Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Ingen Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 239. Godkendelse af dagsorden Afgørelse fra Statsforvaltningen - til orientering behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag Valg af udskrivningsgrundlag Fastsættelse af kommuneskatteprocent for Fastsættelse af grundskyldspromille Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Fraværsstatistikken Godkendelse af skema B - Gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1 - Skovlund Boligselskab Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 25 almene plejeboliger og servicearealer i Ansager Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene plejeboliger og servicearealer i Tistrup Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S VVM-redegørelse og miljørapport - Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage Udviklingsplan for Nymindegab Kommuneplantillæg Enghavevej i Varde Horns Rev 3 - miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse Helhedsplan for Varde Midtby Forslag - Tillæg til Kommuneplan Klimatilpasningsplan Forslag - Strategisk Energiplan for Varde Kommune Forpligtende offentlig-privat partnerskab (ELENA) Ændring af vedtægter i Ungerådet Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet Ansøgning om overdragelse af lån, MOT Udbud af kostproduktion Godkendelse af Beskæftigelsesplan Lukket - Køb af arealer i Næsbjerg Side 541

3 267. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 542

4 239. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3299 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Poul Rosendahl Peder Foldager Hansen erklærede sig inhabil i forhold til punkt 266, Køb af arealer i Næsbjerg. Mads Sørensen erklærede sig inhabil i forhold til punkt 253, VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Stig Leerbeck kommenterede indholdet i sagsfremstillingen i punkt 253 VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Dagsorden godkendt. Side 543

5 240. Afgørelse fra Statsforvaltningen - til orientering Dok.nr.: 6286 Sagsid.: 14/3507 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Uffe Thorndahl har foretaget en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse 16 om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Han har på baggrund heraf offentliggjort en rapport, der rejser kritik af flere kommuners og regioners administration af reglerne. På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse har Statsforvaltningen anmodet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab. Denne redegørelse blev fremsendt umiddelbart efter byrådsmødet den 4. juni 2014 og der foreligger nu en afgørelse fra Statsforvaltningen, der konkluderer følgende: Statsforvaltningen finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder Varde Kommunes udtalelse, ikke grundlag for at antage, at byrådet i Varde Kommune ikke administrerer reglerne for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med reglerne i kommunestyrelseslovens 16. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre i sagen vedrørende Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder kontrol af hvorvidt der er tale om et tab, er i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Bilag: 1 Åben Afgørelse fra Statsforvaltningen.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at orienteringen tagestil efterretning. Beslutning Byrådet den Fraværende: Poul Rosendahl Orientering taget til efterretning. Side 544

6 behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag Dok.nr.: 6288 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 26. august behandling af budgetforslaget for året 2015 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2015 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,7 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter. Budgetforslaget byggede på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Regeringen og KL indgik den 2. juni 2014 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøder har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter, effektiviseringer/besparelser m.v. Til 2. behandling af budgetforslag for 2015 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en mindre udgift på 0,9 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og Der er indarbejdet tekniske ændringer til driftsbudgettet med følgende mindre udgifter på 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Aftalen mellem alle politiske partier indeholder følgende elementer: om fremskaffelse af et netto råderum på 1,3 mio. kr. i 2015, 8,8 mio. kr. i 2016, 23,8 mio. kr. i 2017 og 26,8 mio. kr. i indarbejdede effektiviseringer / besparelser for 4,0 i 2015, 11,0 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i både 2017 og nye driftsudgifter for 6,6 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 samt 3,8 mio. kr. i anlægsprogram på 153,3 mio. kr. i 2015, 113,0 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Heraf er der hvert år er afsat 30,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Side 545

7 Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på 5 mio. kr. Varde Kommune har fået dispensation til optagelse af lån på 7,5 mio.kr. i 2015 dette beløb er optaget 2015 budgettet. Afdrag og forrentning af lån, der er indarbejdet efter 1. behandlingen af budgettet er indregneret med 0,3 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 1,0 mi. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i Som grundlag for budgetaftalen er partierne enige om, at følgende måltal har dannet grundlag for budgettet: Uændret skat og grundskyld Anlægsniveau årligt på ca. 80 mio. kr. + energibesparende foranstaltninger En kassebeholdning på 125 mio.kr. Budgetforslaget for 2015 er efter ovenstående ændringer i hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Skattefinansieret virksomhed: Beløb i mio. kr. Indtægter: Skatter ,6 Tilskud og udligning -764,5 Indtægter i alt ,1 Nettodriftsudgifter i alt 2.818,4 Nettorenter 17,1 Driftsresultat (- = overskud) -105,6 Anlægsudgifter 153,3 Byggemodning 5,0 Salg af grunde -5,0 Anlægsudgifter netto 153,3 Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud) 47,7 Kapitalbudget: Afdrag på lån 35,0 Optagelse af lån -43,7 Finansforskydninger 3,2 Kapitalbudget i alt -5,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 42,2 Side 546

8 Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,2 Driftsudgifter (netto) 2.818, , , ,3 Nettorenter 17,1 19,9 20,0 20,0 Driftsresultat (overskud = -) -105,6-88,2-107,3-108,9 Anlægsudgifter netto 153,3 113,0 113,0 113,0 Afdrag på lån 35,0 38,1 41,5 44,5 Optagelse af lån -43,7-36,2-36,2-32,0 Finansforskydninger 3,2 3,2 3,2 3,2 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) 42,2 29,9 14,2 19,8 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 186,8 156,9 142,7 122,9 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2015 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2015 må ikke overstige 234,6 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes investeringer i 2015 må ikke overstige 17,5 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen skønnes på nuværende tidspunkt, at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Der er vedhæftet høringssvar fra Med-udvalg. Bilag: 1 Åben Ændringer som følge af Folketingets lov- og cirkulæreprogrammet /14 Side 547

9 efter Byrådets 1. behandling 2 Åben Tekniske ændringer til driftsbudget efter Byrådets 1. behandling /14 3 Åben Fremskaffelse af netto råderum - Byrådets 2. behandling /14 4 Åben Effektiviseringer/besparelser i hele organisationen /14 5 Åben Driftsbudget - drift Byrådets 2. behandling /14 6 Åben Anlægsoversigter - anlæg Byrådets 2. behandling /14 7 Åben Optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling /14 8 Åben Nye afdrag og renter vedr. optagelse af nye lån efter Byrådets /14 behandling 9 Åben HovedMed s udtalelse vedr. budgetforlig /14 10 Åben Høringssvar vedr. budgetforslag 2015 fra Center for /14 Sundhedsfremme 11 Åben Tandplejens høringssvar, budget /14 12 Åben Høringssvar MED-udvalg Sekr. Social og Sundhed /14 13 Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra MED-udvalget Borger og /14 Arbejdsmarked 14 Åben Hørringsskrivelse /14 15 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-MED Social, Sundhed /14 og Beskæftigelse 16 Åben Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge - Budgetforslag /14 17 Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra PPR /14 18 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra MED-udvalget for /14 Personaleafdelingen 19 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-Med Plan, Kultur og /14 Teknik 20 Åben Høringssvar til budget /14 21 Åben Budgetforlig.pdf /14 Anbefaling Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at de tekniske ændringer godkendes, at aftale mellem de politiske partier godkendes Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles jævnfør budgetaftalen til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at de tekniske ændringer godkendes, at aftale mellem de politiske partier godkendes Beslutning Byrådet den Side 548

10 Godkendt. Side 549

11 242. Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Dok.nr.: 6290 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2015 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2018 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2015 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2015 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 på indbyggere. Varde Kommunes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2015 viser et udskrivningsgrundlag, der ligger lidt under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2012 til 2015 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2015 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. KL har i budgetvejledningsskrivelse af 10. september 2014 skønnet det samlede udskrivningsgrundlag for alle kommuner til at ligge 4 mia. kr. under den udmeldte statsgaranti, hvilket taler for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Da der samlet set ingen gevinst er ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og Varde Kommunes skattegrundlag samt usikkerheden med prognosen for det totale udskrivningsgrundlag for alle kommuner anbefaler forvaltningen, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dette vil give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2015 samt i reguleringsåret Retsgrundlag Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Side 550

12 Økonomi Ved valg af statsgarantien er provenuet af kommunal indkomstskat mio. kr. i 2015-budgettet. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 551

13 243. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2015 Dok.nr.: 6311 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni , skal Byrådet fastsætte udskrivningsprocenten for det kommende kalenderår. I budgetforslag 2015, som fremlagt ved Byrådets 1. behandling, er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Procenten er uændret i forhold til Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 med senere ændringer. Økonomi I budgetforslag 2015 er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Dette svarer til en indtægt fra kommuneskat på mio. kr., såfremt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1 Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1 Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 552

14 244. Fastsættelse af grundskyldspromille 2015 Dok.nr.: 6305 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Grundskyldspromillen for 2015 skal ligge mellem 16 og 34, jf. bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat. Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme m.v. er ved lov fastsat til 7,2 i de kommuner, hvor promillen for øvrige ejendomme overstiger 22. I forhold til år 2014 vil uændret grundskyldspromille være på 31,56 promille. Undtaget herfra er landbrugsejendomme, hvor grundskyldspromillen er på 7,2. I budgetforslaget for 2015 er budgetteret med en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr af 26. oktober Lov 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug) Økonomi I budget 2015 er indarbejdet en samlet kommunal grundskyld på 259,6 mio. kr. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme. Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme. Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 553

15 245. Fastsættelse af dækningsafgift 2015 Dok.nr.: 6304 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet beslutte, at der opkræves dækningsafgift. Der opkræves dækningsafgift i 2015 af følgende ejendomme: Statens ejendomme Øvrige kommuners ejendomme Regioners ejendomme. Dækningsafgiften beregnes af henholdsvis grundværdien og af forskelsværdien med følgende satser: Dækningsafgift på grundværdier med halvdelen af grundskyldspromillen, dog maksimum 15 promille. Dækningsafgift på forskelsværdier med maksimum 8,75 promille. I forhold til 2014 vil uændrede dækningsafgiftssatser være 15 promille på grundværdier og 8,75 promille på forskelsværdier. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr af 26. oktober Økonomi Der er i budgetforslag 2015 indregnet 3,7 mio. kr. i dækningsafgift. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser: 15,00 promille på grundværdier 8,75 promille på forskelsværdierne Beslutning Økonomiudvalget den Side 554

16 Det indstilles til Byrådet, at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser: 15,00 promille på grundværdier 8,75 promille på forskelsværdierne Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 555

17 246. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015 Dok.nr.: 6306 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget budget 2015 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget jævnfør vedlagte bilag. Med henvisning til møde med borgmesteren den 9. september 2014 ser provstiudvalget intet til hinder for, at kirkeskatteprocenten for 2015 nedsættes med 0,01 til 1,01 procent. Provstiet arbejder meget bevist på, at der også i de kommende år kan ske en reduktion i kirkeskatteprocenten. Provstiet ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der anmodes om, at nedsættelsen foregår i et afdæmpet tempo, således at man ikke kommer i den situation, at man bliver nødsaget til at bede om at lade den stige igen. Forudsætningen for at nedsætte kirkeskatteprocenten med 0,01 er, at udskrivningsgrundlaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En kirkeskatteprocent på 1,01 procent giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 68,6 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi En kirkeskatteprocent på 1,01 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkernes mellemværende med kommunen udgør kr. (kirken tilgode) ved udgangen af Bilag: 1 Åben Varde Provsti - Brev vedr. kirkelig ligning for /14 2 Åben Varde Provsti - Opgørelse over udbetalinger vedr. kirkelig ligning for år /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01. Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, Side 556

18 at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01 Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 557

19 247. Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Dok.nr.: 6303 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet. Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i september måned. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (august/september 2014) for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Total oversigt: Mio.kr. - = mindre udgifter Budget 2014 Koor. budget *) Forv. regnskab 2014 Forskel Serviceudgifter 2.032, , ,7 1,4 Overførselsudgifter **) 536,6 529,1 518,1-11,0 Forsikrede ledige 84,6 82,7 82,7 0,0 Medfinansiering sundhedsvæsen 167,2 167,2 167,2 0,0 Refusion dyre enkeltsager -7,2-7,2-7,2 0,0 Ældreboliger -12,2-12,3-12,3 0,0 I alt drift 2.801, , ,2-9,6 Regulering vedr. beskæftigelsestilskud 2,5 Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning -3,1 Udbytte fra Det Danske Madhus -0,6 Garantiprovision vedr. lån til forsyningsvirksomheder -0,4 Større renteindtægter -0,3 I alt mindre udgifter/merindtægter -11,5 Beslutninger i Byrådet med forbrug af likvide aktiver: Den : Køb af skov i Varde 1,1 Den : Lån til Rolandshytten 1,0 Den : Køb af arealer i Janderup 1,9 I alt mindre udgifter/merindtægter = likviditetsforbedring -7,5 *)Korrigeret budget er excl. budgetoverførsler fra 2013 til Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer: Serviceudgifter: Udvalget for Børn og Undervisning (mindre udgifter i alt 2,7 mio. kr.): Mindre udgifter vedr. demografi og ressourcetildeling på skoleområdet udgør 0,8 mio. kr. Merudgifter vedr. private skoler og efterskoler udgør 0,5 mio. kr. Side 558

20 Mindre udgifter på 1,4 mio. kr. til kommunens dagpleje og daginstitutioner på grund af faldende børnetal. Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. regulering af takstindtægterne fra tidligere år på Tippen. Mindre udgifter på 2,0 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov. Merudgifter netto på 0,0 mio. kr. på øvrige områder. Udvalget for Social og Sundhed (merudgifter i alt på 0,8 mio. kr.): Mindre udgifter på 0,8 mio. kr. til tomgangshusleje. Merudgifter på netto 1,0 mio. kr. vedr. ældreområdet. Merudgifter på 2,6 mio. kr. vedr. betaling til og fra andre kommuner på ældreområdet. Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. indkøb af hjælpemidler. Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af APV-hjælpemidler. Mindre udgifter på netto 2,2 mio. kr. vedr. botilbud til voksne med særlige behov. Mindre udgifter på 1,0 mio. kr. vedr. Vidagerhus pga. lavere belægning ved opstart. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder. Udvalget for Plan og Teknik: Merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende efterregulering af vejvandsbidrag iht. afgørelse fra Forsyningssekretariatet. Ovennævnte finansieres ved mindre forbrug på kontoen for vintervedligeholdelse. Udvalget for Kultur og Fritid: Ingen bemærkninger. Økonomiudvalget (merudgifter i alt på netto 3,3 mio. kr.): Merudgifter på netto 0,2 mio. kr. vedr. forhøjelse af honorarer til byrådsmedlemmer De foretagne energibesparende foranstaltninger giver en mindre reduktion end budgetteret på kontiene el, vand og varme med 2,0 mio. kr., idet der er lavet investeringer med en længere tilbagebetalingstid end budgetteret. Beløbet dækker flere udvalg. Til implementering af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter på 1,4 mio. kr., som kompenseres via DUT-midler. Mindre udgifter på øvrige områder på 0,2 mio. kr. Overførselsudgifter: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (netto mindre udgifter på 11,0 mio. kr.): Mindre udgifter til EGU forløb på 1,0 mio. kr. Merudgifter til integration på 2,0 mio. kr. Mindre udgifter til førtidspension på 6,0 mio. kr. Mindre udgifter til ressourceforløb på 2,5 mio. kr. Mindre udgifter til forsikrede ledige på 2,2 mio. kr. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder. Øvrige områder: Side 559

21 Merudgifter på 2,5 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud fra staten. Merindtægt på 3,1 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning. Merindtægter på 0,6 mio. kr. vedr. udbytte fra Det Danske Madhus. Merindtægter på 0,4 mio. kr. vedr. garantiprovision for lån til forsyningsvirksomheder. Merindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. renter. Der er solgt 11 parcelhusgrunde i Det betyder, at det budgetterede totale salg for 5 mio. kr. knap kan nås. Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Høring Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i september måned. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august /14 2 Åben Anlægsudgifter pr. 31. august Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning /14 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Side 560

22 Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 561

23 248. Fraværsstatistikken 2013 Dok.nr.: 6307 Sagsid.: 14/10170 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Hvert år i juni måned udsender KRL Fraværsstatistikken. Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor samlet og fordelt på forskellige variable. Personaleafdelingen har analyseret Fraværsstatistikken for Varde Kommune i vedlagte bilag. Ifølge KRL statistikken er sygefraværet i kommunerne på landsplan steget fra 5,1 % i 2012 til 5,2 % i 2013, svarende til en stigning fra 11,6 dagsværk i 2012 til 11,8 dagsværk i 2013 i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Varde Kommune havde i 2012 et sygefravær på 4,7 %, svarende til 10,9 dagsværk. I 2013 er sygefraværet steget til 4,8 % svarende til 11,0 dagsværk i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Det svarer til, at Varde Kommune nu ligger på en 23. plads mod en 29. plads i Varde Kommune ligger dermed på samme niveau som Vejen, Tønder og Billund kommuner. Esbjerg Kommune er højdespringer i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Da Varde Kommunes sygefravær er steget de seneste to år, er det endnu vigtigere at have fokus på det, da det repræsenterer både menneskelige og økonomiske omkostninger. Arbejdsmiljøarbejdet vil fortsat have et stort fokus, da det i mange tilfælde har en effekt på sygefraværet. Forvaltningens vurdering I den nuværende og fremtidige strategi er det vigtigt at have fokus på og understøtte en tæt relation mellem leder og medarbejder samt synliggøre konsekvenserne af sygefravær på arbejdspladsen. Det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes med flere understøttende initiativer via projektet Målrettet Sygefraværsindsats : Ansættelse af en projektmedarbejder i et år til arbejdet med målrettede sygefraværsindsatser på de enkelte arbejdspladser. Opsætninger og uddannelse i den Rollebaserede Indgang således sygefraværsstatistikkerne kan trækkes på den enkelte arbejdsplads. På den måde bliver sygefraværsdataene nærværende i forhold til den konkrete situation. Rollebaseret indgang kan ligeledes administrere Varde Kommunes og en evt. lokal sygefraværspolitik mht. opfølgningsaktiviteter på sygemeldte medarbejdere. Side 562

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere