Screening for tarmkræft i Vejle Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for tarmkræft i Vejle Amt"

Transkript

1 Screening for tarmkræft i Vejle Amt - en gennemførlighedsundersøgelse august 2005 november

2 Udarbejdet af Vejle Sygehus, Region Syddanmark Projektleder, Ledende overlæge Claus Bisgaard, Organkirurgisk afdeling Projektkoordinator, sygeplejerske Conny Jakobsen, Organkirurgisk afdeling Specialkonsulent Jesper Bliksted, Administrationen Overlæge Jan Lindebjerg, Patologisk afdeling Kemiker Birgitte Reinholdt, Klinisk kemisk afdeling Fredericia Sygehus Overlæge Søren Rafaelsen, Røntgenafdelingen Vejle Sygehus 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning s Organisation... s Organisation i Vejle Amt.. s Følgegruppe.. s Koordinationsgruppe s Sekretariat. s Laboratorium. s Koloskopi.. s CT-kolografi. s Kræftlinien s Tilladelser. s Informationsindsats... s Breve, pjecer og svar s Medier. s Rådgivning. s Kritik af projektet. s Teknologi. s Projektperiode s Hvem blev inviteret, og hvordan?... s Invitationer.. s Analyse s Koloskopi s CT-kolografi s Henvisning efter fund af cancer.. s Ændringer foretaget undervejs i projektet..s Resultater af screeningen. s Deltagerprocent s Rykkerprocent.. s Andel positive afføringsprøver.. s Andel folk med positive afføringsprøver, som gennemfører koloskopi s Årsager til ikke at udføre primær koloskopi. s Andel folk med positive afføringsprøver, som gennemfører CT-kolografi.. s.25 3

4 4.7 Fund af polypper og cancer s Falsk negative prøver og cancer s Non-responders og cancer. s Typeopdeling af polypper s Typeopdeling af cancere og sammenligning... s Komplikationer ved koloskopi og CT-kolografi s Svartider fra invitation til modtagelse af prøver... s Svartider til borgeren s Afføringsprøver. s Vævsprøver taget ved koloskopi s Indkaldelsestider til koloskopi. s Andel af borgere, som ændrer tid til koloskopi s Skoperende sygeplejersker s Økonomi s Regnskabsmæssig synsvinkel s Omkostninger i hovedtal. s Etableringsomkostninger. s Drift af screeningcentret.. s Analyse af test-kit. s Koloskopier og CT-kolografier s Nærmere undersøgelse patologi s Øvrige omkostninger s Videre behandling s Beregninger vedr. løbende drift af screeningsprojekt s Analyse af driftsomkostningerne i screeningcentret... s Omkostningsanalyse af test-kit.. s Koloskopier s Sammenfatning af gennemførlighedsundersøgelse.. s Overordnede fund s Deltagerprocent.. s Positive prøver. s Fund af cancere.. s Fund af polypper. s Komplikationer s Svartider efter indsendelse af prøver... s Ventetid koloskopi... s. 45 4

5 6.2 Praktiske erfaringer.. s Mærkning af prøver. s Medicin.. s Problemer ved prøveopsamling s Brugertilfredshed... s Barrierer for deltagelse. s. 46 5

6 1.0 Indledning Med baggrund i resultaterne af en stor fynsk, randomiseret undersøgelse af effekten af screening for tarmkræft samt resultaterne af flere internationale studier blev det i Kræftplan I fra 2000 anbefalet at foretage en gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft med henblik på, om resultaterne af undersøgelserne kunne reproduceres i en generel befolkningsundersøgelse. 1 Undersøgelserne forudsatte en deltagerprocent på 60, og at 40-50% af de fundne kræfttilfælde skulle være tidlige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet frigav ultimo november 2004 en bevilling på 20 mill. kr. til støtte for en gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i to forsøgsamter i Danmark. Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgte på baggrund af de indkomne ansøgninger Københavns og Vejle Amter som forsøgsamter. 2.0 Organisation 2.1 Organisation i Vejle Amt Styregruppe Ansvarlig projektleder Projektkoordinator Fæcesundersøgelse Styregruppen Klinisk biokemisk afdeling, Fredericia Sygehus Skoperende og opererende afdelinger Vejle, Horsens og Kolding Sygehus Røntgenafdeling Vejle, Horsens og Kolding Sygehus Patologisk anatomi Vejle Sygehus 1 Se yderligere forklaring i Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering: Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening, Medicinsk Teknologivurdering 2001;3(1). 6

7 Styregruppen Styregruppen bestod af repræsentanter fra: Sundhedsforvaltningen i Vejle Amt, ledelsen på amtets 3 sygehuse og disses Organkirurgisk afdelinger og Røntgenafdelinger samt Patologisk afdeling, Vejle Sygehus. Styregruppens ansvar Det formelle ansvar for screeningsprojektet blev varetaget af styregruppens formand. Styregruppen skulle dels sikre den organisatoriske planlægning af projektet, dels tage stilling til de organisatoriske problemstillinger, som ikke vedrørte lokale matrikler. Styregruppen afholdte 3 møder og blev nedlagt ultimo december 2006 med overgangen til de nye regioner. Ansvaret for evalueringen blev herefter overdraget til Vejle Sygehus. Projektleder Det var Projektlederens ansvar at - rapportere til styregruppen om projektets forløb - samarbejde med projektkoordinator om at løse de daglige problemer, der viste sig i forbindelse med projektets afvikling - udfærdige endelig rapport Projektkoordinator Det var Projektkoordinatorens ansvar at - sikre, at projektets blev afviklet inden for den fastsatte tidsramme - sikre, at patienter blev indkaldt, rykket, booket og undersøgt - sikre, at undersøgelsesresultaterne blev indberettet til databasen - sikre en berigtigelse af leverede data - udfærdige endelig rapport Ansat 25 timer/uge 2.2 Følgegruppe Der blev nedsat en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de organkirurgiske afdelinger fra de øvrige sygehuse. Arbejdsgruppen afholdt 10 møder. 2.3 Koordinationsgruppe Samarbejdet med Københavns Amt før, under og efter gennemførlighedsundersøgelsen havde til formål at 7

8 - sikre ensartet information til borgerne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse - udveksle erfaringer i det praktiske og organisatoriske setup - diskutere evaluering af gennemførlighedsundersøgelsen Koordinationsgruppen afholdt 8 møder. 2.4 Sekretariat Sekretariatet blev etableret i Patologisk afdeling med ansættelse af én fuldtidssekretær, der varetog - daglig udskrift af invitationer, rykkere og svar fra databasen - at pakke breve - betjening af de inviterede borgere - på telefon i hverdagene kl samarbejde med projektkoordinator Desuden blev der ansat hjælp 20 timer/uge til pakning af prøvesæt. 2.5 Laboratorium Klinisk biokemisk afdeling, Fredericia Sygehus, modtog og analyserede fæcesprøver, indrapporterede svarene på analyserne samt borgernes framelding til screening i databasen. 2.6 Koloskopi Koloskopien foregik på Horsens, Kolding og Vejle Sygehus. På Horsens og Kolding Sygehuse udførte speciallæger koloskopien, mens den på Vejle Sygehus blev udført af endoskoperende sygeplejersker. 2.7 CT-kolografi CT-kolografi blev udført på Horsens, Kolding og Vejle Sygehus. Røntgenoverlæge Søren Rafaelsen, Vejle Sygehus, gennemså billeder på alle CT-kolografier udført på screeningspatienter som følge af en aftale om dobbeltgranskning. 2.8 Kræftlinien Kræftlinien er Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende og andre med spørgsmål om kræft. Medarbejderne på Kræftlinien er alle uddannet i, hvordan man taler med folk i forskellige former for kriser. I forbindelse med gennemførlighedsundersøgelsen om screening for tarmkræft fungerede Kræftlinien som rådgivere i forhold til undersøgelsen. Kræftliniens telefonnummer fremgik af alt 8

9 materiale, der blev udsendt til borgerne, med en opfordring til at kontakte Kræftlinien, hvis man havde spørgsmål til screeningen. Inden de første invitationer blev sendt til borgerne, blev der for medarbejderne på Kræftlinien afholdt en undervisningsdag, der gav en grundig indføring i alle dele af screeningen. 2.9 Tilladelser Følgende database, som blev anvendt i forbindelse med screening for tarmkræft, er anmeldt til Datatilsynet: - KoloRektalCancer databasen, hvorfra projektet styres (Journalnr. ved Datatilsynet: ) Informationsindsats Breve, pjecer og svar I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse blev der udarbejdet informationsmateriale til undersøgelsen. Materialet bestod af invitation, rykker, pjece om undersøgelsen, pjece om koloskopi samt svartyper til borgeren efter analyse af prøver (bilag 2, 3 og 5). Der blev indledningsvis skrevet en testversion af invitationsbrevet og -pjecen. Versionen var baseret på de retningslinier, som loven udstikker for informationsmateriale (herunder beskrivelse af fordele, ulemper samt muligheder for mere information) og på den brugsvejledning, som Hemoccult har produceret. Brev, pjece og testsæt blev herefter testet i to fokusgruppeinterviews med hver seks personer. Interviewene gav anledning til at ændre dele af materialet, herunder grafikken. Anden version af informationsmaterialet - inklusive geninvitationsbrevet og samtlige svarbreve - blev derefter testet i to nye fokusgrupper, hvorefter de sidste korrektioner blev foretaget. Fokusgruppeinterviewene foregik både i Københavns Amt og i Vejle Amt og blev udført af Kræftens Bekæmpelse. Nogle måneder efter screeningens begyndelse havde Kræftrådgivningen fået mange henvendelser fra borgere, der ville have præciseret, hvilke medicinformer der kunne give falsk positive og falsk negative resultater. En større litteraturgennemgang viste, at der ikke var videnskabelig dokumentation for at fraråde bestemte medicinformer. På den baggrund blev informationsmaterialet revideret få måneder efter projektets start. Afsnittene om falsk positive og falsk negative resultater samt afsnittet om, hvor man kan få yderligere information, blev ligeledes udbygget. 9

10 Medier Der har under projektets afvikling løbende været fokus på screening for tarmkræft i lokale dagblade, radio og TV. I den sidste tredjedel af projektet er billedannoncer anvendt med direkte henvendelse til de borgere som endnu ikke havde benyttet sig af tilbuddet. Hjemmeside på sundhed.dk blev oprettet, hvor borgeren kunne indhente yderligere oplysninger som ikke var tilsendt borgeren med invitationen. Her var pjecen om koloskopi samt projektbeskrivelsen for screening for tarmkræft i Vejle Amt Rådgivning Samarbejde med Kræftlinien er beskrevet i afsnit 2.8 og desuden kunne borgeren ringen direkte på alle hverdage til screeningsenheden. De praktiserende læger fik skriftlig information om gennemførlighedsundersøgelsen og de har lavet en opgørelse over i hvilken grad borgerne henvender sig til dem med spørgsmål Kritik af projektet I TV-Avisen på DR 1 den 4.august 2005 retter John Brodersen en mundtlig kritik af projektet. Vejle Amt udsender dagen efter en pressemeddelelse med svar på de spørgsmål, der er blevet rejst i indslaget. John Brodersen og Ole Hartling kritiserer siden projektet i et brev dateret den 23. august 2005 til Vejle Amt. Kritikken rettes mod styregruppen med en opfordring til at revurdere informationsmaterialet. Kritikken begrundes med, at materialet ikke lever op til især 3, 6 og 7 i Lov om patienters rettigheder. Informationsmaterialet fra Københavns og Vejle Amter indeholdt enslydende information til borgerne. Københavns Amt modtog samme kritik og rettede henvendelse til Sundhedsstyrelsen med anmodning om deres vurdering. Københavns Amt skriver i sin rapport: For at sikre at informationsmaterialet lever op til kravene i Lov om patienters retsstilling er Sundhedsstyrelsen med brev af 13. oktober 2005 blevet bedt om en vurdering af, hvorvidt materialet ville leve op til lovens krav. Sundhedsstyrelsen meddelte med brev af 11. november 2005, at materialet ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger vedrørende overholdelse af Lov om patienters retsstilling. 2 Se eventuelt mere i vedhæftede audit om Henvendelse fra borgeren i forbindelse med screening for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter, Audit Projekt Odense,

11 3.0 Teknologi 3.1 Projektperiode Første invitation i Vejle Amt blev udsendt den 2. august 2005, og sidste tarmundersøgelse blev foretaget før den 31.december Hvem blev inviteret, og hvordan? I henhold til oplægget i MTVs publikation Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening, (2000, Sundhedsstyrelsen), blev alle borgere mellem 50 og 74 og bosat i Vejle Amt inviteret til at deltage i screeningsundersøgelsen. Kohorten blev defineret som de borgere, der, i henhold til CPR registeret på skæringsdatoen 2. august 2005, opfyldte bopæls- og alderskriteriet borgere opfyldte kriterierne. Vejle Amt byggede screeningsundersøgelsen op omkring den eksisterende databasemodel til screening for cervixcancer. Dette projekt er baseret på programmel fra WM-data, som er velafprøvet og velfungerende. Som følge af den øgede kompleksitet i tarmscreeningsundersøgelsen, med bl.a. flere involverede afdelinger, var det nødvendigt at udbygge programmellet. Programmellet blev sammenkørt med patologidatabasen, så borgere med tidligere påvist/behandlet cancer i tyktarm/endetarm og borgere med kendte tarmpolypper eller kronisk tarmbetændelse ikke blev inviteret, idet de allerede deltog i opfølgningsprogrammer. Via en central database styrede programmellet det at udsende invitationer, registrere indkomne svar og generere udsendelse af rykkerbreve (bilag 1: Flowskema for screeningsprojektet). 3.3 Invitationer Der blev udsendt ca. 330 invitationer dagligt, 5 dage om ugen. Kuverten til borgerne indeholdt et brev med en invitation, herunder en forklaring af undersøgelsens formål og baggrund, et prøvesæt med vejledning til opsamling af afføringsprøver (Hemoccult) samt en frankeret svarkuvert godkendt til fremsendelse af biologisk materiale. Fra Vejle Amt deltog tre sygehuse, hvor koloskopi og CT-kolografi udførtes. Organisationen i Vejle Amt var baseret på kommunevis invitation af borgerne, og man valgte at indkalde synkront fra de kommuner, der traditionelt hører til de respektive sygehuses optageområde (bilag 2: Kopi af invitation og 2a: pjecen Folkeundersøgelse for tarmkræft ). 11

12 3.4 Analyse Alle prøver blev fremsendt til og analyseret i laboratoriet på Fredericia Sygehus. Efter endt analyse, to dage efter modtaget prøve, indrapporterede laboratoriet resultatet til den centrale database, som, afhængig af positiv/negativ undersøgelse for blod i afføringen, genererede et brev til borgeren med besked om resultatet. Det blev i Projektorganisationen vedtaget, at blot ét positivt testfelt af i alt seks mulige skulle anses for en positiv afføringsprøve for blod. Borgere med positive prøver fik i svarbrevet besked om, at der var en lille mulighed for tarmkræft eller polypper, og de modtog sammen med svaret en invitation til en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Enkelte borgere fremsendte prøvemateriale, som var uegnet til analyse. Disse borgere modtog automatisk brev om dette samt et nyt prøvesæt. Borgere med negativ prøve modtog besked om dette, men blev samtidig gjort opmærksom på, at det ikke var en garanti for, at de ikke havde kræft. De blev i tilfælde af symptomer opfordret til at søge egen læge (bilag 3: Positivt, Negativt, Uegnet svar). 3.5 Koloskopi De respektive endoskopiafsnit (Horsens, Kolding eller Vejle) trak alle hverdage lister fra den centrale database, og borgere med positive afføringsprøver blev indkaldt til koloskopi. Projektkoordinator trak ligeledes lister dagligt fra den centrale database med oplysninger om borgere med positive afføringsprøver. Proceduren blev indført for at dobbelttjekke, at alle med blod i afføringen faktisk blev inviteret. Da blod i afføringen kan være tegn på ondartet sygdom, valgte man i projektorganisationen, at disse patienter skulle være omfattet af ventetidsgarantien på max. 14 dage (bilag 4: Strategi for endoskopi i relation til screeningsundersøgelse ). Indkaldelsesbrevet indeholdt svar på afføringsprøven, en beskrivelse af selve kikkertundersøgelsen og det ubehag, der kan være i forbindelse med den, og af de potentielle komplikationer. Brevet indeholdt ligeledes remedier til tarmudrensning med tilhørende brugsvejledning. Undersøgelsen foregik ambulant (bilag 5: Svar, invitation og bilag 5a pjecen Kort information om koloskopi ). I tilfældeaf patologiske fund blev der i tilslutning til koloskopien umiddelbart taget vævsprøver/ fjernet polypper, således at patienten blev færdigbehandlet. 12

13 3.6 CT-kolografi CT-kolografi er en billedmæssig fremstilling af tyk- og endetarm, der er på højde med koloskopi, hvad angår påvisning af polypper og cancer. Ved CT-kolografi kan der dog ikke tages vævsprøver. Koloskopi er en teknisk krævende undersøgelse, hvorunder hele tyktarmen efterses. I trænede hænder har undersøgelsen en succesrate på ca. 95%. CT-kolografi har en sensitivitet og specificitet, der er større end colon-røntgenundersøgelse, men lidt lavere end konventionel koloskopi. Det gælder især for polypper under 5 mm i diameter. I en ny meta-analyse fra London sponsoreret af European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) fandtes en sensitivitet på 93% samt en specificitet på 97% med henblik på at påvise polypper på 1 cm eller større. Studiet er baseret på tilsammen 4181 patienter. I Cotton-studiet fandtes en sensitivitet på 55% med henblik på at påvise polypper over 1 cm i diameter. Man skal bemærke, at der i dette studie var et krav til observatørerne om, at de skulle have erfaring med mindst 10 CT-kolografier, hvilket måske kan forklare den lave sensitivitet. Et nyt screenings studie fra München viste en sensitivitet på 96% for polypper større end 10 mm. Her anvendte man en 64 kanals CT-skanner. Anvendelsen af CT-kolografi er hæmmet af mangel på trænede radiologer. Erfaring øger nøjagtigheden. Ved anvendelse af CT kolografi i Vejle og Københavns Amter fandtes ingen alvorlige bivirkninger. I litteraturen er den symptomgivende perforationsrate angivet til 0.03% for CT-kolografi og 0.13% ved konventionel koloskopi 3. I de tilfælde, hvor hele tarmen ikke kunne efterses, blev borgerne visiteret direkte fra endoskopiafsnittet til de respektive sygehuses røntgenafdeling med henblik på en CT-kolografi (bilag 6: Strategi for screenings CT-kolografi for kolorektal cancer i Vejle Amt). Undersøgelsen gennemførtes samme dag umiddelbart efter den mislykkede koloskopi eller senest næste dags morgen. Dermed undgik man at foretage en ny tarmudrensning, der af de fleste opleves som meget ubehagelig. Enkelte borgere fik efter eget valg udført CT-kolografi som første undersøgelse, idet de f.eks. tidligere enten har haft en smertefuld oplevelse af koloskopi eller har hørt om ubehag i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen foregik ambulant. Ved anvendelse af CT kolografi i Vejle amt fandtes ingen alvorlige bivirkninger. I litteraturen er den symptomgivende perforationsrate angivet til 0.03% for CT-kolografi. 3 Halligan S, Taylor SA. CT colonography: results and limitations. Eur. J Radiol March; 61:

14 3.7 Henvisning efter fund af cancer Såfremt der påvistes oplagt klinisk cancer ved koloskopiundersøgelsen, blev borgeren umiddelbart efter undersøgelsens afslutning informeret om, at der var stærk mistanke om tilstedeværende cancer, men at det først endeligt kunne afgøres, når der forelå svar på de udtagne hastebiopsier (vævsprøver). Der blev med det samme henvist til billeddiagnostisk pakke, og patienten fik tid til svar og operationsforundersøgelse i ambulatoriet i løbet af ca. 1 uge. Der blev samtidig booket tid til operation. I de tilfælde, det var nødvendigt at foretage CT-kolografi, jf. ovenstående, blev borgeren informeret om, at de ville blive kontaktet telefonisk med oplysninger om resultatet, når svaret på undersøgelsen forelå - typisk dagen efter. I tilfælde af mistanke om ondartet svulst blev de tilbudt fremmøde i ambulatoriet og fulgte samme forløb som beskrevet ved koloskopisk påvist cancer. De borgere, der fik påvist polypper, fik ved den endoskopiske undersøgelse ligeledes en forhåndstilkendegivelse af, hvorvidt det fundne ansås for at være god- eller ondartet. Ved mistanke om ondartet sygdom blev den ovenfor beskrevne procedure fulgt. I de få tilfælde, hvor det viste sig, at et fund, som først var vurderet godartet, faktisk var ondartet, blev borgeren kontaktet telefonisk med anmodning om fremmøde i ambulatoriet. Herefter blev forløbet - som ovenfor beskrevet - fulgt. 3.8 Ændringer foretaget undervejs i projektet Antal dage fra invitation til rykkerbrev På grund af mange overlapninger ved udsendelse af rykkerbreve og modtagelse af svar på borgerens afføringsprøver blev antal dage fra invitation til rykker pr. 25. oktober 2005 ændret fra 36 til 42 dage. Informationsmateriale På baggrund af litteraturgennemgang foretaget af Københavns Amt blev det i oktober 2005 i fællesskab besluttet, at der ikke var bevis for at udelukke borgere fra undersøgelsen, fordi de f.eks. tager gigtmedicin. Informationsmaterialet - breve til borgerne og pjece om undersøgelsen - blev herefter ændret. Samtidig blev også framelding på grund kronisk sygdom fjernet, idet det gav anledning til mange tvivlsspørgsmål hos borgeren. Et eksempel: En patient med diabetes spørger, om han har en kronisk sygdom og derfor ikke skal være med? En ny version blev anvendt til udsendelse fra ultimo december

15 Borgeridentifikation Ved indsendelse af prøver skulle borgeren selv sørge for at skrive navn og CPR-nummer på prøverne samt dato for, hvornår prøverne var udført. Ligeledes skulle borgeren vedlægge invitationsbrevet, hvor der på bagsiden var anført deres CPR-nummer i stregkode sammen med de felter, hvor resultatet af analysen skulle angives. 421 prøver, indsendt fra august 2005 til 10. oktober 2005, blev ikke analyseret på grund af manglende CPR-angivelse. Fra den 10. oktober 2005 blev også prøver uden CPR-angivelse analyseret, og borgeren blev herefter søgt identificeret ved hjælp af patologidatabasen. Fra 1. november 2005 skulle minimum 2 af 3 følgende ID-oplysninger være til stede: fødselsdato, navn, adresse. Hvis kun ét match fandtes i databasen, kunne klinisk kemisk afdeling selv indrapportere svaret. Hvis der fandtes mere end ét match eller kun én ID-oplysning, blev analysesvar sendt til Patologisk afdeling, som herefter søgte match, og projektkoordinator indhentede telefonisk bekræftelse af identifikation. 4.0 Resultater af screeningen Projektgruppen vedtog oprindeligt, at screeningskohorten skulle defineres som de borgere, der den 2. august 2005 opfyldte alderskriterierne, dvs. var fyldt 50, men endnu ikke 75 år. Ved etablering af databasen var aftalen med WM-data, at denne statiske kohorte skulle indgå som basis for udsendelse af invitationerne. Imidlertid betød en programmeringsfejl, at invitationerne i perioden 2. august november 2005 blev udsendt ud fra en dynamisk screeningskohorte, hvorved borgere, som fyldte 50 år efter den 2. august 2005, også blev inviteret, mens borgere, der fyldte 75 år efter den 2. august, ikke blev inviteret. Ligeledes blev borgere med navne-, adresse- eller forskerbeskyttelse inviteret i den periode. Den 24. oktober 2005 påbegyndtes med hjælp fra det Centrale Personregister en rekonstruktion af kohorten, som oprindeligt defineret pr. 2.august Det blev oplyst fra det Centrale Personregister, at det ikke er tilladt at søge på personer med navne-, adresse- og forskerbeskyttelse. Fra den 14. november 2005 blev borgere udelukkende inviteret fra den udtrukne kohorte. Fejlen medførte, at 1414 borgere, som ikke var defineret i kohorten oprindeligt, blev inviteret borgere blev fejlagtigt ikke inviteret pga. den omtalte programmeringsfejl. Forskerbeskyttelse betyder, at en borger ikke ønsker at blive kontaktet i forbindelse med videnskabelige projekter. Det viste sig, at en meget stor del af borgerne ikke havde erindring om, 15

16 at de på et tidspunkt, f.eks. i forbindelse med flytning, har bedt om forskerbeskyttelse på flyttemeddelelsen til Folkeregisteret. Nogle af de borgere, som har navne-, adresse- eller forskerbeskyttelse, har selv kontaktet screeningsenheden og bedt om at deltage. Disse benævnes som selvinviterede. I følge statistikbanken var der i Vejle Amt borgere i alderen 50 til 74 år. Det betyder, at kohorten, som den 2. august 2005 var på borgere, repræsenterer 96,1% af screeningspopulationen. Redegørelse for inviterede Borgere inviteret uden for kohorten 2. august november 2005 Antal inviterede Udtrukket kohorte Befolkning år den 2. august Ikke inviteret pga. eksklusionskriterier, jf. afsnit 3.2, Patolgidiagnose Koloskopi Selv frameldt inden start 4 Kohorte minus eksluderede Antal inviterede Manglende invitationer er fyldt 75 år efter 2.august er døde ikke inviteret enten pga. intern flytning inden for amt eller flytning til andet amt. Selvinviterede Antal i alderen år

17 4.1 Deltagerprocent Tabel 1: Hovedtal for screening for tarmkræft i Vejle Amt Kohorte 2. august Inviterede uden for Selvinviterede I alt 2005 kohorten Antal inviterede Antal rykkere (62,38%) 524 * (36,95%)* Ikke relevant ,83% Indsendte prøver/deltagere (51,04%) 498 (35,22%) 205 ** (87,23%) ,89% Frameldinger fra inviterede (12,50%) 188 (13,30%) Ikke relevant ,48% Non-responders (36,46%) 728 (51,49%) Ikke relevant ,60% * Blandt borgere inviteret uden for kohorten har kun de, som blev inviteret i august og september 2005, modtaget en rykker 6 uger efter invitationen, hvis de ikke havde indsendt prøver. Årsagen er, at der fra den 14. november 2005 kun blev inviteret og udsendt rykkere til borgere i kohorten fra 2. august ** Hos de selvinviterede skal det bemærkes, at der ikke findes 100% deltagelse som forventet. Det skønnes, at nogle har fortrudt, og at andre kan have indsendt prøver med manglende ID. Borgeridentifikation I august og september 2005 blev 421 prøver modtaget uden CPR-identifikation, og de blev ikke analyseret. Fra oktober 2005 blev alle prøver analyseret, og de data, som fulgte med prøverne, blev noteret. I de tilfælde hvor 2 ud af 3 data om borgeren (navn, fødselsdato, adresse) fulgte med, og hvor der i databasen fandtes et sikkert match, kunne laboratoriet selv lægge analysesvaret ind. Hos de borgere, hvor der var mulighed for mere end ét match, eller der kun var én borgeroplysning, blev alle analysesvar sendt til screeningsenheden, som herefter søgte at identificere borgeren. Fra november 2005 blev alle identifikationer foretaget ved telefonisk opkald til borgeren analysesvar uden sikre ID-oplysninger blev sendt til screeningsenheden. Heraf er 48% (877) telefonisk identificeret, mens 21% (426) blev identificeret ved borgerens egen efterlysning af svaret. De resterende 534 kunne ikke identificeres. 67% vedlagde invitationen sammen med prøverne. På bagsiden af invitationen fremgik borgerens CPR-nummer. Nedenfor ses fordelingen af medfølgende oplysninger med prøver, hvor invitationen ikke er vedlagt. 17

18 Tabel 2: Oversigt over data, der fulgte med de prøver, hvor invitationsbrevet ikke var vedlagt Antal borgere i % Med CPR % Uden CPR, 2 ud af 3 mulige IDoplysninger 999 2% og med match Uden CPR, 2 ud af 3 mulige IDoplysninger 260 1% og uden match Én ID-oplysning % I alt 33% Kommunetilhørsforhold Det er ikke muligt at rekonstruere kommunetilhørsforhold den 2. august 2005 hos borgere, der blev inviteret uden for kohorten. Borgere inviteret fra kohorten 2. august 2005 illustreres i figur 1 og 2. Figur 1: Kohorten 2. august 2005 Deltagerprocent i små kommuner 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Brædstrup Børkop Egtved Gedved Give Hedensted Jelling Juelsminde Lunderskov Nørre-Snede Tørring-Uldum Vamdrup Deltagerprocent i små kommuner Små kommuner vil sige kommuner med færre end indbyggere i alderen 50 til 74 år, og her var den gennemsnitlige deltagerprocent 51,83%. 18

19 Figur 2: Kohorten 2. august ,00% Deltagerprocent, store kommuner 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fredericia Horsens kolding Vejle Deltagerprocent i store kommuner Store kommuner vil sige kommuner med flere end borgere i alderen 50 til 74 år, og her var den gennemsnitlige deltagerprocent 50,57%. Der er ingen mellemstore kommuner med borgere i alderen 50 til 74 år. Der ses ingen væsentlig forskel i deltagerprocent i små og store kommuner. Derfor fremstilles alle deltagerne i de efterfølgende figurer og tabeller samlet, dog med undtagelse af de selvinviterede i figur 3, 4 og 5. Figur 3: Deltagere af inviterede i kohorten 2. aug og uden for kohorten 2. aug. til 13. nov Deltagerprocent fordelt på køn og alder 70% 60% 50% Deltagerprocent 40% 30% 20% 10% 0% Alder Mænd Kvinder 19

20 Der ses en markant forskel i deltagerprocent hos mænd og kvinder - størst i det yngste alderssegment. Fra 70 års alderen ses næsten ens deltagerprocent hos mænd og kvinder, og kurven krydser, således at der er lidt flere mænd end kvinder, der deltager. Den gennemsnitlige deltagerprocent for 70-årige er på 48,7%. Herefter ses et væsentligt fald i den gennemsnitlige deltagerprocent hos de 74-årige ned til 40,6%. Den gennemsnitlige deltagerprocent hos de 50 til 74-årige er samlet på 50,79%: - mænd 46,08 % - kvinder med 55,45 % Figur 4: Deltagere af inviterede i kohorten 2. aug.2005 og uden for kohorten 2. aug. til 13. nov % Borgere der ikke reagerer på invitationen - fordelt på køn og alder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mænd Kvinder Borgere, som ikke reagerer på invitationen, betegnes som non-repsonders. Flest non-responders ses i det yngste alderssegment og med stor forskel mellem mænd og kvinder. Gennemsnittet for non-responder fordeler sig på - mænd 41,86 % - kvinder 31,56 % 20

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Maj 2007 Indhold Sammenfatning Bilag 1 Evaluering af organiseringen af screening for tarmkræft

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer ScreeningsNyt Region Midtjylland - marts 2015 Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Status på tarmkræftscreening

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Moviprep.

DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Moviprep. DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation Moviprep www.koldingsygehus.dk Koloskopi Vi har planlagt at lave koloskopi. Det er en undersøgelse af endetarm og

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Grundlag og formål Sundhedsdirektørkredsen under Danske Regioner besluttede primo 2012 at etablere en landsdækkende uddannelse til

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Anbefalinger vedrørende screening for tyk- & endetarmskræft

Anbefalinger vedrørende screening for tyk- & endetarmskræft Anbefalinger vedrørende screening for tyk- & endetarmskræft 2012 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010 og 2012. Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - phosphoral Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Picoprep. www.koldingsygehus.dk

Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Picoprep. www.koldingsygehus.dk Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation Picoprep www.koldingsygehus.dk Du bedes møde til undersøgelse dag, den kl på DagKlinikken. Skulle du være forhindret

Læs mere

Information om gastroskopi og koloskopi

Information om gastroskopi og koloskopi Patientinformation Information om gastroskopi og koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om gastroskopi og koloskopi Hvad er gastroskopi? Gastroskopi

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi Patientinformation Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi - Ekstirpatio recti Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Patientinformation Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Koloskopi I denne folder kan du læse om, hvad der foregår

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling Patientinformation - om Koloskopi Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen. Den udføres

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 785 Offentligt Dato 18-08-2016 Sagsnr. 1-1810-91/1 Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi)

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) www.koldingsygehus.dk Koloskopi Vi har planlagt at lave koloskopi. Det er en undersøgelse af endetarm og tyktarm. Hvis du har

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Screening for KoloRektalCancer -Har vi kendskab til det? -Vil vi være med?

Screening for KoloRektalCancer -Har vi kendskab til det? -Vil vi være med? Screening for KoloRektalCancer -Har vi kendskab til det? -Vil vi være med? Forskningstræningsmodul Den Lægelige Videreuddannelse Region Nord Region Nordjylland og Region Midtjylland Almenmedicinsk forskningstræning

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016 Et venligt skub? Baggrundspapir Udregning: Effekt på dødelighed som følge af tykog endetarmskræft (colorectal cancer, CRC) ved deltagelse i screening for skjult blod i afføring efterfulgt af koloskopi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ENDETARM OG TYKTARM (Koloskopi)

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ENDETARM OG TYKTARM (Koloskopi) KIKKERTUNDERSØGELSE AF ENDETARM OG TYKTARM (Koloskopi) Hellerup 3977 7070 Lyngby 45 933 933 Odense 6548 7070 Skørping 9839 2244 info@cfrhospitaler.dk - www.cfrhospitaler.dk Hvad er en koloskopi? En koloskopi

Læs mere