Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse"

Transkript

1 Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann

2 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders investeringer i informationsteknologi (IT). Om end fordelene ved anvendelsen af IT synes åbenlyse, har mange undersøgelser haft svært ved at påvise en klar positiv sammenhæng mellem investeringer i IT og virksomhedens performance. Sammenhængen har i flere tilfælde været meget svag og i andre tilfælde decideret negativ. Der er også foretaget undersøgelser, som viser en positiv sammenhæng samlet set synes udbyttet ved IT-investeringerne dog stadig at kunne stilles til diskussion. Ligeledes har det gennem længere tid været til stor debat, i hvilket omfang IT kan betragtes som en konkurrenceparameter, og hvorvidt investeringer i IT potentielt er kilden til konkurrencemæssige fordele og derigennem øget indtjening. De danske virksomheder investerer enorme summer i IT, og omfanget af investeringerne forventes endvidere at stige i de kommende år. Trods udbyttet og fordelene ved IT igennem længere tid har stået til diskussion, synes de danske virksomheder altså ikke at være i tvivl om, at ITinvesteringerne kan betale sig. 1.1 Problemformulering Denne opgave har det overordnede formål at skabe forståelse for, hvorfor de danske virksomheder investerer så meget i IT. Mere udspecificeret vil jeg herunder undersøge, hvilket syn virksomhederne har på IT, hvilke mål der ligger bag IT-investeringerne, hvorvidt investeringernes udbytte hidtil har levet op til virksomhedernes forventninger, og hvorvidt IT-investeringernes omfang potentielt kan forklares ud fra, at virksomhederne i nogle tilfælde foretager investeringer, som ikke er decideret nødvendige. Problemstillingen søges afdækket gennem en kortlægning af investeringernes omfang og en teoretisk gennemgang af relevant teori, hvilket vil danne fundament og teoretisk ramme for en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder. 1.2 Struktur I kapitel 2 vil jeg definere nogle af de centrale begreber i opgaven. Herudover kan opgaven overordnet deles op i tre dele. Første del, som dækker over kapitel 3-5, har til hensigt at skabe et overblik over IT-investeringernes omfang og investeringernes umiddelbare effekt. Mere specifikt vil jeg i kapitel 3 skabe et overblik over de samlede danske IT-investeringer og herunder de danske 1

3 virksomheders IT-investeringer. Kapitel 4 omhandler de makroøkonomiske effekter afledt af ITinvesteringerne og herunder informationsteknologiens indflydelse på samfundsudviklingen. I kapitel 5 giver jeg et indblik i de danske virksomheders brug af IT. Opgavens anden overordnede del består af kapitel 6. Kapitlet sætter IT-investeringerne i et teoretisk perspektiv og tjener som teoretisk fundament for min undersøgelse. Indledende vil jeg forsøge at forklare den potentielle sammenhæng mellem IT-investeringer og profit. Dernæst vil jeg udlede tre overordnede ledelsesmæssige mål, som en virksomhed vil stå overfor i forbindelse med deres ITinvesteringer. Endvidere vil jeg, for at forklare sammenhængen mellem IT-investeringer og virksomhedens performance, belyse det såkaldte IT produktivitets paradoks. Endelige vil jeg skabe indsigt i diskussionen omkring, hvorvidt IT er en potentiel kilde til konkurrencemæssige fordele. Kapitel 7-9 udgør opgavens sidste overordnede del. Ud fra oplægget i kapitel 6 vil jeg i kapitel 7 redegøre for spørgeskemaundersøgelsens fremgangsmåde. I kapitel 8 kortlægger og analyserer jeg resultaterne fra undersøgelsen, og i kapitel 9 konkluderer jeg på mine resultater. 1.3 Afgrænsning Der er uden tvivl mange faktorer, som kan være bestemmende for, hvorfor de danske virksomheder investerer så meget i IT. Denne opgave kan dog umuligt tage hensyn til alle potentielle faktorer. En forståelse for investeringernes omfang vil derfor udelukkende blive dannet med udgangspunkt i empiri og teori, som jeg har fundet relevant i relation til udspecificeringen af opgavens overordnede formål. De danske virksomheder, der omtales i opgaven, og ligeledes virksomhederne, der medvirker i opgavens undersøgelse, vil udelukkede omfatte virksomheder med 10 eller flere ansatte. Resultaterne er altså ikke umiddelbart generaliserbare i forhold til mindre virksomheder og er dermed ikke beskrivende for det samlede billede af de danske virksomheders IT-investeringer. 2

4 2 Begreber og definitioner Copyright Martin Ingemann 2006 For at sikre en fælles begrebsramme vil jeg her definere nogle af de centrale begreber og udtryk, som jeg anvender i opgaven. Informationsteknologi (IT) Man støder af og til på begrebet informations- og kommunikationsteknologi (IKT), hvilket er en mere udspecificeret version af det mere almindeligt brugte informationsteknologi. I denne opgave vil jeg ikke skelne mellem de to begreber men udelukkende anvende begrebet IT. Jeg anvender begrebet ud fra den forståelse, som jeg mener, er sigende for den almindelige forståelse af begrebet. I den henseende betragter jeg IT som den teknologi, der gør det muligt at behandle, transportere og lagre data og information i digital form. Teknologien dækker over både software og hardware og herunder også, hvad man i andre sammenhænge ville kalde kommunikationsteknologi. IT-investeringer eller IT-udgifter? Flere steder i opgaven vil jeg referere til statistikker omhandlende de danske virksomheders ITudgifter. Grundlæggende omhandler denne opgave dog virksomhedernes IT-investeringer. Ifølge Danmarks Statistik (IT-udgifter 2003) kan man skelne mellem de to udtryk på denne måde: Ved IT-investeringer forstås den andel af IT-udgifter, som virksomhederne aktiverer i regnskaberne, dvs. den andel, som virksomhederne betragter som investering og forventer, vil bibringe en fremtidig nytteværdi Hvorvidt noget er en investering eller en udgift, synes altså at afhænge af den enkeltes vurdering. Hvad nogle anskuer som en investering, vil andre efter omstændighederne kunne anskue som en simpel udgift og ligeledes omvendt. Jeg vil anvende begge udtryk i opgaven, men for nemheds skyld ikke skelne mellem deres betydning - i det følgende vil jeg betragte enhver IT-udgift som en investering. 3

5 Virksomhedsstørrelser Flere steder i opgaven vil jeg omtale virksomheder i henhold til deres størrelse. Virksomhedernes størrelse er målt ud fra antallet af ansatte og vil blive benævnt ud fra følgende definitioner: 10 til 19 ansatte: 20 til 49 ansatte: 50 til 99 ansatte: ansatte: Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Denne terminologi anvendes i hovedparten af de danske undersøgelser, jeg gennem opgaven vil referere til. Jeg vil anvende samme opdeling af virksomhederne ved udførelsen af min egen undersøgelse. Brancher Opgaven vil være koncentreret omkring 5 overordnede brancher (tallene i parentes angiver den tocifrede branchekode 1 ): - Industri (15-37) - Bygge og anlæg (45) - Handel, hotel og restauration (50-55) - Transport, post og tele (60-64) - Finans- og forretningsservice (65-74, 92-93) Ved udførelsen af min egen undersøgelse vil jeg anvende samme brancheinddeling. 1 For nærmere definition jf. Danmarks Statistik (2003): Dansk Branchekodeinddeling

6 3 IT-investeringernes omfang I dette kapitel vil jeg skabe indsigt i IT-investeringernes omfang. I første ombæring på makroøkonomisk niveau og siden hen en udspecificering af virksomhedernes investeringer. 3.1 Makroøkonomisk perspektiv Tal fra OECD viser, at IT udgør en betydelig del af flere OECD-landes samlede investeringer, og at disse investeringer ligeledes indvirker på den økonomiske vækst. Nedenstående figur viser ITinvesteringerne i procent af landenes faste bruttoinvesteringer 2 : Figur It-investeringer i pct. af faste bruttoinvesteringer Procent ,4 19,1 19,6 19, , År DK OECD gennemsnit Kilde: Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. Nøgletal for informationssamfundet Danmark 2006 internationale tal. Statistikken indeholder tal for de 15 bedst placerede lande i OECD og viser en stigning i OECDgennemsnittet fra 12,9% i 1985 til 19,7% i Danmark ligger et pænt stykke over gennemsnittet i 1985 og 1995 med henholdsvis 14,4 % og 19,1%. I 2003 udgør de danske IT-investeringer 19,6% og ligger lige under OECD-gennemsnittet. Der investeres altså massivt i IT i 2003 udgør ITinvesteringerne knap en femtedel af de faste danske bruttoinvesteringer, hvilket nogenlunde svarer til OECD-gennemsnittet samme år. Statistikken ovenfor fortæller ikke noget separat omkring virksomhedernes IT-investeringer, men giver dog et indblik i de samlede IT-investeringers omfang. Det er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark at lave statistik over virksomhedernes IT-investeringer, og den første rapport, med tal fra 2003, udkom i slutningen af Virksomhedernes investeringer er her fastslået til ca. 27,5 mia. kr., og tilsvarende er det offentliges IT-investeringer estimeret til knap 5 mia. KR (IT-udgifter 2003, 2 De samlede danske investeringer hvad angår bygninger, anlæg, maskiner, transportmidler og inventar. Betegnelsen brutto henviser til, at også re-investeringer (i nationalregnskabet lig med afskrivninger) er medtaget. 5

7 Danmarks Statistik, 2005). Virksomhedernes IT-investeringer udgør altså langt den største andel af de samlede danske IT-investeringer. 3.2 Danske virksomheders IT-investeringer I 2004 udgjorde de danske virksomheders IT-investeringer knap 28 mia. kr. svarende til en stigning på knap en halv mia. kr. siden Tallene bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik blandt danske virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte (Danske virksomheders IT-udgifter 2004, udgivet april 2006). Erhvervsstrukturen i Danmark er præget af et meget stort antal små virksomheder. Ifølge erhvervsstatistikken i Statistisk Årbog 2006 er der ved udgangen af 2003 ca virksomheder i Danmark, hvoraf de 91% er med under 10 fuldtidsansatte. Der er altså ca virksomheder med mere end 10 fuldtidsansatte. I forhold til den generelle erhvervsstatistik er IT-statistikken dog udarbejdet med en anden gruppering af virksomhederne, og statistikken omfatter kun lidt over virksomheder (jf. appendiks 1A, side 77). Tilsvarende omfatter IT-statistikken ca. 1,1 mio. fuldtidsansatte. Dette svarer til, at der i løbet af 2004 i gennemsnit er afholdt IT-udgifter for ca KR pr. fuldtidsansat og knap 1,4 mio. KR pr. virksomhed. Det er dog de store virksomheder, der trækker læsset, hvilket fremgår af nedenstående figur: Figur IT-Investeringer fordelt på virksomhedsstørrelse 13% 7% ansatte ansatte 100- ansatte 80% Kilde: Danmarks statistik, Danske virksomheders IT-udgifter 2004 De store virksomheder står for 80% af de samlede IT-udgifter. De små virksomheder står for 13% - og måske en smule overraskende har de mellemstore virksomheder afholdt mindre udgifter end de 6

8 små virksomheder ved kun at stå for 7% af de samlede udgifter. Der er dog væsentlig flere små end mellemstore virksomheder og målt på det samlede antal fuldtidsansatte, er der over to en halv gange så mange ansatte i de små virksomheder som i de mellemstore virksomheder, hvilket giver en rimelig forklaring på de mellemstore virksomheders forholdsvis lave andel i udgifterne (jf. appendiks 1A, side 77). Ser man på udgifterne fordelt på henholdsvis antallet af fuldtidsansatte og antallet af virksomheder, er der ifølge appendiks 1B (side 78) nogle markante tendenser. Jo, større virksomhed - jo større udgift pr. fuldtidsansat og jo større udgift pr. virksomhed. Fx er den gennemsnitlige IT-udgift for de små virksomheder ca KR pr. ansat, hvor den er ca KR for de store virksomheder. Tilsvarende er den gennemsnitlige IT-udgift pr. virksomhed ca KR for de små virksomheder, hvor den for de store virksomheder ligger på knap 14 mio. KR. Ser man i stedet på udgifterne fordelt på branche ser det således ud: Figur 3.3 IT-udgifter fordelt på branche 42% 23% 1% 13% Industri Bygge Handel Transport Finans 21% Kilde: Danmarks statistik, Danske virksomheders IT-udgifter 2004 Denne statistik bør dog holdes op imod branchernes størrelse, for at den giver mening. Jf. appendiks 1A (side 77) er industrien med lidt over 33% af beskæftigelsen den største branche 3. Dernæst kommer finans- og forretningsservice med en andel på ca. 24%, handel, hotel og restauration med ca. 23%, transport, post og tele med 12% og bygge og anlæg 8%. 3 Ser man på den samlede beskæftigelse i Danmark, vil den største beskæftigelse være indenfor servicefagene. Udelader man den offentlige sektor fra den samlede beskæftigelse, vil industrien være den branche med højest beskæftigelse. 7

9 Når man ser disse tal i relation til fordelingen af udgifterne, er det mest iøjnefaldende, at transport, post og tele, som en så forholdsvis lille branche, trækker så stor en del af de samlede udgifter. Ifølge appendiks 1B (78) skal hertil bemærkes, at IT-udgiften pr. ansat er markant højere for en stor virksomhed end for en lille- eller mellemstor virksomhed. I transport, post og tele er 74% af beskæftigelsen indenfor de store virksomheder, og det synes altså også rimeligt, at denne branche har en forholdsvis højere IT-udgift end de andre brancher, hvor der er en relativt lavere andel af store virksomheder. Bygge og anlæg er den mindste branche og står ligeledes for den mindste andel af IT-udgifterne. Branchen er dog ikke meget større end transport, post og tele, men beskæftigelsen er i højere grad koncentreret omkring de mindre virksomheder, som gennemsnitligt investerer mindre i IT. Den typiske virksomhed indenfor bygge og anlæg synes at være en mindre håndværkervirksomhed, hvis kompetence er funderet omkring fysisk arbejde, og hvor IT kun i mindre grad kan bidrage til udførelsen af virksomhedens opgaver. Behovet for en stor IT-kapacitet i denne branche forekommer altså knap så stort som ved flere af de andre brancher. Dette understøttes af, at bygge og anlæg med lidt over KR har langt den mindste IT-udgift pr. ansat til sammenligning har for eksempel finans- og forretningsservice en IT-udgift pr. ansat på tæt ved KR. Finans- og forretningsservice er ikke overraskende også den branche, der står for den største del af IT-udgifterne. Dette er en kombination af branchens størrelse og en forholdsvis høj IT-udgift pr. ansat. Som jeg vil komme ind på i afsnit 5.1, er finans- og forretningsservice den branche med den højeste IT-anvendelse der er altså god intuition i, at de ligeledes har en høj gennemsnitlig ITudgift pr. ansat. Industrien tegner sig for lidt under en fjerdeldel af IT-udgifterne og står samtidig for ca. en tredjedel af beskæftigelsen. IT-udgiften pr. ansat er under det halve af, hvad den er i finans- og forretningsservice, hvilket forekommer rimeligt. En virksomhed indenfor industrien synes at have en knap så stor IT-anvendelse, idet en del medarbejdere vil have arbejde af overvejende fysisk karakter. Handel, hotel og restauration er med 23% af beskæftigelsen den tredjestørste branche men står kun for 13% af virksomhedernes samlede IT-udgifter. En del af forklaringen på den forholdsvis lave andel ligger formentlig i, at branchen overvejende udgøres af små og mellemstore virksomheder, som gennemsnitligt investerer mindre i IT. Branchen har således den mindste IT-udgift pr. ansat 8

10 næstefter bygge og anlæg. Endvidere indgår der et bredt spektrum af virksomheder i denne branche, og ligesom ved industrien vil der være en del ansatte, hvis arbejde ikke nødvendigvis omfatter brugen af IT. Anvendelsen af IT synes altså ikke at være på niveau med fx finans- og forretningsservice, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i afsnit 5.1. Den store forskel på de forskellige branchers udgifter synes ikke udelukkende at kunne forklares ud fra branchernes størrelse. En stor del af forklaringen synes at skulle findes i branchernes forskellige behov. Et mere nuanceret billede fremgår af nedenstående to tabeller, hvor udgifterne er udspecificeret på flere kategorier af udgifter fordelt på henholdsvis branche og virksomhedsstørrelse: Figur Udspecificerede IT-udgifter fordelt på branche Finansiering og Bygge og Handel, hotel Transport, forretnings- Industri anlæg og restauration post og tele service I alt: IT-udgifter i alt (mio. kr): Hardware Standard-software Kundespecifikt software Øvrigt IT-udstyr IT-serviceydelser IT-uddannelse Kilde: Danmarks statistik, Danske virksomheders IT-udgifter 2004 Figur Udspecificerede IT-udgifter fordelt på virksomhedsstørrelse ansatte ansatte ansatte I alt: IT-udgifter i alt (mio. kr): Hardware Standard-software Kundespecifikt software Øvrigt IT-udstyr IT-serviceydelser IT-uddannelse Kilde: Danmarks statistik, Danske virksomheders IT-udgifter

11 Det, der falder mest i øjnene her, er de store udgifter afholdt til IT-serviceydelser - denne kategori udgør ca. 40% af de samlede udgifter. IT-serviceydelser udgør en markant del af udgifterne i alle brancher. Fordelt på virksomhedsstørrelse er det hovedsaligt de store virksomheder, der har store udgifter til IT-serviceydelser, hvor de små og mellemstore virksomheder bruger forholdsvis flere penge på hardware. En forklaring på dette kunne muligvis være, at mange store virksomheder investerer i større avancerede ERP-systemer, som uden tvivl kræver mere support end de forholdsvis mindre og knap så avancerede systemer, som mindre virksomheder i mange tilfælde formentlig kan og må nøjes med. De små- og mellemstore virksomheders forholdsvis høje udgifter til hardware kunne muligvis være et udtryk for, at flere virksomheder i den størrelse befinder sig i en vækstfase, hvor investeringer i bl.a. netværk og servere er naturlige kapacitetsudvidelser for fortsat vækst. En anden interessant observering er udgifterne i forbindelse med IT-uddannelse. Det er den mindste udgift over hele linien og udgør så lidt som ca. 1% af de samlede udgifter. Umiddelbart lyder dette ikke af meget, og det synes underligt, at der pumpes så mange penge i hardware, software og diverse ydelser, hvis der ikke efterfølgende sættes noget mere ind på at lære medarbejderne at bruge udstyret. Som jeg vil komme ind på i kapitel 5 er succeskriteriet for at få noget ud af sine ITinvesteringer ikke, hvor meget man investerer, men i højere grad, hvordan man forvalter investeringen. En vigtig faktor er her, hvor god ledelsen er til at udvikle samspillet mellem de menneskelige ressourcer og IT-ressourcerne, hvilket bl.a. indebærer uddannelse og træning. Grunden til, at virksomhedernes udgifter til IT-uddannelse umiddelbart er så lave, kunne dog skyldes den simple årsag, at meget af uddannelsen foregår internt i virksomhederne, hvorfor udgifterne måske ikke er opgjort og dermed ikke afspejles i denne statistik. Endvidere er det sandsynligt, at en del af uddannelsesudgifterne er gået ind under udgifterne til IT-serviceydelser. Ved udspecificering af udgifterne kunne det være interessant at se på, hvor store udgifterne har været i forbindelse med IT-sikkerhed. Denne oplysning fremgår desværre ikke i de statistikker, jeg har haft til rådighed. Der er dog god grund til at tro, at disse udgifter udgør en stor andel af de samlede udgifter. Ifølge rapporten Danske virksomheders brug af IT 2005 lider de danske virksomheder under problemer med IT-sikkerheden på flere områder. Mest markant er, at 38% af virksomhederne har oplevet problemer med nedbrud af deres netforbindelse, 24% har oplevet virusangreb og 14% har oplevet tyveri af IT-udstyr. Jf. den tilsvarende rapport fra 2004 er problemerne med nedbrud af netforbindelserne steget med 6%, problemer med virusangreb er faldet 10

12 med 8%, og tyveri er steget med 2%. Generelt er det de mellemstore og store virksomheder, der har flest problemer med IT-sikkerheden. Der er gjort mange tiltag for at styrke sikkerhedsniveauet, hvilket netop giver anledning til en formodning om store udgifter til IT-sikkerhed. Statistikken over virksomhedernes besiddelses af sikkerhedsforanstaltninger fremgår af nedenstående figur statistikken indeholder kun virksomheder med internetadgang: Figur Sikkerhedforanstaltninger i virksomhederne 2005 Samlet ansatte ansatte % % % Antivirusprogrammer Opbevaring af backup på anden lokalitet Firewalls Fysisk adgangsbegrænsning til kritisk it-udstyr Nødstrømsanlæg Spamfilter (indkommende s) Server med sikker forbindelse Datakryptering af hensyn til fortrolighed Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af IT 2005 De mellemstore og store virksomheder besidder over en kant flere sikkerhedsforanstaltninger end de små virksomheder. Ud fra statistikken kan man udlede, at sikkerhedsforanstaltningerne omfatter flere forskellige typer udgifter. Der er flere forskellige typer software, forskellige typer hardware og udstyr og ikke mindst udgifter afholdt til implementering, service og uddannelse. Holder man denne statistik op imod statistikken over fordelingen af de udspecificerede IT-udgifter (figur 3.1 og figur 3.2), er det tydeligt, at investeringerne i IT-sikkerhed vil fordele sig bredt ud over alle kategorier. Det synes altså rimeligt, at hver af kategorierne i et vist omfang kan forklares ud fra virksomhedernes investeringer i IT-sikkerhed. I et forsøg på at skabe forståelse for virksomhedernes IT-investeringer og herunder belyse, hvorvidt virksomhederne får det ud af deres investeringer, som de regner med, synes IT-sikkerheden alt andet end uvæsentlig. Sikkerhedsforanstaltninger kan være en nødvendighed i en virksomhed, men investeringer af den type vil ikke umiddelbart have en værdiskabende effekt. Søger man fx at finde en sammenhæng mellem IT-investeringer og øget indtjening, vil investeringer i IT-sikkerhed altså kunne påvirke sammenhængen negativt, givet sådanne investeringer i sig selv ikke giver noget økonomisk afkast. Det synes dog rimeligt, at investeringer i IT-sikkerhed i nogle tilfælde vil kunne 11

13 virke stabiliserende på en virksomheds indtjening i form af at hindre potentielle problemer, som ellers ville kunne have skadet indtjeningen. Statistikkerne omkring virksomhedernes IT-udgifter indeholder tal fra 2004, hvilket er de nyeste, jeg har haft til rådighed i så detaljeret omfang. Mogens Kühn (2004) 4 har dog ved slutningen af 2004 udtalt, at han forventede en stigning i de danske virksomheders IT-investeringer et godt stykke tid ind i fremtiden. Han vurderede, at de danske virksomheder på daværende tidspunkt ikke var nået så langt med deres IT-investeringer og ikke havde foretaget risikable og innovative investeringer i samme grad som fx de noget større amerikanske virksomheder. Han spåede altså en stigning i ITinvesteringerne indenfor bl.a. ERP- og CRM-systemer. Oplysninger fra analyseinstituttet IDC viser dog også, at investeringslysten indenfor IT-området har været støt stigende siden 2004 og seneste oplysninger viser, at IT-investeringsindekset for anden kvartal i 2006 er på højeste niveau siden 1999, hvor indekset blev introduceret (IDC, 2006a) 5. Endvidere forventes en stabil vækst i ITinvesteringerne frem til udgangen af 2007 (IDC, 2006b). Der investeres altså enorme summer i IT, og investeringslysten lader til at fortsætte. I de følgende to kapitler vil jeg skitsere de umiddelbare effekter af IT-investeringerne. 4 Professor ved Institut for Informatik, Copenhagen Business School. 5 Oplysningerne omhandler dog de samlede IT-investeringer, og de offentlige investeringer er altså medregnet i indeksværdien. Den høje indeksværdi netop nu forklares bl.a. ud fra omfattende IT-investeringer i forbindelse med kommune- og regions sammenlægningerne, som træder i kraft pr. 1. januar Virksomhederne trækker dog stadig det største læs og en stor del af væksten i 2006 har hidtil været trukket af detailhandelen. 12

14 4 Makroøkonomiske effekter af IT-investeringerne I dette kapitel belyser jeg makroøkonomiske effekter afledet af IT-investeringerne. Herunder, hvorledes investeringerne indvirker på udviklingen i samfundet. 4.1 Effekter på BNP og produktivitet Der er ingen tvivl om, at virksomhedernes IT-investeringer, og IT-investeringer som helhed, påvirker den økonomiske udvikling. Nedenstående figur viser IT-investeringernes bidrag til væksten i BNP: Figur IT-investeringernes bidrag til væksten i BNP Procent 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Periode DK OECD gennemsnit Kilde: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Nøgletal for informationssamfundet Danmark 2006, Internationale tal. I perioden 1995 til 2003 har IT-investeringerne gennemsnitligt bidraget med 0,58% af væksten i BNP blandt de 15 bedst placerede OECD-lande. Danmark ligger på en fjerdeplads lige over gennemsnittet med 0,67%. I perioden er bidraget til væksten generelt lavere. Målt i 1995-priser er det danske BNP, jf. Finansministeriet (2004), steget med ca. 20% i perioden mellem 1995 og De samlede danske IT-investeringer forklarer altså, med en andel på 0,67%, lidt over 3% af den samlede vækst i det danske BNP for denne periode. Dette er dog de samlede ITinvesteringer, og det er ikke muligt ud fra de tilgængelige statistikker at vurdere, hvor stor en andel virksomhederne i sig selv bidrager med. Som nævnt tidligere er det dog virksomhederne, der står for langt den største del af IT-investeringerne, og i den henseende synes det også rimeligt at konkludere, at det er dem, der overordnet trækker væksten i BNP på dette område. 13

15 I forhold til, hvor mange milliarder, der hvert år er blevet pumpet i IT-investeringer, virker et bidrag på ca. 3% af den samlede vækst i BNP ikke af særlig meget. Dette skal ses i lyset af, at ITinvesteringerne i samme periode, som beskrevet tidligere, har udgjort en betydelig del de faste bruttoinvesteringer. I vurderingen synes det dog rimeligt at tage hensyn til, at IT-investeringerne kan have bidraget med komplementære effekter, som ikke er direkte målbare på væksten i BNP. ITinvesteringerne kan på den måde have mange indirekte effekter på væksten i BNP. En anden effekt er IT-investeringernes bidrag til stigningen i produktiviteten. Ifølge Nøgletal for informationssamfundet Danmark 2006 har IT-investeringerne kunnet forklare ca. 32% af den gennemsnitlige stigning i arbejdsproduktiviteten i perioden Arbejdsproduktiviteten måles som udviklingen i BVT 6 pr. arbejdstime - svarende til udviklingen i BVT i forhold til antallet af beskæftigede under forudsætning, at den gennemsnitlige arbejdstid pr. arbejder er konstant i analyseperioden (jf. Andersen et al., 1999). Stigende arbejdsproduktivitet er altså et udtryk for, at den enkelte arbejder genererer et større output. Ifølge Andersen et al. vil en stigning kunne være ensbetydende med et fald i beskæftigelsen omvendt vil en øget produktivitet også kunne give udslag i en øget konkurrenceevne, hvilket i sidste ende kan øge beskæftigelsen. Der er i denne sammenhæng god intuition i, at IT-investeringerne forklarer så stor en del af stigningen i produktiviteten, idet indførelses af IT i mange tilfælde vil kunne gøre det ud for den menneskelige arbejdskraft og derved indvirke negativt på beskæftigelsen. Sagt på en anden måde; investeringerne i IT vil potentielt medføre et fald i antallet af beskæftigede, og outputtet pr. beskæftigede vil dermed stige. Det fremgår dog ikke ud fra statistikken, hvorvidt denne sammenhæng er gældende. Det er dog et faktum, at IT-investeringerne ifølge statistikkerne nævnt ovenfor har bidraget til den økonomiske vækst. Der er dog også tale om meget store investeringer, og det interessante spørgsmål er, i hvilket omfang de store investeringer har været berettigede, hvorvidt de har givet fuldt udbytte, og hvorvidt de egentlig har været nødvendige? Jeg tvivler på, at nogen er i stand til at give fyldestgørende svar på disse spørgsmål. Det er dog en realitet, at informationsteknologien har gjort sit indtog for at blive. IT spiller en stor rolle i mange sammenhænge, og dets muligheder og udbredelse ændrer gradvist vores levevis. 6 Brutto værditilvækst: BNP minus produktskatter. Kan også benævnes BNP i basispriser. 14

16 4.2 Vidensamfundet Oprindeligt har hovedparten af den danske befolkning været beskæftiget indenfor landbruget. Siden hen er der i takt med den industrielle udvikling sket et skred, og beskæftigelsen har fra omkring slutningen af 1930 erne hovedsaligt været indenfor industrien. Man taler altså om, at vi er gået fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Siden hen er vi overgået til servicesamfundet, og fra omkring slutningen af 1960 erne har beskæftigelsen hovedsaligt været indenfor serviceerhvervene (jf. Danmarks Erhvervsråd, 2004). I dag taler man om vidensamfundet. Nogle mener, vi allerede befinder os i det, mens andre mener, vi først er på vej ind i det. Vidensamfundet kan defineres som en økonomi, hvor viden er den største enkeltbidragyder til frembringelse af værdi (Danmarks Erhvervsråd, 2004). Erhvervsmanden Lars Kolind har i sin tid i Kompetencerådet været med til at analysere tendenserne i samfundsudviklingen. Ifølge Kolind (2000) er der 3 overordnede spring, som i deres samspil er bestemmende for overgangen fra industrisamfund til vidensamfund: 1. Teknologispringet 2. Værdiskreddet 3. Globaliseringen Teknologispringet dækker hovedsaligt over udviklingen indenfor informationsteknologien. IT har skabt nye muligheder og været fundament for innovation og udvikling. I den forbindelse har Internettet i højere grad muliggjort mangfoldiggørelse og deling af viden. Værdiskreddet beskrives som et skred i folks og virksomheders værdisyn. Flere virksomheder udgiver i dag grønne regnskaber og vidensregnskaber som et forsøg på at appellere til en bredere skare af interessenter end blot virksomhedens aktionærer. Der er altså her et ændret fokus i forhold den mere traditionelle tankegang omkring optimering af shareholder value. Samtidig er folk i dag meget mere bevidste omkring miljøet, madvarer og menneskerettigheder end for blot 30 år siden alt sammen pga. mere oplysning og et større vidensniveau. Værdiskreddet og det teknologiske spring er indbyrdes afhængige - ligeledes vil begge spring hver især være indbyrdes afhængige af globaliseringen. IT er altså en central faktor i overgangen fra industrisamfund til vidensamfund, og ITinvesteringerne vil i høj grad kunne påvirke denne udvikling. I politiske sammenhænge er der også stort fokus på, at IT spiller en vigtig rolle for vidensamfundets udvikling og i den sammenhæng den 15

17 danske økonomis konkurrenceevne. I forordet til IT- og telepolitisk redegørelse 2006 understreges det fx, at Danmark skal i fremtiden konkurrere på viden. Specifikt omkring IT skriver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i forordet til en anden rapport:...it er et centralt konkurrenceparameter i en globaliseret verden. Er vi gode til intensivt at anvende IT i produktionen af varer og tjenester, er vi med til at sikre den danske konkurrencekraft. Og hvis alle gevinsterne ved IT skal sikres, er det centralt, at IT anvendes bredt i erhvervslivet og i den offentlige sektor (Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2006) Denne rapport er én ud af mange. Generelt er der kommet meget mere fokus på IT de seneste år, og dette har til dels givet udslag i flere offentligt publicerede rapporter indeholdende statistikker, vejledninger mv. Samtidig er der på nuværende tidspunkt gjort flere tiltag for at styrke vidensdelingen og fremme og integrere brugen af IT i mange forskellige sammenhænge. Eksempler er bl.a. det meget omstridte EPJ-projekt 7, indførelse af digitale fakturaer, når man driver forretninger med det offentlige - og den såkaldte digitale borgerservice, hvor den almindelige dansker via hjemme-pc en har adgang til oplysninger og administrative funktioner, som hidtil har været forbeholdt den offentlige administration. Informationsteknologien spiller uden tvivl en meget stor rolle for udviklingen i den danske økonomi og ikke mindst for den globale verdensøkonomi. IT giver en masse muligheder og indvirker gradvist på vores levevis og måden, vi arbejder på. Naturligt nok giver det også nogle aftryk i den økonomiske udvikling. Ligesom virksomhederne er den største bidrager til de samlede ITinvesteringer, synes de også at være den største bidrager til denne udvikling. 7 EPJ = elektronisk patient journal. 16

18 5 De danske virksomheders brug af IT Den umiddelbart mest synlige effekt af virksomhedernes IT-investeringer synes at kunne udledes ved at se på, i hvilket omfang virksomhederne anvender IT. Anvendelsen af IT vil dog ikke nødvendigvis afspejle investeringernes omfang, idet det synes sandsynligt, at flere virksomheder investerer i udstyr, der aldrig kommer i brug, eller hvis fulde kapacitet ikke udnyttes. 5.1 Anvendelse i forretningsprocesser Diagrammet nedenfor viser, i hvilket omfang IT bruges til understøttelse i virksomhedernes forretningsprocesser: Figur Brug af IT i forretningsprocesser 2005 Styring af markedsføring 24 Personalestyring 47 Styring af produktion, logistik eller serviceydelser 52 Ordrehåndtering 69 Økonomistyring Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af IT Procent Statistikken inkluderer virksomheder med mindst 10 ansatte dog er virksomheder indenfor den finansielle sektor ikke inkluderet. Det fremgår, at 92% af virksomhederne anvender IT i forbindelse med økonomistyring. Dette dækker bl.a. anvendelsen af IT til udfærdigelse af regnskaber, og det er ikke overraskende, at dette er den mest udbredte anvendelse. Det er heller ikke overraskende, at laveste anvendelse er i forbindelse med styringen af marketing. Formentlig er det kun større virksomheder, der har sådanne applikationer, og de store virksomheder udgør som nævnt tidligere en forholdsvis lille del af det samlede antal danske virksomheder. I en mere udspecificeret statistik, fra samme rapport, kan man se, at der generelt er større ITanvendelse indenfor alle anvendelsesområder jo større virksomheder, der er tale om. Endvidere kan man udlede, at bygge og anlæg, ligeledes målt på brugen af IT i forretningsprocesser, samlet set har 17

19 den laveste IT-anvendelse, hvor finans- og forretningsservice samlet set har den højeste ITanvendelse. Figur 5.2 viser andelen af PC-brugere fordelt på virksomhedsstørrelse: Figur Andel af PC-brugere blandt alle ansatte Procent Samlet Antal ansatte Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af IT I den gennemsnitlige virksomhed vil der altså for hver 100 ansatte være 65 personer, der anvender en PC er som en del af deres arbejde. Jo større virksomhed, der er tale om jo højere er andelen af PC-brugere. Tilsvarende tal fra samme rapport viser, at virksomheder indenfor finans- og forretningsservice med 87% er de virksomheder, der har den største andel af PC-brugere. Bygge og anlæg er med kun 32% den branche, der har den laveste andel. Statistikken giver god mening, idet man holder den op imod fordelingen af virksomhedernes IT-udgifter pr. ansat (jf. evt. afsnit 3.2). Der lader til at være sammenhæng mellem IT-investeringernes omfang og anvendelsen af IT. Jo større IT-udgifter jo højere IT-anvendelse. 5.2 Internationalt perspektiv I internationalt perspektiv er Danmark i det store hele godt med på IT-området, og i forhold til de lande, vi plejer at måle os med, ligger vi fornuftigt placeret i langt de fleste undersøgelser. De danske virksomheder er meget langt fremme mht. udbredelse af Internet og modtagelser af ordrer via Internettet. Ifølge IT-status rapporten for viser seneste tal, at 97% af alle danske virksomheder har adgang til Internettet. Dette placerer Danmark på en andenplads, næstefter Finland, blandt de 15 bedst placerede OECD-lande. Udbredelsen er dog generelt meget høj og gennemsnittet, blandt de 15 lande, ligger på 94%. Ifølge samme rapport ligger de danske 8 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2005): Informationssamfundet Danmark IT-status

20 virksomheder på en førsteplads, når det kommer til modtagelse af ordrer via Internettet. I løbet af 2005 havde 32% af de danske virksomheder modtaget ordrer via Internettet dette ligger et pænt stykke over OECD-gennemsnittet, som var på kun 17%. I relation til dette havde 82% af de danske virksomheder ultimo 2005 egen hjemmeside og 77% førte markedsføring via hjemmesiden 9. Blandet de store virksomheder har 95% af virksomhederne egen hjemmeside. Internettets udbredelse har i højere grad muliggjort og styrket handelen med videnbaserede serviceydelser, hvor den traditionelle transportteknologi i højere grad har muliggjort handel med fysiske varer. Det synes altså meget logisk, at et land som Danmark, hvor hovedparten af virksomhederne ligger indenfor servicebranchen, ligeledes er på et højt niveau mht. brugen og udbredelsen af Internettet. Infrastrukturen på dette område er dog også i top, hvilket selvfølgelig bidrager til forklaringen på den store udbredelse og anvendelse. Ifølge IT-status rapporten for 2005 havde 98% af samtlige danske husstande og virksomheder anno maj 2005 adgang til en bredbåndsforbindelse. Samlet set har de danske virksomheder en stor og bred IT-anvendelse, og der lader til at være en sammenhæng mellem omfanget af IT-investeringerne og omfanget af IT-anvendelsen. Det synes dog ikke at være et succeskriterium i sig selv hverken at investere i eller anvende IT. I det følgende kapitel vil jeg sætte IT-investeringerne i et teoretisk perspektiv og belyse flere af de aspekter, der er omkring synet på IT, målet med investeringerne i IT og det potentielle udbytte ved at investere i IT. 9 Tallene stammer fra: Danmarks Statistik (2006): Danske virksomheders brug af IT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 171 1. It og produktivitet 1.1 Introduktion Produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Velstandsniveauet i samfundet øges gennem den samlede arbejdsindsats og produktiviteten.

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 175 10. It og produktivitet 10.1 Introduktion It-investeringernes betydning for produktiviteten Sammenhængen mellem produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Sammenhængen mellem

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere