PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse"

Transkript

1 PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten Topholm Rud Praksiskonsulent Fyns Amt. & Fysioterapeut, Flemming Pedersen Praksiskonsulent Vejle Amt

2 Indholdsfortegnelse FORORD BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE PROJEKTFORLØBS BESKRIVELSE HOS LÆGEN HOS FYSIOTERAPEUTEN EVALUERING Evaluering - faglig del Evaluering - projekt del DATAINDSAMLING OG OPBEVARING ETISKE OVERVEJELSER BUDGET PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1 GUIDELINE INDEX RYGHÅNDBOGEN BILAG 2 LAMINERET INFO ARK TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 3 DELTAGERLISTE BILAG 4 SELVRAPPORTERINGSSKEMA ROLAND MORRIS BILAG 5 MDT (MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI) SKEMA BILAG 6 SAMTYKKE ERKLÆRING BILAG 7 DEN GODE EPIKRISE (MEDCOM) BILAG 8 CHECKLISTE BILAG 9 SPØRGESKEMA TIL PRAKTISERENDE LÆGE BILAG 10 SPØRGESKEMA TIL PATIENT BILAG 11 GRUPPEINTERVIEW-GUIDE TIL PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 12 SPØRGESKEMA TIL FYSIOTERAPEUTER BILAG 13 YDELSER HONORAR KODER

3 Forord Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Viborg Amt s sundhedsforvaltning, fordi vi, uden forbehold, måtte have lov til, at benytte deres projektmateriale vedrørende Udvidet Lænderyg Udredning. En speciel tak til praksiskonsulent Nils-Bo de Vos Andersen, Viborg Amt, uden hvis hjælp og assistance, herunder undervisning af deltagende fysioterapeuter, gennemgang af projektmateriale og sparring af projektledelsen, det ikke havde været muligt at nå den planlagte tidsramme. Desuden en stor tak til Vejle Amts sundhedsforvaltnings medarbejdere konst. vicekontorchef Helle Lindkvist og fuldmægtig Hanne Mejborn for venlig støtte og bistand. 1. Baggrund I 1999 udkom MTV-Rapporten Ondt i ryggen 1 med anbefalinger til specifikke indsatsområder, i bestræbelse på en mere hensigtsmæssig håndtering af lænderygbesvær. Blandt de nævnte indsatsområder var at tilrettelægge behandlingsforløb så overflødig undersøgelse og behandling kunne undgås, samt at udvikle effektiv kommunikation imellem de enkelte faggrupper, så koordinationen sikres, og det samlede patientforløb udvikler sig mest hensigtsmæssigt. Udgivelsen af rapporten satte i det hele taget fokus på vigtigheden af en tidlig og grundig udredning af lænderygproblemer som et led i hele indsatsen for at forbedre lænderyghåndteringen i Danmark. Erfaringen viser, at det kan være svært at klassificere og subgruppere uspecifikke lænderygpatienter ensartet, såvel mono- som tværfagligt. Blandt andet set i lyset af dette, og for at højne kvaliteten på dette område, iværksatte Vejle Amt et tværfagligt arbejde med henblik på, at udarbejde en Ryghåndbog 2, der udkom i 2003 med retningslinier for håndtering af lænderygbesvær. Ryghåndbogen indeholdt bl.a. et forslag til diagnostisk klassifikation, Ryghåndbogen kapitel (bilag 1). Diagnostisk klassifikation som delelement i den overordnede udredning af lænderygpatienter har op igennem 1980 erne udviklet sig betydeligt. Der har dog ikke, i de hidtidige internationale retningslinier været fokuseret specifikt på diagnostisk klassifikation som en selvstændig underinddeling af den diagnostiske proces. I dag findes der ikke ét klassifikationssystem, der opfylder samtlige krav til evidensbasering 3, men Ryghåndbogens guideline index har grundlag i et klassifikationssystem for lænderygsmerter af de New Zealandske fysioterapeuter, Mark Laslett og Paula van Wijmen, og som bygger på den bedst foreliggende nationale og internationale evidens. 4 1 Manniche C., et al. MTV rapporten Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen. 2 Ryghåndbogen: Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt, 1999 Vejle Amt 3 T. Petersen, et al.: Classification of non-specific low back pain: a review of literature on classifications systems relevant to physiotherapy. Phys. Ther. Rev. 1999; 4: Laslett M., Van Wijmen P. Low Back and Refered Pain: Diagnosis and A Proposed New System of Classification. NZ Journal of Physioterapy 1999;(August 1999):

4 En videreudvikling af systemet er i 2003 afprøvet i et Ph.D. studie af den danske fysioterapeut Tom Petersen, med hensyn til kriteriernes reproducerbarhed, validitet og intertester reliabilitet 5. Derudover pågår systemet til stadighed en løbende valideringsproces, bl.a. fra systemets grundlæggere. 6 Som et udspring af Vejle Amts Ryghåndbog blev der i 2005 iværksat en række aktiviteter blandt de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt. For det første blev der afholdt en temaaften, hvor den nyeste forskning indenfor ovennævnte klassifikationssystem blev gennemgået af MPH Kristian Larsen (forskningsafsnit for muskel- og skeletsygdomme, Holstebro Sygehus), desuden gennemgik Overlæge Søren Holst (Rygcenter Give) den diagnostiske triade. For det andet afholdt Vejle Amt i efteråret 2005 et 4 dages efteruddannelseskursus for 24 erfarne og specielt udvalgte praktiserende fysioterapeuter - underviser var Paula van Wijmen. Kurset omhandlede den seneste forskning indenfor evidensbaseret rygundersøgelse og klassifikation. Sideløbende med disse tiltag opstartede Viborg Amt i december 2003 pilotprojektet Udvidet Rygudredning blandt de praktiserende fysioterapeuter i Viborg Amt. En af de vigtigste bevæggrunde for at iværksætte projektet skulle ses i en af MTV-rapportens anbefalinger vedr. den diagnostiske udredning: 7 Det er arbejdesgruppens opfattelse, at en grundig førstegangs undersøgelse er den vigtigste enkeltstående aktivitet i håndteringen af rygpatienter. - Herved kan man på en enkel og billig måde vurdere omfanget af den enkelte patients symptomer og behovet for yderligere undersøgelse og behandling. - Det er også i nogle tilfælde muligt på baggrund af førstegangs undersøgelsen tidligt i forløbet at forudsige risiko for udvikling af kronisk rygsygdom og at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Idéen med dette projekt var også, at undersøge og udvikle samarbejdsforholdet mellem praktiserende læger og fysioterapeuter, via et supplerende tilbud til lægen om hurtig udredning af udvalgte lænderygpatienter, primært de subakutte og kroniske., ved brug af en Udvidet Rygudredning. Der deltog 103 patienter i Viborg projektet, 54 kvinder og 49 mænd med en gennemsnitsalder på 45 år (yngste 18 år ældste 75 år). 60 praktiserende læger kunne henvise til projektet, og der kunne henvises til 16 efteruddannede praktiserende fysioterapeuter. Alle disse fysioterapeuter deltog i kurser vedr. Rygudredning. Patienterne blev klassificeret efter førnævnte model af Paula van Wijmen og Mark 5 Petersen T. Non-specific Low Back Pain, classification and treatment. Lund University, Lund. December Laslett M, et al. Agreement between diagnosis reached by clinical examination and available reference standards: a prospective study of 216 patients with lumbopelvic pain. BMC Musculoskeletal Disorders, june Manniche C., et al. MTV rapporten, Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen (s.33-34) - 4 -

5 Laslett og fysioterapeuternes opgave, var således at fremkomme med anbefaling om videre behandling til den praktiserende læge. Efterfølgende blev der iværksat evaluering af projektet ved udsendelse af spørgeskemaer til deltagende læger, fysioterapeuter og patienter. Den samlede konklusion på denne evaluering var følgende: Lægerne, der deltog i projektet fandt for størstedelens vedkommende, at udredningsrapporten bidrog til at afklare patientens tilstand, og den udvidede rygudredningsrapport kom i de fleste tilfælde retur til lægen i løbet af 1-2 uger. Nogle af de deltagende læger deltog efterfølgende i et gruppeinterview, og de var overvejende positive. Deres konklusion var: Projektet i Viborg har givet en tidligere og mere grundig udredning af patienterne. Lægerne har selv mærket et bedre samarbejde med fysioterapeuterne, og er mere sikre på, at kvaliteten er i orden, når man henviser, samt at man oplever, at det er blevet nemmere at være tovholder. Det eneste negative er, at der fortsat mangler fælles sprog/terminologi og der blev udtrykt lidt skepsis omkring, hvorvidt man kunne stole på klassifikationen. Fysioterapeuterne der deltog i projektet vurderede, at undersøgelsesformen i projektet uddybede deres faglige vurdering, og generelt understøttede parametre som: overblik, systematik, struktur og opstilling af konklusion. De vurderede, at oplysningerne i udredningsrapporten er relevante for lægerne, samt at tilbagemeldingerne har haft positiv betydning for lægens udredning og gavnlige effekt på samarbejdet, især i form af mere dialog. Endvidere oplevede de, at lægerne revurderede deres syn på fysioterapeuternes kompetencer. Patienterne har i højere grad har fået en afklaring og er kommet af med deres bekymringer og angst vedrørende hvad de fejlede. Vi ønsker med projektet Udvidet Rygundersøgelse i Vejle Amt, at se om vi ved at implementere projektet imellem de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter, kan opnå lignende effekt. Vi har bygget projektet Udvidet Rygundersøgelse op over Viborg Amt s tilsvarende pilotprojekt, og ajourført evidensen, der siden afslutningen af Viborg Amt s pilotprojekt har udviklet sig på lænderygområdet. 2. Formål At implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifikation i primærsektoren i Vejle Amt. At give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren

6 At give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling, samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Projektets delmål : At afprøve de nyeste evidensbaserede diagnoseredskaber i forhold til lænderyg patienter. At udarbejde og afprøve en effektiv og overskuelig tilbagemeldingsblanket/rapport til egen læge der giver lægen et supplerende vurderingsgrundlag ift. videre forløb og udredning. At udrede og behandle flest mulig lænderygpatienter i primær sektoren. At forbedre samarbejdsforholdet mellem praktiserende læge og praktiserende fysioterapeuter i primærsektoren 3. Målgruppe Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse: Målgruppen i projektet er patienter med LBP (Low Back Pain) - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes, at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ift. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( aflastning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect. ). hyppig tilbagevendende LBP. ønske om udredning med forslag om videre forløb ( fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) - 6 -

7 ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm sm.adfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden. lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side 4. Projektforløbs beskrivelse Hos Lægen Ved projektets forventede opstart d. 1/5-06 har alle Vejle Amts praktiserende læger modtaget information og invitation til at være med i projektet (bilag 2). Det er herefter meningen, at den praktiserende læge ud fra en eller flere af de førnævnte kriterier (se afsnit 3) udvælger og henviser de patienter, der skønnes egnede til deltagelse. Henvisningsproceduren foregår på den almindelige 51 blanket til den praktiserende fysioterapeut. Blanketten skal tilføjes Udvidet Rygundersøgelse, ligesom det er hensigtsmæssigt, at der skriftligt er påført en kort henvisningsårsag, samt evt. diagnoseforslag. Henvisningen medgives patienten eller sendes direkte til en af de navngivne fysioterapeuter (bilag 3), som af Vejle Amt er udpeget til at deltage i projektet Hos Fysioterapeuten Fysioterapeuten indkalder patienten senest en uge efter henvendelse på klinikken. Derefter foretages ved 1. konsultationen en udvidet rygundersøgelse, der indeholder: 1. Roland Morris spørgeskema (bilag 4) 2. Selvrapporteringsskema vedrørende symptomer og smerteniveau (bilag 4) 3. Lasletts og Van Wijmens lænderygundersøgelse med anamnese, symptomadfærd, klinisk undersøgelse og behandlingsplan (bilag 5) 4. Waddels skema om sygdomsadfærd (bilag 5) 5. Panjabis skema om instabilitetstegn (bilag 5) Initialt informeres patienten om deltagelse i projektet og underskriver en samtykkeerklæring (bilag 6). Patientens udgifter svarer til, hvad der normalt udgør egenbetaling til fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Ud fra undersøgelsens resultater udarbejdes en hurtig udredningsrapport til egen læge, der indeholder status, klassifikation og anbefaling af videre fysioterapeutiske eller andre relevante tiltag. Rapporten skal svare til almindelig MED-COM standard den gode epikrise (bilag 7). Undersøgelsesforløbet kan udvides med op til 2 efterfølgende konsultationer, der udover undersøgelsen kan indeholde information, vejledning, øvelsesinstruktion og evt. behandling. Udredningsrapporten tilsendes den henvisende læge på EDI-fact senest 14 dage efter patientens første konsultation hos fysioterapeuten

8 Slutteligt udfylder fysioterapeuten en standardiseret checkliste (bilag 8), udsender spørgeskemaer til henholdsvis læge og patient, samt relevante skemaer til praksiskonsulenten Evaluering Evaluering - faglig del For at kunne deltage i projektet og modtage udvidet honorering skal den praktiserende fysioterapeut have gennemgået et 4 dages kursusforløb i evidensbaseret lænderygundersøgelse ( Laslett og Van Wijmen ), samt et opfølgende kursus med praktisk afprøvning af undersøgelsen. De deltagende fysioterapeuter er desuden forpligtede til at deltage i et evalueringsmøde vedr. projektet. Fysioterapeuten oplyser i praksisdeklarationen, at vedkommende har deltaget i kursus. Patienten skal senest 1 uge efter henvisning tilbydes udvidet lænderygundersøgelse, ligesom lægen senest 14 dage efter patientens 1. konsultation skal modtage udredningsrapporten. Det er endvidere en forudsætning, at praktiserende fysioterapeut kan sende udredningsrapporten elektronisk og anvender den udarbejdede MED-COM standard. De deltagende fysioterapeuter fremsender løbende anonymiseret kopi af undersøgelsesskema og udredningsrapport til Vejle Amts praksiskonsulent på fysioterapeutområdet, Flemming Pedersen, med henblik på evaluering af standard og kvalitet for den enkelte undersøgelse og den samlede projektperiode. Undersøgelsesskemaer justeres løbende ud fra ny viden og forskning. Det påhviler desuden praksiskonsulenten at vurdere, om de udførte lænderygudredninger lever op til den forventede standard og kvalitet. Såfremt en af de deltagende fysioterapeuter ikke vurderes at leve op til forventet kvalitet og standard, skal vedkommende fra praksiskonsulenten modtage vejledning og forslag til forbedring. Såfremt konsulenten vurderer, at vejledningen ikke følges, kan sagen indstilles til afgørelse hos fysioterapeuterne i Vejle Amts Samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet Evaluering - projekt del Projektet forventes igangsat pr. 1/5-06 og afsluttes 1/ Der kalkuleres med inklusion af minimum 100 patienter i perioden. Subjektivt spørgeskema udsendes til de enkelte læger (bilag 9) og patienter (bilag 10) løbende i hele projektperioden. Ligeledes vil der i slutningen af perioden blive foretaget gruppe interview af deltagende læger udvalgt ved lodtrækning (bilag 11). Afslutningsvis udsendes spørgeskemaer til de deltagende fysioterapeuter (bilag 12), samt auditgennemgang af de fysioterapeutiske undersøgelsesskemaer. Alt spørgeskemamateriale er udformet af eller godkendt af APO ( Audit Projekt Odense ), ligesom at APO kan inddrages i den afsluttende projektevalueringsrapport, hvis dette skønnes relevant

9 5. Dataindsamling og opbevaring Alle registrerings- og spørgeskemaer indsendes til sundhedforvaltningen, og opbevares i et aflåst skab. Skemaerne opbevares og destrueres i henhold til gældende regler. Databearbejdning og analyse indgår i anonymiseret form i en evalueringsrapport. Det vil således ikke være muligt at henføre resultater til specifikke personer. 6. Etiske overvejelser Der er ingen umiddelbart kendte etiske aspekter forbundet med deltagelse i projektet. Patienten får i forbindelse med rygundersøgelsen ingen merudgifter, i forhold til en normal undersøgelse hos praktiserende fysioterapeut. Det bør nævnes, at der ingen kontrolgruppe er, således får patienten den kliniske undersøgelse. man antager er bedst, og der er derfor ingen etiske dilemmaer heri. Patienten er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at patienten når som helst og uden begrundelse kan trække sin deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke den nuværende eller fremtidige behandling af patienten. Patienten er bekendt med, at resultaterne af undersøgelsen i anonymiseret form vil indgå i en samlet evaluering af forsøgsordningen

10 7. Budget Projektet finansieres af sundhedsforvaltningen i Vejle Amt. Udgifterne i projektperioden beløber sig til følgende: Udgifter i alt for forsøgsperioden: Efteruddannelse af fysioterapeuter. Kursus efterår 2005 v/ Paula van Wijmen: kr. Projektopstart Infomøde / kursus for deltagende fysioterapeuter: (forplejning, honorar til underviser m.v.) kr. Fremmøde honorar infomøde/ kursus: (3 t x 500 kr. x 24 deltagere/fysioterapeuter) kr. 1. konsultation merudgift: kr. Div. materiale: kr. Evaluering - anslået: (interview, audit, spørgeskemaer) kr. I alt: kr. Bemærkning: Honorering af deltagende fysioterapeuter sker med dobbelt førstegangshonorar ved 1. konsultation (bilag 13) svarende til 689,34 kr. Varigheden af en 1. konsultation er 1 time. Der kalkuleres med 100 patienter i forsøgsperioden. Svarende til en samlet merudgift på kr. Afregning for efterfølgende konsultationer til sædvanligt honorar. Patienten betaler den sædvanlige andel af 1. konsultationstaksten svarende til 209 kr

11 8. Perspektivering Som tidligere nævnt blev der, efter MTV-rapporten Ondt i ryggen og udgivelsen af Vejle Amts ryghåndbog, sat ekstra fokus på håndteringen af lænderygpatienter i Vejle Amt, såvel tværfagligt som monofagligt. Det var derfor helt naturligt, at de praktiserende fysioterapeuter i amtet takkede ja, da sundhedsforvaltningen i efteråret 2005 gav 24 specielt udvalgte fysioterapeuter med særlig interesse og ekspertise indenfor rygområdet, mulighed for efteruddannelse indenfor diagnostik og behandling af samme patientgruppe. Som følge heraf, blev ovennævnte gruppe af fysioterapeuter af amtet tilbudt at afprøve Viborg Amts pilotprojekt i primær praksis. Forsøgsordningen er tænkt som et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor formålet indledningsvist er at afprøve om konceptet er brugbart i samarbejdet imellem fysioterapeut og læge. Projektet kunne med andre ord være den første af tre faser, hvor fase to er tænkt som en sammenkøring af de erfaringer og dataresultater som Vejle Amt opnår i projektperioden indtil den 1. november 2006, med de erfaringer man opnår i Viborg Amt og Ringkøbing Amt (sidstnævnte opstarter et tilsvarende projekt i august 2006). Hvis dette falder positivt ud, er visionen, såfremt Regionerne måtte ønske det, at udbrede konceptet i både Region Nord, Region Midt og Region Syd, og dermed evt. i et fase tre forsøg, at lave randomiserede undersøgelser (RCT) med kontrolgrupper vedrørende samfundsøkonomiske og fagspecifikke parametre, såsom sygemeldings- og ventelisteproblematik, medicinudgifter, faglig kvalitetsudvikling etc. Dvs. etablere et egentligt sundhedstjenesteforskningsprojekt om håndtering af lænderygudredning i praksissektoren. Falder dette også positivt ud ville det være nærliggende at udbrede konceptet til andre bevægapperatsområder, så som knæ-, skulder- og nakkeområdet. Med andre ord er der vide perspektiver i at fortsætte denne udvikling, som allerede nu er sat i gang i Vejle Amt, i de nye regioner

12 LITTERATURLISTE 1. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark Sundhedsstyrelsen Fritz JM, George S. The use of a classification approach to identify subgroups of patients with acute low back pain. Interrater reliability and short-term treatment outcomes. Spine 2000, 25: Koes BW, van Tulder MW, Ostelo R, Burton AK, Waddell G. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care. An international comparison. Spine 2001; 26: Manniche C, et al. MTV-rapporten: Ondt i ryggen. Sundhedsstyrelsen McKenzie R, May S. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy. Second ed. Waikanae, New Zealand. Spinal Publications New Zealand Ltd Petersen T, et al. Diagnostic classification of non-specific low back pain. A new system integrating patho-anatomic and clinical categories. Physiotherapy, Theory and Practice 2003; 19: Petersen T, et al. Inter-tester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non-specific low back pain. Aust J Physio 2004; 50: Ryghåndbogen. Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt. Vejle Amt Waddell G. The back pain revolution. Second ed. London: Churchill Livingstone,

13 Bilag 1 Guideline index Ryghåndbogen. Klassificering efter "Klinisk Guideline Indeks" Systemet inddeler patienter med lænderygsmerter med og uden udstråling til benet i ti kategorier udfra biomekaniske kriterier. Kategoriseringen anbefales benyttet til kommunikation imellem klinikerne, der benytter den manuelle behandlings- og træningsform.( se appendiks 1). Tabel 2.4.b Biomedicinsk/biomekanisk klassifikation af lænderygsmerter. Kategori Klassifikation Undergrupper 1 Discussyndrom. a) Reducerbar discus. b) Ikke reducerbar discus. c) Discus inflammation. 2 Facetleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 3 Sacroiliacaleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 4 Nerverods-entrapment. 5 Adhærent nerverod. 6 Spinal stenose. a) Central. b) Lateral. 7 Mekanisk instabilitet. -Degenerativ betinget instabilitet. -Spondylolysis/spondylolistesis. 8 Postural-syndrom. a) Siddende. b) Stående. c) Liggende. 9 Dysfunktions-syndrom. a) Fleksion. b) Ekstension. c) Sideglidning/lat. fleksion. d) Rotation. e) Kombineret bevægelse. 10 Andre diagnoser. a) Hofteled og gluteal problematik. b) Visceral smerte. c) Vaskulær claudicatio. d) Inkonklusiv. For uddybende beskrivelse, kriterier og noter henvises til appendiks

14 Bilag 2 Lamineret info ark til de praktiserende læger INFORMATION til praktiserende læge Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt er et kvalitetsudviklingsprojekt som med succes tidligere har været afprøvet i Viborg Amt. Forsøgsordningen forløber i perioden 1. maj 2006 til 1. november 2006, og er godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning samt samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi, og tidligere omtalt i Informationsbrev til alment praktiserende læger marts Formål : at implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifi kation i primærsektoren i Vejle Amt. at give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren. at give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Hvordan henviser du? Henvisning sker på den almindelige henvisningsblanket til praktiserende fysioterapeut. Du skal blot tilføje Udvidet Rygundersøgelse. Det er hensigtsmæssigt at der skriftligt er tilføjet en kort henvisningsårsag samt et eventuelt diagnoseforslag. Fysioterapeuten vil indkalde patienten senest en uge efter henvendelse. Senest 14 dage herefter vil lægen via EDI-FACT modtage udredning og behandlingsforslag. Hvilke fysioterapeuter kan du henvise til? I alt deltager 24 fysioterapeuter i forsøgsordningen. Disse har alle deltaget i et intensivt efteruddannelsesforløb med fokus på evidensbaseret rygdiagnostik, klassifi kation og behandling. Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt skal ses som et forsøg på at fastholde denne kvalitetsudvikling og den fortsatte integration af viden om udredning og behandling af lænderygpatienter blandt fysioterapeuter og læger i primærsektoren. (adresseliste på deltagende fysioterapeuter er vedlagt). vend

15 INFORMATION til praktiserende læge Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse Målgruppen i projektet er patienter med LBP. - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge føler behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ifht. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( afl astning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect.) hyppig tilbagevendende LBP ønske om udredning med forslag om videre forløb (fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm smerteadfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side Kontaktperson: Fysioterapeut og praksiskonsulent Flemming Pedersen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt. Tlf (arb.) eller (priv.) efter kl

16 Bilag 3 Deltagerliste LOW BACK PAIN FORSØGSORDNING VEJLE AMT Adresseliste på deltagende klinikker og fysioterapeuter den 1/ KLINIK NAVN ADRESSE Nr. Snede, Camilla Haarup Klinik for fysioterapi Vejle, Grønnegade Vejle, Bredballe Vejle, Rådhustorvet Tørring Juelsminde Kolding, Jernbanegade Kolding, Saxovej Horsens Hovedgaard Give Johannes Hess Marianne Schultz Søren Mancher Marchen Risør Dennis Petersen Else Marie Johannesen Jette H. Schousboe Jane Elsborg Andersen Torben Brink Hansen Kirsten Præstiin Jette Overgaard Uffe Matzen Allan Dammose Mette Jakobsen Simon Simonsen Martin Christensen Torben Eriksen Eva Nørmark Heden Hanne Torbensen Flemming Snedker Anette Kastberg Engholmvej 9, 8766 Nørre Snede Klinik for fysioterapi Grønnegade 7,7100 Vejle Klinik for fysioterapi Strandvejen 72 D, 7120 Vejle Øst Klinik for fysioterapi Rådhustorv 4, 1.tv., 7100 Vejle Klinik for fysioterapi Torvegade 13, 7160 Tørring Klinik for fysioterapi Odelsgade 66, 7130 Juelsminde Klinik for fysioterapi Jernbanegade 5, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Saxovej 12, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Strandkærvej 20 B, 8700 Horsens Klinik for fysioterapi Vestergade 15 A, 8732 Hovedgård Klinik for fysioterapi Havrebakken, 7323 Give Børkop Lykke Jægergaard Klinik for fysioterapi Lien 3, 7080 Børkop Fredericia John Schack Klinik for fysioterapi Vendersgade 1, 7000 Fredericia

17 Bilag 4 Selvrapporteringsskema Roland Morris. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Patient rapport. Navn : Cpr.nr: Fysioterapeut: Dato: Symptomer i forbindelse med den aktuelle episode Smerte - gul Prikken/stikken - grøn Jagende/skarp - rød Brændende - blå Følelsesløs - sort Marker primære/dominante smerte eller symptom med en pil. (6) Roland: /23 /23 (12) /23 (18) /23 Forklaring på VAS skalaen På linien herunder betyder ingen smerte, at alle symptomer er helt væk. Den værst tænkelige smerte betyder en smerte så kraftig, at den svarer til, at du skal holde en hånd ind i ild mod din vilje. Den er lige så intens som den værste tortur du kan forestille dig. Sæt et kryds (X) på linien herunder, det skal svare til gennemsnitlige eller sædvanlige intensitet af din primære/dominante smerte ud som du har mærket den den sidste uge. Ingen smerte Værst tænkelige smerte Sæt er kryds (X) på linien herunder, det skal svare til intensiteten af din primære/dominante smerte når den er værst. Med et andet kryds (X) markerer du intensiteten af din primære/dominante smerte når den er bedst. Ingen smerte Værst tænkelige smerte

18 Roland Morris - Spørgeskema vedr. dit helbred. Når du har ondt i ryggen eller benene, er nogle af de ting, du plejer at gøre måske blevet mere vanskelige. Dette skema indeholder nogle sætninger, som folk med rygsmerter eller bensmerter (iskias) har brugt til at beskrive sig selv. Nogle af sætningerne skiller sig måske ud, fordi de netop beskriver dig, som du har det i dag. Efterhånden som du læser listen, skal du tænke på dig selv i dag. Når du læser en sætning, der beskriver, hvordan du har det i dag skal du sætte kryds ved JA Hvis sætningen ikke beskriver din tilstand i dag, sætter du kryds ved NEJ 1. Jeg bliver hjemme det meste af tiden på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). JA NEJ 2. Jeg skifter ofte stilling i et forsøg på at gøre det behageligt for ryg eller ben. 3. Jeg går langsommere end sædvanligt på grund af rygproblemer eller bensmerter (iskias) 4. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) foretager jeg mig ikke nogen af de ting, jeg sædvanligvis gør i og omkring huset. 5. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) bruger jeg gelænderet, når jeg skal op ad trapper. 6. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg nødt til at holde ved noget når jeg skal op fra en lænestol. 7. Jeg kommer langsommere i tøjet end sædvanligt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 8. Jeg står kun op i kort tid på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 9. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) prøver jeg at undgå at bukke mig eller gå ned i knæ. 10. Jeg synes, det er vanskeligt for mig at komme op fra en lænestol på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 11. Jeg har næsten hele tiden ondt i min ryg eller ben. 12. Jeg synes, det er svært at vende mig i sengen på grund at mit rygproblem eller bensmerter (iskias) 13. Jeg har vanskeligt ved at tage mine sokker eller strømper på, på grund af smerterne i ryg eller ben. 14. Jeg spadserer kun korte afstande på grund af mine ryg eller bensmerter. 15. Jeg sover mindre godt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 16. Jeg undgår tungt arbejde i og omkring huset på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 17. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg mere irritabel og i dårligt humør overfor folk end ellers. 18. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) går jeg langsommere op ad trapper end ellers. 19. Jeg bliver i sengen det meste af tiden på grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias). 20. På grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias) er minj seksuelle aktivitet nedsat. 21. Jeg bliver ved med at gnide eller holde på de steder på min krop, hvor det gør ondt eller er ubehageligt. 22. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) laver jeg mindre af det daglige arbejde i eller omkring huset, end jeg ellers ville gøre

19 23. Jeg giver ofte overfor andre udtryk for min bekymring over, hvad der måske er ved at ske med mit helbred

20 Bilag 5 MDT (mekanisk diagnostik og terapi) skema. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Fysioterapeutisk evaluering Navn: Cpr.nr: Fys: Dato: Beskæftigelse:... Holdning / belastning:... Sygemeldt: nej / ja siden:... Sport / fritid:... Funktionel begrænsning:.. Anamnese Sx lokalitet left 5 left 4 left 3 left 2/g left 1 mid right 1 right 2/g right 3 right 4 right 5 Aktuelle Sx Dominante Sx v. debut Konstant Skiftende Til stede siden: / / bedring /uændret /forværring Opstod som følge af:. uden grund Sx adfærd W B NE Bedst Værst Bemærkninger Sidde Sidde over lang tid Rejse sig fra sidd. Smerte / obstruktion Forover bøjning F. b. over lang tid Rette sig op fra f. b. Smerte / obstruktion Stå Stå over lang tid Gå Rygliggende Maveliggende Sideliggende Morgen/ dag /aften Hoste Nyse Aktv. Bugpressen Løfte Stationær / i bev. Søvnforstyrrelser: nej / ja:.timer i gennemsnit: Underlag: hård/ medium / blød Normal sovestilling: ryg / mave / side (hø) (ve): Sovestilling aktuelt:

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15.

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte.

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte. Den thoracolumbale overgang - som udgangspunkt for refereret smerte. Ejnar Thorsen Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende udtryk for

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 3. årgang November 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Spændingshovedpine hvor er vi? 6 Can passive prone

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 3 5. årgang August 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Referater fra Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Terapi

Læs mere

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Case Rapport Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Klinisk ræsonnering og metode med udgangspunkt i Muskuloskeletal Fysioterapi

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. September 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. September 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 3 3. årgang September 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Efteruddannelse er en proces under konstant forandring

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet

Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet Dennis Petersen DF. NR: 12303 Case Rapport Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter.

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Masterprojekt ved uddannelsen: Master i Rehabilitering Syddansk Universitet Forfatter: Gitte Østergård

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Se ryggen fra flere sider. McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08

Se ryggen fra flere sider. McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08 14. marts 2008 / 90. årgang 05 Se ryggen fra flere sider McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08 Der er varslet konflikt for fysioterapeuter i regioner og kommuner. 26 side 02 fysioterapeuten

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere