Screening for tarmkræft i Vejle Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for tarmkræft i Vejle Amt"

Transkript

1 Screening for tarmkræft i Vejle Amt - en gennemførlighedsundersøgelse august 2005 november

2 Udarbejdet af Vejle Sygehus, Region Syddanmark Projektleder, Ledende overlæge Claus Bisgaard, Organkirurgisk afdeling Projektkoordinator, sygeplejerske Conny Jakobsen, Organkirurgisk afdeling Specialkonsulent Jesper Bliksted, Administrationen Overlæge Jan Lindebjerg, Patologisk afdeling Kemiker Birgitte Reinholdt, Klinisk kemisk afdeling Fredericia Sygehus Overlæge Søren Rafaelsen, Røntgenafdelingen Vejle Sygehus 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning s Organisation... s Organisation i Vejle Amt.. s Følgegruppe.. s Koordinationsgruppe s Sekretariat. s Laboratorium. s Koloskopi.. s CT-kolografi. s Kræftlinien s Tilladelser. s Informationsindsats... s Breve, pjecer og svar s Medier. s Rådgivning. s Kritik af projektet. s Teknologi. s Projektperiode s Hvem blev inviteret, og hvordan?... s Invitationer.. s Analyse s Koloskopi s CT-kolografi s Henvisning efter fund af cancer.. s Ændringer foretaget undervejs i projektet..s Resultater af screeningen. s Deltagerprocent s Rykkerprocent.. s Andel positive afføringsprøver.. s Andel folk med positive afføringsprøver, som gennemfører koloskopi s Årsager til ikke at udføre primær koloskopi. s Andel folk med positive afføringsprøver, som gennemfører CT-kolografi.. s.25 3

4 4.7 Fund af polypper og cancer s Falsk negative prøver og cancer s Non-responders og cancer. s Typeopdeling af polypper s Typeopdeling af cancere og sammenligning... s Komplikationer ved koloskopi og CT-kolografi s Svartider fra invitation til modtagelse af prøver... s Svartider til borgeren s Afføringsprøver. s Vævsprøver taget ved koloskopi s Indkaldelsestider til koloskopi. s Andel af borgere, som ændrer tid til koloskopi s Skoperende sygeplejersker s Økonomi s Regnskabsmæssig synsvinkel s Omkostninger i hovedtal. s Etableringsomkostninger. s Drift af screeningcentret.. s Analyse af test-kit. s Koloskopier og CT-kolografier s Nærmere undersøgelse patologi s Øvrige omkostninger s Videre behandling s Beregninger vedr. løbende drift af screeningsprojekt s Analyse af driftsomkostningerne i screeningcentret... s Omkostningsanalyse af test-kit.. s Koloskopier s Sammenfatning af gennemførlighedsundersøgelse.. s Overordnede fund s Deltagerprocent.. s Positive prøver. s Fund af cancere.. s Fund af polypper. s Komplikationer s Svartider efter indsendelse af prøver... s Ventetid koloskopi... s. 45 4

5 6.2 Praktiske erfaringer.. s Mærkning af prøver. s Medicin.. s Problemer ved prøveopsamling s Brugertilfredshed... s Barrierer for deltagelse. s. 46 5

6 1.0 Indledning Med baggrund i resultaterne af en stor fynsk, randomiseret undersøgelse af effekten af screening for tarmkræft samt resultaterne af flere internationale studier blev det i Kræftplan I fra 2000 anbefalet at foretage en gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft med henblik på, om resultaterne af undersøgelserne kunne reproduceres i en generel befolkningsundersøgelse. 1 Undersøgelserne forudsatte en deltagerprocent på 60, og at 40-50% af de fundne kræfttilfælde skulle være tidlige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet frigav ultimo november 2004 en bevilling på 20 mill. kr. til støtte for en gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i to forsøgsamter i Danmark. Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgte på baggrund af de indkomne ansøgninger Københavns og Vejle Amter som forsøgsamter. 2.0 Organisation 2.1 Organisation i Vejle Amt Styregruppe Ansvarlig projektleder Projektkoordinator Fæcesundersøgelse Styregruppen Klinisk biokemisk afdeling, Fredericia Sygehus Skoperende og opererende afdelinger Vejle, Horsens og Kolding Sygehus Røntgenafdeling Vejle, Horsens og Kolding Sygehus Patologisk anatomi Vejle Sygehus 1 Se yderligere forklaring i Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering: Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening, Medicinsk Teknologivurdering 2001;3(1). 6

7 Styregruppen Styregruppen bestod af repræsentanter fra: Sundhedsforvaltningen i Vejle Amt, ledelsen på amtets 3 sygehuse og disses Organkirurgisk afdelinger og Røntgenafdelinger samt Patologisk afdeling, Vejle Sygehus. Styregruppens ansvar Det formelle ansvar for screeningsprojektet blev varetaget af styregruppens formand. Styregruppen skulle dels sikre den organisatoriske planlægning af projektet, dels tage stilling til de organisatoriske problemstillinger, som ikke vedrørte lokale matrikler. Styregruppen afholdte 3 møder og blev nedlagt ultimo december 2006 med overgangen til de nye regioner. Ansvaret for evalueringen blev herefter overdraget til Vejle Sygehus. Projektleder Det var Projektlederens ansvar at - rapportere til styregruppen om projektets forløb - samarbejde med projektkoordinator om at løse de daglige problemer, der viste sig i forbindelse med projektets afvikling - udfærdige endelig rapport Projektkoordinator Det var Projektkoordinatorens ansvar at - sikre, at projektets blev afviklet inden for den fastsatte tidsramme - sikre, at patienter blev indkaldt, rykket, booket og undersøgt - sikre, at undersøgelsesresultaterne blev indberettet til databasen - sikre en berigtigelse af leverede data - udfærdige endelig rapport Ansat 25 timer/uge 2.2 Følgegruppe Der blev nedsat en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de organkirurgiske afdelinger fra de øvrige sygehuse. Arbejdsgruppen afholdt 10 møder. 2.3 Koordinationsgruppe Samarbejdet med Københavns Amt før, under og efter gennemførlighedsundersøgelsen havde til formål at 7

8 - sikre ensartet information til borgerne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse - udveksle erfaringer i det praktiske og organisatoriske setup - diskutere evaluering af gennemførlighedsundersøgelsen Koordinationsgruppen afholdt 8 møder. 2.4 Sekretariat Sekretariatet blev etableret i Patologisk afdeling med ansættelse af én fuldtidssekretær, der varetog - daglig udskrift af invitationer, rykkere og svar fra databasen - at pakke breve - betjening af de inviterede borgere - på telefon i hverdagene kl samarbejde med projektkoordinator Desuden blev der ansat hjælp 20 timer/uge til pakning af prøvesæt. 2.5 Laboratorium Klinisk biokemisk afdeling, Fredericia Sygehus, modtog og analyserede fæcesprøver, indrapporterede svarene på analyserne samt borgernes framelding til screening i databasen. 2.6 Koloskopi Koloskopien foregik på Horsens, Kolding og Vejle Sygehus. På Horsens og Kolding Sygehuse udførte speciallæger koloskopien, mens den på Vejle Sygehus blev udført af endoskoperende sygeplejersker. 2.7 CT-kolografi CT-kolografi blev udført på Horsens, Kolding og Vejle Sygehus. Røntgenoverlæge Søren Rafaelsen, Vejle Sygehus, gennemså billeder på alle CT-kolografier udført på screeningspatienter som følge af en aftale om dobbeltgranskning. 2.8 Kræftlinien Kræftlinien er Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende og andre med spørgsmål om kræft. Medarbejderne på Kræftlinien er alle uddannet i, hvordan man taler med folk i forskellige former for kriser. I forbindelse med gennemførlighedsundersøgelsen om screening for tarmkræft fungerede Kræftlinien som rådgivere i forhold til undersøgelsen. Kræftliniens telefonnummer fremgik af alt 8

9 materiale, der blev udsendt til borgerne, med en opfordring til at kontakte Kræftlinien, hvis man havde spørgsmål til screeningen. Inden de første invitationer blev sendt til borgerne, blev der for medarbejderne på Kræftlinien afholdt en undervisningsdag, der gav en grundig indføring i alle dele af screeningen. 2.9 Tilladelser Følgende database, som blev anvendt i forbindelse med screening for tarmkræft, er anmeldt til Datatilsynet: - KoloRektalCancer databasen, hvorfra projektet styres (Journalnr. ved Datatilsynet: ) Informationsindsats Breve, pjecer og svar I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse blev der udarbejdet informationsmateriale til undersøgelsen. Materialet bestod af invitation, rykker, pjece om undersøgelsen, pjece om koloskopi samt svartyper til borgeren efter analyse af prøver (bilag 2, 3 og 5). Der blev indledningsvis skrevet en testversion af invitationsbrevet og -pjecen. Versionen var baseret på de retningslinier, som loven udstikker for informationsmateriale (herunder beskrivelse af fordele, ulemper samt muligheder for mere information) og på den brugsvejledning, som Hemoccult har produceret. Brev, pjece og testsæt blev herefter testet i to fokusgruppeinterviews med hver seks personer. Interviewene gav anledning til at ændre dele af materialet, herunder grafikken. Anden version af informationsmaterialet - inklusive geninvitationsbrevet og samtlige svarbreve - blev derefter testet i to nye fokusgrupper, hvorefter de sidste korrektioner blev foretaget. Fokusgruppeinterviewene foregik både i Københavns Amt og i Vejle Amt og blev udført af Kræftens Bekæmpelse. Nogle måneder efter screeningens begyndelse havde Kræftrådgivningen fået mange henvendelser fra borgere, der ville have præciseret, hvilke medicinformer der kunne give falsk positive og falsk negative resultater. En større litteraturgennemgang viste, at der ikke var videnskabelig dokumentation for at fraråde bestemte medicinformer. På den baggrund blev informationsmaterialet revideret få måneder efter projektets start. Afsnittene om falsk positive og falsk negative resultater samt afsnittet om, hvor man kan få yderligere information, blev ligeledes udbygget. 9

10 Medier Der har under projektets afvikling løbende været fokus på screening for tarmkræft i lokale dagblade, radio og TV. I den sidste tredjedel af projektet er billedannoncer anvendt med direkte henvendelse til de borgere som endnu ikke havde benyttet sig af tilbuddet. Hjemmeside på sundhed.dk blev oprettet, hvor borgeren kunne indhente yderligere oplysninger som ikke var tilsendt borgeren med invitationen. Her var pjecen om koloskopi samt projektbeskrivelsen for screening for tarmkræft i Vejle Amt Rådgivning Samarbejde med Kræftlinien er beskrevet i afsnit 2.8 og desuden kunne borgeren ringen direkte på alle hverdage til screeningsenheden. De praktiserende læger fik skriftlig information om gennemførlighedsundersøgelsen og de har lavet en opgørelse over i hvilken grad borgerne henvender sig til dem med spørgsmål Kritik af projektet I TV-Avisen på DR 1 den 4.august 2005 retter John Brodersen en mundtlig kritik af projektet. Vejle Amt udsender dagen efter en pressemeddelelse med svar på de spørgsmål, der er blevet rejst i indslaget. John Brodersen og Ole Hartling kritiserer siden projektet i et brev dateret den 23. august 2005 til Vejle Amt. Kritikken rettes mod styregruppen med en opfordring til at revurdere informationsmaterialet. Kritikken begrundes med, at materialet ikke lever op til især 3, 6 og 7 i Lov om patienters rettigheder. Informationsmaterialet fra Københavns og Vejle Amter indeholdt enslydende information til borgerne. Københavns Amt modtog samme kritik og rettede henvendelse til Sundhedsstyrelsen med anmodning om deres vurdering. Københavns Amt skriver i sin rapport: For at sikre at informationsmaterialet lever op til kravene i Lov om patienters retsstilling er Sundhedsstyrelsen med brev af 13. oktober 2005 blevet bedt om en vurdering af, hvorvidt materialet ville leve op til lovens krav. Sundhedsstyrelsen meddelte med brev af 11. november 2005, at materialet ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger vedrørende overholdelse af Lov om patienters retsstilling. 2 Se eventuelt mere i vedhæftede audit om Henvendelse fra borgeren i forbindelse med screening for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter, Audit Projekt Odense,

11 3.0 Teknologi 3.1 Projektperiode Første invitation i Vejle Amt blev udsendt den 2. august 2005, og sidste tarmundersøgelse blev foretaget før den 31.december Hvem blev inviteret, og hvordan? I henhold til oplægget i MTVs publikation Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening, (2000, Sundhedsstyrelsen), blev alle borgere mellem 50 og 74 og bosat i Vejle Amt inviteret til at deltage i screeningsundersøgelsen. Kohorten blev defineret som de borgere, der, i henhold til CPR registeret på skæringsdatoen 2. august 2005, opfyldte bopæls- og alderskriteriet borgere opfyldte kriterierne. Vejle Amt byggede screeningsundersøgelsen op omkring den eksisterende databasemodel til screening for cervixcancer. Dette projekt er baseret på programmel fra WM-data, som er velafprøvet og velfungerende. Som følge af den øgede kompleksitet i tarmscreeningsundersøgelsen, med bl.a. flere involverede afdelinger, var det nødvendigt at udbygge programmellet. Programmellet blev sammenkørt med patologidatabasen, så borgere med tidligere påvist/behandlet cancer i tyktarm/endetarm og borgere med kendte tarmpolypper eller kronisk tarmbetændelse ikke blev inviteret, idet de allerede deltog i opfølgningsprogrammer. Via en central database styrede programmellet det at udsende invitationer, registrere indkomne svar og generere udsendelse af rykkerbreve (bilag 1: Flowskema for screeningsprojektet). 3.3 Invitationer Der blev udsendt ca. 330 invitationer dagligt, 5 dage om ugen. Kuverten til borgerne indeholdt et brev med en invitation, herunder en forklaring af undersøgelsens formål og baggrund, et prøvesæt med vejledning til opsamling af afføringsprøver (Hemoccult) samt en frankeret svarkuvert godkendt til fremsendelse af biologisk materiale. Fra Vejle Amt deltog tre sygehuse, hvor koloskopi og CT-kolografi udførtes. Organisationen i Vejle Amt var baseret på kommunevis invitation af borgerne, og man valgte at indkalde synkront fra de kommuner, der traditionelt hører til de respektive sygehuses optageområde (bilag 2: Kopi af invitation og 2a: pjecen Folkeundersøgelse for tarmkræft ). 11

12 3.4 Analyse Alle prøver blev fremsendt til og analyseret i laboratoriet på Fredericia Sygehus. Efter endt analyse, to dage efter modtaget prøve, indrapporterede laboratoriet resultatet til den centrale database, som, afhængig af positiv/negativ undersøgelse for blod i afføringen, genererede et brev til borgeren med besked om resultatet. Det blev i Projektorganisationen vedtaget, at blot ét positivt testfelt af i alt seks mulige skulle anses for en positiv afføringsprøve for blod. Borgere med positive prøver fik i svarbrevet besked om, at der var en lille mulighed for tarmkræft eller polypper, og de modtog sammen med svaret en invitation til en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Enkelte borgere fremsendte prøvemateriale, som var uegnet til analyse. Disse borgere modtog automatisk brev om dette samt et nyt prøvesæt. Borgere med negativ prøve modtog besked om dette, men blev samtidig gjort opmærksom på, at det ikke var en garanti for, at de ikke havde kræft. De blev i tilfælde af symptomer opfordret til at søge egen læge (bilag 3: Positivt, Negativt, Uegnet svar). 3.5 Koloskopi De respektive endoskopiafsnit (Horsens, Kolding eller Vejle) trak alle hverdage lister fra den centrale database, og borgere med positive afføringsprøver blev indkaldt til koloskopi. Projektkoordinator trak ligeledes lister dagligt fra den centrale database med oplysninger om borgere med positive afføringsprøver. Proceduren blev indført for at dobbelttjekke, at alle med blod i afføringen faktisk blev inviteret. Da blod i afføringen kan være tegn på ondartet sygdom, valgte man i projektorganisationen, at disse patienter skulle være omfattet af ventetidsgarantien på max. 14 dage (bilag 4: Strategi for endoskopi i relation til screeningsundersøgelse ). Indkaldelsesbrevet indeholdt svar på afføringsprøven, en beskrivelse af selve kikkertundersøgelsen og det ubehag, der kan være i forbindelse med den, og af de potentielle komplikationer. Brevet indeholdt ligeledes remedier til tarmudrensning med tilhørende brugsvejledning. Undersøgelsen foregik ambulant (bilag 5: Svar, invitation og bilag 5a pjecen Kort information om koloskopi ). I tilfældeaf patologiske fund blev der i tilslutning til koloskopien umiddelbart taget vævsprøver/ fjernet polypper, således at patienten blev færdigbehandlet. 12

13 3.6 CT-kolografi CT-kolografi er en billedmæssig fremstilling af tyk- og endetarm, der er på højde med koloskopi, hvad angår påvisning af polypper og cancer. Ved CT-kolografi kan der dog ikke tages vævsprøver. Koloskopi er en teknisk krævende undersøgelse, hvorunder hele tyktarmen efterses. I trænede hænder har undersøgelsen en succesrate på ca. 95%. CT-kolografi har en sensitivitet og specificitet, der er større end colon-røntgenundersøgelse, men lidt lavere end konventionel koloskopi. Det gælder især for polypper under 5 mm i diameter. I en ny meta-analyse fra London sponsoreret af European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) fandtes en sensitivitet på 93% samt en specificitet på 97% med henblik på at påvise polypper på 1 cm eller større. Studiet er baseret på tilsammen 4181 patienter. I Cotton-studiet fandtes en sensitivitet på 55% med henblik på at påvise polypper over 1 cm i diameter. Man skal bemærke, at der i dette studie var et krav til observatørerne om, at de skulle have erfaring med mindst 10 CT-kolografier, hvilket måske kan forklare den lave sensitivitet. Et nyt screenings studie fra München viste en sensitivitet på 96% for polypper større end 10 mm. Her anvendte man en 64 kanals CT-skanner. Anvendelsen af CT-kolografi er hæmmet af mangel på trænede radiologer. Erfaring øger nøjagtigheden. Ved anvendelse af CT kolografi i Vejle og Københavns Amter fandtes ingen alvorlige bivirkninger. I litteraturen er den symptomgivende perforationsrate angivet til 0.03% for CT-kolografi og 0.13% ved konventionel koloskopi 3. I de tilfælde, hvor hele tarmen ikke kunne efterses, blev borgerne visiteret direkte fra endoskopiafsnittet til de respektive sygehuses røntgenafdeling med henblik på en CT-kolografi (bilag 6: Strategi for screenings CT-kolografi for kolorektal cancer i Vejle Amt). Undersøgelsen gennemførtes samme dag umiddelbart efter den mislykkede koloskopi eller senest næste dags morgen. Dermed undgik man at foretage en ny tarmudrensning, der af de fleste opleves som meget ubehagelig. Enkelte borgere fik efter eget valg udført CT-kolografi som første undersøgelse, idet de f.eks. tidligere enten har haft en smertefuld oplevelse af koloskopi eller har hørt om ubehag i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen foregik ambulant. Ved anvendelse af CT kolografi i Vejle amt fandtes ingen alvorlige bivirkninger. I litteraturen er den symptomgivende perforationsrate angivet til 0.03% for CT-kolografi. 3 Halligan S, Taylor SA. CT colonography: results and limitations. Eur. J Radiol March; 61:

14 3.7 Henvisning efter fund af cancer Såfremt der påvistes oplagt klinisk cancer ved koloskopiundersøgelsen, blev borgeren umiddelbart efter undersøgelsens afslutning informeret om, at der var stærk mistanke om tilstedeværende cancer, men at det først endeligt kunne afgøres, når der forelå svar på de udtagne hastebiopsier (vævsprøver). Der blev med det samme henvist til billeddiagnostisk pakke, og patienten fik tid til svar og operationsforundersøgelse i ambulatoriet i løbet af ca. 1 uge. Der blev samtidig booket tid til operation. I de tilfælde, det var nødvendigt at foretage CT-kolografi, jf. ovenstående, blev borgeren informeret om, at de ville blive kontaktet telefonisk med oplysninger om resultatet, når svaret på undersøgelsen forelå - typisk dagen efter. I tilfælde af mistanke om ondartet svulst blev de tilbudt fremmøde i ambulatoriet og fulgte samme forløb som beskrevet ved koloskopisk påvist cancer. De borgere, der fik påvist polypper, fik ved den endoskopiske undersøgelse ligeledes en forhåndstilkendegivelse af, hvorvidt det fundne ansås for at være god- eller ondartet. Ved mistanke om ondartet sygdom blev den ovenfor beskrevne procedure fulgt. I de få tilfælde, hvor det viste sig, at et fund, som først var vurderet godartet, faktisk var ondartet, blev borgeren kontaktet telefonisk med anmodning om fremmøde i ambulatoriet. Herefter blev forløbet - som ovenfor beskrevet - fulgt. 3.8 Ændringer foretaget undervejs i projektet Antal dage fra invitation til rykkerbrev På grund af mange overlapninger ved udsendelse af rykkerbreve og modtagelse af svar på borgerens afføringsprøver blev antal dage fra invitation til rykker pr. 25. oktober 2005 ændret fra 36 til 42 dage. Informationsmateriale På baggrund af litteraturgennemgang foretaget af Københavns Amt blev det i oktober 2005 i fællesskab besluttet, at der ikke var bevis for at udelukke borgere fra undersøgelsen, fordi de f.eks. tager gigtmedicin. Informationsmaterialet - breve til borgerne og pjece om undersøgelsen - blev herefter ændret. Samtidig blev også framelding på grund kronisk sygdom fjernet, idet det gav anledning til mange tvivlsspørgsmål hos borgeren. Et eksempel: En patient med diabetes spørger, om han har en kronisk sygdom og derfor ikke skal være med? En ny version blev anvendt til udsendelse fra ultimo december

15 Borgeridentifikation Ved indsendelse af prøver skulle borgeren selv sørge for at skrive navn og CPR-nummer på prøverne samt dato for, hvornår prøverne var udført. Ligeledes skulle borgeren vedlægge invitationsbrevet, hvor der på bagsiden var anført deres CPR-nummer i stregkode sammen med de felter, hvor resultatet af analysen skulle angives. 421 prøver, indsendt fra august 2005 til 10. oktober 2005, blev ikke analyseret på grund af manglende CPR-angivelse. Fra den 10. oktober 2005 blev også prøver uden CPR-angivelse analyseret, og borgeren blev herefter søgt identificeret ved hjælp af patologidatabasen. Fra 1. november 2005 skulle minimum 2 af 3 følgende ID-oplysninger være til stede: fødselsdato, navn, adresse. Hvis kun ét match fandtes i databasen, kunne klinisk kemisk afdeling selv indrapportere svaret. Hvis der fandtes mere end ét match eller kun én ID-oplysning, blev analysesvar sendt til Patologisk afdeling, som herefter søgte match, og projektkoordinator indhentede telefonisk bekræftelse af identifikation. 4.0 Resultater af screeningen Projektgruppen vedtog oprindeligt, at screeningskohorten skulle defineres som de borgere, der den 2. august 2005 opfyldte alderskriterierne, dvs. var fyldt 50, men endnu ikke 75 år. Ved etablering af databasen var aftalen med WM-data, at denne statiske kohorte skulle indgå som basis for udsendelse af invitationerne. Imidlertid betød en programmeringsfejl, at invitationerne i perioden 2. august november 2005 blev udsendt ud fra en dynamisk screeningskohorte, hvorved borgere, som fyldte 50 år efter den 2. august 2005, også blev inviteret, mens borgere, der fyldte 75 år efter den 2. august, ikke blev inviteret. Ligeledes blev borgere med navne-, adresse- eller forskerbeskyttelse inviteret i den periode. Den 24. oktober 2005 påbegyndtes med hjælp fra det Centrale Personregister en rekonstruktion af kohorten, som oprindeligt defineret pr. 2.august Det blev oplyst fra det Centrale Personregister, at det ikke er tilladt at søge på personer med navne-, adresse- og forskerbeskyttelse. Fra den 14. november 2005 blev borgere udelukkende inviteret fra den udtrukne kohorte. Fejlen medførte, at 1414 borgere, som ikke var defineret i kohorten oprindeligt, blev inviteret borgere blev fejlagtigt ikke inviteret pga. den omtalte programmeringsfejl. Forskerbeskyttelse betyder, at en borger ikke ønsker at blive kontaktet i forbindelse med videnskabelige projekter. Det viste sig, at en meget stor del af borgerne ikke havde erindring om, 15

16 at de på et tidspunkt, f.eks. i forbindelse med flytning, har bedt om forskerbeskyttelse på flyttemeddelelsen til Folkeregisteret. Nogle af de borgere, som har navne-, adresse- eller forskerbeskyttelse, har selv kontaktet screeningsenheden og bedt om at deltage. Disse benævnes som selvinviterede. I følge statistikbanken var der i Vejle Amt borgere i alderen 50 til 74 år. Det betyder, at kohorten, som den 2. august 2005 var på borgere, repræsenterer 96,1% af screeningspopulationen. Redegørelse for inviterede Borgere inviteret uden for kohorten 2. august november 2005 Antal inviterede Udtrukket kohorte Befolkning år den 2. august Ikke inviteret pga. eksklusionskriterier, jf. afsnit 3.2, Patolgidiagnose Koloskopi Selv frameldt inden start 4 Kohorte minus eksluderede Antal inviterede Manglende invitationer er fyldt 75 år efter 2.august er døde ikke inviteret enten pga. intern flytning inden for amt eller flytning til andet amt. Selvinviterede Antal i alderen år

17 4.1 Deltagerprocent Tabel 1: Hovedtal for screening for tarmkræft i Vejle Amt Kohorte 2. august Inviterede uden for Selvinviterede I alt 2005 kohorten Antal inviterede Antal rykkere (62,38%) 524 * (36,95%)* Ikke relevant ,83% Indsendte prøver/deltagere (51,04%) 498 (35,22%) 205 ** (87,23%) ,89% Frameldinger fra inviterede (12,50%) 188 (13,30%) Ikke relevant ,48% Non-responders (36,46%) 728 (51,49%) Ikke relevant ,60% * Blandt borgere inviteret uden for kohorten har kun de, som blev inviteret i august og september 2005, modtaget en rykker 6 uger efter invitationen, hvis de ikke havde indsendt prøver. Årsagen er, at der fra den 14. november 2005 kun blev inviteret og udsendt rykkere til borgere i kohorten fra 2. august ** Hos de selvinviterede skal det bemærkes, at der ikke findes 100% deltagelse som forventet. Det skønnes, at nogle har fortrudt, og at andre kan have indsendt prøver med manglende ID. Borgeridentifikation I august og september 2005 blev 421 prøver modtaget uden CPR-identifikation, og de blev ikke analyseret. Fra oktober 2005 blev alle prøver analyseret, og de data, som fulgte med prøverne, blev noteret. I de tilfælde hvor 2 ud af 3 data om borgeren (navn, fødselsdato, adresse) fulgte med, og hvor der i databasen fandtes et sikkert match, kunne laboratoriet selv lægge analysesvaret ind. Hos de borgere, hvor der var mulighed for mere end ét match, eller der kun var én borgeroplysning, blev alle analysesvar sendt til screeningsenheden, som herefter søgte at identificere borgeren. Fra november 2005 blev alle identifikationer foretaget ved telefonisk opkald til borgeren analysesvar uden sikre ID-oplysninger blev sendt til screeningsenheden. Heraf er 48% (877) telefonisk identificeret, mens 21% (426) blev identificeret ved borgerens egen efterlysning af svaret. De resterende 534 kunne ikke identificeres. 67% vedlagde invitationen sammen med prøverne. På bagsiden af invitationen fremgik borgerens CPR-nummer. Nedenfor ses fordelingen af medfølgende oplysninger med prøver, hvor invitationen ikke er vedlagt. 17

18 Tabel 2: Oversigt over data, der fulgte med de prøver, hvor invitationsbrevet ikke var vedlagt Antal borgere i % Med CPR % Uden CPR, 2 ud af 3 mulige IDoplysninger 999 2% og med match Uden CPR, 2 ud af 3 mulige IDoplysninger 260 1% og uden match Én ID-oplysning % I alt 33% Kommunetilhørsforhold Det er ikke muligt at rekonstruere kommunetilhørsforhold den 2. august 2005 hos borgere, der blev inviteret uden for kohorten. Borgere inviteret fra kohorten 2. august 2005 illustreres i figur 1 og 2. Figur 1: Kohorten 2. august 2005 Deltagerprocent i små kommuner 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Brædstrup Børkop Egtved Gedved Give Hedensted Jelling Juelsminde Lunderskov Nørre-Snede Tørring-Uldum Vamdrup Deltagerprocent i små kommuner Små kommuner vil sige kommuner med færre end indbyggere i alderen 50 til 74 år, og her var den gennemsnitlige deltagerprocent 51,83%. 18

19 Figur 2: Kohorten 2. august ,00% Deltagerprocent, store kommuner 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fredericia Horsens kolding Vejle Deltagerprocent i store kommuner Store kommuner vil sige kommuner med flere end borgere i alderen 50 til 74 år, og her var den gennemsnitlige deltagerprocent 50,57%. Der er ingen mellemstore kommuner med borgere i alderen 50 til 74 år. Der ses ingen væsentlig forskel i deltagerprocent i små og store kommuner. Derfor fremstilles alle deltagerne i de efterfølgende figurer og tabeller samlet, dog med undtagelse af de selvinviterede i figur 3, 4 og 5. Figur 3: Deltagere af inviterede i kohorten 2. aug og uden for kohorten 2. aug. til 13. nov Deltagerprocent fordelt på køn og alder 70% 60% 50% Deltagerprocent 40% 30% 20% 10% 0% Alder Mænd Kvinder 19

20 Der ses en markant forskel i deltagerprocent hos mænd og kvinder - størst i det yngste alderssegment. Fra 70 års alderen ses næsten ens deltagerprocent hos mænd og kvinder, og kurven krydser, således at der er lidt flere mænd end kvinder, der deltager. Den gennemsnitlige deltagerprocent for 70-årige er på 48,7%. Herefter ses et væsentligt fald i den gennemsnitlige deltagerprocent hos de 74-årige ned til 40,6%. Den gennemsnitlige deltagerprocent hos de 50 til 74-årige er samlet på 50,79%: - mænd 46,08 % - kvinder med 55,45 % Figur 4: Deltagere af inviterede i kohorten 2. aug.2005 og uden for kohorten 2. aug. til 13. nov % Borgere der ikke reagerer på invitationen - fordelt på køn og alder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mænd Kvinder Borgere, som ikke reagerer på invitationen, betegnes som non-repsonders. Flest non-responders ses i det yngste alderssegment og med stor forskel mellem mænd og kvinder. Gennemsnittet for non-responder fordeler sig på - mænd 41,86 % - kvinder 31,56 % 20

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Maj 2007 Indhold Sammenfatning Bilag 1 Evaluering af organiseringen af screening for tarmkræft

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 2 01 06-2015 Indhold Indledning...3 Koordinationsgruppens opgaver...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Kræft i tyktarm og endetarm

Kræft i tyktarm og endetarm Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm og endetarm Diagnostik og screening Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Jeg har nu haft en snak med Michael Mikkelsen, Olympus, som forsikrer at der ikke er en risiko for gravide medarbejdere ved normal anvendelse af UPD.

Jeg har nu haft en snak med Michael Mikkelsen, Olympus, som forsikrer at der ikke er en risiko for gravide medarbejdere ved normal anvendelse af UPD. 08.10.2010 kl. 10.32: Kære alle interesserede. Jeg har nu haft en snak med Michael Mikkelsen, Olympus, som forsikrer at der ikke er en risiko for gravide medarbejdere ved normal anvendelse af UPD. Teknologien

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 1 25-09-2014 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 www.kraeftscreening.rm.dk Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere