Åbent Referat. til. Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Ingen Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 239. Godkendelse af dagsorden Afgørelse fra Statsforvaltningen - til orientering behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag Valg af udskrivningsgrundlag Fastsættelse af kommuneskatteprocent for Fastsættelse af grundskyldspromille Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Fraværsstatistikken Godkendelse af skema B - Gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1 - Skovlund Boligselskab Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 25 almene plejeboliger og servicearealer i Ansager Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene plejeboliger og servicearealer i Tistrup Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S VVM-redegørelse og miljørapport - Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage Udviklingsplan for Nymindegab Kommuneplantillæg Enghavevej i Varde Horns Rev 3 - miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse Helhedsplan for Varde Midtby Forslag - Tillæg til Kommuneplan Klimatilpasningsplan Forslag - Strategisk Energiplan for Varde Kommune Forpligtende offentlig-privat partnerskab (ELENA) Ændring af vedtægter i Ungerådet Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet Ansøgning om overdragelse af lån, MOT Udbud af kostproduktion Godkendelse af Beskæftigelsesplan Lukket - Køb af arealer i Næsbjerg Side 541

3 267. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 542

4 239. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3299 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Poul Rosendahl Peder Foldager Hansen erklærede sig inhabil i forhold til punkt 266, Køb af arealer i Næsbjerg. Mads Sørensen erklærede sig inhabil i forhold til punkt 253, VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Stig Leerbeck kommenterede indholdet i sagsfremstillingen i punkt 253 VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Dagsorden godkendt. Side 543

5 240. Afgørelse fra Statsforvaltningen - til orientering Dok.nr.: 6286 Sagsid.: 14/3507 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Uffe Thorndahl har foretaget en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse 16 om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Han har på baggrund heraf offentliggjort en rapport, der rejser kritik af flere kommuners og regioners administration af reglerne. På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse har Statsforvaltningen anmodet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab. Denne redegørelse blev fremsendt umiddelbart efter byrådsmødet den 4. juni 2014 og der foreligger nu en afgørelse fra Statsforvaltningen, der konkluderer følgende: Statsforvaltningen finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder Varde Kommunes udtalelse, ikke grundlag for at antage, at byrådet i Varde Kommune ikke administrerer reglerne for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med reglerne i kommunestyrelseslovens 16. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre i sagen vedrørende Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder kontrol af hvorvidt der er tale om et tab, er i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Bilag: 1 Åben Afgørelse fra Statsforvaltningen.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at orienteringen tagestil efterretning. Beslutning Byrådet den Fraværende: Poul Rosendahl Orientering taget til efterretning. Side 544

6 behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag Dok.nr.: 6288 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 26. august behandling af budgetforslaget for året 2015 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2015 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,7 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter. Budgetforslaget byggede på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Regeringen og KL indgik den 2. juni 2014 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøder har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter, effektiviseringer/besparelser m.v. Til 2. behandling af budgetforslag for 2015 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en mindre udgift på 0,9 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og Der er indarbejdet tekniske ændringer til driftsbudgettet med følgende mindre udgifter på 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Aftalen mellem alle politiske partier indeholder følgende elementer: om fremskaffelse af et netto råderum på 1,3 mio. kr. i 2015, 8,8 mio. kr. i 2016, 23,8 mio. kr. i 2017 og 26,8 mio. kr. i indarbejdede effektiviseringer / besparelser for 4,0 i 2015, 11,0 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i både 2017 og nye driftsudgifter for 6,6 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 samt 3,8 mio. kr. i anlægsprogram på 153,3 mio. kr. i 2015, 113,0 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Heraf er der hvert år er afsat 30,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Side 545

7 Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på 5 mio. kr. Varde Kommune har fået dispensation til optagelse af lån på 7,5 mio.kr. i 2015 dette beløb er optaget 2015 budgettet. Afdrag og forrentning af lån, der er indarbejdet efter 1. behandlingen af budgettet er indregneret med 0,3 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 1,0 mi. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i Som grundlag for budgetaftalen er partierne enige om, at følgende måltal har dannet grundlag for budgettet: Uændret skat og grundskyld Anlægsniveau årligt på ca. 80 mio. kr. + energibesparende foranstaltninger En kassebeholdning på 125 mio.kr. Budgetforslaget for 2015 er efter ovenstående ændringer i hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Skattefinansieret virksomhed: Beløb i mio. kr. Indtægter: Skatter ,6 Tilskud og udligning -764,5 Indtægter i alt ,1 Nettodriftsudgifter i alt 2.818,4 Nettorenter 17,1 Driftsresultat (- = overskud) -105,6 Anlægsudgifter 153,3 Byggemodning 5,0 Salg af grunde -5,0 Anlægsudgifter netto 153,3 Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud) 47,7 Kapitalbudget: Afdrag på lån 35,0 Optagelse af lån -43,7 Finansforskydninger 3,2 Kapitalbudget i alt -5,5 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 42,2 Side 546

8 Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,2 Driftsudgifter (netto) 2.818, , , ,3 Nettorenter 17,1 19,9 20,0 20,0 Driftsresultat (overskud = -) -105,6-88,2-107,3-108,9 Anlægsudgifter netto 153,3 113,0 113,0 113,0 Afdrag på lån 35,0 38,1 41,5 44,5 Optagelse af lån -43,7-36,2-36,2-32,0 Finansforskydninger 3,2 3,2 3,2 3,2 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) 42,2 29,9 14,2 19,8 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 186,8 156,9 142,7 122,9 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2015 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2015 må ikke overstige 234,6 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes investeringer i 2015 må ikke overstige 17,5 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen skønnes på nuværende tidspunkt, at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Der er vedhæftet høringssvar fra Med-udvalg. Bilag: 1 Åben Ændringer som følge af Folketingets lov- og cirkulæreprogrammet /14 Side 547

9 efter Byrådets 1. behandling 2 Åben Tekniske ændringer til driftsbudget efter Byrådets 1. behandling /14 3 Åben Fremskaffelse af netto råderum - Byrådets 2. behandling /14 4 Åben Effektiviseringer/besparelser i hele organisationen /14 5 Åben Driftsbudget - drift Byrådets 2. behandling /14 6 Åben Anlægsoversigter - anlæg Byrådets 2. behandling /14 7 Åben Optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling /14 8 Åben Nye afdrag og renter vedr. optagelse af nye lån efter Byrådets /14 behandling 9 Åben HovedMed s udtalelse vedr. budgetforlig /14 10 Åben Høringssvar vedr. budgetforslag 2015 fra Center for /14 Sundhedsfremme 11 Åben Tandplejens høringssvar, budget /14 12 Åben Høringssvar MED-udvalg Sekr. Social og Sundhed /14 13 Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra MED-udvalget Borger og /14 Arbejdsmarked 14 Åben Hørringsskrivelse /14 15 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-MED Social, Sundhed /14 og Beskæftigelse 16 Åben Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge - Budgetforslag /14 17 Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra PPR /14 18 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra MED-udvalget for /14 Personaleafdelingen 19 Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-Med Plan, Kultur og /14 Teknik 20 Åben Høringssvar til budget /14 21 Åben Budgetforlig.pdf /14 Anbefaling Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at de tekniske ændringer godkendes, at aftale mellem de politiske partier godkendes Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles jævnfør budgetaftalen til Byrådet, at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes, at de tekniske ændringer godkendes, at aftale mellem de politiske partier godkendes Beslutning Byrådet den Side 548

10 Godkendt. Side 549

11 242. Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Dok.nr.: 6290 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2015 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2018 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2015 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2015 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 på indbyggere. Varde Kommunes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2015 viser et udskrivningsgrundlag, der ligger lidt under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2012 til 2015 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2015 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. KL har i budgetvejledningsskrivelse af 10. september 2014 skønnet det samlede udskrivningsgrundlag for alle kommuner til at ligge 4 mia. kr. under den udmeldte statsgaranti, hvilket taler for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Da der samlet set ingen gevinst er ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og Varde Kommunes skattegrundlag samt usikkerheden med prognosen for det totale udskrivningsgrundlag for alle kommuner anbefaler forvaltningen, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dette vil give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2015 samt i reguleringsåret Retsgrundlag Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Side 550

12 Økonomi Ved valg af statsgarantien er provenuet af kommunal indkomstskat mio. kr. i 2015-budgettet. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 551

13 243. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2015 Dok.nr.: 6311 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni , skal Byrådet fastsætte udskrivningsprocenten for det kommende kalenderår. I budgetforslag 2015, som fremlagt ved Byrådets 1. behandling, er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Procenten er uændret i forhold til Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 med senere ændringer. Økonomi I budgetforslag 2015 er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Dette svarer til en indtægt fra kommuneskat på mio. kr., såfremt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1 Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1 Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 552

14 244. Fastsættelse af grundskyldspromille 2015 Dok.nr.: 6305 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Grundskyldspromillen for 2015 skal ligge mellem 16 og 34, jf. bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat. Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme m.v. er ved lov fastsat til 7,2 i de kommuner, hvor promillen for øvrige ejendomme overstiger 22. I forhold til år 2014 vil uændret grundskyldspromille være på 31,56 promille. Undtaget herfra er landbrugsejendomme, hvor grundskyldspromillen er på 7,2. I budgetforslaget for 2015 er budgetteret med en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr af 26. oktober Lov 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug) Økonomi I budget 2015 er indarbejdet en samlet kommunal grundskyld på 259,6 mio. kr. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme. Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme. Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 553

15 245. Fastsættelse af dækningsafgift 2015 Dok.nr.: 6304 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet beslutte, at der opkræves dækningsafgift. Der opkræves dækningsafgift i 2015 af følgende ejendomme: Statens ejendomme Øvrige kommuners ejendomme Regioners ejendomme. Dækningsafgiften beregnes af henholdsvis grundværdien og af forskelsværdien med følgende satser: Dækningsafgift på grundværdier med halvdelen af grundskyldspromillen, dog maksimum 15 promille. Dækningsafgift på forskelsværdier med maksimum 8,75 promille. I forhold til 2014 vil uændrede dækningsafgiftssatser være 15 promille på grundværdier og 8,75 promille på forskelsværdier. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr af 26. oktober Økonomi Der er i budgetforslag 2015 indregnet 3,7 mio. kr. i dækningsafgift. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser: 15,00 promille på grundværdier 8,75 promille på forskelsværdierne Beslutning Økonomiudvalget den Side 554

16 Det indstilles til Byrådet, at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser: 15,00 promille på grundværdier 8,75 promille på forskelsværdierne Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 555

17 246. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015 Dok.nr.: 6306 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget budget 2015 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget jævnfør vedlagte bilag. Med henvisning til møde med borgmesteren den 9. september 2014 ser provstiudvalget intet til hinder for, at kirkeskatteprocenten for 2015 nedsættes med 0,01 til 1,01 procent. Provstiet arbejder meget bevist på, at der også i de kommende år kan ske en reduktion i kirkeskatteprocenten. Provstiet ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der anmodes om, at nedsættelsen foregår i et afdæmpet tempo, således at man ikke kommer i den situation, at man bliver nødsaget til at bede om at lade den stige igen. Forudsætningen for at nedsætte kirkeskatteprocenten med 0,01 er, at udskrivningsgrundlaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En kirkeskatteprocent på 1,01 procent giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 68,6 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi En kirkeskatteprocent på 1,01 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkernes mellemværende med kommunen udgør kr. (kirken tilgode) ved udgangen af Bilag: 1 Åben Varde Provsti - Brev vedr. kirkelig ligning for /14 2 Åben Varde Provsti - Opgørelse over udbetalinger vedr. kirkelig ligning for år /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01. Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, Side 556

18 at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01 Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 557

19 247. Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Dok.nr.: 6303 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet. Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i september måned. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (august/september 2014) for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Total oversigt: Mio.kr. - = mindre udgifter Budget 2014 Koor. budget *) Forv. regnskab 2014 Forskel Serviceudgifter 2.032, , ,7 1,4 Overførselsudgifter **) 536,6 529,1 518,1-11,0 Forsikrede ledige 84,6 82,7 82,7 0,0 Medfinansiering sundhedsvæsen 167,2 167,2 167,2 0,0 Refusion dyre enkeltsager -7,2-7,2-7,2 0,0 Ældreboliger -12,2-12,3-12,3 0,0 I alt drift 2.801, , ,2-9,6 Regulering vedr. beskæftigelsestilskud 2,5 Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning -3,1 Udbytte fra Det Danske Madhus -0,6 Garantiprovision vedr. lån til forsyningsvirksomheder -0,4 Større renteindtægter -0,3 I alt mindre udgifter/merindtægter -11,5 Beslutninger i Byrådet med forbrug af likvide aktiver: Den : Køb af skov i Varde 1,1 Den : Lån til Rolandshytten 1,0 Den : Køb af arealer i Janderup 1,9 I alt mindre udgifter/merindtægter = likviditetsforbedring -7,5 *)Korrigeret budget er excl. budgetoverførsler fra 2013 til Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer: Serviceudgifter: Udvalget for Børn og Undervisning (mindre udgifter i alt 2,7 mio. kr.): Mindre udgifter vedr. demografi og ressourcetildeling på skoleområdet udgør 0,8 mio. kr. Merudgifter vedr. private skoler og efterskoler udgør 0,5 mio. kr. Side 558

20 Mindre udgifter på 1,4 mio. kr. til kommunens dagpleje og daginstitutioner på grund af faldende børnetal. Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. regulering af takstindtægterne fra tidligere år på Tippen. Mindre udgifter på 2,0 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov. Merudgifter netto på 0,0 mio. kr. på øvrige områder. Udvalget for Social og Sundhed (merudgifter i alt på 0,8 mio. kr.): Mindre udgifter på 0,8 mio. kr. til tomgangshusleje. Merudgifter på netto 1,0 mio. kr. vedr. ældreområdet. Merudgifter på 2,6 mio. kr. vedr. betaling til og fra andre kommuner på ældreområdet. Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. indkøb af hjælpemidler. Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af APV-hjælpemidler. Mindre udgifter på netto 2,2 mio. kr. vedr. botilbud til voksne med særlige behov. Mindre udgifter på 1,0 mio. kr. vedr. Vidagerhus pga. lavere belægning ved opstart. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder. Udvalget for Plan og Teknik: Merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende efterregulering af vejvandsbidrag iht. afgørelse fra Forsyningssekretariatet. Ovennævnte finansieres ved mindre forbrug på kontoen for vintervedligeholdelse. Udvalget for Kultur og Fritid: Ingen bemærkninger. Økonomiudvalget (merudgifter i alt på netto 3,3 mio. kr.): Merudgifter på netto 0,2 mio. kr. vedr. forhøjelse af honorarer til byrådsmedlemmer De foretagne energibesparende foranstaltninger giver en mindre reduktion end budgetteret på kontiene el, vand og varme med 2,0 mio. kr., idet der er lavet investeringer med en længere tilbagebetalingstid end budgetteret. Beløbet dækker flere udvalg. Til implementering af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter på 1,4 mio. kr., som kompenseres via DUT-midler. Mindre udgifter på øvrige områder på 0,2 mio. kr. Overførselsudgifter: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (netto mindre udgifter på 11,0 mio. kr.): Mindre udgifter til EGU forløb på 1,0 mio. kr. Merudgifter til integration på 2,0 mio. kr. Mindre udgifter til førtidspension på 6,0 mio. kr. Mindre udgifter til ressourceforløb på 2,5 mio. kr. Mindre udgifter til forsikrede ledige på 2,2 mio. kr. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder. Øvrige områder: Side 559

21 Merudgifter på 2,5 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud fra staten. Merindtægt på 3,1 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning. Merindtægter på 0,6 mio. kr. vedr. udbytte fra Det Danske Madhus. Merindtægter på 0,4 mio. kr. vedr. garantiprovision for lån til forsyningsvirksomheder. Merindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. renter. Der er solgt 11 parcelhusgrunde i Det betyder, at det budgetterede totale salg for 5 mio. kr. knap kan nås. Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Høring Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i september måned. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august /14 2 Åben Anlægsudgifter pr. 31. august Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning /14 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Side 560

22 Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 561

23 248. Fraværsstatistikken 2013 Dok.nr.: 6307 Sagsid.: 14/10170 Initialer: meha Åben sag Sagsfremstilling Hvert år i juni måned udsender KRL Fraværsstatistikken. Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor samlet og fordelt på forskellige variable. Personaleafdelingen har analyseret Fraværsstatistikken for Varde Kommune i vedlagte bilag. Ifølge KRL statistikken er sygefraværet i kommunerne på landsplan steget fra 5,1 % i 2012 til 5,2 % i 2013, svarende til en stigning fra 11,6 dagsværk i 2012 til 11,8 dagsværk i 2013 i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Varde Kommune havde i 2012 et sygefravær på 4,7 %, svarende til 10,9 dagsværk. I 2013 er sygefraværet steget til 4,8 % svarende til 11,0 dagsværk i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Det svarer til, at Varde Kommune nu ligger på en 23. plads mod en 29. plads i Varde Kommune ligger dermed på samme niveau som Vejen, Tønder og Billund kommuner. Esbjerg Kommune er højdespringer i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Da Varde Kommunes sygefravær er steget de seneste to år, er det endnu vigtigere at have fokus på det, da det repræsenterer både menneskelige og økonomiske omkostninger. Arbejdsmiljøarbejdet vil fortsat have et stort fokus, da det i mange tilfælde har en effekt på sygefraværet. Forvaltningens vurdering I den nuværende og fremtidige strategi er det vigtigt at have fokus på og understøtte en tæt relation mellem leder og medarbejder samt synliggøre konsekvenserne af sygefravær på arbejdspladsen. Det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes med flere understøttende initiativer via projektet Målrettet Sygefraværsindsats : Ansættelse af en projektmedarbejder i et år til arbejdet med målrettede sygefraværsindsatser på de enkelte arbejdspladser. Opsætninger og uddannelse i den Rollebaserede Indgang således sygefraværsstatistikkerne kan trækkes på den enkelte arbejdsplads. På den måde bliver sygefraværsdataene nærværende i forhold til den konkrete situation. Rollebaseret indgang kan ligeledes administrere Varde Kommunes og en evt. lokal sygefraværspolitik mht. opfølgningsaktiviteter på sygemeldte medarbejdere. Side 562

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Varde Kommune Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere