Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015"

Transkript

1 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

2 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt Kontrakten som risikostyringsredskab Væsentlige klausuler i kommercielle kontrakter Implementering af risikostyringsværktøjer

3 Kontrakten som risikostyringsværktøj 3

4 4 Er kontrakter overhovedet så vigtige? Enhver erhvervsmæssig transaktion i en virksomhed er baseret på en kontrakt Alle facetter af virksomhedens aktiviteter er reguleret af kontrakter/aftaler Kontrakter udgør derfor en helt afgørende grundsten i en hvilken som helst virksomhed Kvaliteten af virksomhedens kontrakter er derfor vigtig En virksomhed med en bevidst/struktureret tilgang til sine kommercielle kontrakter har større chancer for at klare sig godt. Virksomhedens kontrakter udgør således et helt afgørende risikostyringsværktøj i virksomheden!

5 5 Risikostyring et varmt emne Risikostyring generelt er vigtigt i relation til governance Selskabslovens 115: I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne [ ] påse, at [ ] der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Corporate governance anbefalingerne: effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, til at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering. Det er væsentligt, at risiciene identificeres og kommunikeres, og at risiciene håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Effektiv risikostyring af virksomheden kan ganske enkelt ikke ske uden fornøden fokus på risikostyring af virksomhedens kontrakter!

6 6 Den gode kontrakt - Væsentlige klausuler og faldgruber i kontrakter

7 7 Den gode kontrakt Overordnede krav til den gode kontrakt Skriftlighed Sprogbrug er forståeligt og udtrykker parternes fælles forståelse og aftale Tilpasset de unikke forhold som aftalen skal regulere Klar beskrivelse af rettigheder og forpligtelser Facitliste i tilfælde af fejl, svigt eller uregelmæssigheder Afspejler virksomhedens risikopolitik Aftalen kan implementeres og efterleves af virksomheden Ingen ubehagelige overraskelser

8 Forskellige retstraditioner 8

9 9 Civil law eller common law? Forskelle i retstraditioner: Omkring ca. 80 common law lande Alle tidligere engelske kolonier World factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2100.html

10 10 Civil law eller common law? Kendetegn Common law Civil law Domstolsafgørelser Juridisk litteratur, afhandlinger mv. Bindende og danner præjudice Har meget lidt indflydelse på domstolene falder i højere omfang tilbage på tidligere afgørelser og enkelte dommeres obiter dictum Udgangspunkt bindende for parterne - dog modifikation vedrørende fortolkning af love mv. Væsentlig indflydelse i visse lande Kontraktfrihed Omfattende Mere begrænset - deklaratoriske regler, retsgrundsætninger mv. kan få indflydelse på parternes aftale

11 11 Forskelle i retstraditioner Civil law Subjektiv fortolkning: Parternes fælles forståelse og adfærd Deklaratoriske regler og retsgrundsætninger Rimelighed (domstolenes fri bevisbedømmelse) in dubio reglen Common law Parol evidence rule Objektiv fortolkning Four corner principle

12 12 Civil law eller common law? Traditionelt forskelle i fortolkningen Fordele og ulemper ved civil law-kontrakter: Aftalen behøver ikke regulere alle forhold, da baggrundsretten og parternes hensigt indfortolkes Danske fortolkningsregler finder anvendelse (diverse fortolkningsregler, rimelighedshensyn og loyalitetspligt) Kan skabe uforudsigelighed/usikkerhed, da det er de konkrete omstændigheder i de enkelte tilfælde, der er afgørende for vurderingen Fordele og ulemper ved common law-kontrakter: Alle forhold skal nævnes, hvilket indebærer, at koncipisten bør overveje de enkelte mulige situationer og scenarier Kun hvis en bestemmelse er uklar, og meningen heller ikke i øvrigt kan udledes på grundlag af aftalens bestemmelser, så kan domstolene vælge at reformere kontrakten og finde frem til partneres hensigt ud fra objektive kriterier (ctr. subjektive forhold) En lang kontrakt kan blive uoverskuelig, og enkelte forhold kan nemt blive glemt eller overset

13 13 Civil law eller common law? Tendens i internationale kontrakter i dag Aftalerne internationaliseres Aftaler skrives på engelsk Aftaler udformes og struktureres med baggrund i en common law model uanset lovvalg - dvs. vi laver lange kontrakter, omfattende detailregulering, anvendelse af boilerplate klausuler etc. Eksempler på forening af common law og civil law - Unidroit principles of international commercial contracts - CISG - Incoterms etc.

14 14 Common law - boilerplate Waiver. This permits the parties to forego or give up the right to sue for breach of a particular provision of the agreement without giving up any future claims regarding the same provision. Severability. This permits a court to sever (take out) an invalid provision and still keep the rest of the agreement intact. Integration. An integration clause says that the written contract represents the final agreement of the parties. Often, it explicitly states the any prior agreement or discussions of the agreement are replaced by the written contract and that any further modification to the contract must be in writing. Attachments. This guarantees that attachments and exhibits will be included as part of the agreement. Notice. This describes how each party must provide notices to the other (for example, to terminate the agreement). Relationships. This prevents either party from claiming a business relationship with the other (for example, by stating that the parties are partners or that one is the other's employee). Assignment. This affects the ability of the parties to sell or transfer their rights under the agreement to another party. Force majeure (This clause establishes that the agreement will be suspended in the event of unforeseen disasters (such as earthquakes, hurricanes, floods, and so on). Headings. This clause provides that the headings used throughout the agreement have no special significance. Confidentiality. This guarantees that the parties will not disclose certain information. Announcements. This establishes the manner in which the parties can make public disclosures about the subject of the contract, such as statements about a forthcoming merger or joint business venture. Etc.

15 15 Engelske klausuler om aftalefortolkning Kilde: Linklaters, UK - Should You Endeavour to Be Reasonable? By Richard Cumbley and Peter Church

16 16 Vigtige bestemmelser Parterne Formålsbestemmelser (fx whereas og now therefore common law?) Definitioner Aftalegrundlaget og prioritering af dokumenter Pris og betaling Ydelse og omfang Garantier og indeståelser Mangler og forsinkelser Misligholdelsesbeføjelser Erstatning og konventionalbod Ansvarsbegrænsninger Kontraktens varighed og ophør Fortrolighed Lovvalg og værneting Genforhandling og ændringsadgang Forhold til underleverandører

17 Betaling & sikkerhed for betaling 17

18 18 Pris og prisregulering Hvilken pris? Er det en fast pris? På hvilket grundlag beregnes prisen (mængder, tidsforbrug mv.)? Gælder for hele kontraktperioden eller kan den reguleres Hvordan skal regulering ske? Regulering i forhold til råvarepriser, prisindeks mv. Indeksregulering Enhedspriser, dagsrater mv. (er ændringen omfattet?) Dokumenterede prisstigninger Ændring i afgifter og gebyrer Open book (overveje alternativ revisionsklausul/auditklausul) Bench-mark klausuler Diskretionær adgang Hvordan skal betaling ske? I hvilken valuta? Brug af faktura (krav til faktura) Eksklusiv skatter, afgifter, gebyrer mv. Betalingsfrister, godkendelses procedurer mv. Modregningsadgang?

19 19 Betaling & sikkerhed for betaling Hvordan sikrer man sig mod købers manglende betaling? Forudbetaling (ofte ikke muligt for 100 % af købesummen) Debitorforsikring (dækker ikke hele kontraktsummen, men ofte kun 90 %) Remburs Betalingsgaranti Mulighed for at ændre betalingsvilkår, hvis debitorforsikring ikke kan opnås? Andre former for sikkerhed? Ejendomsforbehold Tilbageholdelse af dele af købesummen

20 20 Betaling & sikkerhed for betaling Remburs Købers bank garanterer betalingen over for sælger under forudsætning af opfyldelse af nærmere aftalte betingelser typisk ved præsentation af konnossement, B/L, faktura mv. Bør altid være uigenkaldelig ( irrevocable ) Bekræftet ( confirmed ) eller ikke bekræftet (dvs. indestår sælgers egen bank også for betalingen afhænger af behovet) Udfordringer Nøjagtig præsentation af de dokumenter som fremgår af rembursen Ændringer i dokumenter indebærer, at rembursbeløbet ikke udbetales Det er ikke gratis

21 21 Betalingsgaranti Betalingsgaranti Garanti for betaling ved købers misligholdelse mv. Fx uigenkaldelig bankgaranti på anfordringsvilkår Sikre, at der sker betaling, såfremt sælger fremsætter krav herom. Somme tider meget vidtgående garantitekst, som indebærer betalingsforpligtelse uanset indsigelser ved first demand. - Dette er ikke uden risiko for køber. Hvilken bank? Lovvalg og værneting? Udløb? Er ikke gratis! Moderselskabsgaranti Moderselskabet indestår for betalingen Ofte 100 % garanti for hele beløbet Kan være on demand Lovvalg og værneting

22 Ejendomsforbehold 22

23 23 Hvad er et ejendomsforbehold? Kreditaftalelovens 4, nr. 16: Et køb, hvor det er aftalt mellem sælgeren og køberen, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser ifølge købet. Aftaletidspunkt: Ejendomsforbehold skal være aftalt senest ved overgivelse af det købte! Hvornår sker der overgivelse? Når genstanden faktisk befinder sig hos køberen, hos køberens repræsentant eller under forhold, der må ligestilles hermed. Hovedregel: Overgivelse ved købers faktiske besiddelse U H: K bestilte rør hos S til udførelse af entreprise på byggeplads. Nogle af rørene ankom på 3 jernbanevogne, som blev rangeret ind på vigespor umiddelbart ved arbejdspladsen. Rørene var overgivet til K uanset manglende aflæsning, da rørene var undergivet K s fri faktiske råden og bestemmelse.

24 24 Betingelser aftalens klarhed Gyldigt ejendomsforbehold kræver klar og udtrykkelig aftale. Stiltiende aftale kan udgøre et gyldigt ejendomsforbehold. Mundtlig aftale kan udgøre et gyldigt ejendomsforbehold, MEN betingelserne for at kreditgiver kan foretage tilbagetagelsesforretning ifølge kreditaftalelovens 36 er, at forbeholdet er indeholdt i en skriftlig kontrakt. Krav om klarhed (også i relation til form) U V Ejendomsforbehold fortrykt på kontraktens bagside ikke gyldigt, da kontrakten var underskrevet på forsiden. U V Ejendomsforbehold, der var fortrykt på side 3, henviste til kontraktens side 1, der var påført parternes underskifter. Ejendomsforbeholdet var gyldigt.

25 25 Betingelser specifikation Ejendomsforbehold kræver specifikation af salgsgenstanden. Kravet svarer til, at en håndpanthaver skal kunne identificere sit pant, selv om genstanden er opbevaret med lignende genstande hos tredjemand. Vurderingen er i praksis altid konkret. Vigtigt at specificere selv om ejendomsforbeholdet er gyldigt aftaleretligt, kan det ikke opretholdes, hvis den solgte genstand ikke kan identificeres. Kan opfyldes fx ved mærkning af gentanden (tilhører XX). Noter i aftalen mærke, nummer, farve, årgang, størrelse, kvalitet, materiale osv. tingsbestem og beskriv. Kravene lempes dog, hvis køberen i perioden ikke har haft andre lignende genstande.

26 26 Retsvirkninger Sælgeren kan tilbagetage genstanden ved køberens misligholdelse af kontrakten og har krav på restfordringen. Desuden valgfrihed mellem at tage tilbage eller at foretage udlæg i andre aktiver. Ved konkurs: Sælgeren har separatistkrav i konkursboet, medmindre boet indtræder i kontrakten. Sælgeren har vindikationsret ved køberens salg til tredjemand uanset tredjemands gode tro - se dog undtagelser.

27 27 Ejendomsforbehold - retsvirkninger Ejendomsforbehold kan gyldigt opretholdes i relation til tredjemand U1: Forhandlergrundsætningen varer købt med henblik på videresalg her gælder ulovregulerede regler om kreditkonsignation (krav til kontrol mv.). U2: Genstanden bliver ved indlæggelse i fast ejendom en bestanddel heraf, kan ejendomsforbehold ikke opretholdes, TL 38. U3: Genstanden bliver integreret bestanddel af genstand, som tredjemand har bedre ret over (indarbejdes i andre genstande mv.) men ikke kurators indføjelse efter dekretdato, se fx U H (skibsgear). U4: Ejendomsforbehold i råvarer/halvfabrikata, når sælgeren efter overgivelsen ikke udviser samme adfærd som konsignanten i konsignationsforhold, jf. U V og U H.

28 28 Ejendomsforbehold Opsummering hvad bør der reguleres i det gode ejendomsforbehold? Aftalt, klart og tydeligt og inden overgivelsen Genstanden skal klart kunne identificeres. Aftalen indeholder forpligtelse for køber til at foretage mærkning, holde adskilt tilhører XX. Aftalen indeholder ret for sælger til foretage løbende inspektion, audit mv. Sælger bør altid forudgående tjekke lokale krav (local compliance) hvad skal være opfyldt, for at ejendomsforbeholdet kan gøres gældende i en konkurssituation.

29 29 Andre jurisdiktioner Ejendomsforbehold skal aftales gyldigt men der kan være yderligere krav, som skal opfyldes for at det kan gøres gældende, fx registrering for visse genstande mv.! Tjek altid lokal ret dvs. dér, hvor ejendomsforbeholdet forventeligt skal gøres gældende. Tysk ret - udvidet adgang til at aftale ejendomsforbehold Der findes: Udvidet ejendomsforbehold (erweiteter Eigentumsvorbehalt) Forlænget ejendomsforbehold (verlängerter Eigentumsvorbehalt) Forhåndsoverdragelse (Vorausabtretungsklausel)

30 30 Tysk ret (erweiteter Eigentumsvorbehalt) Ejendomsforbeholdet knytter sig ikke kun til den konkrete fordring, sælgeren opnår, men dækker samtlige krav, som sælgeren har mod køberen. Dermed rækker forholdet ud over den konkrete genstand, der er solgt under ejendomsforbehold. Alle leverede varer er til sikkerhed for sælgerens krav. Så længe køberen skylder sælgeren et beløb, kan sælgeren kræve tilbagelevering af en hvilken som helst leveret vare, som stadig befinder sig hos køber.

31 31 Forlænget ejendomsforbehold (verlängerter Eigentumsvorbehalt) Ejendomsforbehold, hvor sælgeren udover at tage ejendomsforbehold i solgte varer også kan tage ejendomsforbehold i: 1. Efterfølgende forarbejdede varer. Eks. Sælgeren har ejendomsforbehold i hvedekerner, ejendomsforbeholdet omfatter det malede mel. 2. Varer, hvori de varer, som er solgt under ejendomsforbeholdet, indgår. Eks. Sælgeren har ejendomsforbehold i cykelstyr og kan tilbagetage den færdigproducerede cykel, eller sælgeren har ejendomsforbehold i gearkasser, som indgår i vindmøllen.

32 32 Forhåndsoverdragelse (Vorausabtretungsklausel) Ejendomsforbehold, hvor sælgeren på forhånd får overdraget de krav, som fremover opstår ved køberens videresalg af varerne til egne kunder. Dog ingen sikkerhed i allerede indgåede betalinger, da disse ikke kan individualiseres.

33 Ydelse og omfang 33

34 34 Ydelse og omfang Klar aftale vedrørende scope Beskrivelse i bilag hvad leveres og hvilke krav skal leverancen opfylde Undersøgelser, inspektion, test mv. Garantier for kvalitet, opfyldelse af formål mv. Bod ved forsinkelse, overholdelse af mellemterminer mv. (gyldighed?) Tilbageholdelse af betaling, indtil varen er modtaget helt/delvist Mangelsbeføjelser (returnering, forholdsmæssigt afslag, ret til at kræve udbedring/ret til afhjælpning af tredjemand mv.)

35 35 Køberens forudgående undersøgelser, test mv. Formål sikre den korrekte og kontraktmæssige leverance Relevante klausuler Adgang til inspektion og auditering (sælgers site og underleverandørers site) Adgang til at afvise ydelser, delleverancer mv. som ikke opfylder kontrakten (standpunktsrisiko sole discretion?) Adgang til at foretage test inden levering Levering af testrapporter, dokumentation for certificeringer mv. Hvad indebærer dette for sælger? - Behov for at modificere klausuler f.eks. Varsel, indenfor arbejdstid, begrænse omfang mv. - Hvis køber tager fejl afholder køber omkostninger etc. Hvad indebærer dette for køber? - Kan det præjudicere købers reststilling, at køber har foretaget test, undersøgelser mv. - Købelovens 47

36 36 Garantier Krav - Klar og entydig beskrivelse af, hvad det er, som sælger garanterer. - Omfang og periode bør fremgå - er der tale om en egentlig garanti som også sikrer egenskaber ved genstanden efter levering og ikke blot ved levering. - Formål med garanti at sikre et objektivt ansvar for sælger, hvis indholdet af garantien ikke opfyldes (og ikke fx Seller warrants that according to Seller s knowledge.. ). - Fit for purpose klausuler (MT Højgaard a/s v E.ON Climate Renewables UK Robin Rigg East Ltd [2014] EWHC 1088 (TCC) ( Robin Rigg )) er en absolut forpligtelse, men se English Court of Appeal in M.T. Hojgaard a/s v. E.ON Climate and Renewables Robin Rigg East Ltd [30 April 2015] - Alternativt reasonable skill and care men pas på med modifikationer f.eks. Contractor warrants that the design shall be completed with reasonable skill and care and will when completed be suitable for the purpose stated in the Contract Documents and will when completed comply with any performance specifications or requirements included or referred to in the Contract Documents. Ordlyden bør nøje gennemgås!

37 37 Covenants, warranties, indemnities etc. Covenant En forpligtelse for part til at foretage en handling, undladelse etc. Licensee shall pay Licensor a royalty based on 2.5% of Gross Revenues received from the sale of the Licensed Products Væsentlig misligholdelse hæveadgang og erstatning Representation Et løfte, oplysning mv. vedrørende et eksisterende forhold Licensor represents to Licensee that it has the full and unencumbered right, power and authority to enter into this Agreement and to grant the license rights granted by Licensor to Licensee hereunder Misreprensentation kræve at aftalen er void dvs. træde tilbage med tilbagevirkende kraft. Warranty Indeholder et løfte, tilsagn om en bestemt tilstand, faktum mv. vil være som det angivne Hvor langt løber garantien (perioden kun ved afgivelsen eller også derefter?) Licensor warrants to Licensee that it has not received any written notice or claim, and is not otherwise aware that the Licensed Technology infringes or misappropriates the proprietary rights of any other Person Erstatning Indemnity Indeholder en erklæring om at ville skadesløsholde sin kontraktpart for tab mv. som opstår som følge af et givent forhold Licensor shall indemnify the Licensee for any claims, losses, costs, expenses etc. in the event the Licensed Technology infringes any third party rights Fuld kompensation krone for krone

38 38 Incoterms Incoterms er en forkortelse af International Commercial Terms. Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC). Seneste version er Incoterms 2010 I forbindelse med nationale og internationale transporter, regulerer Incoterms bl.a. følgende: Hvornår risikoovergangen finder sted, samt på hvilket tidspunkt man må antage den solgte vare for at være leveret. Hvem af parterne, der har ansvar for aftaler vedrørende transporten og for indhentelse af eventuelle eksportog importtilladelser. Hvem, der skal dække omkostningerne forbundet med leveringen. Hvorvidt en af parterne har ansvar for at tegne forsikring knyttet til leveringen.

39 39 Incoterms Incoterms er ikke lovregler, men standardbetingelser for handelsforhold. Incoterms finder således ikke umiddelbart anvendelse, men skal aftales af handelsparterne. Tilsvarende gælder, at parterne, såfremt de anvender en handelsregel, der svarer til en af reglerne i Incoterms 2010, må vedtage Incoterms 2010, hvis reglerne skal fortolkes i overensstemmelse hermed. U H Sagsøgte gjorde gældende, at den af parterne anførte franco-klausul må forstås således, at leveringsklausulen i sagsøgtes ordrebekræftelse svarede til Incoterms-klausulen DDU. Det fandtes dog ikke umiddelbart uden andre holdepunkter at kunne lægges til grund, ligesom en sådan angivelse under alle omstændigheder ikke kunne tillægges betydning i forholdet mellem sagsøgeren og sagsøgte.

40 40 Incoterms 2010 Enhver transportform Ex Works (EXW) - Levering på Sælgers plads Free Carrier (FCA) - Levering hos Købers fragtfører i sælgers land Carriage Paid To (CPT) - Levering hos Sælgers fragtfører i sælgers land incl. fragt Carriage and Insurance Paid To (CIP) - Som CPT - Sælger betaler forsikring på begrænsede betingelser Delivered At Terminal (DAT) - Levering i Terminal Aflæsset / Køber import klarerer Delivered At Place (DAP) - Levering på angivet Plads ikke aflæsset /Køber import klarerer Delivered Duty Paid (DDP) - Levering på angivet Plads ikke aflæsset / Sælger import klarerer Transport ad søvejen Free Alongside Ship (FAS) - Levering langs skibsside skaffet af Køber Free On Board (FOB) - Levering om bord på skib skaffet af Køber Cost and Freight (CFR) - Levering om bord på skib skaffet af Sælger incl. fragt Cost, Insurance and Freight (CIF) - Som CFR Sælger betaler forsikring på begrænsede betingelser

41 41 Hvad reguleres ikke i Incoterms 2010? Hvorledes købsaftalen og andre aftaler indgås Aftaleloven, evt. CISG Del II Prisen og dens betaling Både Pris og Betaling bør aftales Ellers skal sædvanlig pris betales Betalinsform, ex. remburs eller lign. Generelle køberetlige regler Købelov, evt. CISG regulerer misligholdelse, tabsopgørelse mv. Ejendomsrettens overgang Lovvalgsregler Int. privatretlige regler Lovvalg i aftalen Værneting / voldgift

42 Misligholdelsesbeføjelser 42

43 43 Misligholdelsesbeføjelser Detaljeret beskrivelse af beføjelser ved anden parts misligholdelse kan fungere som risikostyringsværktøj Væsentlig misligholdelse - Detaljeret beskrivelse af begivenheder, som udgør væsentlig misligholdelse - Varsel og afhjælpningsperiode Misligholdelse i øvrigt - Rettigheder og pligter ved misligholdelse (mangler/forsinkelse) - Afhjælpningsret/-pligt - Antal afhjælpningsforsøg - Ret for køber til at inddrage ekstern bistand til afhjælpning (hvornår, omfang etc.) - Bod ved manglende afhjælpning - Bod ved forsinkelse (hvad er beføjelsen, hvis intet er aftalt?) - Er købers misligholdelsesbeføjelser udtømmende beskrevet? (hvad gælder, hvis dette ikke er præciseret?)

44 44 Misligholdelsesbeføjelser Detaljeret beskrivelse af beføjelser ved anden parts misligholdelse kan fungere som risikostyringsværktøj - Reklamation - Reklamationspligt og cut-off klausuler - Mulighed for forsikringsdækning ved egen misligholdelse?

45 Opsigelse og ophævelse 45

46 46 Opsigelse/ophævelse Opsigelse ctr. ophævelse Opsigelse (termination for convenience) Uden begrundelse/årsag Varsel Aftalen ophører Ansvarsfrit Ingen opsigelsesadgang? Ophævelse (termination for cause) Kræver begrundelse/årsag Væsentlig misligholdelse Påkrav Afhjælpningsperiode Aftalen ophører Ansvar Uberettiget ophævelse? Se f.eks. U H (Scotwork Partnership) Gælder (visse) af aftalens bestemmelser efter aftalen ophør survival?

47 Erstatning og konventionalbod 47

48 48 Erstatning og konventionalbod Erstatning kræver: Dokumenteret tab Ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, adækvans Konventionalbod kræver Aftale herom Dokumenteret overtrædelse af bestemmelsen konventionalboden er tilknyttet fx forsinkelse (nøje knyttet til tidsplan), mangler, manglende overholdelse af specifikke bestemmelser i kontrakten. Hvordan fastsættes konventionalboden - %/promille af kontraktprisen, fast beløb, pr. dag (arbejdsdag?), uge, fulde uge, påbegyndt uge, overtrædelse af mellemfrister (AB?) og slutfrister (baggrund), akkumulerende, virkning af forcering, indebærer idømt dagbod tidsfristforlængelse, opgørelse, modregningsadgang, maksimum bod etc.? Retsvirkning af, at maksimum på konventionalboden nås? Ret til erstatning ud over dagbod? Reklamation fra kundens side

49 49 Erstatning og konventionalbod Vær opmærksom (oversættelse af dagbod) Common law: Penalties - Straf? - Vil ikke blive håndhævet Liquidated damages - Det forekommer sandsynligt, at der vil blive lidt et tab som følge af misligholdelsen, men vanskeligt at estimere - Oprigtig udtryk for det estimerede tab - Er ikke udtryk for en straf - Ret til erstatning udover dagbod? Exclusive remedy clause

50 Ansvarsfraskrivelser 50

51 51 Ansvarsfraskrivelser Forskellige typer af ansvarsfraskrivelser Cap - ansvarsbegrænsning Ansvaret begrænses til et bestemt maksimum beløb, eksempelvis 50 % af kontraktsummen/ordreværdien Skal begrænsningen gælde både ved ansvar (liability), og også ved skadesløsholdelse (indemnities) - og både i og uden for kontrakt (in contract and in tort)? Ansvarsfraskrivelse for visse tab/tabsposter Tilsidesættelse? Grov uagtsomhed og fortsæt Overveje, om det kan have betydning for forsikringsdækningen vidtgående ansvarsfraskrivelser, som er vedtaget, vil forsikringsselskabet kunne påberåbe bør derfor altid overvejes ved produktansvar?

52 52 Direkte/indirekte tab Ansvarsfraskrivelser I kontrakter fraskrives ofte ansvar for indirekte tab eller følgetab. I flere agreed documents for eksempel AB92, ABR89, K02 og Orgalime 2000 afskæres indirekte tab ligeledes Men hvad betyder indirekte tab? Findes der en fælles international forståelse?

53 53 Direkte/indirekte tab Hadley v Baxendale (1854) Tab, der opstår ved kontraktbrud kan inddeles i 2 kategorier: 1) Tab som opstår som en direkte og naturlig følge af misligholdelsen og i en ordinary course of events ( direkte tab ) 2) Tab, som opstår som et resultat af særlige omstændigheder i sagen ( indirekte tab ) Croudance Construction Ltd v Cawoods Concrete Products Ltd [1978] Consequential loss skal forstås som kategori 2 om indirekte tab Efterfølgende retspraksis har vist: Engelske domstole har i retspraksis fundet, at loss of profit og/eller loss of revenue, alt efter omstændighederne kan være et direkte tab, se fx Markerstudy Insurance Company Ltd & Ors v Endsleigh Insurance Services Ltd [2010] EWHC 281 Neither party shall be liable to the other for any indirect or consequential loss (including but not limited to loss of goodwill, loss of business, loss of anticipated profits or savings and all other pure economic loss) arising out of or in connection with this Agreement Endsleigh will not be liable to Markerstudy for any indirect or consequential loss or loss of profit or loss of business arising out of data input errors by Endsleigh. Se også BHP v British Steel [1999] 2 Lloyd's Rep 583

54 54 Direkte/indirekte tab Husk derfor altid at overveje nøje, hvad en ansvarsfraskrivelse for indirekte tab betyder, at identificere og definere den type tab, man henholdsvis vil og ikke vil acceptere ansvar for, fx: Parterne er ikke ansvarlige for nogen form for avancetab, driftstab, tab af goodwill, tab af data [andre typer tab, der skal fraskrives]. Herudover er Parterne ikke ansvarlige for indirekte tab og/eller følgetab. Neither Party shall be liable to the other, and each Party hereby waives all claims against the other (and against their respective members, shareholders, officers, directors, agents and employees), for any loss of actual or anticipated profits, revenues, or product, loss of use, loss of contracts, loss of consents or loss of data, arising out of this Agreement, regardless of whether any such claim arises in contract, warranty, indemnity, tort (including negligence), breach of statutory duty, strict liability or otherwise. Furthermore, neither Party shall be liable to the other, and each Party hereby waives all claims against the other (and against their respective members, shareholders, officers, directors, agents and employees) for any consequential, incidental, indirect, special, exemplary or punitive damages whether any such claim..

55 IP-rettigheder 55

56 56 IP-rettigheder Beskyttelse af virksomhedens eksisterende og fremtidige IP-rettigheder er vigtig. Afhængig af samarbejdets karakter/kontraktstypen kan det være altafgørende. Hvem opnår rettigheder til IP, der udspringer af parternes kommercielle samarbejde? Skal det være eksklusive rettigheder til én af parterne eller delte rettigheder? Ofte en fordel/påkrævet at beskrive IP-rettigheder meget detaljeret i aftalen (en spids pen (læs expert) er påkrævet).

57 Force Majeure 57

58 58 Force Majeure Ansvarsfrihed ved særlige begivenheder Parterne kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure Hvad dækker dansk rets almindelige definition? - Købelovens 24: Krig, indførelsesforbud og lignende - CISG ej egentligt force majeure (kontrolansvar) Hvad bør force majeure dække? - Overveje specifikation: Krig, terror, indførelsesforbud, strejke?, lockout?, underleverandørers manglende leveringsevne?, orkan?, brand?, leveringsnægtelse, enhver anden hændelse, som parten ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentligt besværliggør partens opfyldelse af sine forpligtelser, og som parten ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse/var uden for partens rimelige kontrol? - Hvad indebærer force majeure? - Skal betingelserne kvalificeres? (f.eks. ikke strejke hos egne medarbejdere, eller national strejke mv.) - Hvordan skal beyond the control of. fortolkes? - Hvem har bevisbyrden for force majeure? - Skal man kunne kræve omkostningsdækning? - Skal parterne frit kunne træde tilbage ved længerevarende force majeure? - Krav om notifikation mv.

59 59 The Doctrine of Frustration og Hardship Forskel fra force majeure? Efter engelsk ret skal force majeure aftales ikke aftalt, ingen adgang til at påberåbe force majeure, men i stedet finder the doctrine of frustration anvendelse Hvornår er en kontrakt frustrated? frustration occurs whenever the law recognizes that without default of either party a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. Non haec in foedera veni. It was not this I was promised to do. (se Davis Contractors Ltd. vs. Fareham Urban District Council) Umulighed! Hardship Skal aftales f.eks. adgang til at forhandle om nye vilkår hvis opfyldelse af kontrakten er excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract (ICC hardship klausul) Tillader ændringer i kontrakten, når omstændighederne forandrer kontraktbalancen Aftl. 36? PAS PÅ!

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA (Product Liability for Warning and Instruction Defects in Denmark and the USA) Stine Egeris Pedersen Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Juridisk Institut

Læs mere

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.187 Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Politiske risici indtager en fremtrædende rolle i trusselsbilledet mod virksomheders

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2014 Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Liability for the board of directors in joint- stock companies

Læs mere

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet,

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1 Stikord for dagens program Ophavsret til software

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere