PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse"

Transkript

1 PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten Topholm Rud Praksiskonsulent Fyns Amt. & Fysioterapeut, Flemming Pedersen Praksiskonsulent Vejle Amt

2 Indholdsfortegnelse FORORD BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE PROJEKTFORLØBS BESKRIVELSE HOS LÆGEN HOS FYSIOTERAPEUTEN EVALUERING Evaluering - faglig del Evaluering - projekt del DATAINDSAMLING OG OPBEVARING ETISKE OVERVEJELSER BUDGET PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1 GUIDELINE INDEX RYGHÅNDBOGEN BILAG 2 LAMINERET INFO ARK TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 3 DELTAGERLISTE BILAG 4 SELVRAPPORTERINGSSKEMA ROLAND MORRIS BILAG 5 MDT (MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI) SKEMA BILAG 6 SAMTYKKE ERKLÆRING BILAG 7 DEN GODE EPIKRISE (MEDCOM) BILAG 8 CHECKLISTE BILAG 9 SPØRGESKEMA TIL PRAKTISERENDE LÆGE BILAG 10 SPØRGESKEMA TIL PATIENT BILAG 11 GRUPPEINTERVIEW-GUIDE TIL PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 12 SPØRGESKEMA TIL FYSIOTERAPEUTER BILAG 13 YDELSER HONORAR KODER

3 Forord Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Viborg Amt s sundhedsforvaltning, fordi vi, uden forbehold, måtte have lov til, at benytte deres projektmateriale vedrørende Udvidet Lænderyg Udredning. En speciel tak til praksiskonsulent Nils-Bo de Vos Andersen, Viborg Amt, uden hvis hjælp og assistance, herunder undervisning af deltagende fysioterapeuter, gennemgang af projektmateriale og sparring af projektledelsen, det ikke havde været muligt at nå den planlagte tidsramme. Desuden en stor tak til Vejle Amts sundhedsforvaltnings medarbejdere konst. vicekontorchef Helle Lindkvist og fuldmægtig Hanne Mejborn for venlig støtte og bistand. 1. Baggrund I 1999 udkom MTV-Rapporten Ondt i ryggen 1 med anbefalinger til specifikke indsatsområder, i bestræbelse på en mere hensigtsmæssig håndtering af lænderygbesvær. Blandt de nævnte indsatsområder var at tilrettelægge behandlingsforløb så overflødig undersøgelse og behandling kunne undgås, samt at udvikle effektiv kommunikation imellem de enkelte faggrupper, så koordinationen sikres, og det samlede patientforløb udvikler sig mest hensigtsmæssigt. Udgivelsen af rapporten satte i det hele taget fokus på vigtigheden af en tidlig og grundig udredning af lænderygproblemer som et led i hele indsatsen for at forbedre lænderyghåndteringen i Danmark. Erfaringen viser, at det kan være svært at klassificere og subgruppere uspecifikke lænderygpatienter ensartet, såvel mono- som tværfagligt. Blandt andet set i lyset af dette, og for at højne kvaliteten på dette område, iværksatte Vejle Amt et tværfagligt arbejde med henblik på, at udarbejde en Ryghåndbog 2, der udkom i 2003 med retningslinier for håndtering af lænderygbesvær. Ryghåndbogen indeholdt bl.a. et forslag til diagnostisk klassifikation, Ryghåndbogen kapitel (bilag 1). Diagnostisk klassifikation som delelement i den overordnede udredning af lænderygpatienter har op igennem 1980 erne udviklet sig betydeligt. Der har dog ikke, i de hidtidige internationale retningslinier været fokuseret specifikt på diagnostisk klassifikation som en selvstændig underinddeling af den diagnostiske proces. I dag findes der ikke ét klassifikationssystem, der opfylder samtlige krav til evidensbasering 3, men Ryghåndbogens guideline index har grundlag i et klassifikationssystem for lænderygsmerter af de New Zealandske fysioterapeuter, Mark Laslett og Paula van Wijmen, og som bygger på den bedst foreliggende nationale og internationale evidens. 4 1 Manniche C., et al. MTV rapporten Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen. 2 Ryghåndbogen: Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt, 1999 Vejle Amt 3 T. Petersen, et al.: Classification of non-specific low back pain: a review of literature on classifications systems relevant to physiotherapy. Phys. Ther. Rev. 1999; 4: Laslett M., Van Wijmen P. Low Back and Refered Pain: Diagnosis and A Proposed New System of Classification. NZ Journal of Physioterapy 1999;(August 1999):

4 En videreudvikling af systemet er i 2003 afprøvet i et Ph.D. studie af den danske fysioterapeut Tom Petersen, med hensyn til kriteriernes reproducerbarhed, validitet og intertester reliabilitet 5. Derudover pågår systemet til stadighed en løbende valideringsproces, bl.a. fra systemets grundlæggere. 6 Som et udspring af Vejle Amts Ryghåndbog blev der i 2005 iværksat en række aktiviteter blandt de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt. For det første blev der afholdt en temaaften, hvor den nyeste forskning indenfor ovennævnte klassifikationssystem blev gennemgået af MPH Kristian Larsen (forskningsafsnit for muskel- og skeletsygdomme, Holstebro Sygehus), desuden gennemgik Overlæge Søren Holst (Rygcenter Give) den diagnostiske triade. For det andet afholdt Vejle Amt i efteråret 2005 et 4 dages efteruddannelseskursus for 24 erfarne og specielt udvalgte praktiserende fysioterapeuter - underviser var Paula van Wijmen. Kurset omhandlede den seneste forskning indenfor evidensbaseret rygundersøgelse og klassifikation. Sideløbende med disse tiltag opstartede Viborg Amt i december 2003 pilotprojektet Udvidet Rygudredning blandt de praktiserende fysioterapeuter i Viborg Amt. En af de vigtigste bevæggrunde for at iværksætte projektet skulle ses i en af MTV-rapportens anbefalinger vedr. den diagnostiske udredning: 7 Det er arbejdesgruppens opfattelse, at en grundig førstegangs undersøgelse er den vigtigste enkeltstående aktivitet i håndteringen af rygpatienter. - Herved kan man på en enkel og billig måde vurdere omfanget af den enkelte patients symptomer og behovet for yderligere undersøgelse og behandling. - Det er også i nogle tilfælde muligt på baggrund af førstegangs undersøgelsen tidligt i forløbet at forudsige risiko for udvikling af kronisk rygsygdom og at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Idéen med dette projekt var også, at undersøge og udvikle samarbejdsforholdet mellem praktiserende læger og fysioterapeuter, via et supplerende tilbud til lægen om hurtig udredning af udvalgte lænderygpatienter, primært de subakutte og kroniske., ved brug af en Udvidet Rygudredning. Der deltog 103 patienter i Viborg projektet, 54 kvinder og 49 mænd med en gennemsnitsalder på 45 år (yngste 18 år ældste 75 år). 60 praktiserende læger kunne henvise til projektet, og der kunne henvises til 16 efteruddannede praktiserende fysioterapeuter. Alle disse fysioterapeuter deltog i kurser vedr. Rygudredning. Patienterne blev klassificeret efter førnævnte model af Paula van Wijmen og Mark 5 Petersen T. Non-specific Low Back Pain, classification and treatment. Lund University, Lund. December Laslett M, et al. Agreement between diagnosis reached by clinical examination and available reference standards: a prospective study of 216 patients with lumbopelvic pain. BMC Musculoskeletal Disorders, june Manniche C., et al. MTV rapporten, Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen (s.33-34) - 4 -

5 Laslett og fysioterapeuternes opgave, var således at fremkomme med anbefaling om videre behandling til den praktiserende læge. Efterfølgende blev der iværksat evaluering af projektet ved udsendelse af spørgeskemaer til deltagende læger, fysioterapeuter og patienter. Den samlede konklusion på denne evaluering var følgende: Lægerne, der deltog i projektet fandt for størstedelens vedkommende, at udredningsrapporten bidrog til at afklare patientens tilstand, og den udvidede rygudredningsrapport kom i de fleste tilfælde retur til lægen i løbet af 1-2 uger. Nogle af de deltagende læger deltog efterfølgende i et gruppeinterview, og de var overvejende positive. Deres konklusion var: Projektet i Viborg har givet en tidligere og mere grundig udredning af patienterne. Lægerne har selv mærket et bedre samarbejde med fysioterapeuterne, og er mere sikre på, at kvaliteten er i orden, når man henviser, samt at man oplever, at det er blevet nemmere at være tovholder. Det eneste negative er, at der fortsat mangler fælles sprog/terminologi og der blev udtrykt lidt skepsis omkring, hvorvidt man kunne stole på klassifikationen. Fysioterapeuterne der deltog i projektet vurderede, at undersøgelsesformen i projektet uddybede deres faglige vurdering, og generelt understøttede parametre som: overblik, systematik, struktur og opstilling af konklusion. De vurderede, at oplysningerne i udredningsrapporten er relevante for lægerne, samt at tilbagemeldingerne har haft positiv betydning for lægens udredning og gavnlige effekt på samarbejdet, især i form af mere dialog. Endvidere oplevede de, at lægerne revurderede deres syn på fysioterapeuternes kompetencer. Patienterne har i højere grad har fået en afklaring og er kommet af med deres bekymringer og angst vedrørende hvad de fejlede. Vi ønsker med projektet Udvidet Rygundersøgelse i Vejle Amt, at se om vi ved at implementere projektet imellem de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter, kan opnå lignende effekt. Vi har bygget projektet Udvidet Rygundersøgelse op over Viborg Amt s tilsvarende pilotprojekt, og ajourført evidensen, der siden afslutningen af Viborg Amt s pilotprojekt har udviklet sig på lænderygområdet. 2. Formål At implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifikation i primærsektoren i Vejle Amt. At give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren

6 At give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling, samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Projektets delmål : At afprøve de nyeste evidensbaserede diagnoseredskaber i forhold til lænderyg patienter. At udarbejde og afprøve en effektiv og overskuelig tilbagemeldingsblanket/rapport til egen læge der giver lægen et supplerende vurderingsgrundlag ift. videre forløb og udredning. At udrede og behandle flest mulig lænderygpatienter i primær sektoren. At forbedre samarbejdsforholdet mellem praktiserende læge og praktiserende fysioterapeuter i primærsektoren 3. Målgruppe Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse: Målgruppen i projektet er patienter med LBP (Low Back Pain) - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes, at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ift. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( aflastning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect. ). hyppig tilbagevendende LBP. ønske om udredning med forslag om videre forløb ( fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) - 6 -

7 ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm sm.adfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden. lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side 4. Projektforløbs beskrivelse Hos Lægen Ved projektets forventede opstart d. 1/5-06 har alle Vejle Amts praktiserende læger modtaget information og invitation til at være med i projektet (bilag 2). Det er herefter meningen, at den praktiserende læge ud fra en eller flere af de førnævnte kriterier (se afsnit 3) udvælger og henviser de patienter, der skønnes egnede til deltagelse. Henvisningsproceduren foregår på den almindelige 51 blanket til den praktiserende fysioterapeut. Blanketten skal tilføjes Udvidet Rygundersøgelse, ligesom det er hensigtsmæssigt, at der skriftligt er påført en kort henvisningsårsag, samt evt. diagnoseforslag. Henvisningen medgives patienten eller sendes direkte til en af de navngivne fysioterapeuter (bilag 3), som af Vejle Amt er udpeget til at deltage i projektet Hos Fysioterapeuten Fysioterapeuten indkalder patienten senest en uge efter henvendelse på klinikken. Derefter foretages ved 1. konsultationen en udvidet rygundersøgelse, der indeholder: 1. Roland Morris spørgeskema (bilag 4) 2. Selvrapporteringsskema vedrørende symptomer og smerteniveau (bilag 4) 3. Lasletts og Van Wijmens lænderygundersøgelse med anamnese, symptomadfærd, klinisk undersøgelse og behandlingsplan (bilag 5) 4. Waddels skema om sygdomsadfærd (bilag 5) 5. Panjabis skema om instabilitetstegn (bilag 5) Initialt informeres patienten om deltagelse i projektet og underskriver en samtykkeerklæring (bilag 6). Patientens udgifter svarer til, hvad der normalt udgør egenbetaling til fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Ud fra undersøgelsens resultater udarbejdes en hurtig udredningsrapport til egen læge, der indeholder status, klassifikation og anbefaling af videre fysioterapeutiske eller andre relevante tiltag. Rapporten skal svare til almindelig MED-COM standard den gode epikrise (bilag 7). Undersøgelsesforløbet kan udvides med op til 2 efterfølgende konsultationer, der udover undersøgelsen kan indeholde information, vejledning, øvelsesinstruktion og evt. behandling. Udredningsrapporten tilsendes den henvisende læge på EDI-fact senest 14 dage efter patientens første konsultation hos fysioterapeuten

8 Slutteligt udfylder fysioterapeuten en standardiseret checkliste (bilag 8), udsender spørgeskemaer til henholdsvis læge og patient, samt relevante skemaer til praksiskonsulenten Evaluering Evaluering - faglig del For at kunne deltage i projektet og modtage udvidet honorering skal den praktiserende fysioterapeut have gennemgået et 4 dages kursusforløb i evidensbaseret lænderygundersøgelse ( Laslett og Van Wijmen ), samt et opfølgende kursus med praktisk afprøvning af undersøgelsen. De deltagende fysioterapeuter er desuden forpligtede til at deltage i et evalueringsmøde vedr. projektet. Fysioterapeuten oplyser i praksisdeklarationen, at vedkommende har deltaget i kursus. Patienten skal senest 1 uge efter henvisning tilbydes udvidet lænderygundersøgelse, ligesom lægen senest 14 dage efter patientens 1. konsultation skal modtage udredningsrapporten. Det er endvidere en forudsætning, at praktiserende fysioterapeut kan sende udredningsrapporten elektronisk og anvender den udarbejdede MED-COM standard. De deltagende fysioterapeuter fremsender løbende anonymiseret kopi af undersøgelsesskema og udredningsrapport til Vejle Amts praksiskonsulent på fysioterapeutområdet, Flemming Pedersen, med henblik på evaluering af standard og kvalitet for den enkelte undersøgelse og den samlede projektperiode. Undersøgelsesskemaer justeres løbende ud fra ny viden og forskning. Det påhviler desuden praksiskonsulenten at vurdere, om de udførte lænderygudredninger lever op til den forventede standard og kvalitet. Såfremt en af de deltagende fysioterapeuter ikke vurderes at leve op til forventet kvalitet og standard, skal vedkommende fra praksiskonsulenten modtage vejledning og forslag til forbedring. Såfremt konsulenten vurderer, at vejledningen ikke følges, kan sagen indstilles til afgørelse hos fysioterapeuterne i Vejle Amts Samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet Evaluering - projekt del Projektet forventes igangsat pr. 1/5-06 og afsluttes 1/ Der kalkuleres med inklusion af minimum 100 patienter i perioden. Subjektivt spørgeskema udsendes til de enkelte læger (bilag 9) og patienter (bilag 10) løbende i hele projektperioden. Ligeledes vil der i slutningen af perioden blive foretaget gruppe interview af deltagende læger udvalgt ved lodtrækning (bilag 11). Afslutningsvis udsendes spørgeskemaer til de deltagende fysioterapeuter (bilag 12), samt auditgennemgang af de fysioterapeutiske undersøgelsesskemaer. Alt spørgeskemamateriale er udformet af eller godkendt af APO ( Audit Projekt Odense ), ligesom at APO kan inddrages i den afsluttende projektevalueringsrapport, hvis dette skønnes relevant

9 5. Dataindsamling og opbevaring Alle registrerings- og spørgeskemaer indsendes til sundhedforvaltningen, og opbevares i et aflåst skab. Skemaerne opbevares og destrueres i henhold til gældende regler. Databearbejdning og analyse indgår i anonymiseret form i en evalueringsrapport. Det vil således ikke være muligt at henføre resultater til specifikke personer. 6. Etiske overvejelser Der er ingen umiddelbart kendte etiske aspekter forbundet med deltagelse i projektet. Patienten får i forbindelse med rygundersøgelsen ingen merudgifter, i forhold til en normal undersøgelse hos praktiserende fysioterapeut. Det bør nævnes, at der ingen kontrolgruppe er, således får patienten den kliniske undersøgelse. man antager er bedst, og der er derfor ingen etiske dilemmaer heri. Patienten er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at patienten når som helst og uden begrundelse kan trække sin deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke den nuværende eller fremtidige behandling af patienten. Patienten er bekendt med, at resultaterne af undersøgelsen i anonymiseret form vil indgå i en samlet evaluering af forsøgsordningen

10 7. Budget Projektet finansieres af sundhedsforvaltningen i Vejle Amt. Udgifterne i projektperioden beløber sig til følgende: Udgifter i alt for forsøgsperioden: Efteruddannelse af fysioterapeuter. Kursus efterår 2005 v/ Paula van Wijmen: kr. Projektopstart Infomøde / kursus for deltagende fysioterapeuter: (forplejning, honorar til underviser m.v.) kr. Fremmøde honorar infomøde/ kursus: (3 t x 500 kr. x 24 deltagere/fysioterapeuter) kr. 1. konsultation merudgift: kr. Div. materiale: kr. Evaluering - anslået: (interview, audit, spørgeskemaer) kr. I alt: kr. Bemærkning: Honorering af deltagende fysioterapeuter sker med dobbelt førstegangshonorar ved 1. konsultation (bilag 13) svarende til 689,34 kr. Varigheden af en 1. konsultation er 1 time. Der kalkuleres med 100 patienter i forsøgsperioden. Svarende til en samlet merudgift på kr. Afregning for efterfølgende konsultationer til sædvanligt honorar. Patienten betaler den sædvanlige andel af 1. konsultationstaksten svarende til 209 kr

11 8. Perspektivering Som tidligere nævnt blev der, efter MTV-rapporten Ondt i ryggen og udgivelsen af Vejle Amts ryghåndbog, sat ekstra fokus på håndteringen af lænderygpatienter i Vejle Amt, såvel tværfagligt som monofagligt. Det var derfor helt naturligt, at de praktiserende fysioterapeuter i amtet takkede ja, da sundhedsforvaltningen i efteråret 2005 gav 24 specielt udvalgte fysioterapeuter med særlig interesse og ekspertise indenfor rygområdet, mulighed for efteruddannelse indenfor diagnostik og behandling af samme patientgruppe. Som følge heraf, blev ovennævnte gruppe af fysioterapeuter af amtet tilbudt at afprøve Viborg Amts pilotprojekt i primær praksis. Forsøgsordningen er tænkt som et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor formålet indledningsvist er at afprøve om konceptet er brugbart i samarbejdet imellem fysioterapeut og læge. Projektet kunne med andre ord være den første af tre faser, hvor fase to er tænkt som en sammenkøring af de erfaringer og dataresultater som Vejle Amt opnår i projektperioden indtil den 1. november 2006, med de erfaringer man opnår i Viborg Amt og Ringkøbing Amt (sidstnævnte opstarter et tilsvarende projekt i august 2006). Hvis dette falder positivt ud, er visionen, såfremt Regionerne måtte ønske det, at udbrede konceptet i både Region Nord, Region Midt og Region Syd, og dermed evt. i et fase tre forsøg, at lave randomiserede undersøgelser (RCT) med kontrolgrupper vedrørende samfundsøkonomiske og fagspecifikke parametre, såsom sygemeldings- og ventelisteproblematik, medicinudgifter, faglig kvalitetsudvikling etc. Dvs. etablere et egentligt sundhedstjenesteforskningsprojekt om håndtering af lænderygudredning i praksissektoren. Falder dette også positivt ud ville det være nærliggende at udbrede konceptet til andre bevægapperatsområder, så som knæ-, skulder- og nakkeområdet. Med andre ord er der vide perspektiver i at fortsætte denne udvikling, som allerede nu er sat i gang i Vejle Amt, i de nye regioner

12 LITTERATURLISTE 1. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark Sundhedsstyrelsen Fritz JM, George S. The use of a classification approach to identify subgroups of patients with acute low back pain. Interrater reliability and short-term treatment outcomes. Spine 2000, 25: Koes BW, van Tulder MW, Ostelo R, Burton AK, Waddell G. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care. An international comparison. Spine 2001; 26: Manniche C, et al. MTV-rapporten: Ondt i ryggen. Sundhedsstyrelsen McKenzie R, May S. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy. Second ed. Waikanae, New Zealand. Spinal Publications New Zealand Ltd Petersen T, et al. Diagnostic classification of non-specific low back pain. A new system integrating patho-anatomic and clinical categories. Physiotherapy, Theory and Practice 2003; 19: Petersen T, et al. Inter-tester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non-specific low back pain. Aust J Physio 2004; 50: Ryghåndbogen. Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt. Vejle Amt Waddell G. The back pain revolution. Second ed. London: Churchill Livingstone,

13 Bilag 1 Guideline index Ryghåndbogen. Klassificering efter "Klinisk Guideline Indeks" Systemet inddeler patienter med lænderygsmerter med og uden udstråling til benet i ti kategorier udfra biomekaniske kriterier. Kategoriseringen anbefales benyttet til kommunikation imellem klinikerne, der benytter den manuelle behandlings- og træningsform.( se appendiks 1). Tabel 2.4.b Biomedicinsk/biomekanisk klassifikation af lænderygsmerter. Kategori Klassifikation Undergrupper 1 Discussyndrom. a) Reducerbar discus. b) Ikke reducerbar discus. c) Discus inflammation. 2 Facetleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 3 Sacroiliacaleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 4 Nerverods-entrapment. 5 Adhærent nerverod. 6 Spinal stenose. a) Central. b) Lateral. 7 Mekanisk instabilitet. -Degenerativ betinget instabilitet. -Spondylolysis/spondylolistesis. 8 Postural-syndrom. a) Siddende. b) Stående. c) Liggende. 9 Dysfunktions-syndrom. a) Fleksion. b) Ekstension. c) Sideglidning/lat. fleksion. d) Rotation. e) Kombineret bevægelse. 10 Andre diagnoser. a) Hofteled og gluteal problematik. b) Visceral smerte. c) Vaskulær claudicatio. d) Inkonklusiv. For uddybende beskrivelse, kriterier og noter henvises til appendiks

14 Bilag 2 Lamineret info ark til de praktiserende læger INFORMATION til praktiserende læge Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt er et kvalitetsudviklingsprojekt som med succes tidligere har været afprøvet i Viborg Amt. Forsøgsordningen forløber i perioden 1. maj 2006 til 1. november 2006, og er godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning samt samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi, og tidligere omtalt i Informationsbrev til alment praktiserende læger marts Formål : at implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifi kation i primærsektoren i Vejle Amt. at give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren. at give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Hvordan henviser du? Henvisning sker på den almindelige henvisningsblanket til praktiserende fysioterapeut. Du skal blot tilføje Udvidet Rygundersøgelse. Det er hensigtsmæssigt at der skriftligt er tilføjet en kort henvisningsårsag samt et eventuelt diagnoseforslag. Fysioterapeuten vil indkalde patienten senest en uge efter henvendelse. Senest 14 dage herefter vil lægen via EDI-FACT modtage udredning og behandlingsforslag. Hvilke fysioterapeuter kan du henvise til? I alt deltager 24 fysioterapeuter i forsøgsordningen. Disse har alle deltaget i et intensivt efteruddannelsesforløb med fokus på evidensbaseret rygdiagnostik, klassifi kation og behandling. Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt skal ses som et forsøg på at fastholde denne kvalitetsudvikling og den fortsatte integration af viden om udredning og behandling af lænderygpatienter blandt fysioterapeuter og læger i primærsektoren. (adresseliste på deltagende fysioterapeuter er vedlagt). vend

15 INFORMATION til praktiserende læge Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse Målgruppen i projektet er patienter med LBP. - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge føler behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ifht. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( afl astning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect.) hyppig tilbagevendende LBP ønske om udredning med forslag om videre forløb (fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm smerteadfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side Kontaktperson: Fysioterapeut og praksiskonsulent Flemming Pedersen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt. Tlf (arb.) eller (priv.) efter kl

16 Bilag 3 Deltagerliste LOW BACK PAIN FORSØGSORDNING VEJLE AMT Adresseliste på deltagende klinikker og fysioterapeuter den 1/ KLINIK NAVN ADRESSE Nr. Snede, Camilla Haarup Klinik for fysioterapi Vejle, Grønnegade Vejle, Bredballe Vejle, Rådhustorvet Tørring Juelsminde Kolding, Jernbanegade Kolding, Saxovej Horsens Hovedgaard Give Johannes Hess Marianne Schultz Søren Mancher Marchen Risør Dennis Petersen Else Marie Johannesen Jette H. Schousboe Jane Elsborg Andersen Torben Brink Hansen Kirsten Præstiin Jette Overgaard Uffe Matzen Allan Dammose Mette Jakobsen Simon Simonsen Martin Christensen Torben Eriksen Eva Nørmark Heden Hanne Torbensen Flemming Snedker Anette Kastberg Engholmvej 9, 8766 Nørre Snede Klinik for fysioterapi Grønnegade 7,7100 Vejle Klinik for fysioterapi Strandvejen 72 D, 7120 Vejle Øst Klinik for fysioterapi Rådhustorv 4, 1.tv., 7100 Vejle Klinik for fysioterapi Torvegade 13, 7160 Tørring Klinik for fysioterapi Odelsgade 66, 7130 Juelsminde Klinik for fysioterapi Jernbanegade 5, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Saxovej 12, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Strandkærvej 20 B, 8700 Horsens Klinik for fysioterapi Vestergade 15 A, 8732 Hovedgård Klinik for fysioterapi Havrebakken, 7323 Give Børkop Lykke Jægergaard Klinik for fysioterapi Lien 3, 7080 Børkop Fredericia John Schack Klinik for fysioterapi Vendersgade 1, 7000 Fredericia

17 Bilag 4 Selvrapporteringsskema Roland Morris. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Patient rapport. Navn : Cpr.nr: Fysioterapeut: Dato: Symptomer i forbindelse med den aktuelle episode Smerte - gul Prikken/stikken - grøn Jagende/skarp - rød Brændende - blå Følelsesløs - sort Marker primære/dominante smerte eller symptom med en pil. (6) Roland: /23 /23 (12) /23 (18) /23 Forklaring på VAS skalaen På linien herunder betyder ingen smerte, at alle symptomer er helt væk. Den værst tænkelige smerte betyder en smerte så kraftig, at den svarer til, at du skal holde en hånd ind i ild mod din vilje. Den er lige så intens som den værste tortur du kan forestille dig. Sæt et kryds (X) på linien herunder, det skal svare til gennemsnitlige eller sædvanlige intensitet af din primære/dominante smerte ud som du har mærket den den sidste uge. Ingen smerte Værst tænkelige smerte Sæt er kryds (X) på linien herunder, det skal svare til intensiteten af din primære/dominante smerte når den er værst. Med et andet kryds (X) markerer du intensiteten af din primære/dominante smerte når den er bedst. Ingen smerte Værst tænkelige smerte

18 Roland Morris - Spørgeskema vedr. dit helbred. Når du har ondt i ryggen eller benene, er nogle af de ting, du plejer at gøre måske blevet mere vanskelige. Dette skema indeholder nogle sætninger, som folk med rygsmerter eller bensmerter (iskias) har brugt til at beskrive sig selv. Nogle af sætningerne skiller sig måske ud, fordi de netop beskriver dig, som du har det i dag. Efterhånden som du læser listen, skal du tænke på dig selv i dag. Når du læser en sætning, der beskriver, hvordan du har det i dag skal du sætte kryds ved JA Hvis sætningen ikke beskriver din tilstand i dag, sætter du kryds ved NEJ 1. Jeg bliver hjemme det meste af tiden på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). JA NEJ 2. Jeg skifter ofte stilling i et forsøg på at gøre det behageligt for ryg eller ben. 3. Jeg går langsommere end sædvanligt på grund af rygproblemer eller bensmerter (iskias) 4. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) foretager jeg mig ikke nogen af de ting, jeg sædvanligvis gør i og omkring huset. 5. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) bruger jeg gelænderet, når jeg skal op ad trapper. 6. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg nødt til at holde ved noget når jeg skal op fra en lænestol. 7. Jeg kommer langsommere i tøjet end sædvanligt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 8. Jeg står kun op i kort tid på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 9. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) prøver jeg at undgå at bukke mig eller gå ned i knæ. 10. Jeg synes, det er vanskeligt for mig at komme op fra en lænestol på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 11. Jeg har næsten hele tiden ondt i min ryg eller ben. 12. Jeg synes, det er svært at vende mig i sengen på grund at mit rygproblem eller bensmerter (iskias) 13. Jeg har vanskeligt ved at tage mine sokker eller strømper på, på grund af smerterne i ryg eller ben. 14. Jeg spadserer kun korte afstande på grund af mine ryg eller bensmerter. 15. Jeg sover mindre godt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 16. Jeg undgår tungt arbejde i og omkring huset på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 17. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg mere irritabel og i dårligt humør overfor folk end ellers. 18. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) går jeg langsommere op ad trapper end ellers. 19. Jeg bliver i sengen det meste af tiden på grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias). 20. På grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias) er minj seksuelle aktivitet nedsat. 21. Jeg bliver ved med at gnide eller holde på de steder på min krop, hvor det gør ondt eller er ubehageligt. 22. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) laver jeg mindre af det daglige arbejde i eller omkring huset, end jeg ellers ville gøre

19 23. Jeg giver ofte overfor andre udtryk for min bekymring over, hvad der måske er ved at ske med mit helbred

20 Bilag 5 MDT (mekanisk diagnostik og terapi) skema. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Fysioterapeutisk evaluering Navn: Cpr.nr: Fys: Dato: Beskæftigelse:... Holdning / belastning:... Sygemeldt: nej / ja siden:... Sport / fritid:... Funktionel begrænsning:.. Anamnese Sx lokalitet left 5 left 4 left 3 left 2/g left 1 mid right 1 right 2/g right 3 right 4 right 5 Aktuelle Sx Dominante Sx v. debut Konstant Skiftende Til stede siden: / / bedring /uændret /forværring Opstod som følge af:. uden grund Sx adfærd W B NE Bedst Værst Bemærkninger Sidde Sidde over lang tid Rejse sig fra sidd. Smerte / obstruktion Forover bøjning F. b. over lang tid Rette sig op fra f. b. Smerte / obstruktion Stå Stå over lang tid Gå Rygliggende Maveliggende Sideliggende Morgen/ dag /aften Hoste Nyse Aktv. Bugpressen Løfte Stationær / i bev. Søvnforstyrrelser: nej / ja:.timer i gennemsnit: Underlag: hård/ medium / blød Normal sovestilling: ryg / mave / side (hø) (ve): Sovestilling aktuelt:

National Arbejdsgruppe

National Arbejdsgruppe Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Den komplekse rygpatient

Den komplekse rygpatient Den komplekse rygpatient - en kommunikativ og kognitiv tilgangsvinkel Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.D. studerende Baggrund Komplekse problemstillinger Heterogen gruppe Prognosen er meget svær at forudsige

Læs mere

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring 1 Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring Lægens navn Speciallæge i ortopædkirurgi X-købing Sygehus 0000 X-købing Til Rekvirent Adresse Postnummer By X-købing den dd.mm.åå Vedrørende: Speciallægeerklæring

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Rygsmerter er et udbredt fænomen, som har store omkostninger

Rygsmerter er et udbredt fænomen, som har store omkostninger Rygsmerter år 2002 En oversigt Eva Hauge og Claus Manniche Rygsmerter er et udbredt fænomen i befolkningen, med store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Årsager til rygsmerter er meget komplekse,

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Et résumé Dette er et resumé. Det er udarbejdet så du hurtigt kan få et overblik over de kliniske retningslinjer

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere