COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S Prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt"

Transkript

1 COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer 17 3 Udvalgte regnskabsoplysninger 17 4 Risikofaktorer 19 5 Oplysninger om udsteder 19 6 Forretnings- og markedsbeskrivelse 22 7 Organisationsstruktur 24 8 Ejendomme, anlæg og udstyr 25 9 Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Aflønning og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Bestyrelsens og direktionens aktiebeholdninger og optioner i COWI Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Udbyttepolitik, rets- og voldgiftssager, væsentlige ændringer i udsteders finansielle 50 eller handelsmæssige stilling 23 Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter, der ikke er indgået som led i den normale virksomhed Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Oplysning om, hvor stiftelsesoverenskomst, vedtægter, historiske regnskaber mv kan 55 besigtiges 27 Oplysninger om kapitalbesiddelser 55 II Værdipapirnoten 56 1 Ansvarlige 56 2 Risikofaktorer 56 3 Nøgleoplysninger 56 4 Oplysninger om de Udbudte Aktier 58 5 Vilkår og betingelser for Udbuddet 64 Side

3 6 Aftaler om optagelse til omsætning og handel 68 7 Sælgende aktionærer 68 8 Udgifter ved Udbuddet 69 9 Udvanding Yderligere oplysninger 69 Bilag 1 Vedtægter 2 B-Vilkårene 3 Bruttolønsvilkårene

4 1 Resumé Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet Enhver beslutning om investering i Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed, herunder de dokumenter der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Aktier som anført i afsnittet Risikofaktorer Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til investering i Aktier Selskabet, der har udarbejdet dette resumé eller oversættelser heraf og har anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Prospektet Hvis et krav vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til den nationale lovgivning i det land, hvor kravet indbringes, blive forpligtiget til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes 1 Oversigt over COWI Holding A/S Selskabet er stiftet den 7 maj 2010 af COWIfonden ved apportindskud af COWIfondens A- og B-aktier i COWI A/S Selskabet er holdingselskab i Koncernen og har som eneste aktivitet ejerskabet af COWI A/S (som sammen med dette selskabs datterselskaber forestår alle driftsaktiviteter) samt COWI Invest A/S (som alene har til formål at købe B- og C-Aktier og derefter sælge disse til enten Selskabet eller COWI A/S) COWI A/S blev etableret 6 juni 1972, da den af Christen Ostenfeld i 1930 etablerede personligt ejede rådgivende ingeniørvirksomhed omdannedes til aktieselskab Der er i perioden 2007 til 2009 foretaget betydelige investeringer i opkøb af virksomheder og anlægsaktiver Koncernen er en nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi Koncernen driver forretning over store dele af verden og har sine primære forretningsområder inden for de følgende seks regioner: Danmark, Norge, Sverige, Afrika, Central- og Østeuropa og Golfen, hvor nogle af Koncernens væsentligste ydelser leveres inden for udbygning af infrastruktur, kortlægning, bygninger, miljø, økonomi og industri Globaliseringen har ført til etableringen af et tæt og forpligtende koncernnetværk et såkaldt one company network Regionaliseringen omfatter de seks regioner og en række specialistenheder uden for regionerne, der er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere Koncernen har pr Prospektdatoen 6061 ansatte Fordelingen af medarbejderne på COWI-koncernens regioner ved udgangen af de seneste tre regnskabsår kan ses af tabellen nedenfor Koncernen Region: COWI Danmark COWI Norge COWI Central- og Østeuropa COWI Golf COWI Afrika COWI Sverige Support og øvrige selskaber Koncernen

5 2 Selskabets bestyrelse består af: Henrik Gürtler (formand) administrerende direktør i Novo A/S Mogens Heering (næstformand), akademiingeniør, divisionsdirektør for vand og miljø i COWI A/S Hans Ole Voigt, selvstændig managementkonsulent Jørgen V L Bardenfleth, administrerende direktør i Microsoft Danmark ApS Michael Bindseil, civilingeniør, Business Development Director, Tunnels i COWI A/S Thomas Plenborg, professor, CBS Niels Fog, civilingeniør, Quality Manager i COWI A/S Jens Erik Blumensaadt Jensen, civilingeniør, Senior Project Manager i COWI A/S Jens Brendstrup, akademiingeniør, restaureringsspecialist i COWI A/S Selskabets direktion består af: Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Keld Sørensen, koncerndirektør, CFO Rasmus Ødum, koncerndirektør, COWI Danmark Lone Hass, koncerndirektør, People Relations and Responsibility

6 3 2 Resume af hoved- og nøgletal Udvalgte hoved- og nøgletal for 2010, 2009 og 2008 for Koncernen Hovedtal Beløb i DKKm COWIkoncernen COWIkoncernen Koncernen DKKm DKKm DKKm Nettoomsætning 3498,0 3993,4 4461,5 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 261,8 297,7 266,8 Resultat af ordinær primær drift 165,0 188,4 129,1 Resultat af primær drift (EBIT) 167,4 189,8 132,0 Resultat af finansielle poster, netto 9,0 25,3 5,7 Årets resultat før skat 176,4 215,1 137,7 Årets resultat 128,3 153,8 78,2 COWIs andel af årets resultat 127,6 153,4 77,9 Koncerngoodwill 258,0 464,3 474,6 Øvrige anlægsaktiver 298,7 335,8 309,4 Omsætningsaktiver 1812,8 1954,5 2146,4 Aktiver i alt 2369,4 2754,5 2,930,4 Aktiekapital 34,8 34,8 267,8 Egenkapital 751,8 916, Hensatte forpligtelser 367,5 415,3 412,7 Langfristede gældsforpligtelser 29,2 62,3 189,0 Kortfristede gældsforpligtelser 1218,2 1358,2 1450,0 Pengestrøm fra driften 150,4 333,2-21,0 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -39,9-43,8-35,4 Øvrige investeringer, netto -125,5-323,9-42,5 Pengestrøm fra investering, netto -165,4-367,7-77,8 Frit cash flow -15,0-34,5-98,9 Pengestrøm fra finansiering 20,4 78,2 85,0 Pengestrøm i alt 5,4 43,7-13,8 Nøgletal EBITDA-margin 7,5 % 7,5 % 6,0 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,8 % 4,8 % 3,0 % Afkast af investeret kapital 13,9 % 13,2 % 7,7 % Egenkapitalandel 31,7 % 33,3 % 29,7 % Egenkapitalforrentning 17,6 % 18,4 % 10,8 % Indre værdi pr aktie i DKK ,1 Gennemsnitligt antal ansatte

7 4 3 Resumé af risikofaktorer Koncernen er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden Det betyder, at ikke alene danske, men også internationale og regionale forhold som feks den internationale og regionale økonomiske og politiske udvikling, samt udviklingen inden for de sektorer og markeder, hvor Koncernen opererer, kan få væsentlig indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Markedsrisici Den internationale markedskrise påvirker Koncernen, og svækkelse af efterspørgsel inden for Koncernens forretningsområder kan få alvorlige konsekvenser for omsætning og indtjening Udsving i økonomiske konjunkturer, øget konkurrence samt væsentlige skift i efterspørgslen til fagområder, som Koncernen pt ikke behersker fuldt ud, kan endvidere påvirke Koncernens indtjening væsentligt Politiske risici Som international rådgivningsvirksomhed er Koncernen udsat for risici som følge af ændringer i politiske forhold Især i områder med politisk ustabilitet vil ændringer i politiske forhold udgøre en risiko for væsentlig nedgang i indtjeningen og/eller decideret tab Den folkelige opstand og krig i Nordafrika og Mellemøsten, hvor Koncernen har betydelige aktiviteter, kan påvirke Koncernen negativt Operationelle risici Fejl og tab i projekter udgør en risiko for Koncernen Især i forbindelse med store enkeltstående projekter vil tab på projektet udgøre en risiko for Koncernen Koncernens største igangværende projekt er lufthavsprojektet i Oman Den politiske ustabilitet i Oman kombineret med projektets stade, størrelse og kompleksitet medfører betydelig usikkerhed om projektets fremtidige rammebetingelser og udgør en væsentlig risiko Mange af Koncernens projekter gennemføres i samarbejde med underleverandører og partnere herunder i form af konsortier (arbejdsfællesskaber, joint ventures mv), hvilket kan udgøre en risiko i tilfælde af, at disse underleverandører og partnere ikke leverer til forventet tid og inden for de aftalte omkostninger eller med den aftalte kvalitet Koncernen udfører en del af sin rådgivning i konsortier med andre rådgivere, hvor Koncernen kan ifalde ubegrænset og/eller solidarisk hæftelse Finansielle risici En del af Koncernens projekter har indtægter i én valuta og udgifter i både denne og andre valutaer, hvilket kan udgøre en kursrisiko ved omveksling i det omfang Koncernen ikke har taget skridt til afdækning af denne risiko Desuden er der valutarisiko i forbindelse med kapitalinteresser i udenlandske datterselskaber

8 5 Koncernen har risici ved stigende rente på den nettorentebærende gæld Koncernen har i øvrigt løbende betydelige udestående kundetilgodehavender på igangværende og afsluttede arbejder, hvilket kan medføre risiko for tab Likviditetsrisici Koncernen er afhængig af at have tilstrækkelig likviditet til finansieringen af den løbende forretning, investeringsforpligtelser og den forventede udvikling i forretningsomfang og aktiviteter Situationen kan ændres i fremtiden, hvilket i givet fald vil begrænse Koncernens handlefrihed Pensionsforpligtelser Koncernens norske datterselskaber har frem til 30 juni 2007 indgået ydelsesbaserede pensionsordninger for alle ansatte Der hviler derfor en ikke-kvantificerbar forpligtelse på Selskabets norske datterselskaber Ved den bidragsbaserede ordning, som Selskabets norske datterselskaber har etableret med virkning fra den 1 juli 2007 og gældende for nyansatte efter den dato, betaler de norske selskaber løbende ind til et privat pensionsselskab Selskaberne har ingen yderligere betalingsforpligtelser efter, at indskuddene er betalt til pensionsselskabet Beløbene bliver løbende indregnet i resultatopgørelsen som personaleomkostninger, når de forfalder til betaling I Koncernens svenske datterselskab COWI AB er et antal medarbejdere omfattet af en ydelsesbaseret pensionsordning baseret på en kollektivt forhandlet pensionsaftale indgået mellem industriens parter, der ikke er afsat i regnskabet Der hviler herved en ikke-kvantificerbar forpligtelse på Selskabets svenske datterselskaber Øvrige risici Koncernen er leverandør til offentlige og private kunder i store dele af verden, og selskabets troværdighed som rådgivningsvirksomhed afhænger i høj grad af dets forretningsmæssige integritet Brud på internationale retningslinjer for feks antikorruption eller lignende kan føre til tab af hele forretningsområder eller årelang sortlistning hos kunderne Risici forbundet med Udbuddet Det er altid forbundet med en risiko at investere Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i Aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs eller rekonstrueres De Udbudte Aktier er prissat i danske kroner, og eventuelle udbytter betales i danske kroner Koncernens medarbejdere uden for Danmark, som tegner eller køber Aktier i Selskabet, vil være udsat for risiko for negative udsving i krydskursen mellem danske kroner og de pågældendes lokale valuta Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" efter Resumeet, der indeholder yderligere oplysninger om de risikofaktorer, som investorer som minimum bør overveje ved en investering i de Udbudte Aktier De nævnte risikofaktorer udgør dog ikke en udtømmende liste af alle relevante risici og er ej heller prioriteret

9 6 efter sandsynligheden for, at de indtræffer, eller efter omfanget af konsekvenserne for Selskabet eller dets aktionærer, men er af Ledelsen anset for at være de væsentligste pr Prospektdatoen 4 Resumé af baggrund for udbud Koncernen er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden Grundlaget for Koncernens forretningsstrategi er kombinationen af tværfaglige ydelser til lokale markeder og specialiserede ydelser til det globale marked Ydelserne til de lokale markeder er kendetegnet ved den geografiske nærhed til kunden og den tværfaglige tilgang For de internationale specialistydelser er ydelsens høje, internationale standard afgørende Som et led i Koncernens plan om at fremme medarbejderejerskab af Koncernen har Selskabet til hensigt at udbyde Aktier til Koncernens medarbejdere over en periode på fem (5) år frem til og med 2014 Nærværende Prospekt dækker Koncernens medarbejderaktieprogram for Resumé af Udbuddet Udsteder er COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Selskabets CVR-nr er Udbuddet består af et udbud af op til nominelt DKK , eksisterende B-Aktier, der udbydes af COWIfonden samt op til nominelt DKK nye B-Aktier, der udbydes af Selskabet B-Aktierne under 2011-programmet udbydes til de af Koncernens medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Litauen, Qatar, Bahrain, Oman og Tanzania, der pr Prospektdatoen har været ansat i Koncernen i mindst seks (6) måneder For nuværende medarbejdere i Koncernens danske selskaber er der mulighed for at erhverve B-Aktierne mod nedgang i bruttoløn efter reglerne i ligningslovens 7A ( Bruttolønsaktier ) og de begrænsninger, der følger heraf, samt mulighed for yderligere at erhverve B-Aktier mod kontant betaling Det samlede antal Bruttolønsaktier kan dog højst udgøre nominelt DKK , som er den nominelle værdi af de eksisterende aktier, der stilles til rådighed af COWIfonden For nuværende medarbejdere i Koncernens selskaber uden for Danmark er der alene mulighed for at erhverve B-Aktier mod kontant betaling Aktierne udbydes til en kurs på DKK 327,10 for hvert aktiebeløb på nominelt DKK 100, svarende til Koncernens indre værdi pr 31 december 2010 Aktierne er omfattet af betydelige begrænsninger i omsættelighed For B-Aktierne gælder: Aktionæren skal ved tegning af de Udbudte Aktier tiltræde Vilkårene Aktierne kan som udgangspunkt kun sælges til COWI Invest A/S, der er et helejet datterselskab i Koncernen Salg til COWI Invest A/S sker til en kurs svarende til Aktiernes indre værdi beregnet på grundlag af Selskabets senest godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for overdragelsen, således at kursen for Aktierne til enhver tid ligger fast i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger i Selskabet

10 7 COWI Invest A/S er forpligtet til at købe medarbejderens Aktier, i det omfang erhvervelsen af medarbejderens aktier ikke medfører, at COWI Invest A/S samlede forpligtelse til at erhverve Aktier fra Selskabets aktionærer overstiger en samlet kursværdi på DKK 50 mio det pågældende år eller at Selskabets og COWI Invest A/S beholdning af egne B- og C-Aktier kommer til at overstige 25 % af den til enhver tid værende samlede B- og C-Aktiekapital Vederlaget/tegningsbeløbet for Aktierne betales til en bankkonto anvist af Selskabet Aktierne tegnes ved udfyldelse af elektronisk formular tilgængelig på Koncernens aktiesite Hver B-Aktie giver én (1) stemme for hvert aktiebeløb på nominelt DKK 100 Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før 30 juni 2011 kl 1600 (dansk tid) Udbuddet gennemføres i perioden 12 april 2011 kl 900 til 6 maj 2011 kl 1600 (dansk tid) Aktierne skal sælges tilbage til COWI Invest A/S, såfremt medarbejderens ansættelsesforhold ophører Såfremt Aktierne i Selskabet - eller hvad der måtte træde i stedet herfor - bliver optaget til notering på et reguleret marked, er aktionæren forpligtet til at sælge alle sine B-Aktier til COWI Invest A/S Såfremt aktiemajoriteten i Selskabet besluttes ombyttet til aktier i et andet selskab, herunder i forbindelse med en fusion eller Selskabets hele eller delvise sammenlægning med, overdragelse til eller overtagelse af et andet selskab, er aktionæren - efter anmodning fra COWIfonden og Bestyrelsen - forpligtet til at sælge alle sine B-Aktier til COWI Invest A/S Bruttolønsaktier er båndlagt i en periode på syv (7) kalenderår startende fra den førstkommende 1 januar efter medarbejderens erhvervelse af Aktierne Aktier erhvervet mod kontant betaling er båndlagt indtil tidspunktet for afholdelsen af Selskabets tredje ordinære generalforsamling efter medarbejderens erhvervelse af Aktierne

11 8 Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer høj risiko, og investorer, der tegner eller køber Aktier i forbindelse med Udbuddet, påtager sig således en risiko Ved overvejelse af en potentiel investering i Selskabet bør investorer inddrage alle de oplysninger, der fremgår af Prospektet, herunder nedenstående risikofaktorer Nedenstående risikofaktorer samt andre risici og usikkerhedsfaktorer, der nævnes i dette Prospekt, kan have væsentlig negativ indvirkning såvel direkte som indirekte på bla Koncernens fremtidige udvikling og vækst, aktiviteter, driftsresultat, pengestrømme og finansielle stilling Aktualiseres en eller flere af de beskrevne risici, vil dette således kunne føre til et fald i kursen på Aktierne, herunder de Udbudte Aktier, og aktionærerne vil kunne miste hele eller en del af deres investering i Selskabet Nedenstående risikofaktorer er ikke udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer, eller efter omfanget af konsekvenserne for Koncernen eller dens aktionærer, men er af Ledelsen pr Prospektdatoen anset for at være de væsentligste knyttet til Koncernens virksomhed samt Udbuddet Øvrige risici og usikkerhedsfaktorer, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, kan senere vise sig at blive væsentlige faktorer, der kan få væsentlig negativ indflydelse på Koncernens virksomhed Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn forbundet med risici og usikkerhed Koncernens faktisk opnåede resultater kan vise sig at afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn, som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Koncernen er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt Investorer bør tage de nedenfor anførte forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de Udbudte Aktier Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko Branche- og virksomhedsrelaterede risici Koncernen er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden Det betyder, at ikke alene danske, men også internationale og regionale forhold som feks den internationale og regionale økonomiske og politiske udvikling samt udviklingen inden for de sektorer og markeder, hvor Koncernen opererer, kan få væsentlig indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Koncernens risici kan opdeles i markedsrisici, politiske risici, operationelle risici, finansielle risici, likviditetsrisici og øvrige risici Markedsrisici Den internationale finanskrise har påvirket og forventes også fremadrettet at påvirke Koncernen Svækkelse af efterspørgsel inden for Koncernens forretningsområder har haft og kan fortsat få alvorlige konsekvenser for omsætning og indtjening Aktivitetsniveauet inden for nybyggeri overalt i verden er væsentligt reduceret, og det kan ikke udelukkes, at andre af Koncernens forretningsområder ligeledes vil opleve et reduceret aktivitetsniveau, eller at den globale krise fortsætter i længere tid enten på globalt niveau eller inden for enkelte regioner og markeder, herunder hvor Koncernen er aktiv Udsving i økonomiske konjunkturer, øget konkurrence samt væsentlige skift i efterspørgslen til fagområder, som Koncernen pt ikke behersker fuldt ud, kan endvidere påvirke Koncernens indtjening væsentligt Uanset at Koncernen har en stærk markedsposition globalt eller på sine hovedmarkeder, er virksomheden underlagt stærk konkurrence fra eksisterende og nye aktører, og der er risiko for, at sådanne konkurrenter

12 9 af flere årsager, herunder visse, som Koncernen er uden indflydelse på og ikke kan beskytte sig imod, kan tage markedsandele fra Koncernen og/eller i øvrigt medføre lavere dækningsbidrag og dermed påvirke Koncernens lønsomhed mv Politiske risici Som international rådgivningsvirksomhed er Koncernen udsat for risici som følge af ændringer i politiske forhold Især i områder med politisk ustabilitet vil ændringer i politiske forhold udgøre en risiko for væsentlig nedgang i indtjeningen Ændret eller øget lovgivning og anden regulering på de markeder, hvor Koncernen opererer, kan få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Koncernen er aktiv inden for en række markeder og vækstmarkeder, hvor der potentielt kan være risiko for politisk og økonomisk uro Folkelig opstand og krig i Nordafrika og Mellemøsten, hvor Koncernen har betydelige aktiviteter, kan således påvirke Koncernen negativt Koncernen kan i den forbindelse bla blive eksponeret for skiftende politiske tilstande, risiko for valutakontrol og valutarisk volatilitet, ekspropriation, nationalisering, kriminalitet, terrorisme, manglende eller utilstrækkelig retsbeskyttelse, inflation, strejker mm, som kan vanskeliggøre færdiggørelse og drift af projekter, som Koncernen er involveret i, eller vanskeliggøre grænseoverskridende pengeoverførsler, afdækning af positioner mv med heraf følgende risiko for, at Koncernen ikke opnår det forventede afkast, mister markedsandele eller lider decideret tab Hensynet til medarbejdernes sikkerhed kan herudover medføre uforudsete omkostninger til eksempelvis evakuering Operationelle risici Fejl og tab i projekter udgør en risiko for Koncernen Især i forbindelse med store enkeltstående projekter vil tab på projektet udgøre en risiko for Koncernen Koncernens største igangværende projekt er pr Prospektdatoen lufthavnsprojektet i Oman Den politiske ustabilitet i Oman kombineret med lufthavnsprojektets størrelse, kompleksitet og stade, herunder det forhold, at projektet nu overgår fra design- til tilsynsfasen, medfører betydelig usikkerhed om projektets fremtidige rammebetingelser og udgør en væsentlig risiko Mange af Koncernens projekter gennemføres i samarbejde med underleverandører og partnere herunder i form af konsortier (arbejdsfællesskaber, joint ventures mv), hvilket kan udgøre en risiko i tilfælde af, at disse underleverandører og partnere ikke leverer til forventet tid og inden for de aftalte omkostninger eller med den aftalte kvalitet I forbindelse med udsving i økonomiske konjunkturer er Koncernen udsat for risici som følge af over-/ underkapacitet i forhold til omfanget af igangværende projekter Som rådgivningsvirksomhed er Koncernen endvidere udsat for risici i forbindelse med krav fra kunder, samarbejdspartnere og underleverandører Sådanne krav kan i yderste konsekvens medføre betaling af erstatning, bod samt honorarfortabelse Koncernen udfører endvidere en del af sin rådgivning i konsortier med andre rådgivere, hvor Koncernen kan ifalde ubegrænset og/eller solidarisk hæftelse Koncernen er i høj grad afhængig af at kunne tiltrække og fastholde de rette medarbejdere og ledere Hvis Koncernens evne hertil svækkes, kan det medføre væsentlige tab af konkurrenceevne

13 10 Koncernen er endvidere afhængig af velfungerende it-systemer for at kunne levere de aftalte ydelser Opstår der alvorlige fejl på dette område, kan det medføre produktionsstop med deraf følgende driftstab I perioden vil der blive udviklet og implementeret en fælles it-platform for Koncernen samt en ny koncernløsning, Financial Focus, til virksomheds- projekt- og ressourcestyring Hvis udvikling eller implementering forsinkes eller mislykkes, kan dette i sig selv udgøre en væsentlig driftsrisiko i form af en manglende mulighed for i en periode at fakturere, bogføre indbetalinger osv Finansielle risici En del af Koncernens projekter har indtægter i én valuta og udgifter i både denne og andre valutaer, hvilket kan udgøre en kursrisiko ved omveksling i det omfang Koncernen ikke har taget skridt til afdækning af denne risiko Desuden er der valutarisiko i forbindelse med kapitalinteresser i udenlandske datterselskaber Koncernen har risici ved stigende rente på den nettorentebærende gæld Koncernen har i øvrigt løbende betydelige udestående kundetilgodehavender på igangværende og afsluttede arbejder, hvilket kan medføre risiko for tab I forbindelse med Koncernens opkøb af andre virksomheder kan Koncernen være udsat for markedsmæssige, operationelle og finansielle tab såvel som følge af disse selskabers normale drift som i tilfælde af utilstrækkelig due diligence, forkert prisfastsættelse eller fejlslagen integration Likviditetsrisici Koncernen er afhængig af at have tilstrækkelig likviditet til finansieringen af den løbende forretning, investeringsforpligtelser og den forventede udvikling i forretningsomfang og aktiviteter Selv om Koncernen pr Prospektdatoen vurderes at have tilstrækkelige kreditfaciliteter, kan situationen ændres i fremtiden, hvilket i givet fald vil begrænse Koncernens handlefrihed Pensionsforpligtelser Koncernens norske datterselskaber har frem til 30 juni 2007 indgået ydelsesbaserede pensionsordninger for alle ansatte Fra 1 juli 2007 er nyansatte alene tilbudt bidragsbaserede pensionsordninger, og de øvrige medarbejdere er samtidig tilbudt at overgå til bidragsbaserede pensionsordninger Den ydelsesbaserede ordning bliver årligt beregnet af en uafhængig aktuar, hvor en lineær optjeningsmetode bliver anvendt, og forpligtelsen er afhængig af medarbejderens alder, anciennitet, løn mv Beregningen sker i overensstemmelse med IAS 19 og svarer derved til international anerkendt regnskabspraksis Pensionsforpligtelsen bliver tilbagediskonteret til nutidsværdien med en risikofri obligationsrente og er pr 31 december 2010 indregnet i balancen De norske datterselskaber har en juridisk forpligtelse til at betale yderligere bidrag, hvis disses regnskabsmæssige hensættelse ikke er tilstrækkelig til at betale de medarbejdere, som er omfattet af ordningen Der hviler derfor en ikke-kvantificerbar forpligtelse på Koncernens norske datterselskaber Ved den bidragsbaserede ordning betaler Koncernens norske selskaber løbende ind til et privat pensionsselskab Selskaberne har ingen yderligere betalingsforpligtelser, efter at indskuddene er betalt til pensionsselskabet Beløbene bliver løbende indregnet i resultatopgørelsen som personaleomkostninger, når de forfalder til betaling I Koncernens svenske datterselskab COWI AB er et antal medarbejdere omfattet af en ydelsesbaseret pensionsordning, der ikke er afsat i regnskabet for COWI AB Pensionsordningen er baseret på en kollek-

14 11 tivt forhandlet pensionsaftale indgået mellem industriens parter ("Industrins och Handelns tilläggspension" (ITP)) Det har ikke været muligt at indhente oplysninger fra det svenske pensionsinstitut til at opgøre pensionen i henhold til IAS 19 Pensionsordningen er indregnet som en bidragsbaseret ordning, og omkostningerne udgiftsføres i takt med, at opkrævningerne modtages fra pensionsinstituttet Pensionsordningen bliver ikke tilbudt til nye eller nuværende medarbejdere Der hviler derfor en ikkekvantificerbar forpligtelse på Koncernens svenske datterselskab Koncernen har endvidere afgivet en række pensionstilsagn til tidligere partnere og tidligere direktionsmedlemmer i Koncernen Pensionsforpligtelsen er indregnet i balancen Øvrige risici Koncernen er leverandør til offentlige og private kunder i store dele af verden, og Koncernens troværdighed som rådgivningsvirksomhed afhænger i høj grad af dets forretningsmæssige integritet Brud på internationale retningslinjer for feks antikorruption eller lignende kan føre til tab af hele forretningsområder eller årelang sortlistning hos kunderne Negativ omtale i medierne eller i offentligheden generelt af Koncernen kan påvirke beslutningstagerne hos Koncernens potentielle kunder og kan følgelig få en negativ effekt på efterspørgslen efter Koncernens rådgivningsydelser og dermed få negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Væsentlige klimatiske ændringer, globale eller regionale naturkatastrofer omfattende udbrud af infektionssygdomme og epidemier, længerevarende afbrydelser eller egentlige svigt inden for forsyningsområderne (vand, varme, el, telekommunikation mm) samt andre tilsvarende begivenheder kan få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Koncernen er løbende involveret i såvel større som mindre retssager, og der er risiko for, at domfældelser, herunder idømmelse af erstatningspligt, bødestraf mv, kan medføre negative økonomiske konsekvenser og skade på Koncernens omdømme med deraf følgende risiko for negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og finansielle stilling Risici forbundet med Udbuddet Det er altid forbundet med en risiko at investere Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i Aktier i forbindelse med kursfald eller i værste tilfælde helt at miste sin investering, såfremt Selskabet går konkurs eller rekonstrueres De Udbudte Aktier er pr Prospektdatoen ikke søgt optaget til handel på et reguleret marked og kan som udgangspunkt alene afhændes på den i Prospektet beskrevne måde og på de heri anførte vilkår De Udbudte Aktier er prissat i danske kroner, og eventuelle udbytter betales i danske kroner Investorer uden for Danmark, som tegner eller køber Aktier i Selskabet, vil være udsat for risiko for negative udsving i krydskursen mellem danske kroner og de pågældendes lokale valuta Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt kan indeholde fremadrettede udsagn Disse udsagn vedrører Ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr Prospektdatoen Udsagnene kan identificeres ved brug af ord som "forventer", "vurderer", "venter", "agter", "kan", "forudser", "vil", "bør", "planlægger", "søger" og tilsvarende udtryk De fremadrettede udsagn afspejler Ledelsens

15 12 nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er dermed behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som Selskabet ikke kan kontrollere De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn Selskabet påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen

16 13 Definitioner og ordliste I dette Prospekt forstås ved følgende: 2011-programmet A-Aktier Aktier B-Aktier Bruttolønsaktier Bruttolønsvilkårene B-Vilkårene Bestyrelsen C-Aktier Udbuddet af B-Aktier til Koncernens nuværende medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Litauen, Qatar, Bahrain, Oman og Tanzania, der pr Prospektdatoen har været ansat i Koncernen i mindst 6 måneder A-Aktier i Selskabet A-Aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100 A- Aktierne er ikke-omsætningspapirer Der gælder indskrænkninger i A-Aktiernes omsættelighed A-Aktierne ejes alle af COWIfonden Samtlige aktier i COWI Holding A/S, herunder de Udbudte Aktier B-Aktier i Selskabet B-Aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100 B-Aktierne er ikke-omsætningspapirer Der gælder indskrænkninger i B-Aktiernes omsættelighed B-Aktier, der erhverves i Udbuddet af nuværende medarbejdere i Koncernens danske selskaber mod nedgang i bruttolønnen i henhold til ligningslovens 7A Det samlede antal Bruttolønsaktier kan højst udgøre nominelt DKK Vilkår for besiddelse af B-Aktier, der skal tiltrædes af medarbejderne ved tegning af Bruttolønsaktier i Udbuddet ved nedgang i bruttolønnen i henhold til ligningslovens 7A Vilkår for besiddelse af B-Aktier, der skal tiltrædes af medarbejderne ved tegning af Kontantaktier Bestyrelsen i Selskabet C-aktier i Selskabet C-Aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100 C-Aktierne kan indløses i henhold til beslutning fra Selskabets bestyrelse i en periode på 60 dage efter Selskabets ordinære generalforsamling i 2015 på én gang C-Aktierne er ikke-omsætningspapirer Der gælder indskrænkninger i C-Aktiernes om-

17 14 sættelighed COWIfonden COWIfonden, CVR-nr COWI Invest A/S COWI-koncernen Direktionen Koncernen Kontantaktier Ledelsen Helejet datterselskab af Selskabet, som alene har til formål at købe B- og C-Aktier og derefter sælge disse til enten COWI Holding A/S eller COWI A/S COWI A/S samt dets direkte og indirekte ejede datterselskaber Direktionen i Selskabet COWI Holding A/S samt dets direkte og indirekte ejede datterselskaber B-Aktier, der tegnes i Udbuddet mod kontant betaling Bestyrelsen og Direktionen i Selskabet Prospektdatoen Den 7 april 2011 Prospektet PwC Nærværende dokument, der er udstedt af COWI Holding A/S i forbindelse med Udbuddet Selskabets revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Selskabet COWI Holding A/S, CVR-nr Udbuddet Det af Prospektet omfattede udbud af op til i alt nominelt DKK eksisterende B- Aktier samt op til nominelt DKK nye B- Aktier Det samlede antal Bruttolønsaktier kan højst udgøre nominelt DKK Udbudsperioden Perioden den 12 april 6 maj 2011 Udbudte Aktier Vilkårene De eksisterende B-Aktier og de nye B- Aktier, der er omfattet af Udbuddet Bruttolønsvilkårene og B-Vilkårene

18 15 I Aktieregistreringsdokument 1 Ansvarlige 11 Ansvar for de oplysninger, der gives i Prospektet Ansvaret for de oplysninger, der gives i dette Prospekt, påhviler Selskabet 12 Erklæring fra Selskabets bestyrelse og direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold Lyngby, den 7 april 2011 Bestyrelsen: Henrik Gürtler, formand Mogens Heering, næstformand Hans Ole Voigt Jørgen VL Bardenfleth Michael Bindseil Thomas Plenborg Niels Fog, Medarbejdervalgt Jens Erik Blumensaadt Jensen, Medarbejdervalgt Jens Brendstrup, Medarbejdervalgt Direktion: Lars-Peter Søbye, CEO Keld Sørensen, CFO Rasmus Ødum Lone Hass

19 16 Henrik Gürtler administrerende direktør i Novo A/S Mogens Heering, civilingeniør, direktør, Vand og Miljø i COWI A/S Hans Ole Voigt, selvstændig managementkonsulent Jørgen V L Bardenfleth, administrerende direktør i Microsoft Danmark ApS Michael Bindseil, civilingeniør, Business Develoment Director, Tunnels i COWI A/S Thomas Plenborg, professor, CBS Niels Fog, civilingeniør, Quality Manager i COWI A/S Jens Erik Blumensaadt Jensen, civilingeniør, Senior Project Manager i COWI A/S Jens Brendstrup, akademiingeniør, restaureringsekspert i COWI A/S Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Keld Sørensen, koncerndirektør, CFO Rasmus Ødum, koncerndirektør, COWI Danmark Lone Hass, koncerndirektør, People Relations and Responsibility

20 17 2 Revisorer 21 Navn og adresse på Selskabets revisorer Selskabets revisorer er: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Danmark PricewaterhouseCoopers v/statsautoriseret revisor Mikael H Sørensen og statsautoriseret revisor Jacob F Christiansen har revideret Selskabets årsrapport for 2010 samt årsrapporterne for COWI A/S for regnskabsårene 2008 og 2009 Mikael H Sørensen og Jacob F Christiansen er begge medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer PricewaterhouseCoopers er genvalgt som Selskabets revisor på den ordinære generalforsamling den 31 marts 2011 Selskabets revisorer har ikke gennemgået eller udstedt erklæringer omkring Prospektet 3 Udvalgte regnskabsoplysninger 31 Da COWI Holding A/S blev stiftet den 7 maj 2010, er der i Prospektet, medmindre andet fremgår af sammenhængen, anvendt regnskabstal for Koncernen for 2010 og regnskabstallene som de fremgår af årsrapporterne for COWI-koncernen for 2008 og 2009 For 2010 er det Koncernen, der aflægger et koncernregnskab, men de underliggende aktiviteter og værdier er de samme som dem, der ville indgå i et koncernregnskab for COWI-koncernen, såfremt der var aflagt et koncernregnskab for 2010 Det er kun kontante køb og salg af aktier i Selskabet på netto 6 mio DKK, der ville udgøre en forskel mellem regnskabsaflæggelse fra Koncernen eller COWI-koncernen, såfremt der var aflagt et koncernregnskab for COWI-koncernen Der henvises i øvrigt til afsnittet "Gennemgang af drift og regnskaber", jf Aktieregistreringsdokumentets pkt 9, der ligeledes baseres på COWI-koncernens og Koncernens regnskaber

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

COWIs fusionserfaringer

COWIs fusionserfaringer Dansk Management Råd HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene IT-Brancheforeningen Fusioner: Hvor svært kan det være? Mandag, den 25. november 2002 COWIs fusionserfaringer v/ Klaus H. Ostenfeld, adm.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere