PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse"

Transkript

1 PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten Topholm Rud Praksiskonsulent Fyns Amt. & Fysioterapeut, Flemming Pedersen Praksiskonsulent Vejle Amt

2 Indholdsfortegnelse FORORD BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE PROJEKTFORLØBS BESKRIVELSE HOS LÆGEN HOS FYSIOTERAPEUTEN EVALUERING Evaluering - faglig del Evaluering - projekt del DATAINDSAMLING OG OPBEVARING ETISKE OVERVEJELSER BUDGET PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1 GUIDELINE INDEX RYGHÅNDBOGEN BILAG 2 LAMINERET INFO ARK TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 3 DELTAGERLISTE BILAG 4 SELVRAPPORTERINGSSKEMA ROLAND MORRIS BILAG 5 MDT (MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI) SKEMA BILAG 6 SAMTYKKE ERKLÆRING BILAG 7 DEN GODE EPIKRISE (MEDCOM) BILAG 8 CHECKLISTE BILAG 9 SPØRGESKEMA TIL PRAKTISERENDE LÆGE BILAG 10 SPØRGESKEMA TIL PATIENT BILAG 11 GRUPPEINTERVIEW-GUIDE TIL PRAKTISERENDE LÆGER BILAG 12 SPØRGESKEMA TIL FYSIOTERAPEUTER BILAG 13 YDELSER HONORAR KODER

3 Forord Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Viborg Amt s sundhedsforvaltning, fordi vi, uden forbehold, måtte have lov til, at benytte deres projektmateriale vedrørende Udvidet Lænderyg Udredning. En speciel tak til praksiskonsulent Nils-Bo de Vos Andersen, Viborg Amt, uden hvis hjælp og assistance, herunder undervisning af deltagende fysioterapeuter, gennemgang af projektmateriale og sparring af projektledelsen, det ikke havde været muligt at nå den planlagte tidsramme. Desuden en stor tak til Vejle Amts sundhedsforvaltnings medarbejdere konst. vicekontorchef Helle Lindkvist og fuldmægtig Hanne Mejborn for venlig støtte og bistand. 1. Baggrund I 1999 udkom MTV-Rapporten Ondt i ryggen 1 med anbefalinger til specifikke indsatsområder, i bestræbelse på en mere hensigtsmæssig håndtering af lænderygbesvær. Blandt de nævnte indsatsområder var at tilrettelægge behandlingsforløb så overflødig undersøgelse og behandling kunne undgås, samt at udvikle effektiv kommunikation imellem de enkelte faggrupper, så koordinationen sikres, og det samlede patientforløb udvikler sig mest hensigtsmæssigt. Udgivelsen af rapporten satte i det hele taget fokus på vigtigheden af en tidlig og grundig udredning af lænderygproblemer som et led i hele indsatsen for at forbedre lænderyghåndteringen i Danmark. Erfaringen viser, at det kan være svært at klassificere og subgruppere uspecifikke lænderygpatienter ensartet, såvel mono- som tværfagligt. Blandt andet set i lyset af dette, og for at højne kvaliteten på dette område, iværksatte Vejle Amt et tværfagligt arbejde med henblik på, at udarbejde en Ryghåndbog 2, der udkom i 2003 med retningslinier for håndtering af lænderygbesvær. Ryghåndbogen indeholdt bl.a. et forslag til diagnostisk klassifikation, Ryghåndbogen kapitel (bilag 1). Diagnostisk klassifikation som delelement i den overordnede udredning af lænderygpatienter har op igennem 1980 erne udviklet sig betydeligt. Der har dog ikke, i de hidtidige internationale retningslinier været fokuseret specifikt på diagnostisk klassifikation som en selvstændig underinddeling af den diagnostiske proces. I dag findes der ikke ét klassifikationssystem, der opfylder samtlige krav til evidensbasering 3, men Ryghåndbogens guideline index har grundlag i et klassifikationssystem for lænderygsmerter af de New Zealandske fysioterapeuter, Mark Laslett og Paula van Wijmen, og som bygger på den bedst foreliggende nationale og internationale evidens. 4 1 Manniche C., et al. MTV rapporten Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen. 2 Ryghåndbogen: Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt, 1999 Vejle Amt 3 T. Petersen, et al.: Classification of non-specific low back pain: a review of literature on classifications systems relevant to physiotherapy. Phys. Ther. Rev. 1999; 4: Laslett M., Van Wijmen P. Low Back and Refered Pain: Diagnosis and A Proposed New System of Classification. NZ Journal of Physioterapy 1999;(August 1999):

4 En videreudvikling af systemet er i 2003 afprøvet i et Ph.D. studie af den danske fysioterapeut Tom Petersen, med hensyn til kriteriernes reproducerbarhed, validitet og intertester reliabilitet 5. Derudover pågår systemet til stadighed en løbende valideringsproces, bl.a. fra systemets grundlæggere. 6 Som et udspring af Vejle Amts Ryghåndbog blev der i 2005 iværksat en række aktiviteter blandt de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt. For det første blev der afholdt en temaaften, hvor den nyeste forskning indenfor ovennævnte klassifikationssystem blev gennemgået af MPH Kristian Larsen (forskningsafsnit for muskel- og skeletsygdomme, Holstebro Sygehus), desuden gennemgik Overlæge Søren Holst (Rygcenter Give) den diagnostiske triade. For det andet afholdt Vejle Amt i efteråret 2005 et 4 dages efteruddannelseskursus for 24 erfarne og specielt udvalgte praktiserende fysioterapeuter - underviser var Paula van Wijmen. Kurset omhandlede den seneste forskning indenfor evidensbaseret rygundersøgelse og klassifikation. Sideløbende med disse tiltag opstartede Viborg Amt i december 2003 pilotprojektet Udvidet Rygudredning blandt de praktiserende fysioterapeuter i Viborg Amt. En af de vigtigste bevæggrunde for at iværksætte projektet skulle ses i en af MTV-rapportens anbefalinger vedr. den diagnostiske udredning: 7 Det er arbejdesgruppens opfattelse, at en grundig førstegangs undersøgelse er den vigtigste enkeltstående aktivitet i håndteringen af rygpatienter. - Herved kan man på en enkel og billig måde vurdere omfanget af den enkelte patients symptomer og behovet for yderligere undersøgelse og behandling. - Det er også i nogle tilfælde muligt på baggrund af førstegangs undersøgelsen tidligt i forløbet at forudsige risiko for udvikling af kronisk rygsygdom og at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Idéen med dette projekt var også, at undersøge og udvikle samarbejdsforholdet mellem praktiserende læger og fysioterapeuter, via et supplerende tilbud til lægen om hurtig udredning af udvalgte lænderygpatienter, primært de subakutte og kroniske., ved brug af en Udvidet Rygudredning. Der deltog 103 patienter i Viborg projektet, 54 kvinder og 49 mænd med en gennemsnitsalder på 45 år (yngste 18 år ældste 75 år). 60 praktiserende læger kunne henvise til projektet, og der kunne henvises til 16 efteruddannede praktiserende fysioterapeuter. Alle disse fysioterapeuter deltog i kurser vedr. Rygudredning. Patienterne blev klassificeret efter førnævnte model af Paula van Wijmen og Mark 5 Petersen T. Non-specific Low Back Pain, classification and treatment. Lund University, Lund. December Laslett M, et al. Agreement between diagnosis reached by clinical examination and available reference standards: a prospective study of 216 patients with lumbopelvic pain. BMC Musculoskeletal Disorders, june Manniche C., et al. MTV rapporten, Ondt i ryggen Sundhedsstyrelsen (s.33-34) - 4 -

5 Laslett og fysioterapeuternes opgave, var således at fremkomme med anbefaling om videre behandling til den praktiserende læge. Efterfølgende blev der iværksat evaluering af projektet ved udsendelse af spørgeskemaer til deltagende læger, fysioterapeuter og patienter. Den samlede konklusion på denne evaluering var følgende: Lægerne, der deltog i projektet fandt for størstedelens vedkommende, at udredningsrapporten bidrog til at afklare patientens tilstand, og den udvidede rygudredningsrapport kom i de fleste tilfælde retur til lægen i løbet af 1-2 uger. Nogle af de deltagende læger deltog efterfølgende i et gruppeinterview, og de var overvejende positive. Deres konklusion var: Projektet i Viborg har givet en tidligere og mere grundig udredning af patienterne. Lægerne har selv mærket et bedre samarbejde med fysioterapeuterne, og er mere sikre på, at kvaliteten er i orden, når man henviser, samt at man oplever, at det er blevet nemmere at være tovholder. Det eneste negative er, at der fortsat mangler fælles sprog/terminologi og der blev udtrykt lidt skepsis omkring, hvorvidt man kunne stole på klassifikationen. Fysioterapeuterne der deltog i projektet vurderede, at undersøgelsesformen i projektet uddybede deres faglige vurdering, og generelt understøttede parametre som: overblik, systematik, struktur og opstilling af konklusion. De vurderede, at oplysningerne i udredningsrapporten er relevante for lægerne, samt at tilbagemeldingerne har haft positiv betydning for lægens udredning og gavnlige effekt på samarbejdet, især i form af mere dialog. Endvidere oplevede de, at lægerne revurderede deres syn på fysioterapeuternes kompetencer. Patienterne har i højere grad har fået en afklaring og er kommet af med deres bekymringer og angst vedrørende hvad de fejlede. Vi ønsker med projektet Udvidet Rygundersøgelse i Vejle Amt, at se om vi ved at implementere projektet imellem de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter, kan opnå lignende effekt. Vi har bygget projektet Udvidet Rygundersøgelse op over Viborg Amt s tilsvarende pilotprojekt, og ajourført evidensen, der siden afslutningen af Viborg Amt s pilotprojekt har udviklet sig på lænderygområdet. 2. Formål At implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifikation i primærsektoren i Vejle Amt. At give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren

6 At give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling, samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Projektets delmål : At afprøve de nyeste evidensbaserede diagnoseredskaber i forhold til lænderyg patienter. At udarbejde og afprøve en effektiv og overskuelig tilbagemeldingsblanket/rapport til egen læge der giver lægen et supplerende vurderingsgrundlag ift. videre forløb og udredning. At udrede og behandle flest mulig lænderygpatienter i primær sektoren. At forbedre samarbejdsforholdet mellem praktiserende læge og praktiserende fysioterapeuter i primærsektoren 3. Målgruppe Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse: Målgruppen i projektet er patienter med LBP (Low Back Pain) - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes, at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ift. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( aflastning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect. ). hyppig tilbagevendende LBP. ønske om udredning med forslag om videre forløb ( fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) - 6 -

7 ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm sm.adfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden. lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side 4. Projektforløbs beskrivelse Hos Lægen Ved projektets forventede opstart d. 1/5-06 har alle Vejle Amts praktiserende læger modtaget information og invitation til at være med i projektet (bilag 2). Det er herefter meningen, at den praktiserende læge ud fra en eller flere af de førnævnte kriterier (se afsnit 3) udvælger og henviser de patienter, der skønnes egnede til deltagelse. Henvisningsproceduren foregår på den almindelige 51 blanket til den praktiserende fysioterapeut. Blanketten skal tilføjes Udvidet Rygundersøgelse, ligesom det er hensigtsmæssigt, at der skriftligt er påført en kort henvisningsårsag, samt evt. diagnoseforslag. Henvisningen medgives patienten eller sendes direkte til en af de navngivne fysioterapeuter (bilag 3), som af Vejle Amt er udpeget til at deltage i projektet Hos Fysioterapeuten Fysioterapeuten indkalder patienten senest en uge efter henvendelse på klinikken. Derefter foretages ved 1. konsultationen en udvidet rygundersøgelse, der indeholder: 1. Roland Morris spørgeskema (bilag 4) 2. Selvrapporteringsskema vedrørende symptomer og smerteniveau (bilag 4) 3. Lasletts og Van Wijmens lænderygundersøgelse med anamnese, symptomadfærd, klinisk undersøgelse og behandlingsplan (bilag 5) 4. Waddels skema om sygdomsadfærd (bilag 5) 5. Panjabis skema om instabilitetstegn (bilag 5) Initialt informeres patienten om deltagelse i projektet og underskriver en samtykkeerklæring (bilag 6). Patientens udgifter svarer til, hvad der normalt udgør egenbetaling til fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Ud fra undersøgelsens resultater udarbejdes en hurtig udredningsrapport til egen læge, der indeholder status, klassifikation og anbefaling af videre fysioterapeutiske eller andre relevante tiltag. Rapporten skal svare til almindelig MED-COM standard den gode epikrise (bilag 7). Undersøgelsesforløbet kan udvides med op til 2 efterfølgende konsultationer, der udover undersøgelsen kan indeholde information, vejledning, øvelsesinstruktion og evt. behandling. Udredningsrapporten tilsendes den henvisende læge på EDI-fact senest 14 dage efter patientens første konsultation hos fysioterapeuten

8 Slutteligt udfylder fysioterapeuten en standardiseret checkliste (bilag 8), udsender spørgeskemaer til henholdsvis læge og patient, samt relevante skemaer til praksiskonsulenten Evaluering Evaluering - faglig del For at kunne deltage i projektet og modtage udvidet honorering skal den praktiserende fysioterapeut have gennemgået et 4 dages kursusforløb i evidensbaseret lænderygundersøgelse ( Laslett og Van Wijmen ), samt et opfølgende kursus med praktisk afprøvning af undersøgelsen. De deltagende fysioterapeuter er desuden forpligtede til at deltage i et evalueringsmøde vedr. projektet. Fysioterapeuten oplyser i praksisdeklarationen, at vedkommende har deltaget i kursus. Patienten skal senest 1 uge efter henvisning tilbydes udvidet lænderygundersøgelse, ligesom lægen senest 14 dage efter patientens 1. konsultation skal modtage udredningsrapporten. Det er endvidere en forudsætning, at praktiserende fysioterapeut kan sende udredningsrapporten elektronisk og anvender den udarbejdede MED-COM standard. De deltagende fysioterapeuter fremsender løbende anonymiseret kopi af undersøgelsesskema og udredningsrapport til Vejle Amts praksiskonsulent på fysioterapeutområdet, Flemming Pedersen, med henblik på evaluering af standard og kvalitet for den enkelte undersøgelse og den samlede projektperiode. Undersøgelsesskemaer justeres løbende ud fra ny viden og forskning. Det påhviler desuden praksiskonsulenten at vurdere, om de udførte lænderygudredninger lever op til den forventede standard og kvalitet. Såfremt en af de deltagende fysioterapeuter ikke vurderes at leve op til forventet kvalitet og standard, skal vedkommende fra praksiskonsulenten modtage vejledning og forslag til forbedring. Såfremt konsulenten vurderer, at vejledningen ikke følges, kan sagen indstilles til afgørelse hos fysioterapeuterne i Vejle Amts Samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet Evaluering - projekt del Projektet forventes igangsat pr. 1/5-06 og afsluttes 1/ Der kalkuleres med inklusion af minimum 100 patienter i perioden. Subjektivt spørgeskema udsendes til de enkelte læger (bilag 9) og patienter (bilag 10) løbende i hele projektperioden. Ligeledes vil der i slutningen af perioden blive foretaget gruppe interview af deltagende læger udvalgt ved lodtrækning (bilag 11). Afslutningsvis udsendes spørgeskemaer til de deltagende fysioterapeuter (bilag 12), samt auditgennemgang af de fysioterapeutiske undersøgelsesskemaer. Alt spørgeskemamateriale er udformet af eller godkendt af APO ( Audit Projekt Odense ), ligesom at APO kan inddrages i den afsluttende projektevalueringsrapport, hvis dette skønnes relevant

9 5. Dataindsamling og opbevaring Alle registrerings- og spørgeskemaer indsendes til sundhedforvaltningen, og opbevares i et aflåst skab. Skemaerne opbevares og destrueres i henhold til gældende regler. Databearbejdning og analyse indgår i anonymiseret form i en evalueringsrapport. Det vil således ikke være muligt at henføre resultater til specifikke personer. 6. Etiske overvejelser Der er ingen umiddelbart kendte etiske aspekter forbundet med deltagelse i projektet. Patienten får i forbindelse med rygundersøgelsen ingen merudgifter, i forhold til en normal undersøgelse hos praktiserende fysioterapeut. Det bør nævnes, at der ingen kontrolgruppe er, således får patienten den kliniske undersøgelse. man antager er bedst, og der er derfor ingen etiske dilemmaer heri. Patienten er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at patienten når som helst og uden begrundelse kan trække sin deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke den nuværende eller fremtidige behandling af patienten. Patienten er bekendt med, at resultaterne af undersøgelsen i anonymiseret form vil indgå i en samlet evaluering af forsøgsordningen

10 7. Budget Projektet finansieres af sundhedsforvaltningen i Vejle Amt. Udgifterne i projektperioden beløber sig til følgende: Udgifter i alt for forsøgsperioden: Efteruddannelse af fysioterapeuter. Kursus efterår 2005 v/ Paula van Wijmen: kr. Projektopstart Infomøde / kursus for deltagende fysioterapeuter: (forplejning, honorar til underviser m.v.) kr. Fremmøde honorar infomøde/ kursus: (3 t x 500 kr. x 24 deltagere/fysioterapeuter) kr. 1. konsultation merudgift: kr. Div. materiale: kr. Evaluering - anslået: (interview, audit, spørgeskemaer) kr. I alt: kr. Bemærkning: Honorering af deltagende fysioterapeuter sker med dobbelt førstegangshonorar ved 1. konsultation (bilag 13) svarende til 689,34 kr. Varigheden af en 1. konsultation er 1 time. Der kalkuleres med 100 patienter i forsøgsperioden. Svarende til en samlet merudgift på kr. Afregning for efterfølgende konsultationer til sædvanligt honorar. Patienten betaler den sædvanlige andel af 1. konsultationstaksten svarende til 209 kr

11 8. Perspektivering Som tidligere nævnt blev der, efter MTV-rapporten Ondt i ryggen og udgivelsen af Vejle Amts ryghåndbog, sat ekstra fokus på håndteringen af lænderygpatienter i Vejle Amt, såvel tværfagligt som monofagligt. Det var derfor helt naturligt, at de praktiserende fysioterapeuter i amtet takkede ja, da sundhedsforvaltningen i efteråret 2005 gav 24 specielt udvalgte fysioterapeuter med særlig interesse og ekspertise indenfor rygområdet, mulighed for efteruddannelse indenfor diagnostik og behandling af samme patientgruppe. Som følge heraf, blev ovennævnte gruppe af fysioterapeuter af amtet tilbudt at afprøve Viborg Amts pilotprojekt i primær praksis. Forsøgsordningen er tænkt som et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor formålet indledningsvist er at afprøve om konceptet er brugbart i samarbejdet imellem fysioterapeut og læge. Projektet kunne med andre ord være den første af tre faser, hvor fase to er tænkt som en sammenkøring af de erfaringer og dataresultater som Vejle Amt opnår i projektperioden indtil den 1. november 2006, med de erfaringer man opnår i Viborg Amt og Ringkøbing Amt (sidstnævnte opstarter et tilsvarende projekt i august 2006). Hvis dette falder positivt ud, er visionen, såfremt Regionerne måtte ønske det, at udbrede konceptet i både Region Nord, Region Midt og Region Syd, og dermed evt. i et fase tre forsøg, at lave randomiserede undersøgelser (RCT) med kontrolgrupper vedrørende samfundsøkonomiske og fagspecifikke parametre, såsom sygemeldings- og ventelisteproblematik, medicinudgifter, faglig kvalitetsudvikling etc. Dvs. etablere et egentligt sundhedstjenesteforskningsprojekt om håndtering af lænderygudredning i praksissektoren. Falder dette også positivt ud ville det være nærliggende at udbrede konceptet til andre bevægapperatsområder, så som knæ-, skulder- og nakkeområdet. Med andre ord er der vide perspektiver i at fortsætte denne udvikling, som allerede nu er sat i gang i Vejle Amt, i de nye regioner

12 LITTERATURLISTE 1. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark Sundhedsstyrelsen Fritz JM, George S. The use of a classification approach to identify subgroups of patients with acute low back pain. Interrater reliability and short-term treatment outcomes. Spine 2000, 25: Koes BW, van Tulder MW, Ostelo R, Burton AK, Waddell G. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care. An international comparison. Spine 2001; 26: Manniche C, et al. MTV-rapporten: Ondt i ryggen. Sundhedsstyrelsen McKenzie R, May S. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy. Second ed. Waikanae, New Zealand. Spinal Publications New Zealand Ltd Petersen T, et al. Diagnostic classification of non-specific low back pain. A new system integrating patho-anatomic and clinical categories. Physiotherapy, Theory and Practice 2003; 19: Petersen T, et al. Inter-tester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non-specific low back pain. Aust J Physio 2004; 50: Ryghåndbogen. Håndbog for håndtering af lænderygbesvær i Vejle Amt. Vejle Amt Waddell G. The back pain revolution. Second ed. London: Churchill Livingstone,

13 Bilag 1 Guideline index Ryghåndbogen. Klassificering efter "Klinisk Guideline Indeks" Systemet inddeler patienter med lænderygsmerter med og uden udstråling til benet i ti kategorier udfra biomekaniske kriterier. Kategoriseringen anbefales benyttet til kommunikation imellem klinikerne, der benytter den manuelle behandlings- og træningsform.( se appendiks 1). Tabel 2.4.b Biomedicinsk/biomekanisk klassifikation af lænderygsmerter. Kategori Klassifikation Undergrupper 1 Discussyndrom. a) Reducerbar discus. b) Ikke reducerbar discus. c) Discus inflammation. 2 Facetleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 3 Sacroiliacaleds-syndrom. a) Inflammation. b) Mekanisk. 4 Nerverods-entrapment. 5 Adhærent nerverod. 6 Spinal stenose. a) Central. b) Lateral. 7 Mekanisk instabilitet. -Degenerativ betinget instabilitet. -Spondylolysis/spondylolistesis. 8 Postural-syndrom. a) Siddende. b) Stående. c) Liggende. 9 Dysfunktions-syndrom. a) Fleksion. b) Ekstension. c) Sideglidning/lat. fleksion. d) Rotation. e) Kombineret bevægelse. 10 Andre diagnoser. a) Hofteled og gluteal problematik. b) Visceral smerte. c) Vaskulær claudicatio. d) Inkonklusiv. For uddybende beskrivelse, kriterier og noter henvises til appendiks

14 Bilag 2 Lamineret info ark til de praktiserende læger INFORMATION til praktiserende læge Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt er et kvalitetsudviklingsprojekt som med succes tidligere har været afprøvet i Viborg Amt. Forsøgsordningen forløber i perioden 1. maj 2006 til 1. november 2006, og er godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning samt samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi, og tidligere omtalt i Informationsbrev til alment praktiserende læger marts Formål : at implementere en evidensbaseret standard for rygdiagnostik og klassifi kation i primærsektoren i Vejle Amt. at give lægen som tovholder et tidligt og udvidet vurderingsgrundlag i udredningen af lænderygpatienter i primærsektoren. at give rygpatienter en mulighed for tidligere afklaring og forståelse for egen situation, relevant behandling samt forhindre unødvendig forsinkelse/delay i patientens vej gennem systemet. Hvordan henviser du? Henvisning sker på den almindelige henvisningsblanket til praktiserende fysioterapeut. Du skal blot tilføje Udvidet Rygundersøgelse. Det er hensigtsmæssigt at der skriftligt er tilføjet en kort henvisningsårsag samt et eventuelt diagnoseforslag. Fysioterapeuten vil indkalde patienten senest en uge efter henvendelse. Senest 14 dage herefter vil lægen via EDI-FACT modtage udredning og behandlingsforslag. Hvilke fysioterapeuter kan du henvise til? I alt deltager 24 fysioterapeuter i forsøgsordningen. Disse har alle deltaget i et intensivt efteruddannelsesforløb med fokus på evidensbaseret rygdiagnostik, klassifi kation og behandling. Low Back Pain forsøgsordning Vejle Amt skal ses som et forsøg på at fastholde denne kvalitetsudvikling og den fortsatte integration af viden om udredning og behandling af lænderygpatienter blandt fysioterapeuter og læger i primærsektoren. (adresseliste på deltagende fysioterapeuter er vedlagt). vend

15 INFORMATION til praktiserende læge Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse Målgruppen i projektet er patienter med LBP. - symptomer og/ eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt. Det forudsættes at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande ( symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande ( varighed over 3 måneder). Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende ifht. patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Praktiserende læge føler behov for en supplerende vurdering ifht. egen udredning. Overvejelser der kan udløse henvisning mhp. hurtig udredning og tilbagemelding af LBP. patienter: patienten er fortsat i udredningsfasen usikkerhed ifht. patofysiologi persisterende symptomatik uden væsentlig remission patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau patienten er sygemeldt, hvad skal der ske ( afl astning, smertebehandling, fysioterapi, indlæggelse, gradvis opstart arbejde ect.) hyppig tilbagevendende LBP ønske om udredning med forslag om videre forløb (fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge ect.) ser fare for udvikling af kronicitet ( patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicin forbrug, abnorm smerteadfærd) ønsker udredning mhp. at bedre patientens forståelse for tilstanden lang ventetid på udredning i andet regi andre ønsker fra lægens side Kontaktperson: Fysioterapeut og praksiskonsulent Flemming Pedersen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt. Tlf (arb.) eller (priv.) efter kl

16 Bilag 3 Deltagerliste LOW BACK PAIN FORSØGSORDNING VEJLE AMT Adresseliste på deltagende klinikker og fysioterapeuter den 1/ KLINIK NAVN ADRESSE Nr. Snede, Camilla Haarup Klinik for fysioterapi Vejle, Grønnegade Vejle, Bredballe Vejle, Rådhustorvet Tørring Juelsminde Kolding, Jernbanegade Kolding, Saxovej Horsens Hovedgaard Give Johannes Hess Marianne Schultz Søren Mancher Marchen Risør Dennis Petersen Else Marie Johannesen Jette H. Schousboe Jane Elsborg Andersen Torben Brink Hansen Kirsten Præstiin Jette Overgaard Uffe Matzen Allan Dammose Mette Jakobsen Simon Simonsen Martin Christensen Torben Eriksen Eva Nørmark Heden Hanne Torbensen Flemming Snedker Anette Kastberg Engholmvej 9, 8766 Nørre Snede Klinik for fysioterapi Grønnegade 7,7100 Vejle Klinik for fysioterapi Strandvejen 72 D, 7120 Vejle Øst Klinik for fysioterapi Rådhustorv 4, 1.tv., 7100 Vejle Klinik for fysioterapi Torvegade 13, 7160 Tørring Klinik for fysioterapi Odelsgade 66, 7130 Juelsminde Klinik for fysioterapi Jernbanegade 5, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Saxovej 12, 6000 Kolding Klinik for fysioterapi Strandkærvej 20 B, 8700 Horsens Klinik for fysioterapi Vestergade 15 A, 8732 Hovedgård Klinik for fysioterapi Havrebakken, 7323 Give Børkop Lykke Jægergaard Klinik for fysioterapi Lien 3, 7080 Børkop Fredericia John Schack Klinik for fysioterapi Vendersgade 1, 7000 Fredericia

17 Bilag 4 Selvrapporteringsskema Roland Morris. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Patient rapport. Navn : Cpr.nr: Fysioterapeut: Dato: Symptomer i forbindelse med den aktuelle episode Smerte - gul Prikken/stikken - grøn Jagende/skarp - rød Brændende - blå Følelsesløs - sort Marker primære/dominante smerte eller symptom med en pil. (6) Roland: /23 /23 (12) /23 (18) /23 Forklaring på VAS skalaen På linien herunder betyder ingen smerte, at alle symptomer er helt væk. Den værst tænkelige smerte betyder en smerte så kraftig, at den svarer til, at du skal holde en hånd ind i ild mod din vilje. Den er lige så intens som den værste tortur du kan forestille dig. Sæt et kryds (X) på linien herunder, det skal svare til gennemsnitlige eller sædvanlige intensitet af din primære/dominante smerte ud som du har mærket den den sidste uge. Ingen smerte Værst tænkelige smerte Sæt er kryds (X) på linien herunder, det skal svare til intensiteten af din primære/dominante smerte når den er værst. Med et andet kryds (X) markerer du intensiteten af din primære/dominante smerte når den er bedst. Ingen smerte Værst tænkelige smerte

18 Roland Morris - Spørgeskema vedr. dit helbred. Når du har ondt i ryggen eller benene, er nogle af de ting, du plejer at gøre måske blevet mere vanskelige. Dette skema indeholder nogle sætninger, som folk med rygsmerter eller bensmerter (iskias) har brugt til at beskrive sig selv. Nogle af sætningerne skiller sig måske ud, fordi de netop beskriver dig, som du har det i dag. Efterhånden som du læser listen, skal du tænke på dig selv i dag. Når du læser en sætning, der beskriver, hvordan du har det i dag skal du sætte kryds ved JA Hvis sætningen ikke beskriver din tilstand i dag, sætter du kryds ved NEJ 1. Jeg bliver hjemme det meste af tiden på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). JA NEJ 2. Jeg skifter ofte stilling i et forsøg på at gøre det behageligt for ryg eller ben. 3. Jeg går langsommere end sædvanligt på grund af rygproblemer eller bensmerter (iskias) 4. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) foretager jeg mig ikke nogen af de ting, jeg sædvanligvis gør i og omkring huset. 5. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) bruger jeg gelænderet, når jeg skal op ad trapper. 6. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg nødt til at holde ved noget når jeg skal op fra en lænestol. 7. Jeg kommer langsommere i tøjet end sædvanligt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 8. Jeg står kun op i kort tid på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 9. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) prøver jeg at undgå at bukke mig eller gå ned i knæ. 10. Jeg synes, det er vanskeligt for mig at komme op fra en lænestol på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 11. Jeg har næsten hele tiden ondt i min ryg eller ben. 12. Jeg synes, det er svært at vende mig i sengen på grund at mit rygproblem eller bensmerter (iskias) 13. Jeg har vanskeligt ved at tage mine sokker eller strømper på, på grund af smerterne i ryg eller ben. 14. Jeg spadserer kun korte afstande på grund af mine ryg eller bensmerter. 15. Jeg sover mindre godt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 16. Jeg undgår tungt arbejde i og omkring huset på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias). 17. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg mere irritabel og i dårligt humør overfor folk end ellers. 18. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) går jeg langsommere op ad trapper end ellers. 19. Jeg bliver i sengen det meste af tiden på grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias). 20. På grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias) er minj seksuelle aktivitet nedsat. 21. Jeg bliver ved med at gnide eller holde på de steder på min krop, hvor det gør ondt eller er ubehageligt. 22. På grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) laver jeg mindre af det daglige arbejde i eller omkring huset, end jeg ellers ville gøre

19 23. Jeg giver ofte overfor andre udtryk for min bekymring over, hvad der måske er ved at ske med mit helbred

20 Bilag 5 MDT (mekanisk diagnostik og terapi) skema. MD&T Lumbalcolumna og pelvis Fysioterapeutisk evaluering Navn: Cpr.nr: Fys: Dato: Beskæftigelse:... Holdning / belastning:... Sygemeldt: nej / ja siden:... Sport / fritid:... Funktionel begrænsning:.. Anamnese Sx lokalitet left 5 left 4 left 3 left 2/g left 1 mid right 1 right 2/g right 3 right 4 right 5 Aktuelle Sx Dominante Sx v. debut Konstant Skiftende Til stede siden: / / bedring /uændret /forværring Opstod som følge af:. uden grund Sx adfærd W B NE Bedst Værst Bemærkninger Sidde Sidde over lang tid Rejse sig fra sidd. Smerte / obstruktion Forover bøjning F. b. over lang tid Rette sig op fra f. b. Smerte / obstruktion Stå Stå over lang tid Gå Rygliggende Maveliggende Sideliggende Morgen/ dag /aften Hoste Nyse Aktv. Bugpressen Løfte Stationær / i bev. Søvnforstyrrelser: nej / ja:.timer i gennemsnit: Underlag: hård/ medium / blød Normal sovestilling: ryg / mave / side (hø) (ve): Sovestilling aktuelt:

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

AFRAPPORTERING. Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse

AFRAPPORTERING. Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse AFRAPPORTERING Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt april 2007 Udarbejdet af Fysioterapeut, Flemming

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

National Arbejdsgruppe

National Arbejdsgruppe Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Kapitel 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark og Region Syddanmark

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen,

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen, Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af arbejdsgruppen, 2012-08-22 Revideret 6.1.2014 og 15.1.2014, 31.1.2014 og 26.5.2014 af

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Knæhold Forord INDLEDNING I Ølstykke Fysioterapi & Træning arbejdes der med rygpatienter

Læs mere

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb?

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Kommunikation med læge i pakkeforløb Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017-20 Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Konkrete eksempler relateret til pakkeforløb (speciale 64) i Landsoverenskomst

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21 Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21 Baggrund MedCom har fået til opgave at få det nuværende papirblanket

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Logbog. Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej Ølstykke olstykkefys.dk

Logbog. Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej Ølstykke olstykkefys.dk Logbog Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ølstykke Fysioterapi og Træning Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke

Læs mere

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Punkt 5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme. 2010-28362. Orientering:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22.

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. juni 2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal

Læs mere

Trochantersmertesyndrom

Trochantersmertesyndrom Trochantersmertesyndrom Laterale hoftesmerter Fysioterapeut Lønne Godskesen Idrætsklinikken, Middelfart Sygehus Fyraftensmøde 25-04-2017 Patologi Risikofaktorer Kvinde (4:1) over 40 Overgangsalder Bredt

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Fysioterapeutisk indhold er baseret på alment kendte elementer for træning/behandling til rygpatienter Individuelle forløb Holdtræningsforløb udeladt som

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Logbog Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Logbog Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Logbog Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ølstykke Fysioterapi og Træning Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke

Læs mere

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test Genoptræning i Esbjerg Kommune - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af Test Baggrund Øget krav i samfundet omkring dokumentation Ønske fra direktionen Sikre fortsat kvalitetsudvikling Formål

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere