKonto. Forfaldne opkrævninger af f.eks. for meget udbetalt ydelse skal kunne inddrives. Økonomiopfølgning og regnskab håndteres i ATP s økonomisystem. Intern rapportering og Viden Data fra fagsystemerne skal kunne trækkes ud til intern rapportering. Viden om regler og procedurer formidles til kunderådgiverne via en tværgående vidensløsning. Autoritative registre Data fra de autoritative registre anvendes i videst muligt omfang, så borgeren slipper for at sende oplysninger vi kan få andre steder. Data fra fagsystemerne skal desuden kunne sendes til de autoritative registre. Dataudveksling med kommuner Data som er relevant for kommunerne skal kunne udveksles, herunder skal visse udbetalinger af ydelser udstilles til kommunerne. Rapportering og data til eksterne Bilag 3 Leverancebeskrivelse Side 21 af 28

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET... 7 3.1 SYSTEMBESKRIVELSE...

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

ATP s kundeoplevelsesstrategi

ATP s kundeoplevelsesstrategi ATP s kundeoplevelsesstrategi Anders Schmidt Hansen ATP, Underdirektør Digitalisering ash@atp.dk ATP s Kundeoplevelses strategi Service Design ATP s strategiske position vi leverer til konkurrencedygtige

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 SÅDAN FORRETNINGSMODELLERER VI I ATP... 4 2.1 FORRETNINGSMODELLERING I KONTEKST AF FORRETNINGSARKITEKTUREN...

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere