Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015"

Transkript

1 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

2 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt Kontrakten som risikostyringsredskab Væsentlige klausuler i kommercielle kontrakter Implementering af risikostyringsværktøjer

3 Kontrakten som risikostyringsværktøj 3

4 4 Er kontrakter overhovedet så vigtige? Enhver erhvervsmæssig transaktion i en virksomhed er baseret på en kontrakt Alle facetter af virksomhedens aktiviteter er reguleret af kontrakter/aftaler Kontrakter udgør derfor en helt afgørende grundsten i en hvilken som helst virksomhed Kvaliteten af virksomhedens kontrakter er derfor vigtig En virksomhed med en bevidst/struktureret tilgang til sine kommercielle kontrakter har større chancer for at klare sig godt. Virksomhedens kontrakter udgør således et helt afgørende risikostyringsværktøj i virksomheden!

5 5 Risikostyring et varmt emne Risikostyring generelt er vigtigt i relation til governance Selskabslovens 115: I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne [ ] påse, at [ ] der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Corporate governance anbefalingerne: effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, til at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering. Det er væsentligt, at risiciene identificeres og kommunikeres, og at risiciene håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Effektiv risikostyring af virksomheden kan ganske enkelt ikke ske uden fornøden fokus på risikostyring af virksomhedens kontrakter!

6 6 Den gode kontrakt - Væsentlige klausuler og faldgruber i kontrakter

7 7 Den gode kontrakt Overordnede krav til den gode kontrakt Skriftlighed Sprogbrug er forståeligt og udtrykker parternes fælles forståelse og aftale Tilpasset de unikke forhold som aftalen skal regulere Klar beskrivelse af rettigheder og forpligtelser Facitliste i tilfælde af fejl, svigt eller uregelmæssigheder Afspejler virksomhedens risikopolitik Aftalen kan implementeres og efterleves af virksomheden Ingen ubehagelige overraskelser

8 Forskellige retstraditioner 8

9 9 Civil law eller common law? Forskelle i retstraditioner: Omkring ca. 80 common law lande Alle tidligere engelske kolonier World factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2100.html

10 10 Civil law eller common law? Kendetegn Common law Civil law Domstolsafgørelser Juridisk litteratur, afhandlinger mv. Bindende og danner præjudice Har meget lidt indflydelse på domstolene falder i højere omfang tilbage på tidligere afgørelser og enkelte dommeres obiter dictum Udgangspunkt bindende for parterne - dog modifikation vedrørende fortolkning af love mv. Væsentlig indflydelse i visse lande Kontraktfrihed Omfattende Mere begrænset - deklaratoriske regler, retsgrundsætninger mv. kan få indflydelse på parternes aftale

11 11 Forskelle i retstraditioner Civil law Subjektiv fortolkning: Parternes fælles forståelse og adfærd Deklaratoriske regler og retsgrundsætninger Rimelighed (domstolenes fri bevisbedømmelse) in dubio reglen Common law Parol evidence rule Objektiv fortolkning Four corner principle

12 12 Civil law eller common law? Traditionelt forskelle i fortolkningen Fordele og ulemper ved civil law-kontrakter: Aftalen behøver ikke regulere alle forhold, da baggrundsretten og parternes hensigt indfortolkes Danske fortolkningsregler finder anvendelse (diverse fortolkningsregler, rimelighedshensyn og loyalitetspligt) Kan skabe uforudsigelighed/usikkerhed, da det er de konkrete omstændigheder i de enkelte tilfælde, der er afgørende for vurderingen Fordele og ulemper ved common law-kontrakter: Alle forhold skal nævnes, hvilket indebærer, at koncipisten bør overveje de enkelte mulige situationer og scenarier Kun hvis en bestemmelse er uklar, og meningen heller ikke i øvrigt kan udledes på grundlag af aftalens bestemmelser, så kan domstolene vælge at reformere kontrakten og finde frem til partneres hensigt ud fra objektive kriterier (ctr. subjektive forhold) En lang kontrakt kan blive uoverskuelig, og enkelte forhold kan nemt blive glemt eller overset

13 13 Civil law eller common law? Tendens i internationale kontrakter i dag Aftalerne internationaliseres Aftaler skrives på engelsk Aftaler udformes og struktureres med baggrund i en common law model uanset lovvalg - dvs. vi laver lange kontrakter, omfattende detailregulering, anvendelse af boilerplate klausuler etc. Eksempler på forening af common law og civil law - Unidroit principles of international commercial contracts - CISG - Incoterms etc.

14 14 Common law - boilerplate Waiver. This permits the parties to forego or give up the right to sue for breach of a particular provision of the agreement without giving up any future claims regarding the same provision. Severability. This permits a court to sever (take out) an invalid provision and still keep the rest of the agreement intact. Integration. An integration clause says that the written contract represents the final agreement of the parties. Often, it explicitly states the any prior agreement or discussions of the agreement are replaced by the written contract and that any further modification to the contract must be in writing. Attachments. This guarantees that attachments and exhibits will be included as part of the agreement. Notice. This describes how each party must provide notices to the other (for example, to terminate the agreement). Relationships. This prevents either party from claiming a business relationship with the other (for example, by stating that the parties are partners or that one is the other's employee). Assignment. This affects the ability of the parties to sell or transfer their rights under the agreement to another party. Force majeure (This clause establishes that the agreement will be suspended in the event of unforeseen disasters (such as earthquakes, hurricanes, floods, and so on). Headings. This clause provides that the headings used throughout the agreement have no special significance. Confidentiality. This guarantees that the parties will not disclose certain information. Announcements. This establishes the manner in which the parties can make public disclosures about the subject of the contract, such as statements about a forthcoming merger or joint business venture. Etc.

15 15 Engelske klausuler om aftalefortolkning Kilde: Linklaters, UK - Should You Endeavour to Be Reasonable? By Richard Cumbley and Peter Church

16 16 Vigtige bestemmelser Parterne Formålsbestemmelser (fx whereas og now therefore common law?) Definitioner Aftalegrundlaget og prioritering af dokumenter Pris og betaling Ydelse og omfang Garantier og indeståelser Mangler og forsinkelser Misligholdelsesbeføjelser Erstatning og konventionalbod Ansvarsbegrænsninger Kontraktens varighed og ophør Fortrolighed Lovvalg og værneting Genforhandling og ændringsadgang Forhold til underleverandører

17 Betaling & sikkerhed for betaling 17

18 18 Pris og prisregulering Hvilken pris? Er det en fast pris? På hvilket grundlag beregnes prisen (mængder, tidsforbrug mv.)? Gælder for hele kontraktperioden eller kan den reguleres Hvordan skal regulering ske? Regulering i forhold til råvarepriser, prisindeks mv. Indeksregulering Enhedspriser, dagsrater mv. (er ændringen omfattet?) Dokumenterede prisstigninger Ændring i afgifter og gebyrer Open book (overveje alternativ revisionsklausul/auditklausul) Bench-mark klausuler Diskretionær adgang Hvordan skal betaling ske? I hvilken valuta? Brug af faktura (krav til faktura) Eksklusiv skatter, afgifter, gebyrer mv. Betalingsfrister, godkendelses procedurer mv. Modregningsadgang?

19 19 Betaling & sikkerhed for betaling Hvordan sikrer man sig mod købers manglende betaling? Forudbetaling (ofte ikke muligt for 100 % af købesummen) Debitorforsikring (dækker ikke hele kontraktsummen, men ofte kun 90 %) Remburs Betalingsgaranti Mulighed for at ændre betalingsvilkår, hvis debitorforsikring ikke kan opnås? Andre former for sikkerhed? Ejendomsforbehold Tilbageholdelse af dele af købesummen

20 20 Betaling & sikkerhed for betaling Remburs Købers bank garanterer betalingen over for sælger under forudsætning af opfyldelse af nærmere aftalte betingelser typisk ved præsentation af konnossement, B/L, faktura mv. Bør altid være uigenkaldelig ( irrevocable ) Bekræftet ( confirmed ) eller ikke bekræftet (dvs. indestår sælgers egen bank også for betalingen afhænger af behovet) Udfordringer Nøjagtig præsentation af de dokumenter som fremgår af rembursen Ændringer i dokumenter indebærer, at rembursbeløbet ikke udbetales Det er ikke gratis

21 21 Betalingsgaranti Betalingsgaranti Garanti for betaling ved købers misligholdelse mv. Fx uigenkaldelig bankgaranti på anfordringsvilkår Sikre, at der sker betaling, såfremt sælger fremsætter krav herom. Somme tider meget vidtgående garantitekst, som indebærer betalingsforpligtelse uanset indsigelser ved first demand. - Dette er ikke uden risiko for køber. Hvilken bank? Lovvalg og værneting? Udløb? Er ikke gratis! Moderselskabsgaranti Moderselskabet indestår for betalingen Ofte 100 % garanti for hele beløbet Kan være on demand Lovvalg og værneting

22 Ejendomsforbehold 22

23 23 Hvad er et ejendomsforbehold? Kreditaftalelovens 4, nr. 16: Et køb, hvor det er aftalt mellem sælgeren og køberen, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser ifølge købet. Aftaletidspunkt: Ejendomsforbehold skal være aftalt senest ved overgivelse af det købte! Hvornår sker der overgivelse? Når genstanden faktisk befinder sig hos køberen, hos køberens repræsentant eller under forhold, der må ligestilles hermed. Hovedregel: Overgivelse ved købers faktiske besiddelse U H: K bestilte rør hos S til udførelse af entreprise på byggeplads. Nogle af rørene ankom på 3 jernbanevogne, som blev rangeret ind på vigespor umiddelbart ved arbejdspladsen. Rørene var overgivet til K uanset manglende aflæsning, da rørene var undergivet K s fri faktiske råden og bestemmelse.

24 24 Betingelser aftalens klarhed Gyldigt ejendomsforbehold kræver klar og udtrykkelig aftale. Stiltiende aftale kan udgøre et gyldigt ejendomsforbehold. Mundtlig aftale kan udgøre et gyldigt ejendomsforbehold, MEN betingelserne for at kreditgiver kan foretage tilbagetagelsesforretning ifølge kreditaftalelovens 36 er, at forbeholdet er indeholdt i en skriftlig kontrakt. Krav om klarhed (også i relation til form) U V Ejendomsforbehold fortrykt på kontraktens bagside ikke gyldigt, da kontrakten var underskrevet på forsiden. U V Ejendomsforbehold, der var fortrykt på side 3, henviste til kontraktens side 1, der var påført parternes underskifter. Ejendomsforbeholdet var gyldigt.

25 25 Betingelser specifikation Ejendomsforbehold kræver specifikation af salgsgenstanden. Kravet svarer til, at en håndpanthaver skal kunne identificere sit pant, selv om genstanden er opbevaret med lignende genstande hos tredjemand. Vurderingen er i praksis altid konkret. Vigtigt at specificere selv om ejendomsforbeholdet er gyldigt aftaleretligt, kan det ikke opretholdes, hvis den solgte genstand ikke kan identificeres. Kan opfyldes fx ved mærkning af gentanden (tilhører XX). Noter i aftalen mærke, nummer, farve, årgang, størrelse, kvalitet, materiale osv. tingsbestem og beskriv. Kravene lempes dog, hvis køberen i perioden ikke har haft andre lignende genstande.

26 26 Retsvirkninger Sælgeren kan tilbagetage genstanden ved køberens misligholdelse af kontrakten og har krav på restfordringen. Desuden valgfrihed mellem at tage tilbage eller at foretage udlæg i andre aktiver. Ved konkurs: Sælgeren har separatistkrav i konkursboet, medmindre boet indtræder i kontrakten. Sælgeren har vindikationsret ved køberens salg til tredjemand uanset tredjemands gode tro - se dog undtagelser.

27 27 Ejendomsforbehold - retsvirkninger Ejendomsforbehold kan gyldigt opretholdes i relation til tredjemand U1: Forhandlergrundsætningen varer købt med henblik på videresalg her gælder ulovregulerede regler om kreditkonsignation (krav til kontrol mv.). U2: Genstanden bliver ved indlæggelse i fast ejendom en bestanddel heraf, kan ejendomsforbehold ikke opretholdes, TL 38. U3: Genstanden bliver integreret bestanddel af genstand, som tredjemand har bedre ret over (indarbejdes i andre genstande mv.) men ikke kurators indføjelse efter dekretdato, se fx U H (skibsgear). U4: Ejendomsforbehold i råvarer/halvfabrikata, når sælgeren efter overgivelsen ikke udviser samme adfærd som konsignanten i konsignationsforhold, jf. U V og U H.

28 28 Ejendomsforbehold Opsummering hvad bør der reguleres i det gode ejendomsforbehold? Aftalt, klart og tydeligt og inden overgivelsen Genstanden skal klart kunne identificeres. Aftalen indeholder forpligtelse for køber til at foretage mærkning, holde adskilt tilhører XX. Aftalen indeholder ret for sælger til foretage løbende inspektion, audit mv. Sælger bør altid forudgående tjekke lokale krav (local compliance) hvad skal være opfyldt, for at ejendomsforbeholdet kan gøres gældende i en konkurssituation.

29 29 Andre jurisdiktioner Ejendomsforbehold skal aftales gyldigt men der kan være yderligere krav, som skal opfyldes for at det kan gøres gældende, fx registrering for visse genstande mv.! Tjek altid lokal ret dvs. dér, hvor ejendomsforbeholdet forventeligt skal gøres gældende. Tysk ret - udvidet adgang til at aftale ejendomsforbehold Der findes: Udvidet ejendomsforbehold (erweiteter Eigentumsvorbehalt) Forlænget ejendomsforbehold (verlängerter Eigentumsvorbehalt) Forhåndsoverdragelse (Vorausabtretungsklausel)

30 30 Tysk ret (erweiteter Eigentumsvorbehalt) Ejendomsforbeholdet knytter sig ikke kun til den konkrete fordring, sælgeren opnår, men dækker samtlige krav, som sælgeren har mod køberen. Dermed rækker forholdet ud over den konkrete genstand, der er solgt under ejendomsforbehold. Alle leverede varer er til sikkerhed for sælgerens krav. Så længe køberen skylder sælgeren et beløb, kan sælgeren kræve tilbagelevering af en hvilken som helst leveret vare, som stadig befinder sig hos køber.

31 31 Forlænget ejendomsforbehold (verlängerter Eigentumsvorbehalt) Ejendomsforbehold, hvor sælgeren udover at tage ejendomsforbehold i solgte varer også kan tage ejendomsforbehold i: 1. Efterfølgende forarbejdede varer. Eks. Sælgeren har ejendomsforbehold i hvedekerner, ejendomsforbeholdet omfatter det malede mel. 2. Varer, hvori de varer, som er solgt under ejendomsforbeholdet, indgår. Eks. Sælgeren har ejendomsforbehold i cykelstyr og kan tilbagetage den færdigproducerede cykel, eller sælgeren har ejendomsforbehold i gearkasser, som indgår i vindmøllen.

32 32 Forhåndsoverdragelse (Vorausabtretungsklausel) Ejendomsforbehold, hvor sælgeren på forhånd får overdraget de krav, som fremover opstår ved køberens videresalg af varerne til egne kunder. Dog ingen sikkerhed i allerede indgåede betalinger, da disse ikke kan individualiseres.

33 Ydelse og omfang 33

34 34 Ydelse og omfang Klar aftale vedrørende scope Beskrivelse i bilag hvad leveres og hvilke krav skal leverancen opfylde Undersøgelser, inspektion, test mv. Garantier for kvalitet, opfyldelse af formål mv. Bod ved forsinkelse, overholdelse af mellemterminer mv. (gyldighed?) Tilbageholdelse af betaling, indtil varen er modtaget helt/delvist Mangelsbeføjelser (returnering, forholdsmæssigt afslag, ret til at kræve udbedring/ret til afhjælpning af tredjemand mv.)

35 35 Køberens forudgående undersøgelser, test mv. Formål sikre den korrekte og kontraktmæssige leverance Relevante klausuler Adgang til inspektion og auditering (sælgers site og underleverandørers site) Adgang til at afvise ydelser, delleverancer mv. som ikke opfylder kontrakten (standpunktsrisiko sole discretion?) Adgang til at foretage test inden levering Levering af testrapporter, dokumentation for certificeringer mv. Hvad indebærer dette for sælger? - Behov for at modificere klausuler f.eks. Varsel, indenfor arbejdstid, begrænse omfang mv. - Hvis køber tager fejl afholder køber omkostninger etc. Hvad indebærer dette for køber? - Kan det præjudicere købers reststilling, at køber har foretaget test, undersøgelser mv. - Købelovens 47

36 36 Garantier Krav - Klar og entydig beskrivelse af, hvad det er, som sælger garanterer. - Omfang og periode bør fremgå - er der tale om en egentlig garanti som også sikrer egenskaber ved genstanden efter levering og ikke blot ved levering. - Formål med garanti at sikre et objektivt ansvar for sælger, hvis indholdet af garantien ikke opfyldes (og ikke fx Seller warrants that according to Seller s knowledge.. ). - Fit for purpose klausuler (MT Højgaard a/s v E.ON Climate Renewables UK Robin Rigg East Ltd [2014] EWHC 1088 (TCC) ( Robin Rigg )) er en absolut forpligtelse, men se English Court of Appeal in M.T. Hojgaard a/s v. E.ON Climate and Renewables Robin Rigg East Ltd [30 April 2015] - Alternativt reasonable skill and care men pas på med modifikationer f.eks. Contractor warrants that the design shall be completed with reasonable skill and care and will when completed be suitable for the purpose stated in the Contract Documents and will when completed comply with any performance specifications or requirements included or referred to in the Contract Documents. Ordlyden bør nøje gennemgås!

37 37 Covenants, warranties, indemnities etc. Covenant En forpligtelse for part til at foretage en handling, undladelse etc. Licensee shall pay Licensor a royalty based on 2.5% of Gross Revenues received from the sale of the Licensed Products Væsentlig misligholdelse hæveadgang og erstatning Representation Et løfte, oplysning mv. vedrørende et eksisterende forhold Licensor represents to Licensee that it has the full and unencumbered right, power and authority to enter into this Agreement and to grant the license rights granted by Licensor to Licensee hereunder Misreprensentation kræve at aftalen er void dvs. træde tilbage med tilbagevirkende kraft. Warranty Indeholder et løfte, tilsagn om en bestemt tilstand, faktum mv. vil være som det angivne Hvor langt løber garantien (perioden kun ved afgivelsen eller også derefter?) Licensor warrants to Licensee that it has not received any written notice or claim, and is not otherwise aware that the Licensed Technology infringes or misappropriates the proprietary rights of any other Person Erstatning Indemnity Indeholder en erklæring om at ville skadesløsholde sin kontraktpart for tab mv. som opstår som følge af et givent forhold Licensor shall indemnify the Licensee for any claims, losses, costs, expenses etc. in the event the Licensed Technology infringes any third party rights Fuld kompensation krone for krone

38 38 Incoterms Incoterms er en forkortelse af International Commercial Terms. Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC). Seneste version er Incoterms 2010 I forbindelse med nationale og internationale transporter, regulerer Incoterms bl.a. følgende: Hvornår risikoovergangen finder sted, samt på hvilket tidspunkt man må antage den solgte vare for at være leveret. Hvem af parterne, der har ansvar for aftaler vedrørende transporten og for indhentelse af eventuelle eksportog importtilladelser. Hvem, der skal dække omkostningerne forbundet med leveringen. Hvorvidt en af parterne har ansvar for at tegne forsikring knyttet til leveringen.

39 39 Incoterms Incoterms er ikke lovregler, men standardbetingelser for handelsforhold. Incoterms finder således ikke umiddelbart anvendelse, men skal aftales af handelsparterne. Tilsvarende gælder, at parterne, såfremt de anvender en handelsregel, der svarer til en af reglerne i Incoterms 2010, må vedtage Incoterms 2010, hvis reglerne skal fortolkes i overensstemmelse hermed. U H Sagsøgte gjorde gældende, at den af parterne anførte franco-klausul må forstås således, at leveringsklausulen i sagsøgtes ordrebekræftelse svarede til Incoterms-klausulen DDU. Det fandtes dog ikke umiddelbart uden andre holdepunkter at kunne lægges til grund, ligesom en sådan angivelse under alle omstændigheder ikke kunne tillægges betydning i forholdet mellem sagsøgeren og sagsøgte.

40 40 Incoterms 2010 Enhver transportform Ex Works (EXW) - Levering på Sælgers plads Free Carrier (FCA) - Levering hos Købers fragtfører i sælgers land Carriage Paid To (CPT) - Levering hos Sælgers fragtfører i sælgers land incl. fragt Carriage and Insurance Paid To (CIP) - Som CPT - Sælger betaler forsikring på begrænsede betingelser Delivered At Terminal (DAT) - Levering i Terminal Aflæsset / Køber import klarerer Delivered At Place (DAP) - Levering på angivet Plads ikke aflæsset /Køber import klarerer Delivered Duty Paid (DDP) - Levering på angivet Plads ikke aflæsset / Sælger import klarerer Transport ad søvejen Free Alongside Ship (FAS) - Levering langs skibsside skaffet af Køber Free On Board (FOB) - Levering om bord på skib skaffet af Køber Cost and Freight (CFR) - Levering om bord på skib skaffet af Sælger incl. fragt Cost, Insurance and Freight (CIF) - Som CFR Sælger betaler forsikring på begrænsede betingelser

41 41 Hvad reguleres ikke i Incoterms 2010? Hvorledes købsaftalen og andre aftaler indgås Aftaleloven, evt. CISG Del II Prisen og dens betaling Både Pris og Betaling bør aftales Ellers skal sædvanlig pris betales Betalinsform, ex. remburs eller lign. Generelle køberetlige regler Købelov, evt. CISG regulerer misligholdelse, tabsopgørelse mv. Ejendomsrettens overgang Lovvalgsregler Int. privatretlige regler Lovvalg i aftalen Værneting / voldgift

42 Misligholdelsesbeføjelser 42

43 43 Misligholdelsesbeføjelser Detaljeret beskrivelse af beføjelser ved anden parts misligholdelse kan fungere som risikostyringsværktøj Væsentlig misligholdelse - Detaljeret beskrivelse af begivenheder, som udgør væsentlig misligholdelse - Varsel og afhjælpningsperiode Misligholdelse i øvrigt - Rettigheder og pligter ved misligholdelse (mangler/forsinkelse) - Afhjælpningsret/-pligt - Antal afhjælpningsforsøg - Ret for køber til at inddrage ekstern bistand til afhjælpning (hvornår, omfang etc.) - Bod ved manglende afhjælpning - Bod ved forsinkelse (hvad er beføjelsen, hvis intet er aftalt?) - Er købers misligholdelsesbeføjelser udtømmende beskrevet? (hvad gælder, hvis dette ikke er præciseret?)

44 44 Misligholdelsesbeføjelser Detaljeret beskrivelse af beføjelser ved anden parts misligholdelse kan fungere som risikostyringsværktøj - Reklamation - Reklamationspligt og cut-off klausuler - Mulighed for forsikringsdækning ved egen misligholdelse?

45 Opsigelse og ophævelse 45

46 46 Opsigelse/ophævelse Opsigelse ctr. ophævelse Opsigelse (termination for convenience) Uden begrundelse/årsag Varsel Aftalen ophører Ansvarsfrit Ingen opsigelsesadgang? Ophævelse (termination for cause) Kræver begrundelse/årsag Væsentlig misligholdelse Påkrav Afhjælpningsperiode Aftalen ophører Ansvar Uberettiget ophævelse? Se f.eks. U H (Scotwork Partnership) Gælder (visse) af aftalens bestemmelser efter aftalen ophør survival?

47 Erstatning og konventionalbod 47

48 48 Erstatning og konventionalbod Erstatning kræver: Dokumenteret tab Ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, adækvans Konventionalbod kræver Aftale herom Dokumenteret overtrædelse af bestemmelsen konventionalboden er tilknyttet fx forsinkelse (nøje knyttet til tidsplan), mangler, manglende overholdelse af specifikke bestemmelser i kontrakten. Hvordan fastsættes konventionalboden - %/promille af kontraktprisen, fast beløb, pr. dag (arbejdsdag?), uge, fulde uge, påbegyndt uge, overtrædelse af mellemfrister (AB?) og slutfrister (baggrund), akkumulerende, virkning af forcering, indebærer idømt dagbod tidsfristforlængelse, opgørelse, modregningsadgang, maksimum bod etc.? Retsvirkning af, at maksimum på konventionalboden nås? Ret til erstatning ud over dagbod? Reklamation fra kundens side

49 49 Erstatning og konventionalbod Vær opmærksom (oversættelse af dagbod) Common law: Penalties - Straf? - Vil ikke blive håndhævet Liquidated damages - Det forekommer sandsynligt, at der vil blive lidt et tab som følge af misligholdelsen, men vanskeligt at estimere - Oprigtig udtryk for det estimerede tab - Er ikke udtryk for en straf - Ret til erstatning udover dagbod? Exclusive remedy clause

50 Ansvarsfraskrivelser 50

51 51 Ansvarsfraskrivelser Forskellige typer af ansvarsfraskrivelser Cap - ansvarsbegrænsning Ansvaret begrænses til et bestemt maksimum beløb, eksempelvis 50 % af kontraktsummen/ordreværdien Skal begrænsningen gælde både ved ansvar (liability), og også ved skadesløsholdelse (indemnities) - og både i og uden for kontrakt (in contract and in tort)? Ansvarsfraskrivelse for visse tab/tabsposter Tilsidesættelse? Grov uagtsomhed og fortsæt Overveje, om det kan have betydning for forsikringsdækningen vidtgående ansvarsfraskrivelser, som er vedtaget, vil forsikringsselskabet kunne påberåbe bør derfor altid overvejes ved produktansvar?

52 52 Direkte/indirekte tab Ansvarsfraskrivelser I kontrakter fraskrives ofte ansvar for indirekte tab eller følgetab. I flere agreed documents for eksempel AB92, ABR89, K02 og Orgalime 2000 afskæres indirekte tab ligeledes Men hvad betyder indirekte tab? Findes der en fælles international forståelse?

53 53 Direkte/indirekte tab Hadley v Baxendale (1854) Tab, der opstår ved kontraktbrud kan inddeles i 2 kategorier: 1) Tab som opstår som en direkte og naturlig følge af misligholdelsen og i en ordinary course of events ( direkte tab ) 2) Tab, som opstår som et resultat af særlige omstændigheder i sagen ( indirekte tab ) Croudance Construction Ltd v Cawoods Concrete Products Ltd [1978] Consequential loss skal forstås som kategori 2 om indirekte tab Efterfølgende retspraksis har vist: Engelske domstole har i retspraksis fundet, at loss of profit og/eller loss of revenue, alt efter omstændighederne kan være et direkte tab, se fx Markerstudy Insurance Company Ltd & Ors v Endsleigh Insurance Services Ltd [2010] EWHC 281 Neither party shall be liable to the other for any indirect or consequential loss (including but not limited to loss of goodwill, loss of business, loss of anticipated profits or savings and all other pure economic loss) arising out of or in connection with this Agreement Endsleigh will not be liable to Markerstudy for any indirect or consequential loss or loss of profit or loss of business arising out of data input errors by Endsleigh. Se også BHP v British Steel [1999] 2 Lloyd's Rep 583

54 54 Direkte/indirekte tab Husk derfor altid at overveje nøje, hvad en ansvarsfraskrivelse for indirekte tab betyder, at identificere og definere den type tab, man henholdsvis vil og ikke vil acceptere ansvar for, fx: Parterne er ikke ansvarlige for nogen form for avancetab, driftstab, tab af goodwill, tab af data [andre typer tab, der skal fraskrives]. Herudover er Parterne ikke ansvarlige for indirekte tab og/eller følgetab. Neither Party shall be liable to the other, and each Party hereby waives all claims against the other (and against their respective members, shareholders, officers, directors, agents and employees), for any loss of actual or anticipated profits, revenues, or product, loss of use, loss of contracts, loss of consents or loss of data, arising out of this Agreement, regardless of whether any such claim arises in contract, warranty, indemnity, tort (including negligence), breach of statutory duty, strict liability or otherwise. Furthermore, neither Party shall be liable to the other, and each Party hereby waives all claims against the other (and against their respective members, shareholders, officers, directors, agents and employees) for any consequential, incidental, indirect, special, exemplary or punitive damages whether any such claim..

55 IP-rettigheder 55

56 56 IP-rettigheder Beskyttelse af virksomhedens eksisterende og fremtidige IP-rettigheder er vigtig. Afhængig af samarbejdets karakter/kontraktstypen kan det være altafgørende. Hvem opnår rettigheder til IP, der udspringer af parternes kommercielle samarbejde? Skal det være eksklusive rettigheder til én af parterne eller delte rettigheder? Ofte en fordel/påkrævet at beskrive IP-rettigheder meget detaljeret i aftalen (en spids pen (læs expert) er påkrævet).

57 Force Majeure 57

58 58 Force Majeure Ansvarsfrihed ved særlige begivenheder Parterne kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure Hvad dækker dansk rets almindelige definition? - Købelovens 24: Krig, indførelsesforbud og lignende - CISG ej egentligt force majeure (kontrolansvar) Hvad bør force majeure dække? - Overveje specifikation: Krig, terror, indførelsesforbud, strejke?, lockout?, underleverandørers manglende leveringsevne?, orkan?, brand?, leveringsnægtelse, enhver anden hændelse, som parten ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentligt besværliggør partens opfyldelse af sine forpligtelser, og som parten ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse/var uden for partens rimelige kontrol? - Hvad indebærer force majeure? - Skal betingelserne kvalificeres? (f.eks. ikke strejke hos egne medarbejdere, eller national strejke mv.) - Hvordan skal beyond the control of. fortolkes? - Hvem har bevisbyrden for force majeure? - Skal man kunne kræve omkostningsdækning? - Skal parterne frit kunne træde tilbage ved længerevarende force majeure? - Krav om notifikation mv.

59 59 The Doctrine of Frustration og Hardship Forskel fra force majeure? Efter engelsk ret skal force majeure aftales ikke aftalt, ingen adgang til at påberåbe force majeure, men i stedet finder the doctrine of frustration anvendelse Hvornår er en kontrakt frustrated? frustration occurs whenever the law recognizes that without default of either party a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. Non haec in foedera veni. It was not this I was promised to do. (se Davis Contractors Ltd. vs. Fareham Urban District Council) Umulighed! Hardship Skal aftales f.eks. adgang til at forhandle om nye vilkår hvis opfyldelse af kontrakten er excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract (ICC hardship klausul) Tillader ændringer i kontrakten, når omstændighederne forandrer kontraktbalancen Aftl. 36? PAS PÅ!

Risikostyring af kontrakter. Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014

Risikostyring af kontrakter. Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014 Risikostyring af kontrakter Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014 2 Risikostyring af kontrakter Overblik - emner Risici ved at drive virksomhed Kontraktuelle

Læs mere

Faldgruber i internationale kontrakter. Uddannelsesdagen 2017

Faldgruber i internationale kontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Faldgruber i internationale kontrakter Uddannelsesdagen 2017 2 Emner Faldgruber i internationale kontrakter Faldgruber ved indgåelse af internationale kontrakter Betydningen af lovvalgs- og tvisteløsningsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen FORPLIGTELSER I FORHANDLINGER Ingen kontraheringspligt Loyalitetspligt Erstatningsansvar i forbindelse

Læs mere

Kontraktstyring. Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa

Kontraktstyring. Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa Kontraktstyring Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa 2 Kontraktstyring En metode til at styre og følge op på kontrakterne i din institution. Løser typiske udfordringer, som: Opbevaring af kontrakter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Hvor er virksomhederne i forhold til kontraktstyring? Ved partner Ole Nørgaard, Bech-Bruun

Hvor er virksomhederne i forhold til kontraktstyring? Ved partner Ole Nørgaard, Bech-Bruun Hvor er virksomhederne i forhold til kontraktstyring? Ved partner Ole Nørgaard, Bech-Bruun 2 Emner Bech-Bruun s survey om kontraktstyring Hvor er virksomhederne relation til kontraktstyring? Hvordan kommer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr.

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr. GRAKOM NOTAT 28.6.2016 GA J.nr.: 20150729 VEJLEDNING TIL KONTRAKTTILLÆG VEDRØRENDE DIGITALT PRINTUDSTYR INTRODUKTION Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Tvistløsningsfora i M&A-processer Ordinære domstole (almindelige sager og forbudssager) Voldgift Mediation Sagkyndig

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere